LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN"

Transkript

1 Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum samt Jan Nielsen som stedfortræder for Steen Nørskov fra Politiet. Fraværende: Poul Erik Ibsen og Jens Erik Kistrup 1

2 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Valg af formand og næstformand for Beredskabskommissionen 3 2. Overordnet orientering om Lolland-Falster Brandvæsen og Beredskabskommissionens arbejde Serviceharmonisering vedr. opkrævning af gebyr for blinde alarmer Forslag til mødedatoer for Beredskabskommissionen i 2014, samt forslag til mødested Eventuelt. 11 Underskriftsblad 12 2

3 1. Valg af formand og næstformand for Beredskabskommissionen SAGSFREMSTILLING: I henhold til samordningsaftalen for det fælleskommunale redningsberedskab Lolland-Falster Brandvæsen 2 stk. 3, vælger Beredskabskommissionen selv sin formand og næstformand blandt de to Borgmestre. Den fælles beredskabskommission har følgende 9 medlemmer: - Borgmesteren i Lolland Kommune - Borgmesteren i Guldborgsund Kommune - Politidirektøren i Sydsjælland og Lolland-Falsters politikreds - 2 medlemmer af Lolland Byråd - 2 medlemmer af Guldborgsund Byråd - 2 repræsentanter for de frivillige der har kontrakt med Lolland-Falster Brandvæsen Formandsskabet følger den kommunale valgperiode på skift, jf. samordningsaftalens 2 stk. 3. Jf. samordningsaftalen 3 stk. 1 er det formanden der forbereder og indkalder til, samt leder møder i Beredskabskommissionen. Endvidere kan både formanden og næstformanden, jf. samordningsaftalens 3 stk. 3, indkalde til ekstraordinært møde i Beredskabskommissionen. Ligeledes kan der indkaldes til ekstraordinært møde, såfremt mindst to af Beredskabskommissionens medlemmer forlanger dette og fremsætter begrundelse herfor. Ved Beredskabskommissionens møder deltager Beredskabschefen, souschefen og en fra administrationskommunens direktion i kommissionsmøderne, alle dog uden stemmeret. LOVGRUNDLAG: Beredskabsloven og Lov om kommunernes styrelse samt samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen. ØKONOMI: Der er ingen økonomi forbundet med dagsordenspunktet. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER: 3

4 DER SKAL TAGES STILLING TIL: LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Hvem af de to Borgmestre der skal være formand og hvem af de to Borgmestre der skal være næstformand i den kommende valgperiode. INDSTILLING: Beredskabskommissionen foretager selv sin indstilling under det konstituerende møde. BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: John Brædder Formand Holger Schou Rasmussen - Næstformand BILAG: Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen 4

5 2. Overordnet orientering om Lolland-Falster Brandvæsen og Beredskabskommissionens arbejde. SAGSFREMSTILLING: Beredskabschefen orientere overordnet om følgende vedr. Lolland-Falster Brandvæsen: Lovgivning og myndighedsopgaver Organisation og kompetencefordeling, herunder delegationsplan Forskel på statsligt og kommunalt beredskab Den statsligt nedsatte strukturkommission og deres kommissorium Risikobaseret dimensionering, serviceniveau, indsatsledelse og vagtordninger Økonomi og Falck-kontrakter Gennemgangen skal betragtes som en orientering forud for næste kommissionsmøde, hvor der vil være mulighed for at afsætte tid til en dybdegående gennemgang af de områder beredskabskommissionen måtte synes nødvendige. Det forventes herudover at Lolland-Falster Brandvæsen, kan fremlægge forslag til fælles risikobaseret dimensionering for de to kommuner, på næste kommissionsmøde. LOVGRUNDLAG: Beredskabsloven og Lov om kommunernes styrelse samt samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen. ØKONOMI: Der er ingen økonomi forbundet med dagsordenspunktet. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER: DER SKAL TAGES STILLING TIL: Hvilke områder Beredskabskommissionen ønsker uddybet på førstkommende kommissionsmøde 5

6 INDSTILLING: LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne træffer beslutning om hvilke områder Beredskabskommissionen ønsker nærmere belyst, ved førstkommende kommissionsmøde. BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Taget til efterretning BILAG: Beredskabsloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Organisationsskema for Lolland-Falster Brandvæsen Delegationsplan Kommissorium for den beredskabsfaglige strukturkommission df PowerPoint præsentation fra Beredskabskommissionernes fællesmøde d. 28. august Økonomiske oversigter over de to Falck-kontrakter. Overordnet økonomiredegørelse. 6

7 3. Serviceharmonisering vedr. opkrævning af gebyr for blinde alarmer. SAGSFREMSTILLING: Jf. Beredskabslovens 23a, er det muligt for de kommunale redningsberedskaber at opkræve gebyr ved udkald til såkaldte blinde alarmer. Det er kommunalbestyrelsen der fastlægger om gebyret skal opkræves. De blinde alarmer defineres som alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg), hvortil redningsberedskabet/brandvæsnet tilkaldes uden grund. Der er, som udgangspunkt, alene tale om alarmer hvor anlægsejeren har haft mulighed for at forebygge alarmens afsendelse. Som eks. herpå er brug af værktøj el. lign. som medfører afsendelsen af en alarm, ligesom misvedligeholdelse af anlægget er gyldig grund for at opkræve gebyr. Modsat hertil er som eks. situationer hvor en plejehjemsbeboer aktiver anlægget via et brandtryk. Dette kan der som udgangspunkt ikke opkræves gebyr for. Det har vist sig, på landsbasis, at gebyret har en vis præventiv virkning og at antallet af de blinde alarmer generelt falder når redningsberedskabet/brandvæsnet opkræver gebyr herfor. Lolland Brandvæsen har hidtil opkrævet gebyr, hvorimod Guldborgsund Redningsberedskab har vurderet fra gang til gang om der skulle fremsendes gebyropkrævning. Falck har ved flere lejligheder henstillet til at Guldborgsund Redningsberedskab i større grad benyttede muligheden for at opkræve gebyret, da dette som beskrevet ovenfor måtte forventes at have en præventiv virkning. Gebyrets størrelse er fastlagt fra centralt hold (pt kr.) og kan ikke reguleres fra kommunal side. Gebyret skal afspejle de direkte omkostninger ved en udrykning til en blind alarm og kan derfor ikke sammenlignes med en gennemsnitsberegning på de faktiske omkostninger ved en udrykning. LOVGRUNDLAG: Beredskabsloven ØKONOMI: Gebyr på kr. pr. opkrævning for udkald til en blind alarm på et ABA-anlæg PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER: 7

8 DER SKAL TAGES STILLING TIL: LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Hvorvidt Lolland-Falster Brandvæsen skal opkræve gebyr for udkald til blinde alarmer fra ABA-anlæg. INDSTILLING: Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen, at der kan opkræves gebyr for udkald til blinde alarmer fra ABA-anlæg. BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Indstillingen godkendt Beslutningen meldes ud til institutioner i Guldborgsund BILAG: Bek. Nr https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

9 4. Forslag til mødedatoer for Beredskabskommissionen i 2014, samt forslag til mødested. SAGSFREMSTILLING: Beredskabskommissionen skal fastlægge mødedatoer for Beredskabschefen skal i den forbindelse foreslå følgende mødedatoer: Tirsdag d. 8. april kl Hovedemner: Samlet risikobaseret dimensionering. Budgetforslag for Status på sammenlægningen af Lolland-Falster Brandvæsen. Status på beredskabet for anlægsfasen og driftsfasen ad Fermern Bælt. Tirsdag d. 26. August kl Hovedemne: Strukturkommissionens resultat. Budgetvedtagelse for Tirsdag d. 18. november kl Hovedemner: Status på de første 10 til 11 måneder af Lolland-Falster Brandvæsen. Beredskabschefen skal foreslå at Beredskabskommissionen afholder sine møder skiftevis på brandvæsnets hovedadresse, Skibevej 2 i Maribo og på brandvæsnets anden administrative adresse, Ndr. Ringvej 6 i Nyk. F. Alternativt afholdes alle møder på brandvæsnets hovedadresse på Skibevej 2 i Maribo. LOVGRUNDLAG: ØKONOMI: Der er ingen økonomi forbundet med dagsordenspunktet PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER: DER SKAL TAGES STILLING TIL: Frekvensen af og datofastlæggelse for Beredskabskommissionens møderække i 2014, samt placering af de enkelte møder. 9

10 INDSTILLING: LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Beredskabschefen indstiller til Beredskabskommissionen at denne træffer beslutning om møderækken for 2014, samt de enkelte møders placering. BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Møderne afholdes på Skibevej 2 Tirsdag d. 8. april Tirsdag d. 26. august 2014 kl Fredag d. 28. november kl med efterfølgende spisning kl , med de frivillige og fastansatte på Skibevej 2 BILAG: 10

11 5. Eventuelt. SAGSFREMSTILLING: Beredskabskommissionens medlemmer har muligheden for at stille spørgsmål om brandvæsnet i sin helhed eller om enkelte detaljer. Beredskabschefen vil orientere om evt. særlige sager, der kan være kommet til efter dagsordenens udsendelse. LOVGRUNDLAG: ØKONOMI: Der er ingen økonomi forbundet med dagsordenspunktet PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER: DER SKAL TAGES STILLING TIL: Intet INDSTILLING: BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING: Holger Schou Rasmussen ønsker mulighed for at overvære brandøvelser. LFBV skal sikre god service og pragmatiske løsninger på myndighedsområdet. LFBV skal arbejde på en form for diæter (skal komme med et oplæg) BILAG: 11

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015

Referat Beredskabskommissionen onsdag den 11. februar 2015 Referat onsdag den 11. februar 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Afbud: Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - Januar 2015...

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION På PLO s repræsentantskabsmøde den 11. april 2015 fremlægger arbejdsgruppen om PLO s demokratiske funktioner nedenstående forslag til ændring af PLO s love. Selvdeklarering

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere