Udbud for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud for www.byggevareinfo.dk"

Transkript

1 16. september 2010 /LUN Udbud for Erhvervs- og Byggestyrelsen inviterer hermed virksomheder til at byde på opgaver, der har relation til drift af hjemmesiden Konkret omfatter udbuddet: Drift af en hjemmeside En spørgsmål/svar-service En option vedr. et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri Udbuddet gennemføres som et EU-udbud, og tilbud skal afgives på baggrund af de oplysninger og forudsætninger, der fremgår af udbudsmaterialet. Ansøgningsfrist er onsdag 27. oktober 2010 kl. 13:00. Udbudsmaterialet omfatter: 1. Baggrund og uddybning af opgavens indhold 2. Udvælgelseskriterier 3. Eksempel på kontrakt 4. Eksempel på bilag

2 2/23 1. Baggrund og uddybning af opgavens indhold Byggevareinfo er et initiativ, der skal gøre det nemmere at få vejledning og information om henholdsvis at anvende danske og udenlandske byggematerialer og eksportere dansk producerede materialer til udlandet. Initiativet er opdelt i to/tre: 1. En hjemmeside 2. En spørgsmål/svar-service 3. En option vedr. et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri Målgruppen er primært professionelle bygherrer, håndværkere, producenter, entreprenører og grossister, der ønsker at anvende samt importere byggevarer, og producenter der ønsker at eksportere byggevarer. Byggevareinfo er finansieret af EBST. NN skal stå for den daglige drift Hjemmesiden På byggevareinfo kan interesserede finde information vedr. anvendelse af byggevarer, import og eksport af byggevarer samt information om Erhvervs- og Byggestyrelsens markedsovervågning af byggevarer. Der findes fakta om CE-mærkning og byggevaredirektivet, lister over standarder og frivillige mærkningsordninger, samt information om de europæiske brandregler. Desuden er der en infobase med FAQ s inden for forskellige emner som fx træ, armeret stål, certificering, brændeovne og ETA. Hertil kommer, at hjemmesiden giver tidlig information i forhold til, hvornår forskellige varegrupper skal være CE-mærkede. Endelig er der Gode råd og Den gode case som er historier om import/eksport, samt Temaer. EBST har stået for udformning og design af hjemmesiden. NN kan bidrage med kommentarer til design og efterfølgende arbejde med testning, oplægning af artikler, lister, FAQ etc Spørgsmål/svar-service Spørgsmål/svar-servicen består af en 24-timers mail- og telefonservice. Her kan interesserede indenfor 24 timer få svar på spørgsmål om korrekt anvendelse af byggevarer ift. overholdelse af gældende regler, standarder og normer, herunder spørgsmål relateret til import og eksport af byggevarer. Stort set alle spørgsmål besvares af NNs faglige medarbejdere indenfor 24 timer. Enkelte spørgsmål besvares efter rådgivning hos eksterne eksperter og nogle få af juridisk karakter besvares af EBST. I forbindelse med spørgsmål/svar-servicen udarbejder NN ligeledes med et interval på 14 dage en klumme, der bringes i Licitation med Byggevareinfo.dk/EBST som afsender.

3 3/ Option vedr. nationalt produktkontaktpunkt for byggeri Som anført i hovedkontraktens 2, stk. 1, kan EBST vælge at gøre brug af en option gående ud på, at lægge et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri på EBST er ikke forpligtet til at gøre brug af denne option, men NN er stedse forpligtet til at kunne varetage denne opgave, såfremt EBST vælger at gøre brug heraf. Forpligtelsen for oprettelse af et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri fremgår af en kommende EU-forordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer). Efter dennes art. 10 skal medlemsstaterne i EU udpege produktkontaktpunkter for byggeriet i henhold til art. 9 i forordning nr. 764/2008 om oprettelse af produktkontaktpunkter. Art. 10 og 11 i forordning 764/2008 finder desuden anvendelse for det fremtidige produktkontaktpunkt for byggeriet, hvor dets specifikke opgaver fremgår af art. 10. Det forventes, at arbejdet vedr. varetagelsen af et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri i det væsentlige vil have karakter af en spørgsmål/svar-service, som beskrevet oven for under 1.2. Såfremt EBST vælger at gøre brug af denne option, så henvises der til hovedkontraktens 6, stk. 1, og dette bilags afsnit 6, for så vidt angår honorering af denne opgave. For yderligere præcisering af opgavens indhold henvises der til udkast til kontrakt samt tilhørende bilag neden for.

4 4/23 2. Udvælgelseskriterier Leverandøren vil blive udvalgt på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det betyder, at der vil blive lagt vægt på højest mulig kvalitet til lavest mulig pris. Der bliver i den forbindelse lagt vægt på følgende kriterier: At tilbudsgiver har et indgående kendskab til byggevareområdet, herunder regler og standarder, i Danmark såvel som i EU generelt (f.eks. Byggeloven, Bygningsreglementet og Byggevaredirektivet). Endvidere at tilbudsgiver fra sin organisation kan allokere tilstrækkelig og fagligt kompetente ressourcer til løsning af opgaven. Sidstnævnte vil f.eks. kunne dokumenteres ved fremsendelse af CV for de medarbejdere, som tilbudsgiver vil sætte til løsning af opgaven, samt ved fremsendelse af organisationsbeskrivelse (f.eks. organisationsdiagram). Denne del vægtes med 40 %. At tilbudsgiver i sit tilbudsmateriale giver en udførlig og konkret beskrivelse af, hvorledes denne har tænkt sig at løse opgaven, herunder håndtering af den omtalte 24-timers spørgsmål/svar service samt opdatering af for så vidt angår regelgrundlag (standarder osv.). Ligeledes bør tilbudsgiver her beskrive, hvorledes denne vil håndtere produktkontaktpunktet for byggevarer, såfremt EBST vælger at lægge dette på Denne del vægtes med 40 %. Pris. I kontraktsudkastets kapitel 4, jf. det tilhørende bilag I, afsnit 6, er timeprisen anslået til kr. 750 ekskl. moms og til kr. 600 ekskl. moms per henvendelse for så vidt angår den omtalte 24- timers spørgsmål/svar service. Dette er baseret på hidtidig erfaring med driften af Denne del vægtes med 20 %. Ansøgningsfrist er onsdag 27. oktober 2010 kl. 13:00. Tilbud fremsendes elektronisk til enten: eller Eventuelle henvendelser i forbindelse med udfærdigelse af tilbud rettes til: Anders Lundtofte eller Lars Korsholm Tlf. direkte: Tlf. direkte:

5 5/23 3. Eksempel på kontrakt Kontrakt om drift af 1 Imellem undertegnede, Kapitel 1 - PARTERNE Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø CVR-nr.: (i det følgende benævnt EBST) og medundertegnede, [navn], [selskabsform] CVR-nr.: [CVR-nr. xxx] Forretningsadresse: [forretningsadresse] (i det følgende benævnt [NN]) er indgået følgende aftale om drift af som bl.a. er en 24-timers service om spørgsmål vedr. anvendelse af byggevarer, herunder import og eksport af byggevarer, samt udarbejdelse af input til hjemmesiden Kapitel 2 - OPGAVEBESKRIVELSE 2 NN skal varetage opgaven som beskrevet i bilag I Drift af (i nærværende kontrakt samt tilhørende bilag benævnt byggevareinfo ). Udover driften af byggevareinfo er der i bilag I beskrevet en option for EBST gående ud på, at EBST kan vælge at lægge et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri på www. byggevareinfo.dk. EBST er ikke forpligtet til at gøre brug af denne option, men NN er stedse forpligtet til at kunne varetage opgaven, såfremt EBST vælger at gøre brug heraf. Stk. 2. Nødvendige præciseringer af opgavens indhold og tilrettelæggelse aftales mellem EBST og [NN] inden for rammerne af denne kontrakt og [NN s] tilbud af [dd.mm.åååå]. Idet omfang denne kontrakt med bilag ikke

6 6/23 giver tilstrækkelig vejledning, skal opgaven udføres fagmæssigt korrekt. Stk. 3. [NN] er til enhver tid forpligtet til at overholde myndighedskrav og gældende lovgivning i forbindelse med løsningen af opgaven, jf. stk. 1. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Opgaven begynder den [dd.mm.åååå] og afsluttes den [3 år efter begyndelsesdato - dd.mm.åååå]. Opgaven kan efter nærmere aftale forlænges til den [dd.mm.åååå Som anført i stk. 4 ovenfor, er kontraktens varighed 3 år, med mulighed for forlængelse med 2 år af gangen]. En aftale herom skal senest være indgået den [dd.mm.åååå er afhængig af begyndelsesdato]. Transporttid mellem [NN s] adresse og EBST, ferier, frokost, pauser, sygdom og lignende indgår ikke i opgørelsen over det leverede timetal. Kapitel 3 SAMARBEJDE OG OPGAVENS BEMANDING 3 EBST s opgaveansvarlige er Lars Korsholm. Daglig kontaktperson i EBST er: Lars Korsholm. Stk.2. Stk. 3. Stk. 4. [NN s] opgaveansvarlige er [navn]. Daglige kontaktpersoner hos [NN] er: [navn] og [navn]. EBST skal løbende holdes orienteret om kontraktopgavens tilrettelæggelse og fremdrift. [NN] har pligt til straks at underrette EBST, såfremt der under arbejdet opstår tvivl om opgavens forudsætninger, formål eller gennemførelse. 4 Opgaveansvarlige for [NN] varetager også den overordnede projektledelse og koordinering. (Opgaven bemandes i øvrigt som angivet i tilbudet af [dd.mm.åååå]/bilag X.) Stk. 2. Stk. 3. [NN] skal af hensyn til kontinuiteten i arbejdet, kvaliteten af opgaveløsningen i videst muligt omfang undgå udskiftning af de medarbejdere, der er udpeget til at udføre opgaven. Såfremt [NN] undtagelsesvis er nødsaget til at udskifte en medarbejder, skal [NN] udpege en ny medarbejder med mindst de samme faglige kvalifikationer, som den tidligere

7 7/23 medarbejder var i besiddelse af. Dette godtgøres ved forevisning af et fuldstændigt og detaljeret CV for den nye medarbejder. Udskiftningen må ikke påføre EBST omkostninger eller forsinkelser. EBST skal således eksempelvis ikke betale for, at de nye medarbejder opnår indsigt i opgaven svarende til det niveau, som den udskiftede medarbejder havde. Stk. 4. EBST forbeholder sig ret til at afvise en ny medarbejder, hvis denne skønnes ikke at have samme kvalifikationer til opgaven som den oprindelige. 5 Det påhviler [NN] at sikre, at de medarbejdere, som er udpeget til at udføre opgaven, holder sig ajour med udviklingen inden for hver sit kompetenceområde. Stk. 2. eventuelle Det påhviler endvidere [NN] at sikre, at medarbejderen følger skriftlige instrukser fra EBST for opgavens udførelse. Kapitel 4 - HONORERING 6 [NN] skal føre timeregnskab efter EBST s nærmere anvisninger, jf. afsnit 6 i bilag I. Det samme gør sig gældende, såfremt EBST vælger at gøre brug af den i 2, stk. 1, jf. bilag I, beskrevne option vedr. et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri. Stk. 2. Den samlede budgetramme for honorering af opgaverne, jf. 2, er maksimalt kr ,- ekskl. moms per år. Dette beløb kan forhøjes, såfremt EBST vælger at gøre brug af den i 2, stk. 1, jf. bilag I, beskrevne option. Beløbet inkluderer alle på tidspunktet for kontraktens indgåelse gældende afgifter og told bortset fra moms. Stk. 3. Stk. 4. Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med opgavens varetagelse afregnes efter statens regler for tjenesterejser og kan ikke uden særskilt aftale med EBST overstige i alt [5.000,- kr.] inkl. moms. (Eventuelle rejseomkostninger udenfor Storkøbenhavn eller andre udlæg refunderes af EBST alene efter forudgående, skriftlig aftale.) Der beregnes ikke særskilt betaling for (transport mellem [NN s] adresse og EBST,) sekretærbistand, mangfoldiggørelse og andre kontorholdsudgifter eller rejseomkostninger indenfor Storkøbenhavn, som [NN] afholder i forbindelse med kontraktens opfyldelse.

8 8/23 Stk. 5. Honoraret delfaktureres månedsvis bagud på baggrund af de forbrugte timer. På delfaktura skal følgende oplysninger fremgå: Ansvarlig for kontrakten i EBST: Lars Korsholm. Ansvarlig for kontrakten i NN: (Angiv navn) Hvilken opgave faktura vedrører: Byggevareinfo, drift. Journal nr.: 07/06859 EAN-lokationsnr.: Bankoplysninger (Navn på bank, konto nr. og reg. nr.) på NN: Alle henvendelser vedrørende fakturering eller indhold af denne aftale skal ske til Lars Korsholm, Stk. 6. Faktura sendes til EBST sammen med timeregnskab, jf. stk. 1, og dokumentation for eventuelle afholdte udlæg, jf. stk. 3, senest 5. arbejdsdag i den efterfølgende måned. Faktureringen skal ske elektronisk. Såfremt EBST godkender timeregnskabet, betales fakturaen netto kontant inden 30 dage efter fakturaens datering. Hvis EBST er uenig med [NN] om timeregnskabet og betalingens størrelse, skal EBST gøre indsigelser herom inden 8 dage efter modtagelsen af fakturaen. Den uomstridte del af kravet skal betales uanset indsigelsen. Kapitel 5 ÆNDRINGER I KONTRAKTEN 7 Ændringer i kontraktens indhold og omfang skal være aftalt skriftligt. Ændringer vedhæftes kontrakten som et tillæg, allonge eller bilag. Stk.2. Hver af parterne skal give medkontrahenten underretning ved adresseændring, senest 14 dage før ændringen sker. Stk. 3. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person. Stk. 4. Begge kontraktparter kan forlange ændringer i den aftalte konsulentydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når behovet for ændringerne følger direkte af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering. Sådanne ændringer skal ske i overensstemmelse med eventuelle frister i den pågældende lov eller offentlige regulering. Stk. 5. Begge kontraktparter kan forlange, at ændringer, jf. stk. 4, skal medføre ændringer i den aftalte ydelses pris, når

9 9/23 ændringerne bevirker en fordyrelse eller billiggørelse af leveringen af driftsopgaven, jf. 2. Stk. 6. Ændringer efter stk. 5 får virkning fra det tidspunkt, hvor de nye lovkrav eller den ændrede offentlige regulering konkret fordyrer eller billiggør leveringen af driftsopgaven, jf. 2.) Kapitel 6 - OVERDRAGELSE AF KONTRAKTEN OG ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER 8 NN har ikke mulighed for at anvende underleverandører til opfyldelse af kontrakten. Stk. 2. EBST har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt til en anden offentlig institution, en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentligste drives for offentlige midler. Kapitel 7 - FORSIKRINGSFORHOLD 9 [NN] er forpligtet til senest 14 dage efter kontraktindgåelse at tegne en professionel ansvarsforsikring til imødegåelse af eventuelt formuetab som direkte eller indirekte følge af NN s rådgivning og opgaveløsning under denne kontrakt. Stk. 2. Dækningsperioden for den professionelle ansvarsforsikring skal løbe til minimum 5 år efter kontraktens ophør, jf. 18, stk. 1 og 3, samt 2, stk. 4, sammenholdt med 2, stk. 5. [NN] skal på EBST s anmodning godtgøre forsikringens indgåelse, dækningsperiode, præmiebetaling m.v. Kapitel 8 - OPHAVS- OG EJENDOMSRET 10 EBST erhverver ophavsret, ejendomsret og enhver anden rettighed til alt informationsmateriale, som [NN] leverer eller frembringer til byggevareinfo og som led i kontraktens opfyldelse. EBST s erhvervelse af rettighederne sker løbende i takt med [NN s] udfærdigelse af informationsmaterialet. Stk. 2. EBST har den fulde eneret til at publicere informationsmaterialet, og kan helt eller delvist anvende informationsmaterialet i alle sammenhænge, hvor EBST finder det relevant.

10 10/23 11 Materiale, der er modtaget fra EBST med henblik på opgavens udførelse, er EBST s ejendom og skal returneres ved opgavens afslutning eller kontraktens bortfald i øvrigt. Stk. 2. Stk.3. Stk.4. Efter EBST har introduceret det af NN leverede materiale på og/eller har NN brugsret til materialet. Materiale, der er modtaget fra EBST med henblik på opgavens udførelse, er EBST s ejendom. Kopieres noget af dette materiale, skal det returneres ved opgavens afslutning eller kontraktens bortfald i øvrigt, jf. 17. Kapitel 9 - HABILITET 12 Bliver NN eller medarbejderne hos NN inhabile i forhold til udførelsen af kontraktsopgaven, jf. 2, skal EBST straks underrettes herom. Ved inhabilitet forstås det forhold, at der foreligger en situation, hvor der kan rejses tvivl om NN s medarbejderes upartiskhed eller uafhængighed, f.eks. hvis vedkommende har en personlig eller økonomiske interesse i resultaterne af kontraktens udførelse. Stk. 2. Om inhabilitet gælder i øvrigt principperne i forvaltningslovens 3 tilsvarende for denne kontrakt. Kapitel 10 TAVSHEDSPLIGT OG FORTROLIGHED 13 NN og dennes medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til driftsopgavens forløb, resultatet af arbejdet og dele heraf både under selve opgaveforløbet og efter opgavens afslutning. (EBST kan forlange, at hver enkelt medarbejder skal underskrive tavshedserklæringer.) Stk. 2. Stk. 3. Herudover skal NN dennes medarbejdere iagttage ubetinget tavshed med hensyn til andre oplysninger vedrørende EBST eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med denne aftale. Tilsvarende gælder for materiale, der er modtaget fra EBST med henblik på opgavens udførelse. NN må ikke uden EBST s forudgående samtykke bruge EBST som reference.

11 11/23 Stk. 4. Stk. 5. NN må endvidere ikke uden EBST s forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne aftale eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. NN og dennes medarbejdere er undergivet tavshedspligt efter straffelovens 152 a og c, jf Principperne om fortrolighed i forvaltningsloven 27 finder tilsvarende anvendelse for denne kontrakt. Kapitel 11 - PERSONDATALOVEN 14 Hvis der etableres registre, databaser og lignende eller i øvrigt udveksles oplysninger med EBST, der indeholder personhenførbare oplysninger i persondatalovens forstand (lov nr. 429 af 31. maj 2000 som senest ændret ved lov nr. 280 af 25. april 2001), skal NN indhente samtykke hertil fra EBST. Såfremt samtykke meddeles, vil NN modtage en instruks fra EBST, som indeholder nærmere bestemmelser om, hvorledes oplysningerne skal håndteres. Stk. 2 NN skal under alle omstændigheder træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personhenførbare oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til en hver tid gældende lovgivning, jf. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 (som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001) om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning. Kapitel 12 VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER OG KLAGER 15 NN skal på anmodning fra EBST videregive enhver oplysning til styrelsen, som NN har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af opgaven for EBST, og som styrelsen finder nødvendig for, at EBST kan varetage sine offentligretlige forpligtelser. Stk. 2. NN skal videregive de ønskede oplysninger snarest efter, at EBST har anmodet herom. EBST kan fastsætte en frist for NN s videregivelse af oplysninger, såfremt det er nødvendigt, at styrelsen med henblik på opfyldelse af EBST s offentligretlige forpligtelser har rådighed over oplysningerne på et bestemt tidspunkt. Fristen skal fastsættes under fornøden hensyntagen til omfanget af de ønskede oplysninger.

12 12/23 16 NN skal til EBST videresende klager over NN s varetagelse af den pågældende opgave, såfremt klagen indebærer, at der skal træffes en forvaltningsafgørelse. NN behandler selv øvrige klager over NN s varetagelse af opgaven, men skal uden ugrundet ophold videresende informationer om sådanne klager til EBST. Kapitel 13 IKRAFTTRÆDELSE, OPSIGELSE OG OPHØR 17 Denne kontrakt træder i kraft på tidspunktet for begge parters underskrift af kontrakten. Kontrakten er uopsigelig fra NN s side. EBST er til enhver tid berettiget til skriftligt, men uden begrundelse, at opsige kontrakten til ophør med 30 dages varsel til udgangen af en måned. I så fald betaler EBST for den del af kontrakten, som er opfyldt til og med ophørsdato. I denne forbindelse gælder en gensidig informationspligt om alle forhold af betydning for arbejdets udførelse. Stk. 2. Ved EBST s opsigelse af kontraktforholdet påhviler det hver af parterne at erlægge hver deres ydelse indtil opsigelsestidspunktet. EBST betaler [NN] for det udførte og af EBST godkendte arbejde frem til kontraktens opsigelse. Stk. 3. Denne kontrakt ophører uden opsigelse den [dd.mm.åååå Kontrakten ophører 3 år efter begyndelsesdato, jf. 2, stk.4], medmindre en af parterne forinden har opsagt kontrakten, parterne forinden har indgået aftale om at fastsætte en ny ophørsfrist jf. 2, stk. 5, eller kontrakten er ophørt pga. misligholdelse. Kontraktens ophør efter denne bestemmelse påvirker ikke parternes misligholdelsesbeføjelser, jf. denne kontrakt, i en uoverensstemmelse mellem parterne, der er opstået pga. væsentlig misligholdelse af kontrakten inden ophørsdatoen. Kapitel 14 MISLIGHOLDELSE, ERSTATNING, BOD OG KONKURS 18 Misligholder en part kontrakten væsentligt, tillægges den anden part misligholdelsesbeføjelser efter dansk rets almindelige regler. Den ikke-misligholdende part kan eksempelvis forlange at få et forholdsmæssigt afslag, at få den aftalte ydelse faktisk leveret, at hæve aftalen med et varsel på 1 uge og kræve erstatning for det som følge af misligholdelsen lidte tab, eller at blive stillet, som om aftalen ikke var indgået.

13 13/23 Stk. 2. Stk. 3. Ansvarsgrundlaget og erstatningens beregning overfor EBST følger dansk rets kontraktretlige grundsætninger og almindelige regler om rådgiveransvar samt erstatningsansvar i kontrakt, jf. dog stk. 4. Ved en parts væsentlige misligholdelse forstås, at den pågældende ikke har leveret den aftalte ydelse til den aftalte tid på den aftalte måde, f.eks. ved forsinkelse med den aftalte ydelse, jf. 2, stk. 4, og 6, stk. 6; mangelfuld eller slet ingen ydelse, jf. kapitel 2 og 6, stk. 6; manglende overholdelse af generelle myndighedskrav og lovgivning, jf. 2, stk. 3; uretmæssig overdragelse af en parts forpligtelser iht. kontrakten, jf. kapitel 6; at NN ikke har tegnet de nødvendige forsikringer eller betalt præmie hertil, jf. kapitel 7; tilsidesættelse af bestemmelserne om habilitet, tavshedspligt og fortrolighed, jf. 12 og 13; manglende videresendelse af oplysninger og klager, jf. kapitel 12. Stk. 4. Parterne tager forbehold for force majeure efter principperne i købelovens 24. Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-situationen varer. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure-situationen er den påberåbende part bekendt. 19 Ved en indgivelse af begæring om en parts konkurs kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder for det. Stk. 2. Stk. 3. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist af 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en indgivelse af begæring om en parts betalingsstandsning eller åbning af akkordforhandlinger, eller hvis partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde kontrakten.

14 14/23 Kapitel 15 - LOVVALG OG VÆRNETING/VOLDGIFT 20 Denne kontrakt er undergivet dansk ret. Stk. 2. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem parterne i forbindelse med aftalen, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort endeligt ved Københavns Byret eller, såfremt parterne er enige, Sø- og Handelsretten i København. Kapitel 16 - DATO OG UNDERSKRIFT 21 Denne kontrakt er underskrevet i 2 (to) enslydende eksemplarer, der har samme gyldighed, og hvoraf hver part har modtaget et eksemplar. København, den 20XX [By], den.., 20XX For Erhvervs- og Byggestyrelsen: For NN: Tilhørende bilag: Bilag I: Drift af

15 15/23 4. Eksempel på bilag Bilag I Drift af 1 Imellem undertegnede, Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø CVR-nr.: i det følgende benævnt EBST og medundertegnede, [navn], [selskabsform] CVR-nr.: [CVR-nr. xxx] Forretningsadresse: [forretningsadresse] (i det følgende benævnt [NN]) Vedrørende vilkår for drift af iht. Kontrakt om drift af (herefter hovedkontrakten) (angiv evt. officielt nr. på hovedkontrakten). 2 Kapitel 1 - DRIFT AF 1. FORMÅL OG MÅLGRUPPE Byggevareinfo er et initiativ, der skal gøre det nemmere at få vejledning og information om henholdsvis at anvende danske og udenlandske byggematerialer og eksportere dansk producerede materialer til udlandet. Initiativet er opdelt i to/tre: 4. En hjemmeside 5. En spørgsmål/svar-service 6. En option vedr. et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri Målgruppen er primært professionelle bygherrer, håndværkere, producenter, entreprenører og grossister, der ønsker at anvende samt importere byggevarer, og producenter der ønsker at eksportere byggevarer.

16 16/23 Byggevareinfo er finansieret af EBST. NN skal stå for den daglige drift Hjemmesiden På byggevareinfo kan interesserede finde information vedr. anvendelse af byggevarer, import og eksport af byggevarer samt information om Erhvervs- og Byggestyrelsens markedsovervågning af byggevarer. Der findes fakta om CE-mærkning og byggevaredirektivet, lister over standarder og frivillige mærkningsordninger, samt information om de europæiske brandregler. Desuden er der en infobase med FAQ s inden for forskellige emner som fx træ, armeret stål, certificering, brændeovne og ETA. Hertil kommer, at hjemmesiden giver tidlig information i forhold til, hvornår forskellige varegrupper skal være CE-mærkede. Endelig er der Gode råd og Den gode case som er historier om import/eksport, samt Temaer. EBST har stået for udformning og design af hjemmesiden. NN kan bidrage med kommentarer til design og efterfølgende arbejde med testning, oplægning af artikler, lister, FAQ etc Spørgsmål/svar-service Spørgsmål/svar-servicen består af en 24-timers mail- og telefonservice. Her kan interesserede indenfor 24 timer få svar på spørgsmål om korrekt anvendelse af byggevarer ift. overholdelse af gældende regler, standarder og normer, herunder spørgsmål relateret til import og eksport af byggevarer. Stort set alle spørgsmål besvares af NNs faglige medarbejdere indenfor 24 timer. Enkelte spørgsmål besvares efter rådgivning hos eksterne eksperter og nogle få af juridisk karakter besvares af EBST. I forbindelse med spørgsmål/svar-servicen udarbejder NN ligeledes med et interval på 14 dage en klumme, der bringes i Licitation med Byggevareinfo.dk/EBST som afsender Option vedr. nationalt produktkontaktpunkt for byggeri Som anført i hovedkontraktens 2, stk. 1, kan EBST vælge at gøre brug af en option gående ud på, at lægge et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri på EBST er ikke forpligtet til at gøre brug af denne option, men NN er stedse forpligtet til at kunne varetage denne opgave, såfremt EBST vælger at gøre brug heraf. Forpligtelsen for oprettelse af et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri fremgår af en kommende EU-forordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer). Efter dennes art. 10 skal medlemsstaterne i EU udpege produktkontaktpunkter for byggeriet i henhold til art. 9 i forordning nr. 764/2008 om oprettelse af produktkontaktpunkter.

17 17/23 Art. 10 og 11 i forordning 764/2008 finder desuden anvendelse for det fremtidige produktkontaktpunkt for byggeriet, hvor dets specifikke opgaver fremgår af art. 10. Det forventes, at arbejdet vedr. varetagelsen af et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri i det væsentlige vil have karakter af en spørgsmål/svar-service, som beskrevet oven for under 1.2. Såfremt EBST vælger at gøre brug af denne option, så henvises der til hovedkontraktens 6, stk. 1, og dette bilags afsnit 6, for så vidt angår honorering af denne opgave. 2. VEJLEDNINGENS INDHOLD For spørgsmål om import yder byggevareinfo procesvejledning, så brugeren efterfølgende selv ved sammensætning af denne procesvejledning kan vurdere et konkret byggemateriales anvendelsesmuligheder. Procesvejledningen tager udgangspunkt i tekniske sammenhænge og krav i den danske byggelovgivning, som består af: - Byggeloven - Bygningsreglementet - Konstruktionsnormerne/Eurocodes/Eurocode NA'er - Dansk Standard s reference standarder - De europæiske harmoniserede produktstandarder for CE mærkning - EU vejledningsdokumenter (Nando CPD- Guidance Papers) - Notificerede certificerings og prøvningsorganer (Nando CPD database) - BEK 1075/2008 om CE-mærkning og markedskontrol. For spørgsmål om eksport yder byggevareinfo information om - De europæiske harmoniserede produktstandarder for CE mærkning - EU vejledningsdokumenter (Nando CPD- Guidance Papers) - Notificerede certificerings og prøvningsorganer (Nando CPD database) Byggevareinfo tager sig ikke af: - betalte rådgivningsydelser med spørgsmål af karakter af skadesudredning (syn og skøn) - spørgsmål af karakter af markedsovervågning/kontrol - Anvendelse af konkrete produkter i specifikke bygværker Juridisk fortolkning af bestemmelser i byggeloven, bygningsreglementerne samt bekendtgørelser i medfør heraf sker efter konsultation med EBST. 3. HÅNDTERING AF HENVENDELSER Aftalen indebærer, at NN på vegne af EBST besvarer s.

18 18/23 Telefonlinjen går til EBST/byggelov. Herfra sendes en besked på til NN, som ringer spørgeren op. NN siger ved opkaldet: Erhvervs- og Byggestyrelsens byggevareinfo Afsenderen af svarmails er: Byggevareinfo.dk Spørgsmål der indgår direkte til i tidsrummet på hverdage besvares enten umiddelbart eller indenfor det aftalte tidsrum, jf. nedenfor. Henvendelser kan ske telefonisk på eller ved på I alle tilfælde gives et svar inden for 24 timer om det næste skridt, så spørgeren oplever, at der bliver taget hånd om sagen. I tilfælde hvor det ikke er muligt for NN at svare inden for 24 timer, skal det af den mail, der sendes til spørgeren, fremgå, hvornår et endeligt svar kan forventes. Dette kan være tilfælde, hvor NN f.eks. har brug for ekstern bistand for at kunne give svar. EBST skal orienteres per mail. Mail skal rettes til Tekniske spørgsmål og deres besvarelse opdeles i følgende kategorier 1. besvares direkte af byggevareinfo (NN) og NNs eventuelle faglige udvalg, indenfor 24 timer (mandag til fredag). 2. besvares af byggevareinfo (NN) efter behandling af evt. udvalg i NN (konsensus). Der satses på besvarelse indenfor en uge i tilfælde, hvor udvalget ikke er nødsaget til at mødes. Hvis udvalget skal mødes, kan det tage længere tid. Spørgsmål efter punkt 1 afklares suverænt af NN. Spørgsmål der skal behandles i overensstemmelse med punkt 2 afklares efter konsultation med EBST. Det kan mellem NN og EBST også aftales, at der er behov for vejledning fra ekstern bistand. Honorering heraf aftales i det konkrete tilfælde. I tilfælde, hvor ovenstående retningslinjer ikke overholdes, eksempelvis ved manglende svar/orientering af spørger inden for 24 timer, forbeholder EBST sig retten til at vurdere, hvorvidt det i det konkrete tilfælde skal medføre, at NN mister retten til hel eller delvis honorering for den pågældende henvendelse. 4. UDVIKLING AF FAQ ER OG LIGN. TIL BRUG PÅ Med udgangspunkt i de spørgsmål, som stilles og besvares pr. mail eller telefon på udarbejdes emner til FAQ (spørgsmål og svar). De relevante spørgsmål omformuleres til anonyme, generelle FAQ er til brug på jf. nedenfor.

19 19/23 Emner til FAQ kan vælges ud fra de emner, der udvælges til Licitationen Herefter opdateres FAQ listen. NN kan fremsende forslag til EBST om opdatering og udvikling af Sitet opdateres efter aftale med EBST. 5. ORGANISERING OG BEMANDING NN har en daglig kontaktperson, som er indgang til byggevareinfo. Kontaktpersonen vil efter en aftalt procedure behandle og koordinere henvendelserne. Daglig kontaktperson er: (Indsæt navn XX XX). I den daglige kontaktpersons fravær etablerer NN et back-up kontaktsystem. Neden for kan indsættes NN s eventuelle organisationsdiagram for organiseringen af hvori NN s faglige kompetencepersoner kan angives ved deres initialer. 6. HONORERING NN honoreres månedligt ud fra et taxametersystem, jf. nedenstående. Opgave Frekvens Honorar Opdatering af Når der kommer nye, 10 timer pr. gang lister Standarder i horisonten opdaterende dokumenter på Nando eller ændringer på CENs snapshot-liste Standarder der snart er gældende og offentliggjort i EU-Tidende Alle gældende standarder Opdatering i forbindelse med udgangen af overgangsperioden for standarder Checkes månedligt, udføres samtidig med check af alle gældende standarder Udføres samtidig med Standarder der snart er gældende og offentliggjort i EU-Tidende Checkes ugentligt 1 time pr gang - 1 time pr. gang Licitation Hver 14. dag Varierende timetal FAQ Løbende Varierende timetal Udvikling af sitet Aftales løbende med EBST Varierende timetal Besvarelser af henvendelser (Spørgsmål/svarservice) Løbende Kr. 600 pr. henvendelse Statusrapport Månedligt 1 time pr. gang

20 20/23 Såfremt EBST vælger at gøre brug af den i hovedkontraktens 2, stk. 1, jf. afsnit 1. og 1.3. i dette bilag beskrevne option vedr. et nationalt produktkontaktpunkt for byggeri vil honorering herfor ligeledes følge ovenstående taxametersystem. Hvis varetagelsen af denne opgave i det væsentlige får karakter af en spørgsmål/svar-service, som anført i afsnit 1.3, jf. afsnit 1.2. i dette bilag, vil udgangspunktet for honorering være kr. 600 pr. henvendelse, som oven for anført. Kun såfremt det viser sig, at varetagelsen af denne opgave vil være væsentlig anderledes/mere byrdefuld for NN, end den i dette bilag beskrevne spørgsmål/svar-service for byggevareinfo vil der ske en specifik forhandling af beløbet for honorering heraf. Honoreringen udregnes ud fra en timepris på kr. 750 ekskl. moms. 7. UDSPECIFICERING AF OPGAVER Vedr. besvarelse af henvendelser: Flere års erfaring viser, at en henvendelse ofte består af 3-5 spørgsmål. En del af disse spørgsmål, svarende til ca. 25 pct. af totalhenvendelserne, er nu gengangere via byggevareinfo, alternativt spørgsmål som før byggevareinfo normalt blev besvaret mundtligt. Med udgangspunkt i erfaringerne med driften af byggevareinfo, og de gennemførte procesoptimeringer og produktivitetsforbedringer i mellem EBST og parter, som tidligere har varetaget driften, takseres besvarelse af en henvendelse til kr. 600,- ekskl. moms, uanset antallet af spørgsmål indeholdt i henvendelsen og karakteren af disse. Svarerne skal være af en sådan indholdsmæssig og formidlingsmæssig karakter, at man imødekommer spørgerens situation og reelt afhjælper informationsbehovet. I tilfælde, hvor det er nødvendigt at involvere eksterne eksperter eller evt. et specifikt udvalg inden for NN, aftales omkostningen med EBST. I tilfælde hvor spørger efter besvarelse fra NN vender tilbage med yderligere spørgsmål, som ikke ligger ind under det/de først stillede spørgsmål, kan NN tage honorar for besvarelse heraf. Dette er dog ikke tilfældet, hvis det fremgår, at de nye spørgsmål udspringer af, at spørgeren ikke har modtaget et dækkende svar. Vedr. FAQ: Generelt tager FAQ opdateringen udgangspunkt i klummen til Licitationen. De af de indkomne spørgsmål, der kan have generel interesse og som kan forventes at blive stillet igen, skal anonymiseres og omskrives til en form, der gør dem letforståelige for folk, der ikke har indgående kendskab til området. Svaret fra NN skal ligeledes omskrives, så det fremstår klart og letlæseligt. Både spørgsmål og svar opdateres på

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Kontraktgrundlag Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Kontraktgrundlag Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 17 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 17 sider Kontrakt om sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Kontrakt Vedr. National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Indholdsfortegnelse 1. Parterne...3 1.1. Kontrakten indgås mellem...3 2. Opgaven...4 3. Projektperiode...4 4. Pris

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Delaftale 3 Indholdsfortegnelse 1. Parterne...

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme J.nr.: 8914829 JAV/KRM BILAG 2.2 Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme Mellem Professionshøjskolen UCC CVR nr. 30 78 79 86 Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg (i det følgende kaldet UCC)

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere