ETISK REGELSÆT FOR INVESTERINGER I VEDVARENDE ENERGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETISK REGELSÆT FOR INVESTERINGER I VEDVARENDE ENERGI"

Transkript

1 Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr juni 2012 ETISK REGELSÆT FOR INVESTERINGER I VEDVARENDE ENERGI 1. FORMÅL 1.1 Dette etiske regelsæt er udarbejdet af CS&Co A/S i samarbejde med Advokataktieselskabet Horten og Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 1.2 Formålet med nærværende etiske regelsæt er at sikre, at udbydere der udbyder investeringer i vedvarende energi og som henviser til dette regelsæt i deres udbudsmateriale ("Udbydere") ved udførelsen af deres erhverv: - ikke skader branchens omdømme og interesser, - optræder loyalt overfor investorer, andre Udbydere, myndigheder, medier og omgivelserne i øvrigt, - giver korrekt og tilstrækkelig information til investorer, myndigheder og offentligheden i øvrigt, og - arbejder for at øge gennemsigtigheden i udbudte vind- og solprojekter og for at forbedre investors mulighed for at vurdere udbudte vind- og solprojekter i deres helhed. 1.3 Udbydere skal, udover at overholde gældende dansk lovgivning, efterleve retningslinjerne i dette regelsæt i forbindelse med udførelsen af deres erhverv. Advokataktieselskabet Horten CVR

2 2. RETNINGSLINJER FOR UDBUDSMATERIALE Side Generelt Udbydere er underlagt de til enhver tid gældende retningslinjer for udbudsmateriale, og Udbydere skal til enhver tid overholde dansk ret, herunder Lov om Værdipapirhandel m.v. i forbindelse med udformning og offentliggørelse af udbudsmateriale, samt dette etiske regelsæt. 2.2 Oplysninger Potentielle investorer skal have mulighed for at vurdere konkrete projekter i deres helhed, og derfor skal udbudsmateriale, som offentliggøres af Udbydere indeholde alle relevante oplysninger. Oplysningerne skal være overskuelige og være egnet til at give et retvisende billede af projektet. Udbudsmateriale, som henviser til dette etiske regelsæt, skal derfor som minimum angive de i punkt angivne oplysninger. Udbud, som er omfattet af bekendtgørelsen om prospekter ved offentlige udbud mellem euro og euro af visse værdipapirer, og udbud, som er omfattet af bekendtgørelsen om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over euro, er undtaget oplysningsbestemmelserne i punkt , da der følges de regelsæt, der er fastlagt i bekendtgørelserne. Det etiske regelsæts øvrige bestemmelser skal overholdes Formelle oplysninger, herunder: a) datoen for udbudsmaterialets offentliggørelse, b) formålet med udbudsmaterialet, c) en erklæring, der er udarbejdet af en ekstern advokat, der bekræfter at udbudsmaterialets oplysninger om selskabsforhold, ejendomsret til aktiver, planlovgivningsmæssige forhold, aftage- og tilslutningsaftaler, finansieringen og andre relevante forhold er fyldestgørende og, at udbudsmaterialet overholder dette regelsæt d) en erklæring, der er udarbejdet af en statsautoriseret revisor, der bekræfter at udbudsmaterialets opstillede budgetforudsætninger, vurderede skattemæssige forhold og relevante skatteregler er korrekte og fyldestgørende, samt at budgettet indeholder de nødvendige oplysninger for investorernes bedømmelse af deres økonomiske retstilling i budgetperioden, og at udbudsmaterialet overholder dette regelsæt, e) en erklæring påtegnet af Udbyderen, hvori det angives, at udbudsmaterialet indeholder korrekte og fyldestgørende oplysninger, herunder at der ikke er udeladt forhold, som kan forvrænge det billede, som udbudsmaterialet skal give, f) kopi af vedtægter for selskaber eller tilsvarende enheder i det anvendte selskabsretlige set-up, som direkte ejer det pågældende vind- eller sol-

3 projekt, som investor har direkte forpligtelser overfor og/eller som på anden måde har væsentlig betydning i det anvendte set-up, og Side 3 g) et diagram der visuelt illustrerer det anvendte selskabsretlige set-up, som beskrevet i pkt. f) Oplysninger om Udbyder, administration og relaterede parter, herunder: a) en beskrivelse af Udbyder og en beskrivelse af Udbyderens bestyrelse, direktion og andre relevante ledende medarbejdere, således at investor kan vurdere Udbyderens forudsætninger for endeligt at etablere det udbudte projekt, b) en beskrivelse af Udbyders eventuelle rådgivere, således at investor får information omkring hvilke rådgivere, der har medvirket ved opførelsen af/handlen med det pågældende vind- eller solprojekt og/eller udbudsmaterialets udarbejdelse, samt hvilke konkrete opgaver, disse rådgivere har udført, c) navne og adresser på virksomheder eller personer, der er indgået aftale med om rådgivning og/eller administration og information om disses hovedvirksomhed, samt information om hvorvidt sådanne personer eller virksomheder er relaterede til eller har sammenfaldende interesser med Udbyder, d) administrationsaftalens hovedpunkter, herunder aftalevilkår vedrørende længden af eventuel uopsigelighed, eventuelle engangsbetalinger ved opsigelse af administrationsaftalen (exit-honorar), samt oplysning om honorar, succes fee's og engangsbetalinger, e) at investorerne ikke via administrationsaftaler eller andre aftaler må være bundet til at anvende Udbyders organisation i tilfælde af salg af udbudsmaterialets aktiver og Udbyders organisation må ikke være sikret et honorar i den forbindelse, og at Udbyders organisation ikke på forhånd skal være sikret et honorar for selskabets likvidation, og at det til enhver tid skal være selskabet og investorerne frit at vælge sine rådgivere f) præcisering af eventuelle aftaler indgået mellem nærtstående parter, og g) oplysning om, at administrator har tegnet ansvarsforsikring, jf. pkt. 7.1, hvilket skal fremgå af udbudsmaterialets afsnit om administration Oplysning om de udbudte kapitalandele/aktiver, herunder: a) en beskrivelse af de udbudte kapitalandele/aktiver, b) den pålydende værdi samt antallet af udstedte kapitalandele/aktiver,

4 c) rettigheder knyttet til kapitalandelene/aktiverne, Side 4 d) angivelse af om tegning eller køb af kapitalandele er betinget af salg til investorer, som ikke er nærtstående, eller udbud af en minimum procentandel af de udbudte kapitalandele, e) indskrænkninger knyttet til kapitalandelenes/aktivernes omsættelighed, f) angivelse af stemmerettigheder og eventuelle ejerskabsbegrænsninger, g) angivelse af hvis der sker fravigelse fra udgangspunktet i punkt 3.2 om, at kapitalandele ikke bør ejes af Udbyder eller af Udbyders nærtstående (bortset fra kapitalandele, der besiddes med salg for øje og som alene kan erhverves som følge af opfyldelse af en fuldtegningsgaranti overfor investorerne), og h) oplysning om hvortil betaling for kapitalandele skal ske, herunder om dette sker til advokats klientkonto eller anden spærret konto, og herunder frigivelsesbetingelserne for sådanne konti Information om tegning af anparter, herunder: a) indskrænkninger, hvis sådanne eksisterer, for den personkreds, som kan tegne eller købe kapitalandele/aktiver i projektet, f.eks. økonomiske minimumskrav m.v., og b) betaling og betalingsfrist i forbindelse med køb eller tegning af kapitalandele/aktiver Information om vind- eller solprojekter og finansieringen, herunder a) at hvis der ikke er indgået endelig aftale om køb af vind- eller solprojektet uden forbehold, skal dette fremgå klart af udbudsmaterialet, samt i tegnings- eller købsaftalen, b) oplysning om de tekniske undersøgelser, herunder vind- eller solstudier, der ligger til grund for prissætningen af vind- eller solprojektet, samt oplysning om hvilken virksomhed der har udarbejdet sådanne tekniske undersøgelser herunder vind- eller solstudier. Endvidere skal det fremgå, hvilke undersøgelser af tilslutningsforholdene for vind- eller solprojektet til det offentlige el-net der er foretaget og af hvem, c) en redegørelse for byggetilladelse for vind- eller solprojektet og en redegørelse for afklaring af andre plan eller miljømæssige forhold, herunder landskabsæstetik, støjforhold, forhold til dyreliv m.v. d) en beskrivelse af vind- eller solprojektet, herunder de tekniske installationer, prisen herfor, og en beskrivelse af aftaler om aftagelse af elektricitet produceret af vind- eller solprojektet og en detaljeret beskrivelse af subsidieordninger, der påvirker vilkårene for aftagelsen af elektricitet og prissætningen herpå, og e) en beskrivelse af finansieringen af vind- eller solprojektet og vilkårene herfor, herunder løbetid, samtlige finansielle nøgletalskrav (financial

5 covenants), renteberegning, kurs- og/eller rentesikring. Hvis finansieringen ikke er optaget på udbudstidspunktet, skal dette fremgå klart af udbudsmaterialet, samt i tegnings- eller købsaftalen. Side Information om budgetter og afkast, herunder: a) at samtlige begreber og nøgletal, der anvendes i udbudsmaterialet skal være klart definerede, herunder at grundlaget for beregningen af samtlige nøgletal skal være gengivet i udbudsmaterialet, b) en klar angivelse af drifts-, likviditets- og afkastbudgetter, herunder a. at der i udbudsmaterialet skal være en udførlig beskrivelse af forudsætningerne for samtlige poster i drifts- og balancebudgetterne, ligesom der skal være en samlet oversigt, hvoraf budgetforudsætningerne fremgår, b. at skøn - under den i pkt. a udførlige beskrivelse af forudsætninger - skal begrundes, c. at det klart skal fremgå, hvorledes der er budgetteret med udskiftning af større enkeltkomponenter, samt hvilke beløb der er budgetteret med til generel vedligeholdelse, d. at der skal være en særlig omtale af vurderingen af aktivets forventede brugslevetid, samt forventningerne til reetableringsomkostningerne og budgetteringen heraf e. at i det omfang, at budgetperioden løber længere end den garanterede subsidieperiode for et givet land, skal det udførligt omtales, hvorledes el-indtægten er budgetteret efter periodens udløb, f. at det klart skal fremgå af budgetbeskrivelsen, hvis der i en kortere eller længere periode er budgetteret med forhøjet elafregning pga. særlige forhold, og at det herunder skal fremgå, hvorvidt sådanne aftaler er indgået på tegningstidspunktet, g. angivelse af hvis der anvendes andet end investors bruttoindskud (før skat og inkl. samtlige opstartsomkostninger og udbudshonorarer) som grundlag for budgettet, h. at investors afkast skal være udtrykt som et bruttoafkast for investeringen i selskabet uden hensyntagen til eventuel finansiering af indskud og andre forhold i investors personlige regi, men under hensyntagen til skatteeffekten af investeringen i personligt regi, i. angivelse af hvis investor ikke modtager overskydende skat retur, sammen med eventuelt udbytte ultimo driftsår 1, idet en eventuel skattefordel for investor klart skal specificeres i budgetterne, j. angivelse af budgetteret minimumslikviditet i projektselskabet,

6 k. angivelse af inflationsforudsætning på såvel omkostningssom indtægtssiden, Side 6 l. hvis en omkostning i et budget er skønnet, skal basis for skønnet anføres, m. angivelse af buffer afsat i budgettet til uforudsete omkostninger, n. angivelse af residualværdi, om nogen, ved udløb af budgetperioden, og hvis der anvendes residualværdi angivelse af beregningsmåden herfor, o. angivelse af vind- eller solstudier, der anvendes som grundlag for budgettering af indtjeningsevnen i projektet, p. tekniske rapporter, der anvendes som grundlag for budgettering af indtjeningsevnen i projektet, for projekter der har haft driftsstart for mere end 24 måneder siden (vindprojekter) eller 60 måneder siden (solprojekter), og q. for så vidt angår solprojekter angivelse af den forudsatte effektivitetsfaktor (produktionen fratrukket tab på ledningsnet, for høje udendørstemperaturer, snavs, skygge etc.). c) at investors afkast skal både være udtrykt som et bruttoafkast, uden indregning af finansiering og skat, og være udtrykt som et nettoafkast efter indregning af finansiering og skat, d) det skal af udbudsmateriale fremgå, hvad den samlede købspris for aktivet har været pr. 1 MW. Eventuelle honorarer til Udbyder og/eller mellemhandler skal betragtes, som en del af aktivets kostpris, e) udbudsmaterialet skal indeholde relevante nøgletal, som viser såvel afkast på aktivet, som på den samlede investering. Det skal tilstræbes at vise tilstrækkeligt med nøgletal til at investor selvstændigt kan vurdere projektets sammensætning og afkast og enkelt kan foretage sammenligning med andre tilsvarende projekter. Det skal i den forbindelse tilstræbes, at angive nøgletal baseret på forskellige budgetperioder, f) en følsomhedsanalyse af investors budgetterede afkast ved ændring i de forudsætninger, som skønnes væsentlige for investors resultat, likviditet og afkast dvs. som minimum ændret produktion, ændret rente på variabelt forrentet finansiering, ændret inflation, ændret residualværdi, hvis en sådan indregnes, ændring af omkostninger, der ikke er fastlagt for budgetperioden via aftaler og ændret budgetperiode. Følsomhedsanalysen skal tage udgangspunkt i investors budgetterede afkast, g) angivelse af vind- eller solprojektets gennemsnitlige nettoforrentning over budgetperioden. Beregningen skal som minimum indeholde de i følgende formula indeholdte komponenter:

7 a. nettokøbspris for vind- eller solprojekt inkl. specificerede finansierings-, formidler, mellemhandler- og andre købsomkostninger, Side 7 b. budgetteret el-salg pr. år, c. budgetteret prisudvikling pr. kwh pr. år, d. driftsomkostninger til vind- eller solprojektet inkl. vedligeholdelse og forsikring, samt e. selskabsadministrationsomkostninger inkl. revision, f. stigningsrater pr. år for driftsomkostninger og selskabsadministrationsomkostninger, g. diskonteringsfaktor for akkumuleret forrentet likviditet og nutidsværdi, til beregning af nettoafkast ( ) h) historiske afkast for så vidt angår tidligere projekter og andre sammenlignelige projekter må ikke angives på en sådan måde, at der kan skabes en forventning hos investorerne om det fremtidige afkast. Herudover skal det tillige klart fremgå, at der ikke er tale om en fastforrentet investering, samt at investors likviditetsforløb og afkast kan afvige væsentligt i forhold til det budgetterede Information om risici og hæftelse, herunder a) en beskrivelse af de for investeringen involverede risici, således at investor på rimelig vis bibringes et tiltrækkeligt grundlag for at vurdere de risici, der er forbundet med investeringen, herunder f.eks. projektets indtægter, reparation, vedligeholdelse, udskiftning, generel markedsudvikling, projektets finansiering, herunder renteudvikling, inflation, fremtidige finansieringsbehov/låneomlægninger samt eventuelle forpligtelser overfor långivere, b) en beskrivelse af investors samlede hæftelse overfor projektselskabet, og den budgetterede udvikling, således at investor gøres bekendt med den maksimale indbetalingsrisiko, og c) en beskrivelse af projektets risici og investors hæftelse skal så vidt muligt vises i sammenhæng med og relatere sig til følsomhedsanalysen af investors afkast Information om vederlag og omkostninger, herunder: a) størrelsen eller den budgetterede størrelse af vederlag til Udbyder, rådgivere samt administration. Ved opgørelsen over Udbyders vederlag skal samtlige indtægter og fortjenester til Udbyder samt Udbyders koncern- eller interesseforbundne selskaber og personer samt disses nærtstående medtages. Vederlag omfatter bl.a.: a. udbudsvederlag,

8 b. øvrige engangsindtægter (markedsføringstilskud etc.), Side 8 c. fortjeneste ved mellemhandel, d. provision fra sælger, långiver og/eller forsikringsselskaber samt e. årlige eller øvrige løbende vederlag i form af administrationshonorar eller lignende. b) opgørelse over øvrige omkostninger opgjort i relevante omkostningsgrupper, herunder fordelingen i forhold til a) a-e ovenfor Information om forsikringsforhold, herunder a) en udførlig beskrivelse forsikringsdækningen, herunder omfang i form af dækning af komponenter, driftstab og ansvar, samt i hvilke tilfælde forsikringen ikke dækker, herunder selvrisiko i form af udækkede produktionsdage eller på anden måde. 2.3 Sammenligninger Anvendes der sammenligninger i udbudsmaterialet, herunder historiske afkast, markedsudvikling og/eller risiko-/stabilitetsmål, skal sammenligninger med andre/tidligere projekter og/eller investeringer opfylde følgende krav (udover hvad der følger af relevant lovgivning): a) Sammenligningsgrundlaget skal anføres korrekt og fyldestgørende og angive de eventuelle forskellige, der måtte være i de refererede projekter, b) beregning af afkast og risiko skal ske ud fra ensartede retningslinjer og forudsætninger, og c) de anførte værdier, tal og oplysninger i øvrigt skal kunne dokumenteres ved en objektiv undersøgelse. 3. BRANCHENS OMDØMME OG INTERESSER 3.1 Udbydere skal, overfor investorer, andre Udbydere, medier, myndigheder og offentligheden i øvrigt, agere på en sådan måde, at branchens omdømme og tilliden hertil ikke lider skade. 3.2 I forbindelse med hhv. udbud og efterfølgende administration af konkrete projekter, skal Udbydere i videst muligt omfang tilgodese investorernes interesser. Det er af hensyn hertil, at Udbydere - eller Udbyderes nærtstående - som udgangspunkt ikke bør eje kapitalandele i de udbudte projekter (bortset fra kapitalandele, der besiddes med salg for øje og som alene kan erhverves som følge af opfyldelse af en fuldtegningsgaranti overfor investorerne). 3.3 Udbydere skal agere hæderligt og åbent overfor deres investorer, og skal i forbindelse med markedsføring, uanset medie, fremstå som kompetente og troværdige Udbydere, der lever op til lovgivningens krav, nærværende

9 etiske regelsæt og offentlighedens forventning om, at Udbyderne tilgodeser investorernes interesse. Side Ved markedsføring, uanset medie, forstås alle former for markedsføring, herunder prospekter, udbudsmateriale, brochurer, annoncer, breve og andre fysiske medier. Elektroniske medier såsom tv, radio og internet er således også omfattet. 4. LOYAL OPTRÆDEN 4.1 Udbydere bør ikke udtale sig negativt eller på anden måde mistænkeliggøre andre Udbydere overfor investorer eller offentligheden i øvrigt. 4.2 Reklame eller anden markedsføring, som direkte eller indirekte sammenligner eller henviser til andre Udbydere eller andre Udbyderes konkrete projekter, skal: - være loyal, sober og fagligt objektiv, - ikke krænke, ringeagte eller på anden måde miskreditere øvrige Udbydere, - ikke snylte eller på anden måde drage utilbørlig fordel af andre Udbyderes goodwill eller kendetegn, herunder varemærker, logoer, firmanavne eller karakteristika i øvrigt, og - ikke være vildledende. 5. INFORMATION OG ÅBENHED 5.1 Udbydere skal aktivt, og i tilstrækkeligt omfang, sikre investorerne adgang til fyldestgørende information omkring udbudte projekter, herunder målsætningen for projektets investeringer og eventuelle risici, der er knyttet hertil. 5.2 Informationsmateriale om konkrete nye projekter, herunder bruchurer, flyers, breve eller andet præsentationsmateriale, må ikke præsenteres for potentielle investorer eller offentligheden i øvrigt, medmindre Udbyderen har en begrundet forventning om projektets faktiske udbud. Herudover må sådant præliminært materiale ikke efterlade modtageren med det indtryk, at materialet danner grundlag for tegning. 5.3 Udbydere skal sikre, at investorerne træffer beslutning om investering i et projekt på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Rådgivningen skal i forbindelse hermed: - tilgodese investorernes interesse, - være relevant, retvisende og fyldestgørende, - orientere om alle relevante risici, og - opfordre investor til at rådføre sig med egne rådgivere.

10 Udbydere bør, i forbindelse med rådgivningen, indhente oplysninger fra investorerne, som er nødvendige for at tilgodese og opfylde ovenstående krav til rådgivning. Side MEDARBEJDERE, EKSTERN BISTAND OG FORRETNINGS- PARTNERE 6.1 Udbydere skal foranledige, at Udbydernes medarbejdere besidder tilstrækkelige kvalifikationer til at varetage investorernes interesse og deres behov for rådgivning. 6.2 Udbydere må ikke antage eksterne konsulenter eller andre virksomheder, som ikke følger dette etiske regelsæt, eller er finansielle virksomheder under tilsyn af Finanstilsynet i Danmark eller tilsvarende tilsyn i udlandet i forbindelse med rådgivning af investorerne, markedsføring og salg af projekter. 6.3 Ved antagelse af eksterne forretningspartnere, skal Udbydere sikre, at disse er seriøse, troværdige og kompetente. Herudover påhviler det Udbydere at føre opsyn med, at disse i deres virke overfor investorerne overholder dette etiske regelsæt. 7. FORSIKRING 7.1 Det påhviler Udbydere og administratorerne af de af Udbyderne udbudte projekter til enhver tid at have en gyldig professionel ansvarsforsikring med en dækningssum på minimum kr Forsikringen skal som minimum omfatte Udbyders ansvar i forbindelse med udvikling, finansiering samt administration af de udbudte projekter. 7.3 Udbydere skal foranledige, at ledelsen i udbudte selskaber tilbydes at tegne en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Omkostningerne hertil skal afholdes af selskabet.

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem euro og euro. 15. juli 2014 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014 15. januar 2015 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle udvalg)

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud

K/S MANDO 47. Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud K/S MANDO 47 Invester i tyske solcelleanlæg med driftsoverskud Investering i attraktive solceller lokaliseret i midten af Tyskland Taganlæg opført i 2012 og fuldt tilsluttet i 2013 En andel på 11,11 %

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Find din fulde skattemappe på

Find din fulde skattemappe på Find din fulde skattemappe på www.skat.dk SKAT.dk I Salling Bank ønsker vi det bedst mulige grundlag, når vi skal gennemgå din økonomi. Vi har derfor brug for din fulde skattemappe. Via www.skat.dk kan

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S Gentofte Kommune CVR nr. 34 22 41 29 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8

Læs mere

Brønderslev Udviklingspark - etape 2

Brønderslev Udviklingspark - etape 2 Brønderslev Udviklingspark - etape 2 Grovbudget, udarbejdet februar 2007 Ledelsens beretning Resultat og økonomisk stilling Budgettets resultat samt udvikling er efter min vurdering en realistisk forventning

Læs mere

Ankenævnet for investeringsfonde

Ankenævnet for investeringsfonde Amaliegade 8 B, 2. sal 1256 København K sek@fanke.dk Tlf. (+45) 3543 6333 Fax (+45) 3543 7104 /UWK A F G Ø R E L S E a f 4. juli 2017 KLAGER: INDKLAGEDE: Hellerup Finans A/S Reference: KLAGEEMNE: LEDETEKST:

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. 46 mio. fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 04 73 12 1.

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2017-31/3 2018 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2017/18 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro.

Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer et offentligt udbud af værdipapirer mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro. I det følgende bliver der givet gode råd og vejledning til den praktiske

Læs mere

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1.

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. Bestyrelsen og direktionen for Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014,

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser

Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser 2009 1. Indledning Finanstilsynet indledte i marts 2009 en undersøgelse af udvalgte sparekassers rådgivning, salg og markedsføring af

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38

Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR FORSYNING APS. CVR-nr. 36 48 44 38 Bilag 1.8(a) til ejeraftale om KLAR Forsyning ApS Horten Advokat Jim Øksnebjerg Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166742 VERSION 2015.09.14 VEDTÆGTER FOR KLAR

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger

Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger Udfordringer vedr. den regnskabsmæssige behandling af uddelinger v. Henrik Steffensen Partner, PwC Agenda 1 Uddelinger Hvad er uddelinger? Hvornår er der tale om en uddeling hhv. en driftsomkostning for

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere