3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår Over Fussingvej 7, 8900 Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers"

Transkript

1 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen har i skoleåret 2007/ elever fordelt på 13 normalklasser. Skolen har ingen specialklasser, men har hjemtaget specialklasseelever der nu er integreret i normalklasserne. Der er 78 børn tilmeldt skolens SFO. Skolen har lokaler til ungdomsklub. Skolen er opført i 1952 og udvidet af flere omgange, senest i Skolens ældste del består af to på hinanden vinkelrette fløje, den ene med parterreetage. I forlængelse af denne fløj ligger skolens nyere del, der er i en etage og organiseret omkring et U-formet gangforløb. Skolens ældste del indeholder i stueplan gymnastiksal, aula, faglokaler og klasselokaler for indskolingen. I parterreetagen ligger faglokaler og omklædningsrum. Ungdomsklubben har lokaler i kælderen under en del af bygningen. Skolens nyere del indeholder tandklinik og sundhedspleje i selvstændig bygning, administration, personalefaciliteter, pædagogisk servicecenter, musiklokale og klasselokaler for skolens 4. til 9. klassetrin. SFO er indrettet i en tidligere inspektørbolig ved skolens ældste del. Skolen er beliggende i landlige omgivelser tæt på Fussing Sø og har gode varierede udearealer, der omfatter bl.a. central skolegård og et varieret legeområde ved skolens SFO. FAKTA FOR SKOLEÅRET 07/08 2 Spor + en årgang i 3 spor 431 Elever 21 Normalklasser 78 Børn i skolefritidsordning. 22 Lærere 6 Ansatte i SFO 5 Ansatte i adm. incl. pedel. Ungdomsklub OPFØRELSESÅR Skolen er opført Udvidet 1960 erne, 1981, 1998 og ombygget Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. 3.1

2 I forbindelse med den nye skoleudviklingsplan for Randers Kommune, har skolerne modtaget et oplysnings- og registreringsskema, der berører centrale bygningsmæssige og pædagogiske problemfelter. Skemaet har fungeret som overordnet dagsorden for mødet på skolen og givet skolens repræsentanter mulighed for inden mødet at beskrive skolens fysiske mangler og problemstillinger. Registreringsbesøg I forbindelse med registreringsbesøg den 27. august blev der afholdt møde med repræsentanter fra skolen for drøftelse af skolens ønsker og forventninger til udviklingsplanen. Skolen var repræsenteret ved: Marianne Kirkelund René Henriksen Kurt Hansen Skoleinspektør Viceinspektør Teknisk serviceleder Efter mødet blev skolens lokaler og uderealer besigtiget. Lokalesituationen på Bjerregarv Skole kan kort beskrives som følger: Klasselokaler Antallet af klasselokaler er opgjort til 14. Heraf ligger seks lokaler i den ældste del af skolen og varierer i størrelse fra ca. 50 m 2 til ca. 74 m 2. Fire lokaler er parvis internt forbundende. Den nyere del af skolen rummer otte klasselokaler, der varierer i størrelse fra ca. 50 m 2 til ca. 63 m 2. Ved ét lokale er gangarealet inddraget, så lokalet samlet er ca. 104 m 2. Lokalerne fremstår generelt som gode velbelyste lokaler, men særligt i de mindste lokaler, kan der forekomme pladsproblemer. Holdrum/grupperum Skolens 0. klasser har grupperum i forbindelse med klasselokalet. Herudover er der to mindre grupeprum beliggende ved skolens faglokaler samt indrettet tre gruppearbejdspladser i nicher langs gangen i skolens nyere del. Skolens ældste årgange er placeret i forbindelse med det pædagogiske sevicecenter, der benyttes til hold- og gruppearbejde. Støtteundervisning/specialklasser Der er indrettet lokale til støtteundervisning, der også fungerer som grupperum for indskolingen i skolens ældste del. Skolens specialklasseelever er integreret i normalklasserne med tilhørende personaleresurser. 3.2

3 FAGLOKALER Billedkunst Billedkunstlokalet er beliggende i parterreetagen under skolens ældste del og er ca. 78 m 2 udover depot- og birum. Lokalet har åben forbindelse til sløjdlokalet, og der er således gode muligheder for tværfaglige aktiviteter. Skolen bemærker at lokalet trænger til rumlig bearbejdning og nyt inventar. Håndarbejde Skolen har ikke egentligt håndarbejdslokale, men benytter biologilokalet. Skolen har ingen bemærkninger hertil. Musik Musiklokalet er placeret i tidligere lærerværelse i skolens nyere del overfor administrationen. Lokalet er ca. 92 m 2. Skolen har ingen bemærkninger hertil. Sløjd Sløjdlokalet er beliggende i parterreetagen under skolens ældste del og er ca. 90 m 2 udover depot- og birum. Lokalet har åben forbindelse til billedkunstlokalet, og der er således gode muligheder for tværfaglige aktiviteter. Der er udsugning ved elevborde. Skolen bemærker at lokalet trænger til rumlig bearbejdning og nyt inventar. Hjemkundskab Er placeret i skolens ældste del. Lokalet er ca. 112 m 2 og fremstår med ældre inventar. Skolen ønsker lokalet renoveret. Biologi og natur/teknik Lokale fælles for biologi og natur/teknik er beliggende i skolens ældste del i forlængelse af gymnastiksalen sammen med fysik. Lokalet er ca. 98 m 2 og nyindrettet. Der er forberedt til udsugning, men dette er ikke etableret endnu. Fysik Fysiklokalet er placeret i skolens ældste del i forlængelse af biologilokalet. Lokalet er ca. 132 m 2 udover depotrum. Lokalet er nyindrettet med forsøgsopstilling og auditoriepladser. Skolen har ingen bemærkninger hertil. Idræt Skolen råder over én gymnastiksal, der primært bruges til redskabsgymnastik. Herudover benyttes Bjerregrav Hallen, der er placeret ved siden af skolen. Til udendørs idrætsundervisning bruges sportspladsen ved Bjerregrav Hallen. Skolen har ingen bemærkninger hertil. 3.3

4 Pædagogisk servicecenter Det pædagogiske servicecenter er beliggende centralt i skolens nyere del. Lokalet fremstår rummeligt, velbelyst og med gode muligheder for gruppearbejde og lign. Skolen har åbent bogdepot indrettet i tidligere klasselokale i forbindelse med pædagogisk servicecenter, således at det bliver tilgængeligt for gruppearbejde og lign. Pædagogisk værksted Er nyindrettet i lokale ved lærerværelset. Skolen har ingen bemærkninger hertil. Edb-lokaler Skolen har ingen edb-lokaler. Der fokuseres istedet på at integere it-redskaber i den daglige undervisning i klasselokalerne og det pædagogiske servicecenter. Samlingssal Skolen benytter primært gymnastiksalen til samling og morgensang, og ønsker i denne forbindelse en rumlig og akustisk bearbejdning af salen. Skolen har et aulaområde, der kan sammenlægges med skolens gymnastiksal. Aulaen bruges delvis som garderobe for 0.klasserne. Området med aula og gymnastiksal kunne, ved en generel forbedring og en anden løsning af garderobe for 0. klasserne, inddrages mere aktivt i indskolingens dagligdag og som fælles samlingsrum for hele skolen. Personalerum/-forberedelse Personalerummet er placeret i skolens nyere del nær hovedindgangen. Lokalet er nyinderettet med iboende mulighed for lærerforberedelse. SFO-personale har lokale ved skolens SFO. Skolen har ingen bemærkninger til lokalerne. Administration Er beliggende ved skolens hovedindgang. Administrationen rummer kontor for inspektør og viceinspektør med mødemulighed samt kontor for sekretær. Herudover er der møderum ved lærerværelset. SFO-leder har kontor ved skolens SFO. Skolen har ingen bemærkninger til lokalerne. Teknisk servicepersonale Det tekniske servicepersonale har værksted og depot i kælderetage under skolens nyere del. Rengøringspersonalet har eget personalerum og benytter herudover lærerværelset. Depoter Ud over enkelte spredt beliggende depotrum og depoter ved faglokaler har skolen depotrum i kælderen under skolens nyere del. Skolen har ingen bemærkninger hertil. 3.4

5 Toiletter Elevtoiletter er placeret ved skolens forskellige afdelinger. Herudover er der gårdtoiletter. Skolen har ingen bemærkninger hertil. Skolefritidsordning Fritidsordningen er placeret i den tidligere inspektørbolig i flere etager. Bygningen er udvidet og renoveret til formålet, og ligger nær skolens ældste del, der rummer indskolingen. Skolen påpeger at køkkenet er nedslidt. Ungdomsklub Der er lokaler for ungdomsklub placeret i kælderen under skolens ældste del. Sundhedspleje/tandklinik Skolens tandklinik og sundhedspleje er, beliggende i selvstændig bygning ved skolens nyere del. Udearealer Skolen har varierede og rummelige udearealer, med bl.a. central skolegård, samlingsplads og godt legeområde ved skolens SFO. Herudover er der god adgang til sportspladsen ved Bjerregrav Hallen ved siden af skolen. Andet Skolen er i flere niveauer. Skolen anses derfor ikke som egnet og tilgængelig for handicappede. Der forberedt til elevator i skolens nyere del. SAMMENFATNING Bjerregrav skole har en god bygningsstruktur hvor funktionsområderne er sammenhængende og velbeliggende. Skolen fremstår generelt med tidssvarende lokaler og faciliteter, hvoraf kun enkelte faglokaler trænger til en opdatering. ELEVTALSPROGNOSE Af prognosen for udviklingen i elevtallet på Bjerregrav Skole ses, at skolen vil være et-sporet i hele progoseperioden med flere årgange i to spor. Behovet for klasselokaler vil således principielt være dækket, idet skolen ifølge opgørelse råder over 14 klasselokaler. Et enkelt år kan det dog blive nødvendigt at indrette klasselokale i skolens bogdepot. (Tidligere klasselokale) 3.5

6 Den gennemsnitlige klassekvotient ligger i perioden omkring Det skal dog bemærkes at flere årgange gennem hele prognoseperioden har et elevtal, der ligger lige omkring det maksimalt tilladte antal elever i en klasse (28), og derfor vil kunne danne flere eller færre spor end progonosen angiver. Betragtes antallet af elever på årgangene klasse ses en svag stigning fra 105 elever i skoleåret 2007/08 til 110 elever i skoleåret 2015/16. I skoleåret 2007/08 er der tilmeldt 78 børn i skolefritidsordningen, svarende til en dækningsgrad på 74%. Såfremt dækningsgraden vedbliver at være som nu, vil behovet for pasningspladser stige til ca. 81 pladser i år 2015/16. Der forventes således ikke kapacitetsproblemer i SFO. FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN Efterfølgende forslag til udviklingsplan for Bjerregrav Skole, er udarbejdet på grundlag af det forudgående materiale og de udleverede tegninger. Det skal bemærkes, at forslaget udtrykker et overordnet forslag til fremtidig disponering af skolens fysiske rammer. Forslaget er ikke drøftet med skolens brugere og relevante myndigheder. Hvorledes arealerne og lokalerne præcist fordeles og indrettes vil, såfremt forslaget bliver indstillet til videre bearbejdning, blive bearbejdet i samarbejde med brugergrupper. Forudsætninger I henhold til klasse- og elevtalsprognosen falder behovet for klasselokaler fra 13 i indeværende skoleår 2007/08 til 12 ved prognoseperiodens udløb i 2015/16. Grundet prognosens særlige karakter bør elevtallet i Bjerregrav Skole følges nøje. Forslaget til udviklingsplan for Bjerregrav Skole følger principielt prognosen, men der er indbygget en fleksibilitet, der gør det muligt at fastholde opdelingen i årgangsområder og afdelinger ved mindre udsving i elevtallet. Med forslaget gives Bjerregrav Skole optimale faciliteter svarende til en kapacitet på 1 spor med 2-3 årgange i 2 spor. Skolen vil i en spidsbelastningssituation i skoleåret 2011/12 skulle rumme 2 spor på fem årgange, hvorfor skolens nuværende bogdepot atter må inddrages til klasselokale. Hovedidé Udviklingsplanen for Bjerregrav Skole består primært af tiltrængt opdatering af enkelte faglokaler, idet skolens nuværende hovedorganisering vurderes at være hensigtsmæssig samtidig med at de eksisterende arealer er godt udnyttet og modsvarer behovet for en skole af denne størrelse. Udviklingsplanens hovedtræk kan kort beskrives således: 3.6

7 Klasselokaler Indskoling klasse Indskolingsafdelingen 0. til 3. klasse og SFO fastholdes på den nuværende placering henholdsvis i skolens ældste fløj og den nærliggende SFO-bygning. SFO og indskoling må således betegnes som værende i umiddelbar sammenhæng og i et vist omfang at kunne benytte hinandens faciliteter. Mellemtrin klasse og udskoling klasse årgang fastholdes ligeledes på den nuværende placering i skolens nyere del med god adgang til skolens pædagogiske servicecenter og flere faglokaler. Holdrum/grupperum Skolens pædagogiske servicecenter kan i vid omfang imødekomme de ældste klassers behov for hold- og gruppedeling. I begge af skolens to afsnit er der endvidere adgang til mindre grupperum. Støtteundervisning Skolens støtteundervisning flyttes fra skolens ældste fløj til en central placering i en del af skolens nuværende musiklokale. FAGLOKALER Billedkunst/Sløjd Billedkunst og sløjdlokalet opdateres med tidssvarende faciliteter og indretning. Den allerede eksisterende sammenhæng mellem lokalerne styrkes således at der kan etableres et sammenhængende fleksibelt værkstedsmiljø indrettet med en række funktionsområder til finere og grovere arbejder. Musik Musiklokalet nyindrettes i det nuværende lokale for støtteundervisning i tilknytning til skolens aula. Lokalet åbnes desuden op mod aulaen via en mobilvæg og kan således danne scene ud mod fællesarealet i forbindelse med optræden og fællesarrangementer. Hjemkundskab/Håndarbejde Det nuværende hjemkundskabslokale opdateres med tidssvarende inventar og ventilation, så det fremover kan fungere som kombinationslokale for hjemkundskab og håndarbejde. Ved nyindretning af lokalet foreslås således en indretning, der samler køkkenfunktionen i den ene halvdel af lokalet mens den anden halvdel friholdes til opstilling af gruppeborde og stole til brug ved spisesituationen såvel som til aktiviteter i håndarbejde. Begge fag forudsættes at anvende de i køkkenområdet tilgængelige vaske m.v. 3.7

8 Den nødvendige depotplads forudsættes at kunne etableres i form af store depotskabe i lokalet. Natur og teknik Lokalet for Natur og Teknik frigøres for håndarbejde, der nyindrettes sammen med hjemkundskab. Der etableres punktudsugning i Natur og Teknik. Fysik Idræt Skolens gymnastiksal istandsættes med henblik på - sammen med skolens aula - bedre at kunne danne ramme om diverse fællesarrangementer og morgensang. Pædagogisk servicecenter Skolens pædagogiske servicecenter forbliver uændret. I spidsbelastningssituation kan det vise sig nødvendigt, at skolens bogdepot, der ligger i forbindelse med pædagogisk servicecenter atter inddrages til klasselokale. Pædagogisk værksted Edb-lokaler Samlingssal Skolens aula og gymnastiksal opdateres med akustikregulering og rumlig behandling for bedre at kunne rumme diverse fællesarrangementer. Aulaen, der allerede i dag kan lægges sammen skolens gymnastiksal, tillægges yderligere muligheden for at åbne op til det nyindrettede tilstødende musiklokale ved optræden og fællesarrangementer. Herudover etableres et vindfang, for at undgå træk- og indgangsgener. Personalerum/-forberedelse Personalefaciliteterne forbliver uændrede. Administration Der etableres kontorer for vejleder og psykolog i en del af skolens nuværende musiklokale overfor administration, mens skolens it-vejleder får kontor i mindre grupperum mellem Natur & teknik og fysik. Herudover forbliver administrationen uændret. Teknisk servicepersonale 3.8

9 Depoter Toiletter Skolefritidsordning Placeringen af skolens fritidsordning fastholdes i selvstændig bygning nær indskolingen. Sundhedspleje, psykolog og tandklinik Udearealer Andet Der etableres elevator i den eksisterende elevatorskakt ved skolens faglokaler. Hermed anses skolen for tilgængelig og egnet for handicappede. AFSLUTNING Udviklingsplanen for Bjerregrav Skole tager udgangspunkt i en helhedstænkning, således at skolens problemer ved en fuld gennemførelse af planen kan forventes imødekommet, og skolens interne organisering vil være løst bedst muligt under de givne forhold. Skolens problemer vedrørende samlingssal/aula samt enkelte nedslidte faglokaler vil således være imødekommet. Med gennemførelsen af udviklingsplanen vil Bjerregarv Skole råde over gode og tidssvarende rammer for undervisning og fritid svarende til kapacitetsbehovet for en 1-sporet skole fra årgang med mulighed for at huse 1 par årgange i to spor i spidsbelastningsperioder. Skolen vil indeholde afdelingsområder for indskoling, mellemtrin og udskoling samt velfungerende og velbeliggende faciliteter for fagområder, pædagogisk servicecenter samt gode personale- og administrationsfaciliteter. 3.9

10

11 3. Bjerregrav Skole ELEVTALSPROGNOSE FOR NORMALKLASSEELEVER FORDELT PÅ ÅRGANGE OG SPOR 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/ Antal elever Antal klasser Klassekvotient Specialklasseelever SFO - 0. til 3. kl ,1 integreret 78 ~ 74 % ,9 21,2 20,8 18, , ,9 20,8 23, Klassedeling ved maksimal klassekvotient 28 Eventuel klasse såfremt klasser ikke sammenlægges eller klasser med høj klassekvotient deles. Tal for 2007/08 er aktuelle elevtal Resterende tal er hentet i elev- og klassetalsprognose, udarbejdet af Randers Kommune på baggrund af Befolkningsprognose for Ny Randers Kommune 1. Januar januar

12 EKSISTERENDE 3.12

13 FORSLAG 3.13

14 Etapeopdeling Udviklingsplanens gennemførelse kan opdeles i efterfølgende hovedområder. Områderne vil kunne gennemføres etapevis, således at skolens ud- og ombygning kan strækkes over en årrække. Vedrørende grundlaget for de stipulerede anlægsudgifter henvises til afsnit om grundlag for overslag. 3. Bjerregrav Skole Forslag til etapedeling A B Nyindretning billedkunst og sløjd Musik, samling, støttecenter m.v. Arealudvid. m 2 Pædagog. relateret C Modernisering hjemkundskab 950 D Etablering af elevator ved faglokaler Kapacitet og sikkerhed Naturfagsområder I alt fordelt på kategori Revideret udviklingsplan i alt Alle beløb er angivet i t.kr. excl. moms ved index Juli

15 ETAPER 3.15

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet. 5. maj 2015 Udvikling af Børne- og Skoleområdet 5. maj 2015 Indhold: FORORD... 4 MÅL... 4 PROCES FOR DET VIDERE FORLØB... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 1. DET NUVÆRENDE BØRNE- OG SKOLEOMRÅDE... 7 ORGANISERING, LEDELSE OG

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING KORTLÆGNING AF DE PRAKTISKE/MUSISKE FAGS STATUS OG VILKÅR I FOLKESKOLEN MINISTERIET

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Vesterkærets Skoles. Sundhedspolitik 2013-15

Vesterkærets Skoles. Sundhedspolitik 2013-15 Vesterkærets Skoles Sådan en god skole. Et godt sted at være og lære 1 Indhold kens overordnede formål... 3 ken omfatter følgende temaer... 3 Evaluering og ansvar for sundhedspolitikken.... 4 1. Tryghed

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013

Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri. September 2013 Krav og anbefalinger til laboratoriebyggeri September 2013 KRAV OG ANBEFALINGER TIL LABORATORIEBYGGERI 3 INDHOLD FORORD 5 1 KRAV PRÆMISSER OG ANVENDELSE 6 1.1 FUNKTIONALITET, FORANDERLIGHED OG TOTALØKONOMI

Læs mere

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i evalueringen marts 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune 2014

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere