Sagsnr Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B"

Transkript

1 Sagsnr Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B Kontraktbilag 1B General Terms and Conditions DCPT

2 Central Denmark Region April 2015 DANISH CENTER FOR PARTICLE THERAPY DCPT, DNU Final Tender Amendment 3 General Terms and Conditions

3 PROJEKT Danish Center For Particle Therapy DCPT, DNU General Terms and Conditions Central Denmark Region Projekt nr Dokument nr Version 5 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Amendment 3 Rettelser i dette dokument i relation til Amendment 1 er ind koopereret og vil således ikke være markeret. Rettelser i dette dokument i relation til Amendment 3, er anført med denne skrift. Den oprindelige tekst vil være anført, men overstreget NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks Aarhus C CVR-nr Tilsluttet FRI T: F: E:

4 INDHOLD 4 Generelle tekniske krav Entreprisens omfang Aftalegrundlag Pris og tid Tilbudsliste Sociale- og uddannelsesklausuler Organisation Myndighedsforhold Bygningsmyndigheder Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) Brandkrav Planforhold Lokalplan Naboforhold Trafikforhold og parkering Bebyggelsens omfang og placering Opholdsarealer, hegn og beplantning Grundforhold Tilbagefyldning og komprimering Geotekniske forhold Miljøtekniske forhold Landinspektør Eksisterende ledninger og installationer Forsyningsforhold Forsyningsselskaber Afvanding og spildevand Vand Varme El Byggepladsforhold Hegn og afskærmning Kontor- og mandskabsfaciliteter Renholdelse Deponeringsafgifter Byggepladsskilt og reklamer Parkering i byggeperioden Udtørring Forbrug til byggeplads og skurby Vejrligsforanstaltninger Kraner Byggepladsbelysning Støj, støv og vibrationer Særlige DNU spilleregler Logistik... 17

5 INDHOLD Adgang på byggepladsen Sikkerhed og sundhed Vejrligsdage Bygherreleverancer Udstyrsleverancer Rammeaftaler ABT93 med tilføjelser Projektrelevante kommentarer til ABT Forsikring Konflikthåndtering... 26

6 4 GENERELLE TEKNISKE KRAV 4.1 Entreprisens omfang Totalentreprisen omfatter den komplette levering bygninger til brug for Dansk Center For Partikelterapi i henhold til nærværende udbudsmateriale. Opgaven omfatter i hovedtræk følgende: Etablering af byggeplads og skurby på anviste arealer Eventuel spunsning for udvidelse af byggegrube udgravet af anden entreprenør Supplerende udgravning for bygning, fundamenter, kloak- og drænledninger, forsyningsledninger m.v. inklusiv jordhåndteringsplan og bortskaffelse af overskudsjord m.v. Fasedelt arkitekt- og ingeniørprojektering samt rådgivertilsyn i henhold til PAR/FRI s ydelsesbeskrivelse Myndighedsbehandling hos bygningsmyndigheder Udførelse af betonbunker for protron strålingsterapi udstyr inklusiv installationer, lejdere, aptering m.v. i henhold til vejledende tegninger og beskrivelse fra Varian. Udførelse af klinik, kontorer m.v i henhold til bygge- og rumprogram inklusive alle installationer og leverancer der ikke er anført som værende uden for entreprisen. Udførelse af forbindelser til DNU S3 inklusive gennembrydninger og forbindelsesdøre, brandsikring m.v. Udarbejdelse og godkendelse af brandstrategi for DCPT Nødvendig levering og etablering af sandopbygning under bygninger Nødvendig tilbagefyldning og komprimering i terræn Totalentreprisen omfatter alle nødvendige ydelser fra overtagelsen af grunden som den henligger på kontrakttidspunktet og til aflevering af et fuldt færdiggjort, funktionsdygtigt og myndighedsgodkendt byggeri med alle tilknyttede faciliteter og anlæg og opfyldende alle krav og specifikationer som angivet i nærværende udbudsmateriale, herunder også al nødvendig projektering og myndighedsbehandling. Bygherren betaler alle tilslutningsafgifter, gebyrer for myndighedsgodkendelser mv. som er nødvendige for byggeriets gennemførelse og brugsklare aflevering inklusiv ibrugtagningstilladelse. Kun leverancer og ydelser, der direkte er anført i afsnit 10 som bygherre leverancer, skal ikke medtages af totalentreprenøren. 1

7 Totalentreprisen skal desuden indeholde det fulde ansvar for udførelsen af de af bygherren indgåede rammeaftaler i henhold til de principper, der er beskrevet i kapitel 10. På situationsplanen vedlagt som annex 4.1, er anført entreprisegrænsen for totalentreprisen mod DNU S3 samt det maksimale byggefelt totalentreprenøren har til rådighed. Arealet inden for byggefeltet skal anvendes til opfyldelse af byggeprogrammets funktioner og krav. Entreprisegrænsen i øvrigt er eksisterende vejanlæg mod hhv. vest, syd og øst. Indeholdt i totalentreprisen skal der indenfor entreprisegrænsen udføres terrænregulering til 30 cm. under færdig slutkote der defineres af omkransende vejkant med tillæg af kantstenshøjde mod vest, syd og øst samt af koten for plan 2 minus 15 cm. Muldpålægning, belægningsarbejder, udvendig belysning på terræn m.v. udføres af anden entreprenør, uden for totalentreprisen. Totalentreprenøren skal dog i forbindelse med projekteringen udføre overordnet design af de udvendige arealer inden for entreprisegrænsen. Totalentreprenøren skal indeholde tilslutninger til DNU S3 i hhv. niveau 1 og 2 i entreprisen. Arbejder i forbindelse med etablering af huller inklusiv bærende konstruktioner, færdiggørelser samt etablering af nødvendig brandklassificeret dørforbindelse inklusiv automatik m.v. skal ligeledes være indeholdt. Entreprisegrænsen er her indvendig ydervæg. Ombygninger i S3, nødvendiggjort af totalentreprenørens tilslutninger for den samlede funktion, udføres af bygherren i tæt samarbejde med totalentreprenøren. Ud over det ved entreprisegrænsen beskrevne areal, indeholder totalentreprisen også sløjfning og opfyldning af den eksisterende adgangsvej til byggegruben inden for entreprisegrænsen. Dette skal ske i tæt samarbejde med bygherren og jordentreprenøren for S Aftalegrundlag Totalentreprisetilbud i medfør af nærværende udbud afgives med henblik på indgåelse af totalentreprisekontrakt på grundlag af følgende dokumenter, i den viste prioriteringsrækkefølge, idet der ved uoverensstemmelse er dokumentet med det laveste nummer, der er gældende: 1. Totalentreprisekontrakt (Paradigma for totalentreprisekontrakt er vedlagt udbudsmaterialet som annex 4.17) 2. Referater af kontraktforhandlingsmøder 3. Eventuelle rettelsesblade udsendt i tilbudsperioden 4. Bygherrens udbudsmateriale jf. udbudsbrev dateret 27. april Hovedtidsplan annex Totalentreprenørens tilbudsmateriale 2

8 7. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, ABT 93, med Region Midtjyllands tilføjelser og fravigelser, annex Pris og tid Totalentreprisetilbuddet skal afgives som fast pris i danske kroner (DKK) ekskl. moms i henhold til Byggestyrelsens cirkulære CIR174 af 10/10/1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder og som ændret ved CIR9784 af 28/11/2003. Prisregulering sker iht. beregningsmetode i ovennævnte cirkulærer, annex : Anvisning om indeksregulering af entreprisesummer vedrørende byggearbejder. Grundlaget for prisreguleringen er byggeomkostningsindeks for boliger, som udgives kvartalsmæssigt af Danmarks Statistik (1. kvt = 100). Aftales der ændringer under arbejdets udførelse, som medfører en ændret ydelse, sker en tilsvarende regulering af pris og tid. Aftale herom sker iht. Region Midtjyllands ABT93, 14 stk. 2 som vedlagt udbudsmaterialet. Aftaler skal indgås skriftligt for at være gældende. Byggearbejdet skal videreføres i vinterperioden iht. Byggestyrelsens bekendtgørelse af 477 af 18/05/2012 om bygge- og anlægsudgifter i vinterperioden. Alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte, skal være indeholdt i totalentreprisetilbuddet iht. afsnit Tilbudsliste Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed, dvs., at samtlige poster og underposter i tilbudslisten skal udfyldes for afgivelse af konditionsmæssigt tilbud. 4.4 Sociale- og uddannelsesklausuler Særlige klausuler for arbejdsmarkedsmæssige-, sociale-, og uddannelsesmæssige forhold gør sig gældende ved arbejder for Region Midtjylland og skal til enhver tid efterleves af totalentreprenøren og tilknyttede underentreprenører, leverandører og rådgivere. Klausulerne fremgår af Regions hjemmeside og kan findes her: Klausuler er ligeledes vedlagt udbudsmaterialet som annex Organisation Projektorganisation: Gennemførelsen af projektet organiseres i henhold til nedenstående diagram. En nærmere beskrivelse af projektorganisationen, herunder roller og ansvar fremgår af annex

9 Figur Projektorganisation for DCPT 4.6 Myndighedsforhold Bygningsmyndigheder Totalentreprenøren fører alle forhandlinger med og har kontakten til alle myndigheder bortset fra Statens Institut for Strålebehandling (SIS). Totalentreprenøren er ansvarlig for al myndighedsbehandling. Aflevering kan ikke finde sted, såfremt ibrugtagningstilladelse ikke foreligger. 4

10 Totalentreprenøren søger for byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse samt indhenter alle nødvendige tilladelser fra myndigheder, herunder afløbstilladelser, naturfredningsforening, miljømyndigheder, ledningsejere mfl., og eventuelle dispensationer. Hvis tilbygningen medfører ændrede flugt- og eller redningsforhold for den eksisterende bygning, skal disse forhold, såvel myndighedsmæssigt og udførelsesmæssigt være indeholdt i totalentreprise tilbuddet. Bygherren forbeholder sig ret til, at deltage i totalentreprenørens møder med myndigheder og totalentreprenøren skal løbende holde bygherren og dennes bygherrerådgiver orienteret om forløbet. Al korrespondance med myndigheder og forsyningsselskaber skal løbende sendes til bygherren. Bygherren skal godkende eventuelle dispensationsansøgninger, inden disse fremsendes til behandling hos myndigheden. Bygningsmyndighederne har i forbindelse med et formøde med bygherrerådgiveren, givet udtryk for følgende i forbindelse med sagsbehandling og byggetilladelser: Byggesagen deles op i 2-3 deltilladelser, alt efter om der skal meddeles gravetilladelse. (Søges i givet fald i forbindelse med byggemodningsarbejdet) Deltilladelse 1 omhandler gravearbejdet, (hvis det bliver nødvendigt). Deltilladelse 2 omhandler betonbunkeren. Der skal i den forbindelse fremsendes: o o o o Ansøgningsskema med underskrevet fuldmagt. Plantegninger, målsatte og målfaste Facader, målsatte og målfaste Projektgrundlag A1, Statiske projekteringsrapport B1 og udvalgte konstruktionstegninger der viser omfanget af beton bunkeren. Deltilladelse 3 omhandler patientdelen. Der skal til den ansøgning fremsendes fyldestgørende tegningsmateriale i henhold til bygningsinspektoratets gældende krav. Byggetilladelse for bunkerdelen forventes at kunne meddeles i løbet af 2 uger. Byggetilladelsen for patientdelen forventes at kunne meddeles indenfor de sædvanlige 6 8 uger. En forudsætning for ovennævnte tidsplan er, at der til projektet tilknyttes en annerkendt statiker. Totalentreprenøren må efter kontraktskrivning selv søge endelig afklaring i forhold til myndighedsbehandling. Hvis tiden for myndighedsbehandlingen afviger fra ovennævnte, er dette bygherrens risiko. 5

11 4.6.2 Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) Bygherren sørger for myndighedsbehandling vedrørende strålingsbeskyttelse ved SIS, behandlingstiden forventes at udgøre 10 arbejdsdage. Hvis tiden for myndighedsbehandlingen overstiger dette, vil overskridelsen kunne tillægges tidsplanen. 4.7 Brandkrav Totalentreprenøren skal efterleve alle tænkelige brandkrav tilknyttet byggeriet. Bygherren har indledningsvist truffet nogle overordnede aftaler med brandmyndighederne. Disse fremgår af vedlagte annex Totalentreprenøren skal, på grundlag af dette samt totalentreprenørens tilbudte layout, udarbejde og sørge for godkendelse af brandstrategi for DCPT herunder også eventuelle forhold i tilknytning til eksisterende byggeri DNU S3, der måtte blive påvirket af tilslutningerne i plan 1 og plan 2. Totalentreprenøren bærer herudover ansvaret for at der udføres afværgeforanstaltninger og afholder udgiften til disse ved bygningsarbejder i nærhed af eksisterende DNU i tæt samarbejde med brandtilsynet på hospitalet, herunder sørger for at brand- og flugtveje fra DNU til hver en tid er fuldt funktionsdygtige. 4.8 Planforhold Projektområdet indgår i den samlede helhedsplan for DNU (vedlagt som annex 4.11) og skal i videst muligt omfang efterleve intentionerne i denne Lokalplan Lokalplan nr. 887 (vedlagt som annex 4.12) er gældende for grunden og byggeriet og der kan ikke forventes dispensering herfra af nogen art. Projektområdet er placeret i delområde I byggefelt Naboforhold Nærmeste nabo er Aarhus Universitetshospital, der i hele byggeperioden vil være i fuld drift med de særlige hensyn dette indebærer. Dette indebærer bl.a. at totalentreprenøren skal indgå i det tekniske nødberedskab den røde knap som nærmere beskrevet i annex 4.13 samt påregne at skulle deltage i kommunikationsmøder med teknisk afdeling på AUH hver 14.dg. med henblik på at koordinere arbejdet på og omkring byggepladsen Trafikforhold og parkering Projektområdet vejbetjenes fra den sydlige ring, både under udførelsen og i den blivende situation. Under udførelsen er der desuden mulighed for at betjene området fra den tidligere Herredsvej der aktuelt fungerer som byggepladsvej. Emnet er nærmere bekrevet i notat vedr. byggemodning, der er vedlagt som annex

12 I forbindelse med eksempelvist støbeprocessen, kan totalentreprenøren have behov for at afspærre den vestgående kørebane på den sydlige ring, ligeledes skal der i forbindelse med Varians montage af udstyrsleverancen, alt efter totalentreprenørens bygningslayout, afspærres i den vestgående kørebane af den sydlige ring. Totalentreprenøren skal i den forbindelse forestå de nødvendige forhandlinger med vejmyndigheden og bygherren i forhold til den overordnede hospitalsdrift, såvel som levere, montere, vedligeholde og fjerne den nødvendige afspærring og skiltning. P-pladser iht. lokalplankravet kan forventes indeholdt i den samlede løsning for parkering for DNU. Cykelparkering iht. lokalplan krav skal indeholdes indenfor projektområdet. Cykelparkering skal udføres nær byggeriets indgange, overdækket og visuelt i overensstemmelse med det øvrige DNU. Parkering i udførelsesperioden er nærmere beskrevet under afsnittet vedr. byggepladsforhold Bebyggelsens omfang og placering I henhold til lokalplan (Vedlagt som annex 4.12) Opholdsarealer, hegn og beplantning Er ikke indeholdt i totalentreprenørens ydelser 4.9 Grundforhold Forud for forventet byggestart foranlediger bygherren udgravning af byggegruben til kote 55,0 som beskrevet i særskilt notat om byggemodning, der er vedlagt som annex 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. Herfra overtager totalentreprenøren grunden og alle videre arbejder, herunder supplerende udgravning og jordhåndtering samt evt. nødvendige spunsarbejde. Eventuel spuns skal som udgangspunkt placeres inden for det maksimale byggefelts rammer. Der kan dog efter nærmere aftale med bygherren placeres spuns uden for dette, hvor der er tilstrækkelig respektafstand til ledninger m.v. I tilfælde af, at totalentreprenøren har underskud af råjord til tilbagefyldning omkring bygning m.m. vil bygherren anvise hvor dette kan afhentes inden for hospitalsbyens område. De i nærværende udbud vedlagte tegninger kan ikke påregnes at være fuldt opdaterede og det påhviler således totalentreprenøren at registrere de faktiske forhold ved en detaljeret gennemgang af grunden / byggegruben inden byggestart. 7

13 4.9.1 Tilbagefyldning og komprimering Som udgangspunkt ønsker bygherren at alle områder kan anvendes til veje, stier og parkeringsarealer. Komprimeringsgraden anses derfor for at være tilstrækkelig, såfremt de i AAB jordarbejder afsnit Almindelig Arbejdsbetingelser, annex 4.20 udarbejdet af vejdirektoratet, anførte komprimeringsgrader opnås. I relation til komprimering under bygningen er det de konstruktive krav der er bestemmende, herunder Varians krav til sætninger, bygherrens sætningskrav m.v. der vil være gældende Geotekniske forhold Der henvises til vedlagte rapport vedr. geotekniske undersøgelser, DNU. Partikelterapibygning. Geoteknisk undersøgelse, , se annex 4, som indeholder resultatet af de geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser. Som supplement til nærværende rapport er der udført konsolideringsforsøg og Bender tests til bestemmelse af deformationsparametre. Resultatet af disse forsøg er afrapporteres i en samlet geoteknisk rapport, der er vedlagt som annex 9.3 (Eftersendes i uge 19) Alle nødvendige supplerende geotekniske undersøgelser skal foretages af totalentreprenøren og være indregnet i tilbuddet Miljøtekniske forhold Byggegrunden etableres på et område der tidligere udgjorde landbrugsjord. Bygherren har tidligere foretaget miljøtekniske undersøgelser der dokumenterer at jorden kan klassificeres som ren. Dokumentation kan udleveres på forlangende. Der er ikke udført nogen egentlig miljøteknisk undersøgelse i forbindelse med den geotekniske undersøgelse i det aktuelle byggefelt. I Den geotekniske undersøgelse er nedenstående præciseret: I forbindelse med nærværende entreprise skal totalentreprenøren selv sørge for bortkørsel af den supplerende jord der udgraves ud over den byggegrube der etableres af bygherren. Eventuelle jordhåndteringsplaner m.v. skal således også være indeholdt i totalentreprisen. Jordhåndteringsplanen skal sikre at overskudsjorden, herunder eventuel forurenet jord, håndteres og disponeres i overensstemmelse med gældende lovgivning og Aarhus Kommunes Regulativ for jordflytning. Bygherren ønsker, at bortskaf- 8

14 felse af forurenet jord begrænses mest muligt, dog under hensyntagen til områdets anvendelse. Alle eventuelle udgifter til supplerende miljøtekniske undersøgelser kontrol, dokumentation myndighedskontakt samt sortering i nødvendigt omfang og bortkørsel af overskudsjord som ren jord jf. grænseværdier på jordtippen ved Aarhus Havn skal være indeholdt i totalentreprisen Landinspektør Bygherren afsætter hoved fixpunkt med placering efter aftale med totalentreprenøren. Totalentreprenøren forestår alt andet landinspektør arbejde herunder alle nødvendige opmålinger, attester og afsætninger af byggeriet og afholder alle udgifter i den forbindelse Eksisterende ledninger og installationer Kendte eksisterende ledninger og installationer i terræn er beskrevet i overordnet notat vedr. byggemodning vedlagt som annex 4.6. Samtlige ledninger inden for det anviste maksimale byggefelt, er omlagt og placeret uden for byggefeltets grænse. I og med at der bygges lige op ad et hospital i fuld drift er det af allerstørste vigtighed at totalentreprenøren udviser den største forsigtighed overfor eksisterende installationer på eller ved byggepladsen, herunder også sørger for at alle involverede arbejdere er instrueret i hvorledes man skal forholde sig ved graveskader. Evt. udgifter til reparation af beskadigede kabler, ledninger o.lign. samt evt. omlægninger afholdes af totalentreprenøren og er bygherren uvedkommende Forsyningsforhold Arbejder skal udføres i henhold nærværende byggeprogram og ellers i henhold til forsyningsselskabernes regler og regler. Tilslutningspunkter og muligheder for forsyning vand, varme og el er nærmere beskrevet i overordnet notat vedr. byggemodning der er vedlagt som annex 4.6. Nærværende totalentreprenør eller dennes underentreprenører, skal være autoriseret til at udføre tilslutning til tilslutningspunkterne Forsyningsselskaber Vand og spildevand: Aarhus Vand A/S Bautavej Århus V. Affald og fjernvarme: 9

15 AffaldVarme, Aarhus Kommune Bautavej Århus V Elforsyning: NRGi A/S Dusager Århus N Elforsyning skal ske fra forsyningsselskabet NRGi s jordkabelnet, DNU forsyningsring, fra afsat tilslutningspunkt, se tegning i annex 4.6. Telefon, antenne, bredbånd og fibernet: Forsynes fra DNU via rammeaftale partner Afvanding og spildevand Der er sat/forberedt skelbrønde som tilslutningsmulighed for regn- og spildevand i det sydøstlige hjørne af byggefeltet med tilstrækkelig kapacitet i henhold til annex 4.3 m.fl. Indmåling af brønde kan leveres på forlangende i forbindelse med detailprojekteringen. Herfra etablerer totalentreprenør nyt separat system på grunden for afvanding af dræn-, regn- og spildevand. Opmærksomheden skal henledes på følgende forhold: Totalentreprenøren skal således i forbindelse med nærværende opgave etablere nødvendigt drænsystem for fastholdelse af det permanente grundvandsspejl i denne kote under og omkring bygningerne for DCPT. I øvrigt henvises til den geotekniske rapport, annex 9.3. Alle foranstaltninger til midlertidig såvel som permanent grundvandssænkning skal være indeholdt i entreprisen. Se herudover byggeprogrammets kapitel Vand Bygherren etablerer stik til forsyning af byggeriet i henhold til annex 4.3 m.fl. Se herudover byggeprogrammets kapitel 9 10

16 Varme Bygherren etablerer stik til forsyning af byggeriet i henhold til annex 4.3 m.fl. Se herudover byggeprogrammets kapitel El Bygherren leverer stik til forsyning af byggeriet i henhold til annex 4.3 m.fl. Se herudover byggeprogrammets kapitel Byggepladsforhold Totalentreprenøren skal anlægge byggeplads og skurby på arealet umiddelbart overfor DCPT se annex 4.2. Arealet er, inden totalentreprenøren overtager dette, opfyldt til ca. 50 cm under færdig kote hvorefter totalentreprenøren kan opbygge sin byggepladsbelægning samt overkørsler til hhv. busvejen og byggefeltet. Totalentreprenøren skal efter entreprisens afslutning, fjerne byggepladsopbygningen igen. Området skal deles med 2 andre igangværende områder under DNU, dels S5 og dels et centralt køkken. Begge vil være under udførelse samtidigt med DCPT. S5 udføres i hovedentreprise og det Centrale Køkken vil blive udført i totalentreprise. Det specifikke areal vil blive anvist i forbindelse med kontraktskrivningen. Inden for totalentreprenørens etablerede byggeplads, skal der reserveres og anvises mellem m 2 og m 2 til brug for Varian, som Varian selv har ansvaret for. Området skal være klart 1 måned før RFE (Ready for Equipment) og skal være disponibelt indtil 3 måneder efter RFE. De nærmere betingelser for området samt de eksakte tidspunkter, aftales direkte mellem Varian og totalentreprenøren. 11

17 Adgang til /fra byggeplads DCPT S5 Byggepladsareal/Skurby Centralt køkken Adgang til / fra I forbindelse med Varians installation Skurby af udstyr, skal nærværende entreprenør etablere byggepladsareal for Varians montagekraner i et område syd og vest for bunkeren. Bundopbygningen skal kunne bære de krævede laster fra Varians kraner, alt i henhold til BID annex 7.1 afsnit 5.5 m.fl. samt BID addendum dateret 22. april

18 Hegn og afskærmning Totalentreprenøren skal opsætte hegn og de nødvendige aflåsninger til fuldstændig aflukning af byggeplads og skurbyområde med henblik på sikring imod uvedkommendes indtrængen hele døgnet. Følgende minimumskrav er gældende for hegnet: minimum 2,0 m højt. Gennemgående, tæt og skal kun kunne fjernes ved brug af værktøj Åbninger forsynes med hængslede aflåselige låger Udgifterne til opsætning, vedligeholdelse og nedtagning skal være indeholdt i tilbuddet. Ligeledes er eventuelle yderligere tiltag i forhold til tyverisikring bygherren uvedkommende Kontor- og mandskabsfaciliteter Totalentreprenøren etablerer, drifter og fjerner nødvendige kontor- og velfærds faciliteter for egen entreprise i henhold til gældende lovgivning. Herudover etableres der til bygherrens brug følgende: Selvstændigt aflåseligt kontor med 4 kontorarbejdspladser komplet, inkl. skrivebord, kontorstol, reoler, mindre mødebord og stole samt trådløs internetforbindelse. Adgang til fælles mødefaciliteter, toiletter og tekøkken. Herudover etableres der til Varians brug følgende nedenstående jf. tabel 2 i BID (indsat herunder) 13

19 Enhver form for beboelse eller andet ophold i skurbyen og på byggepladsen uden arbejdsmæssigt indhold er ikke tilladt Renholdelse Det påhviler totalentreprenøren løbende at renholde pladsen og borskaffe affald og overskydende byggematerialer. Der henstilles til at totalentreprenøren etablerer fælles affaldsstationer for alle underentreprenører og Varian, strategisk godt placeret og med mulighed for sortering i videst muligt omfang. Renholdelse af de vej- og sti arealer m.m., der anvendes til transport til og fra byggepladserne udføres og afholdes af totalentreprenøren. Veje skal renholdes dagligt. Renholdelsen skal ske i koordination med de øvrige entreprenører der benytter samme adgangsveje, stier m.m. (Byggemodning, S3, S5, køkken m.v.) Deponeringsafgifter Alle udgifter i forbindelse med deponering og bortskaffelse af affald, jord og overskydende materialer, herunder også materialer fra Varian i henhold til BID punkt 2.4 (Indsat nedenfor), afholdes af totalentreprenøren indenfor tilbudssummen. Vedrørende forurenet jord se dog afsnit

20 Byggepladsskilt og reklamer Totalentreprenøren leverer, opstiller og vedligeholder byggepladsskilt iht. gældende krav om CVR nr. m.v. Skiltet skal minimum indeholdende oplysninger om projektet, bygherre og bygherrerådgiver, totalentreprenør og evt. underentreprenører / rådgivere efter eget valg. Forslag til udformning sendes til bygherren for godkendelse inden produktion og opsætning. Kontor- og mandskabsvogne i skurbyen må være forsynet med faste skilte med totalentreprenørens firmanavn / logo. Alle øvrige former for reklamere tolereres ikke, herunder enhver form for flag og bannere Parkering i byggeperioden Parkering af varevogne / firmabiler skal ske indenfor skurbyens afgrænsning på særskilt P-område etableret af totalentreprenøren. Parkering på selve byggepladsen accepteres kun såfremt det arbejdsbetinget er tvingende nødvendigt. Parkering af private biler og cykelparkering skal ske udenfor skurbyen /byggepladsen på samme vilkår som øvrige ansatte på og ved sygehuset. Udgifter hertil er bygherren uvedkommende Udtørring Totalentreprenøren forestår al nødvendig opvarmning og udtørring af byggeriet. Totalentreprenøren har ligeledes ansvaret for at sikre bygningerne mod indtrængning af vand ved omhyggelig afdækning og lukning i hele byggefasen så dette minimeres. Alle udgifter hertil skal være indeholdt i tilbudssummen ekskl. forbrug Forbrug til byggeplads og skurby Alle udgifter til drift af skurby og byggeplads skal være indeholdt i totalentreprisen. Totalentreprenøren skal således opsættes de nødvendige målere for afregning Vejrligsforanstaltninger Alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte, skal være indeholdt i totalentrepriseudbuddet og er bygherren uvedkommende. Totalentreprenøren skal indeholdt i tilbuddet gennemføre vejrligsforanstaltninger i et omfang, som er nødvendigt for byggepladsens uafbrudte drift, og således at byggerytmen ikke hindres af vejrliget og arbejdstidsplanen overholdes. Totalentreprenøren har det fulde ansvar for, at trufne vinterforanstaltninger er tilstrækkeligt effektive til fuldt ud at hindre skader på bygværker og anlæg, og at sikre arbejdets fortsættelse. Ansvaret for samt initiativet til at undgå frostskader og fugtskader af enhver art, påhviler totalentreprenøren, også under eventuelle arbejdsstandsninger. 15

21 Kraner Det er op til totalentreprenøren at vurdere behov, antal og placering af kraner nødvendige for egne arbejder. I den udstrækning der anvendes faste byggepladskraner skal disse stilles til rådighed for eventuelle bygherreleverancer. Alle kraner skal i toppen bestykkes med tydelig lys for helikopterflyvninger. Kranopstiller sikrer sig at lyset er godkendt til formålet. Der skal påregnes koordinering med omkringliggende byggefelter herunder især udbudsområde S3 og S Byggepladsbelysning Totalentreprenøren opstiller og vedligeholder al nødvendig orienterings- og arbejdsbelysning af byggepladsen, arbejdssteder og skurbyen. Belysningen skal tilrettelægges så der i videst muligt omfang tages hensyn til, at hospitalet er i drift/bebos døgnet rundt Støj, støv og vibrationer Der skal i videst muligt omfang tages hensyn til hospitalets arbejdsgang. Således har entreprenøren i hele byggeperioden pligt til at medvirke til at begrænse gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv. mest muligt af hensyn til hospitalets dagligdag, også selvom dette kan besværliggøre arbejdets udførelse. I god tid, og senest 2 uger før iværksættelse af arbejder, der trods foranstaltninger kan give anledning til gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt mv., skal totalentreprenøren advisere berørte afdelinger på hospitalet og øvrige naboer, der forventes berørt af generne. Forholdet medtages på faste kommunikationsmøder med hospitalets driftsafdeling, der skal påregnes afholdt hver 14. dg. Grænseværdier for støj fra bygge- og anlægsarbejder er angivet i efterfølgende tabel 4.1. For arbejder der af særlige årsager kun kan udføres om natten eller i weekender, kan der søges dispensation. Tidspunkt Mandag-fredag Mandag-fredag Øvrige tidspunkter Kl Kl (maks. værdier i pa- Område rentes) Eksisterende hospital 1) Øvrige bygninger med personophold i lokalplanområdet Område for blandet bolig og erhverveområde (50) (55) 1) Ved facade af nærmeste bygning med rum med støjfølsom anvendelse og på udendørs opholdsarealer. Rum med støjfølsom anvendelse omfatter bl.a. sengestuer, undersøgel- 16

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

TOTALENTREPRISEKONTRAKT

TOTALENTREPRISEKONTRAKT TOTALENTREPRISEKONTRAKT i henhold til ABT 93 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 75 c/o Plus Bolig Alexander Foss Gade 7 9000 Aalborg I det

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv.

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv. Bilag 2 Dato 13-02-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Ydelsesbeskrivelse rådgiverudbud Ugerløse Rådgiverydelse for separering af deloplandene UG01, UG02, UG08, UG09, UG12 og UG14 i Ugerløse, samt kapacitetsberegning

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Lillian Kristensen projektdirektør

Lillian Kristensen projektdirektør Jens Anton Dalgaard Lillian Kristensen projektdirektør projektchef KVALITETSFONDSBYGGERIET - REGIONSHOSPITALET VIBORG Informationsmøde oprensningsentreprise 16.12.2013 SWECO AART MIDTCONSULT WSP Dagsorden

Læs mere

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU Emner 1. DNU-projektet 2. Byggeplads og gennemførelsesstrategi 3. Sikkerhedsarbejdet

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger 29. oktober 2014 - Bent Kofoed Siden sidst Vinterbekendtgørelsen - ingen ændringer siden 18. maj. 2011 Vinterkonsulenterne er neutral rådgiver på området vinterbyggeri og vejrlig

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax.

Århus Universitetshospital Århus Sygehus Teknisk Afdeling, bygning 6A Tage-Hansens Gade 2 8000 Århus C. Tlf. 89 49 73 65 Fax. Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 A.1 A.01 Ordregiver og teknikere Projekt: Århus Sygehus THG Bygning 2, etage 2 øst Ombygning ifm. præparationen THG Ordregivers projekt nr. 10P109 Ing. sag nr.

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Parcelhusgrunde Nåleøjet i Vester Hassing Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Nåleøjet i Vester Hassing Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten 2007-46143 - KJK/tik Nåleøjet På sælger Aalborg Kommune 4 parcelhusgrunde. Grundene er vist på vedhæftede salgsrids (bilag 1). Grundene varierer fra 711 m 2 til 952 m 2. Nåleøjet ligger naturskønt i den

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Tilbudsliste Dato: 15.03.2013 BYGGESAG: Om- og udbygning af St. Magleby Skole DATO: 15.03.13 Side 2/16 Undertegnede firma (i det følgende

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM OVERORDNEDE FORHOLD... 3 1.1 Indledning og formål...

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser

Udkast til kontrakt Forureningsundersøgelser. Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Forureningsundersøgelser Offentligt udbud Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser 6. april 2011 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Rammeaftale

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 Aftale om teknisk rådgivning og bistand SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 1 1. Parterne 1.1. Undertegnede som bygherre: Odense Kommune i det følgende

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere