Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber"

Transkript

1 Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes anbefalinger på deres hjemmeside. På Bestyrelsessekretariatets hjemmeside findes et skema, som skal anvendes i forbindelse med offentliggørelsen af den samlede oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes anbefalinger. Hensigten med den samlede oversigt er at lette tilgængelighed og overskuelighed for selskabets interessenter. Skema til rapportering - Opdateret den 6. december

2 Introduktion/konklusion: Redegørelse vedr. Royal Arctic Line A/S, 2012 april 2013 Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionæren, således at bestyrelsen kender aktionærens holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet Kapital- og aktiestruktur Royal Arctic Lines bestyrelse og direktion bakker op om et aktivt ejerskab, og indgår derfor i tæt dialog med ejerens repræsentanter; Naalakkersuisut og Departementet for Sundhed og Infrastruktur. Der afholdes aktionærmøder, hvor bestyrelsesformanden orienterer om betydende udviklinger eller ændringer i resultatudviklingen samt sager, som kan have væsentlig samfundsmæssig eller samfundsøkonomisk virkning. Fragtrater og mastersejlplan godkendes hvert år af ejerens repræsentanter, ligesom alle større beslutninger fremsendes til kommentering hos ejerrepræsentanter inden implementering. Endelig modtager ejeren kvartalsrapporter og økonomiske nøgletal fra Royal Arctic Line Det anbefales, at bestyrelsen årligt vurderer, hvorvidt selskabets kapitalstruktur fortsat er i aktionærens og selskabets interesse, samt redegør for denne vurdering i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport. 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet og selskabets samfundsansvar I efteråret 2012 har Royal Arctic Line udarbejdet en kapitalstrukturanalyse, der er fremlagt for ejeren i starten af Skema til rapportering - Opdateret den 6. december

3 ikke 2.1. s politik i relation til interessenterne og samfundsansvar / ikke anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en politik for selskabets forhold til dets interessenter og sikrer, at interessenternes interesser respekteres i overensstemmelse med selskabets politikker herom Samfundsansvar Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en politik for selskabets samfundsansvar Det anbefales, at selskabet redegør for sin politik for samfundsansvar i årsrapporten, eller at årsrapporten henviser til en redegørelse, som er offentliggjort indenfor det seneste år. Redegørelsen bør som minimum indeholde oplysninger om: a) s politik for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som selskabet anvender. b) Hvordan selskabet omsætter sin politik for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor. c) s vurdering af, hvad der er opnået som følge af selskabets arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret samt selskabets forventninger til arbejdet fremover. d) Redegørelsen eller henvisningen skal gives tilknytning til ledelsesberetningen. Royal Arctic Lines bestyrelse har vedtaget en politik for interessenter. Royal Arctic Lines bestyrelse godkendte selskabets strategi for samfundsansvar i marts Royal Arctic Line påbegyndte afrapportering på implementeringen af selskabets strategi for samfundsansvar i årsberetningen for Årsberetningen for 2012 vil således følge op på selskabets CSR-implementering i henhold til de beskrevne retningslinjer. Skema til rapportering - Opdateret den 6. december

4 e) For selskaber som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at redegørelsen gives for koncernen som helhed. 3. Åbenhed og transparens ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 3.1. Afgivelse af oplysninger til markedet Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en kommunikationsstrategi. Royal Arctic Lines vedtagne kommunikationspolitik baserer sig på koncernens værdi om at kommunikere hurtigt og effektivt. Der benyttes en række kanaler til formidling, herunder et profilblad og hjemmesiden. På vil al finansiel information gøres tilgængeligt. Der arbejdes med at øge mængden af tilgængelig information, herunder sponsorpolitik, sprogpolitik og CSR-strategi. Kommunikationspolitikken er ikke godkendt af bestyrelsen. Med henblik på at styrke selskabets åbenhed yderligere samt skabe klare retningslinjer for selskabets kommunikation, har bestyrelsen iværksat en opdatering af selskabets kommunikationspolitik i første halvår Det anbefales, at selskabet på sin hjemmeside offentliggør alt materiale, som kan rekvireres gennem Erhvervsstyrelsen. Derudover skal forretningsordnen for bestyrelsen offentliggøres på hjemmesiden. På Royal Arctic Lines hjemmeside er års- og halvårsrapporter tilgængelige. En ny hjemmeside er under opbygning og her vil øvrige dokumenter, der tilgår Erhvervsstyrelsen, blive offentliggjort Det anbefales, at lønsum pr. årsværk og samlet lønsum oplyses i årsrapporten. Opgørelse af samlet lønsum samt antal fuldtidsansatte fremgår rutinemæssigt af Royal Arctic Lines årsrapport Det anbefales, at selskabet ikke køber ydelser af bestyrelsesmedlemmer personligt eller deres nærtstående, herunder virksomheder hvor medlemmerne indgår i ejerkredsen. I undtagelsesvise situationer hvor bestyrelsesmedlemmer ønsker at byde på opgaver i selskabet, skal dette ske efter I bestyrelsens forretningsorden 4.4 bestemmes det, at såfremt et medlem af bestyrelsen, en suppleant eller en direktør indgår aftaler med selskabet, skal aftalen godkendes af bestyrelsen. Skema til rapportering - Opdateret den 6. december

5 principperne i offentlige udbud. Eventuel handel mellem selskabet og bestyrelsesmedlemmer bør fremgå af årsrapportens noter. ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det Det anbefales, at der i årsrapporten redegøres for de enkelte medlemmer af bestyrelsen og direktionens særlige kompetencer. Årsrapporten bør som minimum indeholde følgende oplysninger om medlemmerne af bestyrelsen og direktionen: a) Den pågældendes stilling og alder b) Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i grønlandske og udenlandske virksomheder samt krævende organisationsopgaver c) De enkelte medlemmers særlige kompetencer d) Tidspunktet for medlemmets indtræden i bestyrelsen/direktionen. En redegørelse for bestyrelsesmedlemmernes ledelseshverv i overensstemmelse med årsregnskabsloven indgår rutinemæssigt i selskabets årsrapport. I årsrapporten for 2011 påbegyndtes en mere uddybende beskrivelse iht. herværende retningslinjer. Denne praksis vil fortsætte fremadrettet, og således også gøre sig gældende i årsrapporten for Det anbefales, at antallet af afholdte bestyrelsesmøder oplyses i årsrapporten. Iht. bestyrelsens forretningsorden 3 afholdes årligt mindst fire møder. Dette vil blive redegjort for i årsberetningen for 2012 og fremover. 4. Bestyrelsens opgaver og ansvar 4.1. Overordnede opgaver og ansvar Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt fastlægger selskabets overordnede strategi med henblik på at sikre værdiskabelsen i selskabet samt at strategien fortsat understøtter Med henblik på fortløbende at kunne (re)definere strategiske mål samt vurdere strategiske aktiviteter iht. værdiskabelse, risikostyring og ejerens interesser, er selskabets strategi eller specifikke strategiske aktiviteter på dagsorden ved hvert bestyrelsesmøde. Skema til rapportering - Opdateret den 6. december

6 aktionærens overordnede målsætninger Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt fastlægger sine væsentligste opgaver i relation til den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med selskabet, herunder på hvilken måde bestyrelsen vil udøve kontrol med direktionens arbejde. ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det I april 2013 afholdt bestyrelsen tillige strategidag. Bestyrelsens væsentligste opgaver i relation til den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med selskabet er specificeret i bestyrelsens forretningsorden, der behandles årligt på det konstituerende bestyrelsesmøde (se også punkt 4.3.1) 4.2 Mangfoldighed Det anbefales, at bestyrelsen hvert år drøfter selskabets aktiviteter for at sikre mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, herunder at der er lige muligheder for begge køn, og at der sikres lokal forankring. Bestyrelsen fastsætter konkrete mål for mangfoldighed og i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport redegør for såvel sin målsætning som status for opfyldelsen heraf Forretningsordener og instrukser Royal Arctic Lines bestyrelse har igangsat udarbejdelsen af en politik for mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer Det anbefales, at bestyrelsen årligt gennemgår sin forretningsorden med henblik på at sikre, at den er dækkende og tilpasset selskabets virksomhed og behov Det anbefales, at bestyrelsen årligt gennemgår og godkender en instruks for direktionen, herunder fastlægger krav til direktionens rettidige, præcise og tilstrækkelige rapportering til bestyrelsen samt til kommunikation i øvrigt mellem de to ledelsesorganer. Bestyrelsens forretningsorden og forslag til eventuelle ændringer heri er på dagsorden ved hvert konstituerende bestyrelsesmøde. Jævnfør pkt fremgår krav til direktionens rapportering af bestyrelsens forretningsorden. 4.4 Formand og næstformanden Det anbefales, at der vælges en næstfor- Det fremgår af bestyrelsens forretningsorden 2.2, at der ved det konstitue- Skema til rapportering - Opdateret den 6. december

7 mand for bestyrelsen, som fungerer i tilfælde af formandens forfald og i øvrigt er en effektiv sparringspartner for formanden. ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det rende bestyrelsesmøde skal vælges en næstformand. Det fremgår af vedtægter for Royal Arctic Line A/S, at bestyrelsen vælger næstformanden fra sin midte Det anbefales, at forretningsordnen for bestyrelsen indeholder en beskrivelse af formandens og næstformandens opgaver, pligter og ansvar. Formand og næstformands opgaver, pligter og ansvar er beskrevet i forretningsorden for Royal Arctic Lines bestyrelse 4.1, 5.1 & Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for selskabet, herunder kortvarigt at deltage i den daglige ledelse, skal der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom inklusive forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der skal sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og direktionen. Aftaler om formandens deltagelse i den daglige ledelse og den forventede varighed heraf skal offentliggøres i en pressemeddelelse. Til dags dato har en situation som den beskrevne ikke været nødvendig. Skulle en situation opstå, hvor formanden skal udføre særlige opgaver for selskabet, vil der foretages bestyrelsesbeslutning i overensstemmelse med retningslinjer for god selskabsledelse. 5. Bestyrelsens sammensætning og organisering 5.1. Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen Det anbefales, at bestyrelsen årligt gennemfører en bestyrelsesevaluering. Bestyrelsesevalueringens formål er at give aktionæren og bestyrelsen en vurdering af dels den samlede bestyrelse og de enkelte medlemmers arbejde i det forgangne år, og dels af bestyrelsens kompetencemæssige sammensætning i forhold til udfordringer selskabet står overfor. Siden 2011 har bestyrelsen gennemført evalueringer årligt med bistand fra en ekstern konsulent. Evalueringen indbefatter samtlige nævnte punkter. Skema til rapportering - Opdateret den 6. december

8 Bestyrelsesevaluering skal indeholde følgende elementer: 1) Kompetencebehovsanalyse beskrivelse af de kvalifikationer, der kræves i den optimale bestyrelse for det konkrete selskab. 2) Evaluering a. Vurdering af den samlede bestyrelses performance og kompetencer. b. Vurdering af hvilken performance og kompetencer hvert enkelt bestyrelsesmedlem bidrager med. c. Vurdering af hvorvidt antallet af medlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov. 3) Kompetencegabsanalyser sammenfatning hvor forskelle mellem den optimale bestyrelse og den nuværende bestyrelse vurderes. 4) Anbefaling til lukning af eventuelle kompetence- og performancegab, igennem kompetenceudvikling og/eller justeringer i bestyrelsessammensætningen. ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det Det anbefales, at bestyrelsesevalueringen som minimum hvert andet år gennemføres i samarbejde med en ekstern konsulent. Royal Arctic Lines bestyrelsesevaluering gennemføres årligt i samarbejde med en ekstern konsulent Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt evaluerer direktionens arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier. En formaliseret evaluering af samarbejdet mellem bestyrelse og direktionen gennemføres i forbindelse med bestyrelsesevalueringen Det anbefales, at direktionen og bestyrelsen fastlægger en procedure, hvorefter deres samarbejde årligt evalueres ved en formaliseret dialog Se pkt Skema til rapportering - Opdateret den 6. december

9 mellem formanden for bestyrelsen og den administrerende direktør, samt at resultatet af evalueringen forelægges for bestyrelsen og aktionæren. ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 5.2. Uddannelse af medlemmer af bestyrelsen Det anbefales, at bestyrelsesformanden sikrer, medlemmerne af bestyrelsen ved tiltrædelsen modtager en introduktion til selskabet, herunder aktionærens overordnede politik i forhold til selskabet Det anbefales, at bestyrelsesformanden og bestyrelsesmedlemmet én gang årligt sammen vurderer, om bestyrelsesmedlemmets kompetencer bør opdateres eller udvikles Bestyrelsens uafhængighed Nye medlemmer af Royal Arctic Lines bestyrelse tiltræder bestyrelsens forretningsorden og modtager relevant supplerende materiale, herunder vedtægter, strategi og siden 2012 adgang til materiale fra tidligere bestyrelsesmøder. Bestyrelsesevalueringen kortlægger blandt andet bestyrelsens kompetencer, og ved denne lejlighed afklarer formanden eventuelle behov for opdatering og udvikling af bestyrelsesmedlemmernes kompetencer Det anbefales, at alle de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, således at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser. For at være uafhængig må den pågældende ikke: a) være eller inden for de seneste to år have været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i selskabet eller et associeret selskab b) have modtaget større vederlag fra selskabet/koncernen eller et associeret selskab inden for de seneste to år i anden egenskab end som medlem af bestyrelsen c) være eller inden for de seneste to år have været ansat eller partner hos selskabets revisor Royal Arctic Line lever ikke op til e), da et af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har siddet i bestyrelsen i mere end 9 år. I Royal Arctic Lines bestyrelsesevaluering 2012 blev det konkluderet, at bestyrelsen har en god sammensætning, hvad angår kompetencer, og at bestyrelsen har et godt samarbejde. Royal Arctic Lines bestyrelse mener, at en tidsgrænse for det enkelte bestyrelsesmedlems deltagelse i bestyrelsen ikke er hensigtsmæssig, idet tung erfaring og historisk indsigt er værdifulde kvalifikationer i en bestyrelse, der skal varetage den øverste ledelse af et selskab som Royal Arctic Line, hvor investeringer kan være omfattende og have stor samfundsmæssig betydning. Hvad angår de punkter, der vedrører bestyrelsesmedlemmernes uafhængighed, fremgår instruks ved inhabilitet af bestyrelsens forretningsorden 4.4. Skema til rapportering - Opdateret den 6. december

10 d) være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med selskabet e) have været medlem af bestyrelsen i mere end ni år f) være i nær familie med personer, som betragtes som afhængige. ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 5.4. Medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen Det anbefales, at der i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside redegøres for reglerne for medarbejdervalg og for selskabets anvendelse heraf i selskaber, hvor medarbejderne har valgt at benytte selskabslovgivningens regler om medarbejderrepræsentation. Det fremgår af Royal Arctic Lines årsberetning og hjemmeside, hvilke af bestyrelsens medlemmer, der er medarbejdervalgte, hvornår de er valgt og længden af deres valgperiode. Hvad angår valg af medarbejderrepræsentanter til Royal Arctic Lines bestyrelse, Royal Arctic Line Bekendtgørelse for Grønland om medarbejderes valg af bestyrelsesmedlemmer. Der henvises til denne på selskabets hjemmeside ral.gl 5.5. Mødefrekvens Det anbefales, at bestyrelsen mødes regelmæssigt i henhold til en i forvejen fastlagt mødeog arbejdsplan, og når det i øvrigt skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov Ledelsesudvalg (komitéer) Det fremgår af forretningsorden for bestyrelsen i Royal Arctic Line 3.2, at der skal afholdes minimum fire bestyrelsesmøder årligt, og i øvrigt når formanden skønner det nødvendigt, eller hvis et medlem af bestyrelsen eller direktion fremsætter forlangende herom til formanden. Bestyrelsen i Royal Arctic Line fastsætter ved årets tredje bestyrelsesmøde (august/september) en fast møderække for det kommende år. Skema til rapportering - Opdateret den 6. december

11 Det anbefales, at selskabet i ledelsesberetningen i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside offentliggør: Ledelsesudvalgenes kommissorier Udvalgenes væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i hvert udvalg Navnene på medlemmerne i det enkelte ledelsesudvalg, herunder udvalgenes formænd, samt oplysning om, hvem der er medlemmer med særlige kvalifikationer. ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det Royal Arctic Lines bestyrelse har nedsat et enkelt ledelsesudvalg et vederlagsudvalg. Bestyrelsens formand og næstformand fungerer ligeledes som formand og næstformand for vederlagsudvalget, hvilket fremgår af årsrapporten for Vederlagsudvalgets kommissorium er under opdatering, og efter godkendelse i bestyrelsen vil kommissoriet blive offentliggjort på selskabets hjemmeside ral.gl Det anbefales, at bestyrelser for selskaber, som regnskabsklasse D, nedsætter et revisionsudvalg Det anbefales, at det ved sammensætningen af revisionsudvalget sikres, at: formanden for bestyrelsen ikke er formand for revisionsudvalget udvalget tilsammen råder over en sådan sagkundskab og erfaring, at det har en opdateret indsigt i og erfaring med finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold i selskaber, med sammenlignelige forhold Det anbefales, at revisionsudvalget inden godkendelsen af årsrapporten og anden finansiel rapportering overvåger og rapporterer til bestyrelsen om: Regnskabspraksis på de væsentligste områder Royal Arctic Lines bestyrelse finder det ikke nødvendigt med et revisionsudvalg. Samtlige medlemmer af Royal Arctic Lines bestyrelse deltager aktivt og engageret i bestyrelsens regnskabsmæssige opgaver. Bestyrelsen vurderer derfor, at et revisionsudvalg ikke er hensigtsmæssigt for bestyrelsens samarbejde på området. Se pkt Se punkt Skema til rapportering - Opdateret den 6. december

12 Væsentlige regnskabsmæssige skøn Transaktioner med nærtstående parter Usikkerheder og risici, herunder også i relation til forventningerne. ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det Det anbefales, at revisionsudvalget: årligt vurderer behovet for en intern revision, og i givet fald, fremkommer med anbefalinger om udvælgelse, ansættelse og afskedigelse af lederen af en eventuel intern revision og den interne revisions budget overvåger direktionens opfølgning på den interne revisions konklusioner og anbefalinger. Se punkt Royal Arctic Lines bestyrelse har drøftet behovet for etableringen af intern revision. Bestyrelsen finder ikke, at der er behov for et sådant uafhængigt organ. Se punkt Hvis der nedsættes et nomineringsudvalg anbefales det, at udvalget som minimum har følgende forberedende opgaver i forhold til evaluering af den daglige ledelse: a) Beskrive de kvalifikationer, der kræves i den daglige ledelse samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i den daglige ledelse b) Årligt vurdere den daglige ledelses struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer c) Årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring samt rapportere til bestyrelsen herom d) Indstille forslag til kandidater til den daglige ledelse til bestyrelsen. Royal Arctic Lines direktion udarbejder, som en del af den daglige ledelse, kvalifikationsbeskrivelser for ledende medarbejdere samt vurderer deres kompetencer, viden og erfaring. Foretager direktionen ændringer i selskabets øverste ledelse eller større organisationsændringer, orienteres bestyrelsen herom. Royal Arctic Lines bestyrelse finder det derfor ikke nødvendigt at nedsætte et nomineringsudvalg. Skema til rapportering - Opdateret den 6. december

13 ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det Hvis der nedsættes et vederlagsudvalg anbefales det, at udvalget som minimum har følgende forberedende opgaver: Indstille vederlagspolitikken (herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning) for direktionen til bestyrelsens godkendelse, Fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til direktionen samt sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og vurderingen af den pågældendes indsats. Udvalget skal have viden om det samlede vederlag direktionen oppebærer fra andre virksomheder i koncernen, og Overvåge, at oplysningerne i årsrapporten om vederlaget til direktionen er korrekt, retvisende og fyldestgørende. Bestyrelsen i Royal Arctic Line har ved bestyrelsesmøde den 5. januar 2011 besluttet at nedsætte et vederlagsudvalg bestående af bestyrelsens formand og næstformand. Vederlagsudvalget har indstillet en vederlagspolitik til den samlede bestyrelse, der godkendte vederlagspolitikken den 6. marts Vederlagspolitikken omfatter retningslinjer for vederlæggelse af bestyrelse, direktion, ansatte med væsentlig indflydelse samt ansatte med kontrolfunktioner. Bestyrelsen har godkendt den seneste version af vederlagsudvalgets kommissorium ved bestyrelsesmødet den 23. november I kommissoriet bestemmes det, at det er vederlagsudvalgets opgaver, at: Forhandle vederlag til direktionen i henhold til gældende kontrakt og orienterer bestyrelsen om resultatet. Udarbejde vederlagspolitik for bestyrelse, direktion og ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på RAL s aktiviteter samt ansatte i kontrolfunktioner. Vederlagspolitikken fastsætter principper for tildeling af vederlag. Specifikke, individuelle vederlag fastsættes af RAL s ledelse i overensstemmelse med vederlagspolitikkens principper. Sikre at vederlag og tilknyttede lønaccessorier er i overensstemmelse med vederlagspolitikken. I forbindelse med budget overvåge forudsætninger og niveau for lønninger for et kommende regnskabsår Overvåge at oplysningerne i årsrapporten om vederlaget til bestyrelse og direktion er korrekt, retvisende og fyldestgørende. Overvåge relevante opgaver i relation til ovenstående eller andre opgaver som bestyrelsen henlægger til behandling i vederlagsudvalget. Udarbejde liste over vederlag og lønaccessorier samt gældende opsigelsesvarsler for medlemmer af ledergruppen. Skema til rapportering - Opdateret den 6. december

14 6. Ledelsens vederlag ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det 6.1. Vederlagspolitikkens form og indhold Det anbefales, at bestyrelsen vedtager en vederlagspolitik for direktionen og andre ledende ansatte, som indeholder: a) en begrundelse for valget af de enkelte vederlagskomponenter, og b) en beskrivelse af de kriterier, der ligger til grund for balancen mellem de enkelte vederlagskomponenter. Se ovenfor, pkt Royal Arctic Lines bestyrelse vil i løbet af 2013 opdatere Royal Arctic Lines vederlagspolitik iht. de beskrevne retningslinjer Det anbefales at vederlagspolitikken og ændringer heri godkendes på selskabets generalforsamling. Royal Arctic Lines vederlagspolitik godkendes af selskabets bestyrelse og indbefatter retningslinjer for vederlæggelse af direktionen. Disse blev forelagt af bestyrelsesfornanden ved generalforsamlingen den 24. april 2013, men blev ikke fremlagt til godkendelse Det anbefales, at vederlagspolitikken indeholder en udtømmende beskrivelse af de vederlagskomponenter, som indgår i vederlæggelsen af direktionen Det anbefales, at vederlagspolitikken er klar og overskuelig, og at indholdet omtales i ledelsesberetningen i årsrapporten, samt at vederlagspolitikken offentliggøres på selskabets hjemmeside Det anbefales, at der i års-/koncernregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af direktionen modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen, og at der redegøres for sammenhængen med veder- Royal Arctic Lines vederlagspolitik indbefatter definition på, hvilke vederlagskomponenter, der indgår i vederlæggelsen af direktionen. Royal Arctic Lines vederlagspolitik omtales i selskabets årsrapport under God selskabsledelse og vil blive offentliggjort i forbindelse med selskabets lancering af ny hjemmeside forventligt Q I årsrapporten oplyser Royal Arctic Line vederlaget for direktion og bestyrelse. Der henvises dog ikke til vederlagspolitikken. Skema til rapportering - Opdateret den 6. december

15 lagspolitikken. ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det Det anbefales, at der som en del af oplysningen om det samlede vederlag oplyses om eventuelle ydelsesbaserede pensionsordninger, selskabet har påtaget sig over for direktionen samt disse ordningers aktuarmæssige værdi og forskydninger over året Det anbefales, at oplysninger om opsigelsesperioder, fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste indhold offentliggøres i selskabets årsrapport. Der tildeles ikke ydelsesbaserede pensionsordninger i Royal Arctic Line Direktionens aflønning inklusive pensionsbidrag fremgår af årsrapporten, og vurderes at være i tråd medmarkedsvilkår. Direktionen er åremålsansat, og kontrakten indeholder ikke aftaler om fratrædelsesgodtgørelser eller bonusordninger Det anbefales, at bestyrelsen, såfremt vederlagspolitikken indeholder variable komponenter, sikrer følgende: At de variable lønandele højst udgør halvdelen af den samlede vederlæggelse En passende og afbalanceret sammensætning mellem ledelsesaflønning, påregnelige risici og værdiskabelsen for aktionæren på kort og lang sigt At der er klarhed om resultatkriterier og målbarhed for udmøntning af variable dele At der er fastsat kriterier, der sikrer, at hel eller delvis optjening af en variabel del af en vederlagsaftale har til formål at sikre langsigtet værdiskabelse. Royal Arctic Lines aktuelle vederlagspolitik indeholder mulighed for udbetaling af bonus til selskabets medarbejdere. Vederlagsudvalget har iværksat arbejdet med at bestemme rammer og retningslinjer for tildeling af bonus Det anbefales, at vederlagsaftaler for direktionen, der indeholder aftaler om variable lønandele, fastslår en ret for selskabet til i helt særlige til- Se pkt Skema til rapportering - Opdateret den 6. december

16 fælde at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige Det anbefales, at aftaler om fratrædelsesgodtgørelse, opsigelsesperioder eller lignende maksimalt udgør en værdi, der svarer til et års fast vederlag. Fratrædelsesgodtgørelse kan kun udbetales ved opsigelse fra selskabets side. 7. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) 7.1. Yderligere relevante oplysninger ikke Se pkt / ikke anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det Det anbefales, at årsrapporten og den øvrige finansielle rapportering, suppleres med yderligere finansielle og ikke-finansielle oplysninger, hvor det skønnes påkrævet eller relevant i forhold til modtagernes informationsbehov Det anbefales, at årsrapporten beskriver opfyldelsen af selskabets målsætninger. 8. Risikostyring og intern kontrol 8.1. Identifikation af risici Det anbefales, at direktionen løbende rapporterer til bestyrelsen om udviklingen inden for de væsentlige risikoområder og overholdelsen af eventuelle vedtagne politikker og rammer m.v. med henblik på, at bestyrelsen kan følge udviklingen og Royal Arctic Line supplerer årsregnskabet med en række økonomiske nøgletal i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytiker forenings Anbefalinger og Nøgletal Royal Arctic Lines årsrapport indeholder også rapportering på ikke finansielle mål; herunder blandt andet regularitet, medarbejdertilfredshed, bunkersforbrug uddannelse og elever. Royal Arctic Lines årsberetning redegør for en række finansielle og ikkefinansielle mål og nøgletal som blandt andet omsætning per medarbejder, overskud før skat per medarbejder, regularitet mm. Hvad angår finansielle risici, modtager bestyrelsen månedsrapporter og er via sin forretningsorden samt Selskabsloven forpligtet til at gennemgå årsregnskab, halvårsmeddelelser og revisionsprotokollater. Hvad angår øvrig risikostyring modtager bestyrelsen rapportering på investe- Skema til rapportering - Opdateret den 6. december

17 træffe de nødvendige beslutninger. ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det ringskrævende aktiviteter, deres budget, organisering mm. Overordnede finansielle og forretningsmæssige analyser som forecasts og kapitalstrukturanalyser fremlægges ligeledes for bestyrelsen Det anbefales, at bestyrelsen årligt vurderer om dækningen på ledelsens ansvarsforsikring er korrekt. Jævnfør bestyrelsens forretningsorden 3.8 skal bestyrelsen en gang årligt gennemgå selskabets forsikringsforhold; herunder ledelsens ansvarsforsikring Det anbefales, at bestyrelsen årligt vurderer om dækningen på ledelsens ansvarsforsikring er korrekt Åbenhed om risikostyring Se ovenfor Det anbefales, at selskabet i ledelsesberetningen oplyser om selskabets risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici. Royal Arctic Lines årsberetning indeholder oplysninger om finansielle samt forretningsmæssige risici og risikostyring. 9. Revision 9.1. Kontakt til revisor Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem revisor og bestyrelsen Det anbefales, at revisionsaftalen og det tilhørende revisionshonorar aftales mellem bestyrelsen og revisor. Det fremgår af forretningsorden for Royal Arctic Lines bestyrelse, at fremlæggelse af revisionsprotokol skal være fast punkt på dagsorden ved bestyrelsesmøderne, samt at en repræsentant for revisionen skal være til stede ved bestyrelsens årlige regnskabsmøde, hvor årsregnskabet gennemgås. Bestyrelsen finder, at disse bestemmelser er tilstrækkelige iht. pkt Royal Arctic Lines direktion indgår revisionsaftale; herunder honorar. Aftalen forelægges for Royal Arctic Lines bestyrelse. Bestyrelsen finder, at denne fremgangsmåde er hensigtsmæssig Det anbefales, at bestyrelsen og i relevant omfang revisionsudvalget mindst en gang årligt Royal Arctic Lines bestyrelse finder ikke, at et årligt møde med revisionen uden direktionens deltagelse er nødvendigt, idet samarbejde mellem bestyrel- Skema til rapportering - Opdateret den 6. december

18 mødes med revisor uden, at direktionen er til stede. Tilsvarende gælder for den interne revisor, hvis der er en sådan. ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges, men det se, revision og direktion er velfungerende og foregår i en åben og tillidsfuld dialog Intern revision Det anbefales, at bestyrelsen i de store selskaber mindst en gang årligt beslutter, hvorvidt der skal etableres en intern revision til understøttelse og kontrol af selskabets interne kontrol- og risikostyringssystemer samt begrunder beslutningen i ledelsesberetningen i årsrapporten. Royal Arctic Lines bestyrelse har drøftet relevansen af en intern revision, og bestyrelsen er enig om, at det ikke er nødvendigt med et sådant uafhængigt organ. Se i øvrigt pkt Skema til rapportering - Opdateret den 6. december

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Introduktion/konklusion: Redegørelse vedr. xx-yy- 201.. (periode) Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016 Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016 TELE Greenland A/S har i overensstemmelse med eneaktionærens forventninger valgt at redegøre

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2015

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2015 Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2015 TELE Greenland A/S har i overensstemmelse med eneaktionærens forventninger valgt at redegøre

Læs mere

Marts, 2014 Rapportering vedrørende Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Marts, 2014 Rapportering vedrørende Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Marts, 2014 Rapportering vedrørende Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber 2013 Skema til rapportering - Opdateret den 6. december 2012 1 Introduktion/konklusion: Redegørelse

Læs mere

Marts, 2015 Rapportering vedrørende Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Marts, 2015 Rapportering vedrørende Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Marts, 2015 Rapportering vedrørende Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber 2014 Skema til rapportering - Opdateret den 6. december 2012 1 Introduktion/konklusion: Redegørelse

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Redegørelse for 2012 i henhold til Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Redegørelse for 2012 i henhold til Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Redegørelse for 2012 i henhold til Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber TELE Greenland A/S har i overensstemmelse aktionærens ønske valgt at redegøre for selskabets

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Redegørelse vedr. PARKEN Sport & Entertaiment A/S regnskabsåret 2010 Anbefaling / anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, vedrørende 2012

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, vedrørende 2012 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, vedrørende 2012 er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Rapportering om Corporate Governance

Rapportering om Corporate Governance Rapportering om Corporate Governance Indledning. Bestyrelsen for Brd. Klee A/S (selskabet) forholder sig til anbefalingerne om Corporate Governance som et naturligt princip for god etik og selskabsledelse

Læs mere

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2011/12 (1. juni maj 2012) Selskabet følger

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2011/12 (1. juni maj 2012) Selskabet følger ikke 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / ikke anbefalingen af følgende grund: 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a.

Læs mere

Vedtaget på bestyrelsesmødet tirsdag den 29. november 2011

Vedtaget på bestyrelsesmødet tirsdag den 29. november 2011 Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Selskabet er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen sikrer en løbende

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance November 2015 - / v8 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2014 31.10.2015 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1. s

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

anbefalinger for god selskabsledelse

anbefalinger for god selskabsledelse Side 1 af 12 anbefalinger for god selskabsledelse 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger delvist Selskabet følger ikke Ikke relevant for Selskabet 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11. Selskabet følger

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11. Selskabet følger Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11 Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende grund: 1.1. Dialog mellem

Læs mere

Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Nedenfor findes afrapportering vedrørende de enkelte punkter i anbefalingen. Derudover

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

Viborg Håndbold Klub A/S

Viborg Håndbold Klub A/S Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse af 16. august 2011 (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Viborg Håndbold Klub A/S 1 Redegørelsen

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2016 1 er fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2010 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2010, der

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2017 1 er fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2017 1 er fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Bemærkninger - - Der er tale om en teoretisk situation, jf. selskabets ejerkonstruktion. Bestyrelsen drøfter én gang årligt årshjul og årsplan

Bemærkninger - - Der er tale om en teoretisk situation, jf. selskabets ejerkonstruktion. Bestyrelsen drøfter én gang årligt årshjul og årsplan Metroselskabets opfyldelse af anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse Anbefaling Opfyldt Ikke 1. Selskabets kommunikation og samspil med investorer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Fast Ejendom Danmark A/S

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Fast Ejendom Danmark A/S Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Fast Ejendom Danmark A/S Vedtaget af bestyrelsen den 9. december 2015 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016 God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016 (offentliggjort 20. februar 2017) Indledning Danske pengeinstitutter skal i henhold til regnskabsreglerne i deres årsrapport give en redegørelse

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Side 1 af 18 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Redegørelse vedr. Bang & Olufsen a/s, cvr 41257911

Læs mere

Redegørelse godkendt af NewCap Holding A/S bestyrelse den 5. marts 2012 og revideret den 28. august 2012

Redegørelse godkendt af NewCap Holding A/S bestyrelse den 5. marts 2012 og revideret den 28. august 2012 Corporate Governance / God Selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Redegørelsen vil indgå som en bestanddel af ledelsesberetningen i selskabets årsrapport

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse for NTR Holding A/S, CVR-NR 62 67 02 15, er en bestanddel af ledelsesberetningen

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse for NTR Holding A/S, CVR-NR 62 67 02 15, er en bestanddel af ledelsesberetningen

Læs mere

Skema til redegørelse - Opdateret den 4. august

Skema til redegørelse - Opdateret den 4. august Introduktion/konklusion: Silkeborg IF Invest A/S - redegørelse vedr. januar til december - 2010 Anbefaling ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: årsagerne til, at selskabet har besluttet at fravige

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr. 29246491 Skemaet udgør en integreret del af ledelsesberetningen i s årsrapport for perioden 1. juli

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

God selskabsledelse (Corporate Governance)

God selskabsledelse (Corporate Governance) God selskabsledelse (Corporate Governance) Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Østjydsk Bank A/S forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra maj

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015 Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lollands

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016 Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lollands

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S Tilrettet 22. januar 2015 i forbindelse med navneændring Skema til redegørelse version af 18. juni

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke / anbefalingen af følgende fravige dele af anbefalingerne. kan her oplyse, hvorfor 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2016/17

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2016/17 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2016/17 Skema til redegørelse version af 22. september 2017 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

Skema til redegørelse - Opdateret den 11. november

Skema til redegørelse - Opdateret den 11. november Introduktion/konklusion: Silkeborg IF Invest A/S - redegørelse vedr. perioden januar til december 2011. Anbefaling ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: til, at selskabet har besluttet at fravige

Læs mere

Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1/ / Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1/ / Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1/10 2014 30/9 2015 Anbefaling Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Banken følger/følger ikke anbefalingen af nedennævnte årsager: Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges.

Banken følger/følger ikke anbefalingen af nedennævnte årsager: Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet februar 2016. Det fremgår nedenfor, hvorledes Djurslands Bank forholder sig til Komitéen for God Selskabsledelses Anbefalinger for god

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Denne redegørelse indeholder en beskrivelse af, hvorledes ROCKWOOL International A/S (RI) forholder sig anbefalingerne for god

Læs mere

1.2. Generalforsamling

1.2. Generalforsamling 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD SELSKABSLEDELSE JF. ÅRL 107 b DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S REGNSKABSÅRET 2015

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD SELSKABSLEDELSE JF. ÅRL 107 b DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S REGNSKABSÅRET 2015 Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen og vedrører regnskabsperioden 1. januar 2015 31. december 2015 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD SELSKABSLEDELSE JF. ÅRL 107 b DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN

Læs mere

Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014. Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: Følges. delvist følges ikke

Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014. Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: Følges. delvist følges ikke 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Søby-Skader-Halling Sparekasse forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra maj 2013 og Finansrådets supplerende

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr. 29246491 Skemaet udgør en integreret del af ledelsesberetningen i s årsrapport for perioden 1. juli

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i selskabets årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. Juli

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i selskabets årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. Juli Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, for Århus Elite A/S Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i selskabets årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2015 Den lovpligtige redegørelse Corporate Governance om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Danske Andelskassers Bank A/S 1. Corporate Governance i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Sparekassen Fyn Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014

Sparekassen Fyn Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 Sparekassen Fyn Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 Corporate Governance 2014 Side 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Sparekassen Fyn forholder

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke / anbefalingen af følgende fravige dele af anbefalingerne. kan her oplyse, hvorfor 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2015/16

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2015/16 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2015/16 Skema til redegørelse version af 23. september 2016 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE LAND & LEISURE A/S (herefter L&L) Årsrapport 2010/11 (01.10.2010 30.09.2011) Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende

Læs mere

Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1/ / Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1/ / Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1/10 2015 30/9 2016 Anbefaling Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Introduktion/konklusion: Redegørelse vedr. Århus Elite A/S, årsrapport 2010/11 Anbefaling ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: dele af anbefalingerne. kan her oplyse, hvorfor 1. Aktionærernes rolle

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S

Corporate Governance i Roblon A/S Corporate Governance i Roblon A/S Maj 2012 Dato: 23/05-12 / V4.1 1 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse. Vedtaget 28. januar 2016

Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse. Vedtaget 28. januar 2016 Redegørelse vedr. anbefalinger fra komiteen for god selskabsledelse Vedtaget 28. januar 2016 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Fynske Bank forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses

Læs mere

Sparekassen Fyn A/S Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2015

Sparekassen Fyn A/S Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2015 Sparekassen Fyn A/S Corporate Governance Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2015 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Sparekassen Fyn A/S forholder sig til Komitéen for

Læs mere

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012.

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni

Læs mere

Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2013/2014

Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2013/2014 Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2013/2014 delvist ikke Forklaring på delvist/ 1. s kommunikation og samspil med selskabets

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

"Comply or explain"- meddelelse til COWIs interessenter

Comply or explain- meddelelse til COWIs interessenter Redegørelse pr. 10. december 2013 Anbefaling 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse 2015/16

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse 2015/16 Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse 2015/16 Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og

Læs mere

Skema til redegørelse - Opdateret den 4. august

Skema til redegørelse - Opdateret den 4. august Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse Dette dokument udgør den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse for Euroinvestor.com A/S pr. den 30. marts 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne

Læs mere

Skema til redegørelse - Opdateret den 11. november

Skema til redegørelse - Opdateret den 11. november Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 21.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 21. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 21. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014)

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014) Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014) Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et

Læs mere

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1 CORPORATE GOVERNANCE Komiteen for god selskabsledelse har siden 2001 udarbejdet og ajourført best practice anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. Anbefalingerne, de senest

Læs mere

Energinet.dk og anbefalingerne fra Komiteen for god Selskabsledelse - maj 2013

Energinet.dk og anbefalingerne fra Komiteen for god Selskabsledelse - maj 2013 Energinet.dk og anbefalingerne fra Komiteen for god Selskabsledelse - maj 2013 22. august 2013 FWI/FWI Dette dokumenter indeholder anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse maj-2013, samt en

Læs mere