Høreforeningens høringssvar vedrørende evaluering af høreapparatområdet på baggrund af L 59 - høringsudgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høreforeningens høringssvar vedrørende evaluering af høreapparatområdet på baggrund af L 59 - høringsudgave"

Transkript

1 1 Høreforeningens høringssvar vedrørende evaluering af høreapparatområdet på baggrund af L 59 - høringsudgave Høreforeningen har modtaget høringsudgaven af evaluering af høreapparatområdet på baggrund af L 59 og fremsender hermed sit høringssvar. Vi takker for muligheden for at kommentere på evalueringen og har desværre en del punkter, som vi mener, er yderst kritisable. Vi vil kommentere på høringsudgaven overordnet og på de enkelte afsnit herefter. Høringsudgavens tekster er i kursiv. Overordnet: Høringsudgaven, samlet set, giver ikke indtryk af at være en egentlig evaluering. Der er - efter Høreforeningens opfattelse - alt for få vurderinger af, hvad lovændringen har betydet for kvaliteten, den samlede økonomi og særligt, hvad den har haft af konsekvenser for brugerne. Høringsudgaven indeholder meget få anbefalinger til, hvordan konsekvenserne, de manglende data og høreområdet fremadrettet kan håndteres, reguleres og struktureres. Det er yderst kritisabelt, at rapporten undlader at synliggøre de enorme besparelser, der er sket på området, udelader den nyeste viden om konsekvenser af høreproblemer, forplumrer billedet af katastrofalt lange ventetider på offentlig behandling og fuldstændig undlader at beskæftige sig med brugernes udbytte af og udgifter til behandlingen og den voksende uoverskuelighed i systemet. Indførelse af puljelægeordninger (i mange tilfælde ørelæger med private butikker) er ikke særskilt behandlet i rapporten til trods for, at ordningen er indført i stort omfang efter L 59 trådte i kraft. Der er ikke angivet besparelser på det offentlige indkøb af høreapparater på ca. 125 mio. kr. pr. år( ifølge Amgros s Statusrapport). Selve besparelsen på nedsættelsen af tilskuddet til privat køb af høreapparater er ikke angivet i et samlet tal for perioden - kun vist i en graf. Rapporten nævner ikke noget om lovforslagets bemærkninger, hvori der bl.a. står: der skal nedsættes en faglig arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen, der skal give en yderligere faglig vurdering af problemernes omfang, herunder tilkendelseskriterierne og ørelægernes dobbeltrolle.

2 2 Ventetiderne i rapporten er opgjort i dage, hvor andre opgørelser bl.a. på Venteinfo er i uger. Ventetiderne er generelt opgjort for lavt, i forhold til Høreforeningens statistik, som er ført og hentet på Venteinfo hver måned, siden L59 trådet i kraft (medsendes som bilag). Samtidig er opgørelsen fra november 2015 og udelader den voldsomme stigning de første fire måneder af Kommentarer til de enkelte afsnit: Indledning Side 4: Evalueringen skal bl.a. belyse udviklingen på området med privat tilskud, herunder i forhold til aktivitet og eventuel egenbetaling, samt udviklingen i ventetiden i det offentlige sygehusvæsen. Høringsudgaven af evalueringen lever slet ikke op til formålet, da egenbetalingen ikke er undersøgt. I henhold til ovenstående vil denne evaluering hovedsageligt beskæftige sig med udviklingen i tilskud til privat høreapparatbehandling, aktivitet på området og ventetider til offentlig høreapparatbehandling over de seneste år med henblik på at spore, hvilke konsekvenser lovændringen har haft i forhold til disse emner. Evalueringen koncentrerer sig kun om ukomplicerede høretab. Loven har i høj grad påvirket personer med komplicerede høretab. Ingen steder definerer evalueringen forskellen på komplicerede og ukomplicerede høretab. Man kan godt have et kompliceret høretab med en mindre hørenedsættelse (fx stor tinnitus, skelnetab, asymmetrisk høretab mv). jvf. Sundhedsstyrelses faglige vejledning fra juni 2015 til speciallæger i øre -, næse- og halssygdomme. Side 5: Uanset alder kan det have omfattende konsekvenser i hverdagslivet, hvis man ikke får relevant behandling for sin hørenedsættelse. Konsekvenserne af hørenedsættelse kan være vanskeligheder med at kommunikere, ensomhedsfølelse, isolation og frustration. Al den nye forskning om risiko for særligt demens, samt depression og tegn på diabetes undlades fra evalueringen. Ensomhed og frustration er de eneste konsekvenser, der er nævnt. Det er langt fra tilstrækkeligt. Vi kan bl.a. henvise til disse forskningsresultater, som vi har forelagt Folketingets Sundhedsudvalg i april. Større risiko for demens (Ling, F.R., et. al, Hearing Loss and Incident Dementia. Archives of Neurology, 2011; 68 (2): ) Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet samfundspris pr. år: 2,7 mia. kr.

3 3 (SFI 2006) Demens risiko høreapparatbehandling fjerner øget risiko (Amieva H. et al. Self- reported Hearing Loss, Hearing Aids, and Cognitive Decline in Elderly Adults: A 25- year Study. Journal of the American Geriatrics Society (10) Oct.2015;vol63; ) Depression og angst dobbelt risiko (Better Hearing Institute, Juni 2014, National Council on Aging, USA, Sept 2012) Fald- ulykker: Tredobling af risiko for fald ved blot lille høretab (Frank Lin, Johns Hopkins Univ, News & Publications, Archives of Internal Medicine, Feb 27, 2012) Social isolation = nedsat livskvalitet = nedsat mental sundhed/kognitiv kapacitet = flere hospitalsindlæggelser (Genther et al, Association of hearing loss with hospitalization and burden of disease in older adults, Jun 12, 2013) Rapporten Uhørt? Betydningen af nedsat hørelse for arbejdsmarkedstilknytning og ar-bejdsliv udarbejdet af SFI i 2006 viste, at hørenedsættelse bl.a. er forbundet med lavere beskæftigelsesgrad og tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for de ramte.3 Det er derfor også væsentligt i et samfundsøkonomisk perspektiv, at man i størst mulig grad af-hjælper følgerne af nedsat hørelse. Høringsudgaven henviser til Uhørt- rapporten, men undlader at angive, hvad Uhørt- rapporten konkluderer, at det koster samfundet pr. år, at mennesker med høretab trækker sig fra arbejdsmarkedet: 2, 7 mia. kr. årligt. Her ville en anbefaling af en ny rapport også være velkommen Områdets omfang i Danmark Side 5 Antal med høretab: Hvorfor henvises der ikke de to SFI- rapporter (2006 og 2010)og Lisbeth Tranebjergs rapport (2004), der siger op til ca borgere med høretab? SFI Uhørt- rapporten slår fast, at halvdelen er 60 år og dermed under pensionsalderen. Hver tiende dansker i den erhvervsaktive alder har høreproblemer. Tal kan skrives på mange måder, men høretab er ikke en lidelse, som kun forekommer hos borger over 65 år. Det indtryk kommer høringsudgaven til at give, og det er katastrofalt for den indsats, som de mange erhvervsaktive med høretab har brug for. Side 6: Figur 1: Hænger slet ikke sammen med antallet, der har fået høreapparat. Det bør tydeliggøres hvad tallene dækker over. Nye diagnoser eller?

4 4 Ubetydelige forskelle mellem forekomst af diagnoser mellem mænd og kvinder kan skyldes flere faktorer, står der i rapporten men der gives ingen forklaringer på hvilke? Nederst: Antallet af høreapparatbrugere forventes generelt at være voksende som følge af dels den demografiske udvikling, der resulterer i en større andel af ældre i befolkningen, ligesom den teknologiske udvikling på området gør høreapparatbehandling relevant for flere personer. I forbindelse med denne vurdering af fremtidens udfordringer med stigende antal høreapparatsbrugere undlader teksten at nævne de vigtige, nye tal fra WHO, der siger, at 1,1 mia. yngre mennesker i verden er i risiko for at miste hørelsen på grund af forkert brug af personlige musikafspillere. En risiko, der skal lægges oven i den demografiske udvikling. En gennemgang af Danmarks statistik for befolkningsudvikling, kombineret med prævalens vedr. høreproblemer i de forskellige aldersgrupper og WHO's tal, giver ca. 1 mio. borgere med høreudfordringer i 2030 efter Høreforeningens/ fremtidsforskers beregninger. 2. Patientens vej gennem systemet Side 7: Figur 2: Patientens vej - skemaet viser ikke alle veje - herunder heller ikke genhenvisnings- vejen. Der er ingen evaluering af patientens vej gennem systemet eller, at vejen med lovforslaget er blevet yderligere kompliceret. (bla. med indførelsen af puljelægeordningerne). Rapportens opsamling på side 21, konkluderer dog i underdrevet grad at: Det kan medvirke til, at det nogle gange bliver forvirrende for borgerne at navigere i systemet. Høreforeningens erfaringer er at at nogle gange er tættere på 99%. Side 8: Henvisning fra ØNH-læge er en forudsætning for både offentligt høreapparatbehandling og privat høreapparatbehandling med offentligt tilskud. Henvisning er ikke altid forudsætning. Der er kun krav om henvisning fra ørelæge første gang man skal til høreapparatsbehandling i en privat klinik/butik. Ved offentlig behandling kræver nogle audiologiske klinikker henvisning hver gang - andre audiologiske klinikker kun første gang.

5 5 Ørelæger med privat detail- klinik kan med de gældende regler anbefale ny undersøgelse og henvisning. Rapporten giver ingen vurdering af dette incitamentssystem. Ej heller af de private kæder, som benytter sig af egne ørelæger. 2.2 Frit valg: Patienter, der henvises til høreapparatbehandling, kan som udgangspunkt vælge mellem vederlagsfri offentlig behandling og privat behandling med offentligt tilskud, jf. bekendtgørelsen om høreapparatbehandling. Evalueringen beskæftiger sig ikke med, at loven ikke har afstedkommet en ny vejledning. (Den gamle fra 2009 er ikke gældende mere). Og at der ikke er lovhjemmel til at udføre en vejledning for ikke autoriseret personale. Derfor kan komplicerede høretab, der elles skulle henvises til offentlig audiologisk klinik, i dag blive behandlet i det private regi. (Sundhedsstyrelses faglige vejledning fra juni 2015) Det er samtidig Høreforeningens erfaring, at informationspligten om frit valg både mellem offentlig- og privatbehandling, samt om det frie sygehusvalg, praktiseres meget varierende. Side 9. Patienter, der bør udredes eller behandles på en offentlig sygehusafdeling henvises direkte til en offentlig audiologisk sygehusafdeling. Det gælder eksempelvis patienter med kompliceret hørenedsættelse, eller hvor der er mistanke om sygdom mv. Der er ingen definition af, hvornår et høretab er kompliceret. Igen er der ingen henvisning til Sundhedsstyrelses faglige vejledning fra juni til speciallæger i øre -, næse- og halssygdomme". Side 10: 2.3 Opfølgende behandling og øvrige indsatser I forbindelse med høreapparatbehandling kan nogle patienter have behov for yderligere indsatser i form af fx rådgivning, undervisning i høretaktik, udlevering og træning i brug af supplerende hjælpemidler m.fl. Rehabilitering og bevilling af hjælpemidler er en kommunal myndighedsopgave, og indsatserne gives ofte på et kommunikationscenter.

6 6 Behov for yderligere indsatser er ikke kun et behov for nogle, men for mange borgere med høreproblemer. Høringsudgaven udviser i ringe grad forståelse for den samlede 'hørerehabilitering', som er afgørende for, at høreapparatbehandlede borgere kan leve et rimeligt liv med deres handicap. I forbindelse med L 59 har omlægningen af betalingen for høreapparatbehandling fra kommuner til regioner bl.a. medført pres/nedskæringer på vores højt fagligt kvalificerede kommunikationscentre, da mange kommuner vælger at løse opgaverne selv med stor konsekvens for brugerne. Kommunikationscentrene har fået meget lidt opmærksomhed i rapporten til trods for, at en yderst vigtig del af hørerehabiliteringen ligger her. 11: 3: Udvikling i aktivitet og ventetider Generelt: Ventetider er opgjort i dage, selv om de alle andre steder opgøres i uger. Evalueringen ser ikke på de store regionale forskelle, som er politisk styret og som giver forskelsbehandling til de danske borgere. I perioden er antallet af godkendte, private klinikker steget fra 186 klinikker i 2011 til 277 i Antallet af private klinikker omtales til 277 i 2015, men omtales som 300 i Q på side 20. Det burde være samme antal og det seneste. Den voldsomme debat om lukning af mindst halvdelen af de private butikker som konsekvens af L 59 er ikke nævnt. Høreforeningen må konstatere, at der i dag er flere private butikker end før L Ventetid til høreapparatbehandling Ventetidsproblemet tales i dette afsnit ned - forklejnes ved at fortælle om de forskellige opgørelsesmetoder i steder for at evaluere de meget lange ventetider. Side 12. Figur 3: Det er direkte kritisabelt, at ventetiderne ikke er opgjort i uger, og som nævnt i starten, stopper opgørelsen lige før, de stiger eksplosivt i Variationen i ventetiderne underdrives direkte, da den i dag er uger og ikke uger som angivet nederst på siden. Ventetiderne er kun angivet som gennemsnit og viser ikke de store regionale forskelle og de voldsomt lange ventetider på de største klinikker i København, Odense, Aarhus og Aalborg.

7 7 Side 13: Evalueringen beskæftiger sig slet ikke med den manglende behandlingsgaranti, som efter den nye sundhedslov ellers kommer til at gælde for borgere med alle andre behandlingskrævende lidelser og sygdomme. Til trods for, at behandlingsgarantien er omtalt i bemærkningerne til lovforslaget. Høreforeningen er af den opfattelse, at det er diskrimination og i direkte strid med menneskerettighederne og FNs Handicapkonvention, at man ikke har behandlingsgaranti på høreområdet. Ifølge Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning (PAKS) er ventetiden til høreapparatbehandling blandt de private klinikker generelt kort og har holdt sig konstant. De skønner, at borgerne under normale omstændigheder vil kunne få en tid inden for en uge. Der findes dog ingen systematiske opgørelser over ventetiderne til høreapparatbehandling i privat regi. Evalueringen forholder sig slet ikke til, at mange borgere ikke kan benytte sig af muligheden for at blive behandlet privat eller hos puljelæge, fordi de i følge Sundhedsstyrelsens regler skal på en offentlig audiologisk afdeling. Ovenstående afsnit giver indtryk at - lige som det var nævnt i lovens tekster - at man bare kan gå privat og få behandling i løbet af en uge. Det kan mange ikke! De lange ventetider på de offentlige audiologiske afdelinger rammer derfor de svageste grupper, der har størst brug for hjælp. Høreforeningen har i den forbindelse måtte korrigere flere regionrådsformænds viden om borgernes mulighed for at få høreapparater. De vidste ikke, at de hårdest ramte ikke kan gå privat! Side 14: 4. Omkostninger 4.1. Udgifterne til offentlig høreapparatbehandling er efter Høreforeningens vurdering sat for lavt - og hvad tallet indeholder, kan man ikke se. Det ser ud som om, der på to år har været en fordobling i udgifterne. Det er en misvisning at skrive, at udgifterne er fordoblet. Udgiften til indkøb af apparater kan ikke ses i tabellen. Man viser desuden ikke, at prisen på apparater er faldet med Amgros licitationen fra niveau 240 mio. i 2011 til 180 mio. i 2012 og 125 mio. i 2014 og Antal apparater er ifølge Delta steget med 38 % fra , men udgifterne i 4.1. er steget 82%. Disse tal matcher ikke og må sammenregnes.

8 8 4.2 Udvikling i offentligt tilskud til privat høreapparatbehandling Side 15: Figur 5 Der er ingen sammentællingen af, hvad der reelt er sparet, siden loven trådet i kraft. 4.3 Patientens egenbetaling Evalueringen undlader at vurdere udviklingen i borgernes egenbetaling i privat regi. Det nævnes ikke, at nedsættelsen af tilskuddet med L 59 nødvendigvis må give brugerne en større egenbetaling. Når man ikke har kunnet fået data på egenbetalingen, hvad er så anbefalingen fremadrettet? Evalueringen omtaler desuden alt for positivt de muligheder, som borgere har for at få hjælp til egenbetalingen. Pensionister kan ikke generelt få helbredstillæg. Kun hvis de absolut ingen midler har. Tilskuddet fra Sygesikring Danmark er på blot 750/1.500 kroner alt efter gruppe. Side 16: 4.4. Kommunernes udgifter Det er ikke anført, hvor mange borgere, der har fået høreapparat med helbredstillæg. Side 17: 5. Kvalitet i behandlingen Hvorfor handler kvalitet kun om de ansattes uddannelse? Der står intet i evalueringen om borgernes vej gennem systemet, som ellers var en del af rammen. Den forholder sig heller ikke til borgernes udbytte af behandlingen, som ellers har været en konsekvent italesat problemstilling. Side 18: 5.2 Klagemuligheder: Der fokuseres meget på klagemulighederne, men der står ingen steder, hvor mange der klager (før og efter L59). Ligeledes problematiseres det ikke, at klager kun kan ske overfor sundhedsfagligt personale, så klagemuligheden reelt er væk for brugerne. Konsekvensen for brugerne er ikke beskrevet. Igen - ingen anbefalinger af hvordan det fremadrettet kan løses.

9 9 Side 19: 5.3 Tilsyn med offentlig høreapparatbehandling Det nævnes ikke, at der ikke er nogen form for måling af patienternes udbytte, som der er i privat regi. 5.4 Godkendelse og tilsyn ved privat høreapparatsbehandling Det angives ikke, hvordan resultatet af tilsynet med klinikkerne er. Fx viser Deltas rapport for 2015, at 69 ud af ca. 300 klinikker ikke lever op til kravene. Blandt disse klinikker, der ikke lever op til kravene, er også ørelægers puljeklinikker. Der er ingen undersøgelse/vurdering af, hvad L 59 har betydet for borgernes mulighed for tildeling af hjælpemidler. I det hele taget er der ikke kommenteret på hørerehabilitering, men kun fokuseret på første led i behandlingen: Høreapparater. Side 20: Godkendelsesordningen omfatter også praktiserende ØNH-læger, som varetager høreapparatbehandling for regionen. Godkendelsesordningen og puljelæger: Puljeordningen nævnes overhovedet ikke, evalueres ikke, selv om puljeordningen er en konsekvens af besparelserne og pres på de audiologiske afdelinger Opfølgning på kvalitet af behandling m.v. Denne ordning med spørgeskema fungerer ikke! Svarprocent 50 og med en variation fra %. De offentlige klinikkers manglende kvalitets- undersøgelser omtales slet ikke? Side 21: 6. Opsamling Opsamlingen konstaterer blot tingenes tilstand, undlader at medtage vigtige informationer og kommer ikke med anbefalinger. Det forklares ikke, hvorfor L 59 har givet bedre udgiftsstyring, og Amgros- besparelsen er ikke omtalt.

10 10 Der er ingen beskrivelse af konsekvenserne af, at en borger vælger et sygehus i en anden region, fx. at man skal rejse dertil de næste fire år, hvis der er problemer med apparaterne. Ventetiden er ikke 216 dage, men 270 i gennemsnit pr ! Erfaringerne fra de dygtigste klinikker vedr. ventetid er der de seneste år set stort på. To ugers ventetid på den offentlige høreklinik i Sønderborg efter en lang effektiviseringsindsats blev gjort til skamme, da regionspolitikerne besluttede at beskære området med 10 mio. pr år i Det har givet over et halvt års ventetid og fyringer nu. Demotiverende for de ansatte og nedskæringerne viser, at lovgivningen har gjort høreområdet meget følsomt overfor regionale beslutninger/skævvridninger. Evalueringen identificerer ikke klinikker med god erfaring. Det er særdeles uklart, hvad der i evalueringen menes med, at der kan 'overvejes forskellige initiativer'. Det er efter Høreforeningens erfaring en solid underdrivelse at sige, at det 'nogle gange er forvirrende for borgerne'. Det er ingen anbefalinger i opsamlingen af, hvad der kan gøre vejen gennem høreområdet mindre uoverskuelig for brugerne. Genhenvisning: Afskaffelsen af henvisning ved genudlevering af høreapparat bliver slet ikke omtalt/evalueret - hvordan er det gået? Regionerne har forskellige regler. Side 22: Appendix: Man undlader at fortælle, hvad tilskuddet i Tyskland er. Det er mellem ca og På niveau som Danmark - før tilskuddet blev sat ned. Side 23: Den europæiske standard. DS/EN Evalueringen beskriver den meget fint men undlader at komme med en egentlig anbefaling. Høreforeningen mener at den europæiske standard burdes implementeres i dansk lovgivning om høreapparatbehandling.

11 11 Afslutning: Som afsluttende bemærkning til høringsudkastet vil Høreforeningen understrege nødvendigheden af, at L 59 bliver endeligt evalueret i forhold til, hvad det har af konsekvenser for borgere med høreproblemer. Der er alt for mange alvorlige konsekvenser af ubehandlede og dårligt behandlede høretab til, at borgernes oplevelse og udbytte af behandlingen ikke medtages i evalueringen. Der er med den nuværende konstruktion af høreområdet alt for mange interessenter, der ønsker at tjene penge på høreapparatbehandling samtidig med, at kommuner, regioner og stat ønsker at spare penge. I klemme kommer borgerne - med langt større samfundsudgifter til følge. Vi står naturligvis til rådighed for yderligere information. Venlig hilsen Majbritt Garbul Tobberup Landsformand Høreforeningen Blekinge Boulevard Høje Taastrup

Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59

Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59 Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59 PAKS arbejder for, at sikre fri og enkel adgang til moderne, personlige

Læs mere

Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne

Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne Side 1 af 5 ƒsundhed Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne DEBAT kl. 3:55 1 kommentar DEBAT: Ventetiderne til de audiologiske afdelinger kan reduceres markant, hvis

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

Høreapparater, facts og udfordringer for branchen

Høreapparater, facts og udfordringer for branchen Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU Alm.del Bilag 419 Offentligt Høreapparater, facts og udfordringer for branchen Dansk HøreCenters foretræde for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Læs mere

Reform af tilskuddet til høreapparater

Reform af tilskuddet til høreapparater Sundhedsudvalget 2010-11 (Omtryk) SUU alm. del Bilag 71 Offentligt Reform af tilskuddet til høreapparater Et forslag fra Dansk HøreCenter Foretræde i Folketingets Sundhedsudvalg den 24. november 2010 ved

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE Forkortet udgave nov. 2010 HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE - kendskab til og tilfredshed med den kommunale høreomsorg blandt brugere af høreapparat - Udarbejdet af sundhedskonsulent Åse Skytte, SundhedscenterStruer.

Læs mere

Reform af tilskuddet til høreapparater

Reform af tilskuddet til høreapparater Socialudvalget 2010-11 L 28 Bilag 18 Offentligt Reform af tilskuddet til høreapparater Et forslag fra Dansk HøreCenter Foretræde i Folketingets Socialudvalg den 18. november 2010 ved direktør Niels Lodman

Læs mere

Høringssvar fra SFR ØNH inkl. audiologien vedr. Udkast til rapport til evaluering af høreapparatsområdet

Høringssvar fra SFR ØNH inkl. audiologien vedr. Udkast til rapport til evaluering af høreapparatsområdet SFR ØNH inkl. audiologien Til: Region Hovestaden Center for Sundhed Att. Niels Erik Jørgensen Blegdamsvej 9 2100 København Ø Opgang 11, 4. sal Afsnit 11.04 Telefon 35455685 Direkte 35455685 Web www.rigshospitalet.dk

Læs mere

Mærkesager

Mærkesager Mærkesager 2015-2019 Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Mærkesagerne afspejler foreningens politiske prioriteringer og er

Læs mere

Forbered dig på dit besøg

Forbered dig på dit besøg Forbered dig på dit besøg Dette har du brug for at vide, inden dit besøg hos os Dit første besøg Hvis du aldrig har besøgt en hørespecialist, ved du sandsynligvis ikke, hvad du kan forvente. En besøg hos

Læs mere

EVALUERING AF HØREAPPARATOMRÅDET PÅ BAGGRUND AF L 59 - HØRINGSUDGAVE

EVALUERING AF HØREAPPARATOMRÅDET PÅ BAGGRUND AF L 59 - HØRINGSUDGAVE EVALUERING AF HØREAPPARATOMRÅDET PÅ BAGGRUND AF L 59 - HØRINGSUDGAVE Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for evalueringen... 3 1.2 Evalueringens formål og afgrænsning... 3 1.3 Generelt om hørenedsættelse...

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

EVALUERING AF HØREAPPARATOMRÅDET PÅ BAGGRUND AF L 59 MARTS 2017

EVALUERING AF HØREAPPARATOMRÅDET PÅ BAGGRUND AF L 59 MARTS 2017 EVALUERING AF HØREAPPARATOMRÅDET PÅ BAGGRUND AF L 59 MARTS 2017 Kolofon Evaluering af høreapparatområdet på baggrund af L 59 Marts 2017 Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: T210070 Side 1 af 14 16. november 2015 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 38 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 38 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 38 Offentligt Ministeriet for sundhed og forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Sendt pr. email til: sum@sum.dk spok@sum.dk København den: 19102012 Med henvisning

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

Forebyggelsesudvalget 1. april 2014

Forebyggelsesudvalget 1. april 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 94 Bilag 16 Offentligt HØPAs foretræde ved Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1. april 2014 OPLÆG VED FORMAND, CAND.MED., BJARNE HANSEN Høreapparatbehandlingen

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam

Aarhus Kommunes Høreteam Aarhus Kommunes Høreteam Oplysning om: Høreapparater og Høretekniske hjælpemidler Hvordan får du høreapparat? Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre, næse- og halssygdomme.

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

Ret til hurtig udredning også for demenspatienter

Ret til hurtig udredning også for demenspatienter Januar 2014 Ret til hurtig udredning også for demenspatienter Antallet af danskere med en demenssygdom 170.000 155.000 150.000 130.000 130.000 100.000 110.000 85.000 90.000 70.000 50.000 2011 2020 2030

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

I spørgsmål S bliver vi spurgt, hvorfor regeringen ikke tidligere har taget initiativ til at gennemgå tilskudsordningen på høreapparatområdet.

I spørgsmål S bliver vi spurgt, hvorfor regeringen ikke tidligere har taget initiativ til at gennemgå tilskudsordningen på høreapparatområdet. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 187 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir, samråd den 24. november, SUU Spørgsmål Q: Regeringen har med sin genopretningsplan besluttet at nedsætte

Læs mere

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail csu@regionh.dk Dato: 28. maj 2015 Høringsskema - besvaret af Organisation:

Læs mere

L94 Sundhedspersonales dobbeltroller

L94 Sundhedspersonales dobbeltroller Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 94 Bilag 6 Offentligt L94 Sundhedspersonales dobbeltroller Dansk HøreCenters Foretræde for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Torsdag den 23. januar

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression

Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Vejledning til tillægsaftale til praksisoverenskomsten om udvidelse af alderskategorierne for let til moderat angst og depression Fra 1. juli bliver det muligt for langt flere at få en henvisning til psykologbehandling

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab

Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab Januar 2007 Jonas Markus Lindstad CASA Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab Januar 2007

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde

Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde Den nyeste statistik på høreområdet: - lidt om hørelse og arbejde Hvilken betydning har nedsat hørelse for arbejdsmarkedstilknytning og for arbejdsliv hvad ved vi og hvad har vi mulighed for at undersøge?

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Personale udgør den væsentligste produktionsfaktor i sygehusvæsenet og lønningerne til personalet er samtidig langt den største udgiftspost. Personalet på

Læs mere

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om genoptræningsplaner mv. samt vejledning om træning i kommuner og regioner

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om genoptræningsplaner mv. samt vejledning om træning i kommuner og regioner Dokument oprettet 27. august 2014 Sag 17-2014-00117 Dok. 161800/tk Høringssvar vedr. bekendtgørelse om genoptræningsplaner mv. samt vejledning om træning i kommuner og regioner 1. Indledende bemærkninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 20 Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Sundhedsloven 140a 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi til svært

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg.

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T 08-01-2009 Ny model for udvidet frit sygehusvalg Budskaber I en situation med stigende knaphed på uddannet personale er det yderst tvivlsomt, om alle patienter fremover kan behandles indenfor

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

01-01-2015 31-12-2015 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2015 31-12-2015 Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemens-medicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige.

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Pas på hørelsen - den skal holde hele livet Idékatalog 20. juni 2016

Pas på hørelsen - den skal holde hele livet Idékatalog 20. juni 2016 Pas på hørelsen - den skal holde hele livet Idékatalog 20. juni 2016 1 Introduktion På Folkemødet 2016 afholder Dansk Musiker Forbund og GN Hearing Danmark, der tilsammen står bag informationskampagnen

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Standardens indhold 1. Rammer 2. Visitation og tildeling 3. Indhold 4. Udførelsen 1. Rammer

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Den væsentligste ændring med den nye bekendtgørelse en fast fordelingsnøgle for de økonomiske udgifter.

Den væsentligste ændring med den nye bekendtgørelse en fast fordelingsnøgle for de økonomiske udgifter. Notat Kommunal position og handlemuligheder vedr. ny bekendtgørelse for fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens. Indledning. Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

KULEGRAVNING AF HØREAPPARATOMRÅDET. Juni 2012. Udarbejdet af: Arbejdsgruppen til kulegravning af høreapparatområdet

KULEGRAVNING AF HØREAPPARATOMRÅDET. Juni 2012. Udarbejdet af: Arbejdsgruppen til kulegravning af høreapparatområdet KULEGRAVNING AF HØREAPPARATOMRÅDET Juni 2012 Udarbejdet af: Arbejdsgruppen til kulegravning af høreapparatområdet KOLOFON Af Arbejdsgruppe til kulegravning af høreapparatområdet For Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk KL s høringssvar vedr. udkast til revision af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Høringsfrist: Den 12. februar 2015. Følgende parter har indgivet høringssvar: Høringsvar fra

Høringsfrist: Den 12. februar 2015. Følgende parter har indgivet høringssvar: Høringsvar fra Høringssvar: Faglig udmelding til speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme om udredning og henvisning af patienter med hørenedsættelse med henblik på høreapparatbehandling Høringsfrist: Den 12. februar

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Høringssvar om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede specialundervisningsområde

Høringssvar om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede specialundervisningsområde Socialstyrelsen Kontoret for kognitive handicap og hjerneskader Att. Sanne Dragholm, kontorchef Den 7. september 2015 Høringssvar om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede specialundervisningsområde

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D Oplysning om: Høreapparater Tlf.: 87133457, 89401085, 87133593 kl. 8-9.30 mandag - fredag Høretekniske hjælpemidler Tlf.: 87133578, kl. 8-9 mandag-torsdag

Læs mere

Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v.

Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v. Høringssvar fra Danske Regioner til lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning m.v. 15-10-2010 Sag nr. 10/2078 Dokumentnr. 52293/10 Mette Ide Davidsen Tel. 35 29 82 42 E-mail: MID@regioner.dk

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2010/1 LSF 28 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-2680 Fremsat den 13. oktober 2010 af Socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 79 Offentligt Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Afdelingen for Sundhed & Forebyggelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af Socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Vejledning om høreapparatbehandling

Vejledning om høreapparatbehandling 1 af 7 2009-07-29 14:52 Den fulde tekst Vejledning om høreapparatbehandling 1. Formål med vejledningen Retningslinjer for god høreapparatbehandling Sundhedsstyrelsens formål med denne vejledning er at

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D. Høreapparater. Høretekniske hjælpemidler

Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D. Høreapparater. Høretekniske hjælpemidler Aarhus Kommunes Høreteam P.P. Ørums Gade 11, bygning 11D Folder om Høreapparater Tlf.: 87133457, 89401085, 87133593 kl. 08.00-09.30 mandag-fredag og Høretekniske hjælpemidler Tlf.: 87133578, kl. 08.00-09.00

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Birgitta Winckler bwi@sum.dk, sum@sum.dk Høringssvar til forslag om Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælpeordninger til personer med respirationsinsuffiens)

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Mental sundhed i Danmark: Forekomst og omkostninger

Mental sundhed i Danmark: Forekomst og omkostninger Mental sundhed i Danmark: og omkostninger Resumé Angst og depression koster årligt samfundet 13,9 mia. kr. Angst er med årlige omkostninger på 9,6 mia. kr. den dyreste enkeltstående lidelse/sygdom i Danmark

Læs mere

Frederiksværk Plejecenter Arresøparken

Frederiksværk Plejecenter Arresøparken Den 31. juli 2014 Udvalget for Ældre og Handicappede, Økonomiudvalget og Byrådet, Halsnæs Kommune.- Ældrerådet har på sit ekstraordinære møde den 8. juli behandlet Tilsynsrapporterne for Plejecentrene

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere