Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag"

Transkript

1 BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, j.nr. AUB Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11, stk. 3, og 15 i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 15. juni 2015, fastsættes: Kapitel 1 Elever med uddannelsesaftale 1. Elevgruppen omfatter elever under uddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, der har en uddannelsesaftale med en dansk arbejdsgiver, og som udstationeres af arbejdsgiveren til udlandet. Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan beslutte, at reglerne i 1 finder tilsvarende anvendelse for andre elever. Stk. 3. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder arbejdsgiveren fuld refusion til dækning af følgende: 1) Forskellen mellem en overenskomstmæssig dansk elevløn og den elevløn, der normalt udbetales af den udenlandske arbejdsgiver. 2) Rejse- og flytteudgifter, der er afholdt af arbejdsgiveren. Stk. 4. Virksomheder med særlige udgifter til opsøgende virksomhed kan søge disse refunderet efter 17, stk. 2. Stk. 5. Det er en forudsætning, at udstationeringen har en varighed af mindst 1 måned, og at eleven også under udstationeringen er omfattet af den danske uddannelsesaftale og modtager en samlet løn svarende til overenskomstmæssig dansk elevløn. Kapitel 2 Elever uden uddannelsesaftale 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder økonomisk støtte med henblik på praktikuddannelse i virksomheder i udlandet til elever under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, der har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb. Stk. 2. Der ydes økonomisk støtte i form af følgende: 1) Rejsehjælp til søgning eller overtagelse af en praktikplads. 2) Flyttehjælp ved overtagelse og fratrædelse af en praktikplads. 3) Tilskud til forsørgere til merudgifter til dobbelt husførelse. 4) Rejsehjælp til rejsen til Danmark ved praktikperiodens afslutning, og ved påbegyndelse af dansk skoleophold. 5) Tilskud til befordring under danske skoleophold. 6) Tilskud til boligudgifter. 7) Tilskud til andre særlige udgifter, der er begrundet i udlandsopholdet. 8) Godtgørelse under skoleophold på erhvervsuddannelsernes hovedforløb. 1

2 Stk. 3. Det er en betingelse for økonomisk støtte efter stk. 1 og 2, at det faglige udvalg eller skolen på forhånd har givet tilsagn om sidestillelse af beskæftigelsen i udlandet med en dansk praktikuddannelse. Stk. 4. Stk. 2, nr. 5 og 8, finder ikke anvendelse for elever under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser kapitel 7 a (skolepraktik). Stk. 5. Stk. 2, nr. 1, om rejsehjælp til søgning af praktikplads finder tilsvarende anvendelse for elever under uddannelse i henhold til lov om erhvervsuddannelser, der er optaget på erhvervsuddannelsens grundforløb. Det er en betingelse for ydelse af støtte, at der forud for rejsens påbegyndelse er indhentet tilsagn om rejsehjælp fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, og at rejsen udelukkende gennemføres med det formål at søge praktikplads i udlandet. Stk. 6. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan beslutte, at stk. 1-5, bortset fra stk. 2, nr. 8, finder tilsvarende anvendelse for andre elever. 3. Til de i 2, stk. 1, nævnte elever, som ikke har tilsagn om sidestillelse af beskæftigelsen i udlandet med en dansk praktikuddannelse, yder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag obligatorisk godtgørelse under skoleophold på erhvervsuddannelsernes hovedforløb svarende til det beløb, en arbejdsgiver er berettiget til at modtage i lønrefusion efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 5, stk Til elever, der umiddelbart efter folkeskolen eller efter erhvervsuddannelsens grundforløb ønsker en faglig grunduddannelse i udlandet, yder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag økonomisk støtte i form af tilskud til rejseudgifter. Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 forudsætter en forhåndsgodkendelse af den udenlandske grunduddannelse som kompetencegivende i Danmark. Forhåndsgodkendelsen kan gives af det faglige udvalg, skolen eller Landbrugsuddannelsesrådet. Stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan beslutte, at stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for andre elever. Kapitel 3 Almindelige udbetalingsbestemmelser 5. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag fastsætter størrelsen af satserne for de enkelte ydelser. Stk. 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag yder højst kr. i støtte om året til den enkelte elev. I beløbet indgår ikke godtgørelse under skoleophold i Danmark, jf. 16. Stk. 3. Den årlige støtte efter stk. 2, opgøres inden for perioder på 12 måneder regnet fra datoen for elevens første afholdelse af en tilskudsberettigende udgift. Datoen for elevens afholdelse af de enkelte tilskudsberettigende udgifter afgør, hvilken periode efter 1. pkt. de respektive udgifter i givet fald er omfattet af. Afholder eleven tilskudsberettigende udgifter i forbindelse med aftaler om forlængelse af et praktikophold eller senere praktikaftaler med udenlandske virksomheder indgår de afholdte udgifter i den allerede påbegyndte periode efter 1. pkt. Stk. 4. Støtte til praktikophold eller udstationering i udlandet forudsætter, at den samlede transporttid til og fra det udenlandske ansættelsessted udgør mindst 2 1/2 time (incl. ventetid) med offentlig befordring. Stk. 5. Rejsehjælp beregnes altid på grundlag af de afholdte udgifter, dog højst svarende til udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler. Kun dokumenterede udgifter refunderes. Der fremlægges fornøden dokumentation for de afholdte udgifter. Stk. 6. Eleven fremlægger selv dokumentation for, at der foreligger det nødvendige tilsagn om sidestillelse af beskæftigelsen i udlandet med dansk praktikuddannelse. Stk. 7. Dokumentation, jf. stk. 6, og kopi af den underskrevne ansættelsesaftale med en udenlandsk arbejdsgiver skal kun indsendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag én gang. Stk. 8. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udbetaler ikke støtte til praktikophold i lande eller geografisk afgrænsede områder, hvis området på grund af krig eller lignende må antages at udgøre en risiko for 2

3 eleven. Udenrigsministeriets rejsevejledninger anvendes ved Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags vurdering af, om praktikopholdet udgør en risiko for eleven. Stk. 9. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan afvise at udbetale tilskud, jf. stk. 8, for den periode, hvori Udenrigsministeriet har udarbejdet en rejsevejledning for et land eller et geografisk område. 6. Det er med hensyn til udenlandske elever en betingelse for at opnå økonomisk støtte, at eleven opfylder de betingelser, der er nævnt i 19, stk. 2 og 3, i lov om erhvervsuddannelser og 15, stk. 5 og 6, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Kapitel 4 Fastsættelse af de enkelte ydelser 7. Rejsehjælp til søgning af en praktikplads ydes, hvis der foreligger skriftlig indkaldelse fra en udenlandsk arbejdsgiver til samtale om en konkret praktikplads, og der er rimelig udsigt til, at rejsen vil føre til ansættelse. støtte til rejse med offentlige befordringsmidler eller med eget transportmiddel. Sammen med ansøgningen indsendes kopi af den skriftlige indkaldelse fra arbejdsgiveren, samt erklæring på tro og love, hvis rejsen er foretaget med eget transportmiddel. Stk. 3. Der kan maximalt ydes rejsehjælp til søgning af praktikplads 3 gange for hver elev. 8. Rejsehjælp til overtagelse af en praktikplads ydes, hvis der foreligger en skriftlig ansættelsesaftale med en udenlandsk arbejdsgiver. støtte til rejse med offentlige transportmidler eller med eget transportmiddel. Sammen med ansøgningen indsendes kopi af den underskrevne ansættelsesaftale samt en erklæring på tro og love, hvis rejsen er foretaget med eget transportmiddel. 9. Flyttehjælp ydes, hvis der foreligger en skriftlig ansættelsesaftale med en udenlandsk arbejdsgiver. Stk. 2. Eleven indhenter mindst 2 uafhængige flyttetilbud. Flyttehjælpen kan højst svare til udgifterne ved det billigste tilbud. Kun dokumenterede udgifter refunderes. Stk. 3. Ved flytning i egen bil beregnes flyttehjælp med en kilometertakst svarende til statens lave sats for skattefri godtgørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel. Herudover dækkes dokumenterede udgifter til færgebillet eller broafgift. Eleven fremlægger en erklæring på tro og love om, at flytning er foretaget med eget transportmiddel. Ved flytning i lejet bil dækkes dokumenterede udgifter til færgebillet eller broafgift, den dokumenterede lejeudgift samt benzinforbrug i forhold til den korteste vej mellem hjemsted og den nye bolig. Stk. 4. Eleven indsender en ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med anmodning om flyttehjælp. Sammen med ansøgningen indsendes en kopi af den underskrevne ansættelsesaftale. Herudover vedlægges enten 2 uafhængige flyttetilbud eller dokumentation for udgifter til færgebillet eller broafgift, lejeudgifter samt angivelse af den korteste vej mellem hjemstedet og boligen i udlandet. 10. Tilskud til forsørgere til merudgifter til dobbelt husførelse ydes til elever under praktikuddannelse i virksomheder i udlandet. Stk. 2. Som forsørger anses en elev, der på hjemstedet i mindst 6 måneder har boet sammen med én eller flere personer, der er økonomisk afhængige af den pågældende. Stk. 3. Eleven indsender en ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bilagt lejekontrakt eller anden dokumentation for boligudgiften. Sammen med ansøgningen vedlægges en forsørgererklæring på tro og love, dokumentation for de særlige forhold samt en kopi af den underskrevne ansættelsesaftale. 3

4 11. Rejsehjælp til rejsen til Danmark ved praktikperiodens afslutning og ved påbegyndelse af dansk skoleophold ydes, hvis der foreligger dokumentation for gennemførelse af et godkendt udenlandsk ansættelsesforhold. støtte til rejse med offentlige transportmidler eller med eget transportmiddel. Sammen med ansøgningen indsendes kopi af den underskrevne ansættelsesaftale eller en skriftlig erklæring fra den udenlandske arbejdsgiver om ansættelsesforholdets afslutning. Foretages hjemrejse for at påbegynde dansk skoleophold, vedlægges dokumentation om optagelse fra skolen. 12. Tilskud til befordring under danske skoleophold ydes for hele skolevejen, når den samlede længde er mindst 20 km pr. dag (rejsedag). Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra den danske bopæl eller indkvarteringssted til skole, mellem flere undervisningsafdelinger af en skole og tilbage til enten bopæl eller indkvarteringssted. Stk. 2. For indkvarterede elever ydes befordringstilskud for rejsen til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den danske bopæl i forbindelse med weekend samt påske og juleferie, såfremt den i stk. 1 omtalte afstandsbetingelse i øvrigt er opfyldt. Stk. 3. Der ydes ikke befordringstilskud for perioder, hvor eleven er omfattet af skolepraktik i en erhvervsuddannelse, jf. lov om erhvervsuddannelser kapitel 7 a eller en uddannelsesaftale med en dansk virksomhed. Stk. 4. Tilskuddet beregnes på grundlag af afholdte udgifter, dog højst af udgifterne til billigste befordring med offentlige befordringsmidler. 13. Tilskud til boligudgifter ydes, når der foreligger en skriftlig ansættelsesaftale med en udenlandsk arbejdsgiver. Stk. 2. Eleven indsender en ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bilagt lejekontrakt eller anden form for dokumentation for boligudgiften samt en kopi af den underskrevne ansættelsesaftale. Stk. 3. Tilskuddet ydes med 50 pct. af de faktisk afholdte boligudgifter, dog max kr./måned. 14. Tilskud til særlige udgifter kan ydes i specielle tilfælde efter en konkret vurdering, der foretages af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Stk. 2. Eleven indsender en ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bilagt en kopi af den underskrevne ansættelsesaftale samt en dokumentation for de særlige udgifter, der er forbundet med udlandsopholdet. 15. Tilskud til rejseudgifter til elever, der ønsker en faglig grunduddannelse i udlandet, jf. 4, ydes, når der foreligger en skriftlig aftale med en udenlandsk arbejdsgiver om gennemførelse af en uddannelse samt en erklæring fra det faglige udvalg, skolen eller Landbrugsuddannelsesrådet om, at den udenlandske uddannelse er kompetencegivende i Danmark. støtte til rejse med offentlige transportmidler eller med eget transportmiddel. Sammen med ansøgningen indsendes en kopi af den underskrevne uddannelsesaftale samt en erklæring på tro og love, hvis rejsen er foretaget med eget transportmiddel. 16. Obligatorisk godtgørelse under skoleophold på en erhvervsuddannelses hovedforløb ydes til de i 2, stk. 1 og 3 nævnte elever, hvis der foreligger bekræftelse fra skolen på, at eleven er optaget på skoleophold på en erhvervsuddannelses hovedforløb. Beskæftigelsen i udlandet skal være af passende varighed og med uddannelsesformål inden for arbejdsområder og funktioner, som indgår i praktikuddannelsen i erhvervsuddannelsen. Stk. 2. Eleven indsender ansøgning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om godtgørelse bilagt bekræftelse fra skolen, jf. stk. 1. 4

5 Stk. 3. Godtgørelsen udgør samme beløb, som en arbejdsgiver efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 5, stk. 1 er berettiget til at modtage i lønrefusion. Stk. 4. Elever, der er omfattet af 2, stk. 1, og som modtager obligatorisk godtgørelse efter foranstående stk. 1 3, er under samme betingelser berettiget til at modtage tillæg til godtgørelsen. Stk. 5. For elever, der modtager løn fra en udenlandsk virksomhed under skoleophold i Danmark, kan løn og ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag efter stk. 1-4, tilsammen ikke overstige dansk elevløn. Kapitel 5 Støtte til opsøgende virksomhed 17. Til skoler kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag efter ansøgning yde støtte til udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af praktikaftaler i udlandet for elever uden en uddannelsesaftale med en dansk arbejdsgiver. Stk. 2. Støtten udbetales som en præmie til skolen for hver indgået praktikaftale af mindst 3 måneders varighed. Præmien udgør kr. pr. praktikaftale med varighed mellem 3 måneder og til og med 1 år og kr. pr. praktikaftale med varighed over 1 år. Har en elev flere på hinanden følgende praktikaftaler med den samme udenlandske arbejdsgiver, betragtes hele perioden under et. Stk. 3. Præmien udbetales til skolen og kan tidligst udbetales, når praktikopholdet har varet i 3 måneder regnet fra praktikaftalens begyndelsestidspunkt. Stk. 4. Skolen indsender ansøgning om præmie ved anvendelse af en blanket, der er udarbejdet af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Stk. 5. Der kan efter aftale mellem skolen og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag etableres en ordning, hvorefter ansøgningsblankettens oplysninger overføres elektronisk til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Stk. 6. Skolen kan anmode Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om i stedet at udbetale præmien til en anden uddannelsesinstitution m.v., med hvem skolen har etableret et samarbejde om tilvejebringelse af praktikaftaler i udlandet. Stk. 7. Ansøgning om støtte skal være modtaget af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag senest 1 år efter praktikaftalens begyndelsestidspunkt. Stk. 8. Præmien udbetales som et engangsbeløb. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag foretager udbetalinger en gang om måneden. 18. Til faglige udvalg kan Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag efter forudgående ansøgning yde støtte til særlige udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af praktikpladser i udlandet. Stk. 2. Støtten udgør 50 pct. af dokumenterede afholdte udgifter til transport, ophold og fortæring, dog maximalt kr. om året for hver ansøger. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan dog herudover i særlige tilfælde yde støtte efter en konkret vurdering. Stk. 3. Ansøgning om støtte til opsøgende virksomhed indgives til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag bilagt dokumentation for afholdte transportudgifter samt en kort redegørelse for formålet med udgiftens afholdelse. Kapitel 6 Forskellige bestemmelser 19. Ansøgning om økonomisk støtte til arbejdsgivere for elever i henhold til 1, stk. 3, skal indsendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag senest 4 måneder efter, at elevens udstationering er afsluttet. Stk. 2. Ansøgning om økonomisk støtte til elever i henhold til 2, stk. 2, nr. 1-7 og 4, stk. 1, skal indsendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag senest 4 måneder efter, at eleven har afholdt den tilskudsberettigede udgift. 5

6 Stk. 3. Ansøgning om godtgørelse til elever i henhold til 2, stk. 2, nr. 8 og 3, skal indsendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag senest 4 måneder efter, at eleven har afsluttet et skoleophold på en erhvervsuddannelses hovedforløb. Stk. 4. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af fristen i stk. 1-3 i op til 2 måneder. 20. Klager over afgørelser truffet af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. kan inden fire uger efter meddelelse af afgørelsen indbringes for det ankenævn, der er nedsat i henhold til ATP-lovens 28. Ankenævnets adresse er: ATP-Ankenævnet, Ved Stranden 8, 1061 København K. Kapitel 7 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. november Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 127 af 21. februar 2011 om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion ophæves. 22. Bekendtgørelsens 5, stk. 2, finder anvendelse i 2015 for praktikophold i udlandet, der er påbegyndt før den 22. november Stk. 2. Bekendtgørelsens 6 finder anvendelse for elever, der er optaget på en skole den 1. januar 2011 eller senere. Stk. 3. Bekendtgørelsens 5, stk. 3, finder ikke anvendelse for allerede påbegyndte praktikophold i udlandet, der den 22. november 2015 eller senere forlænges hos den samme udenlandske arbejdsgiver eller afløses af et nyt praktikophold hos en anden udenlandsk arbejdsgiver. For sådanne praktikophold finder de hidtil gældende regler anvendelse. Tilsvarende gælder for praktikophold i udlandet, der er afsluttet forud for den 22. november 2015, hvor eleven efter den 22. november 2015 eller senere påbegynder et nyt praktikophold i udlandet inden for samme erhvervsuddannelse. Stk. 4. Elever i landbrugsuddannelserne og de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, der gennemfører uddannelsen efter regler fastsat i medfør af Lov om landbrugsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr af 6. december 2006, og Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr af 1. december 2006, bevarer retten til ydelser efter denne bekendtgørelse. Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, den 13. november 2015 NIELS FOG / Carsten Stendevad 6

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag LBK nr 784 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.73M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 738 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 VEDRØRENDE AFTALEN OM BEFORDRINGSGODTGØRELSE TIL ELEVER

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 VEDRØRENDE AFTALEN OM BEFORDRINGSGODTGØRELSE TIL ELEVER Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 November 2000 J.nr. 7-1100-3400 VEDRØRENDE AFTALEN OM BEFORDRINGSGODTGØRELSE TIL ELEVER På grundlag af forhandlinger mellem de kommunale

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg

Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og de faglige udvalg Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 877 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j. nr. 021.60M.391

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen Sagsnr. 273030 September 2005 aftalenr. 5432 Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Københavns Kommune og Fag og Arbejde har indgået aftale pr. 1.april 2005 for

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU Information til lærlinge og elever Udgivet af Styrelsen for Videregående

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 1475 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 077.90S.541 Senere ændringer

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU Om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Information til arbejdsgivere Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. LBK nr 530 af 21/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 060.15N.391

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU

Praktik i udlandet / PIU Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge 2017/18 Praktik i udlandet / PIU Information til lærlinge og elever Udgivet af Styrelsen for

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1764 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-14179 Senere ændringer

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1802 af 22/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-808 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Fleksibilitetsfremmende ydelse ( F ly t t e h j æ l p )

Et nyt arbejdsliv. Fleksibilitetsfremmende ydelse ( F ly t t e h j æ l p ) Et nyt arbejdsliv Fleksibilitetsfremmende ydelse ( F ly t t e h j æ l p ) Ove Hygum Arbejdsminister For at imødegå strukturproblemer på arbejdsmarkedet er det særlig vigtigt, at fleksibiliteten på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 219 af 07/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. Lovforslag nr. L 85 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. Lovforslag nr. L 85 Folketinget Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2016-17 Fremsat den 17. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord BEK nr 1174 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7909-00020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet

Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Udve? Så tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Praktik i udlandet Indhold Som elev på en erhve 2 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? Du kan bruge ordningen på to forskellige

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 1753 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 16/08601 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere