Sagsnr Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B"

Transkript

1 Sagsnr Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B Kontraktbilag 1B General Terms and Conditions DCPT

2 Central Denmark Region April 2015 DANISH CENTER FOR PARTICLE THERAPY DCPT, DNU Final Tender Amendment 3 General Terms and Conditions

3 PROJEKT Danish Center For Particle Therapy DCPT, DNU General Terms and Conditions Central Denmark Region Projekt nr Dokument nr Version 5 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Amendment 3 Rettelser i dette dokument i relation til Amendment 1 er ind koopereret og vil således ikke være markeret. Rettelser i dette dokument i relation til Amendment 3, er anført med denne skrift. Den oprindelige tekst vil være anført, men overstreget NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks Aarhus C CVR-nr Tilsluttet FRI T: F: E:

4 INDHOLD 4 Generelle tekniske krav Entreprisens omfang Aftalegrundlag Pris og tid Tilbudsliste Sociale- og uddannelsesklausuler Organisation Myndighedsforhold Bygningsmyndigheder Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) Brandkrav Planforhold Lokalplan Naboforhold Trafikforhold og parkering Bebyggelsens omfang og placering Opholdsarealer, hegn og beplantning Grundforhold Tilbagefyldning og komprimering Geotekniske forhold Miljøtekniske forhold Landinspektør Eksisterende ledninger og installationer Forsyningsforhold Forsyningsselskaber Afvanding og spildevand Vand Varme El Byggepladsforhold Hegn og afskærmning Kontor- og mandskabsfaciliteter Renholdelse Deponeringsafgifter Byggepladsskilt og reklamer Parkering i byggeperioden Udtørring Forbrug til byggeplads og skurby Vejrligsforanstaltninger Kraner Byggepladsbelysning Støj, støv og vibrationer Særlige DNU spilleregler Logistik... 17

5 INDHOLD Adgang på byggepladsen Sikkerhed og sundhed Vejrligsdage Bygherreleverancer Udstyrsleverancer Rammeaftaler ABT93 med tilføjelser Projektrelevante kommentarer til ABT Forsikring Konflikthåndtering... 26

6 4 GENERELLE TEKNISKE KRAV 4.1 Entreprisens omfang Totalentreprisen omfatter den komplette levering bygninger til brug for Dansk Center For Partikelterapi i henhold til nærværende udbudsmateriale. Opgaven omfatter i hovedtræk følgende: Etablering af byggeplads og skurby på anviste arealer Eventuel spunsning for udvidelse af byggegrube udgravet af anden entreprenør Supplerende udgravning for bygning, fundamenter, kloak- og drænledninger, forsyningsledninger m.v. inklusiv jordhåndteringsplan og bortskaffelse af overskudsjord m.v. Fasedelt arkitekt- og ingeniørprojektering samt rådgivertilsyn i henhold til PAR/FRI s ydelsesbeskrivelse Myndighedsbehandling hos bygningsmyndigheder Udførelse af betonbunker for protron strålingsterapi udstyr inklusiv installationer, lejdere, aptering m.v. i henhold til vejledende tegninger og beskrivelse fra Varian. Udførelse af klinik, kontorer m.v i henhold til bygge- og rumprogram inklusive alle installationer og leverancer der ikke er anført som værende uden for entreprisen. Udførelse af forbindelser til DNU S3 inklusive gennembrydninger og forbindelsesdøre, brandsikring m.v. Udarbejdelse og godkendelse af brandstrategi for DCPT Nødvendig levering og etablering af sandopbygning under bygninger Nødvendig tilbagefyldning og komprimering i terræn Totalentreprisen omfatter alle nødvendige ydelser fra overtagelsen af grunden som den henligger på kontrakttidspunktet og til aflevering af et fuldt færdiggjort, funktionsdygtigt og myndighedsgodkendt byggeri med alle tilknyttede faciliteter og anlæg og opfyldende alle krav og specifikationer som angivet i nærværende udbudsmateriale, herunder også al nødvendig projektering og myndighedsbehandling. Bygherren betaler alle tilslutningsafgifter, gebyrer for myndighedsgodkendelser mv. som er nødvendige for byggeriets gennemførelse og brugsklare aflevering inklusiv ibrugtagningstilladelse. Kun leverancer og ydelser, der direkte er anført i afsnit 10 som bygherre leverancer, skal ikke medtages af totalentreprenøren. 1

7 Totalentreprisen skal desuden indeholde det fulde ansvar for udførelsen af de af bygherren indgåede rammeaftaler i henhold til de principper, der er beskrevet i kapitel 10. På situationsplanen vedlagt som annex 4.1, er anført entreprisegrænsen for totalentreprisen mod DNU S3 samt det maksimale byggefelt totalentreprenøren har til rådighed. Arealet inden for byggefeltet skal anvendes til opfyldelse af byggeprogrammets funktioner og krav. Entreprisegrænsen i øvrigt er eksisterende vejanlæg mod hhv. vest, syd og øst. Indeholdt i totalentreprisen skal der indenfor entreprisegrænsen udføres terrænregulering til 30 cm. under færdig slutkote der defineres af omkransende vejkant med tillæg af kantstenshøjde mod vest, syd og øst samt af koten for plan 2 minus 15 cm. Muldpålægning, belægningsarbejder, udvendig belysning på terræn m.v. udføres af anden entreprenør, uden for totalentreprisen. Totalentreprenøren skal dog i forbindelse med projekteringen udføre overordnet design af de udvendige arealer inden for entreprisegrænsen. Totalentreprenøren skal indeholde tilslutninger til DNU S3 i hhv. niveau 1 og 2 i entreprisen. Arbejder i forbindelse med etablering af huller inklusiv bærende konstruktioner, færdiggørelser samt etablering af nødvendig brandklassificeret dørforbindelse inklusiv automatik m.v. skal ligeledes være indeholdt. Entreprisegrænsen er her indvendig ydervæg. Ombygninger i S3, nødvendiggjort af totalentreprenørens tilslutninger for den samlede funktion, udføres af bygherren i tæt samarbejde med totalentreprenøren. Ud over det ved entreprisegrænsen beskrevne areal, indeholder totalentreprisen også sløjfning og opfyldning af den eksisterende adgangsvej til byggegruben inden for entreprisegrænsen. Dette skal ske i tæt samarbejde med bygherren og jordentreprenøren for S Aftalegrundlag Totalentreprisetilbud i medfør af nærværende udbud afgives med henblik på indgåelse af totalentreprisekontrakt på grundlag af følgende dokumenter, i den viste prioriteringsrækkefølge, idet der ved uoverensstemmelse er dokumentet med det laveste nummer, der er gældende: 1. Totalentreprisekontrakt (Paradigma for totalentreprisekontrakt er vedlagt udbudsmaterialet som annex 4.17) 2. Referater af kontraktforhandlingsmøder 3. Eventuelle rettelsesblade udsendt i tilbudsperioden 4. Bygherrens udbudsmateriale jf. udbudsbrev dateret 27. april Hovedtidsplan annex Totalentreprenørens tilbudsmateriale 2

8 7. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, ABT 93, med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser, annex Pris og tid Totalentreprisetilbuddet skal afgives som fast pris i danske kroner (DKK) ekskl. moms i henhold til Byggestyrelsens cirkulære CIR174 af 10/10/1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder og som ændret ved CIR9784 af 28/11/2003. Prisregulering sker iht. beregningsmetode i ovennævnte cirkulærer, annex : Anvisning om indeksregulering af entreprisesummer vedrørende byggearbejder. Grundlaget for prisreguleringen er byggeomkostningsindeks for boliger, som udgives kvartalsmæssigt af Danmarks Statistik (1. kvt = 100). Aftales der ændringer under arbejdets udførelse, som medfører en ændret ydelse, sker en tilsvarende regulering af pris og tid. Aftale herom sker iht. Region Midtjyllands ABT93, 14 stk. 2 som vedlagt udbudsmaterialet. Aftaler skal indgås skriftligt for at være gældende. Byggearbejdet skal videreføres i vinterperioden iht. Byggestyrelsens bekendtgørelse af 477 af 18/05/2012 om bygge- og anlægsudgifter i vinterperioden. Alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte, skal være indeholdt i totalentreprisetilbuddet iht. afsnit Tilbudsliste Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed, dvs., at samtlige poster og underposter i tilbudslisten skal udfyldes for afgivelse af konditionsmæssigt tilbud. 4.4 Sociale- og uddannelsesklausuler Særlige klausuler for arbejdsmarkedsmæssige-, sociale-, og uddannelsesmæssige forhold gør sig gældende ved arbejder for Region Midtjylland og skal til enhver tid efterleves af totalentreprenøren og tilknyttede underentreprenører, leverandører og rådgivere. Klausulerne fremgår af Regions hjemmeside og kan findes her: Klausuler er ligeledes vedlagt udbudsmaterialet som annex Organisation Projektorganisation: Gennemførelsen af projektet organiseres i henhold til nedenstående diagram. En nærmere beskrivelse af projektorganisationen, herunder roller og ansvar fremgår af annex

9 Figur Projektorganisation for DCPT 4.6 Myndighedsforhold Bygningsmyndigheder Totalentreprenøren fører alle forhandlinger med og har kontakten til alle myndigheder bortset fra Statens Institut for Strålebehandling (SIS). Totalentreprenøren er ansvarlig for al myndighedsbehandling. Aflevering kan ikke finde sted, såfremt ibrugtagningstilladelse ikke foreligger. 4

10 Totalentreprenøren søger for byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse samt indhenter alle nødvendige tilladelser fra myndigheder, herunder afløbstilladelser, naturfredningsforening, miljømyndigheder, ledningsejere mfl., og eventuelle dispensationer. Hvis tilbygningen medfører ændrede flugt- og eller redningsforhold for den eksisterende bygning, skal disse forhold, såvel myndighedsmæssigt og udførelsesmæssigt være indeholdt i totalentreprise tilbuddet. Bygherren forbeholder sig ret til, at deltage i totalentreprenørens møder med myndigheder og totalentreprenøren skal løbende holde bygherren og dennes bygherrerådgiver orienteret om forløbet. Al korrespondance med myndigheder og forsyningsselskaber skal løbende sendes til bygherren. Bygherren skal godkende eventuelle dispensationsansøgninger, inden disse fremsendes til behandling hos myndigheden. Bygningsmyndighederne har i forbindelse med et formøde med bygherrerådgiveren, givet udtryk for følgende i forbindelse med sagsbehandling og byggetilladelser: Byggesagen deles op i 2-3 deltilladelser, alt efter om der skal meddeles gravetilladelse. (Søges i givet fald i forbindelse med byggemodningsarbejdet) Deltilladelse 1 omhandler gravearbejdet, (hvis det bliver nødvendigt). Deltilladelse 2 omhandler betonbunkeren. Der skal i den forbindelse fremsendes: o o o o Ansøgningsskema med underskrevet fuldmagt. Plantegninger, målsatte og målfaste Facader, målsatte og målfaste Projektgrundlag A1, Statiske projekteringsrapport B1 og udvalgte konstruktionstegninger der viser omfanget af beton bunkeren. Deltilladelse 3 omhandler patientdelen. Der skal til den ansøgning fremsendes fyldestgørende tegningsmateriale i henhold til bygningsinspektoratets gældende krav. Byggetilladelse for bunkerdelen forventes at kunne meddeles i løbet af 2 uger. Byggetilladelsen for patientdelen forventes at kunne meddeles indenfor de sædvanlige 6 8 uger. En forudsætning for ovennævnte tidsplan er, at der til projektet tilknyttes en annerkendt statiker. Totalentreprenøren må efter kontraktskrivning selv søge endelig afklaring i forhold til myndighedsbehandling. Hvis tiden for myndighedsbehandlingen afviger fra ovennævnte, er dette bygherrens risiko. 5

11 4.6.2 Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) Bygherren sørger for myndighedsbehandling vedrørende strålingsbeskyttelse ved SIS, behandlingstiden forventes at udgøre 10 arbejdsdage. Hvis tiden for myndighedsbehandlingen overstiger dette, vil overskridelsen kunne tillægges tidsplanen. 4.7 Brandkrav Totalentreprenøren skal efterleve alle tænkelige brandkrav tilknyttet byggeriet. Bygherren har indledningsvist truffet nogle overordnede aftaler med brandmyndighederne. Disse fremgår af vedlagte annex Totalentreprenøren skal, på grundlag af dette samt totalentreprenørens tilbudte layout, udarbejde og sørge for godkendelse af brandstrategi for DCPT herunder også eventuelle forhold i tilknytning til eksisterende byggeri DNU S3, der måtte blive påvirket af tilslutningerne i plan 1 og plan 2. Totalentreprenøren bærer herudover ansvaret for at der udføres afværgeforanstaltninger og afholder udgiften til disse ved bygningsarbejder i nærhed af eksisterende DNU i tæt samarbejde med brandtilsynet på hospitalet, herunder sørger for at brand- og flugtveje fra DNU til hver en tid er fuldt funktionsdygtige. 4.8 Planforhold Projektområdet indgår i den samlede helhedsplan for DNU (vedlagt som annex 4.11) og skal i videst muligt omfang efterleve intentionerne i denne Lokalplan Lokalplan nr. 887 (vedlagt som annex 4.12) er gældende for grunden og byggeriet og der kan ikke forventes dispensering herfra af nogen art. Projektområdet er placeret i delområde I byggefelt Naboforhold Nærmeste nabo er Aarhus Universitetshospital, der i hele byggeperioden vil være i fuld drift med de særlige hensyn dette indebærer. Dette indebærer bl.a. at totalentreprenøren skal indgå i det tekniske nødberedskab den røde knap som nærmere beskrevet i annex 4.13 samt påregne at skulle deltage i kommunikationsmøder med teknisk afdeling på AUH hver 14.dg. med henblik på at koordinere arbejdet på og omkring byggepladsen Trafikforhold og parkering Projektområdet vejbetjenes fra den sydlige ring, både under udførelsen og i den blivende situation. Under udførelsen er der desuden mulighed for at betjene området fra den tidligere Herredsvej der aktuelt fungerer som byggepladsvej. Emnet er nærmere bekrevet i notat vedr. byggemodning, der er vedlagt som annex

12 I forbindelse med eksempelvist støbeprocessen, kan totalentreprenøren have behov for at afspærre den vestgående kørebane på den sydlige ring, ligeledes skal der i forbindelse med Varians montage af udstyrsleverancen, alt efter totalentreprenørens bygningslayout, afspærres i den vestgående kørebane af den sydlige ring. Totalentreprenøren skal i den forbindelse forestå de nødvendige forhandlinger med vejmyndigheden og bygherren i forhold til den overordnede hospitalsdrift, såvel som levere, montere, vedligeholde og fjerne den nødvendige afspærring og skiltning. P-pladser iht. lokalplankravet kan forventes indeholdt i den samlede løsning for parkering for DNU. Cykelparkering iht. lokalplan krav skal indeholdes indenfor projektområdet. Cykelparkering skal udføres nær byggeriets indgange, overdækket og visuelt i overensstemmelse med det øvrige DNU. Parkering i udførelsesperioden er nærmere beskrevet under afsnittet vedr. byggepladsforhold Bebyggelsens omfang og placering I henhold til lokalplan (Vedlagt som annex 4.12) Opholdsarealer, hegn og beplantning Er ikke indeholdt i totalentreprenørens ydelser 4.9 Grundforhold Forud for forventet byggestart foranlediger bygherren udgravning af byggegruben til kote 55,0 som beskrevet i særskilt notat om byggemodning, der er vedlagt som annex 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. Herfra overtager totalentreprenøren grunden og alle videre arbejder, herunder supplerende udgravning og jordhåndtering samt evt. nødvendige spunsarbejde. Eventuel spuns skal som udgangspunkt placeres inden for det maksimale byggefelts rammer. Der kan dog efter nærmere aftale med bygherren placeres spuns uden for dette, hvor der er tilstrækkelig respektafstand til ledninger m.v. I tilfælde af, at totalentreprenøren har underskud af råjord til tilbagefyldning omkring bygning m.m. vil bygherren anvise hvor dette kan afhentes inden for hospitalsbyens område. De i nærværende udbud vedlagte tegninger kan ikke påregnes at være fuldt opdaterede og det påhviler således totalentreprenøren at registrere de faktiske forhold ved en detaljeret gennemgang af grunden / byggegruben inden byggestart. 7

13 4.9.1 Tilbagefyldning og komprimering Som udgangspunkt ønsker bygherren at alle områder kan anvendes til veje, stier og parkeringsarealer. Komprimeringsgraden anses derfor for at være tilstrækkelig, såfremt de i AAB jordarbejder afsnit Almindelig Arbejdsbetingelser, annex 4.20 udarbejdet af vejdirektoratet, anførte komprimeringsgrader opnås. I relation til komprimering under bygningen er det de konstruktive krav der er bestemmende, herunder Varians krav til sætninger, bygherrens sætningskrav m.v. der vil være gældende Geotekniske forhold Der henvises til vedlagte rapport vedr. geotekniske undersøgelser, DNU. Partikelterapibygning. Geoteknisk undersøgelse, , se annex 4, som indeholder resultatet af de geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser. Som supplement til nærværende rapport er der udført konsolideringsforsøg og Bender tests til bestemmelse af deformationsparametre. Resultatet af disse forsøg er afrapporteres i en samlet geoteknisk rapport, der er vedlagt som annex 9.3 (Eftersendes i uge 19) Alle nødvendige supplerende geotekniske undersøgelser skal foretages af totalentreprenøren og være indregnet i tilbuddet Miljøtekniske forhold Byggegrunden etableres på et område der tidligere udgjorde landbrugsjord. Bygherren har tidligere foretaget miljøtekniske undersøgelser der dokumenterer at jorden kan klassificeres som ren. Dokumentation kan udleveres på forlangende. Der er ikke udført nogen egentlig miljøteknisk undersøgelse i forbindelse med den geotekniske undersøgelse i det aktuelle byggefelt. I Den geotekniske undersøgelse er nedenstående præciseret: I forbindelse med nærværende entreprise skal totalentreprenøren selv sørge for bortkørsel af den supplerende jord der udgraves ud over den byggegrube der etableres af bygherren. Eventuelle jordhåndteringsplaner m.v. skal således også være indeholdt i totalentreprisen. Jordhåndteringsplanen skal sikre at overskudsjorden, herunder eventuel forurenet jord, håndteres og disponeres i overensstemmelse med gældende lovgivning og Aarhus Kommunes Regulativ for jordflytning. Bygherren ønsker, at bortskaf- 8

14 felse af forurenet jord begrænses mest muligt, dog under hensyntagen til områdets anvendelse. Alle eventuelle udgifter til supplerende miljøtekniske undersøgelser kontrol, dokumentation myndighedskontakt samt sortering i nødvendigt omfang og bortkørsel af overskudsjord som ren jord jf. grænseværdier på jordtippen ved Aarhus Havn skal være indeholdt i totalentreprisen Landinspektør Bygherren afsætter hoved fixpunkt med placering efter aftale med totalentreprenøren. Totalentreprenøren forestår alt andet landinspektør arbejde herunder alle nødvendige opmålinger, attester og afsætninger af byggeriet og afholder alle udgifter i den forbindelse Eksisterende ledninger og installationer Kendte eksisterende ledninger og installationer i terræn er beskrevet i overordnet notat vedr. byggemodning vedlagt som annex 4.6. Samtlige ledninger inden for det anviste maksimale byggefelt, er omlagt og placeret uden for byggefeltets grænse. I og med at der bygges lige op ad et hospital i fuld drift er det af allerstørste vigtighed at totalentreprenøren udviser den største forsigtighed overfor eksisterende installationer på eller ved byggepladsen, herunder også sørger for at alle involverede arbejdere er instrueret i hvorledes man skal forholde sig ved graveskader. Evt. udgifter til reparation af beskadigede kabler, ledninger o.lign. samt evt. omlægninger afholdes af totalentreprenøren og er bygherren uvedkommende Forsyningsforhold Arbejder skal udføres i henhold nærværende byggeprogram og ellers i henhold til forsyningsselskabernes regler og regler. Tilslutningspunkter og muligheder for forsyning vand, varme og el er nærmere beskrevet i overordnet notat vedr. byggemodning der er vedlagt som annex 4.6. Nærværende totalentreprenør eller dennes underentreprenører, skal være autoriseret til at udføre tilslutning til tilslutningspunkterne Forsyningsselskaber Vand og spildevand: Aarhus Vand A/S Bautavej Århus V. Affald og fjernvarme: 9

15 AffaldVarme, Aarhus Kommune Bautavej Århus V Elforsyning: NRGi A/S Dusager Århus N Elforsyning skal ske fra forsyningsselskabet NRGi s jordkabelnet, DNU forsyningsring, fra afsat tilslutningspunkt, se tegning i annex 4.6. Telefon, antenne, bredbånd og fibernet: Forsynes fra DNU via rammeaftale partner Afvanding og spildevand Der er sat/forberedt skelbrønde som tilslutningsmulighed for regn- og spildevand i det sydøstlige hjørne af byggefeltet med tilstrækkelig kapacitet i henhold til annex 4.3 m.fl. Indmåling af brønde kan leveres på forlangende i forbindelse med detailprojekteringen. Herfra etablerer totalentreprenør nyt separat system på grunden for afvanding af dræn-, regn- og spildevand. Opmærksomheden skal henledes på følgende forhold: Totalentreprenøren skal således i forbindelse med nærværende opgave etablere nødvendigt drænsystem for fastholdelse af det permanente grundvandsspejl i denne kote under og omkring bygningerne for DCPT. I øvrigt henvises til den geotekniske rapport, annex 9.3. Alle foranstaltninger til midlertidig såvel som permanent grundvandssænkning skal være indeholdt i entreprisen. Se herudover byggeprogrammets kapitel Vand Bygherren etablerer stik til forsyning af byggeriet i henhold til annex 4.3 m.fl. Se herudover byggeprogrammets kapitel 9 10

16 Varme Bygherren etablerer stik til forsyning af byggeriet i henhold til annex 4.3 m.fl. Se herudover byggeprogrammets kapitel El Bygherren leverer stik til forsyning af byggeriet i henhold til annex 4.3 m.fl. Se herudover byggeprogrammets kapitel Byggepladsforhold Totalentreprenøren skal anlægge byggeplads og skurby på arealet umiddelbart overfor DCPT se annex 4.2. Arealet er, inden totalentreprenøren overtager dette, opfyldt til ca. 50 cm under færdig kote hvorefter totalentreprenøren kan opbygge sin byggepladsbelægning samt overkørsler til hhv. busvejen og byggefeltet. Totalentreprenøren skal efter entreprisens afslutning, fjerne byggepladsopbygningen igen. Området skal deles med 2 andre igangværende områder under DNU, dels S5 og dels et centralt køkken. Begge vil være under udførelse samtidigt med DCPT. S5 udføres i hovedentreprise og det Centrale Køkken vil blive udført i totalentreprise. Det specifikke areal vil blive anvist i forbindelse med kontraktskrivningen. Inden for totalentreprenørens etablerede byggeplads, skal der reserveres og anvises mellem m 2 og m 2 til brug for Varian, som Varian selv har ansvaret for. Området skal være klart 1 måned før RFE (Ready for Equipment) og skal være disponibelt indtil 3 måneder efter RFE. De nærmere betingelser for området samt de eksakte tidspunkter, aftales direkte mellem Varian og totalentreprenøren. 11

17 Adgang til /fra byggeplads DCPT S5 Byggepladsareal/Skurby Centralt køkken Adgang til / fra I forbindelse med Varians installation Skurby af udstyr, skal nærværende entreprenør etablere byggepladsareal for Varians montagekraner i et område syd og vest for bunkeren. Bundopbygningen skal kunne bære de krævede laster fra Varians kraner, alt i henhold til BID annex 7.1 afsnit 5.5 m.fl. samt BID addendum dateret 22. april

18 Hegn og afskærmning Totalentreprenøren skal opsætte hegn og de nødvendige aflåsninger til fuldstændig aflukning af byggeplads og skurbyområde med henblik på sikring imod uvedkommendes indtrængen hele døgnet. Følgende minimumskrav er gældende for hegnet: minimum 2,0 m højt. Gennemgående, tæt og skal kun kunne fjernes ved brug af værktøj Åbninger forsynes med hængslede aflåselige låger Udgifterne til opsætning, vedligeholdelse og nedtagning skal være indeholdt i tilbuddet. Ligeledes er eventuelle yderligere tiltag i forhold til tyverisikring bygherren uvedkommende Kontor- og mandskabsfaciliteter Totalentreprenøren etablerer, drifter og fjerner nødvendige kontor- og velfærds faciliteter for egen entreprise i henhold til gældende lovgivning. Herudover etableres der til bygherrens brug følgende: Selvstændigt aflåseligt kontor med 4 kontorarbejdspladser komplet, inkl. skrivebord, kontorstol, reoler, mindre mødebord og stole samt trådløs internetforbindelse. Adgang til fælles mødefaciliteter, toiletter og tekøkken. Herudover etableres der til Varians brug følgende nedenstående jf. tabel 2 i BID (indsat herunder) 13

19 Enhver form for beboelse eller andet ophold i skurbyen og på byggepladsen uden arbejdsmæssigt indhold er ikke tilladt Renholdelse Det påhviler totalentreprenøren løbende at renholde pladsen og borskaffe affald og overskydende byggematerialer. Der henstilles til at totalentreprenøren etablerer fælles affaldsstationer for alle underentreprenører og Varian, strategisk godt placeret og med mulighed for sortering i videst muligt omfang. Renholdelse af de vej- og sti arealer m.m., der anvendes til transport til og fra byggepladserne udføres og afholdes af totalentreprenøren. Veje skal renholdes dagligt. Renholdelsen skal ske i koordination med de øvrige entreprenører der benytter samme adgangsveje, stier m.m. (Byggemodning, S3, S5, køkken m.v.) Deponeringsafgifter Alle udgifter i forbindelse med deponering og bortskaffelse af affald, jord og overskydende materialer, herunder også materialer fra Varian i henhold til BID punkt 2.4 (Indsat nedenfor), afholdes af totalentreprenøren indenfor tilbudssummen. Vedrørende forurenet jord se dog afsnit

20 Byggepladsskilt og reklamer Totalentreprenøren leverer, opstiller og vedligeholder byggepladsskilt iht. gældende krav om CVR nr. m.v. Skiltet skal minimum indeholdende oplysninger om projektet, bygherre og bygherrerådgiver, totalentreprenør og evt. underentreprenører / rådgivere efter eget valg. Forslag til udformning sendes til bygherren for godkendelse inden produktion og opsætning. Kontor- og mandskabsvogne i skurbyen må være forsynet med faste skilte med totalentreprenørens firmanavn / logo. Alle øvrige former for reklamere tolereres ikke, herunder enhver form for flag og bannere Parkering i byggeperioden Parkering af varevogne / firmabiler skal ske indenfor skurbyens afgrænsning på særskilt P-område etableret af totalentreprenøren. Parkering på selve byggepladsen accepteres kun såfremt det arbejdsbetinget er tvingende nødvendigt. Parkering af private biler og cykelparkering skal ske udenfor skurbyen /byggepladsen på samme vilkår som øvrige ansatte på og ved sygehuset. Udgifter hertil er bygherren uvedkommende Udtørring Totalentreprenøren forestår al nødvendig opvarmning og udtørring af byggeriet. Totalentreprenøren har ligeledes ansvaret for at sikre bygningerne mod indtrængning af vand ved omhyggelig afdækning og lukning i hele byggefasen så dette minimeres. Alle udgifter hertil skal være indeholdt i tilbudssummen ekskl. forbrug Forbrug til byggeplads og skurby Alle udgifter til drift af skurby og byggeplads skal være indeholdt i totalentreprisen. Totalentreprenøren skal således opsættes de nødvendige målere for afregning Vejrligsforanstaltninger Alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte, skal være indeholdt i totalentrepriseudbuddet og er bygherren uvedkommende. Totalentreprenøren skal indeholdt i tilbuddet gennemføre vejrligsforanstaltninger i et omfang, som er nødvendigt for byggepladsens uafbrudte drift, og således at byggerytmen ikke hindres af vejrliget og arbejdstidsplanen overholdes. Totalentreprenøren har det fulde ansvar for, at trufne vinterforanstaltninger er tilstrækkeligt effektive til fuldt ud at hindre skader på bygværker og anlæg, og at sikre arbejdets fortsættelse. Ansvaret for samt initiativet til at undgå frostskader og fugtskader af enhver art, påhviler totalentreprenøren, også under eventuelle arbejdsstandsninger. 15

21 Kraner Det er op til totalentreprenøren at vurdere behov, antal og placering af kraner nødvendige for egne arbejder. I den udstrækning der anvendes faste byggepladskraner skal disse stilles til rådighed for eventuelle bygherreleverancer. Alle kraner skal i toppen bestykkes med tydelig lys for helikopterflyvninger. Kranopstiller sikrer sig at lyset er godkendt til formålet. Der skal påregnes koordinering med omkringliggende byggefelter herunder især udbudsområde S3 og S Byggepladsbelysning Totalentreprenøren opstiller og vedligeholder al nødvendig orienterings- og arbejdsbelysning af byggepladsen, arbejdssteder og skurbyen. Belysningen skal tilrettelægges så der i videst muligt omfang tages hensyn til, at hospitalet er i drift/bebos døgnet rundt Støj, støv og vibrationer Der skal i videst muligt omfang tages hensyn til hospitalets arbejdsgang. Således har entreprenøren i hele byggeperioden pligt til at medvirke til at begrænse gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv. mest muligt af hensyn til hospitalets dagligdag, også selvom dette kan besværliggøre arbejdets udførelse. I god tid, og senest 2 uger før iværksættelse af arbejder, der trods foranstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv., skal totalentreprenøren advisere berørte afdelinger på hospitalet og øvrige naboer, der forventes berørt af generne. Forholdet medtages på faste kommunikationsmøder med hospitalets driftsafdeling, der skal påregnes afholdt hver 14. dg. Grænseværdier for støj fra bygge- og anlægsarbejder er angivet i efterfølgende tabel 4.1. For arbejder der af særlige årsager kun kan udføres om natten eller i weekender, kan der søges dispensation. Tidspunkt Mandag-fredag Mandag-fredag Øvrige tidspunkter Kl Kl (maks. værdier i pa- Område rentes) Eksisterende hospital 1) Øvrige bygninger med personophold i lokalplanområdet Område for blandet bolig og erhverveområde (50) (55) 1) Ved facade af nærmeste bygning med rum med støjfølsom anvendelse og på udendørs opholdsarealer. Rum med støjfølsom anvendelse omfatter bl.a. sengestuer, undersøgel- 16

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

TOTALENTREPRISEKONTRAKT

TOTALENTREPRISEKONTRAKT TOTALENTREPRISEKONTRAKT i henhold til ABT 93 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 75 c/o Plus Bolig Alexander Foss Gade 7 9000 Aalborg I det

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. "Klik her og indsæt billede eller slet teksten"

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. Klik her og indsæt billede eller slet teksten NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE Guide til private grundejere og boligforeninger "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Nedgravede affaldscontainere Denne guide henvender sig til grundejere, boligforeninger

Læs mere

BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER

BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER BILAG AFREGNING AF VINTERFORANSTALTNINGER INDHOLD BILAG 1: TJEKSKEMA VEDRØRENDE VINTERBYGGERI... 2 BILAG 2: UDBUDSMATERIALET.... 7 BILAG 3: DAGSORDEN FOR VINTERMØDE (ved afregning efter dokumenteret forbrug

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Notat. Rettelsesblad nr. 02 vedrørende udbud af Felt 5.2 A-C

Notat. Rettelsesblad nr. 02 vedrørende udbud af Felt 5.2 A-C Notat Vedr.: Emne: Udbud af Felt 5.2 A-C Udbud af Felt 5.2 A-C Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+45] 8731 4400 Til: Fra: Fejl! Steen Der Hestbek er ikke / she@bascon.dk nogen dokumentvariabler.

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

EU-udbud 2016/S : Hovedentreprise - facadeudskiftning etape 4, SVS, Esbjerg

EU-udbud 2016/S : Hovedentreprise - facadeudskiftning etape 4, SVS, Esbjerg Til de prækvalificerede entreprenører Økonomi Bygningsafdelingen Kontaktperson: Martin Hansen Martin.hansen@rsyd.dk Direkte tlf. 29201157 17. november 2016 EU-udbud 2016/S 222-403929: Hovedentreprise -

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Tidsplanlægning... 3 3. Forsinkelser... 4 4. Ekstraarbejder... 5 5. Entreprenørens

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Håndtering af forsinkelse i byggesager

Håndtering af forsinkelse i byggesager Håndtering af forsinkelse i byggesager Ved Partner, Tina Braad 2 Udfordringer Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid og konflikter og eskalere forsinkelser Problemer med projektkvaliteten

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014

Vedr.: Opgaveformulering af projektet Dato: 11-02-2014 Revideret dato: 14-06-2014 Projektnavn: inano Center, laboratoriekompleks Bygherre: Aarhus Universitet Adresse: Gustav Wieds Vej 14 8000 Aarhus INANO-Center, Aarhus Projektet er udleveret af NCC. Projektet er udbudt i 2010 og er

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE

KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE VERSION JUNI 2016 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns

Læs mere

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering

Vestas Blades A/S Vestas technology center i Lem Smed Hansensvej, 6940 Lem. Martin Jønsson dato: 13-02-2014. Opgave formulering Opgave formulering Indhold Opgave formulering... 1 Indledning... 3 Tilbudsfasen... 4 Jord... 4 Beton... 5 Afløb... 5 Elementer... 5 Hovedentreprise kalkulation... 5 Kontrahering... 5 Mobiliseringen...

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Parcelhusgrunde Gartnervænget i Kongerslev Salgsvilkår er revideret i januar 2016. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Gartnervænget i Kongerslev Salgsvilkår er revideret i januar 2016. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten 2008-6542 - KJK/tik Gartnervænget På sælger Aalborg Kommune 5 parcelhusgrunde. Grundene, der er vist på vedhæftede salgsrids (bilag 1), varierer i størrelse fra 1.115 til 1.310 m2. Gartnervænget ligger

Læs mere

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Lovgivning Byggeriets parter og det færdige byggeri skal overholde gældende love, reglementer og miljøkrav, cirkulærer, normer og standarder,

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 02. KONKURRENCEBETINGELSER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 02. KONKURRENCEBETINGELSER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 02. KONKURRENCEBETINGELSER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Indhold 1 Konkurrencebetingelser... 2 1.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dragør Kommune. Vedligeholdelse af kommunale bygninger

Dragør Kommune. Vedligeholdelse af kommunale bygninger Dragør Kommune Vedligeholdelse af kommunale bygninger Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Totalentreprise Version: 1 Dragør Kommune Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx)

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx) Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 UDKAST RÅDGIVNINGSKONTRAKT MED BILLEDKUNSTNER DK-8200 Aahus N Tel. +45 78469888 projektafdeling@@dnu.dk www.dnu.rm.dk Kunstopgave til Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841 Sagsnr.: 2014-17841 KJK/tho Beskrivelse Hanebjælken ligger centralt i Vestbjerg i et område med et veludbygget stisystem. Der er sikker vej til børneinstitution, skole og idrætshal. Der er sælges i alt

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Tilbudsliste

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Tilbudsliste Februar 2014 Underskreven tilbudsgiver tilbyder hermed i henhold til udbudsmaterialet at etablere ombygning af Holbæk Værft i henhold til projektforudsætningerne med alle forbundne projektydelser, leverancer

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Lillian Kristensen projektdirektør

Lillian Kristensen projektdirektør Jens Anton Dalgaard Lillian Kristensen projektdirektør projektchef KVALITETSFONDSBYGGERIET - REGIONSHOSPITALET VIBORG Informationsmøde oprensningsentreprise 16.12.2013 SWECO AART MIDTCONSULT WSP Dagsorden

Læs mere

Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen. Lise Haugaard. Formål med vejledningen

Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen. Lise Haugaard. Formål med vejledningen Afregning vinterforanstaltninger kort gennemgang af vejledningen Lise Haugaard Formål med vejledningen Belyse og tydeliggøre overvejelser, der bør tages inden - man fordeler ansvar og risiko mellem bygherre

Læs mere

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Generelle bestemmelser

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Generelle bestemmelser Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Projektmaterialet 3 1.1 Generelt 3 1.2 IKT-anvendelse 3 2 Udførelse og koordinering 4 3 Byggepladsforhold 4 3.1 Byggepladsindretning 4 3.2 Byggepladsens område 4 3.3

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere