Udbud for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud for www.byggevareinfo.dk"

Transkript

1 16. september 2010 /LUN Udbud for Erhvervs- og Byggestyrelsen inviterer hermed virksomheder til at byde på opgaver, der har relation til drift af hjemmesiden Konkret omfatter udbuddet: Drift af en hjemmeside En spørgsmål/svar-service En option vedr. et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri Udbuddet gennemføres som et EU-udbud, og tilbud skal afgives på baggrund af de oplysninger og forudsætninger, der fremgår af udbudsmaterialet. Ansøgningsfrist er onsdag 27. oktober 2010 kl. 13:00. Udbudsmaterialet omfatter: 1. Baggrund og uddybning af opgavens indhold 2. Udvælgelseskriterier 3. Eksempel på kontrakt 4. Eksempel på bilag

2 2/23 1. Baggrund og uddybning af opgavens indhold Byggevareinfo er et initiativ, der skal gøre det nemmere at få vejledning og information om henholdsvis at anvende danske og udenlandske byggematerialer og eksportere dansk producerede materialer til udlandet. Initiativet er opdelt i to/tre: 1. En hjemmeside 2. En spørgsmål/svar-service 3. En option vedr. et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri Målgruppen er primært professionelle bygherrer, håndværkere, producenter, entreprenører og grossister, der ønsker at anvende samt importere byggevarer, og producenter der ønsker at eksportere byggevarer. Byggevareinfo er finansieret af EBST. NN skal stå for den daglige drift Hjemmesiden På byggevareinfo kan interesserede finde information vedr. anvendelse af byggevarer, import og eksport af byggevarer samt information om Erhvervs- og Byggestyrelsens markedsovervågning af byggevarer. Der findes fakta om CE-mærkning og byggevaredirektivet, lister over standarder og frivillige mærkningsordninger, samt information om de europæiske brandregler. Desuden er der en infobase med FAQ s inden for forskellige emner som fx træ, armeret stål, certificering, brændeovne og ETA. Hertil kommer, at hjemmesiden giver tidlig information i forhold til, hvornår forskellige varegrupper skal være CE-mærkede. Endelig er der Gode råd og Den gode case som er historier om import/eksport, samt Temaer. EBST har stået for udformning og design af hjemmesiden. NN kan bidrage med kommentarer til design og efterfølgende arbejde med testning, oplægning af artikler, lister, FAQ etc Spørgsmål/svar-service Spørgsmål/svar-servicen består af en 24-timers mail- og telefonservice. Her kan interesserede indenfor 24 timer få svar på spørgsmål om korrekt anvendelse af byggevarer ift. overholdelse af gældende regler, standarder og normer, herunder spørgsmål relateret til import og eksport af byggevarer. Stort set alle spørgsmål besvares af NNs faglige medarbejdere indenfor 24 timer. Enkelte spørgsmål besvares efter rådgivning hos eksterne eksperter og nogle få af juridisk karakter besvares af EBST. I forbindelse med spørgsmål/svar-servicen udarbejder NN ligeledes med et interval på 14 dage en klumme, der bringes i Licitation med Byggevareinfo.dk/EBST som afsender.

3 3/ Option vedr. nationalt produktkontaktpunkt for byggeri Som anført i hovedkontraktens 2, stk. 1, kan EBST vælge at gøre brug af en option gående ud på, at lægge et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri på EBST er ikke forpligtet til at gøre brug af denne option, men NN er stedse forpligtet til at kunne varetage denne opgave, såfremt EBST vælger at gøre brug heraf. Forpligtelsen for oprettelse af et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri fremgår af en kommende EU-forordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer). Efter dennes art. 10 skal medlemsstaterne i EU udpege produktkontaktpunkter for byggeriet i henhold til art. 9 i forordning nr. 764/2008 om oprettelse af produktkontaktpunkter. Art. 10 og 11 i forordning 764/2008 finder desuden anvendelse for det fremtidige produktkontaktpunkt for byggeriet, hvor dets specifikke opgaver fremgår af art. 10. Det forventes, at arbejdet vedr. varetagelsen af et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri i det væsentlige vil have karakter af en spørgsmål/svar-service, som beskrevet oven for under 1.2. Såfremt EBST vælger at gøre brug af denne option, så henvises der til hovedkontraktens 6, stk. 1, og dette bilags afsnit 6, for så vidt angår honorering af denne opgave. For yderligere præcisering af opgavens indhold henvises der til udkast til kontrakt samt tilhørende bilag neden for.

4 4/23 2. Udvælgelseskriterier Leverandøren vil blive udvalgt på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det betyder, at der vil blive lagt vægt på højest mulig kvalitet til lavest mulig pris. Der bliver i den forbindelse lagt vægt på følgende kriterier: At tilbudsgiver har et indgående kendskab til byggevareområdet, herunder regler og standarder, i Danmark såvel som i EU generelt (f.eks. Byggeloven, Bygningsreglementet og Byggevaredirektivet). Endvidere at tilbudsgiver fra sin organisation kan allokere tilstrækkelig og fagligt kompetente ressourcer til løsning af opgaven. Sidstnævnte vil f.eks. kunne dokumenteres ved fremsendelse af CV for de medarbejdere, som tilbudsgiver vil sætte til løsning af opgaven, samt ved fremsendelse af organisationsbeskrivelse (f.eks. organisationsdiagram). Denne del vægtes med 40 %. At tilbudsgiver i sit tilbudsmateriale giver en udførlig og konkret beskrivelse af, hvorledes denne har tænkt sig at løse opgaven, herunder håndtering af den omtalte 24-timers spørgsmål/svar service samt opdatering af for så vidt angår regelgrundlag (standarder osv.). Ligeledes bør tilbudsgiver her beskrive, hvorledes denne vil håndtere produktkontaktpunktet for byggevarer, såfremt EBST vælger at lægge dette på Denne del vægtes med 40 %. Pris. I kontraktsudkastets kapitel 4, jf. det tilhørende bilag I, afsnit 6, er timeprisen anslået til kr. 750 ekskl. moms og til kr. 600 ekskl. moms per henvendelse for så vidt angår den omtalte 24- timers spørgsmål/svar service. Dette er baseret på hidtidig erfaring med driften af Denne del vægtes med 20 %. Ansøgningsfrist er onsdag 27. oktober 2010 kl. 13:00. Tilbud fremsendes elektronisk til enten: eller Eventuelle henvendelser i forbindelse med udfærdigelse af tilbud rettes til: Anders Lundtofte eller Lars Korsholm Tlf. direkte: Tlf. direkte:

5 5/23 3. Eksempel på kontrakt Kontrakt om drift af 1 Imellem undertegnede, Kapitel 1 - PARTERNE Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø CVR-nr.: (i det følgende benævnt EBST) og medundertegnede, [navn], [selskabsform] CVR-nr.: [CVR-nr. xxx] Forretningsadresse: [forretningsadresse] (i det følgende benævnt [NN]) er indgået følgende aftale om drift af som bl.a. er en 24-timers service om spørgsmål vedr. anvendelse af byggevarer, herunder import og eksport af byggevarer, samt udarbejdelse af input til hjemmesiden Kapitel 2 - OPGAVEBESKRIVELSE 2 NN skal varetage opgaven som beskrevet i bilag I Drift af (i nærværende kontrakt samt tilhørende bilag benævnt byggevareinfo ). Udover driften af byggevareinfo er der i bilag I beskrevet en option for EBST gående ud på, at EBST kan vælge at lægge et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri på www. byggevareinfo.dk. EBST er ikke forpligtet til at gøre brug af denne option, men NN er stedse forpligtet til at kunne varetage opgaven, såfremt EBST vælger at gøre brug heraf. Stk. 2. Nødvendige præciseringer af opgavens indhold og tilrettelæggelse aftales mellem EBST og [NN] inden for rammerne af denne kontrakt og [NN s] tilbud af [dd.mm.åååå]. Idet omfang denne kontrakt med bilag ikke

6 6/23 giver tilstrækkelig vejledning, skal opgaven udføres fagmæssigt korrekt. Stk. 3. [NN] er til enhver tid forpligtet til at overholde myndighedskrav og gældende lovgivning i forbindelse med løsningen af opgaven, jf. stk. 1. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Opgaven begynder den [dd.mm.åååå] og afsluttes den [3 år efter begyndelsesdato - dd.mm.åååå]. Opgaven kan efter nærmere aftale forlænges til den [dd.mm.åååå Som anført i stk. 4 ovenfor, er kontraktens varighed 3 år, med mulighed for forlængelse med 2 år af gangen]. En aftale herom skal senest være indgået den [dd.mm.åååå er afhængig af begyndelsesdato]. Transporttid mellem [NN s] adresse og EBST, ferier, frokost, pauser, sygdom og lignende indgår ikke i opgørelsen over det leverede timetal. Kapitel 3 SAMARBEJDE OG OPGAVENS BEMANDING 3 EBST s opgaveansvarlige er Lars Korsholm. Daglig kontaktperson i EBST er: Lars Korsholm. Stk.2. Stk. 3. Stk. 4. [NN s] opgaveansvarlige er [navn]. Daglige kontaktpersoner hos [NN] er: [navn] og [navn]. EBST skal løbende holdes orienteret om kontraktopgavens tilrettelæggelse og fremdrift. [NN] har pligt til straks at underrette EBST, såfremt der under arbejdet opstår tvivl om opgavens forudsætninger, formål eller gennemførelse. 4 Opgaveansvarlige for [NN] varetager også den overordnede projektledelse og koordinering. (Opgaven bemandes i øvrigt som angivet i tilbudet af [dd.mm.åååå]/bilag X.) Stk. 2. Stk. 3. [NN] skal af hensyn til kontinuiteten i arbejdet, kvaliteten af opgaveløsningen i videst muligt omfang undgå udskiftning af de medarbejdere, der er udpeget til at udføre opgaven. Såfremt [NN] undtagelsesvis er nødsaget til at udskifte en medarbejder, skal [NN] udpege en ny medarbejder med mindst de samme faglige kvalifikationer, som den tidligere

7 7/23 medarbejder var i besiddelse af. Dette godtgøres ved forevisning af et fuldstændigt og detaljeret CV for den nye medarbejder. Udskiftningen må ikke påføre EBST omkostninger eller forsinkelser. EBST skal således eksempelvis ikke betale for, at de nye medarbejder opnår indsigt i opgaven svarende til det niveau, som den udskiftede medarbejder havde. Stk. 4. EBST forbeholder sig ret til at afvise en ny medarbejder, hvis denne skønnes ikke at have samme kvalifikationer til opgaven som den oprindelige. 5 Det påhviler [NN] at sikre, at de medarbejdere, som er udpeget til at udføre opgaven, holder sig ajour med udviklingen inden for hver sit kompetenceområde. Stk. 2. eventuelle Det påhviler endvidere [NN] at sikre, at medarbejderen følger skriftlige instrukser fra EBST for opgavens udførelse. Kapitel 4 - HONORERING 6 [NN] skal føre timeregnskab efter EBST s nærmere anvisninger, jf. afsnit 6 i bilag I. Det samme gør sig gældende, såfremt EBST vælger at gøre brug af den i 2, stk. 1, jf. bilag I, beskrevne option vedr. et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri. Stk. 2. Den samlede budgetramme for honorering af opgaverne, jf. 2, er maksimalt kr ,- ekskl. moms per år. Dette beløb kan forhøjes, såfremt EBST vælger at gøre brug af den i 2, stk. 1, jf. bilag I, beskrevne option. Beløbet inkluderer alle på tidspunktet for kontraktens indgåelse gældende afgifter og told bortset fra moms. Stk. 3. Stk. 4. Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med opgavens varetagelse afregnes efter statens regler for tjenesterejser og kan ikke uden særskilt aftale med EBST overstige i alt [5.000,- kr.] inkl. moms. (Eventuelle rejseomkostninger udenfor Storkøbenhavn eller andre udlæg refunderes af EBST alene efter forudgående, skriftlig aftale.) Der beregnes ikke særskilt betaling for (transport mellem [NN s] adresse og EBST,) sekretærbistand, mangfoldiggørelse og andre kontorholdsudgifter eller rejseomkostninger indenfor Storkøbenhavn, som [NN] afholder i forbindelse med kontraktens opfyldelse.

8 8/23 Stk. 5. Honoraret delfaktureres månedsvis bagud på baggrund af de forbrugte timer. På delfaktura skal følgende oplysninger fremgå: Ansvarlig for kontrakten i EBST: Lars Korsholm. Ansvarlig for kontrakten i NN: (Angiv navn) Hvilken opgave faktura vedrører: Byggevareinfo, drift. Journal nr.: 07/06859 EAN-lokationsnr.: Bankoplysninger (Navn på bank, konto nr. og reg. nr.) på NN: Alle henvendelser vedrørende fakturering eller indhold af denne aftale skal ske til Lars Korsholm, Stk. 6. Faktura sendes til EBST sammen med timeregnskab, jf. stk. 1, og dokumentation for eventuelle afholdte udlæg, jf. stk. 3, senest 5. arbejdsdag i den efterfølgende måned. Faktureringen skal ske elektronisk. Såfremt EBST godkender timeregnskabet, betales fakturaen netto kontant inden 30 dage efter fakturaens datering. Hvis EBST er uenig med [NN] om timeregnskabet og betalingens størrelse, skal EBST gøre indsigelser herom inden 8 dage efter modtagelsen af fakturaen. Den uomstridte del af kravet skal betales uanset indsigelsen. Kapitel 5 ÆNDRINGER I KONTRAKTEN 7 Ændringer i kontraktens indhold og omfang skal være aftalt skriftligt. Ændringer vedhæftes kontrakten som et tillæg, allonge eller bilag. Stk.2. Hver af parterne skal give medkontrahenten underretning ved adresseændring, senest 14 dage før ændringen sker. Stk. 3. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person. Stk. 4. Begge kontraktparter kan forlange ændringer i den aftalte konsulentydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når behovet for ændringerne følger direkte af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering. Sådanne ændringer skal ske i overensstemmelse med eventuelle frister i den pågældende lov eller offentlige regulering. Stk. 5. Begge kontraktparter kan forlange, at ændringer, jf. stk. 4, skal medføre ændringer i den aftalte ydelses pris, når

9 9/23 ændringerne bevirker en fordyrelse eller billiggørelse af leveringen af driftsopgaven, jf. 2. Stk. 6. Ændringer efter stk. 5 får virkning fra det tidspunkt, hvor de nye lovkrav eller den ændrede offentlige regulering konkret fordyrer eller billiggør leveringen af driftsopgaven, jf. 2.) Kapitel 6 - OVERDRAGELSE AF KONTRAKTEN OG ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER 8 NN har ikke mulighed for at anvende underleverandører til opfyldelse af kontrakten. Stk. 2. EBST har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt til en anden offentlig institution, en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler. Kapitel 7 - FORSIKRINGSFORHOLD 9 [NN] er forpligtet til senest 14 dage efter kontraktindgåelse at tegne en professionel ansvarsforsikring til imødegåelse af eventuelt formuetab som direkte eller indirekte følge af NN s rådgivning og opgaveløsning under denne kontrakt. Stk. 2. Dækningsperioden for den professionelle ansvarsforsikring skal løbe til minimum 5 år efter kontraktens ophør, jf. 18, stk. 1 og 3, samt 2, stk. 4, sammenholdt med 2, stk. 5. [NN] skal på EBST s anmodning godtgøre forsikringens indgåelse, dækningsperiode, præmiebetaling m.v. Kapitel 8 - OPHAVS- OG EJENDOMSRET 10 EBST erhverver ophavsret, ejendomsret og enhver anden rettighed til alt informationsmateriale, som [NN] leverer eller frembringer til byggevareinfo og som led i kontraktens opfyldelse. EBST s erhvervelse af rettighederne sker løbende i takt med [NN s] udfærdigelse af informationsmaterialet. Stk. 2. EBST har den fulde eneret til at publicere informationsmaterialet, og kan helt eller delvist anvende informationsmaterialet i alle sammenhænge, hvor EBST finder det relevant.

10 10/23 11 Materiale, der er modtaget fra EBST med henblik på opgavens udførelse, er EBST s ejendom og skal returneres ved opgavens afslutning eller kontraktens bortfald i øvrigt. Stk. 2. Stk.3. Stk.4. Efter EBST har introduceret det af NN leverede materiale på og/eller har NN brugsret til materialet. Materiale, der er modtaget fra EBST med henblik på opgavens udførelse, er EBST s ejendom. Kopieres noget af dette materiale, skal det returneres ved opgavens afslutning eller kontraktens bortfald i øvrigt, jf. 17. Kapitel 9 - HABILITET 12 Bliver NN eller medarbejderne hos NN inhabile i forhold til udførelsen af kontraktsopgaven, jf. 2, skal EBST straks underrettes herom. Ved inhabilitet forstås det forhold, at der foreligger en situation, hvor der kan rejses tvivl om NN s medarbejderes upartiskhed eller uafhængighed, f.eks. hvis vedkommende har en personlig eller økonomiske interesse i resultaterne af kontraktens udførelse. Stk. 2. Om inhabilitet gælder i øvrigt principperne i forvaltningslovens 3 tilsvarende for denne kontrakt. Kapitel 10 TAVSHEDSPLIGT OG FORTROLIGHED 13 NN og dennes medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til driftsopgavens forløb, resultatet af arbejdet og dele heraf både under selve opgaveforløbet og efter opgavens afslutning. (EBST kan forlange, at hver enkelt medarbejder skal underskrive tavshedserklæringer.) Stk. 2. Stk. 3. Herudover skal NN dennes medarbejdere iagttage ubetinget tavshed med hensyn til andre oplysninger vedrørende EBST eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med denne aftale. Tilsvarende gælder for materiale, der er modtaget fra EBST med henblik på opgavens udførelse. NN må ikke uden EBST s forudgående samtykke bruge EBST som reference.

11 11/23 Stk. 4. Stk. 5. NN må endvidere ikke uden EBST s forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne aftale eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. NN og dennes medarbejdere er undergivet tavshedspligt efter straffelovens 152 a og c, jf Principperne om fortrolighed i forvaltningsloven 27 finder tilsvarende anvendelse for denne kontrakt. Kapitel 11 - PERSONDATALOVEN 14 Hvis der etableres registre, databaser og lignende eller i øvrigt udveksles oplysninger med EBST, der indeholder personhenførbare oplysninger i persondatalovens forstand (lov nr. 429 af 31. maj 2000 som senest ændret ved lov nr. 280 af 25. april 2001), skal NN indhente samtykke hertil fra EBST. Såfremt samtykke meddeles, vil NN modtage en instruks fra EBST, som indeholder nærmere bestemmelser om, hvorledes oplysningerne skal håndteres. Stk. 2 NN skal under alle omstændigheder træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personhenførbare oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til en hver tid gældende lovgivning, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 (som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001) om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning. Kapitel 12 VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER OG KLAGER 15 NN skal på anmodning fra EBST videregive enhver oplysning til styrelsen, som NN har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af opgaven for EBST, og som styrelsen finder nødvendig for, at EBST kan varetage sine offentligretlige forpligtelser. Stk. 2. NN skal videregive de ønskede oplysninger snarest efter, at EBST har anmodet herom. EBST kan fastsætte en frist for NN s videregivelse af oplysninger, såfremt det er nødvendigt, at styrelsen med henblik på opfyldelse af EBST s offentligretlige forpligtelser har rådighed over oplysningerne på et bestemt tidspunkt. Fristen skal fastsættes under fornøden hensyntagen til omfanget af de ønskede oplysninger.

12 12/23 16 NN skal til EBST videresende klager over NN s varetagelse af den pågældende opgave, såfremt klagen indebærer, at der skal træffes en forvaltningsafgørelse. NN behandler selv øvrige klager over NN s varetagelse af opgaven, men skal uden ugrundet ophold videresende informationer om sådanne klager til EBST. Kapitel 13 IKRAFTTRÆDELSE, OPSIGELSE OG OPHØR 17 Denne kontrakt træder i kraft på tidspunktet for begge parters underskrift af kontrakten. Kontrakten er uopsigelig fra NN s side. EBST er til enhver tid berettiget til skriftligt, men uden begrundelse, at opsige kontrakten til ophør med 30 dages varsel til udgangen af en måned. I så fald betaler EBST for den del af kontrakten, som er opfyldt til og med ophørsdato. I denne forbindelse gælder en gensidig informationspligt om alle forhold af betydning for arbejdets udførelse. Stk. 2. Ved EBST s opsigelse af kontraktforholdet påhviler det hver af parterne at erlægge hver deres ydelse indtil opsigelsestidspunktet. EBST betaler [NN] for det udførte og af EBST godkendte arbejde frem til kontraktens opsigelse. Stk. 3. Denne kontrakt ophører uden opsigelse den [dd.mm.åååå Kontrakten ophører 3 år efter begyndelsesdato, jf. 2, stk.4], medmindre en af parterne forinden har opsagt kontrakten, parterne forinden har indgået aftale om at fastsætte en ny ophørsfrist jf. 2, stk. 5, eller kontrakten er ophørt pga. misligholdelse. Kontraktens ophør efter denne bestemmelse påvirker ikke parternes misligholdelsesbeføjelser, jf. denne kontrakt, i en uoverensstemmelse mellem parterne, der er opstået pga. væsentlig misligholdelse af kontrakten inden ophørsdatoen. Kapitel 14 MISLIGHOLDELSE, ERSTATNING, BOD OG KONKURS 18 Misligholder en part kontrakten væsentligt, tillægges den anden part misligholdelsesbeføjelser efter dansk rets almindelige regler. Den ikke-misligholdende part kan eksempelvis forlange at få et forholdsmæssigt afslag, at få den aftalte ydelse faktisk leveret, at hæve aftalen med et varsel på 1 uge og kræve erstatning for det som følge af misligholdelsen lidte tab, eller at blive stillet, som om aftalen ikke var indgået.

13 13/23 Stk. 2. Stk. 3. Ansvarsgrundlaget og erstatningens beregning overfor EBST følger dansk rets kontraktretlige grundsætninger og almindelige regler om rådgiveransvar samt erstatningsansvar i kontrakt, jf. dog stk. 4. Ved en parts væsentlige misligholdelse forstås, at den pågældende ikke har leveret den aftalte ydelse til den aftalte tid på den aftalte måde, f.eks. ved forsinkelse med den aftalte ydelse, jf. 2, stk. 4, og 6, stk. 6; mangelfuld eller slet ingen ydelse, jf. kapitel 2 og 6, stk. 6; manglende overholdelse af generelle myndighedskrav og lovgivning, jf. 2, stk. 3; uretmæssig overdragelse af en parts forpligtelser iht. kontrakten, jf. kapitel 6; at NN ikke har tegnet de nødvendige forsikringer eller betalt præmie hertil, jf. kapitel 7; tilsidesættelse af bestemmelserne om habilitet, tavshedspligt og fortrolighed, jf. 12 og 13; manglende videresendelse af oplysninger og klager, jf. kapitel 12. Stk. 4. Parterne tager forbehold for force majeure efter principperne i købelovens 24. Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure-situationen er den påberåbende part bekendt. 19 Ved en indgivelse af begæring om en parts konkurs kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder for det. Stk. 2. Stk. 3. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist af 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en indgivelse af begæring om en parts betalingsstandsning eller åbning af akkordforhandlinger, eller hvis partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde kontrakten.

14 14/23 Kapitel 15 - LOVVALG OG VÆRNETING/VOLDGIFT 20 Denne kontrakt er undergivet dansk ret. Stk. 2. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med aftalen, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort endeligt ved Københavns Byret eller, såfremt parterne er enige, Sø- og Handelsretten i København. Kapitel 16 - DATO OG UNDERSKRIFT 21 Denne kontrakt er underskrevet i 2 (to) enslydende eksemplarer, der har samme gyldighed, og hvoraf hver part har modtaget et eksemplar. København, den 20XX [By], den.., 20XX For Erhvervs- og Byggestyrelsen: For NN: Tilhørende bilag: Bilag I: Drift af

15 15/23 4. Eksempel på bilag Bilag I Drift af 1 Imellem undertegnede, Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø CVR-nr.: i det følgende benævnt EBST og medundertegnede, [navn], [selskabsform] CVR-nr.: [CVR-nr. xxx] Forretningsadresse: [forretningsadresse] (i det følgende benævnt [NN]) Vedrørende vilkår for drift af iht. Kontrakt om drift af (herefter hovedkontrakten) (angiv evt. officielt nr. på hovedkontrakten). 2 Kapitel 1 - DRIFT AF 1. FORMÅL OG MÅLGRUPPE Byggevareinfo er et initiativ, der skal gøre det nemmere at få vejledning og information om henholdsvis at anvende danske og udenlandske byggematerialer og eksportere dansk producerede materialer til udlandet. Initiativet er opdelt i to/tre: 4. En hjemmeside 5. En spørgsmål/svar-service 6. En option vedr. et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri Målgruppen er primært professionelle bygherrer, håndværkere, producenter, entreprenører og grossister, der ønsker at anvende samt importere byggevarer, og producenter der ønsker at eksportere byggevarer.

16 16/23 Byggevareinfo er finansieret af EBST. NN skal stå for den daglige drift Hjemmesiden På byggevareinfo kan interesserede finde information vedr. anvendelse af byggevarer, import og eksport af byggevarer samt information om Erhvervs- og Byggestyrelsens markedsovervågning af byggevarer. Der findes fakta om CE-mærkning og byggevaredirektivet, lister over standarder og frivillige mærkningsordninger, samt information om de europæiske brandregler. Desuden er der en infobase med FAQ s inden for forskellige emner som fx træ, armeret stål, certificering, brændeovne og ETA. Hertil kommer, at hjemmesiden giver tidlig information i forhold til, hvornår forskellige varegrupper skal være CE-mærkede. Endelig er der Gode råd og Den gode case som er historier om import/eksport, samt Temaer. EBST har stået for udformning og design af hjemmesiden. NN kan bidrage med kommentarer til design og efterfølgende arbejde med testning, oplægning af artikler, lister, FAQ etc Spørgsmål/svar-service Spørgsmål/svar-servicen består af en 24-timers mail- og telefonservice. Her kan interesserede indenfor 24 timer få svar på spørgsmål om korrekt anvendelse af byggevarer ift. overholdelse af gældende regler, standarder og normer, herunder spørgsmål relateret til import og eksport af byggevarer. Stort set alle spørgsmål besvares af NNs faglige medarbejdere indenfor 24 timer. Enkelte spørgsmål besvares efter rådgivning hos eksterne eksperter og nogle få af juridisk karakter besvares af EBST. I forbindelse med spørgsmål/svar-servicen udarbejder NN ligeledes med et interval på 14 dage en klumme, der bringes i Licitation med Byggevareinfo.dk/EBST som afsender Option vedr. nationalt produktkontaktpunkt for byggeri Som anført i hovedkontraktens 2, stk. 1, kan EBST vælge at gøre brug af en option gående ud på, at lægge et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri på EBST er ikke forpligtet til at gøre brug af denne option, men NN er stedse forpligtet til at kunne varetage denne opgave, såfremt EBST vælger at gøre brug heraf. Forpligtelsen for oprettelse af et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri fremgår af en kommende EU-forordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer). Efter dennes art. 10 skal medlemsstaterne i EU udpege produktkontaktpunkter for byggeriet i henhold til art. 9 i forordning nr. 764/2008 om oprettelse af produktkontaktpunkter.

17 17/23 Art. 10 og 11 i forordning 764/2008 finder desuden anvendelse for det fremtidige produktkontaktpunkt for byggeriet, hvor dets specifikke opgaver fremgår af art. 10. Det forventes, at arbejdet vedr. varetagelsen af et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri i det væsentlige vil have karakter af en spørgsmål/svar-service, som beskrevet oven for under 1.2. Såfremt EBST vælger at gøre brug af denne option, så henvises der til hovedkontraktens 6, stk. 1, og dette bilags afsnit 6, for så vidt angår honorering af denne opgave. 2. VEJLEDNINGENS INDHOLD For spørgsmål om import yder byggevareinfo procesvejledning, så brugeren efterfølgende selv ved sammensætning af denne procesvejledning kan vurdere et konkret byggemateriales anvendelsesmuligheder. Procesvejledningen tager udgangspunkt i tekniske sammenhænge og krav i den danske byggelovgivning, som består af: - Byggeloven - Bygningsreglementet - Konstruktionsnormerne/Eurocodes/Eurocode NA'er - Dansk Standard s reference standarder - De europæiske harmoniserede produktstandarder for CE mærkning - EU vejledningsdokumenter (Nando CPD- Guidance Papers) - Notificerede certificerings og prøvningsorganer (Nando CPD database) - BEK 1075/2008 om CE-mærkning og markedskontrol. For spørgsmål om eksport yder byggevareinfo information om - De europæiske harmoniserede produktstandarder for CE mærkning - EU vejledningsdokumenter (Nando CPD- Guidance Papers) - Notificerede certificerings og prøvningsorganer (Nando CPD database) Byggevareinfo tager sig ikke af: - betalte rådgivningsydelser med spørgsmål af karakter af skadesudredning (syn og skøn) - spørgsmål af karakter af markedsovervågning/kontrol - Anvendelse af konkrete produkter i specifikke bygværker Juridisk fortolkning af bestemmelser i byggeloven, bygningsreglementerne samt bekendtgørelser i medfør heraf sker efter konsultation med EBST. 3. HÅNDTERING AF HENVENDELSER Aftalen indebærer, at NN på vegne af EBST besvarer s.

18 18/23 Telefonlinjen går til EBST/byggelov. Herfra sendes en besked på til NN, som ringer spørgeren op. NN siger ved opkaldet: Erhvervs- og Byggestyrelsens byggevareinfo Afsenderen af svarmails er: Byggevareinfo.dk Spørgsmål der indgår direkte til i tidsrummet på hverdage besvares enten umiddelbart eller indenfor det aftalte tidsrum, jf. nedenfor. Henvendelser kan ske telefonisk på eller ved på I alle tilfælde gives et svar inden for 24 timer om det næste skridt, så spørgeren oplever, at der bliver taget hånd om sagen. I tilfælde hvor det ikke er muligt for NN at svare inden for 24 timer, skal det af den mail, der sendes til spørgeren, fremgå, hvornår et endeligt svar kan forventes. Dette kan være tilfælde, hvor NN f.eks. har brug for ekstern bistand for at kunne give svar. EBST skal orienteres per mail. Mail skal rettes til Tekniske spørgsmål og deres besvarelse opdeles i følgende kategorier 1. besvares direkte af byggevareinfo (NN) og NNs eventuelle faglige udvalg, indenfor 24 timer (mandag til fredag). 2. besvares af byggevareinfo (NN) efter behandling af evt. udvalg i NN (konsensus). Der satses på besvarelse indenfor en uge i tilfælde, hvor udvalget ikke er nødsaget til at mødes. Hvis udvalget skal mødes, kan det tage længere tid. Spørgsmål efter punkt 1 afklares suverænt af NN. Spørgsmål der skal behandles i overensstemmelse med punkt 2 afklares efter konsultation med EBST. Det kan mellem NN og EBST også aftales, at der er behov for vejledning fra ekstern bistand. Honorering heraf aftales i det konkrete tilfælde. I tilfælde, hvor ovenstående retningslinjer ikke overholdes, eksempelvis ved manglende svar/orientering af spørger inden for 24 timer, forbeholder EBST sig retten til at vurdere, hvorvidt det i det konkrete tilfælde skal medføre, at NN mister retten til hel eller delvis honorering for den pågældende henvendelse. 4. UDVIKLING AF FAQ ER OG LIGN. TIL BRUG PÅ Med udgangspunkt i de spørgsmål, som stilles og besvares pr. mail eller telefon på udarbejdes emner til FAQ (spørgsmål og svar). De relevante spørgsmål omformuleres til anonyme, generelle FAQ er til brug på jf. nedenfor.

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

EU-UDBUD BEGRÆNSET EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878

EU-UDBUD BEGRÆNSET EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878 EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER BEGRÆNSET EU-UDBUD TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878 ODENSE KOMMUNE JANUAR 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Rammeaftale 50.80 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere