UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL."

Transkript

1 SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Overordnede forhold Den ordregivende myndighed Ordregivers kontaktperson Udbudsform Udbudsmaterialet Generelt om overholdelse af udbudsreglerne Udbuddets omfang Ydelsesområde og prissætning Kontraktperiode Udkast til kontrakt Kontrolbud Tilbudsgivers forhold Tilbudsgiveren Krav til Leverandørens kontaktperson Underleverandører Ansvarsforsikring Erklæring om beskyttelse af arbejdspladsen Ordregivers mindstekrav samt forbehold Egnethedsbedømmelse Virksomhedens personlige forhold Økonomisk og finansiel kapacitet Teknisk kapacitet Tildelingskriterier Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsforhold Udformning af tilbud Sprog Vedståelsesfrist for tilbud Omkostninger ved udarbejdelse af tilbud og rettigheder Alternative bud og delbud Tilbuddets disposition og dokumenter Spørgsmål og rettelsesblade Generelt Fortrolighed, anonymitet og tavshedspligt Tilbudsafgivelse Tilbudsfrist Aflevering og mærkning Åbning af tilbud Meddelelse om resultat Annullation af udbudsforretningen Tidsplan for udbudsforretningen Side 2 af 14

3 1. Indledning Nærværende udbudsbetingelser gælder for Syddjurs Kommunes annoncering af danskundervisning for voksne udlændinge m.fl. og er offentliggjort den 14. juni 2011 på hjemmesiden under Erhverv, Udbud og indkøb og herunder Udbud på danskundervisning i Syddjurs. Annonceringen (i det følgende også benævnt udbuddet ) vedrører Syddjurs Kommunes udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge mfl. i henhold til lov nr af Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl. samt Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl., nr. 831 af Syddjurs Kommune skal tilbyde danskuddannelse for de af kommunen henviste personer i henhold til gældende lovgivning. Tilbudsgiver skal på denne baggrund tilbyde danskuddannelse 1, 2 og 3, arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) samt et 40 timers kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie i henhold til lovgivningen. Endelig skal Tilbudsgiver kunne tilbyde studieværksted, ordblindeundervisning og et danskundervisningsforløb for udlændinge med særlige behov for en hensyntagende undervisning/håndholdt indsats. Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt udbud og der vil, på baggrund af nærværende udbudsbetingelser, blive indgået kontrakt med den Tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. punkt 9 nedenfor. 2. Overordnede forhold 2.1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 DK-8410 Rønde Telefon: Kontrakten vil således blive indgået med Syddjurs Kommune som aftalepart, og som en kontrakt (rammeaftale) om et løbende aftaleforhold med én Leverandør. Pt. har Syddjurs Kommune kontrakt med et Sprogcenter indtil på forløb med særligt hensyntagende sprogundervisning for en lille gruppe borgere på personer. Fra 1. januar 2012 overflyttes denne gruppe kursister til nyt tilbud hos den valgte nye Leverandør. For en nærmere beskrivelse af Syddjurs Kommune og Jobcenter Syddjurs henvises til kommunes hjemmeside (www.syddjurs.dk) og jobcentrets hjemmeside Ordregivers kontaktperson Alle henvendelser til udbudsprocessen eller materialet, herunder i tilfælde af spørgsmål, jf. punkt 12 nedenfor, skal rettes til Afdelingsleder Jens Oustrup Jensen på følgende adresse: Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde Att.: Jens Oustrup Jensen Det foretrækkes, at alle henvendelser sker skriftligt, gerne pr. , til Henvendelser bedes mærket: Danskuddannelsestilbud integration. Side 3 af 14

4 2.3. Udbudsform Annonceringen gennemføres ud som et offentligt udbud, hvilket indebærer at alle interesserede Tilbudsgivere har mulighed for at afgive tilbud. 3. Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet består udover nærværende udbudsbetingelser af følgende dokumenter: Kontrakt Bilag til Kontrakten o Bilag 1: Kravspecifikation o Bilag 2: Tilbudsliste (priser) o Bilag 3: Leverandørens tilbud inkl. Erklæring om opfyldelse af mindstekrav Tilbudsskabelon A: Tro og love erklæring om Tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon B: Tro og love erklæring om arbejdspladsbeskyttelse m.v. Tilbudsskabelon C: Tro og love erklæring om økonomisk og finansiel kapacitet Tilbudsskabelon D: Tro og love erklæring om teknisk kapacitet Tilbudsskabelon E: Tro og love erklæring om konsortiedannelse Tilbudsskabelon F: Tro og love erklæring om Underleverandører 4. Generelt om overholdelse af udbudsreglerne Udbudsforretningen gennemføres ved annoncering og som et offentligt udbud i henhold til lovbekendtgørelse nr af 7. december 2010 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven), afsnit II, 15a-d. Ordregiver henleder Tilbudsgivers opmærksomhed på følgende: Ordregiver er berettiget og forpligtet til at se bort fra et tilbud, hvis tilbuddet ikke er konditionsmæssigt, dvs. ikke overholder forskrifterne i disse udbudsbetingelser, eller hvis det f.eks. indeholder forbehold for grundlæggende udbudsbetingelser. Ordregiver er forpligtet til at se bort fra tilbud eller ændringer til tilbud, der modtages efter tilbudsfristens udløb. Det er Tilbudsgivers risiko, at tilbud afgives i overensstemmelse med nærværende udbudsbetingelser og samlede udbudsmateriale. Risikoen for rækkevidden og konsekvensen af eventuelle forbehold eller væsentlige uklarheder i tilbuddet fra Tilbudsgiver påhviler udelukkende Tilbudsgiver. Henset til karakteren af ydelserne omfattet af nærværende annoncering, anses kontrakten for en tjenesteydelseskontrakt omfattet af Udbudsdirektivets bilag II B, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet). Nærværende annoncering er som følge heraf alene underlagt Udbudsdirektivets artikel 23 og artikel 35, stk. 4, jf. artikel 21, og er i øvrigt reguleret af Lov om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), afsnit II. Særligt skal det fremhæves, at Ordregiver er forpligtet til at bortse fra tilbud, der ikke er vedlagt den dokumentation, der kræves i henhold til punkt 8 nedenfor. Ordregiver er endvidere berettiget til og kan være forpligtet til at forkaste tilbud, der ikke overholder det angivne i punkt 7 nedenfor om mindstekrav og forbehold. Side 4 af 14

5 5. Udbuddets omfang 5.1. Ydelsesområde og prissætning Udbuddet omfatter Leverandørens levering af danskundervisning i Syddjurs Kommune ud fra det i kravspecifikationen (bilag 1) angivne omfang og ud fra de deri angivne krav og beskrivelser. Tilbudsgiver skal for samtlige krav angive om og hvordan, et krav vil blive opfyldt. Tilbudsgiveren skal kunne levere samtlige udbudte ydelser. For at dække det udbudte område kan Tilbudsgiveren eventuelt indgå samarbejde med andre økonomiske aktører som konsortium eller ved levering via Underleverandører. Tilbudsgiver skal specificere sine priser i bilag 2. Der kan alene afgives priser i overensstemmelse med det forudsatte i bilag 1. Pris for vejledningsforløb samt forløb med særlig hensyntagende undervisning skal være inkluderet i modultakst. De i tilbuddet angivne priser, skal være i danske kroner ekskl. moms og inkl. rabatter Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra kontraktens underskrivelse og løber i 4 år med mulighed for forlængelse med 1 år. De første 6 måneder efter kontraktens ikrafttræden fastlægges som en evalueringsperiode, og Ordregiver vil efter 6 måneder indkalde Leverandøren til et møde, hvor Leverandørens varetagelse af de af kontrakten omfattede opgaver vil blive drøftet og evalueret. Såfremt Ordregiver ved denne evaluering vurderer, at samarbejdet ikke forløber tilfredsstillende, er Ordregiver berettiget til at opsige kontrakten uden yderligere begrundelse med et varsel på 3 måneder til udløb den 1. i en måned. Forløber evalueringen tilfredsstillende, vil kontrakten fortsætte frem til aftalens udløb. Syddjurs Kommune har pt. kursister gående på sprogundervisning på forskellige vilkår. Ved opstart ved ny Leverandør pr. 1/9 vil fakturering af kursisterne foregå som følger: 1. gruppe kursister Leverandør vil modtage starttakst for kursister, der opstartes i nyt modul pr Betalingsbetingelserne er således, at der betales starttakst ved opstart og sluttakst ved bestået modultest jf. Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. kap gruppe kursister: Leverandør vil modtage sluttakst for kursister på igangværende modul ved bestået modultest jf. Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. kap gruppe kursister: Leverandør vil for en gruppe kursister ikke modtage starttakst og sluttakst før overgang til nyt modul, da der allerede er betalt fuld modultakst til igangværende tilbudssted på igangværende moduler Udkast til kontrakt Tilbudsgivers tilbud skal være baseret på det udkast til kontrakt, der er vedlagt udbudsmaterialet. Den endelige kontrakt vil blive tilrettet i overensstemmelse med det vindende tilbud. Side 5 af 14

6 Eventuelle forbehold til kontrakten kan fremsættes ud fra det angivne i punkt 7, idet det dog bemærkes, at det er Tilbudsgivers risiko, at eventuelle forbehold til kontrakten ikke vedrører grundlæggende elementer Kontrolbud Ordregiver agter ikke at afgive kontrolbud. 6. Tilbudsgivers forhold 6.1. Tilbudsgiveren Tilbudsgiveren skal klart og utvetydigt angive i tilbuddet, hvilken juridisk person der er Leverandør og dermed ansvarlig over for Syddjurs Kommune. Hvis tilbuddet afgives af et konsortium, forstået som en sammenslutning af flere økonomiske aktører, er det et krav, at denne sammenslutning af virksomheder hæfter solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og for opfyldelsen af kontrakten, og der skal udpeges en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere i konsortiet, som Ordregiver i givet fald med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med. Tilbudsgivere, der afgiver tilbud som konsortium skal udfylde Tilbudsskabelon E, der skal vedlægges tilbuddet Krav til Leverandørens kontaktperson Tilbudsgiveren skal angive en kontaktperson, som skal være Tilbudsgivers faglige kontaktperson. Tilbudsgiverens faglige kontaktperson kan være ansat hos en Underleverandør, jf. punkt 6.3, under forudsætning af, at Tilbudsgiveren har det fulde ansvar for den ydelse, der leveres af Underleverandør Underleverandører Såfremt Tilbudsgiveren agter at anvende Underleverandører til udførelsen af de udbudte opgaver, skal navnet på den eller de juridiske personer angives klart og utvetydigt i tilbuddet, ligesom det skal angives, hvilke ydelser der påregnes leveret via Underleverandører. Tilbudsgiveren har det fulde ansvar for de ydelser, der leveres af Underleverandører. Antagelse af underleverandører, udskiftning af underleverandører eller væsentlige ændringer i omfanget af underleverandørers ydelser i kontraktperioden skal godkendes af Syddjurs Kommune. Såfremt Tilbudsgiveren ved Ordregivers vurdering af Tilbudsgivers egnethed ønsker at anvende en Underleverandørens økonomiske og finansielle kapacitet eller tekniske kapacitet for at kunne opfylde de angivne dokumentationskrav, skal der vedlægges en Underleverandør-erklæring herom. Tilbudsskabelon F SKAL benyttes ved afgivelse af disse oplysninger Ansvarsforsikring Tilbudsgiver forpligter sig til at tegne en professionel ansvarsforsikring til imødegåelse af eventuelle tab direkte eller indirekte som følge af Tilbudsgivers opgaveløsning, jf. kontraktens bestemmelse herom. Ved afgivelsen af tilbuddet skal Tilbudsgiver dokumentere, at Tilbudsgiver har tegnet en sådan Side 6 af 14

7 forsikring, ved fremlæggelse af forsikringspolice eller forsikringsoversigt, hvoraf dækningssummer, selvrisiko og forsikringsselskab fremgår Erklæring om beskyttelse af arbejdspladsen Ordregiver er pligtig at anmode Tilbudsgiverne om at angive, at de ved udarbejdelsen af tilbud har taget hensyn til de forpligtigelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres, jf. bekendtgørelse nr. 937 af 16. september Tilbudsgiver SKAL hertil udfylde erklæringen i Tilbudsskabelon B. Ved sammenslutninger af virksomheder (konsortier) skal hver deltager i sammenslutningen afgive erklæringen. 7. Ordregivers mindstekrav samt forbehold Et mindstekrav er et krav, der er ufravigeligt for Tilbudsgiveren, og som ubetinget skal opfyldes og overholdes, idet fravigelser herfra ikke accepteres. Der kan således ikke tages forbehold over for mindstekrav. Det er i den forbindelse uden betydning, hvorvidt Tilbudsgiver benævner en afvigelse fra mindstekrav som præcisering, justering eller lignende, idet det afgørende er, at der er foretaget en afvigelse, der ikke vil blive accepteret. Det er desuden uden betydning, at en eventuel afvigelse alene vedrører ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, idet afvigelsen under alle omstændigheder ikke vil blive accepteret. Tilbudsgiver skal i nærværende udbud respektere følgende mindstekrav: Mindstekrav angivet i kravspecifikationen (bilag 1). Alle bestemmelser i kontrakten er mindstekrav, som Tilbudsgiveren således ikke kan tage forbehold overfor, bortset fra følgende bestemmelser: Punkt 10 om Tilsyn, indberetning og indhentelse af oplysninger Punkt 14 om Pris, fakturering og betaling Punkt 15 om Forsikringsforhold og anfordringsgaranti Punkt 16.2 om Kundens misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse Punkt 17.2 om Kundens misligholdelsesbeføjelser ved mangler Punkt 20 Påberåbelse af misligholdelse og ophævelse Punkt 21 Leverandørens garantier Punkt 23 Erstatningspligt og ansvarsfraskrivelser Der kan tages forbehold over for ovennævnte bestemmelser i kontrakten, såfremt disse forbehold ikke vedrører grundlæggende elementer. Dette betegnes som tilladte forbehold til kontrakten. Såfremt der fremsættes sådanne tilladte forbehold til kontrakten, er det endvidere et mindstekrav, at tilbuddet vedlægges en samlet gengivelse af Tilbudsgivers eventuelle forbehold til kontrakten med en angivelse af, hvilke konkrete formuleringer Tilbudsgiver vil indgå på. Tilbudsgiverens forbehold til kontrakten skal ledsages af en skriftlig begrundelse. Ordregiver ser gerne, at forbehold derudover angives i et skema med følgende indhold: Henvisning til bestemmelse i kontrakten Ordregivers formulering Tilbudsgivers formulering Tilbudsgivers begrundelse Side 7 af 14

8 Forbehold skal endvidere være indarbejdet i tilbuddet på det relevante sted i kontrakten, gerne ved brug af korrekturmarkeringer. Der gøres tillige opmærksom på, at der under alle omstændigheder ikke kan tages forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, hvorved forstås, at det tilbudte i al væsentlighed skal svare til det efterspurgte. Tilbudsgiverne opfordres til at udnytte deres adgang til at stille spørgsmål, jf. punkt 12 nedenfor, hvis de konstaterer væsentlige uhensigtsmæssigheder i kontraktgrundlaget. Ordregiver vil i givet fald på baggrund heraf inden for udbudsreglernes rammer - overveje, om sådanne spørgsmål giver anledning til justeringer af kontraktgrundlaget. Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer vil blive kapitaliseret af Ordregiver og tillagt de tilbudte priser. Forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet samt ikke-kapitaliserbare forbehold vil medføre, at tilbuddet vil blive vurderet som ikke-konditionsmæssigt, og tilbuddet vil ikke indgå i tilbudsvurderingen. Forbehold overfor mindstekrav vil medføre, at tilbuddet er ikke-konditionsmæssigt og ikke vil blive taget i betragtning. I tilfælde af usikkerhed, om et forbehold vil medføre kassation af tilbuddet i henhold til dette punkt, opfordres Tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. punkt 12. Spørgsmål skal i givet fald udformes således, at de så vidt muligt alene referer til det punkt i udbudsmaterialet, som forbeholdet vedrører, og dermed kun i absolut nødvendige tilfælde redegør for forbeholdets konkrete indhold. 8. Egnethedsbedømmelse Ved modtagelsen af de indkomne tilbud foretager Ordregiver indledningsvis en vurdering af, hvorvidt hver Tilbudsgiver er egnet til at udføre den udbudte anskaffelse. Egnethedsbedømmelsen vil blive foretaget ud fra de af Tilbudsgiver afgivne oplysninger om i) Tilbudsgivers personlige forhold, ii) Tilbudsgivers økonomiske og finansielle kapacitet og iii) Tilbudsgivers tekniske kapacitet. Til brug for denne egnethedsvurdering skal tilbud indeholde den dokumentation, der er angivet i punkt 8.1 til 8.3, på hvilket grundlag Ordregiver foretager en samlet vurdering af Tilbudsgiverens egnethed Tilbud fra Tilbudsgivere, der befinder sig i én af de i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a - f opregnede situationer, vil blive forkastet. Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes i den forbindelse på, at Ordregiver ved tildeling af kontrakten vil være forpligtet til at forkaste tilbud, som ikke er vedlagt den i punkt 8.1 til 8.3 krævede dokumentation Virksomhedens personlige forhold Oplysning om Tilbudsgiverens navn, adresse, selskabsform og CVR nr. Tilbudsskabelon A SKAL benyttes ved afgivelse af disse oplysninger. Tro og love erklæring om, at Tilbudsgiveren ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, som overstiger kr. Tilbudsskabelon A SKAL benyttes ved afgivelse af disse oplysninger. Side 8 af 14

9 Tro og love erklæring om, at Tilbudsgiveren ikke befinder sig i en udelukkelsesgrund som angivet i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a, b, c, og d. Tilbudsskabelon A SKAL benyttes ved afgivelse af disse oplysninger. Hvis Tilbudsgiver er et konsortium (hvis flere virksomheder afgiver tilbud i en sammenslutning) skal samtlige oplysninger fremlægges for alle konsortiedeltagere. Endvidere skal der vedlægges en konsortieerklæring, idet Tilbudsskabelon E SKAL benyttes ved afgivelse af disse oplysninger Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysning om Tilbudsgiverens økonomiske nøgletal for de sidste 3 afsluttede regnskabsår for: i) nettoomsætning, ii) nettoomsætning inden for det udbudte aktivitetsområde, iii) årets resultat efter skat og iv) egenkapital. Tilbudsskabelon C SKAL benyttes ved afgivelse af disse oplysninger. Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, skal samtlige oplysninger fremlægges for alle konsortiedeltagere. Hvis Tilbudsgiveren ønsker at anvende en Underleverandørens økonomiske og finansielle kapacitet for at kunne opfylde de angivne dokumentationskrav, skal der vedlægges en underleverandørerklæring herom. Tilbudsskabelon F SKAL benyttes ved afgivelse af disse oplysninger. Hvis Tilbudsgivers virksomhed ikke har eksisteret i 3 år afgives oplysninger for de disponible regnskabsår Teknisk kapacitet En referenceliste med beskrivelse af de betydeligste lignende tjenesteydelser, som omfattet af nærværende udbud, som Tilbudsgiver har udført i løbet af de seneste 3 år. Der kan maksimalt angives 6 referencer Tilbudsskabelon D SKAL benyttes ved afgivelse af disse oplysninger. Hvis Tilbudsgiveren ønsker at anvende en Underleverandørs tekniske kapacitet for at kunne opfylde de angivne dokumentationskrav, skal der vedlægges en underleverandørerklæring herom. Tilbudsskabelon F SKAL benyttes ved afgivelse af disse oplysninger. 9. Tildelingskriterier Kontrakten vil blive tildelt på baggrund af tildelingskriteriet Det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet på grundlag af de nedenfor angivne underkriterier med den angivne vægtning. 1) Pris % 2) Kvalitet % 3) Service og fleksibilitet % Ved pris forstås i denne sammenhæng: Pris vurderes ud fra besvarelsen af samlet tilbudssum 1 + samlet tilbudssum 2, angivet i bilag 2, Tilbudsliste (priser), idet Tilbudssum 1 vægter 70% og Tilbudssum 2 vægter 30%. Side 9 af 14

10 Ved kvalitet forstås i denne sammenhæng: Den procentvise andel af kursister, der består modultesten indenfor den afsatte tidsramme på de enkelte moduler. Den afsatte tidsramme defineres som 3-5 måneders undervisning pr. modul, jf. Danskuddannelsesloven. Tilbudsgivers beskrivelse af de forskellige tilbudte undervisningsforløb, det faglige indhold samt metode og tilrettelæggelse. Ved service og fleksibilitet forstås i denne sammenhæng: Tilbudsgivers administrative samarbejde om henviste kursister og afregning. Andre serviceydelser udover danskuddannelse 1, 2 og 3 i henhold til lovgivningen, som Tilbudsgiver vil være i stand til at tilbyde samt den tilbudte pris på disse serviceydelser. 10. Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsforhold Ordregiver skal hermed oplyse om de relevante organer, hvor Tilbudsgiver kan få oplysninger om de gældende forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø: 1) SKAT, Hovedcentret Østbanegade København Ø Telefon: (+45) Telefax: (+45) adresse: Internetadresse: 2) Miljøstyrelsen Strandgade København K Telefon: (+45) Telefax: (+45) adresse: Internetadresse: 3) Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon: (+45) Telefax: (+45) adresse: Internetadresse: 11. Udformning af tilbud Ved udarbejdelse af tilbuddet skal Tilbudsgiver nøje iagttage de form- og procedurekrav, der fremgår af nærværende punkt. Side 10 af 14

11 11.1. Sprog Tilbuddet, inklusive bilag, skal udarbejdes på dansk. Beskrivelser og specifikationer skal ligeledes være udarbejdet på dansk Vedståelsesfrist for tilbud Tilbud skal være bindende 6 måneder regnet fra tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiveren er bundet af sit tilbud, indtil Ordregiver har indgået kontrakt, dog mindst indtil vedståelsesfristens udløb. Orientering om tildelingsbeslutningen indebærer således ikke, at Tilbudsgiveren allerede pr. dette tidspunkt er frigjort fra sit tilbud Omkostninger ved udarbejdelse af tilbud og rettigheder Tilbudsgiveren modtager intet honorar i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforretning og modtagne tilbud vil ikke blive returneret Alternative bud og delbud Der kan ikke afgives alternative tilbud. Der kan alene afgives tilbud på hele den udbudte ydelse Tilbuddets disposition og dokumenter Følgende struktur skal anvendes ved Tilbudsgivers udformning af tilbud og nedenstående dokumenter SKAL være indeholdt i tilbuddet: 1. Tilbudsbrev Tilbudsbrevet skal indeholde oplysninger om: Tilbudsgivers identitet Tilbudsgivers faglige kontaktperson, jf. punkt 6.2 Oplysning om anvendelse af Underleverandører, jf. punkt 6.3. Oplysning om, og dokumentation for, Tilbudsgiverens professionelle ansvarsforsikring, jf. punkt 6.4 Tilbudsbrevet kan derudover indeholde et meget kortfattet resumé over det tilbudte. Dette resumé vil ikke indgå i tilbudsevalueringen, og samtlige forhold angivet i resuméet SKAL være angivet andetsteds i tilbuddet. 2. Kontrakt Tilbuddet skal vedlægges kontrakten om danskundervisning, jf. punkt 5.3 og punkt 7, og således at Tilbudsgiveren har udfyldt: Kontraktens forside med Tilbudsgiverens navn Kontraktens punkt 2 med Tilbudsgiverens navn, adresse og CVR-nr. Kontraktens punkt 32 med Tilbudsgiverens navn, underskriverens navn og titel Endvidere skal eventuelle (tilladte) forbehold til kontrakten, jf. punkt 7, være indarbejdet i kontrakten, gerne med korrekturmarkeringer. 3. Forbeholdsliste Hvis tilbud indeholder (tilladte) forbehold til kontrakten, jf. punkt 7 skal der sammen med tilbuddet vedlægges en forbeholdsliste indeholdende Tilbudsgivers forbehold udformet i overensstemmelse med skemaet angivet i punkt 7 ovenfor. 4. Bilag til kontrakten Side 11 af 14

12 Tilbuddet skal vedlægges følgende bilag til kontrakten: Bilag 2: Tilbudsliste (priser), hvor Tilbudsgiveren skal prissætte og udfylde bilaget i overensstemmelse med angivelserne deri. Bilag 3: Leverandørens tilbud, hvor Tilbudsgiveren har underskrevet Erklæring om opfyldelse af mindstekrav samt vedlagt en løsningsbeskrivelse indeholdende en besvarelse af de konkrete krav og uddybende spørgsmål, som ordregiver har angivet i bilag 1 - Kravspecifikationen. 5. Tilbudsskabeloner Tilbuddet skal vedlægges følgende tilbudsskabeloner i udfyldt stand: Tilbudsskabelon A: Tro og love erklæring om Tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon B: Tro og love erklæring om arbejdspladsbeskyttelse m.v. Tilbudsskabelon C: Tro og love erklæring om økonomisk og finansiel kapacitet Tilbudsskabelon D: Tro og love erklæring om teknisk kapacitet samt Tilbudsskabelon E: Tro og love erklæring om konsortiedannelse, hvis der afgives tilbud på vegne af et konsortium Tilbudsskabelon F: Tro og love erklæring om underleverandører, hvis der anvendes underleverandører i forbindelse med kontraktens udførelse. 12. Spørgsmål og rettelsesblade Generelt Med henblik på at sikre, at tilbuddet udformes korrekt i overensstemmelse med de stillede krav, er der mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, hvorigennem Tilbudsgiverne kan afklare eventuelle uklarheder gennem anmodninger om yderligere oplysninger om udbudsmaterialet. Spørgsmål, der skal være på dansk, skal fremsendes skriftligt, via til mrk. Danskuddannelsestilbud integration i ens emnefelt. Spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form løbende blive lagt på under Erhverv, Udbud og indkøb og herunder Udbud på danskundervisning i Syddjurs. Såfremt de stillede spørgsmål måtte give anledning til tydeliggørelse, justering eller supplering af selve udbudsmaterialet, vil der blive udarbejdet rettelsesblade, som ligeledes udgør en del af udbudsgrundlaget. Rettelsesblade bliver tilsvarende offentliggjort på Ordregivers hjemmeside. Tilbudsgiver er selv ansvarlig for løbende at holde sig opdateret med den information, der bliver offentliggjort på Ordregivers hjemmeside. Spørgsmål, der modtages senest den 27. juni 2011, vil under alle omstændigheder blive besvaret senest d. 1. juli Spørgsmål, der modtages efter 27. juni 2011, vil ikke blive besvaret. 13. Fortrolighed, anonymitet og tavshedspligt Ordregiver vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i Tilbudsgiverens tilbud, som angår Tilbudsgiverens fortrolige forretningsmæssige forhold. Side 12 af 14

13 Fortrolighedstilsagnet må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter Ordregiver til at videregive oplysninger til tredjemand. I den udstrækning, hvor Tilbudsgiveren selv anser oplysninger for særligt følsomme, bedes dette tydeligt markeret i tilbuddet ud for de pågældende oplysninger, hvorefter Ordregiver vil tilstræbe, at oplysningerne ikke kommer til andres kundskab. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne i nærværende udbud, herunder indkomne tilbud, er omfattet af lovgivningen om aktindsigt. Ordregiver vil altid være forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som lovgivningen tilsiger. 14. Tilbudsafgivelse Tilbudsfrist Tilbud skal afleveres senest den 7. juli 2011 kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil blive forkastet, idet enhver fristoverskridelse betragtes som væsentlig. Hvis tilbuddet afleveres personligt, kan Tilbudsgiver efter anmodning herom få udleveret en kvittering udvisende dato og klokkeslæt for aflevering af tilbuddet Aflevering og mærkning Tilbud skal afleveres eller sendes til: Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde Att.: Jens Oustrup Jensen Tilbudsgivere skal aflevere tilbud i 1 original version i papirformat, og 4 kopieksemplarer. Både originalversionen og kopieksemplarer skal være mærket: Tilbud på danskuddannelse Fortroligt Att. Jobcenter Syddjurs Derudover ønskes tilbud vedlagt en elektronisk kopi af tilbuddet på CD-ROM eller USB, idet den elektroniske version skal være i Microsoft Office format. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de afleverede eksemplarer af tilbuddet, er det originale tilbud gældende. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det papirbaserede og det elektroniske materiale vil det papirbaserede have forrang. Tilbud kan ikke afgives pr. eller i øvrigt fremsendes elektronisk Åbning af tilbud Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud eller til at få oplysninger om konkurrenters tilbud. Side 13 af 14

14 15. Meddelelse om resultat Når Ordregiver har identificeret det tilbud, der er økonomisk mest fordelagtigt i henhold til tildelingskriteriet, vil Ordregiver hurtigst muligt skriftligt orientere de Tilbudsgivere, der ikke er blevet tildelt kontrakten, om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele. 16. Annullation af udbudsforretningen Indtil udbudsforretningen er afsluttet med indgåelse af en endelig aftale, vil udbudsforretningen af den ordregivende myndighed kunne annulleres, såfremt der er en saglig grund hertil. 17. Tidsplan for udbudsforretningen Udbudsforretningen forventes gennemført efter nedenstående vejledende tidsplan: Tidspunkt Begivenhed 14. juni 2011 Offentliggørelse af udbud 27. juni 2011 Sidste frist for aflevering af spørgsmål 1. juli 2011 Sidste frist for udsendelse af rettelsesblade 7. juli 2011 kl. 12 Indlevering af tilbud 7. juli til 12. juli 2011 Vurdering af konditionsmæssighed og egnethed ud fra de modtagne tilbud 12. juli 2011 Afvisning af evt. ikke-konditionsmæssige tilbud 7. juli til 12. juli 2011 Tilbudsevalueringen påbegyndes 12. juli 2011 Tilbudsevalueringen afsluttes 12. juli til 15. juli 2011 Færdiggørelse af notat om tilbudsevalueringen og intern godkendelse heraf hos Kommunen 15. juli 2011 Meddelelse til Tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen 18. juli 2011 kl. 12 Kontraktindgåelse 1. september 2011 Påbegyndelse af kontrakt Side 14 af 14

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af indkøbsordning i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven),

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Udbudsbetingelser. Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Udbudsbetingelser Udbud om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den ordregivende

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v.

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. Marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilbudsbetingelser...3 1.1 Udbudsform og omfang...3 1.2 Tilbudsfrist...3 1.3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune.

Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og Ledelsesudvikling Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune.

Læs mere

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1 Udbudsbetingelser Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser Version 1 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere