UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL."

Transkript

1 SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Overordnede forhold Den ordregivende myndighed Ordregivers kontaktperson Udbudsform Udbudsmaterialet Generelt om overholdelse af udbudsreglerne Udbuddets omfang Ydelsesområde og prissætning Kontraktperiode Udkast til kontrakt Kontrolbud Tilbudsgivers forhold Tilbudsgiveren Krav til Leverandørens kontaktperson Underleverandører Ansvarsforsikring Erklæring om beskyttelse af arbejdspladsen Ordregivers mindstekrav samt forbehold Egnethedsbedømmelse Virksomhedens personlige forhold Økonomisk og finansiel kapacitet Teknisk kapacitet Tildelingskriterier Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsforhold Udformning af tilbud Sprog Vedståelsesfrist for tilbud Omkostninger ved udarbejdelse af tilbud og rettigheder Alternative bud og delbud Tilbuddets disposition og dokumenter Spørgsmål og rettelsesblade Generelt Fortrolighed, anonymitet og tavshedspligt Tilbudsafgivelse Tilbudsfrist Aflevering og mærkning Åbning af tilbud Meddelelse om resultat Annullation af udbudsforretningen Tidsplan for udbudsforretningen Side 2 af 14

3 1. Indledning Nærværende udbudsbetingelser gælder for Syddjurs Kommunes annoncering af danskundervisning for voksne udlændinge m.fl. og er offentliggjort den 14. juni 2011 på hjemmesiden under Erhverv, Udbud og indkøb og herunder Udbud på danskundervisning i Syddjurs. Annonceringen (i det følgende også benævnt udbuddet ) vedrører Syddjurs Kommunes udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge mfl. i henhold til lov nr af Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl. samt Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl., nr. 831 af Syddjurs Kommune skal tilbyde danskuddannelse for de af kommunen henviste personer i henhold til gældende lovgivning. Tilbudsgiver skal på denne baggrund tilbyde danskuddannelse 1, 2 og 3, arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) samt et 40 timers kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie i henhold til lovgivningen. Endelig skal Tilbudsgiver kunne tilbyde studieværksted, ordblindeundervisning og et danskundervisningsforløb for udlændinge med særlige behov for en hensyntagende undervisning/håndholdt indsats. Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt udbud og der vil, på baggrund af nærværende udbudsbetingelser, blive indgået kontrakt med den Tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. punkt 9 nedenfor. 2. Overordnede forhold 2.1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 DK-8410 Rønde Telefon: Kontrakten vil således blive indgået med Syddjurs Kommune som aftalepart, og som en kontrakt (rammeaftale) om et løbende aftaleforhold med én Leverandør. Pt. har Syddjurs Kommune kontrakt med et Sprogcenter indtil på forløb med særligt hensyntagende sprogundervisning for en lille gruppe borgere på personer. Fra 1. januar 2012 overflyttes denne gruppe kursister til nyt tilbud hos den valgte nye Leverandør. For en nærmere beskrivelse af Syddjurs Kommune og Jobcenter Syddjurs henvises til kommunes hjemmeside (www.syddjurs.dk) og jobcentrets hjemmeside Ordregivers kontaktperson Alle henvendelser til udbudsprocessen eller materialet, herunder i tilfælde af spørgsmål, jf. punkt 12 nedenfor, skal rettes til Afdelingsleder Jens Oustrup Jensen på følgende adresse: Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde Att.: Jens Oustrup Jensen Det foretrækkes, at alle henvendelser sker skriftligt, gerne pr. , til Henvendelser bedes mærket: Danskuddannelsestilbud integration. Side 3 af 14

4 2.3. Udbudsform Annonceringen gennemføres ud som et offentligt udbud, hvilket indebærer at alle interesserede Tilbudsgivere har mulighed for at afgive tilbud. 3. Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet består udover nærværende udbudsbetingelser af følgende dokumenter: Kontrakt Bilag til Kontrakten o Bilag 1: Kravspecifikation o Bilag 2: Tilbudsliste (priser) o Bilag 3: Leverandørens tilbud inkl. Erklæring om opfyldelse af mindstekrav Tilbudsskabelon A: Tro og love erklæring om Tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon B: Tro og love erklæring om arbejdspladsbeskyttelse m.v. Tilbudsskabelon C: Tro og love erklæring om økonomisk og finansiel kapacitet Tilbudsskabelon D: Tro og love erklæring om teknisk kapacitet Tilbudsskabelon E: Tro og love erklæring om konsortiedannelse Tilbudsskabelon F: Tro og love erklæring om Underleverandører 4. Generelt om overholdelse af udbudsreglerne Udbudsforretningen gennemføres ved annoncering og som et offentligt udbud i henhold til lovbekendtgørelse nr af 7. december 2010 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven), afsnit II, 15a-d. Ordregiver henleder Tilbudsgivers opmærksomhed på følgende: Ordregiver er berettiget og forpligtet til at se bort fra et tilbud, hvis tilbuddet ikke er konditionsmæssigt, dvs. ikke overholder forskrifterne i disse udbudsbetingelser, eller hvis det f.eks. indeholder forbehold for grundlæggende udbudsbetingelser. Ordregiver er forpligtet til at se bort fra tilbud eller ændringer til tilbud, der modtages efter tilbudsfristens udløb. Det er Tilbudsgivers risiko, at tilbud afgives i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser og samlede udbudsmateriale. Risikoen for rækkevidden og konsekvensen af eventuelle forbehold eller væsentlige uklarheder i tilbuddet fra Tilbudsgiver påhviler udelukkende Tilbudsgiver. Henset til karakteren af ydelserne omfattet af nærværende annoncering, anses kontrakten for en tjenesteydelseskontrakt omfattet af Udbudsdirektivets bilag II B, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet). Nærværende annoncering er som følge heraf alene underlagt Udbudsdirektivets artikel 23 og artikel 35, stk. 4, jf. artikel 21, og er i øvrigt reguleret af Lov om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), afsnit II. Særligt skal det fremhæves, at Ordregiver er forpligtet til at bortse fra tilbud, der ikke er vedlagt den dokumentation, der kræves i henhold til punkt 8 nedenfor. Ordregiver er endvidere berettiget til og kan være forpligtet til at forkaste tilbud, der ikke overholder det angivne i punkt 7 nedenfor om mindstekrav og forbehold. Side 4 af 14

5 5. Udbuddets omfang 5.1. Ydelsesområde og prissætning Udbuddet omfatter Leverandørens levering af danskundervisning i Syddjurs Kommune ud fra det i kravspecifikationen (bilag 1) angivne omfang og ud fra de deri angivne krav og beskrivelser. Tilbudsgiver skal for samtlige krav angive om og hvordan, et krav vil blive opfyldt. Tilbudsgiveren skal kunne levere samtlige udbudte ydelser. For at dække det udbudte område kan Tilbudsgiveren eventuelt indgå samarbejde med andre økonomiske aktører som konsortium eller ved levering via Underleverandører. Tilbudsgiver skal specificere sine priser i bilag 2. Der kan alene afgives priser i overensstemmelse med det forudsatte i bilag 1. Pris for vejledningsforløb samt forløb med særlig hensyntagende undervisning skal være inkluderet i modultakst. De i tilbuddet angivne priser, skal være i danske kroner ekskl. moms og inkl. rabatter Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra kontraktens underskrivelse og løber i 4 år med mulighed for forlængelse med 1 år. De første 6 måneder efter kontraktens ikrafttræden fastlægges som en evalueringsperiode, og Ordregiver vil efter 6 måneder indkalde Leverandøren til et møde, hvor Leverandørens varetagelse af de af kontrakten omfattede opgaver vil blive drøftet og evalueret. Såfremt Ordregiver ved denne evaluering vurderer, at samarbejdet ikke forløber tilfredsstillende, er Ordregiver berettiget til at opsige kontrakten uden yderligere begrundelse med et varsel på 3 måneder til udløb den 1. i en måned. Forløber evalueringen tilfredsstillende, vil kontrakten fortsætte frem til aftalens udløb. Syddjurs Kommune har pt. kursister gående på sprogundervisning på forskellige vilkår. Ved opstart ved ny Leverandør pr. 1/9 vil fakturering af kursisterne foregå som følger: 1. gruppe kursister Leverandør vil modtage starttakst for kursister, der opstartes i nyt modul pr Betalingsbetingelserne er således, at der betales starttakst ved opstart og sluttakst ved bestået modultest jf. Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. kap gruppe kursister: Leverandør vil modtage sluttakst for kursister på igangværende modul ved bestået modultest jf. Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. kap gruppe kursister: Leverandør vil for en gruppe kursister ikke modtage starttakst og sluttakst før overgang til nyt modul, da der allerede er betalt fuld modultakst til igangværende tilbudssted på igangværende moduler Udkast til kontrakt Tilbudsgivers tilbud skal være baseret på det udkast til kontrakt, der er vedlagt udbudsmaterialet. Den endelige kontrakt vil blive tilrettet i overensstemmelse med det vindende tilbud. Side 5 af 14

6 Eventuelle forbehold til kontrakten kan fremsættes ud fra det angivne i punkt 7, idet det dog bemærkes, at det er Tilbudsgivers risiko, at eventuelle forbehold til kontrakten ikke vedrører grundlæggende elementer Kontrolbud Ordregiver agter ikke at afgive kontrolbud. 6. Tilbudsgivers forhold 6.1. Tilbudsgiveren Tilbudsgiveren skal klart og utvetydigt angive i tilbuddet, hvilken juridisk person der er Leverandør og dermed ansvarlig over for Syddjurs Kommune. Hvis tilbuddet afgives af et konsortium, forstået som en sammenslutning af flere økonomiske aktører, er det et krav, at denne sammenslutning af virksomheder hæfter solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og for opfyldelsen af kontrakten, og der skal udpeges en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere i konsortiet, som Ordregiver i givet fald med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med. Tilbudsgivere, der afgiver tilbud som konsortium skal udfylde Tilbudsskabelon E, der skal vedlægges tilbuddet Krav til Leverandørens kontaktperson Tilbudsgiveren skal angive en kontaktperson, som skal være Tilbudsgivers faglige kontaktperson. Tilbudsgiverens faglige kontaktperson kan være ansat hos en Underleverandør, jf. punkt 6.3, under forudsætning af, at Tilbudsgiveren har det fulde ansvar for den ydelse, der leveres af Underleverandør Underleverandører Såfremt Tilbudsgiveren agter at anvende Underleverandører til udførelsen af de udbudte opgaver, skal navnet på den eller de juridiske personer angives klart og utvetydigt i tilbuddet, ligesom det skal angives, hvilke ydelser der påregnes leveret via Underleverandører. Tilbudsgiveren har det fulde ansvar for de ydelser, der leveres af Underleverandører. Antagelse af underleverandører, udskiftning af underleverandører eller væsentlige ændringer i omfanget af underleverandørers ydelser i kontraktperioden skal godkendes af Syddjurs Kommune. Såfremt Tilbudsgiveren ved Ordregivers vurdering af Tilbudsgivers egnethed ønsker at anvende en Underleverandørens økonomiske og finansielle kapacitet eller tekniske kapacitet for at kunne opfylde de angivne dokumentationskrav, skal der vedlægges en Underleverandør-erklæring herom. Tilbudsskabelon F SKAL benyttes ved afgivelse af disse oplysninger Ansvarsforsikring Tilbudsgiver forpligter sig til at tegne en professionel ansvarsforsikring til imødegåelse af eventuelle tab direkte eller indirekte som følge af Tilbudsgivers opgaveløsning, jf. kontraktens bestemmelse herom. Ved afgivelsen af tilbuddet skal Tilbudsgiver dokumentere, at Tilbudsgiver har tegnet en sådan Side 6 af 14

7 forsikring, ved fremlæggelse af forsikringspolice eller forsikringsoversigt, hvoraf dækningssummer, selvrisiko og forsikringsselskab fremgår Erklæring om beskyttelse af arbejdspladsen Ordregiver er pligtig at anmode Tilbudsgiverne om at angive, at de ved udarbejdelsen af tilbud har taget hensyn til de forpligtigelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres, jf. bekendtgørelse nr. 937 af 16. september Tilbudsgiver SKAL hertil udfylde erklæringen i Tilbudsskabelon B. Ved sammenslutninger af virksomheder (konsortier) skal hver deltager i sammenslutningen afgive erklæringen. 7. Ordregivers mindstekrav samt forbehold Et mindstekrav er et krav, der er ufravigeligt for Tilbudsgiveren, og som ubetinget skal opfyldes og overholdes, idet fravigelser herfra ikke accepteres. Der kan således ikke tages forbehold over for mindstekrav. Det er i den forbindelse uden betydning, hvorvidt Tilbudsgiver benævner en afvigelse fra mindstekrav som præcisering, justering eller lignende, idet det afgørende er, at der er foretaget en afvigelse, der ikke vil blive accepteret. Det er desuden uden betydning, at en eventuel afvigelse alene vedrører ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, idet afvigelsen under alle omstændigheder ikke vil blive accepteret. Tilbudsgiver skal i nærværende udbud respektere følgende mindstekrav: Mindstekrav angivet i kravspecifikationen (bilag 1). Alle bestemmelser i kontrakten er mindstekrav, som Tilbudsgiveren således ikke kan tage forbehold overfor, bortset fra følgende bestemmelser: Punkt 10 om Tilsyn, indberetning og indhentelse af oplysninger Punkt 14 om Pris, fakturering og betaling Punkt 15 om Forsikringsforhold og anfordringsgaranti Punkt 16.2 om Kundens misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse Punkt 17.2 om Kundens misligholdelsesbeføjelser ved mangler Punkt 20 Påberåbelse af misligholdelse og ophævelse Punkt 21 Leverandørens garantier Punkt 23 Erstatningspligt og ansvarsfraskrivelser Der kan tages forbehold over for ovennævnte bestemmelser i kontrakten, såfremt disse forbehold ikke vedrører grundlæggende elementer. Dette betegnes som tilladte forbehold til kontrakten. Såfremt der fremsættes sådanne tilladte forbehold til kontrakten, er det endvidere et mindstekrav, at tilbuddet vedlægges en samlet gengivelse af Tilbudsgivers eventuelle forbehold til kontrakten med en angivelse af, hvilke konkrete formuleringer Tilbudsgiver vil indgå på. Tilbudsgiverens forbehold til kontrakten skal ledsages af en skriftlig begrundelse. Ordregiver ser gerne, at forbehold derudover angives i et skema med følgende indhold: Henvisning til bestemmelse i kontrakten Ordregivers formulering Tilbudsgivers formulering Tilbudsgivers begrundelse Side 7 af 14

8 Forbehold skal endvidere være indarbejdet i tilbuddet på det relevante sted i kontrakten, gerne ved brug af korrekturmarkeringer. Der gøres tillige opmærksom på, at der under alle omstændigheder ikke kan tages forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, hvorved forstås, at det tilbudte i al væsentlighed skal svare til det efterspurgte. Tilbudsgiverne opfordres til at udnytte deres adgang til at stille spørgsmål, jf. punkt 12 nedenfor, hvis de konstaterer væsentlige uhensigtsmæssigheder i kontraktgrundlaget. Ordregiver vil i givet fald på baggrund heraf inden for udbudsreglernes rammer - overveje, om sådanne spørgsmål giver anledning til justeringer af kontraktgrundlaget. Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer vil blive kapitaliseret af Ordregiver og tillagt de tilbudte priser. Forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet samt ikke-kapitaliserbare forbehold vil medføre, at tilbuddet vil blive vurderet som ikke-konditionsmæssigt, og tilbuddet vil ikke indgå i tilbudsvurderingen. Forbehold overfor mindstekrav vil medføre, at tilbuddet er ikke-konditionsmæssigt og ikke vil blive taget i betragtning. I tilfælde af usikkerhed, om et forbehold vil medføre kassation af tilbuddet i henhold til dette punkt, opfordres Tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. punkt 12. Spørgsmål skal i givet fald udformes således, at de så vidt muligt alene referer til det punkt i udbudsmaterialet, som forbeholdet vedrører, og dermed kun i absolut nødvendige tilfælde redegør for forbeholdets konkrete indhold. 8. Egnethedsbedømmelse Ved modtagelsen af de indkomne tilbud foretager Ordregiver indledningsvis en vurdering af, hvorvidt hver Tilbudsgiver er egnet til at udføre den udbudte anskaffelse. Egnethedsbedømmelsen vil blive foretaget ud fra de af Tilbudsgiver afgivne oplysninger om i) Tilbudsgivers personlige forhold, ii) Tilbudsgivers økonomiske og finansielle kapacitet og iii) Tilbudsgivers tekniske kapacitet. Til brug for denne egnethedsvurdering skal tilbud indeholde den dokumentation, der er angivet i punkt 8.1 til 8.3, på hvilket grundlag Ordregiver foretager en samlet vurdering af Tilbudsgiverens egnethed Tilbud fra Tilbudsgivere, der befinder sig i én af de i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a - f opregnede situationer, vil blive forkastet. Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes i den forbindelse på, at Ordregiver ved tildeling af kontrakten vil være forpligtet til at forkaste tilbud, som ikke er vedlagt den i punkt 8.1 til 8.3 krævede dokumentation Virksomhedens personlige forhold Oplysning om Tilbudsgiverens navn, adresse, selskabsform og CVR nr. Tilbudsskabelon A SKAL benyttes ved afgivelse af disse oplysninger. Tro og love erklæring om, at Tilbudsgiveren ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, som overstiger kr. Tilbudsskabelon A SKAL benyttes ved afgivelse af disse oplysninger. Side 8 af 14

9 Tro og love erklæring om, at Tilbudsgiveren ikke befinder sig i en udelukkelsesgrund som angivet i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a, b, c, og d. Tilbudsskabelon A SKAL benyttes ved afgivelse af disse oplysninger. Hvis Tilbudsgiver er et konsortium (hvis flere virksomheder afgiver tilbud i en sammenslutning) skal samtlige oplysninger fremlægges for alle konsortiedeltagere. Endvidere skal der vedlægges en konsortieerklæring, idet Tilbudsskabelon E SKAL benyttes ved afgivelse af disse oplysninger Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysning om Tilbudsgiverens økonomiske nøgletal for de sidste 3 afsluttede regnskabsår for: i) nettoomsætning, ii) nettoomsætning inden for det udbudte aktivitetsområde, iii) årets resultat efter skat og iv) egenkapital. Tilbudsskabelon C SKAL benyttes ved afgivelse af disse oplysninger. Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, skal samtlige oplysninger fremlægges for alle konsortiedeltagere. Hvis Tilbudsgiveren ønsker at anvende en Underleverandørens økonomiske og finansielle kapacitet for at kunne opfylde de angivne dokumentationskrav, skal der vedlægges en underleverandørerklæring herom. Tilbudsskabelon F SKAL benyttes ved afgivelse af disse oplysninger. Hvis Tilbudsgivers virksomhed ikke har eksisteret i 3 år afgives oplysninger for de disponible regnskabsår Teknisk kapacitet En referenceliste med beskrivelse af de betydeligste lignende tjenesteydelser, som omfattet af nærværende udbud, som Tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste 3 år. Der kan maksimalt angives 6 referencer Tilbudsskabelon D SKAL benyttes ved afgivelse af disse oplysninger. Hvis Tilbudsgiveren ønsker at anvende en Underleverandørs tekniske kapacitet for at kunne opfylde de angivne dokumentationskrav, skal der vedlægges en underleverandørerklæring herom. Tilbudsskabelon F SKAL benyttes ved afgivelse af disse oplysninger. 9. Tildelingskriterier Kontrakten vil blive tildelt på baggrund af tildelingskriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på grundlag af de nedenfor angivne underkriterier med den angivne vægtning. 1) Pris % 2) Kvalitet % 3) Service og fleksibilitet % Ved pris forstås i denne sammenhæng: Pris vurderes ud fra besvarelsen af samlet tilbudssum 1 + samlet tilbudssum 2, angivet i bilag 2, Tilbudsliste (priser), idet Tilbudssum 1 vægter 70% og Tilbudssum 2 vægter 30%. Side 9 af 14

10 Ved kvalitet forstås i denne sammenhæng: Den procentvise andel af kursister, der består modultesten indenfor den afsatte tidsramme på de enkelte moduler. Den afsatte tidsramme defineres som 3-5 måneders undervisning pr. modul, jf. Danskuddannelsesloven. Tilbudsgivers beskrivelse af de forskellige tilbudte undervisningsforløb, det faglige indhold samt metode og tilrettelæggelse. Ved service og fleksibilitet forstås i denne sammenhæng: Tilbudsgivers administrative samarbejde om henviste kursister og afregning. Andre serviceydelser udover danskuddannelse 1, 2 og 3 i henhold til lovgivningen, som Tilbudsgiver vil være i stand til at tilbyde samt den tilbudte pris på disse serviceydelser. 10. Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsforhold Ordregiver skal hermed oplyse om de relevante organer, hvor Tilbudsgiver kan få oplysninger om de gældende forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø: 1) SKAT, Hovedcentret Østbanegade København Ø Telefon: (+45) Telefax: (+45) adresse: Internetadresse: 2) Miljøstyrelsen Strandgade København K Telefon: (+45) Telefax: (+45) adresse: Internetadresse: 3) Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon: (+45) Telefax: (+45) adresse: Internetadresse: 11. Udformning af tilbud Ved udarbejdelse af tilbuddet skal Tilbudsgiver nøje iagttage de form- og procedurekrav, der fremgår af nærværende punkt. Side 10 af 14

11 11.1. Sprog Tilbuddet, inklusive bilag, skal udarbejdes på dansk. Beskrivelser og specifikationer skal ligeledes være udarbejdet på dansk Vedståelsesfrist for tilbud Tilbud skal være bindende 6 måneder regnet fra tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiveren er bundet af sit tilbud, indtil Ordregiver har indgået kontrakt, dog mindst indtil vedståelsesfristens udløb. Orientering om tildelingsbeslutningen indebærer således ikke, at Tilbudsgiveren allerede pr. dette tidspunkt er frigjort fra sit tilbud Omkostninger ved udarbejdelse af tilbud og rettigheder Tilbudsgiveren modtager intet honorar i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforretning og modtagne tilbud vil ikke blive returneret Alternative bud og delbud Der kan ikke afgives alternative tilbud. Der kan alene afgives tilbud på hele den udbudte ydelse Tilbuddets disposition og dokumenter Følgende struktur skal anvendes ved Tilbudsgivers udformning af tilbud og nedenstående dokumenter SKAL være indeholdt i tilbuddet: 1. Tilbudsbrev Tilbudsbrevet skal indeholde oplysninger om: Tilbudsgivers identitet Tilbudsgivers faglige kontaktperson, jf. punkt 6.2 Oplysning om anvendelse af Underleverandører, jf. punkt 6.3. Oplysning om, og dokumentation for, Tilbudsgiverens professionelle ansvarsforsikring, jf. punkt 6.4 Tilbudsbrevet kan derudover indeholde et meget kortfattet resumé over det tilbudte. Dette resumé vil ikke indgå i tilbudsevalueringen, og samtlige forhold angivet i resuméet SKAL være angivet andetsteds i tilbuddet. 2. Kontrakt Tilbuddet skal vedlægges kontrakten om danskundervisning, jf. punkt 5.3 og punkt 7, og således at Tilbudsgiveren har udfyldt: Kontraktens forside med Tilbudsgiverens navn Kontraktens punkt 2 med Tilbudsgiverens navn, adresse og CVR-nr. Kontraktens punkt 32 med Tilbudsgiverens navn, underskriverens navn og titel Endvidere skal eventuelle (tilladte) forbehold til kontrakten, jf. punkt 7, være indarbejdet i kontrakten, gerne med korrekturmarkeringer. 3. Forbeholdsliste Hvis tilbud indeholder (tilladte) forbehold til kontrakten, jf. punkt 7 skal der sammen med tilbuddet vedlægges en forbeholdsliste indeholdende Tilbudsgivers forbehold udformet i overensstemmelse med skemaet angivet i punkt 7 ovenfor. 4. Bilag til kontrakten Side 11 af 14

12 Tilbuddet skal vedlægges følgende bilag til kontrakten: Bilag 2: Tilbudsliste (priser), hvor Tilbudsgiveren skal prissætte og udfylde bilaget i overensstemmelse med angivelserne deri. Bilag 3: Leverandørens tilbud, hvor Tilbudsgiveren har underskrevet Erklæring om opfyldelse af mindstekrav samt vedlagt en løsningsbeskrivelse indeholdende en besvarelse af de konkrete krav og uddybende spørgsmål, som ordregiver har angivet i bilag 1 - Kravspecifikationen. 5. Tilbudsskabeloner Tilbuddet skal vedlægges følgende tilbudsskabeloner i udfyldt stand: Tilbudsskabelon A: Tro og love erklæring om Tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon B: Tro og love erklæring om arbejdspladsbeskyttelse m.v. Tilbudsskabelon C: Tro og love erklæring om økonomisk og finansiel kapacitet Tilbudsskabelon D: Tro og love erklæring om teknisk kapacitet samt Tilbudsskabelon E: Tro og love erklæring om konsortiedannelse, hvis der afgives tilbud på vegne af et konsortium Tilbudsskabelon F: Tro og love erklæring om underleverandører, hvis der anvendes underleverandører i forbindelse med kontraktens udførelse. 12. Spørgsmål og rettelsesblade Generelt Med henblik på at sikre, at tilbuddet udformes korrekt i overensstemmelse med de stillede krav, er der mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, hvorigennem Tilbudsgiverne kan afklare eventuelle uklarheder gennem anmodninger om yderligere oplysninger om udbudsmaterialet. Spørgsmål, der skal være på dansk, skal fremsendes skriftligt, via til mrk. Danskuddannelsestilbud integration i ens emnefelt. Spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form løbende blive lagt på under Erhverv, Udbud og indkøb og herunder Udbud på danskundervisning i Syddjurs. Såfremt de stillede spørgsmål måtte give anledning til tydeliggørelse, justering eller supplering af selve udbudsmaterialet, vil der blive udarbejdet rettelsesblade, som ligeledes udgør en del af udbudsgrundlaget. Rettelsesblade bliver tilsvarende offentliggjort på Ordregivers hjemmeside. Tilbudsgiver er selv ansvarlig for løbende at holde sig opdateret med den information, der bliver offentliggjort på Ordregivers hjemmeside. Spørgsmål, der modtages senest den 27. juni 2011, vil under alle omstændigheder blive besvaret senest d. 1. juli Spørgsmål, der modtages efter 27. juni 2011, vil ikke blive besvaret. 13. Fortrolighed, anonymitet og tavshedspligt Ordregiver vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i Tilbudsgiverens tilbud, som angår Tilbudsgiverens fortrolige forretningsmæssige forhold. Side 12 af 14

13 Fortrolighedstilsagnet må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter Ordregiver til at videregive oplysninger til tredjemand. I den udstrækning, hvor Tilbudsgiveren selv anser oplysninger for særligt følsomme, bedes dette tydeligt markeret i tilbuddet ud for de pågældende oplysninger, hvorefter Ordregiver vil tilstræbe, at oplysningerne ikke kommer til andres kundskab. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne i nærværende udbud, herunder indkomne tilbud, er omfattet af lovgivningen om aktindsigt. Ordregiver vil altid være forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som lovgivningen tilsiger. 14. Tilbudsafgivelse Tilbudsfrist Tilbud skal afleveres senest den 7. juli 2011 kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive forkastet, idet enhver fristoverskridelse betragtes som væsentlig. Hvis tilbuddet afleveres personligt, kan Tilbudsgiver efter anmodning herom få udleveret en kvittering udvisende dato og klokkeslæt for aflevering af tilbuddet Aflevering og mærkning Tilbud skal afleveres eller sendes til: Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde Att.: Jens Oustrup Jensen Tilbudsgivere skal aflevere tilbud i 1 original version i papirformat, og 4 kopieksemplarer. Både originalversionen og kopieksemplarer skal være mærket: Tilbud på danskuddannelse Fortroligt Att. Jobcenter Syddjurs Derudover ønskes tilbud vedlagt en elektronisk kopi af tilbuddet på CD-ROM eller USB, idet den elektroniske version skal være i Microsoft Office format. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de afleverede eksemplarer af tilbuddet, er det originale tilbud gældende. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det papirbaserede og det elektroniske materiale vil det papirbaserede have forrang. Tilbud kan ikke afgives pr. eller i øvrigt fremsendes elektronisk Åbning af tilbud Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud eller til at få oplysninger om konkurrenters tilbud. Side 13 af 14

14 15. Meddelelse om resultat Når Ordregiver har identificeret det tilbud, der er økonomisk mest fordelagtigt i henhold til tildelingskriteriet, vil Ordregiver hurtigst muligt skriftligt orientere de Tilbudsgivere, der ikke er blevet tildelt kontrakten, om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele. 16. Annullation af udbudsforretningen Indtil udbudsforretningen er afsluttet med indgåelse af en endelig aftale, vil udbudsforretningen af den ordregivende myndighed kunne annulleres, såfremt der er en saglig grund hertil. 17. Tidsplan for udbudsforretningen Udbudsforretningen forventes gennemført efter nedenstående vejledende tidsplan: Tidspunkt Begivenhed 14. juni 2011 Offentliggørelse af udbud 27. juni 2011 Sidste frist for aflevering af spørgsmål 1. juli 2011 Sidste frist for udsendelse af rettelsesblade 7. juli 2011 kl. 12 Indlevering af tilbud 7. juli til 12. juli 2011 Vurdering af konditionsmæssighed og egnethed ud fra de modtagne tilbud 12. juli 2011 Afvisning af evt. ikke-konditionsmæssige tilbud 7. juli til 12. juli 2011 Tilbudsevalueringen påbegyndes 12. juli 2011 Tilbudsevalueringen afsluttes 12. juli til 15. juli 2011 Færdiggørelse af notat om tilbudsevalueringen og intern godkendelse heraf hos Kommunen 15. juli 2011 Meddelelse til Tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen 18. juli 2011 kl. 12 Kontraktindgåelse 1. september 2011 Påbegyndelse af kontrakt Side 14 af 14

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere