Udbud for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud for www.byggevareinfo.dk"

Transkript

1 16. september 2010 /LUN Udbud for Erhvervs- og Byggestyrelsen inviterer hermed virksomheder til at byde på opgaver, der har relation til drift af hjemmesiden Konkret omfatter udbuddet: Drift af en hjemmeside En spørgsmål/svar-service En option vedr. et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri Udbuddet gennemføres som et EU-udbud, og tilbud skal afgives på baggrund af de oplysninger og forudsætninger, der fremgår af udbudsmaterialet. Ansøgningsfrist er onsdag 27. oktober 2010 kl. 13:00. Udbudsmaterialet omfatter: 1. Baggrund og uddybning af opgavens indhold 2. Udvælgelseskriterier 3. Eksempel på kontrakt 4. Eksempel på bilag

2 2/23 1. Baggrund og uddybning af opgavens indhold Byggevareinfo er et initiativ, der skal gøre det nemmere at få vejledning og information om henholdsvis at anvende danske og udenlandske byggematerialer og eksportere dansk producerede materialer til udlandet. Initiativet er opdelt i to/tre: 1. En hjemmeside 2. En spørgsmål/svar-service 3. En option vedr. et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri Målgruppen er primært professionelle bygherrer, håndværkere, producenter, entreprenører og grossister, der ønsker at anvende samt importere byggevarer, og producenter der ønsker at eksportere byggevarer. Byggevareinfo er finansieret af EBST. NN skal stå for den daglige drift Hjemmesiden På byggevareinfo kan interesserede finde information vedr. anvendelse af byggevarer, import og eksport af byggevarer samt information om Erhvervs- og Byggestyrelsens markedsovervågning af byggevarer. Der findes fakta om CE-mærkning og byggevaredirektivet, lister over standarder og frivillige mærkningsordninger, samt information om de europæiske brandregler. Desuden er der en infobase med FAQ s inden for forskellige emner som fx træ, armeret stål, certificering, brændeovne og ETA. Hertil kommer, at hjemmesiden giver tidlig information i forhold til, hvornår forskellige varegrupper skal være CE-mærkede. Endelig er der Gode råd og Den gode case som er historier om import/eksport, samt Temaer. EBST har stået for udformning og design af hjemmesiden. NN kan bidrage med kommentarer til design og efterfølgende arbejde med testning, oplægning af artikler, lister, FAQ etc Spørgsmål/svar-service Spørgsmål/svar-servicen består af en 24-timers mail- og telefonservice. Her kan interesserede indenfor 24 timer få svar på spørgsmål om korrekt anvendelse af byggevarer ift. overholdelse af gældende regler, standarder og normer, herunder spørgsmål relateret til import og eksport af byggevarer. Stort set alle spørgsmål besvares af NNs faglige medarbejdere indenfor 24 timer. Enkelte spørgsmål besvares efter rådgivning hos eksterne eksperter og nogle få af juridisk karakter besvares af EBST. I forbindelse med spørgsmål/svar-servicen udarbejder NN ligeledes med et interval på 14 dage en klumme, der bringes i Licitation med Byggevareinfo.dk/EBST som afsender.

3 3/ Option vedr. nationalt produktkontaktpunkt for byggeri Som anført i hovedkontraktens 2, stk. 1, kan EBST vælge at gøre brug af en option gående ud på, at lægge et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri på EBST er ikke forpligtet til at gøre brug af denne option, men NN er stedse forpligtet til at kunne varetage denne opgave, såfremt EBST vælger at gøre brug heraf. Forpligtelsen for oprettelse af et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri fremgår af en kommende EU-forordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer). Efter dennes art. 10 skal medlemsstaterne i EU udpege produktkontaktpunkter for byggeriet i henhold til art. 9 i forordning nr. 764/2008 om oprettelse af produktkontaktpunkter. Art. 10 og 11 i forordning 764/2008 finder desuden anvendelse for det fremtidige produktkontaktpunkt for byggeriet, hvor dets specifikke opgaver fremgår af art. 10. Det forventes, at arbejdet vedr. varetagelsen af et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri i det væsentlige vil have karakter af en spørgsmål/svar-service, som beskrevet oven for under 1.2. Såfremt EBST vælger at gøre brug af denne option, så henvises der til hovedkontraktens 6, stk. 1, og dette bilags afsnit 6, for så vidt angår honorering af denne opgave. For yderligere præcisering af opgavens indhold henvises der til udkast til kontrakt samt tilhørende bilag neden for.

4 4/23 2. Udvælgelseskriterier Leverandøren vil blive udvalgt på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det betyder, at der vil blive lagt vægt på højest mulig kvalitet til lavest mulig pris. Der bliver i den forbindelse lagt vægt på følgende kriterier: At tilbudsgiver har et indgående kendskab til byggevareområdet, herunder regler og standarder, i Danmark såvel som i EU generelt (f.eks. Byggeloven, Bygningsreglementet og Byggevaredirektivet). Endvidere at tilbudsgiver fra sin organisation kan allokere tilstrækkelig og fagligt kompetente ressourcer til løsning af opgaven. Sidstnævnte vil f.eks. kunne dokumenteres ved fremsendelse af CV for de medarbejdere, som tilbudsgiver vil sætte til løsning af opgaven, samt ved fremsendelse af organisationsbeskrivelse (f.eks. organisationsdiagram). Denne del vægtes med 40 %. At tilbudsgiver i sit tilbudsmateriale giver en udførlig og konkret beskrivelse af, hvorledes denne har tænkt sig at løse opgaven, herunder håndtering af den omtalte 24-timers spørgsmål/svar service samt opdatering af for så vidt angår regelgrundlag (standarder osv.). Ligeledes bør tilbudsgiver her beskrive, hvorledes denne vil håndtere produktkontaktpunktet for byggevarer, såfremt EBST vælger at lægge dette på Denne del vægtes med 40 %. Pris. I kontraktsudkastets kapitel 4, jf. det tilhørende bilag I, afsnit 6, er timeprisen anslået til kr. 750 ekskl. moms og til kr. 600 ekskl. moms per henvendelse for så vidt angår den omtalte 24- timers spørgsmål/svar service. Dette er baseret på hidtidig erfaring med driften af Denne del vægtes med 20 %. Ansøgningsfrist er onsdag 27. oktober 2010 kl. 13:00. Tilbud fremsendes elektronisk til enten: eller Eventuelle henvendelser i forbindelse med udfærdigelse af tilbud rettes til: Anders Lundtofte eller Lars Korsholm Tlf. direkte: Tlf. direkte:

5 5/23 3. Eksempel på kontrakt Kontrakt om drift af 1 Imellem undertegnede, Kapitel 1 - PARTERNE Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø CVR-nr.: (i det følgende benævnt EBST) og medundertegnede, [navn], [selskabsform] CVR-nr.: [CVR-nr. xxx] Forretningsadresse: [forretningsadresse] (i det følgende benævnt [NN]) er indgået følgende aftale om drift af som bl.a. er en 24-timers service om spørgsmål vedr. anvendelse af byggevarer, herunder import og eksport af byggevarer, samt udarbejdelse af input til hjemmesiden Kapitel 2 - OPGAVEBESKRIVELSE 2 NN skal varetage opgaven som beskrevet i bilag I Drift af (i nærværende kontrakt samt tilhørende bilag benævnt byggevareinfo ). Udover driften af byggevareinfo er der i bilag I beskrevet en option for EBST gående ud på, at EBST kan vælge at lægge et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri på www. byggevareinfo.dk. EBST er ikke forpligtet til at gøre brug af denne option, men NN er stedse forpligtet til at kunne varetage opgaven, såfremt EBST vælger at gøre brug heraf. Stk. 2. Nødvendige præciseringer af opgavens indhold og tilrettelæggelse aftales mellem EBST og [NN] inden for rammerne af denne kontrakt og [NN s] tilbud af [dd.mm.åååå]. Idet omfang denne kontrakt med bilag ikke

6 6/23 giver tilstrækkelig vejledning, skal opgaven udføres fagmæssigt korrekt. Stk. 3. [NN] er til enhver tid forpligtet til at overholde myndighedskrav og gældende lovgivning i forbindelse med løsningen af opgaven, jf. stk. 1. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Opgaven begynder den [dd.mm.åååå] og afsluttes den [3 år efter begyndelsesdato - dd.mm.åååå]. Opgaven kan efter nærmere aftale forlænges til den [dd.mm.åååå Som anført i stk. 4 ovenfor, er kontraktens varighed 3 år, med mulighed for forlængelse med 2 år af gangen]. En aftale herom skal senest være indgået den [dd.mm.åååå er afhængig af begyndelsesdato]. Transporttid mellem [NN s] adresse og EBST, ferier, frokost, pauser, sygdom og lignende indgår ikke i opgørelsen over det leverede timetal. Kapitel 3 SAMARBEJDE OG OPGAVENS BEMANDING 3 EBST s opgaveansvarlige er Lars Korsholm. Daglig kontaktperson i EBST er: Lars Korsholm. Stk.2. Stk. 3. Stk. 4. [NN s] opgaveansvarlige er [navn]. Daglige kontaktpersoner hos [NN] er: [navn] og [navn]. EBST skal løbende holdes orienteret om kontraktopgavens tilrettelæggelse og fremdrift. [NN] har pligt til straks at underrette EBST, såfremt der under arbejdet opstår tvivl om opgavens forudsætninger, formål eller gennemførelse. 4 Opgaveansvarlige for [NN] varetager også den overordnede projektledelse og koordinering. (Opgaven bemandes i øvrigt som angivet i tilbudet af [dd.mm.åååå]/bilag X.) Stk. 2. Stk. 3. [NN] skal af hensyn til kontinuiteten i arbejdet, kvaliteten af opgaveløsningen i videst muligt omfang undgå udskiftning af de medarbejdere, der er udpeget til at udføre opgaven. Såfremt [NN] undtagelsesvis er nødsaget til at udskifte en medarbejder, skal [NN] udpege en ny medarbejder med mindst de samme faglige kvalifikationer, som den tidligere

7 7/23 medarbejder var i besiddelse af. Dette godtgøres ved forevisning af et fuldstændigt og detaljeret CV for den nye medarbejder. Udskiftningen må ikke påføre EBST omkostninger eller forsinkelser. EBST skal således eksempelvis ikke betale for, at de nye medarbejder opnår indsigt i opgaven svarende til det niveau, som den udskiftede medarbejder havde. Stk. 4. EBST forbeholder sig ret til at afvise en ny medarbejder, hvis denne skønnes ikke at have samme kvalifikationer til opgaven som den oprindelige. 5 Det påhviler [NN] at sikre, at de medarbejdere, som er udpeget til at udføre opgaven, holder sig ajour med udviklingen inden for hver sit kompetenceområde. Stk. 2. eventuelle Det påhviler endvidere [NN] at sikre, at medarbejderen følger skriftlige instrukser fra EBST for opgavens udførelse. Kapitel 4 - HONORERING 6 [NN] skal føre timeregnskab efter EBST s nærmere anvisninger, jf. afsnit 6 i bilag I. Det samme gør sig gældende, såfremt EBST vælger at gøre brug af den i 2, stk. 1, jf. bilag I, beskrevne option vedr. et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri. Stk. 2. Den samlede budgetramme for honorering af opgaverne, jf. 2, er maksimalt kr ,- ekskl. moms per år. Dette beløb kan forhøjes, såfremt EBST vælger at gøre brug af den i 2, stk. 1, jf. bilag I, beskrevne option. Beløbet inkluderer alle på tidspunktet for kontraktens indgåelse gældende afgifter og told bortset fra moms. Stk. 3. Stk. 4. Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med opgavens varetagelse afregnes efter statens regler for tjenesterejser og kan ikke uden særskilt aftale med EBST overstige i alt [5.000,- kr.] inkl. moms. (Eventuelle rejseomkostninger udenfor Storkøbenhavn eller andre udlæg refunderes af EBST alene efter forudgående, skriftlig aftale.) Der beregnes ikke særskilt betaling for (transport mellem [NN s] adresse og EBST,) sekretærbistand, mangfoldiggørelse og andre kontorholdsudgifter eller rejseomkostninger indenfor Storkøbenhavn, som [NN] afholder i forbindelse med kontraktens opfyldelse.

8 8/23 Stk. 5. Honoraret delfaktureres månedsvis bagud på baggrund af de forbrugte timer. På delfaktura skal følgende oplysninger fremgå: Ansvarlig for kontrakten i EBST: Lars Korsholm. Ansvarlig for kontrakten i NN: (Angiv navn) Hvilken opgave faktura vedrører: Byggevareinfo, drift. Journal nr.: 07/06859 EAN-lokationsnr.: Bankoplysninger (Navn på bank, konto nr. og reg. nr.) på NN: Alle henvendelser vedrørende fakturering eller indhold af denne aftale skal ske til Lars Korsholm, Stk. 6. Faktura sendes til EBST sammen med timeregnskab, jf. stk. 1, og dokumentation for eventuelle afholdte udlæg, jf. stk. 3, senest 5. arbejdsdag i den efterfølgende måned. Faktureringen skal ske elektronisk. Såfremt EBST godkender timeregnskabet, betales fakturaen netto kontant inden 30 dage efter fakturaens datering. Hvis EBST er uenig med [NN] om timeregnskabet og betalingens størrelse, skal EBST gøre indsigelser herom inden 8 dage efter modtagelsen af fakturaen. Den uomstridte del af kravet skal betales uanset indsigelsen. Kapitel 5 ÆNDRINGER I KONTRAKTEN 7 Ændringer i kontraktens indhold og omfang skal være aftalt skriftligt. Ændringer vedhæftes kontrakten som et tillæg, allonge eller bilag. Stk.2. Hver af parterne skal give medkontrahenten underretning ved adresseændring, senest 14 dage før ændringen sker. Stk. 3. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person. Stk. 4. Begge kontraktparter kan forlange ændringer i den aftalte konsulentydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når behovet for ændringerne følger direkte af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering. Sådanne ændringer skal ske i overensstemmelse med eventuelle frister i den pågældende lov eller offentlige regulering. Stk. 5. Begge kontraktparter kan forlange, at ændringer, jf. stk. 4, skal medføre ændringer i den aftalte ydelses pris, når

9 9/23 ændringerne bevirker en fordyrelse eller billiggørelse af leveringen af driftsopgaven, jf. 2. Stk. 6. Ændringer efter stk. 5 får virkning fra det tidspunkt, hvor de nye lovkrav eller den ændrede offentlige regulering konkret fordyrer eller billiggør leveringen af driftsopgaven, jf. 2.) Kapitel 6 - OVERDRAGELSE AF KONTRAKTEN OG ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER 8 NN har ikke mulighed for at anvende underleverandører til opfyldelse af kontrakten. Stk. 2. EBST har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt til en anden offentlig institution, en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler. Kapitel 7 - FORSIKRINGSFORHOLD 9 [NN] er forpligtet til senest 14 dage efter kontraktindgåelse at tegne en professionel ansvarsforsikring til imødegåelse af eventuelt formuetab som direkte eller indirekte følge af NN s rådgivning og opgaveløsning under denne kontrakt. Stk. 2. Dækningsperioden for den professionelle ansvarsforsikring skal løbe til minimum 5 år efter kontraktens ophør, jf. 18, stk. 1 og 3, samt 2, stk. 4, sammenholdt med 2, stk. 5. [NN] skal på EBST s anmodning godtgøre forsikringens indgåelse, dækningsperiode, præmiebetaling m.v. Kapitel 8 - OPHAVS- OG EJENDOMSRET 10 EBST erhverver ophavsret, ejendomsret og enhver anden rettighed til alt informationsmateriale, som [NN] leverer eller frembringer til byggevareinfo og som led i kontraktens opfyldelse. EBST s erhvervelse af rettighederne sker løbende i takt med [NN s] udfærdigelse af informationsmaterialet. Stk. 2. EBST har den fulde eneret til at publicere informationsmaterialet, og kan helt eller delvist anvende informationsmaterialet i alle sammenhænge, hvor EBST finder det relevant.

10 10/23 11 Materiale, der er modtaget fra EBST med henblik på opgavens udførelse, er EBST s ejendom og skal returneres ved opgavens afslutning eller kontraktens bortfald i øvrigt. Stk. 2. Stk.3. Stk.4. Efter EBST har introduceret det af NN leverede materiale på og/eller har NN brugsret til materialet. Materiale, der er modtaget fra EBST med henblik på opgavens udførelse, er EBST s ejendom. Kopieres noget af dette materiale, skal det returneres ved opgavens afslutning eller kontraktens bortfald i øvrigt, jf. 17. Kapitel 9 - HABILITET 12 Bliver NN eller medarbejderne hos NN inhabile i forhold til udførelsen af kontraktsopgaven, jf. 2, skal EBST straks underrettes herom. Ved inhabilitet forstås det forhold, at der foreligger en situation, hvor der kan rejses tvivl om NN s medarbejderes upartiskhed eller uafhængighed, f.eks. hvis vedkommende har en personlig eller økonomiske interesse i resultaterne af kontraktens udførelse. Stk. 2. Om inhabilitet gælder i øvrigt principperne i forvaltningslovens 3 tilsvarende for denne kontrakt. Kapitel 10 TAVSHEDSPLIGT OG FORTROLIGHED 13 NN og dennes medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til driftsopgavens forløb, resultatet af arbejdet og dele heraf både under selve opgaveforløbet og efter opgavens afslutning. (EBST kan forlange, at hver enkelt medarbejder skal underskrive tavshedserklæringer.) Stk. 2. Stk. 3. Herudover skal NN dennes medarbejdere iagttage ubetinget tavshed med hensyn til andre oplysninger vedrørende EBST eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med denne aftale. Tilsvarende gælder for materiale, der er modtaget fra EBST med henblik på opgavens udførelse. NN må ikke uden EBST s forudgående samtykke bruge EBST som reference.

11 11/23 Stk. 4. Stk. 5. NN må endvidere ikke uden EBST s forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne aftale eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. NN og dennes medarbejdere er undergivet tavshedspligt efter straffelovens 152 a og c, jf Principperne om fortrolighed i forvaltningsloven 27 finder tilsvarende anvendelse for denne kontrakt. Kapitel 11 - PERSONDATALOVEN 14 Hvis der etableres registre, databaser og lignende eller i øvrigt udveksles oplysninger med EBST, der indeholder personhenførbare oplysninger i persondatalovens forstand (lov nr. 429 af 31. maj 2000 som senest ændret ved lov nr. 280 af 25. april 2001), skal NN indhente samtykke hertil fra EBST. Såfremt samtykke meddeles, vil NN modtage en instruks fra EBST, som indeholder nærmere bestemmelser om, hvorledes oplysningerne skal håndteres. Stk. 2 NN skal under alle omstændigheder træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personhenførbare oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til en hver tid gældende lovgivning, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 (som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001) om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning. Kapitel 12 VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER OG KLAGER 15 NN skal på anmodning fra EBST videregive enhver oplysning til styrelsen, som NN har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af opgaven for EBST, og som styrelsen finder nødvendig for, at EBST kan varetage sine offentligretlige forpligtelser. Stk. 2. NN skal videregive de ønskede oplysninger snarest efter, at EBST har anmodet herom. EBST kan fastsætte en frist for NN s videregivelse af oplysninger, såfremt det er nødvendigt, at styrelsen med henblik på opfyldelse af EBST s offentligretlige forpligtelser har rådighed over oplysningerne på et bestemt tidspunkt. Fristen skal fastsættes under fornøden hensyntagen til omfanget af de ønskede oplysninger.

12 12/23 16 NN skal til EBST videresende klager over NN s varetagelse af den pågældende opgave, såfremt klagen indebærer, at der skal træffes en forvaltningsafgørelse. NN behandler selv øvrige klager over NN s varetagelse af opgaven, men skal uden ugrundet ophold videresende informationer om sådanne klager til EBST. Kapitel 13 IKRAFTTRÆDELSE, OPSIGELSE OG OPHØR 17 Denne kontrakt træder i kraft på tidspunktet for begge parters underskrift af kontrakten. Kontrakten er uopsigelig fra NN s side. EBST er til enhver tid berettiget til skriftligt, men uden begrundelse, at opsige kontrakten til ophør med 30 dages varsel til udgangen af en måned. I så fald betaler EBST for den del af kontrakten, som er opfyldt til og med ophørsdato. I denne forbindelse gælder en gensidig informationspligt om alle forhold af betydning for arbejdets udførelse. Stk. 2. Ved EBST s opsigelse af kontraktforholdet påhviler det hver af parterne at erlægge hver deres ydelse indtil opsigelsestidspunktet. EBST betaler [NN] for det udførte og af EBST godkendte arbejde frem til kontraktens opsigelse. Stk. 3. Denne kontrakt ophører uden opsigelse den [dd.mm.åååå Kontrakten ophører 3 år efter begyndelsesdato, jf. 2, stk.4], medmindre en af parterne forinden har opsagt kontrakten, parterne forinden har indgået aftale om at fastsætte en ny ophørsfrist jf. 2, stk. 5, eller kontrakten er ophørt pga. misligholdelse. Kontraktens ophør efter denne bestemmelse påvirker ikke parternes misligholdelsesbeføjelser, jf. denne kontrakt, i en uoverensstemmelse mellem parterne, der er opstået pga. væsentlig misligholdelse af kontrakten inden ophørsdatoen. Kapitel 14 MISLIGHOLDELSE, ERSTATNING, BOD OG KONKURS 18 Misligholder en part kontrakten væsentligt, tillægges den anden part misligholdelsesbeføjelser efter dansk rets almindelige regler. Den ikke-misligholdende part kan eksempelvis forlange at få et forholdsmæssigt afslag, at få den aftalte ydelse faktisk leveret, at hæve aftalen med et varsel på 1 uge og kræve erstatning for det som følge af misligholdelsen lidte tab, eller at blive stillet, som om aftalen ikke var indgået.

13 13/23 Stk. 2. Stk. 3. Ansvarsgrundlaget og erstatningens beregning overfor EBST følger dansk rets kontraktretlige grundsætninger og almindelige regler om rådgiveransvar samt erstatningsansvar i kontrakt, jf. dog stk. 4. Ved en parts væsentlige misligholdelse forstås, at den pågældende ikke har leveret den aftalte ydelse til den aftalte tid på den aftalte måde, f.eks. ved forsinkelse med den aftalte ydelse, jf. 2, stk. 4, og 6, stk. 6; mangelfuld eller slet ingen ydelse, jf. kapitel 2 og 6, stk. 6; manglende overholdelse af generelle myndighedskrav og lovgivning, jf. 2, stk. 3; uretmæssig overdragelse af en parts forpligtelser iht. kontrakten, jf. kapitel 6; at NN ikke har tegnet de nødvendige forsikringer eller betalt præmie hertil, jf. kapitel 7; tilsidesættelse af bestemmelserne om habilitet, tavshedspligt og fortrolighed, jf. 12 og 13; manglende videresendelse af oplysninger og klager, jf. kapitel 12. Stk. 4. Parterne tager forbehold for force majeure efter principperne i købelovens 24. Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure-situationen er den påberåbende part bekendt. 19 Ved en indgivelse af begæring om en parts konkurs kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder for det. Stk. 2. Stk. 3. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist af 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en indgivelse af begæring om en parts betalingsstandsning eller åbning af akkordforhandlinger, eller hvis partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde kontrakten.

14 14/23 Kapitel 15 - LOVVALG OG VÆRNETING/VOLDGIFT 20 Denne kontrakt er undergivet dansk ret. Stk. 2. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med aftalen, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort endeligt ved Københavns Byret eller, såfremt parterne er enige, Sø- og Handelsretten i København. Kapitel 16 - DATO OG UNDERSKRIFT 21 Denne kontrakt er underskrevet i 2 (to) enslydende eksemplarer, der har samme gyldighed, og hvoraf hver part har modtaget et eksemplar. København, den 20XX [By], den.., 20XX For Erhvervs- og Byggestyrelsen: For NN: Tilhørende bilag: Bilag I: Drift af

15 15/23 4. Eksempel på bilag Bilag I Drift af 1 Imellem undertegnede, Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø CVR-nr.: i det følgende benævnt EBST og medundertegnede, [navn], [selskabsform] CVR-nr.: [CVR-nr. xxx] Forretningsadresse: [forretningsadresse] (i det følgende benævnt [NN]) Vedrørende vilkår for drift af iht. Kontrakt om drift af (herefter hovedkontrakten) (angiv evt. officielt nr. på hovedkontrakten). 2 Kapitel 1 - DRIFT AF 1. FORMÅL OG MÅLGRUPPE Byggevareinfo er et initiativ, der skal gøre det nemmere at få vejledning og information om henholdsvis at anvende danske og udenlandske byggematerialer og eksportere dansk producerede materialer til udlandet. Initiativet er opdelt i to/tre: 4. En hjemmeside 5. En spørgsmål/svar-service 6. En option vedr. et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri Målgruppen er primært professionelle bygherrer, håndværkere, producenter, entreprenører og grossister, der ønsker at anvende samt importere byggevarer, og producenter der ønsker at eksportere byggevarer.

16 16/23 Byggevareinfo er finansieret af EBST. NN skal stå for den daglige drift Hjemmesiden På byggevareinfo kan interesserede finde information vedr. anvendelse af byggevarer, import og eksport af byggevarer samt information om Erhvervs- og Byggestyrelsens markedsovervågning af byggevarer. Der findes fakta om CE-mærkning og byggevaredirektivet, lister over standarder og frivillige mærkningsordninger, samt information om de europæiske brandregler. Desuden er der en infobase med FAQ s inden for forskellige emner som fx træ, armeret stål, certificering, brændeovne og ETA. Hertil kommer, at hjemmesiden giver tidlig information i forhold til, hvornår forskellige varegrupper skal være CE-mærkede. Endelig er der Gode råd og Den gode case som er historier om import/eksport, samt Temaer. EBST har stået for udformning og design af hjemmesiden. NN kan bidrage med kommentarer til design og efterfølgende arbejde med testning, oplægning af artikler, lister, FAQ etc Spørgsmål/svar-service Spørgsmål/svar-servicen består af en 24-timers mail- og telefonservice. Her kan interesserede indenfor 24 timer få svar på spørgsmål om korrekt anvendelse af byggevarer ift. overholdelse af gældende regler, standarder og normer, herunder spørgsmål relateret til import og eksport af byggevarer. Stort set alle spørgsmål besvares af NNs faglige medarbejdere indenfor 24 timer. Enkelte spørgsmål besvares efter rådgivning hos eksterne eksperter og nogle få af juridisk karakter besvares af EBST. I forbindelse med spørgsmål/svar-servicen udarbejder NN ligeledes med et interval på 14 dage en klumme, der bringes i Licitation med Byggevareinfo.dk/EBST som afsender Option vedr. nationalt produktkontaktpunkt for byggeri Som anført i hovedkontraktens 2, stk. 1, kan EBST vælge at gøre brug af en option gående ud på, at lægge et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri på EBST er ikke forpligtet til at gøre brug af denne option, men NN er stedse forpligtet til at kunne varetage denne opgave, såfremt EBST vælger at gøre brug heraf. Forpligtelsen for oprettelse af et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri fremgår af en kommende EU-forordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer). Efter dennes art. 10 skal medlemsstaterne i EU udpege produktkontaktpunkter for byggeriet i henhold til art. 9 i forordning nr. 764/2008 om oprettelse af produktkontaktpunkter.

17 17/23 Art. 10 og 11 i forordning 764/2008 finder desuden anvendelse for det fremtidige produktkontaktpunkt for byggeriet, hvor dets specifikke opgaver fremgår af art. 10. Det forventes, at arbejdet vedr. varetagelsen af et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri i det væsentlige vil have karakter af en spørgsmål/svar-service, som beskrevet oven for under 1.2. Såfremt EBST vælger at gøre brug af denne option, så henvises der til hovedkontraktens 6, stk. 1, og dette bilags afsnit 6, for så vidt angår honorering af denne opgave. 2. VEJLEDNINGENS INDHOLD For spørgsmål om import yder byggevareinfo procesvejledning, så brugeren efterfølgende selv ved sammensætning af denne procesvejledning kan vurdere et konkret byggemateriales anvendelsesmuligheder. Procesvejledningen tager udgangspunkt i tekniske sammenhænge og krav i den danske byggelovgivning, som består af: - Byggeloven - Bygningsreglementet - Konstruktionsnormerne/Eurocodes/Eurocode NA'er - Dansk Standard s reference standarder - De europæiske harmoniserede produktstandarder for CE mærkning - EU vejledningsdokumenter (Nando CPD- Guidance Papers) - Notificerede certificerings og prøvningsorganer (Nando CPD database) - BEK 1075/2008 om CE-mærkning og markedskontrol. For spørgsmål om eksport yder byggevareinfo information om - De europæiske harmoniserede produktstandarder for CE mærkning - EU vejledningsdokumenter (Nando CPD- Guidance Papers) - Notificerede certificerings og prøvningsorganer (Nando CPD database) Byggevareinfo tager sig ikke af: - betalte rådgivningsydelser med spørgsmål af karakter af skadesudredning (syn og skøn) - spørgsmål af karakter af markedsovervågning/kontrol - Anvendelse af konkrete produkter i specifikke bygværker Juridisk fortolkning af bestemmelser i byggeloven, bygningsreglementerne samt bekendtgørelser i medfør heraf sker efter konsultation med EBST. 3. HÅNDTERING AF HENVENDELSER Aftalen indebærer, at NN på vegne af EBST besvarer s.

18 18/23 Telefonlinjen går til EBST/byggelov. Herfra sendes en besked på til NN, som ringer spørgeren op. NN siger ved opkaldet: Erhvervs- og Byggestyrelsens byggevareinfo Afsenderen af svarmails er: Byggevareinfo.dk Spørgsmål der indgår direkte til i tidsrummet på hverdage besvares enten umiddelbart eller indenfor det aftalte tidsrum, jf. nedenfor. Henvendelser kan ske telefonisk på eller ved på I alle tilfælde gives et svar inden for 24 timer om det næste skridt, så spørgeren oplever, at der bliver taget hånd om sagen. I tilfælde hvor det ikke er muligt for NN at svare inden for 24 timer, skal det af den mail, der sendes til spørgeren, fremgå, hvornår et endeligt svar kan forventes. Dette kan være tilfælde, hvor NN f.eks. har brug for ekstern bistand for at kunne give svar. EBST skal orienteres per mail. Mail skal rettes til Tekniske spørgsmål og deres besvarelse opdeles i følgende kategorier 1. besvares direkte af byggevareinfo (NN) og NNs eventuelle faglige udvalg, indenfor 24 timer (mandag til fredag). 2. besvares af byggevareinfo (NN) efter behandling af evt. udvalg i NN (konsensus). Der satses på besvarelse indenfor en uge i tilfælde, hvor udvalget ikke er nødsaget til at mødes. Hvis udvalget skal mødes, kan det tage længere tid. Spørgsmål efter punkt 1 afklares suverænt af NN. Spørgsmål der skal behandles i overensstemmelse med punkt 2 afklares efter konsultation med EBST. Det kan mellem NN og EBST også aftales, at der er behov for vejledning fra ekstern bistand. Honorering heraf aftales i det konkrete tilfælde. I tilfælde, hvor ovenstående retningslinjer ikke overholdes, eksempelvis ved manglende svar/orientering af spørger inden for 24 timer, forbeholder EBST sig retten til at vurdere, hvorvidt det i det konkrete tilfælde skal medføre, at NN mister retten til hel eller delvis honorering for den pågældende henvendelse. 4. UDVIKLING AF FAQ ER OG LIGN. TIL BRUG PÅ Med udgangspunkt i de spørgsmål, som stilles og besvares pr. mail eller telefon på udarbejdes emner til FAQ (spørgsmål og svar). De relevante spørgsmål omformuleres til anonyme, generelle FAQ er til brug på jf. nedenfor.

19 19/23 Emner til FAQ kan vælges ud fra de emner, der udvælges til Licitationen Herefter opdateres FAQ listen. NN kan fremsende forslag til EBST om opdatering og udvikling af Sitet opdateres efter aftale med EBST. 5. ORGANISERING OG BEMANDING NN har en daglig kontaktperson, som er indgang til byggevareinfo. Kontaktpersonen vil efter en aftalt procedure behandle og koordinere henvendelserne. Daglig kontaktperson er: (Indsæt navn XX XX). I den daglige kontaktpersons fravær etablerer NN et back-up kontaktsystem. Neden for kan indsættes NN s eventuelle organisationsdiagram for organiseringen af hvori NN s faglige kompetencepersoner kan angives ved deres initialer. 6. HONORERING NN honoreres månedligt ud fra et taxametersystem, jf. nedenstående. Opgave Frekvens Honorar Opdatering af Når der kommer nye, 10 timer pr. gang lister Standarder i horisonten opdaterende dokumenter på Nando eller ændringer på CENs snapshot-liste Standarder der snart er gældende og offentliggjort i EU-Tidende Alle gældende standarder Opdatering i forbindelse med udgangen af overgangsperioden for standarder Checkes månedligt, udføres samtidig med check af alle gældende standarder Udføres samtidig med Standarder der snart er gældende og offentliggjort i EU-Tidende Checkes ugentligt 1 time pr gang - 1 time pr. gang Licitation Hver 14. dag Varierende timetal FAQ Løbende Varierende timetal Udvikling af sitet Aftales løbende med EBST Varierende timetal Besvarelser af henvendelser (Spørgsmål/svarservice) Løbende Kr. 600 pr. henvendelse Statusrapport Månedligt 1 time pr. gang

20 20/23 Såfremt EBST vælger at gøre brug af den i hovedkontraktens 2, stk. 1, jf. afsnit 1. og 1.3. i dette bilag beskrevne option vedr. et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri vil honorering herfor ligeledes følge ovenstående taxametersystem. Hvis varetagelsen af denne opgave i det væsentlige får karakter af en spørgsmål/svar-service, som anført i afsnit 1.3, jf. afsnit 1.2. i dette bilag, vil udgangspunktet for honorering være kr. 600 pr. henvendelse, som oven for anført. Kun såfremt det viser sig, at varetagelsen af denne opgave vil være væsentlig anderledes/mere byrdefuld for NN, end den i dette bilag beskrevne spørgsmål/svar-service for byggevareinfo vil der ske en specifik forhandling af beløbet for honorering heraf. Honoreringen udregnes ud fra en timepris på kr. 750 ekskl. moms. 7. UDSPECIFICERING AF OPGAVER Vedr. besvarelse af henvendelser: Flere års erfaring viser, at en henvendelse ofte består af 3-5 spørgsmål. En del af disse spørgsmål, svarende til ca. 25 pct. af totalhenvendelserne, er nu gengangere via byggevareinfo, alternativt spørgsmål som før byggevareinfo normalt blev besvaret mundtligt. Med udgangspunkt i erfaringerne med driften af byggevareinfo, og de gennemførte procesoptimeringer og produktivitetsforbedringer i mellem EBST og parter, som tidligere har varetaget driften, takseres besvarelse af en henvendelse til kr. 600,- ekskl. moms, uanset antallet af spørgsmål indeholdt i henvendelsen og karakteren af disse. Svarerne skal være af en sådan indholdsmæssig og formidlingsmæssig karakter, at man imødekommer spørgerens situation og reelt afhjælper informationsbehovet. I tilfælde, hvor det er nødvendigt at involvere eksterne eksperter eller evt. et specifikt udvalg inden for NN, aftales omkostningen med EBST. I tilfælde hvor spørger efter besvarelse fra NN vender tilbage med yderligere spørgsmål, som ikke ligger ind under det/de først stillede spørgsmål, kan NN tage honorar for besvarelse heraf. Dette er dog ikke tilfældet, hvis det fremgår, at de nye spørgsmål udspringer af, at spørgeren ikke har modtaget et dækkende svar. Vedr. FAQ: Generelt tager FAQ opdateringen udgangspunkt i klummen til Licitationen. De af de indkomne spørgsmål, der kan have generel interesse og som kan forventes at blive stillet igen, skal anonymiseres og omskrives til en form, der gør dem letforståelige for folk, der ikke har indgående kendskab til området. Svaret fra NN skal ligeledes omskrives, så det fremstår klart og letlæseligt. Både spørgsmål og svar opdateres på

KONTRAKT. Kapitel 1 - PARTERNE

KONTRAKT. Kapitel 1 - PARTERNE KONTRAKT 1 Imellem undertegnede, Kapitel 1 - PARTERNE FORA, Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 48

Læs mere

KONTRAKT - Skabelon. Kapitel 1 - PARTERNE. er indgået følgende aftale om CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis.

KONTRAKT - Skabelon. Kapitel 1 - PARTERNE. er indgået følgende aftale om CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis. KONTRAKT - Skabelon 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 48 46 41 14 (i det følgende benævnt ERST) og medundertegnede, [navn], [selskabsform]

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX

KONTRAKT. Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX KONTRAKT Indretningskoncept, budget og indretning af Dansk Design Centers og Design Societys nye lokaler i BLOX 1 Side 2 af 9 1. PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Dansk Design Center ApS Frederiksholms

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt vedr. Iværksætter Indeks for Nydanskere 2013 mellem

Kontrakt vedr. Iværksætter Indeks for Nydanskere 2013 mellem Kontrakt vedr. Iværksætter Indeks for Nydanskere 2013 mellem Væksthus Midtjylland/ Etnisk Erhvervsfremme Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Etnisk Erhvervsfremme) og

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

R a m m e a f t a l e

R a m m e a f t a l e R a m m e a f t a l e Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg CVR-nr.: 10150817 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr.: 29190909 Region Nordjylland

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriet, departementet Slotsholmsgade København K CVR-nr.:

Erhvervs- og Vækstministeriet, departementet Slotsholmsgade København K CVR-nr.: R a m m e a f t a l e M e d i e o v e r v å g n i n g Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervs- og Vækstministeriet, departementet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K CVR-nr.: 10092485 Erhvervsstyrelsen

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren]

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren] AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING mellem Fonden Femern Belt Development og [Leverandøren] INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsfortegnelse... 3 1 Aftalens definitioner og formål... 4 2 Grundlæggende

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Kontraktgrundlag Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Kontraktgrundlag Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 17 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 17 sider Kontrakt om sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Afløb Ballerup

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Kontrakt Vedr. Kampagne om retten til etnisk ligebehandling

Kontrakt Vedr. Kampagne om retten til etnisk ligebehandling Kontrakt Vedr. Kampagne om retten til etnisk ligebehandling Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 3 3. Projektperiode... 4 4. Pris og betaling... 4 5. Samarbejdsforhold...

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

1 Parterne 3. 2 Baggrund 3. 3 Fortolkningsprincipper 3. 4 Beskrivelse af opgaven 3. 5 Rettigheder og forpligtelser 4

1 Parterne 3. 2 Baggrund 3. 3 Fortolkningsprincipper 3. 4 Beskrivelse af opgaven 3. 5 Rettigheder og forpligtelser 4 Konsulentaftale Vedrørende bistand til sanering af lovgivning på lufttrafikstyrings- og luftfartstjenesteområdet (Air Traffic Management/Air Navigation Services) 1 Parterne 3 2 Baggrund 3 3 Fortolkningsprincipper

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ]

SPONSORAFTALE. indgået mellem. [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] Side 1/9 SPONSORAFTALE indgået mellem [Sponsor] [CVR-nr.] [Adresse] [Adresse] [ Sponsoren ] og Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K ( Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

er dags dato indgået rammeaftale om levering af evaluerings- og effektmålingsydelser til Væksthuset (i det følgende benævnt Rammeaftalen ).

er dags dato indgået rammeaftale om levering af evaluerings- og effektmålingsydelser til Væksthuset (i det følgende benævnt Rammeaftalen ). Bilag A Rammeaftale om levering af evalueringsog effektmålingsydelser INCUBA Science Park Katrinebjerg Bygning II etage 4 Åbogade 15 8200 Aarhus N Tlf.: 70 22 00 76 Indholdsfortegnelse: 1. Parterne 2 2.

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune

Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune 22-10-2015 Sagsnummer.: 15/42625 UDKAST Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Kontrakt Levering af lokal basal erhvervsservice i Syddjurs Kommune Budgetafdeling Ebeltoft Lundbergsvej

Læs mere

KONTRAKT. Undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder

KONTRAKT. Undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder KONTRAKT Undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder 1 1. Parterne Sagsnummer 2014-1983 Kontrakten indgås mellem: Navn: nn (herefter Leverandøren) Adresse: Postnr./by:

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z mellem BIOFOS A/S Refshalevej 250 1432

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Indholdsfortegnelse 1. Parterne...3 1.1. Kontrakten indgås mellem...3 2. Opgaven...4 3. Projektperiode...4 4. Pris

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Rammeaftalebilag G til udbud på levering af Stomiprodukter Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer]

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere