Den Danske Hoejskole I New York Rapport (og ide-katalog) nummer I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Hoejskole I New York Rapport (og ide-katalog) nummer I."

Transkript

1 Dagsorden: 1. Fremlaeggelse af Rapport 2. Diskussion af Rapporten 3. Opsummering og beslutninger Den Danske Hoejskole I New York Rapport (og ide-katalog) nummer I. Baggrunden Et tilsvarende projekt i Berlin. Hoejskolen i Berlin. Starter 3 korte pilot-kurser her til efteraaret. Har ingen bygninger, men opererer med hotel-indkvartering paa de tre kurser. Blev startet i dec dec 2011 af Johan Toft og Christian Tango samt en lang raekke forskellige loest tilknyttede personer, indtil en endelig gruppe fandt sammen i det sene efteraar Formelt set blev der afholdt en generalforsamling paa den danske ambassade i Berlin og nedsat en bestyrelse primo 2012, hvor en raekke laerer-kraefter med tilknytning til hoejskoler i DK, Den Danske Ambassade i Berlin samt det danske Kultur-institut er repraesenteret. Hoejskolen i Berlin har en lidt anderledes ledelses-struktur end det foreslaas her. Johan Toft valgte efter en del turbulens og uoverensstemmelser at starte sit eget parallelle projekt i samarbejde med Kaospiloterne fra aarhus. Begge parallelle projekter er uden egne bygninger.

2 Begge skoler i Berlin bygger paa ideen om at inddrage byrummet i undervisningen, at spille paa byen Berlin som Europa's kultur-hovedstad. En kort kommentar: En forskel mellem de to Berlin-projekter og en kommende hoejskole i New York er, at New York er langt mere attraktiv som kultur-metropol samt som "rejse-maal". Visionen i New York Visionen foelger noeje enhver "normal forestilling om en hoejskole som det kendes fra de danske folke-hoejskoler", blot at den fysisk er placeret i New York. Hoejskolens saerpraeg er saaledes, at den kan give hoej grad af "undervisning on location": At studere kunsten i galleri-distriktet Chelsea og paa de store museer, at studere "by-kultur" der hvor den "sker", at spille Jazzen der hvor den "hoerer hjemme". Undervisningen bygger paa et samspil med New York som verden absolutte kulturhovedstad. Tilknytning af lokale laererkraefter til skolen er en oplagt mulighed og vil vaere en enorm styrke paa grund af undervisernes faglige kompetencer. Maalgruppe: Danske elever, i forskellige aldersgrupper. Man kan diskutere en international profil hen ad vejen. Men: I forhold til fundraising og lancering i den danske bevidsthed er en primaer maalgruppe med danske elever en oplagt mulighed. Alle har indtil nu peget paa, "at vi skal spille paa det nationale", fordi det nationale "hoejskole-koncept" her modstilles af den fysiske placering og giver en staerk blanding af noget kendt og ukendt i markedsfoerings-sammenhaeng. Det er op til et fremtidigt laere-kollegium at formulere: Den paedagogiske linie, fokus paa kultur- / oplevelses-fag, reformulering af uddannelsestanken i CV-samfundet, explicitering af forskellen paa at blive undervist I New York fremfor Kbh. eller krogerrup.

3 En af udfordringerne er at finde en balance mellem hoejskolen som aaben institution, hvor alle kan tilmelde sig, og saa som "en uddannelse, der i sig selv giver stjerner paa CV-et". Indhold: Forskellige linier / eller undervisningsforloeb, alle med det faelles traek, at eleverne bor paa skolen, kan spise paa skolen, at der er undervisningslokaler, at forstander og et antal laerere / administratorer evt. kan bo paa skolen. Fysisk stoerrelse: elever. Laengere kurser, max. 3 mdr., for primaert yngre kursister, kombineret med kortere kurser, som det kendes fra de danske hoejskolers sommer-kurser, men her taenkt i en mulig helaarlig ramme: Ferie kurser med undervisning, som alternativ til turisme. Ferie-kurser med indhold. Mulighed for fleksible laengder paa kurserne, individuel tilpasning og personlig coaching er nogle af noegle-begreberne for at sikre en kombination af hoej belaegningsprocent samt tids-svarende appeal. I forhold til lancering i den amerikanske offentlighed af konceptet, er begrebet "educative tourism" eller holiday-courses en mulighed, inden den lange forklaring med Grundtvig koeres i stilling. Kultur-eksport En dansk kultur-institution I New York En vigtig del af det ideologiske, men ogsaa praktisk forretningsmaessige grundlag er ideen om kultureksport. I modsaetning til saa mange andre nationaliteter, der er repraesenteret i New York, har Danmark ingen umiddelbare, synlige, ydre, offentlige samlingspunkter. (Udover soemandskirken, der kun er "by appointment" og

4 paa soendage og til en vis grad Scandinavian House, der imidlertid ikke har den nationale branding-kvalitet som "Dansk".) Man kan opfordre til en ny-taenkning af spoergsmaalet omkring national branding, og bruge en hoejskole som platform for branding af Danmark. Og dermed som branding af sig selv, som turistattraktion. Men i bredere perspektiv handler det ogsaa om at synliggoere danske produkter og tanke-gange, hvor vi maaske skal laere som nation at turde vaere stolte af vores "achievements". Ideer kan vaere: Kierkegaard-cafeen Bohr-Ballroom eller hele hoejskolen kan baere navnet "Lego-hoejskolen" Lego er sjovt nok staerkere brand end Denmark i amerikansk bevidsthed ligesom Copenhagen er staerkere end Denmark). Lego-Highschool kunne vaere en fantastisk common-branding, der faktisk kunne hjaelpe hoejskolen som hoejskole-tanke, fordi Lego staar for noget legende og kreativt, og navnets saerpraegede karakter skaber en umiddelbar interesse omkring projektet, ogsaa i forhold til en amerikansk bevidsthed. En Lego-highschool eller Lego-boarding-school maa noedvendigvis vaere noget andet, end bare en Highschool! Af investeringsmaessige branding-objekter kan man forestille sig Danske moebler, dansk design og dansk belysning paa skolen som udstillingsvindue og vaerdi-generator i forhold til indre vaerdi. Dansk scenekunst og billedkunst kunne naturligt indgaa som en del af skolens kultur-aktiviteter i forhold til offentligheden, afhaengigt af pladsforhold / faciliteter. Det er imidlertid en "skjult" men vigtig del af virket, at mange aktoerer paa markedet for visuel kunst og scenekunst "soeger" den branding-effekt der ligger i at optraede i New York, og derfor vil faciliteter der tilvejebringer muligheden for "at have vist sine ting" eller "optraadt i New York" vaere et stort aktiv for at tiltraekke elever.

5 Der ligger saaledes ikke bare en kultur-eksport i skolens ydre rammer og indretning, men ogsaa mulige markedsfoerings og forretningsmaessige dispositioner i denne tankegang om kultur-eksport. Ideen som forretningside Hoteldrift og kultur-turisme og educational tourism. Hoejskoledrift er set fra en meget business-orienteret ny-taenkning et spoergmaal om at markedsfoere kultur-turisme paa en ny maade. I management-sprog vil vi tale om hoteldrift i en saerlig niche, hvor vi maalrettet markedsfoerer til et bestemt segment af et oplevelses-hungrende publikum i Danmark. Den faglige dimension er baade reel motivator, indhold, oplevelse og underholdning i eet. Oplevelses-industrien er en industri i vaekst. Investerings-objekt og afskrivningsobjekt for fonde: En investerings-model hvor inventar og selve bygningen er ejet af en investerings-fond, hvor maalet er langtidsinvestering kombineret med branding og social ansvarlighed. Som forretningside hviler hoejskolen paa flere strenge: Den kan forsoege at opnaa en besparelse paa huslejen, der er det stoerste problem, ved at ejerskabet til bygningerne financieres ved hjaelp af fonde. Denne investering er investerings-neutral for investor, eller endog attraktiv pt. fordi markedet stadigt er gunstigt for at erhverve fast ejendom i NYC pt. Derimod er financieringen af ombygning/indretning/ IKKE investeringsneutral, heller ikke selv om der er tale om forbedringer af den givne eksisterende bygning. Der er tale om likvid kapital der skal "forbruges" til forbedringer / indretninger. Den eneste positive kapital-gevinst der kan ligge i projektet er spoergsmaalet om et erhvervs-samabejde, hvor investor i samarbejde med producenter af hoejkvalitets danske produkter indenfor moebler og belysning opnaar en tilsyneladende kapitalgevinst, men i givet fald er det

6 stadigt en bunden kapital, der stadigt skal forrentes med minimum kostprisen (fremstillings-pris i bedste fald) for det pgl. inventar. Hertil kommer saa driftsomkostningerne. Paa positiv-siden taler imidlertid her en raekke drifts-fordele ved drift i USA, fordi alle loenninger er langt lavere. Problematisering: Mange kilder med lokal erfaring indenfor construction og architectural rebuilding har peget paa, at den fysiske etablering af hoejskolen er et overordentligt stort problem i et land, hvor arbejdskraftens effektivitet samt uddannelse er ekstremt svingende. Dvs. der er en reel problemstilling i forhold til investor og hele projektets trovaerdighed, naar projekteringen foerst gaar i gang, i forhold til at faa projektet realiseret. En loesning kan vaere, at sikre sig et samarbejde med en projekt-manager indenfor contracting, der virkeligt har praesteret resultater, og som evt. opererer paa specielle vilkaar i forhold til projektet. Det vil vare naerliggende at kontakte Bjarke Ingels Group, fordi de bygger paa Manhattan netop nu. Bjarke Ingels Group ville vaere gode at have i et advisory-board. Intet stats-tilskud Forskellige muligheder for statstoette til hoejskoler og ophold paa hoejskoler i udlandet er undersoegt, og projektet skal ikke paaregne at der er nogen stoette til etablering eller primaer drift. Samarbejder Samabejder med udnyttelse af ledig kapacitet og faelles markedsfoering med eksisterende hoejskoler, f. eks. med husning af kurser der kommer til byen er naevnt af flere. US Drifts-partner En amerikansk partner der har forstand paa hoteldrift-management f. eks. i et allerede eksisterende hotelmiljoe kan naevnes som en mulighed for enten

7 at starte pilot-projekter eller som en mulighed for at starte projektet hurtigere end hvis projektet skal startes som total-koncept i en 100 pct. dansk-ejet model. Attraktion / oevrige ideer: Her skal naevnes en raekke yderligere ideer, der handler om hvordan hoejskolen i et storby-miljoe under disse specielle forudsaetninger kan agere med forskellige aktiviteter, der ikke er 100 pct. hoejskole-ideer i klaasisk forstand, fordi hoejskolerne i DK har det med at etablere sig som lukkede mini-samfund. Og alligevel har hoejskolerne gerne en funktion i DK ogsaa, som kultur-huse. En vis nytaenkning her kunne vaere interessant som koncept, hvor kulturhustanken styrkes, for at bidrage til synlighed, markedsfoering, samarbejds-strategier med lokale og oekonomi. Extra-ordinaere driftsideer: Kultur-cafe Kulturelle aktiviteter i foredragssal / sal Kultur-hus som det kendes fra danske storbyer, i moderne form Turist-attraktion i sig selv for besoegende danskere. Forskellige service-funktioner for danskere i NYC, der i oejeblikket ikke er daekket af ambassaden. Et af de ofte efterspurgte omraader er indvandring / arbejds / opholdstilladelse. Hidtidigt arbejde: Der er - ud over erfaringerne fra Berlin - afholdt en raekke moeder med forskellige interessenter her i New York, lige som ideen er "pitchet" til forskellig interessenter paa et loest og indledende plan, ligesom forskellige interessenter har bidraget med forskellige ideer og loesningsforslag.

8 Uddrag af aktiviteterne: Et moede fandt sted i December 2011 mellem Per Pedersen fra Grey Global og Jeppe Lisdorf, hvor vi nedsatte en "ad-hoc-bestyrelse", saaledes at projektet kunne starte orienteringer med et vist bagland. Senere udabejdede Jeppe Lisdorf en raekke vedtaegts-forslag til hoejskolen, baseret paa tilsvarende vedtaegter fra Danske hoejskoler. DDHINY blev kontaktet af speciale-gruppen "Global Grundtvig" fra Den frie Laererhoejskole. Der kom ikke noget specielt ud af samarbejdet, andet end en briefing om hinandens arbejder. Et vigtigt moede var med Bjarne Hald fra Krogerup Hoejskole, der underviser i film og by-kultur, og som ser et klart samarbejde mellem Krogerup Hoejskole og DDHINYC. Bjarne er klar til at tage her til paa et tidspunkt i en uges tid for at investere noget personligt tid i at arbejde med at skitsere projektet her i byen. Bjarne arbejder i oejebelikket blandt andet med etableringen af et hoejskoleprojekt i Beijing. En vigtig del af forberedelserne har vaeret at beskrive projektet og skaffe en bred folkelig opbakning ved at diskutere projektet igennem med saa mange mennesker som muligt, og samle disse diskussioner online paa hjemmesiden samt via facebook-siden. Facebooksiden og hjemmesiden blev startet op i slutningen af Den har i oejeblikket omkring 100 likes. Kulturminister Uffe Elbaek er orienteret om skolens eksistens via et par kortere face-book-korrespondancer. Han har udtalt sig positivt om projektet i baade Berlin og New York, og det er nok saa vidt vi skal forvente en egentlig tilkendegivelse paa nuvaerende tidspunkt.

9 Politisk set har hoejskolerne generelt problemer i et Danmark paa vej mod privatisering. Derfor skal vi ikke forvente nogen direkte hjaelp fra hverken undervisningsministeriet eller staten i direkte form, i foerste omgang. Arbejdsopgaver: Webdesign og eftersyn paa indholdet paa hjemmeside og Facebook. Research paa bygninger og priser og oekonomisk overslag over projektet. Rapport II: Initiativgruppen skal paa et tidspunkt samle og fremlaegge en rapport over arbejdet, der kan danne grundlag for stiftelsen af hoejskolen formelt. Udarbejdelse af samlet paedagogisk maalsaetning og indholdsbeskrivelser. Ansoege fonde og organisationer Orientere og netvaerke i Kulturstyrelsen. NOTE: Der kan ikke opnaas stoette til afloenninger, men der kan ydes stoette til kulturelle projekters "oevrige omkostninger i forbindelse med produtkion". Idekatalog: Forskellige muligheder og forslag fremsat gennem tiden: Afholde danske kulturelle arrangementer I samarbejde med soemandskirken men I hoejskolens navn / ansoege om midler til saadanne aktiviteter i blandt fonde i Danmark.

10 Sekretariat I en opstartsfase / hvem kan huse et saadant? Er der mulighed for i samarbejde men en eller anden organisation i NYC at huse et mikrosekretariat, der kan arbejde i dybden med organisering af projektet som intern-ship? Researche Grundtvig.dk, grundtvigakedemiet, Grundtvigs Forum. Der kan soeges / indstilles til midler fra en aarlig Grundtvig-pris. Alternativ opbygning af skolen: I en tom skal rykker et antal danske haandvaerkere ind og saetter skolen i stand som et naver-projekt. Et allerede eksisterende og fungerende hotel omdannes til skole. Organisation og struktur Kommisoriet for Initiativ-gruppen: Initiativgruppens fornemste opgave er at virke samlet for at tilvejebringe DEN FYSISKE INSTITUTION Den Danske Hoejskole i New York. Initiativ-gruppen raader over navnet Den Danske Hoejskole i New York under ansvar for bestyrelsen. Initiativ-gruppen kan, efter godkendelse af Bestyrelsen, ivaerksaette mindre pilot-projekter i DDHINY navn. Initiativ-gruppen arbejder langt bredere end blot med det paedagogiske indhold. Ethvert medlem af intiativgruppen opererer under ansvar overfor saavel initiativgruppen som Hoejskolens Bestyrelse. Juridisk begraensning:

11 Ingen medlemmer af initiativgruppen kan paalaegge gruppen nogen form for oekonomisk forpligtelse. Al arbejde udfoeres uloennet, eller er godkendt af bestyrelsen. Enhver ansoegning om midler til DDHINY skal indeholde klausulering af, at midlerne kun kan anvendes efter forhaands-godkendelse af Bestyrelsen. Hoejskolens struktur: Hoejskolen opererer med flg. grupper: I omvendt hierakisk orden: Alment Interesserede (offentligt) ---> stoettemedlemmer (pt=facebook-likes) ---> Voluntoerer ---> Initiativgruppe Initiativgruppen er en demokratisk styret organisation, der fungerer som en bestyrelse for foreningen af alment interesserede. Den opererer efter de samme vedtaegter, som om den var en egentlig ledelse af hoejskolen, under fuldt ansvar overfor bestyrelsen. Initiativ-gruppen er ikke selvstaendigt oekonomisk disponerende over kroner, hvoraf ingen midler kan anvendes til nogen form for loenninger eller diaeter. I tvivlstilfaelde omkring habilitet kan et hvilket som helst medlem af initiativgruppen indbrige sagen for Bestyrelsen. Initiativgruppen ophoerer med at have eksekutiv funktion, i det oejeblik der er midler til at en egentlig ledelse kan ansaettes af bestyrelsen, efter bestyrelsens endelige beslutning, efter indstilling fra et flertal af initiativgruppens medlemmer. Advisory-board: Stoettmedlemmer, der besidder saerlige kvaliteter, der kan traekkes paa i bestemte faglige sammenhaenge Bestyrelse: En uafhaengig bestyrelse (intet person-sammenfald med initativgruppen!) der fungerer som kontrollanter for projektet. Bestyrelsen vaelges ud fra en skolekreds, der typisk vil taelle medlemmer af advisoryboard samt meninge medlemmer, ifoelge vedtaegterne.

12 Tidslinie for videre forloeb 1: Initiativgruppe moeder. Finde flere deltagere så gruppen bliver yderligere kompetent indenfor specifikke omraader 2: Orienteringsmoede(r) offentligt 3: Yderligere finpudsning af projekt-beskrivelsen, Udabejdelsen af Rapport nr. 2, der med udgangspunkt i naervaerende rapport 4: Forslag af bestyrelse Moeder med forskellige bestyrelses-emner, med henblik paa at opnaa forhaands-tilsagn om deltagelse i bestyrelse 5: Forberede general forsamling Indkaldelse til og afholdelse af stiftende generalforsamling, med valg af bestyrelse samt initativgruppe. Arbejdsgrupper Foelgende arbejdsgrupper paataenkes: A: Paedagogisk indholdsmaessig arbejdsgruppe, under ledelse af kompetente laerer-kraefter, der har erfaringer med at beskrive og udbyde undervisningsforloeb. B: Fundraisnings-gruppe, der arbejder med 1. Fremskaffelse af informationer og dokumentationer og tilpasning og formattering af disse saa de faar impact i forhold til de fonde og samarbejdspartnere hvor der soeges midler. 2. Egentlig udabejdelse af ansoegninger.

13 C: Projektstyringsgruppe, der abejder med at samle og koordinere aktiviteterne og netvaerke dem ud samt dokumentere dem. D: PR-gruppe, der arbejder med at ivaerksaette synlige aktiviteter og udbrede kendskabet til projektet. Webdesign. E: Virksomhedsgruppe, der abejder med at detail-beskrive driftsbetingelserne for institutionen. Alt det praktiske. Alt det juridiske omkring driften. Virksomhedsplan. Alle grupper opererer under ansvar overfor saavel bestyrelsen som initiativgruppen. At samle alle overvejelserne i en rapportform, der dokumenterer processen og samler alle informationerne omkring projektet er et af de vigtigste skridt lige nu, sammen med kommunikationen udadtil i forhold til Reference til andre projekter: Flere har peget paa det danske kollegium paa upper east side "Bikuben" som et projekt der maaske kan hentes erfaringer fra. Endvidere er Scandinavian House en institution, hvis erfaringsgrundlag boer indgaa i forarbejdet. Tillaeg: Se ioevrigt det udarbejdede vedtaegtsforslag

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv 88/357/EOEF, som begge angaar samordning af love og

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 29. juni 1978 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om sundhedsbeskyttelse af arbejdstagere, der er udsat for

RAADETS DIREKTIV af 29. juni 1978 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om sundhedsbeskyttelse af arbejdstagere, der er udsat for RAADETS DIREKTIV af 29. juni 1978 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om sundhedsbeskyttelse af arbejdstagere, der er udsat for paavirkning fra vinylchloridmonomer ( 78/610/EOEF )

Læs mere

Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden EF-Tidende nr. L 307 af 13/12/1993 s. 0018-0024 RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR

Læs mere

1 EFT nr. C 24 af , s EFT nr. C 240 af , s EFT nr. C 159 af , s. 32.

1 EFT nr. C 24 af , s EFT nr. C 240 af , s EFT nr. C 159 af , s. 32. Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet EF-Tidende nr. L 288 af 18/10/1991

Læs mere

Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7

Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7 RAADETS DIREKTIV af 24. november 1986 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsoeg og andre videnskabelige formaal (86/609/EOEF)

Læs mere

Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure

Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure Rådets direktiv 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure EF-Tidende nr. L 158 af 23/06/1990 s. 0059-0064 den finske specialudgave...: kapitel 6 bind 3 s. 0053 den svenske

Læs mere

RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europaeisk overvaagningscenter for narkotika og narkotikamisbrug RAADET

RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europaeisk overvaagningscenter for narkotika og narkotikamisbrug RAADET RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europaeisk overvaagningscenter for narkotika og narkotikamisbrug RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning

Læs mere

RAADETS DIREKTIV 93/30/EOEF af 14. juni 1993 om lydsignalapparater paa to- og trehjulede motordrevne koeretoejer

RAADETS DIREKTIV 93/30/EOEF af 14. juni 1993 om lydsignalapparater paa to- og trehjulede motordrevne koeretoejer RAADETS DIREKTIV 93/30/EOEF af 14 juni 1993 om lydsignalapparater paa to- og trehjulede motordrevne koeretoejer RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til Traktaten om Oprettelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 18. april 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 18. april 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes KOMMISSIONENS DIREKTIV af 18. april 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om bremseapparater for visse kategorier

Læs mere

Ansoegning. House of Care Organisation. Street 210, #69 Phnom Penh, Cambodia. Nordea Bank, Holstebro afdeling

Ansoegning. House of Care Organisation. Street 210, #69 Phnom Penh, Cambodia. Nordea Bank, Holstebro afdeling Ansoeger Adresse Kontaktperson Email Pengeinstitut House of Care Organisation Street 210, #69 Phnom Penh, Cambodia Susanne Tjagvad Madsen hoc.organisation@gmail.com Nordea Bank, Holstebro afdeling Reg.

Læs mere

Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter

Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter EF-Tidende nr. L 382 af 31/12/1986 s. 0017-0021 den finske specialudgave: kapitel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 89/647/EØF for så vidt angår tilsynsmæssig godkendelse af kontrakter om nyordning og aftaler om netting ("contractual netting")

Læs mere

UDLANDSRAPPORT VANCOUVER, CANADA JULI 2013

UDLANDSRAPPORT VANCOUVER, CANADA JULI 2013 UDLANDSRAPPORT VANCOUVER, CANADA JULI 2013 STUDIENUMMER: 10762 A5IPR1 F2013 (FEBRUAR 2013 JUNI 2013) BYGNINGSDESIGN AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN FORORD Denne rapport er skrevet med henblik paa,

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 21. juni 1989 om nedbringelse af luftforurening fra bestaaende kommunale affaldsforbraendingsanlaeg (89/429/EOEF) RAADET FOR DE

RAADETS DIREKTIV af 21. juni 1989 om nedbringelse af luftforurening fra bestaaende kommunale affaldsforbraendingsanlaeg (89/429/EOEF) RAADET FOR DE RAADETS DIREKTIV af 21. juni 1989 om nedbringelse af luftforurening fra bestaaende kommunale affaldsforbraendingsanlaeg (89/429/EOEF) RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR.

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) NR. 1238/95 af 31. maj 1995 om gennemfoerelsesbestemmelser til Raadets forordning (EF) nr. 2100/94 for saa vidt angaar fastsaettelsen af gebyrer til EF-sortsmyndigheden EF-Tidende

Læs mere

or at bo i en udenlandsk by og proeve at gaa under en anden institution

or at bo i en udenlandsk by og proeve at gaa under en anden institution US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autònoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: 1. oktober Til: 22. februar Udvekslingsprogram:

Læs mere

Adventskronik Kvinder og boern fanget i fattigdommen. Skrevet af Susanne Tjagvad Madsen House of Care Organisation, Cambodia

Adventskronik Kvinder og boern fanget i fattigdommen. Skrevet af Susanne Tjagvad Madsen House of Care Organisation, Cambodia Adventskronik 2016 Kvinder og boern fanget i fattigdommen Skrevet af Susanne Tjagvad Madsen House of Care Organisation, Cambodia Denne skrivelse er en refleksion paa hvordan unge enlige moedre i Cambodia

Læs mere

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet EF-Tidende nr. L 183 af 29/06/1989 s. 0001-0008 den

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */ Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om grænseoverskridende kreditoverførsler /* KOM/94/436ENDEL - COD 94/0242 */ EF-Tidende nr. C 360 af 17/12/1994 s. 0013 Forslag til Europa-Parlamentet

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 26. november 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at vaere udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende

RAADETS DIREKTIV af 26. november 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at vaere udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende RAADETS DIREKTIV af 26. november 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at vaere udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv

Læs mere

Artikel 1 Der oprettes herved et oversaettelsescenter for Unionens organer, i det foelgende benaevnt centret.

Artikel 1 Der oprettes herved et oversaettelsescenter for Unionens organer, i det foelgende benaevnt centret. 1/1 Document s text: RAADETS FORORDNING (EF) Nr. 2610/95 af 30. oktober 1995 om aendring af forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af et oversaettelsescenter for Den Europaeiske Unions organer RAADET

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til Kenya Navn: Anne Fink og Ditte Hummelshøj Uddannelsesinstitution: Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted, VIA University College Holdnummer: STS2010 Peter, Jackson

Læs mere

Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet

Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet Raadets forordning nr. 1612/68/EOEF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet EF-Tidende nr. L 257 af 19/10/1968 s. 0002-0012 den finske specialudgave...: kapitel

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 15. juli 1991 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 15. juli 1991 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes KOMMISSIONENS DIREKTIV af 15. juli 1991 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 71/320/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om bremseapparater for visse kategorier af

Læs mere

- forbyde markedsfoering af lygter og lamper, som er forsynet med et EOEFtypegodkendelsesmaerke,

- forbyde markedsfoering af lygter og lamper, som er forsynet med et EOEFtypegodkendelsesmaerke, KOMMISSIONENS DIREKTIV af 1. august 1989 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 76/761/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende motordrevne koeretoejers

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 21. december 1977 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende afrimnings - og afdugningsanordninger til

RAADETS DIREKTIV af 21. december 1977 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende afrimnings - og afdugningsanordninger til RAADETS DIREKTIV af 21. december 1977 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende afrimnings - og afdugningsanordninger til ruder i biler ( 78/317/EOEF ) RAADET FOR DE EUROPAEISKE

Læs mere

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte Forblad Staalrørssituationen - Tidsskrifter Arkitekten 1943, Ugehæfte 1943 Staalrørssituationen Fra "Staalrørsudvalget af 1943", som er en Fællesrepræsentation \ for Elektricitetsbranchens, Ingeniørernes

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

EUR-Lex L DA. Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler

EUR-Lex L DA. Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler Page 1 of 6 Avis juridique important 31993L0013 Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler EF-Tidende nr. L 095 af 21/04/1993 s. 0029-0034 den finske specialudgave:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Der kommer vel en offentlig dialog om dette, og vi skal ikke debattere videre per . Dog maa jeg kommentere dit svar.

Der kommer vel en offentlig dialog om dette, og vi skal ikke debattere videre per  . Dog maa jeg kommentere dit svar. Page 1 of 5 Fra: [rn@nordby.ch] Sendt: 4. juni 2013 18:10 Til: Emne: Re: SV: SV: Kloakseparering Rungsted Nord Kaere, Der kommer vel en offentlig dialog om dette, og vi skal ikke debattere videre per email.

Læs mere

01-01-2014 01-08-2015 Politisk udvalg: Kultur- og fritidsudvalg

01-01-2014 01-08-2015 Politisk udvalg: Kultur- og fritidsudvalg Folkeskolereform -Samarbejde mellem skolerne og n type: Aftaleenhed Folkeskolereformen har overordnet til formål, at alle elever skal lære mere. Blandt reformens øvrige mål er det et politisk ønske, at

Læs mere

EF-Tidende nr. L 368 af 31/12/1994 s. 0038-0047 den finske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s. 0080 den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s.

EF-Tidende nr. L 368 af 31/12/1994 s. 0038-0047 den finske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s. 0080 den svenske specialudgave: kapitel 1 bind 4 s. Rådets direktiv 94/80/EF af 19. december 1994 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Santago de Compostela Land: Spanien Periode:

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

61988J0093. Nøgleord. Sammendrag. Downloaded via the EU tax law app / web

61988J0093. Nøgleord. Sammendrag. Downloaded via the EU tax law app / web Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61988J0093 - DA Avis juridique important 61988J0093 DOMSTOLENS DOM AF 13. JULI 1989. - WISSELINK & CO BV OG

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Introduktion til MAPLE. MEGET elementaer - og uden danske bogstaver.

Introduktion til MAPLE. MEGET elementaer - og uden danske bogstaver. Introduktion til MAPLE MEGET elementaer - og uden danske bogstaver. Hans J. Munkholm Marts 3 Venstreklikkes der paa en knap med +, aabnes denne del af programmet. Samtidig bliver + til -, og naar man senere

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

KOGNITIONSFORSKNING. En kort praesentation. Niels Ole Bernsen, dr.phil.

KOGNITIONSFORSKNING. En kort praesentation. Niels Ole Bernsen, dr.phil. KOGNITIONSFORSKNING En kort praesentation. Niels Ole Bernsen, dr.phil. Denne artikel handler om, hvor uforudsigelig videnskabelig forskning kan vaere. At videnskab er uforudsigelig, er ingen nyhed. Mange

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 21. november 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 76/756/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af

KOMMISSIONENS DIREKTIV af 21. november 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 76/756/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af KOMMISSIONENS DIREKTIV af 21. november 1979 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 76/756/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 1 Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Pris for ikke-partnere er kr. 5.000,- inkl. moms plus flytransport og rejseforsikring. Ikke-partnere modtager forud for turen opkrævning.

Pris for ikke-partnere er kr. 5.000,- inkl. moms plus flytransport og rejseforsikring. Ikke-partnere modtager forud for turen opkrævning. Praktisk information Studieturen vil være en særlig mulighed for dig og din virksomhed til at styrke netværket og samtidig få adgang til inspiration og viden om de nyeste tendenser inden for design samt

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Dagsorden m/ referat d. 30.9.2015 på Afdeling Balsmoseskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Ane Hag, Peter Egemose Grib, Stephan Grubbe Sølby,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB S!,AGE!.SE R {D EK I.U B frÿ'fr.5ÿ RK.Dh" 1 Klubbens navn er Slagelse Rideklub fremover forkortet SLRK. Klubbens hjemsted er: Slagelse Kommune. 2 Klubbens formal er at fremme

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

UDKAST. Vedtægter. Filmtalent. for. Fonden. Navn og stifter. Fondens navn er Fonden Filmtalent. Fonden er stiftet af: Det Danske Filminstitut.

UDKAST. Vedtægter. Filmtalent. for. Fonden. Navn og stifter. Fondens navn er Fonden Filmtalent. Fonden er stiftet af: Det Danske Filminstitut. UDKAST Vedtægter for Fonden Filmtalent Navn og stifter 1 Fondens navn er Fonden Filmtalent. Fonden er stiftet af: Det Danske Filminstitut. Knud Foldschack Christian Dahlager Lulla Forchhammer Line Barfod

Læs mere

International attraktiv videnserviceregion

International attraktiv videnserviceregion International attraktiv videnserviceregion Styrker, udfordringer og et muligt område for en klyngeindsats? Oplæg g for Vækstforum V Hovedstaden 17. april 2008 v/ Torben Vad, Partner, DAMVAD København Århus

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad er en attraktiv arbejdsplads? Ny reform Hvad har den af betydning for jeres forberedelse? Kulturændring Fra den traditionelle

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014 Notat Til: Ungdomskulturhus-styregruppen: Esben Krægpøth, Peter Nielsen, Kim Kristensen, Niels Thåstrup, Katrine West Kopi til: Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget Fra: Katrine West

Læs mere

Steder: KTK-grunden, Sigurdsgade den fine gamle bygning overfor. Undersøg om Giv rum kan finde egnede lokaler?

Steder: KTK-grunden, Sigurdsgade den fine gamle bygning overfor. Undersøg om Giv rum kan finde egnede lokaler? Navn på projektet: Ansvarligt medlem: Deltagere fra arbejdsgruppen: Formål med projektet: Dato for afholdelse af projektet: PROJEKTBESKRIVELSE Det kreative væksthus Jon Jackson Klaus, Malthe, Christoffer

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi 1 FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi Vi lever i idéernes verden. Den verden, hvor drivkraften grundlæggende er at kunne skabe idéer og omsætte

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg

Slutrapport. Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Slutrapport Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg Titel: Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg oncepter til overvindelse af barrierer

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 af bestyrelsesmøde torsdag d. 8. marts 2012 Deltager fra bestyrelsen: Formand Anja Valhøj (ANV), Næstformand Shaddie Mackeprang (SM), Kasserer Andreas Boye (AB), Best.medlem Sussi S. Hansen (SSH), Best.medlem

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling

Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling v/ Chefkonsulent Peder Lind Pedersen, Realdania By Projektsekretær Britt Lindy Knudsen, FredericiaC Norske arkitekters landsforbund Oslo, 20.

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER]

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme her i dag. Og lad mig gå lige til sagen og tale lidt om socialisme. Jeg kan huske,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere