ETISK REGELSÆT FOR INVESTERINGER I VEDVARENDE ENERGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETISK REGELSÆT FOR INVESTERINGER I VEDVARENDE ENERGI"

Transkript

1 Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr juni 2012 ETISK REGELSÆT FOR INVESTERINGER I VEDVARENDE ENERGI 1. FORMÅL 1.1 Dette etiske regelsæt er udarbejdet af CS&Co A/S i samarbejde med Advokataktieselskabet Horten og Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 1.2 Formålet med nærværende etiske regelsæt er at sikre, at udbydere der udbyder investeringer i vedvarende energi og som henviser til dette regelsæt i deres udbudsmateriale ("Udbydere") ved udførelsen af deres erhverv: - ikke skader branchens omdømme og interesser, - optræder loyalt overfor investorer, andre Udbydere, myndigheder, medier og omgivelserne i øvrigt, - giver korrekt og tilstrækkelig information til investorer, myndigheder og offentligheden i øvrigt, og - arbejder for at øge gennemsigtigheden i udbudte vind- og solprojekter og for at forbedre investors mulighed for at vurdere udbudte vind- og solprojekter i deres helhed. 1.3 Udbydere skal, udover at overholde gældende dansk lovgivning, efterleve retningslinjerne i dette regelsæt i forbindelse med udførelsen af deres erhverv. Advokataktieselskabet Horten CVR

2 2. RETNINGSLINJER FOR UDBUDSMATERIALE Side Generelt Udbydere er underlagt de til enhver tid gældende retningslinjer for udbudsmateriale, og Udbydere skal til enhver tid overholde dansk ret, herunder Lov om Værdipapirhandel m.v. i forbindelse med udformning og offentliggørelse af udbudsmateriale, samt dette etiske regelsæt. 2.2 Oplysninger Potentielle investorer skal have mulighed for at vurdere konkrete projekter i deres helhed, og derfor skal udbudsmateriale, som offentliggøres af Udbydere indeholde alle relevante oplysninger. Oplysningerne skal være overskuelige og være egnet til at give et retvisende billede af projektet. Udbudsmateriale, som henviser til dette etiske regelsæt, skal derfor som minimum angive de i punkt angivne oplysninger. Udbud, som er omfattet af bekendtgørelsen om prospekter ved offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer, og udbud, som er omfattet af bekendtgørelsen om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro, er undtaget oplysningsbestemmelserne i punkt , da der følges de regelsæt, der er fastlagt i bekendtgørelserne. Det etiske regelsæts øvrige bestemmelser skal overholdes Formelle oplysninger, herunder: a) datoen for udbudsmaterialets offentliggørelse, b) formålet med udbudsmaterialet, c) en erklæring, der er udarbejdet af en ekstern advokat, der bekræfter at udbudsmaterialets oplysninger om selskabsforhold, ejendomsret til aktiver, planlovgivningsmæssige forhold, aftage- og tilslutningsaftaler, finansieringen og andre relevante forhold er fyldestgørende og, at udbudsmaterialet overholder dette regelsæt d) en erklæring, der er udarbejdet af en statsautoriseret revisor, der bekræfter at udbudsmaterialets opstillede budgetforudsætninger, vurderede skattemæssige forhold og relevante skatteregler er korrekte og fyldestgørende, samt at budgettet indeholder de nødvendige oplysninger for investorernes bedømmelse af deres økonomiske retstilling i budgetperioden, og at udbudsmaterialet overholder dette regelsæt, e) en erklæring påtegnet af Udbyderen, hvori det angives, at udbudsmaterialet indeholder korrekte og fyldestgørende oplysninger, herunder at der ikke er udeladt forhold, som kan forvrænge det billede, som udbudsmaterialet skal give, f) kopi af vedtægter for selskaber eller tilsvarende enheder i det anvendte selskabsretlige set-up, som direkte ejer det pågældende vind- eller sol-

3 projekt, som investor har direkte forpligtelser overfor og/eller som på anden måde har væsentlig betydning i det anvendte set-up, og Side 3 g) et diagram der visuelt illustrerer det anvendte selskabsretlige set-up, som beskrevet i pkt. f) Oplysninger om Udbyder, administration og relaterede parter, herunder: a) en beskrivelse af Udbyder og en beskrivelse af Udbyderens bestyrelse, direktion og andre relevante ledende medarbejdere, således at investor kan vurdere Udbyderens forudsætninger for endeligt at etablere det udbudte projekt, b) en beskrivelse af Udbyders eventuelle rådgivere, således at investor får information omkring hvilke rådgivere, der har medvirket ved opførelsen af/handlen med det pågældende vind- eller solprojekt og/eller udbudsmaterialets udarbejdelse, samt hvilke konkrete opgaver, disse rådgivere har udført, c) navne og adresser på virksomheder eller personer, der er indgået aftale med om rådgivning og/eller administration og information om disses hovedvirksomhed, samt information om hvorvidt sådanne personer eller virksomheder er relaterede til eller har sammenfaldende interesser med Udbyder, d) administrationsaftalens hovedpunkter, herunder aftalevilkår vedrørende længden af eventuel uopsigelighed, eventuelle engangsbetalinger ved opsigelse af administrationsaftalen (exit-honorar), samt oplysning om honorar, succes fee's og engangsbetalinger, e) at investorerne ikke via administrationsaftaler eller andre aftaler må være bundet til at anvende Udbyders organisation i tilfælde af salg af udbudsmaterialets aktiver og Udbyders organisation må ikke være sikret et honorar i den forbindelse, og at Udbyders organisation ikke på forhånd skal være sikret et honorar for selskabets likvidation, og at det til enhver tid skal være selskabet og investorerne frit at vælge sine rådgivere f) præcisering af eventuelle aftaler indgået mellem nærtstående parter, og g) oplysning om, at administrator har tegnet ansvarsforsikring, jf. pkt. 7.1, hvilket skal fremgå af udbudsmaterialets afsnit om administration Oplysning om de udbudte kapitalandele/aktiver, herunder: a) en beskrivelse af de udbudte kapitalandele/aktiver, b) den pålydende værdi samt antallet af udstedte kapitalandele/aktiver,

4 c) rettigheder knyttet til kapitalandelene/aktiverne, Side 4 d) angivelse af om tegning eller køb af kapitalandele er betinget af salg til investorer, som ikke er nærtstående, eller udbud af en minimum procentandel af de udbudte kapitalandele, e) indskrænkninger knyttet til kapitalandelenes/aktivernes omsættelighed, f) angivelse af stemmerettigheder og eventuelle ejerskabsbegrænsninger, g) angivelse af hvis der sker fravigelse fra udgangspunktet i punkt 3.2 om, at kapitalandele ikke bør ejes af Udbyder eller af Udbyders nærtstående (bortset fra kapitalandele, der besiddes med salg for øje og som alene kan erhverves som følge af opfyldelse af en fuldtegningsgaranti overfor investorerne), og h) oplysning om hvortil betaling for kapitalandele skal ske, herunder om dette sker til advokats klientkonto eller anden spærret konto, og herunder frigivelsesbetingelserne for sådanne konti Information om tegning af anparter, herunder: a) indskrænkninger, hvis sådanne eksisterer, for den personkreds, som kan tegne eller købe kapitalandele/aktiver i projektet, f.eks. økonomiske minimumskrav m.v., og b) betaling og betalingsfrist i forbindelse med køb eller tegning af kapitalandele/aktiver Information om vind- eller solprojekter og finansieringen, herunder a) at hvis der ikke er indgået endelig aftale om køb af vind- eller solprojektet uden forbehold, skal dette fremgå klart af udbudsmaterialet, samt i tegnings- eller købsaftalen, b) oplysning om de tekniske undersøgelser, herunder vind- eller solstudier, der ligger til grund for prissætningen af vind- eller solprojektet, samt oplysning om hvilken virksomhed der har udarbejdet sådanne tekniske undersøgelser herunder vind- eller solstudier. Endvidere skal det fremgå, hvilke undersøgelser af tilslutningsforholdene for vind- eller solprojektet til det offentlige el-net der er foretaget og af hvem, c) en redegørelse for byggetilladelse for vind- eller solprojektet og en redegørelse for afklaring af andre plan eller miljømæssige forhold, herunder landskabsæstetik, støjforhold, forhold til dyreliv m.v. d) en beskrivelse af vind- eller solprojektet, herunder de tekniske installationer, prisen herfor, og en beskrivelse af aftaler om aftagelse af elektricitet produceret af vind- eller solprojektet og en detaljeret beskrivelse af subsidieordninger, der påvirker vilkårene for aftagelsen af elektricitet og prissætningen herpå, og e) en beskrivelse af finansieringen af vind- eller solprojektet og vilkårene herfor, herunder løbetid, samtlige finansielle nøgletalskrav (financial

5 covenants), renteberegning, kurs- og/eller rentesikring. Hvis finansieringen ikke er optaget på udbudstidspunktet, skal dette fremgå klart af udbudsmaterialet, samt i tegnings- eller købsaftalen. Side Information om budgetter og afkast, herunder: a) at samtlige begreber og nøgletal, der anvendes i udbudsmaterialet skal være klart definerede, herunder at grundlaget for beregningen af samtlige nøgletal skal være gengivet i udbudsmaterialet, b) en klar angivelse af drifts-, likviditets- og afkastbudgetter, herunder a. at der i udbudsmaterialet skal være en udførlig beskrivelse af forudsætningerne for samtlige poster i drifts- og balancebudgetterne, ligesom der skal være en samlet oversigt, hvoraf budgetforudsætningerne fremgår, b. at skøn - under den i pkt. a udførlige beskrivelse af forudsætninger - skal begrundes, c. at det klart skal fremgå, hvorledes der er budgetteret med udskiftning af større enkeltkomponenter, samt hvilke beløb der er budgetteret med til generel vedligeholdelse, d. at der skal være en særlig omtale af vurderingen af aktivets forventede brugslevetid, samt forventningerne til reetableringsomkostningerne og budgetteringen heraf e. at i det omfang, at budgetperioden løber længere end den garanterede subsidieperiode for et givet land, skal det udførligt omtales, hvorledes el-indtægten er budgetteret efter periodens udløb, f. at det klart skal fremgå af budgetbeskrivelsen, hvis der i en kortere eller længere periode er budgetteret med forhøjet elafregning pga. særlige forhold, og at det herunder skal fremgå, hvorvidt sådanne aftaler er indgået på tegningstidspunktet, g. angivelse af hvis der anvendes andet end investors bruttoindskud (før skat og inkl. samtlige opstartsomkostninger og udbudshonorarer) som grundlag for budgettet, h. at investors afkast skal være udtrykt som et bruttoafkast for investeringen i selskabet uden hensyntagen til eventuel finansiering af indskud og andre forhold i investors personlige regi, men under hensyntagen til skatteeffekten af investeringen i personligt regi, i. angivelse af hvis investor ikke modtager overskydende skat retur, sammen med eventuelt udbytte ultimo driftsår 1, idet en eventuel skattefordel for investor klart skal specificeres i budgetterne, j. angivelse af budgetteret minimumslikviditet i projektselskabet,

6 k. angivelse af inflationsforudsætning på såvel omkostningssom indtægtssiden, Side 6 l. hvis en omkostning i et budget er skønnet, skal basis for skønnet anføres, m. angivelse af buffer afsat i budgettet til uforudsete omkostninger, n. angivelse af residualværdi, om nogen, ved udløb af budgetperioden, og hvis der anvendes residualværdi angivelse af beregningsmåden herfor, o. angivelse af vind- eller solstudier, der anvendes som grundlag for budgettering af indtjeningsevnen i projektet, p. tekniske rapporter, der anvendes som grundlag for budgettering af indtjeningsevnen i projektet, for projekter der har haft driftsstart for mere end 24 måneder siden (vindprojekter) eller 60 måneder siden (solprojekter), og q. for så vidt angår solprojekter angivelse af den forudsatte effektivitetsfaktor (produktionen fratrukket tab på ledningsnet, for høje udendørstemperaturer, snavs, skygge etc.). c) at investors afkast skal både være udtrykt som et bruttoafkast, uden indregning af finansiering og skat, og være udtrykt som et nettoafkast efter indregning af finansiering og skat, d) det skal af udbudsmateriale fremgå, hvad den samlede købspris for aktivet har været pr. 1 MW. Eventuelle honorarer til Udbyder og/eller mellemhandler skal betragtes, som en del af aktivets kostpris, e) udbudsmaterialet skal indeholde relevante nøgletal, som viser såvel afkast på aktivet, som på den samlede investering. Det skal tilstræbes at vise tilstrækkeligt med nøgletal til at investor selvstændigt kan vurdere projektets sammensætning og afkast og enkelt kan foretage sammenligning med andre tilsvarende projekter. Det skal i den forbindelse tilstræbes, at angive nøgletal baseret på forskellige budgetperioder, f) en følsomhedsanalyse af investors budgetterede afkast ved ændring i de forudsætninger, som skønnes væsentlige for investors resultat, likviditet og afkast dvs. som minimum ændret produktion, ændret rente på variabelt forrentet finansiering, ændret inflation, ændret residualværdi, hvis en sådan indregnes, ændring af omkostninger, der ikke er fastlagt for budgetperioden via aftaler og ændret budgetperiode. Følsomhedsanalysen skal tage udgangspunkt i investors budgetterede afkast, g) angivelse af vind- eller solprojektets gennemsnitlige nettoforrentning over budgetperioden. Beregningen skal som minimum indeholde de i følgende formula indeholdte komponenter:

7 a. nettokøbspris for vind- eller solprojekt inkl. specificerede finansierings-, formidler, mellemhandler- og andre købsomkostninger, Side 7 b. budgetteret el-salg pr. år, c. budgetteret prisudvikling pr. kwh pr. år, d. driftsomkostninger til vind- eller solprojektet inkl. vedligeholdelse og forsikring, samt e. selskabsadministrationsomkostninger inkl. revision, f. stigningsrater pr. år for driftsomkostninger og selskabsadministrationsomkostninger, g. diskonteringsfaktor for akkumuleret forrentet likviditet og nutidsværdi, til beregning af nettoafkast ( ) h) historiske afkast for så vidt angår tidligere projekter og andre sammenlignelige projekter må ikke angives på en sådan måde, at der kan skabes en forventning hos investorerne om det fremtidige afkast. Herudover skal det tillige klart fremgå, at der ikke er tale om en fastforrentet investering, samt at investors likviditetsforløb og afkast kan afvige væsentligt i forhold til det budgetterede Information om risici og hæftelse, herunder a) en beskrivelse af de for investeringen involverede risici, således at investor på rimelig vis bibringes et tiltrækkeligt grundlag for at vurdere de risici, der er forbundet med investeringen, herunder f.eks. projektets indtægter, reparation, vedligeholdelse, udskiftning, generel markedsudvikling, projektets finansiering, herunder renteudvikling, inflation, fremtidige finansieringsbehov/låneomlægninger samt eventuelle forpligtelser overfor långivere, b) en beskrivelse af investors samlede hæftelse overfor projektselskabet, og den budgetterede udvikling, således at investor gøres bekendt med den maksimale indbetalingsrisiko, og c) en beskrivelse af projektets risici og investors hæftelse skal så vidt muligt vises i sammenhæng med og relatere sig til følsomhedsanalysen af investors afkast Information om vederlag og omkostninger, herunder: a) størrelsen eller den budgetterede størrelse af vederlag til Udbyder, rådgivere samt administration. Ved opgørelsen over Udbyders vederlag skal samtlige indtægter og fortjenester til Udbyder samt Udbyders koncern- eller interesseforbundne selskaber og personer samt disses nærtstående medtages. Vederlag omfatter bl.a.: a. udbudsvederlag,

8 b. øvrige engangsindtægter (markedsføringstilskud etc.), Side 8 c. fortjeneste ved mellemhandel, d. provision fra sælger, långiver og/eller forsikringsselskaber samt e. årlige eller øvrige løbende vederlag i form af administrationshonorar eller lignende. b) opgørelse over øvrige omkostninger opgjort i relevante omkostningsgrupper, herunder fordelingen i forhold til a) a-e ovenfor Information om forsikringsforhold, herunder a) en udførlig beskrivelse forsikringsdækningen, herunder omfang i form af dækning af komponenter, driftstab og ansvar, samt i hvilke tilfælde forsikringen ikke dækker, herunder selvrisiko i form af udækkede produktionsdage eller på anden måde. 2.3 Sammenligninger Anvendes der sammenligninger i udbudsmaterialet, herunder historiske afkast, markedsudvikling og/eller risiko-/stabilitetsmål, skal sammenligninger med andre/tidligere projekter og/eller investeringer opfylde følgende krav (udover hvad der følger af relevant lovgivning): a) Sammenligningsgrundlaget skal anføres korrekt og fyldestgørende og angive de eventuelle forskellige, der måtte være i de refererede projekter, b) beregning af afkast og risiko skal ske ud fra ensartede retningslinjer og forudsætninger, og c) de anførte værdier, tal og oplysninger i øvrigt skal kunne dokumenteres ved en objektiv undersøgelse. 3. BRANCHENS OMDØMME OG INTERESSER 3.1 Udbydere skal, overfor investorer, andre Udbydere, medier, myndigheder og offentligheden i øvrigt, agere på en sådan måde, at branchens omdømme og tilliden hertil ikke lider skade. 3.2 I forbindelse med hhv. udbud og efterfølgende administration af konkrete projekter, skal Udbydere i videst muligt omfang tilgodese investorernes interesser. Det er af hensyn hertil, at Udbydere - eller Udbyderes nærtstående - som udgangspunkt ikke bør eje kapitalandele i de udbudte projekter (bortset fra kapitalandele, der besiddes med salg for øje og som alene kan erhverves som følge af opfyldelse af en fuldtegningsgaranti overfor investorerne). 3.3 Udbydere skal agere hæderligt og åbent overfor deres investorer, og skal i forbindelse med markedsføring, uanset medie, fremstå som kompetente og troværdige Udbydere, der lever op til lovgivningens krav, nærværende

9 etiske regelsæt og offentlighedens forventning om, at Udbyderne tilgodeser investorernes interesse. Side Ved markedsføring, uanset medie, forstås alle former for markedsføring, herunder prospekter, udbudsmateriale, brochurer, annoncer, breve og andre fysiske medier. Elektroniske medier såsom tv, radio og internet er således også omfattet. 4. LOYAL OPTRÆDEN 4.1 Udbydere bør ikke udtale sig negativt eller på anden måde mistænkeliggøre andre Udbydere overfor investorer eller offentligheden i øvrigt. 4.2 Reklame eller anden markedsføring, som direkte eller indirekte sammenligner eller henviser til andre Udbydere eller andre Udbyderes konkrete projekter, skal: - være loyal, sober og fagligt objektiv, - ikke krænke, ringeagte eller på anden måde miskreditere øvrige Udbydere, - ikke snylte eller på anden måde drage utilbørlig fordel af andre Udbyderes goodwill eller kendetegn, herunder varemærker, logoer, firmanavne eller karakteristika i øvrigt, og - ikke være vildledende. 5. INFORMATION OG ÅBENHED 5.1 Udbydere skal aktivt, og i tilstrækkeligt omfang, sikre investorerne adgang til fyldestgørende information omkring udbudte projekter, herunder målsætningen for projektets investeringer og eventuelle risici, der er knyttet hertil. 5.2 Informationsmateriale om konkrete nye projekter, herunder bruchurer, flyers, breve eller andet præsentationsmateriale, må ikke præsenteres for potentielle investorer eller offentligheden i øvrigt, medmindre Udbyderen har en begrundet forventning om projektets faktiske udbud. Herudover må sådant præliminært materiale ikke efterlade modtageren med det indtryk, at materialet danner grundlag for tegning. 5.3 Udbydere skal sikre, at investorerne træffer beslutning om investering i et projekt på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Rådgivningen skal i forbindelse hermed: - tilgodese investorernes interesse, - være relevant, retvisende og fyldestgørende, - orientere om alle relevante risici, og - opfordre investor til at rådføre sig med egne rådgivere.

10 Udbydere bør, i forbindelse med rådgivningen, indhente oplysninger fra investorerne, som er nødvendige for at tilgodese og opfylde ovenstående krav til rådgivning. Side MEDARBEJDERE, EKSTERN BISTAND OG FORRETNINGS- PARTNERE 6.1 Udbydere skal foranledige, at Udbydernes medarbejdere besidder tilstrækkelige kvalifikationer til at varetage investorernes interesse og deres behov for rådgivning. 6.2 Udbydere må ikke antage eksterne konsulenter eller andre virksomheder, som ikke følger dette etiske regelsæt, eller er finansielle virksomheder under tilsyn af Finanstilsynet i Danmark eller tilsvarende tilsyn i udlandet i forbindelse med rådgivning af investorerne, markedsføring og salg af projekter. 6.3 Ved antagelse af eksterne forretningspartnere, skal Udbydere sikre, at disse er seriøse, troværdige og kompetente. Herudover påhviler det Udbydere at føre opsyn med, at disse i deres virke overfor investorerne overholder dette etiske regelsæt. 7. FORSIKRING 7.1 Det påhviler Udbydere og administratorerne af de af Udbyderne udbudte projekter til enhver tid at have en gyldig professionel ansvarsforsikring med en dækningssum på minimum kr Forsikringen skal som minimum omfatte Udbyders ansvar i forbindelse med udvikling, finansiering samt administration af de udbudte projekter. 7.3 Udbydere skal foranledige, at ledelsen i udbudte selskaber tilbydes at tegne en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Omkostningerne hertil skal afholdes af selskabet.

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TIt: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TARSVEJ 37B,

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere