Salgs- og leveringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- og leveringsbetingelser"

Transkript

1 Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept. 1. Tilbud, ordre og accept Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for Haunagolf, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Alle tilbud er frit blivende, medmindre andet er angivet. Tilbud fra Haunagolf, der udtrykkeligt er bindende for Haunagolf, bortfalder såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er Haunagolf i hænde inden 4 uger fra tilbuddets dato. 2. Haunagolfs ydelse Haunagolfs ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og Haunagolf forpligter sig til på de i nærværende vilkår stipulerede betingelser samt eventuelt specielt aftalte vilkår, at levere materiel af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning. Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver Haunagolfs ejendom og må kun efter skriftlig aftale med Haunagolf kopieres, genfremstilles, efterlignes eller overlades til tredjemand. Oplysninger i produktinformation og prislister skriftlige eller elektroniske er kun bindende i det omfang ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser til dem. 3. Levering Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til fremmed fragtfører, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen. Forsikring af købers risiko vedrørende transport tegnes kun af Haunagolf, såfremt dette er skriftligt aftalt. 4. Pris Prisen gælder ab lager og er ekskl. moms og andre afgifter. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser såvel før som efter accept under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet. Ændres leverancens art eller forøges Haunagolfs omkostninger på anden måde, som følge af forhold hos køber, tages der forbehold for regulering af den stipulerede pris. Leveringer, som ikke omfattet af afgivne bindende tilbud, sker til prisen på leveringsdagen. 5. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er anført på tilbuddet, ordrebekræftelsen og fakturaen. Såfremt intet andet er aftalt, skal betaling ske netto kontant 30 dage efter fakturadato. Sker betaling ikke til forfaldstiden har Haunagolf krav på forrentning 2% pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb fra forfaldsdagen samt på betaling af rykkergebyrer. Side 1 af 6

2 Hvis købers betalingsevne efter aftalens indgåelse efter Haunagolfs skøn forringes væsentlig kan der forlanges forudbetaling. 6. Leveringstid Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. Haunagolf kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde: a. Ved forandringer af ordren, som kræves af køber. b. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udføre. c. I tilfælde af force majeure, jfr. nærværende leveringsbetingelser punkt 13. d. I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg. I de ovennævnte punkter a, b og d forbeholder Haunagolf sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos Haunagolf i denne anledning opståede omkostninger. 7. Forsinkelse Forsinkes leverancen væsentlig og er Haunagolf ikke berettiget til udskydelse af leveringstidspunktet, jfr. punkt 6, er køber ved skriftlig meddelelse til Haungolf berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for køber. Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår den pågældende del af materiellet. Gælder forsinkelsen materiel, der er tilvirket efter købers anvisninger eller specifikationer, eller er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af Haunagolf, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører at købers formål med købet ikke uden væsentlig ulempe for køber kan opfyldes. Kan køber bevise, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra Haunagolfs side, samt at han er blevet påført et tab, som kunne påregnes som følge af forsinkelsen, har køber ret til erstatning for det tab, der derved er påført køber. Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 1% af den aftalte betaling ekskl. moms for den forsinkede ydelse for hver fulde uge, forsinkelsen har varet og erstatningen kan maksimalt andrage 10 % af betalingen ekskl. moms for den forsinkede ydelse. Haunagolf påtager sig herudover ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser. 8. Fordringshavermora Undlader køber, efter leveringstidspunktet er indtruffet, at afhente materiellet eller give ordre til forsendelser, er Haunagolf berettiget til at oplagre, og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køberen trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er Haunagolf også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation berettiget til at sælge dette bedst muligt for købers regning. 9. Mangler Haunagolfs ansvar omfatter kun mangler, som af køberen er gjort gældende overfor Haunagolf Side 2 af 6

3 senest 1 år efter overgivelsen af varen. AFHJÆLPNING Inden for den ovennævnte periode har Haunagolf ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter Haunagolfs valg. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er Haunagolf uvedkommende. Haunagolfs forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køberen godtgør, at det leverede materiel er mangelfuldt, og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af Haunagolfs leverede forskrifter. Så længe Haunagolf opfylder sin afhjælpningspligt, kan køber ikke gøre brug af andre misligholdelsesbeføjelser, herunder hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvist. BREGNINGER M.V. UDFØRT AF HAUNAGOLF Haunagolf er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt og/eller passende til løsning af købers opgaver i kapacitetsmæssig og anden henseende i det omfang, det er Haunagolf, der har foretaget dimensioneringer m.v., og i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor givne oplysninger vedrørende købers krav er korrekte og fyldestgørende. Haunagolf påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af tredjemand. Haunagolf påtager sig kun ansvar for meddelte oplysninger om dimensionering, materialevalg m.v. herunder også projektering eller bidrag hertil, i det omfang der kan opnås dækning hos Haunagolfs professionelle ansvarsforsikring. Oplysninger om den til enhver tid gældende ansvarsforsikring kan rekvireres hos Haunagolf. 10. Produktansvar Haunagolfs produktansvar kan aldrig overstige beløbet indeholdt Haunagolfs professionelle ansvarsforsikring inkl. renter og omkostninger pr. skade. Køber skal holde Haunagolf skadesløs i den udstrækning, Haunagolf pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Haunagolf efter dette punkts tredje afsnit ikke er ansvarlig for over for køberen. Haunagolf er ikke ansvarlig for skade efter reglerne om produktansvar medmindre køber dokumenterer, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser af Haunagolf. I intet tilfælde er Haunagolf ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab. Hvis tredjemand fremsætter krab mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Haunagolf og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og Haunagolf skal dog altid afgøres ved voldgift i henholdt til punkt Ansvarsbegrænsning I intet tilfælde er Haunagolf ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab, herunder omkostninger til demontering eller udskiftning af den mangelfulde vare. Haunagolf er i alle tilfælde alene forpligtet til at foretage omlevering eller reparation af den Side 3 af 6

4 mangelfulde ydelse. For så vidt angår beregninger m.v. udført af Haunagolf er Haunagolf, som nævnt i punkt 9, alene ansvarlig i det omfang, der kan opnås dækning via Haunagolfs professionelle ansvarsforsikring. 12. Reklamations- og undersøgelsespligt Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om materiellet er kontraktmæssigt. Køber er forpligtet til omgående skriftligt at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Køber kan heller ikke påberåbe sig mangler, hvis køber undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som køber ikke har konstateret eller burde have konstateret ved leveringen. Køber er forpligtet til at dække Haunagolfs omkostninger ved reklamationer i det omfang reklamationen er ubegrundet, eller der i øvrigt er tale om mangler, som Haunagolf ikke hæfter for. 13. Force majeure Haunagolf er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for Haunagolfs kontrol, og som kan forsinke eller hindre fabrikation og levering af det solgte. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vare længere end 8 uger, skal såvel Haunagolf som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse. 14. Lovvalg & værneting Enhvers tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret, og ved enten voldgift eller de almindelige domstole efter Haunagolfs valg. I tilfælde, hvor Haunagolf vælger, at en tvist skal løses ved voldgift, skal voldgiftsretten sammensættes af tre medlemmer, der alle udpeges af Præsidenten for Vestre Landsret. Et af disse medlemmer formanden skal opfylde betingelserne for at være dommer, hvorimod de to øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand. Side 4 af 6

5 Returbetingelser Gældende fra Generelt Returnering af lagerførte varer kan kun finde sted, når disse er indkøbt hos Haunagolf, er i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. Varen skal på returneringstidspunktet være oprettet på vort lager og må ikke være i en mængde, der er unormalt stor i forhold til vores salg. Ved returnering af varer skal følgende altid oplyses: Kundens Kontonummer hos Haunagolf Haunagolfs varenummer Antal Følgeseddel- eller fakturanummer Årsag til returnering (retur, ombytning eller prøve) Varer uden ovenstående informationer kan kun returneres efter forudgående aftale og mod et gebyr på mindst 25% af varens købspris. I øvrige tilfælde beregnes et returneringsfradrag i henhold til nedenstående skema. Alle fragtudgifter i forbindelse med returnering af varer påhviler kunden. Returneringsfradrag Returneringsfradrag beregnes med udgangspunkt i følgende skema: Som grundlag for beregningen anvendes varens købspris ekskl. moms på returneringstidspunktet, dog maksimalt værdien på leveringstidspunktet. Returordrer til en værdi af under kr. 200,- krediteres ikke. Returnering af varer mere end 90 dage fra leveringsdatoen kan kun ske efter skriftlig aftale med Haunagolf. Procedure for returnering Returnering af varer kan foretages således: Elektronisk via Haunagolfs mailadresse Telefonisk til Haunagolf returnummer opgives af Haunagolf Anvendelse af Haunagolfs returseddel returnummer opgives af Haunagolf Ikke lagerførte special- og skaffevarer Ikke lagerførte special- og skaffevarer kan normalt ikke returneres. Såfremt en ikke lagerført specialeller skaffevare alligevel ønskes returneret, kan dette kun ske ifølge forudgående skriftlig aftale med Haunagolf og med forbehold for accept fra leverandøren. Kreditering vil først ske, efter at leverandøren har krediteret Haunagolf. Eventuelle returneringsfradrag fra vor leverandør modregnes ved kreditering. Side 5 af 6

6 Ved returnering af ikke lagerførte special- og skaffevarer beregnes der et returneringsgebyr på kr. 300,- udover vore normale returneringsfradrag. Varer, der ikke er indkøbt hos Haunagolf, kan naturligvis ikke returneres til Haunagolf. Ukurante varer Varer, der er beskadigede, i brudt emballage eller på anden vis ukurante, kan ikke returneres. Reparationer Såfremt en vare ønskes repareret mod beregning, bør denne sendes til Haunagolf for reparation. Såfremt Haunagolf skal sende varen til reparation, vil der blive debiteret et gebyr på minimum kr. 200,-, til dækning af forsendelsesomkostninger. Alle varer der sendes til Haunagolf for reparation eller anden reklamationsbehandling skal vedlægges en reklamationsrapport i udfyldt stand. Returneringsfradragsskema: Returnering Returneringsfradrag 0 7 dage fra leveringsdato 5 % 8 90 dage fra leveringsdato 15 % Mere end 90 dage fra leveringsdato og kun efter forudgående aftale 25 % Haunagolf ApS Industrivej 13, 1 tv 6330 Padborg Tlf.: Side 6 af 6

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as 1. Aftalegrundlag 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering, montage eller en hvilken som helst

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser

Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser Almindelig del Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Bording A/S i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere