Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni 2011"

Transkript

1 Til: Fra: Anne Kaae-Nielsen, Birgitte Sindrup, Diana Joel, Kirsa Jespersen, Steen Overgaard Larsen, Pia Hein, Lene Rindal Nielsen Lars Holsaae Deltagere: Afbud: Anne Kaae-Nielsen Birgitte Sindrup Diana Joel Steen Overgaard Larsen Pia Hein Lene Rindal Nielsen Lars Holsaae Kirsa Jespersen Dagsorden: Ad. 1. Formalia Ad. 1.1 Godkendelse af dagsorden HB godkender dagsordenen HB godkender dagsordenen HB godkendte dagsordenen som den fremgår af dette referat Ingen yderligere Ad. 1.2 Godkendelse af referat af HB møde den 27. april 2011 HB fremkommer med spørgsmål og evt. bemærkninger med henblik på godkendelse af referatet Referatudkast HB godkender referatet HB godkendte referatet uden bemærkninger Distribueres via hjemmeside 1

2 Ad. 2. Debat og beslutningspunkter Ad. 2.1 TEMA Frivilligt arbejde Baggrund: Der er med satspuljemidler og frivilligt arbejde etableret tandklinikker for hjemløse i en række større byer. Principielt er de hjemløse omfattet af et offentligt støttet (sygesikringstilbud eller offentligt betalt via serviceloven) eller offentligt etableret (specialtandplejen)tandplejetilbud. Er det rimeligt, at en allerede etableret sundhedsydelse skal leveres via satspuljemidler og frivilligt arbejde? Er det rimeligt, at kommuner henviser patienter til en sådan ordning for at spare? Er de frivillige opmærksom på de risici der er forbundet med det frivillige arbejde? FU var enige om, at frivilligt tandlægearbejde i et velfærdssamfund, hvor der var et tandplejetilbud til alle, ikke var en acceptabel løsning. Frivilligt arbejde i et velfærdssamfund måtte nødvendigvis bygge ovenpå og være et supplement til et eksisterende offentligt etableret tilbud, ikke en erstatning for dette. FU fandt emnet velegnet til en temadiskussion i HB, hvor endelig holdning kunne formuleres. FU ville foreslå HB at: Der udarbejdes leder, der bringes samtidig med en artikel, der beskriver problemerne ved det frivillige arbejde: o Beskrive problemstillingen med udgangspunkt i Hjemløsetandplejen i Odense, der har ført til at det faste personale i specialtandplejen reduceres bl.a. fordi patienter, der er berettiget til behandling her henvises af kommunen til den frivillige hjemløsetandpleje o Beskrive løsningen, der kunne være en kan lov, der åbnede op for en Herlev ordning indeholdende såvel tilbud om tandpleje på kommunal klinik som den opsøgende virksomhed på gadeplan. o Få udtalelser fra centrale politikere på Christiansborg og i kommunerne om tandplejeprojekter baseret på frivillig indsats contra en kan lov med de muligheder dette indebærer o Få beskrevet de forsikringsmæssige m.fl. konsekvenser for frivilligt arbejdende tandlæger (ulykkesforsikring / arbejdsskade, hvis man som tandlæge bliver overfaldet og kommer til skade; erstatningsansvar, hvis man fejlbehandler; habilitetsproblemer, hvis en tandlæge har dobbeltfunktion dels som tandlægekonsulent for kommunen, dels arbejder frivilligt på klinik, der yder gratis behandling) 2

3 Metode: Med baggrund i det fremsendte materiale og FU s indstilling fastlægger hovedbestyrelsen foreningens holdning til frivilligt arbejde. Herefter beslutter HB med udgangspunkt i FU s indstilling hvilke aktiviteter, der skal igangsættes hvornår, hvordan og af hvem. Brokker til et holdningspapir Artikel af formanden for de frivillige HB var enige om, at sundhedsydelser omfattet af offentlige tilbud ikke burde udbydes som frivilligt arbejde. Frivilligt arbejde skulle være et supplement til offentlige ydelser ikke en erstatning for eller konkurrent til det offentlige tilbud. Løsningen på problemet med tandpleje til socialt udsatte var ikke tandplejetilbud baseret på frivillig arbejdskraft, men at sundhedsloven blev ændret således, at kommunerne kunne bidrage med løsninger på de områder, hvor kommunen havde en betalingsforpligtelse HB var tillige enige om, at det frivillige arbejde kunne friste kommuner over evne til at visitere borgere til tilbud baseret på frivilligt arbejde frem for det tilbud, som kommunen var forpligtet til at betale for. Dette var set på andre områder. HB var endelig enige om, at der kunne være en række uløste forsikringsmæssige spørgsmål for de personer, der arbejdede frivilligt. Det drejede sig om professionel ansvarsforsikring, hvis man i det frivillige arbejde pådrog sig et erstatningsansvar som følge af faglige fejl ligesom det drejede sig om dækning, hvis man selv pådrog sig eller blev påført skader under det frivillige arbejde. HB tilsluttede sig FU s indstilling om at gøre opmærksom på problemstillingen gennem leder og artikler. Leder og artikler i nyhedsbrevet Ad. 2.2 Økonomi Budgetopfølgning efter 4 måneder viser, at vi er kr. bagud på indtægtssiden væsentligst på grund af annoncesalget ( kr.) og kursus ( kr.). På udgiftssiden har vi brugt kr. mindre. Der er således en manko på kr. på den primære drift. Budgetopfølgning FU indstiller, at vi primært retter op ved at øge indtjeningen. Hovedbestyrelsen stiller spørgsmål til budgetopfølgningen Lars gennemgik kort budgetopfølgningen og pegede på områderne, hvor indtjeningen var mindre end budgetfastlagt samt områderne, hvor der var forbrugt mindre end budgetteret. På udgiftssiden forventedes imidlertid et merforbrug på IT udviklingen, der tillige skulle dækkes ind. 3

4 HB tilsluttede sig FU s indstilling om, at indtjeningen skulle søges øget og udgifterne holdt i ro. HB anviste specielt mulighed for at trække annonce, reklame og sponsorpenge til samt øge kursusaktiviteter. HB anmodede sekretariatet om en kritisk budgetgennemgang i forbindelse med ½ års regnskabet med forslag til budgetforbedringer. Ingen yderligere Ad. 2.3 World Oral Health Day Fagpolitisk råd besluttede at anvende denne mulighed som et projekt, der kunne tilrettelægges lokalt på baggrund af centralt fastlagt tema. Der er imidlertid ikke kommet tilbagemeldinger på efterlysning af tema. Dagen er officielt 12. september. I Sverige har man valgt at gøre det 2. lørdag i september, derfor er det i Sverige planlagt til den 10. september. Sveriges Tandlægeforening har arbejdet med dagen i flere år. I år kan man bl.a. læse følgende på : För tandvården - nyheter om Munhälsodagen Planeringen för den 10 september i full gång! Din munhälsa - bara ett samtal bort är budskapet när vi inom tandvården lördagen den 10 september återigen uppmärksammar World Oral Health Day - Internationella Munhälsodagen. Under Munhälsodagen fokuserar vi på att nå unga vuxna. I år vill vi göra en särskild ansträngning för att nå dem innan de lämnat den avgiftsfria tandvården. Med årets budskap vill vi lyfta fram att vi är tillgängliga för de unga, att vi finns nära dem och kommunicerar på deras villkor. Målsättningen är att få de unga att bibehålla kontakten med oss inom tandvården. Tema för dagen: Du blir som du lever! - hur du mår påverkas av din livsstil, vad du äter och dricker, hur du sköter din hälsa. Intern information kommer kontinuerligt att läggas ut på under rubriken För tandvården. Här kommer även att finnas information om munhälsa och hur man sköter sina tänder och om aktiviteter runt om i landet den 10 september. HB diskuterer og træffer beslutning om hvilket tema, der skal ligge til grund for dagen og meldes ud til lokalforeningerne. HB besluttede sig for at undersøge mulighederne for et Guinness World Record forsøg på at få flest mulige til at børste tænder samtidig. Hvis dette var muligt, skulle der findes villige sponsorer til tandbørster og tandpasta, og 4

5 endelig skulle interessen blandt de kommunale tandplejer undersøges. Skulle det vise sig umuligt udsendes en ideskitse til lokalforeningerne med anmodning om at forestå fremme af arrangementer i lokalområdet. HB besluttede endvidere at næste års tema og ideer til arrangementer skulle planlægges allerede nu i en temagruppe med Lene Rindal som tovholder. Der indkaldes interesserede via nyhedsbrevet. Ad. 2.4 Debat af nyt navn Et medlem har ønsket en debat om navnevalget Mailkorrespondance med medlemmet Udkast til redegørelse FU indstiller at debat igangsættes med medlemmets mail samt en redegørelse for HB s valg af navn HB godkendte redegørelsen med små sproglige ændringer. Redegørelsen anvendes som indledning til den af medlemmet ønskede debat. Medlemmet spørges i hvilken form medlemmet ønsker sit debatoplæg præsenteret. Debatten køres via nyhedsbrevet Henvendelse til medlem og efterfølgende debat i nyhedsbrev Ad. 2.5 Distribution af referater I dag udsendes referater pr mail til udvalg, lokalforeninger m.v. Sekretariatet indstiller at referater offentliggøres på hjemmesiden under de enkelte bestyrelser og udvalg Uddybende indstilling og oversigt over distribution HB besluttede at etablere nyt venstremenupunkt (referater) på hjemmesiden under om os. Venstremenuen forsynes med underpunkter svarende til bestyrelser og udvalg. Punktet lægges bag medlems log in. Udvalg m.v. orienteres om beslutningen Ad. 2.6 Digitalisering af scorebogen Sekretariatet har undersøgt muligheden for at digitalisere scorebogen Mailkorrespondancen med Progressive IT Hovedbestyrelsen træffer beslutning om scorebogens fremtid 5

6 HB besluttede at lægge scorebogen på hjemmesiden med mulighed for on line adgang via mobiltelefon samt import af fil til telefonens adressekartotek. Tilsvarende for find en kollega. Udviklingsomkostninger må ikke overstige nettotrykomkostninger for scorebogen (tryk reklamer). HB besluttede endvidere at undersøge udviklingsomkostninger til en egentligt app. OF i Aarhus og København samt DG Media orienteres om beslutningen Ad. 2.7 Distribution af kursusprogram via mail til medlemmerne Jens O. Andreasen har gennem Mette Borum forespurgt om DOFT ville distribuere programmet for traumekurset i slutningen af oktober pr. mail til vore medlemmer. Kurset har været præsenteret med link til programmet i kursuskalenderen i seneste nyhedsbrev. Kurset vil også blive lagt på hjemmesidens kursuskalender, så der bliver overensstemmelse mellem de to (på tidspunkterne for nyhedsbrevets udgivelse). Sekretariatet indstiller, at der fastlægges en policy på området. Ved fastlæggelsen af policy bør det indgå i overvejelserne, at de fleste udbydere arrangerer efteruddannelse for at generere overskud. Hvis markedsføringsfaciliteter stilles gratis til rådighed mindskes udbyders omkostninger og overskud øges. Dette gælder såvel profit som non-profit udbydere. Dette skal vægtes mod, at medlemmerne skal have stillet informationer om deres efteruddannelsesmuligheder til rådighed. På baggrund af de af hovedbestyrelsen besluttede overordnede retningslinjer udformer sekretariatet en policy til endelig godkendelse. HB besluttede ikke at stille mailadresser til direct mail til rådighed. Kurset havde været annonceret i Nyhedsbrev sendt til alle medlemmer og ville være på kursuskalenderen på hjemmesiden. Direct mail måtte derfor betragtes som SPAM HB besluttede endvidere, at kurser udbudt af de tandlægefaglige selskaber samt tandlægeskolerne kunne optages i kursuskalenderen. Selskaberne og skolerne tilbydes at kunne bringe apetizers for at promovere kurser i form af artikler, kasuistikker og lignende i nyhedsbrevet. Mette Borum orienteres Ad. 2.8 Ansøgning om midler til nordisk young scientist kongres i Danmark Young Scientist Club har ansøgt om sponsorat. Der er mulighed for sponsorater på fra kr. til kr.. Sponsoratet er ikke budgetsat. 6

7 Sponsorbreve og invitation med program Hovedbestyrelsen diskuterer og træffer beslutning om sponsorstøtte skal ydes eller ej. HB bevilligede kr ,00 mod at få deltager med på kongressen, der kan observere, om der er områder af interesse for den kommunale tandpleje. Der udvælges mindst to forskere til uddybende interview Anne kontakter Young Scientists Club med forslaget samt relevant fagperson til at deltage og gennemføre interview. Ad. 2.9 Bevilling til RUS turen Tandlægeskolen i København Sekretariatet undersøger pris for T-shirts til russerne. Udgiften ikke budgetsat. Tilbud eftersendes eller omdeles Hovedbestyrelsen diskuterer og træffer beslutning om t-shirts skal ydes eller ej. HB besluttede ud over den sædvanlige frokost og præmier til DOFT games at bevillige hvide t-shirt med tryk til alle russer i København og Aarhus. Udleveres i forbindelse med deltagelsen på rusarrangementerne. Hertil kommer 2x2 biografbiletter med popcorn og drikke til vindere af lodtrækning blandt de studerende der indmelder sig på rusarrangementet. Der bestilles ikke annonce Diana orienterer rusarrangørerne. Ad De Offentlige Tandlæger som samarbejdspartner for projekt 1-2 tand Som aftalt over telefonen sender jeg dig her lidt mere information om jeres rolle i projektet. DOFT skal: kvalitetssikre projektet i samarbejde med Greve Tandpleje, så vi kan aflevere et produkt som I kan stå inde for. udbrede kendskabet til 1-2-tand via web, kampagner og andre distributionskanaler. udsende nyhedsbrev m. vejledning til implementering til landets kommunale tandplejere. Vi forestiller os, at I lægger ca. 20 timers arbejde i det i forhold til ovenstående. Hvor meget det reelt bliver, vurderer I selv. Vi skal bare bruge et tal til vores fondsansøgning. Udbyttet for DOFT: Muligheden for at sikre en høj kvalitet i det færdige produkt, som udfylder et hul i markedet. Være med i et projekt som vil gøre en forskel. 7

8 Den gode historie og et godt projekt som bliver udbredt til alle landets tandplejer. Vise Tandlægeforeningen hvem der ved mest Den sidste er lidt med et glimt i øjet. Firmaet bag projektet har tidligere lavet succesen HC And i samarbejde med Odense Universitetshospital. Vi tænker, at brugerfladen bliver noget i samme stil, men alligevel forskellig. Projektet kører i Greve Kommune i forsøgsperioden efter aftale med Ida. Jeg har vedhæftet projektbeskrivelsen som pdf til orientering. Såfremt du skulle have spørgsmål, så står jeg naturligvis til rådighed. Jeg vil gerne slutte med at takke Ida og dig Lars for jeres åbenhed, engagement og motivation for dette spændende projekt. Sammen kommer vi sikkert i hus med et godt projekt. God weekend. Med venlig hilsen Rasmus Munch Partner FUNDRAISEREN.DK - Vi støtter dit projekt! Fundraising, projektudvikling, sponsering og uddannelse Østergade 10, 2. t.h., DK-8600 Silkeborg, Web: Mobil , Projektbeskrivelse HB diskuterer fordele og ulemper og træffer beslutning om vi skal involvere os eller ej. HB besluttede at indtræde som samarbejdspartner på de skitserede betingelser. Rasmus Munch og Greve Kommunale Tandpleje orienteres. Ad Hvornår skal hjemmesiden lukkes? Hjemmesiden er åben for alle på nær mine sider. Der er ikke truffet beslutning om hvornår de dele der skal lægges bag medlems log in skjules for ikke medlemmer. Hovedbestyrelsen diskuterer og træffer beslutning om dato. 8

9 HB besluttede at indkalde projektgruppen til et opfølgende møde i september. Herefter lukkes de dele ned som er besluttet at lægge bag medlems log in. Projektgruppen indkaldes Ad Efterårets Roadshow Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet at afholde roadshow hvert andet år i ulige år. Første del af arrangementet skal afholdes for de der er nye i den kommunale tandpleje medens anden del af arrangementet skal omfatte alle medlemmer. Hovedbestyrelsen diskuterer og træffer beslutning om emner, steder og datoer HB besluttede at gennemføre road shows. Temaer for møderne diskuteres via mail. Det praktiske overlades til FU og sekretariatet Mailkorrespondance startes. Lokalforeningerne inddrages i de lokale arrangementer. Ad. 3. Orienterings- og efterretningssager Ad. 3.1 Orientering om Anne orienterer om: a) Opfølgning i forhold til TUG (bilag) Ref.: Anne oplyste at hun havde formidlet HB beslutningen til TUG, men endnu ikke havde modtaget svar b) Orientering om Tandlægeforeningen og Børneulykkesfondens traumekampagne (bilag) Ref.: Anne oplyste at kampagnen havde skabt stort røre p.g.a. fejlene, og ikke mindst fordi der var gjort opmærksom på disse, inden plakaten var trykt. Henvendelsen til Tandlægeforeningen var forblevet ubesvaret, medens børneulykkesfonden havde reageret positivt herunder på vores tilbud om at fejlsikre det reviderede materiale, som var under udarbejdelse. c) Orientering om møde i socialministeriet (Christina Hviid) 26. maj 2011 Ref.: Anne kunne oplyse, at der var en vis irritation i Socialministeriet over det arbejde der kom i kølvandet på vor protest over ikke at være en del af SSD samarbejdet. Konklusionen på mødet blev, at for at komme med i 2012 skal vi gøre opmærksom på hvad vi som tandlæger kan og hvad vi som forening har gjort d) Orientering om presse omkring tandlægers underretninger og eksklusion fra SSD samarbejdet Ref.: Anne oplyste, at vi havde skabt forsidehistorien på Politiken ved at følge op på politikens analyse af udviklingen i antal underretninger suppleret med, hvad tandlægernes særlige muligheder for at afsløre vold m.v. er. Forsidehistorien blev anvendt i stort set alle øvrige landsdækkende medier samt et antal af de lokale medier. 9

10 Ad. 4. Kommende ledere Pia orienterer om: e) 10. semester orientering i København Ref.: Pia oplyste, at det havde været et godt arrangement med interesserede og spørgelystne deltagere. Valdemar Hein, kandidat fra 2010 og John Harting deltog med indlæg. Vi skal blot finde en bedre måde at indkalde de studerende på, så det kan ske tidligere end denne gang. Lars orienterer om: f) Nyt fra sekretariatet Ref.: Lars oplyste, at Suzanne var bevilliget orlov uden løn resten af kalenderåret MUS og lønsamtaler er gennemført. Der er skrevet til udlejer om forlængelse af huslejekontrakt, men svar er endnu ikke modtaget. Det må forventes at universitetet på et tidspunkt overtager hele bygningen. Leder juni måned foreslås at omhandle omsorgstandplejen. Der er deadline 20. juni Ref.: HB besluttede at lederen skulle omhandle frivilligt arbejde. Anne er ansvarlig. Omsorgstandplejelederen udskydes til august/september. Ad. 5. Næste møde Ref.: Næste møde er fastlagt til tirsdag den 25. august 2011 kl på med efterfølgende spisning med redaktionsudvalget, der deltager fra kl Ad. 6. Evt. Ref.: Der var ikke punkter under eventuelt LH udkast 10

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, studenterrepræsentant fra tandlægeskolen i København og studenterrepræsentant

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, Carsten Christensen, Helle Søderberg, Jesper Hohwy Lars Holsaae Deltagere: Birgitte

Læs mere

De Offentlige Tandlægers beretning 2012-2014

De Offentlige Tandlægers beretning 2012-2014 De Offentlige Tandlæger Beretning 2012-2014 1 De Offentlige Tandlægers beretning 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk... 4 1.1 Bestyrelsens sammensætning og møder... 4 1.2 Medlemsrekruttering...

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Drejebog i. God kursusafholdelse m. tjekliste. forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt

Drejebog i. God kursusafholdelse m. tjekliste. forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt Drejebog i God kursusafholdelse m. tjekliste og forslag til planlægning og afvikling af et arrangement (bilag 7) samt bilag til brug ved ansøgning om midler, evaluering mv. Dansk Epilepsiforening Kongensgade

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8 9. årgang marts 2007 Nummer Nyhedsbrev 2 Kvalitet - en udfordring i hverdagen Sidste år satte socialministeren sit skib i søen, et projekt om Kvalitet i ældreplejen, med en bred opfordring til at sætte

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere