6. marts 2009 PBY Kundenr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739"

Transkript

1 Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej København V Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf Fax Internet: marts 2009 PBY Kundenr Hermed fremsender vi Deres Professionel Ansvarsforsikringspolice. Policen er ændret som aftalt med Dem, men vi anbefaler, at De gennemlæser policen og kontrollerer, at den er i overensstemmelse med det ønskede. Er den ikke det, hører vi gerne fra Dem. Hvis De får brug for råd eller vejledning vedrørende Deres forsikring, kan De henvende Dem til: Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V. Telefon Venlig hilsen Codan Forsikring A/S Bente Burlin COD PE 01

2 Police Kolonihaveforbundet For Danmar Professionel Ansvarsforsikring Frederikssundsvej 304A Policenr.: Brønshøj Forsikringen dækker: Vurdering og beregning til brug for prisfastsættelse af kolonihaver ved salg. Policens ændringsdato: 1. januar 2009 Forsikringssum: Selvrisiko: Geografisk område: Præmie: Forfald: Det maksimale erstatningsbeløb pr. forsikringsår er kr kr. af ethvert formuetab. Danmark kr. pr. år. Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Præmieforfaldsdatoen er 1. januar. Hovedforfald for policen er 1. januar. Stempel: Øvrige forhold for policen: Stempelafgiften berigtiges efter stempellovens paragraf 70. Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og kan tidligst opsiges af Dem pr. 1. januar Side PN 02

3 Police Særlige forsikringsbetingelser for hele policen Sikrede Sikrede er vurderingsudvalgene i de tilmeldte kolonihaveforeninger og kredse, samt i ankeudvalg under Kolonihaveforbundet for Danmark. Oversigt over tilmeldte kolonihaveforeninger og kredse findes i vedlagt regneark. Regnearket anses som tillæg til policen. Habilitet Ved næstkommende kongres i Kolonihaveforbundet for Danmark (i 2012), vil forbundets vedtægter blive ændret således at der ikke må være personsammenfald i bestyrelse og vurderingsudvalg. Derfor vil denne forsikring indtil kongressen i 2012 dække uanset at der er personsammenfald i bestyrelse og vurderingsudvalg. Det er en forudsætning for meddækning af ankeudvalgene, at en bestyrelse ikke må være ankeudvalg for egne vurderinger. Forsikringssum Uanset det på policens forside om forsikringssum anførte gælder følgende: Det maksimale erstatningsbeløb pr. forsikringsår er indtil kr., dog maksimalt kr. pr. skade. Garanti Forsikringsbetingelsernes punkt 3 udgår og erstattes af følgende: Forsikringen dækker ikke krav, som alene støtter sig på, at sikrede har påtaget sig garanti- eller andre forpligtelser, der er videregående end dem, der efter almindelig ret er gældende for den pågældende virksomhed. Det samme gælder tilsagn om betaling af erstatning, der overstiger den, der skulle have været erlagt, dersom det pågældende tilsagn ikke var afgivet. Driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab Forsikringsbetingelsernes punkt 4, sidste punktum udgår og erstattes af følgende: Endvidere dækkes ikke krav vedrørende driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab. Omgørelse Forsikringsbetingelsernes punkt 5 udgår og erstattes af følgende: Forsikringen dækker ikke tab hos sikrede, som skyldes den tid, sikrede i tilfælde af en indtrådt skade eller opstået tab anvender på sagens opklaring og udbedring - herunder omgørelse af sikredes eget arbejde. Immaterielle rettigheder Side

4 Police Forsikringsbetingelsernes punkt 11 og 17 udgår og erstattes af følgende: Forsikringen dækker ikke krænkelse af immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder såsom patenter, mønsterbeskyttelse og varemærker. Ikke relevante forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelsernes punkt 12 og 19 udgår. Økonomisk rådgivning Under henvisning til forsikringsbetingelsernes punkt 13 præciseres det, at ved økonomisk rådgivning forstås investeringsrådgivning, herunder formuepleje/-forvaltning. Retablering af skader Forsikringsbetingelsernes punkt 35 udgår og erstattes af følgende: Sikrede har over for Codan pligt til at medvirke til retablering af en skade eller begrænse et tab, for hvis opståen sikrede bærer ansvaret for. Administration Som nævnt ovenfor administreres til- og frameldinger på et regneark. Kolonihaveforbundet for Danmark fremsender én årligt regnearket i ajourført stand til Codan. Til- og framelding kan ske én gang årlig pr. hovedforfald. Modtager Kolonihaveforbundet til- eller framelding i løbet af året kan til- eller framelding derfor først ske til det førstkommende hovedforfald. Side PN 03

5 Professionel Ansvarsforsikring For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Hvem er dækket? 1. De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer (de sikrede). Forsikringen dækker: 2. Forsikringen dækker Forsikringen dækker det erstatningsansvar, de sikrede måtte ifalde som følge af ansvarspådragende handlinger eller undladelser i forbindelse med udøvelse af den aktivitet, der er defineret i policen. Forsikringen dækker ikke: 3. Garanti - Krav, som alene støtter sig på, at sikrede har påtaget sig garanti- eller andre forpligtelser, der er videregående end dem, der efter almindelig ret er gældende for en rådgivende virksomhed. Det samme gælder for tilsagn om betaling af erstatning, der overstiger den, der skulle have været erlagt, dersom det pågældende tilsagn ikke var afgivet. 4. Tilsagn om pris og tid - Krav, som skyldes, at afgivne tilsagn om størrelsen af udgifterne ved et projekt eller en opgaves gennemførelse eller om længden af den tid, der vil medgå hertil, viser sig at være urigtige. Endvidere dækkes ikke krav fra tredjemand vedrørende driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab. 5. Omprojektering - Tab hos sikrede, som skyldes den tid, virksomheden i tilfælde af en indtrådt skade anvender på sagens opklaring og udbedring - herunder omprojektering og/eller omgørelse i forbindelse med skadens udbedring. 6. Uprøvede materialer og eksperimenter - Skade eller tab, der skyldes eksperimenter eller anvendelse af uprøvede materialer, konstruktioner eller arbejdsmetoder, for hvis anvendelse der ikke foreligger godkendelse fra relevante autoriteter, eller som ikke er alment anerkendte i den pågældende branche. 7. Varetægt - Skade på ting, og tab som følge af skade på ting, som de sikrede har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller sat sig i besiddelse af. 8. Anden virksomhed - Skade eller tab, der er forvoldt ved entreprenør- eller fremstillingsvirksomhed, som leverandør, bygherre, udlejer eller formidler af leverancer af materialeforsyning. Har sikrede ydet såvel rådgivning som deltaget i projektets gennemførelse, er ingen del af rådgivningen vedrørende det pågældende projekt omfattet af forsikringen. 9. Blandede interesser - Skade eller tab, hvor sikrede selv er skadelidt som deltager i et byggeri, en opgave eller et projekt, det være sig som bygherre, sælger, udlejer, entreprenør, producent eller lignende. 10. Konsortium - Skade forvoldt af et konsortium, hvori sikrede deltager, medmindre policen bærer speciel påtegning om dækning. 11. Know-how - Ansvar for salg af know-how (uden forbindelse med et konkret projekt udført af sikrede), krænkelse af ophavsrettigheder, herunder patenter, mønsterbeskyttelse eller varemærker. 12. Administration af fast ejendom - Skade eller tab, der alene er forvoldt ved administration af fast ejendom. PAF-2A Side

6 13. Økonomisk rådgivning - Tab som følge af fejl i økonomisk rådgivning. 14. Forlængelse af aftaler - Skade eller tab som følge af undladelse af at tegne eller forlænge forsikringer, indgå eller forlænge aftaler om garanti eller lignende kontraktsforhold. 15. Forsinkelse - Krav som skyldes forsinkelse af enhver art, selv om sådan forsinkelse står i forbindelse med en i øvrigt dækningsberettiget begivenhed. 16. Egne ting - Skade på ting, og tab som følge af skade på ting, tilhørende sikrede. 17. Immaterielle krænkelser - Krav om erstatning, der alene er begrundet i krænkelse af immaterielle rettigheder. 18. Bøder og lignende - Bøder og lignende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder "punitive damages". Specielle risici 19. Specielle risici Forsikringen dækker ikke rådgivning omkring projektering af og tilsyn med kraftværker, dæmninger, atomreaktorer, skibsværfter, dokker, offshore aktiviteter, minedrift og andre underjordiske arbejder, medmindre policen bærer speciel påtegning om dækning. Geografisk område 20. Geografisk område Forsikringen dækker skade og/eller tab, som er sket inden for det i policen angivne geografiske område. Afgrænsninger over for særlige ansvarsforsikringer 21. Forsikringen dækker ikke ansvar for: a) skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj, b) skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj, c) skade der er eller kunne være dækket af en erhvervs- og/eller produktansvarsforsikring på standardvilkår, uanset om sådan forsikring er tegnet eller ej. Forsæt, grov uagtsomhed 22. Forsæt, grov uagtsomhed Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab forvoldt af sikrede med forsæt eller ved grov uagtsomhed. Hvornår dækker forsikringen? 23. Forsikringstiden Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden. 24. Hvornår anses et erstatningskrav for rejst? Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a) det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning, b) det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om, at der er indtrådt en skade eller et tab, eller der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser. 25. Anmeldelsesfrist Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til Codan PAF-2A Side PN 04

7 mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Selv om et erstatningskrav, som i henhold til punkt 24b er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til Codan senest 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i punkt 24a og anmelder dette til Codan senest 2 år efter forsikringens ophør. 26. Skade konstateret før dækningens ikrafttrædelse (retroaktiv dækning) Forsikringen dækker ikke skade eller tab konstateret før den i policen herom angivne dato (dato for i kraft fra). Forsikringssum 27. Sum pr. forsikringsår Policens forsikringssummer er den højeste grænse for Codans forpligtelse for erstatningskrav rejst inden for det enkelte forsikringsår. Codan skal godkende 28. Omkostninger og renter Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt med Codans godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt: a) ved skade sket uden for Norden, kun i det omfang forsikringssummen ikke derved overskrides b) ved skade sket i Norden, fuldt ud, selv om forsikringssummerne derved overskrides. Er forsikringssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, Codan skal betale. Selvrisiko 29. Selvrisiko Af enhver tingskade og/eller tab, inklusive senere påløbne procesrenter samt omkostninger, betaler sikrede det i policen angivne selvrisikobeløb. Sikredes udgifter til egen teknisk ekspertise og egen advokat er Codan uvedkommende, uanset om disse udgifter og erstatningsbeløbet sammenlagt overstiger selvrisikobeløbet. Dersom en tingskade og/eller tab overstiger forsikringssummen med tillæg af selvrisikoen, udbetales dækningssummen uden fradrag. Codan afholder alle udgifter til egen teknisk ekspertise samt egne advokatomkostninger, selv om erstatningsbeløbet herved overstiger forsikringssummen. Bestemmelserne om selvrisiko gælder ikke for personskade eller tab, der er en følge af en personskade. Merværdiafgift 30. Merværdiafgift Merværdiafgift i henhold til gældende lovgivning bæres af sikrede, i det omfang denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab over for Toldog Skattestyrelsen. Maksimumsdækning for serieskader 31. Samme ansvarspådragende forhold Erstatningskrav, som efter punkt er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som een forsikringsbegivenhed (serieskadekrav). Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jævnfør punkt Er første krav i serien rejst forud for denne forsikrings ikrafttræden eller efter denne forsikrings ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne forsikring. PAF-2A Side

8 I det omfang de enkelte krav i serien vedrører skader, der er konstateret før den i policen herom angivne dato, jævnfør punkt 26, dækker forsikringen ikke disse skader eller tab. Anmeldelse af forandringer 32. Ændring af risiko skal anmeldes Såfremt der sker ændringer i den i policen anførte risiko, skal dette uden ophold anmeldes til Codan, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter Codan i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, Codan mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været Codan bekendt. 36. Codans krav mod tredjemand I det omfang Codan har udredet en erstatningsydelse, indtræder Codan i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand. Andre forsikringer mod samme risiko 37. Anden tilsvarende forsikring I det omfang der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. Forholdsregler ved skade 33. Anmeldelse af skade Såfremt erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst, skal det uden ophold anmeldes til Codan, jævnfør i øvrigt punkt Anerkendelse af erstatningspligt og -krav Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Codans samtykke, og Codan træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. 35. Retablering af skader Sikrede har over for Codan pligt til at medvirke til retablering af en skade eller begrænse et tab, for hvis opståen virksomheden bærer ansvaret, ved: a) at foretage de hertil nødvendige beregningsog eller projekteringsarbejder og, b) at forestå og formidle de praktiske foranstaltninger, som retableringen medfører, herunder at føre sædvanligt tilsyn med de til skadernes udbedring og de til tabets begrænsning iværksatte foranstaltninger. Betaling af præmie 38. Opkrævning Codan opkræver præmien ved at sende en anmodning om betaling til den betalingsadresse, som forsikringstageren har opgivet. Præmien kan også betales gennem Betalings- Service (BS) eller Codan Konto Service (CKS). 39. Præmiens betaling Den første præmie forfalder til betaling, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på forsikringens forfaldsdage. Eventuelle afgifter til staten opkræves sammen med præmien. 40. Betalingsfrist Præmien skal betales senest den dato, der står på anmodningen om betaling eller på Betalingsoversigten. 41. Påmindelse Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en påmindelse om betaling med oplysning om retsvirkningerne af for sen betaling. PAF-2A Side PN 05

9 42. Manglende betaling Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage efter den dato, der er angivet på påmindelsen, ophører forsikringens dækning. 43. Gebyrer, renter m.v. Codan er berettiget til at opkræve gebyr for opkrævning af præmien samt rykkergebyr og morarenter ved for sen betaling. Codan kan - herudover - beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og for andre serviceydelser. Præmieberegning 44. Præmieberegning Præmien bliver beregnet på grundlag af virksomhedens bruttohonorar i det regnskabsår, der ligger umiddelbart forud for forsikringsåret. Præmieregulering 45. Præmieforskud Forsikringen er tegnet med præmieregulering. Den anførte præmie betragtes som et præmieforskud, der reguleres ved hver hovedforfaldsdag. 46. Reguleringsskema Præmieregulering foretages hvert år pr. hovedforfaldsdato, og forsikringstageren er pligtig til at indsende det fremsendte reguleringsskema påført de nødvendige oplysninger inden den 21. i hovedforfaldsmåneden. 47. Skønsmæssig fastsættelse af præmie Efterkommer forsikringstageren ikke en sådan forpligtelse, er Codan berettiget til at fastsætte præmien efter skøn. 48. Dokumentation af reguleringsoplysninger På forlangende er forsikringstageren pligtig til at godtgøre rigtigheden af oplysningerne til brug for præmiereguleringen. Opsigelse og forlængelse 49. Forsikringens opsigelse eller forlængelse Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Opsiges forsikringen ikke, forlænges den automatisk for 1 år ad gangen. Værneting og lovvalg 50. Tvister vedrørende forsikringsaftalen Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. Datoforekomsters påvirkning 51. Datoforekomsters påvirkning Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab, som direkte eller indirekte skyldes: - datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, system eller kombinationer heraf, - tilsyn med eller rådgivning om datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf, - kontrol, godkendelse, beslutning, attestation eller påtegning om forhold for hvilke datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf har betydning (herunder - men ikke begrænset til - direktørers, bestyrelsesmedlemmers og revisorers udførelse af deres opgaver). Denne undtagelse omfatter alle datoforekomster, uanset om der er tale om datoer i forbindelse med årtusindskiftet eller et hvilket som helst andet tidspunkt. Ved datoforekomst forstås enhver tidsangivelse, der baserer sig på et kalendersystem, når tidsangivelsen fungerer som oplysning, kode, signal eller på en hvilken som helst anden måde i et anlæg, system eller kombination heraf. Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt og enhver anden fysisk genstand eller gruppe af PAF-2A Side

10 genstande, uanset om de har karakter af fast ejendom eller løsøre, herunder - men ikke begrænset til - edb-hardware, -software eller integreret elektronik (herunder mikroprocessorer og chips). Ved system forstås enhver information, instruktion eller samling heraf og ethvert medium for informationer og instruktioner, uanset om det er på edb, papir eller i form af stråler, bølger, fysiske påvirkninger, kemiske processer eller andet af materiel eller immateriel karakter. PAF-2A Side PN 06

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: 663 277 362 3 2700 Brønshøj Produktnr.: AN1-E

Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: 663 277 362 3 2700 Brønshøj Produktnr.: AN1-E Kolonihaveforbundet For Danmar Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: 663 277 362 3 2700 Brønshøj Produktnr.: AN1-E Forsikringen omfatter: Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR Ja 01.01.2004

Læs mere

dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det n@jagtige dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. 01. 12.

dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det n@jagtige dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. 01. 12. dqn POLICE Udskrevet den: 30,1 2.98 G/F "Gårdhuskvarter v/ J Varding Hvidtjprnen 38 279L DragQr Vtt ' Ansvar for Erhverv Produktnr.: AN1-E Policenr.: 663 183 985 1 Forsikringen omfatter: Dækninger Dækket

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR 0103

Forsikringsbetingelser LANDBRUGSANSVAR 0103 LANDBRUGSANSVAR 0103 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 LANDBRUGSANSVAR 2 Som ejer eller bruger af den angivne landbrugsejendom.. 1 3 Som ejer eller fører af traktor eller motorredskab uden nummerplader.

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici

Forsikringsbetingelser. for. Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici Betingelser nr. 510506 Forsikringsbetingelser for Produktansvarsforsikring for (amts)kommunale risici KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere