Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum."

Transkript

1 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter benævnt Serviceaftalen ) fra JDE Professional Professional ApS (herefter benævnt JDE Professional ) til kunden, medmindre JDE Professional skriftligt har accepteret andet. Aftalen kan alene ændres skriftligt. 2. Servicevalg og tilkøb Kundens servicevalg og eventuelle tilkøb fremgår af Serviceaftalen (gennem en afkrydsning). Serviceaftalen omfatter maskiner, apparatur, materialer og genstande, som er eller skal leveres af JDE Professional (herefter benævnt Materiellet ). Serviceringen omfatter afhængigt af servicevalg og tilkøb - vedligeholdelse og reparation af Materiellet, herunder fejlfinding, justeringer samt levering og udskiftning af reservedele. Service tilstræbes udført efter bedste evne på de tidspunkter eller med de intervaller, som angives i Serviceaftalen med tilhørende Servicebetingelser. 3. Servicebeskrivelse Service omfatter ved de forskellige typer af aftaler følgende: Servicepakke 1 Helpdesk Ved driftsstop kan JDE Professional kontaktes alle hverdage mellem kl. 8:00 og 16:00, fredage dog mellem kl. 8:00 og 15:30 på tlf Besøg tilstræbes udført indenfor 16 timer Servicebesøg foretages indenfor 16 arbejdstimer mandag-torsdag mellem kl. 8:00-16:00, fredage mellem kl. 8:00-15:30. Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. Servicecheck Ved driftsstop udfører teknikeren et servicecheck, der indbefatter, at maskinen repareres, maskinens funktioner kontrolleres, maskinen kontrolleres for kalk, kalkfilterdato kontrolleres og fejl fundet i forbindelse med funktionskontrol udbedres. Bemærk Servicepakke 1 dækker ikke reservedele, montering, demontering eller flytning af maskinen. Ændring og justering af kopstørrelse og blandingsforhold (smag) faktureres efter anvendt tid. Servicepakke 1 dækker ikke fejl, der er forårsaget af udefra kommende påvirkninger eller fejl, som er forårsaget af fejlbetjening og/eller manglende vedligeholdelse. JACOBS DOUWE EGBERTS PROFESSIONAL ApS Nyvang Middelfart

2 Servicepakke 2 Helpdesk Ved driftsstop kan JDE Professional kontaktes alle hverdage mellem kl. 8:00 og 16:00, fredage dog mellem kl. 8:00 og 15:30 på tlf Besøg tilstræbes udført indenfor 8 eller 16 timer Servicebesøg foretages indenfor 8 eller 16 arbejdstimer mandag-torsdag mellem kl. 8:00-16:00, fredage mellem kl. 8:00-15:30. Kørsel, arbejdsløn og reservedele Servicepakke 2 dækker omkostninger til kørsel, arbejdsløn og reservedele i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. Servicecheck Ved driftsstop udfører teknikeren et servicecheck, der indbefatter, at maskinen repareres, maskinens funktioner kontrolleres, maskinen kontrolleres for kalk, kalkfilterdato kontrolleres og fejl fundet i forbindelse med funktionskontrol udbedres. Bemærk Servicepakke 2 dækker ikke montering, demontering eller flytning af maskinen. Ændring og justering af kopstørrelse og blandingsforhold (smag) faktureres efter anvendt tid. Servicepakke 2 dækker ikke fejl, der er forårsaget af udefra kommende påvirkninger eller fejl, som er forårsaget af fejlbetjening og/eller manglende vedligeholdelse. Servicepakke 3 Helpdesk Ved driftsstop kan JDE Professional kontaktes alle hverdage mellem kl. 8:00 og 16:00, fredage dog mellem kl. 8:00 og 15:30 på tlf Besøg tilstræbes udført indenfor 8 eller 16 timer Servicebesøg foretages indenfor 8 eller 16 arbejdstimer mandag-torsdag mellem kl. 8:00-16:00, fredage mellem kl. 8:00-15:30. Kørsel, arbejdsløn og reservedele Servicepakke 3 dækker omkostninger til kørsel, arbejdsløn og reservedele i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. Vedligeholdelseseftersyn Der udføres ét årligt forebyggende vedligeholdelseseftersyn omfattende eftersyn af maskinen og udskiftning af sliddele. Servicecheck Ved driftsstop udfører teknikeren et servicecheck, der indbefatter, at maskinen repareres, maskinens funktioner kontrolleres, maskinen kontrolleres for kalk, kalkfilterdato kontrolleres og fejl fundet i forbindelse med funktionskontrol udbedres.

3 Bemærk Servicepakke 3 dækker ikke montering, demontering eller flytning af maskinen. Ændring og justering af kopstørrelse og blandingsforhold (smag) faktureres efter anvendt tid. Servicepakke 3 dækker ikke fejl, der er forårsaget af udefra kommende påvirkninger eller fejl, som er forårsaget af fejlbetjening og/eller manglende vedligeholdelse. Tilkalde service uden Servicepakke Kunder, der ikke har tegnet en servicepakke, har følgende mulighed for ad hoc service: Helpdesk fra kl. 8:00-16:00 faktureres efter tidsforbrug Helpdesk efter kl. 16:00 faktureres efter tidsforbrug Servicebesøg tilstræbes udført indenfor 16 arbejdstimer fra serviceudkaldet er modtaget Arbejdsløn, kørsel og reservedele efter regning 4. Samarbejdspartnere Kunden er bekendt med og accepterer, at JDE Professional i forbindelse med udførelsen af service kan anvende samarbejdspartnere/underleverandører. 5. Tilsyn og pasning Kunden skal for egen regning sikre, at Materiellet er tilsluttet lovlige el- og vand installationer. Kunden udfører det nødvendige løbende tilsyn og pasning af Materiellet, herunder rengøringen af Materiellet. 6. Brugen af Materiellet Kunden er ansvarlig for rigtig brug af Materiellet og for opfyldelse af eventuelle myndighedskrav med hensyn til brugen, ikke JDE Professional. Brugen skal ske i overensstemmelse med Serviceaftalen, Servicebetingelserne, instruktionshæfter og eventuelle øvrige instruktioner fra JDE Professional. Kunden skal afholde enhver udgift, såvel løbende som enkeltstående, der kan henføres til Materiellets besiddelse og brug, medmindre andet er skriftligt aftalt. Dette omfatter blandt andet udgifter til el- og vand. Betaling herfor sker så vidt muligt direkte til tredjemand uden JDE Professionals mellemkomst. 4. Produktinformationer Al information, som JDE Professional giver om Materiellet, herunder anbefalinger og oplysninger om egnethed, sammensætning og anvendelse er alene vejledende. JDE Professional vil efter bedste evne rådgive kunden med hensyn til valg af Materiel, brugen heraf, tilbehør, produktsammensætning mv. En sådan rådgivning eller bistand sker uden beregning og JDE Professional påtager sig ingen forpligtelser eller noget ansvar for så vidt angår denne rådgivning og bistand eller for opnåede resultater, herunder for afprøvning og valg af Materiel, medmindre andet er skriftligt aftalt.

4 7. Ændring af Materiellet Såfremt materiellet demonteres, flyttes eller på anden vis ændres af kunden selv vil heraf opståede fejl ikke være dækket af serviceforsikring. Kunden skal oplyse JDE Professional om ny placering. Ændringer af Materiellet der skal foretages for lovliggørelse af dette, i henhold til Dansk, EU eller anden lovgivning, som JDE Professional skal følge, vil ske for kundens regning. JDE Professional fremsender en særskilt faktura herpå. I forbindelse med lovliggørelsen af Materiellet vil dokumentation for lovliggørelsen blive udleveret til kunden. Eventuelle udgifter i forbindelse med ændringer af Materiellet afholdes af kunden, hvis disse ændringer foretages efter kundens ønske. JDE Professional fremsender en særskilt faktura. 8. Tilbehør til materiellet Service i forbindelse med tilbehør eksempelvis kolbe, spildbakker, tragte, udløb mv., er kundens eget ansvar, medmindre andet er skriftligt aftalt. 9. Afkarboniseringsanlæg Fejl på maskinen forårsaget af tilkalkning som følge af manglende afkarboniseringsanlæg, eller manglende udskiftning af afkarboniseringsanlæg faktureres særskilt. Har kunden tegnet et særskilt abonnement for udskiftning af filtre faktureres udskiftningen heraf særskilt pr. gang af JDE Professional efter de til enhver tid gældende priser. Abonnementet kan opsiges skriftligt af kunden med 3 måneders varsel. Tilhører afkarboniseringsanlægget JDE Professional, kan JDE Professional skaffe sig adgang til at demontere anlægge til enhver tid under forudsætning af, at kunden ikke pålægges yderligere omkostninger. 10. Levering af service Service udføres på kundens adresse som angivet i Serviceaftalen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Undlader kunden at modtage service på det aftalte eller meddelte tidspunkt, har JDE Professional ret til at undlade at udføre det pågældende serviceeftersyn. Kunden er forpligtet til at betale alle omkostninger i forbindelse med et sådant forgæves forsøg på udførelse af service. 11. Betaling Kunden faktureres for et år ad gangen. Betaling opkræves forud for den aftalte periode og kræves fra den dag, hvor Serviceaftalen er underskrevet. Betaling skal ske i henhold til aftalte betalingsbetingelse. Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i sine betalingsforpligtelser, medmindre JDE Professional på forhånd har godkendt dette.

5 12. Priser og prisregulering De aftalte priser gælder for en 12 måneders periode. JDE Professional forbeholder sig ud over dette ret til at ændre de angivne priser, såfremt der indtræffer ændringer i transportomkostninger, love mv., hvorved der sker en omkostningsforøgelse uden for JDE Professionals kontrol. Dette vil ske med 30 dages varsel ved offentliggørelse på JDEprofessional.dk. 13. Forsikring Kunden er ved Serviceaftalens indgåelse forpligtet til at fremlægge dokumentation for, at Materiellet er omfattet af en forsikring. Kunden er ligeledes på opfordring fra JDE Professional løbende forpligtet til at forevise dokumentation for, at forsikringen er i kraft. Forsikringen skal dække mod tyveri, lynnedslag, brand, hærværk, el- og vandskade. 14. Overdragelse JDE Professional er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til Serviceaftalen med tilhørende Servicebetingelser til tredjemand, uden kundens forudgående samtykke. 15. Tilbudspligt Kunden skal forinden en eventuel aftale indgås med andre vedrørende udførelsen af konkurrerende service skriftligt tilbyde JDE Professional at udføre den pågældende service på samme vilkår, som dokumenterbart er tilbudt kunden. 16. Eksklusivitet Kunden må ikke selv udføre eller lade andre udføre service vedrørende Materiellet, som ifølge Serviceaftalen med tilhørende Servicebetingelser skal udføres af JDE Professional, medmindre JDE Professional har meddelt et forudgående skriftligt samtykke hertil. Overtræder kunden dette forbud, ophører JDE Professionals ansvar for tidligere udført service, som berøres af kundens foranstaltninger. Dette betragtes i øvrigt som en væsentlig misligholdelse. 17. Opsigelse Serviceaftalen træder i kraft ved parternes underskrift og løber herefter uopsigeligt i 3 år, medmindre andet er skriftligt aftalt. Hvis der ikke foreligger en skriftlig opsigelse senest en måned før Serviceaftalens udløb, forlænges denne automatisk for 1 år ad gangen. Serviceaftalen er uopsigelig i sådanne perioder. Efter det 7. år forhøjes Serviceaftalens pris med 30% gældende fra og med starten af 8. driftsår. Serviceaftalen ophører uden videre når Materiellet er 8 år gammelt. JDE Professional informerer kunden herom. Serviceaftalen ophører dog uden videre, såfremt den eventuelt underliggende leje eller låneaftale vedrørende Materiellet ophører.

6 18. Misligholdelse Dansk rets almindelige regler om misligholdelse finder anvendelse med følgende modifikationer: Reklamation Kunden mister adgangen til at påberåbe sig en misligholdelse fra JDE Professionals side, såfremt kunden ikke giver skriftlig meddelelse herom til JDE Professional med angivelse af misligholdelsens beskaffenhed inden 3 arbejdsdage efter, at kunden har eller burde have opdaget denne. En reklamation berettiger ikke kunden til at tilbageholde betalinger eller nogen del heraf. Mangler JDE Professional kan efter eget valg afhjælpe eventuelle dokumenterede mangler ved ydelserne gennem en efterlevering, omlevering eller ved at meddele kunden et forholdsmæssigt afslag i vederlaget. Såfremt JDE Professional har afhjulpet eventuelle mangler inden rimelig tid efter en skriftligt reklamations modtagelse, er kunden ikke berettiget til at gøre yderligere misligholdelsesbeføjelser gældende. Kunden er først berettiget til en eventuel ophævelse af Serviceaftalen, såfremt kunden godtgør, at en afhjælpning ikke er foretaget indenfor rimelig tid efter reklamationens modtagelse hos JDE Professional og manglen i øvrigt kan anses for væsentlig. Såfremt det viser sig, at en mangel kan henføres til kundens egne eller tredjemands forhold, er JDE Professional berettiget til at beregne sig et rimeligt vederlag til dækning af fejlfinding og eventuel afhjælpning heraf. Forsinkelse Ved JDE Professionals forsinkelse er kunden berettiget til efter at have underrettet JDE Professional herom enten selv at udføre servicen eller lade tredjemand udføre denne, forudsat forsinkelsen har haft en varighed på over 5 arbejdsdage. JDE Professional skal herved erstatte kunden de omkostninger, som servicen har medført, i det omfang disse overstiger det vederlag, som JDE Professional selv skulle have modtaget for servicens udførelse. I øvrigt skal JDE Professional modregne et beløb i kundevederlaget, svarende til det som JDE Professional skulle have modtaget for servicen. Kunden kan ikke gøre andre beføjelser eller krav, herunder krav om erstatning, gældende som følge af forsinket service. Erstatningsansvar JDE Professional er ansvarlig for såvel person- og tingsskade i de tilfælde og i det omfang det godtgøres, at JDE Professional er ansvarlig herfor og forsikringsbegivenheden er omfattet af JDE Professionals kombinerede erhvervs- og produktansvarsforsikring.

7 JDE Professional er ikke ansvarlig for materielskade, der skyldes udefrakommende påvirkning. JDE Professional er blandt andet ikke ansvarlig for person- eller tingskader, der skyldes kundens forhold, herunder kundens ukorrekte montering, ukorrekte brug, behandling, samt opbevaring af Materiellet, lynnedslag, eller tredjemands forhold, herunder el- og vandinstallationen. Ved tingsskade kan erstatning ikke overstige kr. 35 millioner pr. sag og/eller 70 millioner per år. Ved personskader gælder dansk rets almindelige regler. Kun den direkte forvoldte skade erstattes. JDE Professional er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder drifts- og avancetab. Da JDE Professionals ansvar for tingsskader er dækket af en ansvarsforsikring, dækker kundens eventuelle tingskadeforsikring forud for JDE Professionals ansvarsforsikring, hvorfor anmeldelse i disse tilfælde skal foretages til kundens egen forsikring. JDE Professional skal i det hele stilles som om kunden er tingskadeforsikret og er ikke pligtig at udbetale erstatning før kunden har foretaget anmeldelse over for sit forsikringsselskab eller har dokumenteret ikke at have tegnet forsikring omfattende den skete skade. Kunden skal i alle tilfælde straks rette en henvendelse herom til JDE Professional efter skaden er konstateret. 19. Force Majeure JDE Professional er ikke erstatningsansvarlig for manglende opfyldelse af sine serviceforpligtelser, hvis den manglende opfyldelse skyldes force majeure, herunder arbejdskonflikt, brand, vejrlig, lynnedslag, naturkatastrofer, regeringsindgreb, krig, mobilisering, eksport- eller importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed samt nogen anden årsag i øvrigt, som ligger uden for JDE Professionals kontrol og som hindrer opfyldelsen. Dette er gældende, hvad enten opfyldelseshindringen skyldes JDE Professional eller en af JDE Professional valgt samarbejdspartner. I sådanne tilfælde suspenderes JDE Professionals serviceforpligtelse i et tidsrum svarende til hindringens varighed. Begge parter kan ophæve Aftalen, såfremt begivenheden medfører en manglende service ud over tre måneder fra den fastsatte leveringstid. 20. Ændring af salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Ændringer i Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service kan ændres med 30 dages varsel ved offentliggørelse på JDEprofessional.dk.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse

2. Tilbud, ordre og accept En ordre/bestilling er først bindende for SÆLGER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR September 2015 1. Generelt Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S

Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser DanTruck A/S 1. Definitioner DanTruck: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser

PROTRUCK A/S Almindelige leje-, leasing og rentalbetingelser 1. Definitioner PROTRUCK: Kunden: Aftalen: Betingelser: Maskinen: Specialudstyr: Ekstraudstyr: Ydelsen: Er den part af Aftalen som står for udlejningen/rentalgiver Er den modsatte part nemlig lejer/rentaltager

Læs mere

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser ProTruck A/S Almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser 1. Definitioner ProTruck A/S: Er den part af aftalen som står for de almindelige leje-, langtidsleje (rental) og leasing betingelser

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere