Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet"

Transkript

1 Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1. Baggrund Med udstedelse af bekendtgørelse nr. 999 af 17. december 1998 om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner blev der indført en bestemmelse om, at revisorerne i et særskilt afsnit i protokollatet vedrørende årsregnskabet skulle opsummere samtlige kritiske bemærkninger. Formålet med denne bestemmelse var at give bestyrelsen et overblik over de forhold, som revisionen havde kritiseret i årets løb og i forbindelse med årsregnskabsrevisionen. Ordlyden af bestemmelsen er efterfølgende blevet ændret således, at udtrykket kritiske bemærkninger er erstattet af bemærkninger, da afgrænsningen af kritiske bemærkninger i praksis har vist sig at være vanskelig. Med ændringen kræves en opsummering af samtlige bemærkninger som revisionen har givet anledning til at fremføre over for bestyrelsen uden hensyntagen til type af bemærkning. Samtidig med at ordet kritiske er udgået af bestemmelsen, er der indført krav om, at der skal gives en status på bemærkningerne. Kravet om at give en status på de opsummerede bemærkninger medfører, at opsummeringen er opdateret og dermed bedre kan anvendes af bestyrelsen i kontroløjemed. Hidtil har der været en meget forskellig praksis for håndteringen af bestemmelsen om opsummering af bemærkninger, og Finanstilsynet har derfor fundet det hensigtsmæssigt i nærværende vejledning at fremkomme med nogle yderligere retningslinier, således at praksis kan blive mere ensartet. 2. Bestemmelsen I det følgende er nærmere redegjort for indholdet af bestemmelsen, herunder en fortolkning af de centrale ord i bestemmelsen. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2001 om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner (i det følgende revisionsbekendtgørelsen). 1

2 2.1 Bestemmelsens ordlyd Kravet om opsummering af samtlige bemærkninger fremgår af revisionsbekendtgørelsens 4, stk. 2, 2. og 3. pkt., samt 13, stk. 2., 2. og 3. pkt.: I et særskilt afsnit i protokollatet vedrørende årsregnskabet skal revisorerne (den eksterne revision henholdsvis den interne revision) opsummere samtlige bemærkninger, som revisionen har givet anledning til at fremføre over for bestyrelsen. Opsummeringen skal indeholde en status vedrørende de bemærkninger, der er fremført vedrørende det pågældende regnskabsår samt en status vedrørende de bemærkninger, som fremgik som åbentstående i protokollatet vedrørende det foregående årsregnskab. 2.2 Kravet om et særskilt afsnit Kravet om et særskilt afsnit om bemærkninger er obligatorisk. Det vil sige, at det særskilte afsnit om bemærkninger altid skal medtages, uanset om der er bemærkninger eller ej. Dette gør sig gældende både i den eksterne revisions og i den interne revisions protokollat. Såfremt den eksterne revision er enig i indholdet af intern revisions protokollat 2, er det tilstrækkeligt, at eventuelle bemærkninger kun fremgår af den interne revisions protokollat. I givet fald skal det af det særskilte afsnit i ekstern revisions protokollat alene fremgå, at bemærkninger fremgår af intern revisions protokollat. Visse forhold er dog af en sådan karakter, at de skal omtales i såvel ekstern revisions som intern revisions protokollat, f.eks. forhold der medfører forbehold og/eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Det særskilte afsnit skal placeres et sted, hvor det er nemt at finde, og skal forsynes med en overskrift, der gør det klart og tydeligt, hvor bemærkningerne opsummeres. Hvis der udarbejdes en indholdsfortegnelse til revisionsprotokollatet til årsregnskabet, skal afsnittets placering fremgå heraf. 2.3 Kravet om opsummering Tanken med bestemmelsen er at skabe et overblik. Et resumé (på et par linier) af hver af de fremførte bemærkninger er derfor bedre end en gentagelse af hele beskrivelsen. Selve problemstillingen skal dog fremgå af resuméet. Flere bemærkninger vedrørende samme forhold bør tillige sammenskrives, hvor dette er hensigtsmæssigt. F.eks. kan det være relevant at sammenskrive flere bemærkninger til forretningsgangen for udlån til ét punkt. 2 Der er krav om, at den eksterne revision i sit protokollat til årsregnskabet skal oplyse, hvorvidt ekstern revision er enig i indholdet af den interne revisions protokol, jf. revisionsbekendtgørelsen 4, stk. 6, nr. 2. 2

3 Opsummeringen af bemærkninger skal ske på selskabsniveau. For koncerner skal der tillige medtages bemærkninger fra datterselskaber, som er relevante vurderet på koncernniveau, jf. revisionsbekendtgørelsen 4, stk Kravet om samtlige bemærkninger Samtlige -alle uden undtagelse- de i revisionsprotokollen fremførte bemærkninger skal opsummeres i det særskilte afsnit i protokollatet vedrørende årsregnskabet. Der kan således ikke anlægges en væsentlighedsvurdering ved afgørelse af, om en bemærkning skal opsummeres. Et forhold, der én gang i revisionsprotokollen er fremført som bemærkning, medtages fremover i den årlige opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet til årsregnskabet. Det er således ikke tilstrækkeligt, at det af et revisionsprotokollat i årets løb er fremgået, at en bemærkning er afklaret. Det skal tillige anføres i den førstkommende årlige opsummering. Først herefter udgår bemærkningen af de fremtidige årlige opsummeringer. 2.5 Bemærkninger kontra kommentarer En bemærkning skal forstås som revisors påpegning af, at et forhold ikke er i overensstemmelse med relevante regler, påbud, aftaler 3 eller normer (herunder "god skik"), der måtte være gældende for det pågældende område. En bemærkning kan også omfatte et forhold, som revisor under anvendelsen af sin professionelle erfaring ikke finder hensigtsmæssigt, uden forholdet dog er i strid med konkrete regler, påbud, aftaler eller normer. En kommentar skal forstås som revisors supplerende information vedrørende et givet forhold. Bemærkninger er altså ikke det samme som kommentarer. Hvor en bemærknings funktion er at henlede bestyrelsens opmærksomhed på forhold, som ikke er i overensstemmelse med regler mv. eller som ikke er hensigtsmæssige, er en kommentars funktion at tydeliggøre et forhold, der ikke har givet anledning til bemærkninger. En kommentar kan eksempelvis være uddybende forklaringer til de statistiske hensættelser. Såfremt revisor derimod finder, at de metoder, der er anvendt til at fastsætte de statistiske hensættelser, ikke er hensigtsmæssige, er det en bemærkning. Ovennævnte eksempel illustrerer en anden forskel mellem en bemærkning og en kommentar, nemlig at en bemærkning vedrører et forhold, der er afhjælpelig. 3 Herunder særlige krav fra f.eks. bestyrelsen eller aktionærerne. 3

4 Følgende forhold vil typisk give anledning til bemærkninger af relevans for bestyrelsen: overskridelse af solvensgrænserne, engagementsgrænserne, belåningsgrænserne, brud på spekulations-bestemmelserne, overskridelse af placeringsgrænserne, manglende overholdelse af lovens mindstekrav til formuestørrelsen/kapitalkravet, mv., manglende overholdelse af bestyrelsens forpligtelser iht. aktieselskabsloven, lov om finansielle virksomhed og de specifikke sektorlove, bogføringsloven, årsregnskabsloven, brud på indberetningskrav til Finanstilsynet, andre lovovertrædelser 4, pålæg fra Finanstilsynet, som endnu ikke er efterlevet, de af Finanstilsynet krævede erklæringer i revisionsprotokollatet, som revisor har bemærkninger til, forhold, der medfører forbehold og/eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen, forretningsgange, hvor der er et udtalt behov for at styrke de interne kontroller (uden at det påvirker oplysningen om, at forretningsgangene er betryggende), og overskridelse af de af bestyrelsen fastsatte lines/retningslinier. Det skal understreges, at ovennævnte liste ikke er udtømmende, men blot en række eksempler på relevante typer af bemærkninger. 2.6 Kravet om at give en status I bestemmelsen kræves det, at der gives en status for de bemærkninger, der er fremført vedrørende det pågældende regnskabsår, og de bemærkninger, der fremgik som åbentstående i protokollatet vedrørende det foregående årsregnskab. Bemærkninger, der er fremført i det indeværende regnskabsår, omfatter bemærkninger i protokollater i årets løb samt årsprotokollatet. Det afgørende er, hvorvidt bemærkningen er fremført som led i revisionen vedrørende det pågældende regnskabsår. Status skal indeholde en henvisning til de sider, hvor bemærkningerne har været omtalt i det pågældende årsprotokollat, samt henvisninger til protokollaterne vedrørende de foregående årsregnskaber, hvis det ikke er første gang bemærkningen omtales. 4 Da revisors arbejdsindsats sker med henblik på at afgive revisionspåtegning på et årsregnskab, vil revisor kun sjældent støde på overtrædelser af anden lovgivning end selskabslove, skattelove og sektorspecifikke love. Revisor skal dog i revisionsprotokollatet oplyse om overtrædelser af en hvilken som helst lov, som kan være forbundet med bøde eller anden strafansvar for bestyrelsen. 4

5 Kravet om en status for samtlige bemærkninger gælder først for bemærkninger fremført i revisionsprotokollater vedrørende revisionen af årsregnskaberne for Bemærkninger kan have to typer af status - enten afklarede eller åbentstående. Afklarede bemærkninger Bemærkninger kan være afklarede på én af to måder: forholdet er ikke længere relevant, eller forholdet er afhjulpet. Bemærkninger, der har mistet deres relevans, kan f.eks. være bemærkninger om problemer med beregning af værdireguleringer for værdipapirer i et fondssystem, hvor fondssystemet efterfølgende er udskiftet med et nyt fondssystem, der kan beregne værdireguleringer korrekt. Yderligere kan nævnes bemærkninger vedrørende en konkret overtrædelse af spekulationsreglerne, der ikke er udtryk for dårlige interne kontroller. Tilfælde af bedrageri er ligeledes eksempler på bemærkninger, der nævnes én gang for derefter at miste deres relevans. Bemærkninger, der er afhjulpet, kan f.eks. være bemærkninger om manglende forretningsgangsbeskrivelse, som efterfølgende er udarbejdet. For hver af de afklarede bemærkninger skal det anføres, hvordan forholdet er afklaret. Åbentstående bemærkninger Bemærkninger, der ikke er afhjulpet, er i sagens natur åbentstående. For hver af de åbentstående bemærkninger skal det angives, på hvilket tidspunkt ledelsen forventer, at forholdet er afhjulpet. Såfremt forholdet er delvist afhjulpet, skal dette også fremgå. Endvidere skal det fremgå af status, hvis det forventede afhjælpningstidspunkt ændres undervejs. Da revisionen blandt andet udføres under hensyntagen til virksomhedens interne kontrolmiljø, er det relevant, at revisor efterprøver, hvorvidt tidligere fremførte bemærkninger er afklaret. Revisionen gennemføres ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko, hvorfor der blandt andet gøres brug af et rotationsprincip, således at der er længere mellem revisionen af områder, der er mindre væsentlige og risikofyldte, end områder, der er væsentlige og risikofyldte. Revisor vil dog senest skulle forholde sig til tidligere fremførte bemærkninger, når revisionen næste gang omfatter det område, som bemærkningen vedrører. Oplysninger om, hvordan de enkelte bemærkninger er afklaret eller forventes afklaret, er således ikke en del af revisionen, og oplysningerne herom kan derfor baseres på oplysninger modtaget af ledelsen (organisationen). 5

6 Såfremt revisors professionelle skepsis gør, at revisor har grund til at tvivle på det oplyste, skal revisor efterprøve oplysningens validitet. Bliver revisor under sin revision opmærksom på, at de af ledelsen (organisationen) givne oplysninger om afklaring af bemærkninger er misvisende eller fejlagtige, skal revisor gøre bestyrelsen opmærksom herpå i revisionsprotokollen. Hvis revisor i øvrigt bliver opmærksom på forhold, der burde være afhjulpet, men endnu ikke er blevet det, skal revisor undersøge det pågældende område det efterfølgende år. Vedrører bemærkningen centrale forhold for regnskabsaflæggelsen, skal revisor revurdere revisionsplanen og i nødvendigt omfang udføre kompenserende revisionsarbejder for indeværende år. Finanstilsynet, den 21. december 2001 Lars Østergaard Helskov /Anne Charlotte 6

7 Bilag til Finanstilsynets vejledning af 21. december Eksempler I det følgende er vist to eksempler, der illustrerer, hvorledes revisor kan opsummere sine bemærkninger således, at det lever op til kravene i revisionsbekendtgørelsen. Den første model kan anvendes i det tilfælde, hvor den eksterne revision henviser til den interne revisions bemærkninger. Den anden model viser, hvorledes det særskilte afsnit om bemærkninger kan udformes. Eksempel 1 X. Opsummering af bemærkninger I henhold til revisionsbekendtgørelsen skal revisionen i et særskilt afsnit i revisionsprotokollatet til årsregnskabet og koncernregnskabet opsummere samtlige bemærkninger, som revisionen har givet anledning til at fremføre over for bestyrelsen. Opsummeringen skal indeholde en status vedrørende de bemærkninger, der er fremført vedrørende det pågældende regnskabsår samt en status vedrørende de bemærkninger, som fremgik som åbentstående i protokollatet vedrørende det foregående regnskabsår. Det er aftalt med Intern Revision, at opsummeringen i henhold til revisionsbekendtgørelsen alene fremgår af Intern Revisions revisionsprotokollat, hvortil vi henviser. Vi har ikke yderligere kommentarer hertil. Eksempel 2 X. Opsummering af bemærkninger I henhold til revisionsbekendtgørelsen skal revisionen i et særskilt afsnit i revisionsprotokollatet til årsregnskabet og koncernregnskabet opsummere samtlige bemærkninger, som revisionen har givet anledning til at fremføre over for bestyrelsen. Opsummeringen skal indeholde en status vedrørende de bemærkninger, der er fremført vedrørende det pågældende regnskabsår samt en status vedrørende de bemærkninger, som fremgik som åbentstående i protokollatet vedrørende det foregående regnskabsår. 7

8 Bemærkninger, der er afklaret i regnskabsåret 200x, er markeret med A, og bemærkninger, der er åbenstående, er markeret med Å. De anførte sidehenvisninger refererer til de sider i revisionsprotokollen, hvor bemærkningerne har været omtalt. I de tilfælde hvor det ikke er første gang bemærkningen omtales, omfatter henvisningen også henvisninger til protokollater til foregående årsregnskab udover henvisningen til protokollatet vedrørende det pågældende regnskabsår. Medmindre andet fremgår, har vi ikke efterprøvet oplysninger om, hvorvidt bemærkninger er afhjulpet/under afhjælpning. Spekulationsregler (A - side xxx) Forbudet mod... har været overtrådt i to tilfælde. Ifølge det oplyste... Udlånsområdet (Å - side xxx, side xxx) Der er et generelt behov for at ajourføre forretningsgangsbeskrivelser, så de svarer til de faktiske - og i øvrigt betryggende - forretningsgange. Ifølge det oplyste, vil forretningsgangsbeskrivelserne blive ajourført i løbet af xxxxx - samtidig med implementering af det nye xxx-system. Værdipapirområdet (Å side xxx, A side xxx og Å side xxx) Vi har konstateret, at der på fondsområdet har været problemer i forbindelse med afstemning af de udenlandske værdipapirer. Der er igangsat tiltag for at styrke de interne kontroller i forbindelse med afstemning af udenlandske værdipapirer, og ifølge det oplyste forventes arbejdet hermed gennemført i løbet af efteråret 200x. Vi har konstateret, at bestyrelsens instruks nu indeholder en beskrivelse af, hvilke produkter frontoffice må handle, samt krav til styring af markedsrisici. Der foreligger ikke en ajourført aktiebog i overensstemmelse med aktieselskabslovens 25. Vi har fået oplyst, at en ajourført aktiebog vil blive forelagt på bestyrelsesmødet den x. marts 200x. IT-anvendelsen (Å side xxx) Der er behov for etablering af en beredskabsplan for de servere, som driftsafvikler Internetbanken. Ledelsen har udarbejdet en handlingsplan for forbedring af katastrofeberedskabet, der forventes implementeret i 1. kvartal 200x. 8

9 Koncerninterne transaktioner (A side xxx, A side xxx og Å side xxx) De i året 200x overtagede selskaber var ikke omfattet af retningslinjerne for gennemførelse af koncerninterne transaktioner, men vi har nu påset, at disse selskaber er omfattet af de af bestyrelsen godkendte retningslinier. Aftalen med xxxxx, der var sat i kraft uden direktionens formelle godkendelse. Vi har konstateret, at aftalen nu godkendt af direktionen. Afregning af provision sker med udgangspunkt i en aftale med yyyyy, der ikke er ajourført. Vi har efterfølgende konstateret, at en ajourføring af aftaler vedrørende provision er igangsat og forventes afsluttet i andet kvartal 200X. 9

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision Udvalget for revision af offentlig virksomhed Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2003

Afgørelser og Udtalelser 2003 03 Afgørelser og Udtalelser 2003 Forord Københavns Fondsbørs ønsker løbende at orientere markedet om, hvordan Fondsbørsen fortolker og administrerer den regulering, der gælder for udstedere af børsnoterede

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 13. marts 2014 blev der i. sag nr. 68/2013. Revisortilsynet. mod. Jørgen Tjørning. afsagt følgende Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 68/2013 Revisortilsynet mod Jørgen Tjørning afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. maj 2013 har Revisortilsynet klaget over tidligere statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 Skagen Kultur- Kirkevej 19 9990 Skagen og Fritidscenter 30.

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

K e n d e l s e: Den 21. marts 2014 blev der i. sag nr. 99/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 99/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 6. december 2012 har viceskoleleder

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders VERSION 1.0 24. marts 2009 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1. INDLEDNING... 2 2. GENERELT... 3 3. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 6 4. TRUSLER MOD

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere