Den Danske Hoejskole I New York Rapport (og ide-katalog) nummer I.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Hoejskole I New York Rapport (og ide-katalog) nummer I."

Transkript

1 Dagsorden: 1. Fremlaeggelse af Rapport 2. Diskussion af Rapporten 3. Opsummering og beslutninger Den Danske Hoejskole I New York Rapport (og ide-katalog) nummer I. Baggrunden Et tilsvarende projekt i Berlin. Hoejskolen i Berlin. Starter 3 korte pilot-kurser her til efteraaret. Har ingen bygninger, men opererer med hotel-indkvartering paa de tre kurser. Blev startet i dec dec 2011 af Johan Toft og Christian Tango samt en lang raekke forskellige loest tilknyttede personer, indtil en endelig gruppe fandt sammen i det sene efteraar Formelt set blev der afholdt en generalforsamling paa den danske ambassade i Berlin og nedsat en bestyrelse primo 2012, hvor en raekke laerer-kraefter med tilknytning til hoejskoler i DK, Den Danske Ambassade i Berlin samt det danske Kultur-institut er repraesenteret. Hoejskolen i Berlin har en lidt anderledes ledelses-struktur end det foreslaas her. Johan Toft valgte efter en del turbulens og uoverensstemmelser at starte sit eget parallelle projekt i samarbejde med Kaospiloterne fra aarhus. Begge parallelle projekter er uden egne bygninger.

2 Begge skoler i Berlin bygger paa ideen om at inddrage byrummet i undervisningen, at spille paa byen Berlin som Europa's kultur-hovedstad. En kort kommentar: En forskel mellem de to Berlin-projekter og en kommende hoejskole i New York er, at New York er langt mere attraktiv som kultur-metropol samt som "rejse-maal". Visionen i New York Visionen foelger noeje enhver "normal forestilling om en hoejskole som det kendes fra de danske folke-hoejskoler", blot at den fysisk er placeret i New York. Hoejskolens saerpraeg er saaledes, at den kan give hoej grad af "undervisning on location": At studere kunsten i galleri-distriktet Chelsea og paa de store museer, at studere "by-kultur" der hvor den "sker", at spille Jazzen der hvor den "hoerer hjemme". Undervisningen bygger paa et samspil med New York som verden absolutte kulturhovedstad. Tilknytning af lokale laererkraefter til skolen er en oplagt mulighed og vil vaere en enorm styrke paa grund af undervisernes faglige kompetencer. Maalgruppe: Danske elever, i forskellige aldersgrupper. Man kan diskutere en international profil hen ad vejen. Men: I forhold til fundraising og lancering i den danske bevidsthed er en primaer maalgruppe med danske elever en oplagt mulighed. Alle har indtil nu peget paa, "at vi skal spille paa det nationale", fordi det nationale "hoejskole-koncept" her modstilles af den fysiske placering og giver en staerk blanding af noget kendt og ukendt i markedsfoerings-sammenhaeng. Det er op til et fremtidigt laere-kollegium at formulere: Den paedagogiske linie, fokus paa kultur- / oplevelses-fag, reformulering af uddannelsestanken i CV-samfundet, explicitering af forskellen paa at blive undervist I New York fremfor Kbh. eller krogerrup.

3 En af udfordringerne er at finde en balance mellem hoejskolen som aaben institution, hvor alle kan tilmelde sig, og saa som "en uddannelse, der i sig selv giver stjerner paa CV-et". Indhold: Forskellige linier / eller undervisningsforloeb, alle med det faelles traek, at eleverne bor paa skolen, kan spise paa skolen, at der er undervisningslokaler, at forstander og et antal laerere / administratorer evt. kan bo paa skolen. Fysisk stoerrelse: elever. Laengere kurser, max. 3 mdr., for primaert yngre kursister, kombineret med kortere kurser, som det kendes fra de danske hoejskolers sommer-kurser, men her taenkt i en mulig helaarlig ramme: Ferie kurser med undervisning, som alternativ til turisme. Ferie-kurser med indhold. Mulighed for fleksible laengder paa kurserne, individuel tilpasning og personlig coaching er nogle af noegle-begreberne for at sikre en kombination af hoej belaegningsprocent samt tids-svarende appeal. I forhold til lancering i den amerikanske offentlighed af konceptet, er begrebet "educative tourism" eller holiday-courses en mulighed, inden den lange forklaring med Grundtvig koeres i stilling. Kultur-eksport En dansk kultur-institution I New York En vigtig del af det ideologiske, men ogsaa praktisk forretningsmaessige grundlag er ideen om kultureksport. I modsaetning til saa mange andre nationaliteter, der er repraesenteret i New York, har Danmark ingen umiddelbare, synlige, ydre, offentlige samlingspunkter. (Udover soemandskirken, der kun er "by appointment" og

4 paa soendage og til en vis grad Scandinavian House, der imidlertid ikke har den nationale branding-kvalitet som "Dansk".) Man kan opfordre til en ny-taenkning af spoergsmaalet omkring national branding, og bruge en hoejskole som platform for branding af Danmark. Og dermed som branding af sig selv, som turistattraktion. Men i bredere perspektiv handler det ogsaa om at synliggoere danske produkter og tanke-gange, hvor vi maaske skal laere som nation at turde vaere stolte af vores "achievements". Ideer kan vaere: Kierkegaard-cafeen Bohr-Ballroom eller hele hoejskolen kan baere navnet "Lego-hoejskolen" Lego er sjovt nok staerkere brand end Denmark i amerikansk bevidsthed ligesom Copenhagen er staerkere end Denmark). Lego-Highschool kunne vaere en fantastisk common-branding, der faktisk kunne hjaelpe hoejskolen som hoejskole-tanke, fordi Lego staar for noget legende og kreativt, og navnets saerpraegede karakter skaber en umiddelbar interesse omkring projektet, ogsaa i forhold til en amerikansk bevidsthed. En Lego-highschool eller Lego-boarding-school maa noedvendigvis vaere noget andet, end bare en Highschool! Af investeringsmaessige branding-objekter kan man forestille sig Danske moebler, dansk design og dansk belysning paa skolen som udstillingsvindue og vaerdi-generator i forhold til indre vaerdi. Dansk scenekunst og billedkunst kunne naturligt indgaa som en del af skolens kultur-aktiviteter i forhold til offentligheden, afhaengigt af pladsforhold / faciliteter. Det er imidlertid en "skjult" men vigtig del af virket, at mange aktoerer paa markedet for visuel kunst og scenekunst "soeger" den branding-effekt der ligger i at optraede i New York, og derfor vil faciliteter der tilvejebringer muligheden for "at have vist sine ting" eller "optraadt i New York" vaere et stort aktiv for at tiltraekke elever.

5 Der ligger saaledes ikke bare en kultur-eksport i skolens ydre rammer og indretning, men ogsaa mulige markedsfoerings og forretningsmaessige dispositioner i denne tankegang om kultur-eksport. Ideen som forretningside Hoteldrift og kultur-turisme og educational tourism. Hoejskoledrift er set fra en meget business-orienteret ny-taenkning et spoergmaal om at markedsfoere kultur-turisme paa en ny maade. I management-sprog vil vi tale om hoteldrift i en saerlig niche, hvor vi maalrettet markedsfoerer til et bestemt segment af et oplevelses-hungrende publikum i Danmark. Den faglige dimension er baade reel motivator, indhold, oplevelse og underholdning i eet. Oplevelses-industrien er en industri i vaekst. Investerings-objekt og afskrivningsobjekt for fonde: En investerings-model hvor inventar og selve bygningen er ejet af en investerings-fond, hvor maalet er langtidsinvestering kombineret med branding og social ansvarlighed. Som forretningside hviler hoejskolen paa flere strenge: Den kan forsoege at opnaa en besparelse paa huslejen, der er det stoerste problem, ved at ejerskabet til bygningerne financieres ved hjaelp af fonde. Denne investering er investerings-neutral for investor, eller endog attraktiv pt. fordi markedet stadigt er gunstigt for at erhverve fast ejendom i NYC pt. Derimod er financieringen af ombygning/indretning/ IKKE investeringsneutral, heller ikke selv om der er tale om forbedringer af den givne eksisterende bygning. Der er tale om likvid kapital der skal "forbruges" til forbedringer / indretninger. Den eneste positive kapital-gevinst der kan ligge i projektet er spoergsmaalet om et erhvervs-samabejde, hvor investor i samarbejde med producenter af hoejkvalitets danske produkter indenfor moebler og belysning opnaar en tilsyneladende kapitalgevinst, men i givet fald er det

6 stadigt en bunden kapital, der stadigt skal forrentes med minimum kostprisen (fremstillings-pris i bedste fald) for det pgl. inventar. Hertil kommer saa driftsomkostningerne. Paa positiv-siden taler imidlertid her en raekke drifts-fordele ved drift i USA, fordi alle loenninger er langt lavere. Problematisering: Mange kilder med lokal erfaring indenfor construction og architectural rebuilding har peget paa, at den fysiske etablering af hoejskolen er et overordentligt stort problem i et land, hvor arbejdskraftens effektivitet samt uddannelse er ekstremt svingende. Dvs. der er en reel problemstilling i forhold til investor og hele projektets trovaerdighed, naar projekteringen foerst gaar i gang, i forhold til at faa projektet realiseret. En loesning kan vaere, at sikre sig et samarbejde med en projekt-manager indenfor contracting, der virkeligt har praesteret resultater, og som evt. opererer paa specielle vilkaar i forhold til projektet. Det vil vare naerliggende at kontakte Bjarke Ingels Group, fordi de bygger paa Manhattan netop nu. Bjarke Ingels Group ville vaere gode at have i et advisory-board. Intet stats-tilskud Forskellige muligheder for statstoette til hoejskoler og ophold paa hoejskoler i udlandet er undersoegt, og projektet skal ikke paaregne at der er nogen stoette til etablering eller primaer drift. Samarbejder Samabejder med udnyttelse af ledig kapacitet og faelles markedsfoering med eksisterende hoejskoler, f. eks. med husning af kurser der kommer til byen er naevnt af flere. US Drifts-partner En amerikansk partner der har forstand paa hoteldrift-management f. eks. i et allerede eksisterende hotelmiljoe kan naevnes som en mulighed for enten

7 at starte pilot-projekter eller som en mulighed for at starte projektet hurtigere end hvis projektet skal startes som total-koncept i en 100 pct. dansk-ejet model. Attraktion / oevrige ideer: Her skal naevnes en raekke yderligere ideer, der handler om hvordan hoejskolen i et storby-miljoe under disse specielle forudsaetninger kan agere med forskellige aktiviteter, der ikke er 100 pct. hoejskole-ideer i klaasisk forstand, fordi hoejskolerne i DK har det med at etablere sig som lukkede mini-samfund. Og alligevel har hoejskolerne gerne en funktion i DK ogsaa, som kultur-huse. En vis nytaenkning her kunne vaere interessant som koncept, hvor kulturhustanken styrkes, for at bidrage til synlighed, markedsfoering, samarbejds-strategier med lokale og oekonomi. Extra-ordinaere driftsideer: Kultur-cafe Kulturelle aktiviteter i foredragssal / sal Kultur-hus som det kendes fra danske storbyer, i moderne form Turist-attraktion i sig selv for besoegende danskere. Forskellige service-funktioner for danskere i NYC, der i oejeblikket ikke er daekket af ambassaden. Et af de ofte efterspurgte omraader er indvandring / arbejds / opholdstilladelse. Hidtidigt arbejde: Der er - ud over erfaringerne fra Berlin - afholdt en raekke moeder med forskellige interessenter her i New York, lige som ideen er "pitchet" til forskellig interessenter paa et loest og indledende plan, ligesom forskellige interessenter har bidraget med forskellige ideer og loesningsforslag.

8 Uddrag af aktiviteterne: Et moede fandt sted i December 2011 mellem Per Pedersen fra Grey Global og Jeppe Lisdorf, hvor vi nedsatte en "ad-hoc-bestyrelse", saaledes at projektet kunne starte orienteringer med et vist bagland. Senere udabejdede Jeppe Lisdorf en raekke vedtaegts-forslag til hoejskolen, baseret paa tilsvarende vedtaegter fra Danske hoejskoler. DDHINY blev kontaktet af speciale-gruppen "Global Grundtvig" fra Den frie Laererhoejskole. Der kom ikke noget specielt ud af samarbejdet, andet end en briefing om hinandens arbejder. Et vigtigt moede var med Bjarne Hald fra Krogerup Hoejskole, der underviser i film og by-kultur, og som ser et klart samarbejde mellem Krogerup Hoejskole og DDHINYC. Bjarne er klar til at tage her til paa et tidspunkt i en uges tid for at investere noget personligt tid i at arbejde med at skitsere projektet her i byen. Bjarne arbejder i oejebelikket blandt andet med etableringen af et hoejskoleprojekt i Beijing. En vigtig del af forberedelserne har vaeret at beskrive projektet og skaffe en bred folkelig opbakning ved at diskutere projektet igennem med saa mange mennesker som muligt, og samle disse diskussioner online paa hjemmesiden samt via facebook-siden. Facebooksiden og hjemmesiden blev startet op i slutningen af Den har i oejeblikket omkring 100 likes. Kulturminister Uffe Elbaek er orienteret om skolens eksistens via et par kortere face-book-korrespondancer. Han har udtalt sig positivt om projektet i baade Berlin og New York, og det er nok saa vidt vi skal forvente en egentlig tilkendegivelse paa nuvaerende tidspunkt.

9 Politisk set har hoejskolerne generelt problemer i et Danmark paa vej mod privatisering. Derfor skal vi ikke forvente nogen direkte hjaelp fra hverken undervisningsministeriet eller staten i direkte form, i foerste omgang. Arbejdsopgaver: Webdesign og eftersyn paa indholdet paa hjemmeside og Facebook. Research paa bygninger og priser og oekonomisk overslag over projektet. Rapport II: Initiativgruppen skal paa et tidspunkt samle og fremlaegge en rapport over arbejdet, der kan danne grundlag for stiftelsen af hoejskolen formelt. Udarbejdelse af samlet paedagogisk maalsaetning og indholdsbeskrivelser. Ansoege fonde og organisationer Orientere og netvaerke i Kulturstyrelsen. NOTE: Der kan ikke opnaas stoette til afloenninger, men der kan ydes stoette til kulturelle projekters "oevrige omkostninger i forbindelse med produtkion". Idekatalog: Forskellige muligheder og forslag fremsat gennem tiden: Afholde danske kulturelle arrangementer I samarbejde med soemandskirken men I hoejskolens navn / ansoege om midler til saadanne aktiviteter i blandt fonde i Danmark.

10 Sekretariat I en opstartsfase / hvem kan huse et saadant? Er der mulighed for i samarbejde men en eller anden organisation i NYC at huse et mikrosekretariat, der kan arbejde i dybden med organisering af projektet som intern-ship? Researche Grundtvig.dk, grundtvigakedemiet, Grundtvigs Forum. Der kan soeges / indstilles til midler fra en aarlig Grundtvig-pris. Alternativ opbygning af skolen: I en tom skal rykker et antal danske haandvaerkere ind og saetter skolen i stand som et naver-projekt. Et allerede eksisterende og fungerende hotel omdannes til skole. Organisation og struktur Kommisoriet for Initiativ-gruppen: Initiativgruppens fornemste opgave er at virke samlet for at tilvejebringe DEN FYSISKE INSTITUTION Den Danske Hoejskole i New York. Initiativ-gruppen raader over navnet Den Danske Hoejskole i New York under ansvar for bestyrelsen. Initiativ-gruppen kan, efter godkendelse af Bestyrelsen, ivaerksaette mindre pilot-projekter i DDHINY navn. Initiativ-gruppen arbejder langt bredere end blot med det paedagogiske indhold. Ethvert medlem af intiativgruppen opererer under ansvar overfor saavel initiativgruppen som Hoejskolens Bestyrelse. Juridisk begraensning:

11 Ingen medlemmer af initiativgruppen kan paalaegge gruppen nogen form for oekonomisk forpligtelse. Al arbejde udfoeres uloennet, eller er godkendt af bestyrelsen. Enhver ansoegning om midler til DDHINY skal indeholde klausulering af, at midlerne kun kan anvendes efter forhaands-godkendelse af Bestyrelsen. Hoejskolens struktur: Hoejskolen opererer med flg. grupper: I omvendt hierakisk orden: Alment Interesserede (offentligt) ---> stoettemedlemmer (pt=facebook-likes) ---> Voluntoerer ---> Initiativgruppe Initiativgruppen er en demokratisk styret organisation, der fungerer som en bestyrelse for foreningen af alment interesserede. Den opererer efter de samme vedtaegter, som om den var en egentlig ledelse af hoejskolen, under fuldt ansvar overfor bestyrelsen. Initiativ-gruppen er ikke selvstaendigt oekonomisk disponerende over kroner, hvoraf ingen midler kan anvendes til nogen form for loenninger eller diaeter. I tvivlstilfaelde omkring habilitet kan et hvilket som helst medlem af initiativgruppen indbrige sagen for Bestyrelsen. Initiativgruppen ophoerer med at have eksekutiv funktion, i det oejeblik der er midler til at en egentlig ledelse kan ansaettes af bestyrelsen, efter bestyrelsens endelige beslutning, efter indstilling fra et flertal af initiativgruppens medlemmer. Advisory-board: Stoettmedlemmer, der besidder saerlige kvaliteter, der kan traekkes paa i bestemte faglige sammenhaenge Bestyrelse: En uafhaengig bestyrelse (intet person-sammenfald med initativgruppen!) der fungerer som kontrollanter for projektet. Bestyrelsen vaelges ud fra en skolekreds, der typisk vil taelle medlemmer af advisoryboard samt meninge medlemmer, ifoelge vedtaegterne.

12 Tidslinie for videre forloeb 1: Initiativgruppe moeder. Finde flere deltagere så gruppen bliver yderligere kompetent indenfor specifikke omraader 2: Orienteringsmoede(r) offentligt 3: Yderligere finpudsning af projekt-beskrivelsen, Udabejdelsen af Rapport nr. 2, der med udgangspunkt i naervaerende rapport 4: Forslag af bestyrelse Moeder med forskellige bestyrelses-emner, med henblik paa at opnaa forhaands-tilsagn om deltagelse i bestyrelse 5: Forberede general forsamling Indkaldelse til og afholdelse af stiftende generalforsamling, med valg af bestyrelse samt initativgruppe. Arbejdsgrupper Foelgende arbejdsgrupper paataenkes: A: Paedagogisk indholdsmaessig arbejdsgruppe, under ledelse af kompetente laerer-kraefter, der har erfaringer med at beskrive og udbyde undervisningsforloeb. B: Fundraisnings-gruppe, der arbejder med 1. Fremskaffelse af informationer og dokumentationer og tilpasning og formattering af disse saa de faar impact i forhold til de fonde og samarbejdspartnere hvor der soeges midler. 2. Egentlig udabejdelse af ansoegninger.

13 C: Projektstyringsgruppe, der abejder med at samle og koordinere aktiviteterne og netvaerke dem ud samt dokumentere dem. D: PR-gruppe, der arbejder med at ivaerksaette synlige aktiviteter og udbrede kendskabet til projektet. Webdesign. E: Virksomhedsgruppe, der abejder med at detail-beskrive driftsbetingelserne for institutionen. Alt det praktiske. Alt det juridiske omkring driften. Virksomhedsplan. Alle grupper opererer under ansvar overfor saavel bestyrelsen som initiativgruppen. At samle alle overvejelserne i en rapportform, der dokumenterer processen og samler alle informationerne omkring projektet er et af de vigtigste skridt lige nu, sammen med kommunikationen udadtil i forhold til Reference til andre projekter: Flere har peget paa det danske kollegium paa upper east side "Bikuben" som et projekt der maaske kan hentes erfaringer fra. Endvidere er Scandinavian House en institution, hvis erfaringsgrundlag boer indgaa i forarbejdet. Tillaeg: Se ioevrigt det udarbejdede vedtaegtsforslag

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv 88/357/EOEF, som begge angaar samordning af love og

Læs mere

Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden EF-Tidende nr. L 307 af 13/12/1993 s. 0018-0024 RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */ Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */ EF-Tidende nr. C 360 af 17/12/1994 s. 0013 Forslag til Europa-Parlamentet

Læs mere

Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet

Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet EF-Tidende nr. L 257 af 19/10/1968 s. 0002-0012 den finske specialudgave...: kapitel

Læs mere

EF-Tidende nr. L 368 af 31/12/1994 s. 0038-0047 den finske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s. 0080 den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s.

EF-Tidende nr. L 368 af 31/12/1994 s. 0038-0047 den finske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s. 0080 den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s. Rådets direktiv 94/80/EF af 19. december 1994 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere

Læs mere

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB S!,AGE!.SE R {D EK I.U B frÿ'fr.5ÿ RK.Dh" 1 Klubbens navn er Slagelse Rideklub fremover forkortet SLRK. Klubbens hjemsted er: Slagelse Kommune. 2 Klubbens formal er at fremme

Læs mere

Ida Marie Christensen

Ida Marie Christensen Ida Marie Christensen Mail fra Ida d. 30. aug. 2006 Kære Leif og Aabenraa Rotary Jeg vil lige sende jer en tak og nogle billeder... Her i min sommerferie har jeg været tre uger i USA. Det var en rigtig

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012

Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012 Referat af ordinær Generalforsamling for Vinterbad Bryggen d. 4. maj 2012 1) Valg af dirigent og valg af referent: Julie Abitz blev valgt som dirigent og Jara Høgsberg som referent 2) Formandens beretning

Læs mere

GEOMETRISKE EKSPERIMENTER

GEOMETRISKE EKSPERIMENTER GEOMETRISKE EKSPERIMENTER AF J. HJELMSLEV K0BENHAVN JUL. GJELLERUPS FORLAG 1913 Uenne Bog handler om geometrisk Konstruktion, i videste Forstand. Den handler ikke om Approximationer, men om eksakte Konstruktioner.

Læs mere

Cathrine Meinhardt Loff

Cathrine Meinhardt Loff Cathrine Meinhardt Loff Cathrine kommer fra Felstedskov ved Aabenraa. Hun rejste til Brasilien i Juni 2007, hvor hun skal være i et år. Brev fra den 02.05.2008 Brev fra den 09.04.2008 Brev fra den 18.02.2008

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014 Vedlagt: Lejekontrakt Kort historik om foreningen og dens aktiviteter og behovet for lokaler, og herunder at I har haft lejemålet siden d. xx.xx.201x,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Er din virksomhed blandt de bedste?

Er din virksomhed blandt de bedste? Notabenus Group Er din virksomhed blandt de bedste? ... det er vores i kraft af dynamiske og dygtige samarbejdspartnere omkring mange spændende projekter Notabenus skaber attraktive investeringer i hele

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Stauder, by G.N. Brandt

Stauder, by G.N. Brandt Stauder, by G.N. Brandt 1 Stauder, by G.N. Brandt The Project Gutenberg EBook of Stauder, by G.N. Brandt This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

Dagbog fra Bhutan og Indien turen fra bloggen (tur07.holager.dk)

Dagbog fra Bhutan og Indien turen fra bloggen (tur07.holager.dk) Dagbog fra Bhutan og Indien turen fra bloggen (tur07.holager.dk) FØR TUREN Introduktion til turen IntroduktionOprettet af Esben Holager 07 jun, 2007 15:18 Bhutan blev officielt et af DDS' samarbejdslande

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Mødeindkaldelse nr. 06 Turismens Venner Hans Schacksvej 5 5300 Kerteminde Tlf. 65 3211 21 sbr@visitkerteminde.dk Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Tirsdag den 4. december hos VisitKerteminde, Hans

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken Det Skrå Teater www.detskraateater.dk/teater Sommerkurser 2011 Teateroplevelser på gadeplan Teateriværksætter med stort T Moderne dans udfordre scenekunsten Længe leve komikken Tlf.: 50 47 63 60 kurser@detskraateater.dk

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 Drømmeprojekt NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER 1 AMU på de sociale medier 2 Sociale medier på amukurs.dk 4 amukurs.dk

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Opret en begivenhed og/el. tjekliste

Opret en begivenhed og/el. tjekliste TAG DEL byens funktioner Hvordan bruges TAG DELs forskellige funktioner INDHOLD Rediger udfordring Opret en begivenhed og/el. tjekliste Brug invitationssystemet Del din udfordring el. begivenhed på facebook

Læs mere

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer

Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Vi sætter scenen for morgendagens digitale muligheder og udfordringer Fredag 4. december 2015 hos IDA Mødecenter, København. De nye teknologier har medført nye forretningsmodeller, der ændrer konkurrenceforholdene

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Affalds- og Ressourceindustrien - ARI

Affalds- og Ressourceindustrien - ARI Affalds- og Ressourceindustrien - ARI VED17EGTER Kapitel 1. Navn, hjemsted og formal i. Navn og hjemsted Foreningens navn er Affalds- og Ressourceindustrien. Foreningens navn forkortes ARI. Foreningens

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT Go No Go Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab INTRO CHRISTOFFER FLINTHOLM PROJEKTUDVIKLING Det kræver mod at turde

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN

De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN TURBO-ORD De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN Hvis man behersker de 120 hyppigste ord i tale og skrift, kommer man lettere igennem mange laese- og skriveopgaver. Det er normalt

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm.

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. Først og fremmest: tak, tak, tak! Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

RAADET - KONVENTION OM, HVILKEN LOV DER SKAL ANVENDES PAA KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER aabnet for undertegnelse i Rom den 19. juni 1980 (80/934/EOEF)

RAADET - KONVENTION OM, HVILKEN LOV DER SKAL ANVENDES PAA KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER aabnet for undertegnelse i Rom den 19. juni 1980 (80/934/EOEF) 80/934/EOEF: Konvention om, hvilken lov der skal anvendes paa kontraktlige forpligtelser aabnet for undertegnelse i Rom den 19. juni 1980 Konsolideret udgave EF-Tidende NR. L 266 Af 09/10/1980 S. 0001-0019

Læs mere

Opbygning af en god klasse "kultur"

Opbygning af en god klasse kultur Opbygning af en god klasse "kultur" Alle b0rn har ret til at have en god start, som g0r dem klar til et godt skolefor!0b. Af Jens IVIoIzen Jensmolzen@mail.dk Paedagog og afspaendingspaedagog. Arbejdet

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13

Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde, 19.03.13 Resumé: På det konstituerende bestyrelsesmøde blev det enstemmigt afgjort, at Theis fungerer som formand, Jonas som næstformand og Ziyad som kasser. Astrid

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere