Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling"

Transkript

1 November 2014 Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente batterier og akkumulatorer samt udrangerede køretøjer. Producentansvar for disse affaldstyper har hjemmel i den danske Miljøbeskyttelseslov. Denne udmøntes i tre bekendtgørelser for de forskellige affaldstyper, nemlig hhv. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, Batteribekendtgørelsen og Bilskrotbekendtgørelsen (de til enhver tid gældende lovtekster findes samlet på De danske bekendtgørelser tager udgangspunkt i tre EU direktiver for samme affaldstyper, nemlig det såkaldte WEEE-direktiv, batteridirektiv samt ELV-direktiv. Også disse direktiver med nøjagtig titel og dato findes på Producentansvaret er baseret på princippet om, at den enkelte producent eller importør løfter sit ansvar for indsamling og håndtering af elskrot, udtjente batterier og udtjente biler således, at udstyret bliver behandlet miljømæssigt korrekt, med størst mulig udnyttelse af de ressourcer, der findes i denne type produkter. Producent og importør bliver i det følgende benævnt producent under ét, da reglerne for de to grupper er ens. Der anvendes generelt følgende forkortelser: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) for elektronikskrot, BAT for batterier og akkumulatorer, samt ELV (End of Life Vehicles) for udtjente biler.

2 Indhold Baggrund... 3 Udgifter og budgetprocessen... 3 Afskrivninger på anlægsaktiver... 3 Afskrivninger og justeringer på debitorer... 4 Udgifter til producenter der indgår i tildelingsordningen... 4 Indtægter... 4 Registreringsgebyr... 4 Fakturerbare timer til sagsbehandling... 5 De mængdebaserede gebyrer... 5 Kapitalbehov... 7 Forventet forbrug af kapital i året... 7 Henlæggelser til afvikling... 8 Henlæggelse til finansiering af forskudt fakturering... 8 Indestående kapital på beregningstidspunktet (egenkapitalen)... 9 Kapitalbehov, som skal dækkes af de mængdebaserede gebyrer... 9 Beregning af gebyrsats

3 I henhold til reglerne om producentansvar for hhv. elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), for batterier og akkumulatorer samt udtjente biler beskriver dette dokument, hvorledes DPA-System er finansieret, samt hvordan omkostningerne bliver fordelt, herunder principperne for budgetlægningen. Baggrund DPA-System administrerer reglerne om producentansvar for områderne elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), batterier og akkumulatorer (BAT) og person- og varebiler (ELV), herunder driften af de lovbestemte producentregistre. DPA-System er finansieret via gebyrer, som er pålagt producenter og importører. Da der er tale om tre forskellige lovgivninger, skal de tre producentansvarsordninger hver især være selvfinansierede. Det betyder i praksis, indtægter og udgifter skal balancere, for hver af ordningerne og, at der skal aflægges selvstændigt regnskab for de tre ordninger, og at DPA-Systems indtægter og udgifter følgelig skal kunne henføres til hver af de tre ordninger. Bestyrelsen for DPA-System har efter en analyse af forbruget af omkostninger på de 3 ordninger besluttet, at fællesomkostninger fordeles således: 77,5 % til WEEE, 17,5 % til BAT og 5 % til ELV. Udgifter og budgetprocessen DPA Systems omkostningsbudget bliver etableret i fjerde kvartal hvert år baseret på udviklingen i det indeværende års udgiftsniveau samt forventninger til nye aktiviteter i det kommende år. Budgettet fastsættes for et år ad gangen og fremlægges normalt til godkendelse på det sidste bestyrelsesmøde i året. Da DPA-System er en nonprofitorganisation fastsættes indtægtssiden (gebyrstørrelsen) på baggrund af det forventede udgiftsniveau og det dertil knyttede kapitalbehov. Afskrivninger på anlægsaktiver DPA-Systems udgifter dækker henholdsvis driften af områderne WEEE, BAT og ELV, samt den løbende drift og udvikling af producentregistrene. I takt med, at lovgivningen løbende ændres, vil der blive stillet nye krav til de elektroniske registre, hvorfor det må formodes, at der også fremover vil skulle budgetteres med løbende udgifter til udvikling og drift af de elektroniske systemer. Afskrivningsmodellen for omkostninger til udvikling og drift af it-systemerne er straksafskrivning. Erfaringen viser, at ændringer i registrene, afledt af ny lovgivning, er så hyppige og af et sådant omfang, at det ikke er rimeligt at afskrive over en flerårig periode. Dertil kommer, at der hovedsageligt er tale om immaterielle anlægsaktiver, dvs. DPA-System indkøber ikke i større stil hardware og licenser, men betaler løbende for leje af disse. Som udgangspunkt findes derfor ikke væsentlige værdier, som kan overdrages til en tredjepart. Det er derfor DPA-Systems vurdering, at straksafskrivning af udviklingsomkostningerne er bedst foreneligt med det generelle forsigtighedsprincip. Dette princip har været anvendt siden oprettelsen af DPA-System (daværende WEEE-System). Det kapitalbehov, som årligt skal dækkes af gebyrerne er således kapitalbehovet for driften i det aktuelle år, fordi der anvendes princippet om straksafskrivninger. 3

4 Afskrivninger og justeringer på debitorer Mht. afskrivning på debitorer må det forventes, at det hvert år kan være nødvendigt at afskrive en række debitorer som følge af virksomhedsophør. Der vil årligt skulle laves en vurdering af de enkelte udeståender. DPA-System varetager debitorstyringen på baggrund af debitoroversigter, som leveres af den 3. part, som varetager en del af økonomifunktionen for DPA-System. Rykkerproceduren består i, at der fremsendes 2 uafhængige betalingspåmindelser, sidstnævnte med varsel om sletning fra registret, samt et brev eller mail, hvoraf det fremgår, at producenten slettes af producentregistret, og dermed ikke længere lovligt kan markedsføre sine produkter i Danmark. Herefter fremsendes sagen til Miljøstyrelsen, idet betaling af gebyrer er en del af opfyldelsen af bestemmelserne vedrørende producentansvaret. Producenten betragtes, ved manglende gebyrbetaling til DPA-System, herved som en freerider, som unddrager sig sit producentansvar. Derfor skal den videre sagsbehandling foretages af Miljøstyrelsen. Udgifter til producenter der indgår i tildelingsordningen DPA-Systems har en række udgifter forbundet med tildelingen af producenternes ansvar for afhentning af elskrot og brugte bærbare batterier fra de kommunale affaldspladser. Det er vurderet, at arbejdet med beregning af tildeling mv. udgør 20 % af det samlede aktivitetsniveau i DPA-System, hvorfor de producenter, for WEEE området, der markedsfører produkter til slutbrugersegmentet husholdninger, som er omfattet af tildelingen, får fordelt 20 % af det samlede udgiftsniveau for WEEE området, samt deres respektive andele af de resterende 80 % af de samlede udgifter for området. Tilsvarende gælder det for producenter af bærbare batterier, at omkostningerne fordeles med 20 % særskilt til bærbare batterier, som er omfattet af tildelingsordningen, og de resterende 80 % af omkostningerne for området fordeles på alle batterityper. Indtægter DPA-System er en nonprofit organisation, hvorfor gebyrprovenuet ikke må overstige de forventede omkostninger. De gebyrsatser, der fastsættes én gang om året, kan derfor ikke fastsættes, før budgettet og dermed DPA-Systems forventede udgiftsniveau for det pågældende år er fastlagt og godkendt af bestyrelsen, samt at de indberettede mængder foreligger i registret. Dernæst skal de mængdebaserede gebyrer endeligt fastsættes af Miljøstyrelsen, på basis af et beregnet forslag fra DPA-System. Der opkræves følgende gebyrarter: Registreringsgebyr Sagsbehandlingsgebyr for særlige administrative ydelser baseret på timeforbrug Mængdebaserede gebyrer, genelle gebyrer og gebyrer for tildelingen, samt minimumsgebyr Gebyrarterne er forklaret herunder. Registreringsgebyr Når producenten tilmelder sig det relevante register (henholdsvis WEEE-registret, BAT-registret og ELVregistret) opkræves et engangsbeløb på DKK Såfremt producenten registrerer sig for begge, eller alle tre ordninger, opkræves der DKK for første registrering og DKK 500 for 2. og eventuelt 3. registrering. 4

5 Det vil sige, at en producent, der er omfattet af både WEEE og BAT, samlet opkræves DKK i registreringsgebyr. Hvis producenten tillige er registreret for ELV bliver registreringsgebyret DKK Fakturerbare timer til sagsbehandling DPA-System har mulighed for at fakturere producenter og andre opdragsgivere for ekstraordinær sagsbehandling og eksterne projekter. Satsen er beregnet som en gennemsnitsudgift pr time under forudsætning af, at et årsværk svarer til 1650 debiterbare timer per år (dvs. DPA-Systems samlede driftsbudget fordelt på antallet af sagsbehandlingstimer). Krevi (Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut) har i februar 2009 defineret et årsværk som 1554 timer. Beregningen af satsen for det timebaserede gebyr sker ved følgende formel: Det samlede driftsbudget i DKK for DPA-System / Det samlede antal årsværk i timer = Satsen for det timebaserede gebyr Eksempel 1. Beregning af timesatsen for timer til sagsbehandling DKK /1554 timer x 5,75 medarbejdere = DKK 668 per anvendt time. I ovenstående eksempel er anvendt Krevi/Kora s definition af et årsværk. Miljøstyrelsen skal én gang om året endeligt fastsætte timesatsen, på basis af et forslag fra DPA-System. De mængdebaserede gebyrer Hovedparten af DPA-Systems gebyrindtægter kommer fra de mængdebaserede gebyrer for både WEEE, BAT og ELV. Der findes 2 typer af mængdebaserede gebyrer, som begge bliver beregnet en gang om året for hvert af områderne WEEE og BAT. De er baseret på det forventede kapitalbehov til administration af de to ordninger, samt de forventede mængder af markedsførte produkter. For ELV er der kun én type af mængdebaseret gebyr, som er baseret på antallet af importerede og solgte vare- og personbiler. De generelle mængdebaserede gebyrer fastsættes som henholdsvis en sats per kilo markedsført elektrisk og elektronisk udstyr og per kilo markedsførte batterier i Danmark, samt et gebyr per importeret bil, som er solgt i Danmark. Derudover beregnes et tildelingsgebyr til dækning af administration af tildelingsordningen for elskrot (WEEE) baseret på den mængde udstyr, som markedsføres til slutbrugersegmentet private husholdninger samt et tildelingsgebyr for de mængder der markedsføres af bærbare batterier (BAT). Tildelingsgebyret skal dække de omkostninger DPA-System har i forbindelse med administration af tildelingsordningen. Det er estimeret, at disse udgifter udgør 20 % af DPA-Systems samlede driftsbudget for henholdsvis WEEE og BAT. Denne 80/20-fordeling er fastsat af DPA-Systems bestyrelse. Der beregnes ikke et tildelingsgebyr for ELV. 5

6 Der er fastsat et minimumsgebyr på DKK 250 per år per producent, som træder i stedet for det mængdebaserede gebyr, såfremt det beregnede gebyr andrager mindre end DKK 250. Denne beregning foretages selvstændigt for hvert af de tre områder. De mængdebaserede gebyrsatser (undtaget minimumsgebyret) fremkommer principielt ved følgende beregningsprincip: Kapitalbehov til administration af ordningen (WEEE, BAT eller ELV) / Den forventede mængde markedsført elektrisk udstyr eller batterier opgjort i kilo for ELV antallet af importerede og solgte person- og varebiler opgjort i styk. = De mængdebaserede gebyrsatser De specifikke satser for henholdsvis WEEE, BAT og ELV fremgår af de efterfølgende beregningsformler: WEEE: 80 % af det samlede kapitalbehov i DKK for ordningen / Det samlede antal kilo markedsførte elektriske udstyr = Satsen for det generelle mængdebaserede gebyr for WEEE WEEE: 20 % af det samlede kapitalbehov i DKK for ordningen / Det samlede antal kilo markedsførte elektriske udstyr til husholdninger = Satsen for det specifikke mængdebaserede gebyr for tildeling for WEEE BAT: 80 % af det samlede kapitalbehov i DKK for ordningen / Det samlede antal kilo markedsførte batterier = Satsen for det generelle mængdebaserede gebyr for BAT BAT: 20 % af det samlede kapitalbehov i DKK for ordningen. / Det samlede antal kilo bærbare batterier = Satsen for det specifikke mængdebaserede gebyr for tildeling for BAT 6

7 ELV: 100 % af det samlede kapitalbehov i DKK for ordningen / Det samlede antal importerede og solgte person- og varebiler = Satsen for det generelle mængdebaserede gebyr for ELV Gebyrsatserne er gældende for et kalenderår ad gangen. Den markedsførte mængde i kilo/antal i styk i beregningen taget udgangspunkt i de mængder, som producenterne senest har indberettet per 31. marts det foregående kalenderår. Kapitalbehov Kapitalbehovet består af den kapital, der skal finansiere driften af DPA-System i en 12 måneders periode, dvs. de omkostninger der fremgår af DPA-Systems driftsbudget. Hertil kommer henlæggelser, som kan deles op i 2 typer: a. Henlæggelser til eventuel afvikling af DPA-System. b. Henlæggelser til forskudt fakturering. Det samlede kapitalbehov skal fratrækkes den indestående kapital (egenkapitalen), som er til rådighed ved driftsperiodens begyndelse (på beregningstidspunktet). Kapitalbehovet beregnes således ved modellen: Kapitalbehov for en 12 måneders periode (driftsbudgettet for henholdsvis WEEE, BAT og ELV) + Henlæggelser (for henholdsvis WEEE, BAT og ELV). Kun type a + b. - Kapital til rådighed ved periodens start (egenkapitalen for henholdsvis WEEE, BAT og ELV) = Kapitalbehov (for henholdsvis WEEE, BAT og ELV) De enkelte komponenter er beskrevet i det efterfølgende. Forventet forbrug af kapital i året Det forventede forbrug til administration af ordningerne WEEE, BAT og ELV for de kommende 12 måneder angives ved de budgetterede udgifter opdelt på de to ordninger. Der er etableret selvstændige driftsbudgetter for WEEE, BAT og ELV, samt et samlet budget for DPA-System. 7

8 Eksempel 1. Driftsbudgettet for de tre ordninger WEEE DKK x 0,775 = DKK BAT DKK x 0,175 = DKK ELV DKK x 0,05 = DKK I alt, Budget for DPA-System DKK Driftsbudgetterne bygger på en af bestyrelsen i DPA-System vedtaget fordeling af fælles omkostninger med 77,5 % til WEEE, 17,5 % til BAT og 5 % til ELV. Foruden kapitalbehovet, som følger af driftsbudgettet, er der yderligere et kapitalbehov til førnævnte henlæggelser. Disse henlæggelser er beskrevet særskilt herunder. Henlæggelser til afvikling Henlæggelse til afvikling udgør den kapital, der skal anvendes for, at DPA-System kan opfylde sine forpligtelser i en afviklingsperiode, såfremt DPA-System nedlægges. En sådan afviklingsperiode forventes at udgøre 6 måneder. Omkostningsniveauet fra det senest godkendte budget anvendes som udgangspunkt for beregningen, idet der beregnes en 50 % -andel af dette budget svarende til 6 måneders drift. Henlæggelser til afvikling justeres og specificeres hvert regnskabsår særskilt i DPA-Systems årsregnskab. Eksempel 1. Beregning af henlæggelse til afvikling WEEE DKK x 0,50 = DKK BAT DKK x 0,50 = DKK ELV DKK x 0,50 = DKK I alt DKK Henlæggelse til finansiering af forskudt fakturering Da faktureringen af producenterne ligger tidsmæssigt forskudt i forhold til DPA-Systems regnskabsår, vil der de første måneder af året ske en underfinansiering indtil de fakturerede gebyrer indbetales, som skal dækkes midlertidigt via en kapitalreserve (henlæggelse). Da faktureringen tidligst kan påbegyndes, når producenterne har indberettet deres markedsførte mængder ultimo første kvartal, samt at der skal tillægges en vis tid til at gennemføre faktureringen tillagt en betalingsfrist, skal denne reserve som minimum dække 5 måneders drift af DPA-Systems. Derfor beregnes denne henlæggelse som 5/12 af det senest godkendte driftsbudget. Eksempel 1. Beregning af hensættelse til forskudt fakturering. WEEE DKK x 5/12 = DKK BAT DKK x 5/12 = DKK ELV DKK x 5/12 = DKK I alt DKK

9 Indestående kapital på beregningstidspunktet (egenkapitalen) Opdelingen af kapitalen sker via en specifikation af egenkapitalen for henholdsvis WEEE, BAT og ELV. Der tages udgangspunkt i den specificerede egenkapital i senest godkendte regnskab. Kapitalbehov, som skal dækkes af de mængdebaserede gebyrer Registrerings- og såkaldte administrationsgebyrer bidrager kun marginalt til de samlede indtægter til DPA- System. Derfor skal det beregnede kapitalbehov hovedsageligt dækkes af de mængdebaserede gebyrer. I forbindelse med beregningen af gebyrsatserne anlægges et skøn, for de forventede indtægter ved minimums- og registreringsgebyrer. Beregning af gebyrsats Beregning af gebyrsatserne for de mængdebaserede gebyrer for henholdsvis WEEE, BAT og ELV fremkommer ved at fordele det samlede kapitalbehov, eventuelt med fradrag af forventede indtægter på minimums- og registreringsgebyrer, for hver ordning ud på de samlede antal indberettede markedsførte kilo elektrisk udstyr og/eller batterier for ELV antal person- og varebiler. Gebyrsatsen beregnes for WEEE og BAT per ton markedsførte produkter. På denne måde kan der beregnes en sats, sådan at det undgås at der skal rundes op eller ned i den endelige sats. Gebyrsatsen godkendes af DPA-Systems bestyrelse, inden den fremsendes til endelig godkendelse af Miljøministeriet. Gebyrsatserne offentliggøres på DPA-Systems hjemmeside Der udsendes faktura med de mængdebaserede gebyrer per kategori en gang årligt. DPA-System, 2014 DPA-System Vesterbrogade 6D, DK-1780 København V Tlf: Web: 9

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2010 Dansk Producentansvars System 04-03-2011 CVR 29 02 88 42 Indholdsfortegnelse I. Del: Om DPA-System... 5 1. Oplysninger om den selvejende institution... 5 2.

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2012 DPA-System 05-04-2013 CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars-System Vesterbrogade 6 D, 4. sal DK 1780 København V Telefon: +45 3377 9191 Fax: +45 3377 9100

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2013 DPA-System 04-04-2014 CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars-System Vesterbrogade 6 D, 4. sal DK 1780 København V Telefon: +45 3377 9191 Fax: +45 3377 9100

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Side 1/35 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015

KTC faggruppen Byggelov s inspirationskatalog vedr. implementering af timebaseret byggesagsgebyr pr. 1. januar 2015 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Beregning af timeprisen 4. Hvor præcist skal sagsbehandlingstiden opgøres og hvad kan medregnes? 5. Hvor detaljeret skal fakturaen være? 6. Erfaringer fra kommuner, der

Læs mere

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Vejledning om selvstændig likviditet - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Økonomistyrelsen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning,

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere