Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100 procent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100 procent."

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Fakta om Grønland Fra nord til syd er Grønland kilometer. Langs kystlinjen, som er godt kilometer lang, ligger 18 byer og ca. 60 bygder samt et mindre antal bosteder. Størstedelen af byerne og bygderne ligger på Vestkysten. Transport mellem byer og bygder foregår udelukkende med fly eller skib. Fra Diskobugten og nordpå samt på Østkysten er havet generelt dækket af is om vinteren, og forsyninger skal transporteres med fly tre til seks måneder om året. Der bor ca personer i Grønland, heraf knap ca i bygderne. I den mindste bygd, der anløbes af Royal Arctic Bygdeservice, bor 47 personer, mens Nuuk med sine ca indbyggere er den største by i landet, og den eneste by der har over indbyggere. Mange af de grønlandske byer og bygder er således så små, at deres lave godsbehov ikke svarer til den forholdsvist høje grad af forsyningsanløb. Koncessionens krav om frekvens er derfor en del af forudsætningerne for de små samfunds forsyninger.

3 Årsrapport 2013

4 Selskabsoplysninger Selskab Reg. nr. GER. nr. Hjemsted Royal Arctic Line A/S Aqqusinersuaq 52 Postboks Nuuk Telefon: Telefax: Hjemmeside: A/S Nuuk, Grønland A/S-kapital Ejerforhold Bestyrelse 120 mio. kr. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100 procent. Martha Labansen, formand Kristian Lennert, næstformand Bent Østergaard Ole Frie Tanja Nielsen Efraim Tittussen* Jens Peter Berthelsen* Mariane Hansen* * Valgt af medarbejderne i 2010 for en 4-årig periode. Direktion Jens Andersen, Chief Executive Officer (CEO) Executivegruppe Ledergruppe John Rasmussen, Chief Operations Officer (COO), og administrerende direktør, Royal Arctic Bygdeservice A/S Bent Ole Baunbæk, Chief Financial Officer (CFO) Niels Clemensen, Chief Commercial Officer (CCO) Lars Østergaard, administrerende direktør, Royal Arctic Logistics A/S Jette Larsen, administrerende direktør, Arctic Umiaq Line A/S Taitsiannguaq Olsen, divisionschef, Royal Arctic Havneservice Harald Asschenfeldt, afdelingschef, IT Jens Boye, afdelingschef, Skibsdrift Helena R. Kristiansen, afdelingschef, HR Jakob Strøm, afdelingschef, Kommunikation Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

5 Indhold 7 Hoved- og nøgletal for koncernen 8 Nødvendige beslutninger truffet i modvinden 10 Ledelsesberetning 10 Udviklingen i godsmængder 10 Årets resultat 12 Datter- og associerede selskaber 12 Fragtrater 13 Olie- og valutakurstillæg 13 Nybygningsprogram 13 Deltagelse i udvikling af infrastruktur 13 Samfundsansvar 13 Ændringer i bestyrelse og ledelse 13 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 14 Forventninger til Risici 17 Samfundsansvar i Royal Arctic Line Corporate Social Responsibility (CSR) 18 Governance 18 Klima og miljø 20 Arbejdsmiljø og sikkerhed 21 Medarbejderforhold, kompetenceudvikling og uddannelse 21 Arbejdsglæde og sygefravær 21 Elever 21 Kompetenceudvikling 21 Leverandører og samarbejdspartnere 22 Menneskerettigheder 22 Antikorruption 23 Involvering i lokalsamfundet 23 CSR-arbejdet i 2014 og på længere sigt 35 Den uafhængige revisors påtegning 35 Til aktionæren i Royal Arctic Line A/S 35 Ledelsens ansvar for årsrapporten 35 Revisors ansvar 35 Konklusion 36 Resultatopgørelse 37 Aktiver 38 Passiver 39 Egenkapitalopgørelse 40 Pengestrømsopgørelse 41 Noter 50 Regnskabspraksis 50 Regnskabsgrundlag 50 Generelt om indregning og måling 50 Koncernregnskabet 51 Resultatopgørelsen 52 Balancen 24 Royal Arctic Line koncernen 25 Royal Arctic Linietrafik 26 Royal Arctic Havneservice 27 Royal Arctic Bygdeservice 28 Royal Arctic Logistics 29 Associerede selskaber 30 God selskabsledelse (Corporate Governance) i Royal Arctic Line 32 Ledelsespåtegning

6

7 Hoved- og nøgletal for koncernen Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: DKK mio Resultat Nettoomsætning Samlede indtægter Driftsresultat (24) Finansiering netto 4 (1) 1 (1) (2) Årets resultat før skat (20) Årets resultat (14) Udbytte Balance Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver 119 (179) (74) Nettoarbejdskapital Langfristede gældsforpligtelser Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (118) 184 (290) (22) 74 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (11) (148) 107 (10) (12) Ændringer i likvider (127) 92 (24) Likviditet ved årets udgang Nøgletal * Overskudsgrad (%) (3,5) % 1,1 % 13,0 % 5,0 % 3,1 % Afkastningsgrad (%) (3,3) % 1,0 % 11,2 % 5,8 % 3,6 % Egenkapitalens forrentning (ROE) (2,9) % 1,2 % 15,4 % 6,5 % 4,5 % Soliditetsgrad (%) 65,9 % 61,4 % 53,5 % 61,6 % 59,5 % Afkast af investeret kapital (ROIC) (5,9) % 1,7 % 21,7 % 10,0 % 4,8 % Gearing af driftsaktiver 0,9 0,8 1,2 1,2 1,0 Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede Overskud/underskud før skat pr. medarbejder (1.000 kr.) (27) Omsætning pr. medarbejder 1,03 1,10 1,14 1,05 0,96 * Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010" Definitioner af nøgletal Nettoarbejdskapital = Omsætningsaktiver kortfristet gæld Overskudsgrad (%) = Afkastningsgrad = Egenkapitalens forrentning (ROE) = Soliditetsgrad (%) = Afkast af investeret kapital (ROIC) = Gearing af driftsaktiver = Resultat før finansielle poster x 100 Nettoomsætning Resultat før finansielle poster X 100 Samlede aktiver Årets resultat X 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapital ultimo X 100 Samlede aktiver Resultat før finansielle poster X 100 Gennemsnitlig investeret kapital inkl. goodwill Investeret kapital inkl. goodwill Egenkapital ultimo Nettoarbejdskapital er defineret som varebeholdninger, tilgodehavender og øvrige driftsmæssige omsætningsaktiver fratrukket leverandørgæld og andre kortfristede driftsmæssige forpligtelser. Tilgodehavende og skyldig selskabsskat samt likvide beholdninger indgår ikke i nettoarbejdskapitalen. 7

8 Nødvendige beslutninger truffet i modvinden Vi sikrer vores kunder og det grønlandske samfund effektive logistikløsninger. Derved tilfører vi Grønland samfundsmæssig og økonomisk værdi. Sådan lyder Royal Arctic Lines mission. Den udfører selskabet hver eneste dag. Gennem mange år er fragten reelt blevet billigere og billigere sammenlignet med de øvrige priser i samfundet. Den primære årsag til, at Royal Arctic Line har kunnet fastholde en lav pris, har været støt stigende godsmængder. Derudover har selskabet siden 2010 arbejdet intensivt med effektiviseringer i hele organisationen. Den positive udvikling i godsmængder er midlertidigt stoppet, og i 2013 er samfundet ovenikøbet blevet overrasket af et betydeligt fald i godsmængderne. Trods et konservativt budget kommer Royal Arctic Line for første gang siden 1995 derfor ud med et underskud. Desværre er der ikke meget, der tyder på, at 2014 og størstedelen af 2015 kommer til at byde på øgede godsmængder, og selskabet skal derfor være fokuseret på at trimme driften så meget som muligt. Det må ikke gå ud over forsyningssikkerheden. Det er en balanceakt og en stor udfordring, som kræver god planlægning og engagerede med arbejdere. Det har Royal Arctic Line heldigvis. Forude venter nye skibe og en ny terminal i Nuuk til gavn for hele Grønland. Landet er afhængigt af en velfungerende infrastruktur, som en ny terminal og Royal Arctic Lines nye skibe er med til at skabe. Selvom årets resultat ikke er tilfredsstillende, er investeringer i infrastruktur nødvendige og til samfundets bedste på lang sigt. Selvom der på kort sigt skal være fokus på de umiddelbare økonomiske udfordringer, så må man aldrig miste det langsigtede perspektiv. Martha Labansen Bestyrelsesformand Jens Andersen CEO 8 Royal Arctic Line A/S Grønlands Selvstyre har tildelt Royal Arctic Line A/S enekoncession til al søtransport af gods til og fra Grønland og mellem de grønlandske byer og bygder. Rederiet er således en livsnerve for det grønlandske samfund. Royal Arctic Line og datterselskabet Royal Arctic Bygdeservice sørger for at fragte varer til og fra alle byer og bygder i Grønland. Royal Arctic Line driver også 13 havne i Grønland, og havnevirksomhed i den grønlandske basishavn i Aalborg. Al koncessioneret søfragt til og fra Grønland går via Aalborg, eller via Reykjavik hvad angår gods fra Island, USA og Canada. Samfunds- og udviklingsopgaver som passagersejlads, logistikløsninger og forsyninger til olieindustrien udføres af datterselskabet Royal Arctic Logistics og de associerede selskaber Arctic Umiaq Line og Arctic Base Supply. Royal Arctic Line A/S blev stiftet i 1993, og er 100 % ejet af Grønlands Selvstyre.

9

10 Ledelsesberetning , Royal Arctic Lines 21. driftsår, var præget af nedgang i godsmængderne. De samlede godsmængder til, fra og internt i Grønland udgjorde kubikmeter i 2013 imod kubikmeter i 2012 (og i 2011). I forhold til 2012 udgjorde faldet således ikke mindre end 9,6 procent. Faldet i indtægterne for selskabet blev som konsekvens 79 millioner kroner. De reducerede mængder slår markant igennem på selskabets resultat for året 2013, der viser et underskud på 14 millioner kroner efter skat. Det er ca. 30 millioner kroner mindre end udmeldt i halvårsmeddelelsen, der indbefattede en forudsætning om, at bygge- og anlægssektoren ville vise en mindre fremgang. En fremgang der udeblev. Resultatet betragtes som ikke tilfredsstillende. Moderselskabets omkostninger er løbende tilpasset det faldende aktivitetsniveau, hvilket har haft en vis begrænsende effekt på årets negative resultat. I datterselskaberne Royal Arctic Logistics og Arctic Base Supply er der arbejdet målrettet med at reducere omkostninger. Royal Arctic Logistics viser i 2013 et tilfredsstillende resultat, de faldende mængder taget i betragtning. Arctic Base Supply har sænket omkostningerne til et niveau, der stadig tillader selskabet at agere hurtigt på et eventuelt opsving i aktiviteter inden for oliesektoren. Årets negative resultat viser, hvilken sårbarhed Royal Arctic Line har overfor negative udsving i godsmængderne. Selskabets kapacitetsapparat, der er en nødvendighed for at sikre koncessionens krav om forsyningssikkerhed i en udfordrende infrastruktur, kan kun vanskeligt tilpasses på kort sigt. I overensstemmelse med koncessionens krav til forsyningssikkerhed vil Royal Arctic Lines nybygningsprogram bidrage til en effektivisering af den eksisterende søværts infrastruktur. Remontowa Ship Building i Gdansk er i gang med byggeriet af de fem nybygninger til erstatning for udtjente skibe. De fem nybygninger forventes leveret i løbet af En anden vigtig del af effektiviseringen er den nye containerterminal i Nuuk. Naalakkersuisut stiftede i slutningen af december 2013 et nyt havneselskab, Sikuki Nuuk Harbour A/S. Containerterminalen forventes klar i løbet af 2017, og den udvidede kapacitet samt de stærkt forbedrede ekspeditionsforhold vil være en gevinst for både effektivitet og produktivitet i hele det grønlandske fragtsystem. Håndtering af ikke-koncessioneret gods vil også få fordel af de bedre forhold. Til trods for det ikke-tilfredsstillende resultat for året 2013, indstilles der til udbetaling af udbytte på 25 millioner kroner. Royal Arctic Line er ikke en del af ejerkredsen af Sikuki Nuuk Harbour A/S, men har en stor interesse i den nye havns tilblivelse. Royal Arctic Line ser derfor en sammenhæng mellem det foreslåede udbytte og havneselskabets investering. Udviklingen i godsmængder De samlede godsmængder til, fra og internt i Grønland udgjorde kubikmeter i 2013 imod kubikmeter i Den koncessionerede godsmængde til Grønland faldt med omkring kubikmeter (9,1 procent), mens godsmængderne fra Grønland faldt med ca kubikmeter (8,6 procent). Samtidig faldt de interne mængder med knap kubikmeter (18,1 procent) i forhold til Projektgods steg med omkring kubikmeter (22,7 procent), men udgør fortsat en meget lille del af de samlede godsmængder. Det er især gods til bygge- og anlægssektoren, der er årsag til det samlede fald. To af de vigtigste godsgrupper til byggeriet, flatrackgods og overstørrelsesgods, er faldet med henholdsvis 29 procent og 62 procent sammenlignet med Eftersom disse godsgrupper samtidig indbringer en fragtpris, der er højere end for de fleste andre godstyper, rammer nedgangen ekstra hårdt på det økonomiske resultat. Et fald i både eksporten og de interne mængder var ventet, blandt andet på grund af mindre fiskekvoter, men i begge tilfælde var faldet langt større end forudset. På grund af ratesammensætningen har dette ikke samme indflydelse på det økonomiske resultat. Årets resultat Royal Arctic Lines koncernresultat for 2013 viser et underskud før skat og minoritetsandele på ca. 20 millioner kroner og 14 millioner kroner efter skat, sammenlignet med et overskud før skat i 2012 på 7 millioner kroner og efter skat 6 millioner kroner. Den negative udvikling i koncernens resultat skyldes flere faktorer, men i alt overvejende grad er det markante fald i godsmængderne og det deraf følgende fald i omsætningen baggrund for denne udvikling. De samlede indtægter er faldet fra ca. 864 millioner kroner i 2012 til ca. 785 millioner kroner i 2013, et fald på 79 millioner kroner. Renset for olie- og valutakurstillægget, udgør faldet i indtægter ca. 59 millioner kroner. De samlede omkostninger er faldet fra 804 millioner kroner i 2012 til 754 millioner kroner i 2013, et fald på ca. 50 millioner kroner. Renset for fald i bunkersudgifter udgør faldet i omkostninger ca. 33 millioner kroner. Faldet i omkostninger er i det væsentligste sket over en bred kam som en kombination af effektiviseringer og besparelser, men også som følge af den lavere aktivitet. Koncernens samlede indtægter udgør 785 millioner kroner (864 millioner kroner i 2012). De koncessionsbaserede indtægter, der andrager 537 millioner kroner (604 millioner kroner i 2012), fordeler sig med 74 procent (74 procent i 2012) på transport til Grønland, 18 procent (17 procent i 2012) på transport fra Grønland og 8 procent (9 procent i 2012) på transport internt i Grønland.

11 I koncessionerede fragtindtægter indgår olie- og valutakurstillæg, som opkræves løbende efter tilladelse fra Grønlands Selvstyre. I 2013 er der opkrævet et tillæg på 82 millioner kroner. Indtægterne fra den koncessionerede fragt renset for olie- og valutakurstillæg udgør således 455 millioner kroner i 2013 mod 498 millioner kroner i Et fald på 43 millioner kroner, som i al væsentlighed kan henføres til de faldende godsmængder til Grønland i Indtægter, der ikke relaterer sig til koncessionen, udgør 182 millioner kroner (190 millioner kroner i 2012) eller 25 procent af nettoomsætningen (24 procent i 2011). Andre driftsindtægter udgør i millioner kroner (70 millioner kroner i 2012) og omfatter primært servicebidrag fra Grønlands Selvstyre til Royal Arctic Bygdeservice. Driftsomkostningerne i 2013 udgør som tidligere nævnt 754 millioner kroner mod 804 millioner kroner i Faldet kan henføres til de fleste omkostningskategorier. Omkostninger til skibe er faldet fra 226 millioner kroner i 2012 til 202 millioner kroner i 2013, svarende til et fald på 24 millioner kroner. Bunkersudgifter udgør den største del af faldet, mens også reduceret vedligehold, herunder især dokninger og levetidsforlængelse, bidrager. Udgifter til terminaler falder betydeligt, både som følge af et fald i aktiviteterne men også som følge af fortsatte effektiviseringer. Omkostninger til containerdrift stiger med ca. 7 millioner kroner til i alt ca. 38 millioner kroner i Denne stigning skal dog ses på baggrund af, at der i året er anvendt i alt ca. 10 millioner kroner på et omfattende reparations- og vedligeholdelsesprogram, som sikrer en mere omkostningseffektiv udnyttelse af containerpuljen i de kommende år. Hvis der ses bort fra denne investering, er der reelt tale om et betydeligt fald i containerdrift. Salgs- og administrationsomkostninger er faldet til 87 millioner kroner mod 98 millioner kroner i Faldet følger af en generel stram styring på en lang række udgiftsposter, herunder bl.a. udgifter til nyanskaffelser på it-området. Personaleomkostninger udgør i millioner kroner mod 320 millioner kroner i Faldet følger blandt andet af reduktion i det samlede antal ansatte og en stram styring i øvrige personalerelaterede omkostninger. Andre driftsomkostninger falder, idet posten omfatter driftsføring på aktiverede byggeudgifter til selskabets nybygningsprogram af skibe, som i 2012 var en udgiftsførsel på ca. 12 millioner kroner. I 2013 udgør denne post en indtægt på ca. 0,6 millioner kroner fra en reduktion af eksportforsikringspræmie. Koncernens likvide midler kan ved årets udgang opgøres til 190 millioner kroner (317 millioner kroner i 2012). Faldet i likvide midler skyldes, udover den positive udvikling i driftslikviditeten, at der i 2013 er foretaget betydelige investeringer i selskabets byggeprogram for skibe. Egenkapitalen udgør ved udgangen af millioner kroner (502 millioner kroner i 2012). Royal Arctic Lines soliditet udgør 65,9 procent ved udgangen af 2013 mod 61,4 procent ved udgangen af 2012.

12 Datter- og associerede selskaber I Aalborg har Royal Arctic Logistics høstet gevinster af næsten to års arbejde med at optimere processerne i det nybyggede logistikpakhus. Sammen med en række andre tiltag har det betydet en forbedring af selskabets resultat før skat med 9,5 millioner kroner i forhold til 2012 på trods af den nedgang i omsætningen, der følger af de lavere godsmængder. Arctic Umiaq Line (AUL), som ejes 50/50 af Air Greenland og Royal Arctic Line, arbejder under en aftale med Grønlands Selvstyre om underskudsgaranti frem til Selskabets driftsresultat for 2013 blev således på 0 kr., idet et underskud på 5,5 millioner kroner blev dækket af underskudsgarantien. For Arctic Base Supply (ABS), som ejes 50/50 af Danbor og Royal Arctic Line, har 2013 som ventet været et år med meget lav aktivitet, da aktiviteten i Grønland inden for efterforskning efter olie har været så godt som ikke-eksisterende i Selskabets driftsresultat for 2013 blev et underskud på 1,8 millioner efter skat. Fragtrater Der har ikke været ændringer af fragtraterne i I november 2013 indsendte Royal Arctic Line en anmodning til Grønlands Selvstyre om at hæve fragtraterne med 10 procent. Som følge af nedgangen i godsmængder er en fragtratestigning eller kraftige serviceforringelser nødvendige blandt andet for at leve op til långivers covenants i forbindelse med nybygningsprogrammet. I februar 2014 har Nalakkersuisut besluttet at forhøje fragtraterne med 5 procent fra 1. marts 2014, og at raterne reguleres igen pr. 1. januar I november 2014 fastsættes næste regulering efter en realberegning af behovet og ud fra den betragtning, at selskabets covenants skal honoreres. Investeringsbidraget, som opkræves på vegne af Grønlands Selvstyre på al fragt til, fra og internt i Grønland, og som er en del af servicekontrakten om bygdebesejling, vil pr. 1. januar 2013 være på 3,1 procent ligesom i 2012 og 2011.

13 Olie- og valutakurstillæg Per 1. januar 2013 var olie- og valutakurstillægget 16 procent. Pris udviklingen vurderes løbende, og olie- og valutakurstillægget reguleres i overensstemmelse hermed hver måned. Tillægget har i 2013 ligget forholdsvis stabilt på procent. Per 1. januar 2014 er olie- og valutakurstillægget 18 procent. Royal Arctic Line har i november 2013 anmodet Selvstyret om tilladelse til at indeksere olie- og valutakurstillægget i forhold til år 2010 fremfor år 2000 som hidtil. Denne indeksering er vedtaget med virkning fra 1. marts 2014, således at 10,8 procent af olie- og valutakurstillægget indregnes i fragtraterne. Olie- og valutatillægget falder tilsvarende, så indekseringen er omkostningsneutral for kunderne. Deltagelse i udvikling af infrastruktur Behovet for yderligere plads i flere grønlandske havne er velkendt. I 2013 åbnede Sisimiut Havn et nyt område, som er bygget på kommunalt initiativ. I Nuuk er der stiftet et nyt selskab, Sikuki Nuuk Harbour A/S, som skal etablere og drive ny containerterminal. Den ventes at være færdig i 2016/2017. Royal Arctic Line bakker op om disse udvidelser og ser frem til at benytte mulighederne for en mere effektiv og fleksibel håndtering af skibene, hvilket er i overensstemmelse med selskabets strategi for udvikling af flåde og sejlmønster. Nybygningsprogram I september 2013 kontraherede Royal Arctic Line fem skibe hos det polske værft, Remontowa Shipbuilding, i Gdansk. Nybygningsprogrammet er identisk med det program, der kørte på P&S Werften i Tyskland, indtil værftet i 2012 gik i betalingsstandsning. Kontraheringen på Remontowa Shipbuilding omfatter et containerskib af Mary-klassen på 606 TEU (TEU=containermål Twenty foot Equivalent Unit), to containerskibe på hver omkring 108 TEU samt to mindre skibe med en containerkapacitet på hver omkring 36 TEU. Disse fire mindre skibe vil indgå i bygdebesejlingen. Den ny tonnage tillader en højere grad af containerisering af bygdebesejlingen og vil være med til at sikre en stabil og fleksibel forsyning af Grønland. Samtidig bidrager flådefornyelserne gennem skibenes design til, at Royal Arctic Line kan imødekomme koncernens strategiske mål om udvikling af forretningen inden for ikke-koncessionerede områder. Samfundsansvar Royal Arctic Line har i 2013 bekræftet sit arbejde med samfundsansvar ved at tilknytte virksomheden til UN Global Compact. (se Samfundsansvar i Royal Arctic Line s. 17) Ændringer i bestyrelse og ledelse Ved generalforsamlingen i 2013 blev alle bestyrelsesmedlemmer på valg genvalgt. Der har ikke været ændringer i ledelsen i Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke herudover indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten, bortset fra det ovenfor anførte om fragtrateregulering. 13

14 Forventninger til 2014 Royal Arctic Lines hovedaktiviteter er baseret på transport af gods til, fra og internt i Grønland. Aktivitetsniveauet og indtjeningen i Royal Arctic Line afspejler den økonomiske udvikling og konjunkturerne i samfundet. Royal Arctic Lines fremskrivninger samt politiske og økonomiske redegørelser, offentliggjort af Naalakkersuisut, herunder Økonomisk Råds Grønlands Økonomi 2014, indikerer et generelt aktivitetsniveau i Grønland i 2014 på niveau med Det betyder, at Royal Arctic Line skal fastholde fokus på stram omkostningsstyring, da det er vanskeligt at balancere de høje faste omkostninger til det nødvendige kapacitetsapparat, med godsmængder i et niveau svarende til Sejlplanen for 2014 er baseret på en ugentlig anløbsfrekvens hele året inklusive Diskobugten, hvor der på baggrund af de seneste års tendenser til ændringer i issituationen udføres anløb af alle de byer og bygder, som is- og vejrforhold tillader at nå. Udviklingen i Royal Arctic Lines ydelser til olieindustrien og minesektoren er vanskelige at forudsige, da aktiviteterne i høj grad er afhængige af prisudviklingen på råvarer, samt forbedrede finansieringsmuligheder og en række politiske beslutninger. Der er fortsat store forventninger til sektorerne på lang sigt, men i 2014 forventes fortsat moderat behov for de ydelser, koncernen leverer. Samlet set skønnes et resultat i 2014 i niveauet 20 til 25 millioner kroner før skat i Royal Arctic Line A/S. Pengestrømmene fra driftsaktiviteten ventes også i 2014 at være positive. Det vurderes, at selskabet har et betryggende finansielt beredskab til driften for 2014.

15 Risici Royal Arctic Lines forretningsområde er primært baseret på danske kroner. I det omfang samhandel er baseret på anden valuta, købes denne overvejende på spotmarkedet. Olie- og valutakurstillægget anvendes til at kompensere for udsving i prisen på US dollar og bunkers. Royal Arctic Lines kreditrisici omfatter tilgodehavender og likvide midler, som er placeret i danske, tyske og grønlandske pengeinstitutter med høj kreditværdighed. Finansiering af nye skibe er tilvejebragt gennem låneoptagelse i tysk pengeinstitut. I denne låneaftale indgår flere covenants, der blandt andet om fatter, at Grønlands Selvstyres ejerskab af Royal Arctic Line A/S mindst udgør 51 procent i hele lånets løbetid. Herudover er der finansielle covenants, blandt andet baseret på indtjeningsbaserede nøgletal, soliditet mv. Per 31. december 2013 er disse covenants overholdt. Royal Arctic Lines modpartsrisici omfatter indlån i grønlandske, danske og tyske pengeinstitutter, og i begrænset omfang andre finansielle instrumenter. Aftalerne indgås gennem større pengeinstitutter med høj kreditværdighed. 15

16

17 Samfundsansvar i Royal Arctic Line Corporate Social Responsibility (CSR) Royal Arctic Line er en central del af den grønlandske infrastruktur og har et særligt ansvar for forsyningssikkerheden i Grønland. Derfor er det virksomhedens mission at tilføre Grønland samfundsmæssig og økonomisk værdi ved at sikre effektive logistikløsninger. Vores arbejde med samfundsansvar når nye mål 2013 blev året, hvor Royal Arctic Line underskrev UN Global Compact efter flere års forberedelse. UN Global Compact, FN s ti principper for virksomheders samfundsansvar, er en god ramme for vores CSR-mål og opfølgning på dem. At vi nu rapporterer og måler os selv efter internationalt anerkendte standarder, gør det lettere for vores udenlandske interessenter at vurdere vores arbejde med samfundsansvar. Det har vi det godt med, for vores ambition er, at vi skal kunne måle os med resten af branchen. Derfor tager vores CSR-politik udgangspunkt i, at vi hele tiden skal blive dygtigere. Rapporteringen til Global Compact giver også et klarere billede af virksomhedens samfundsbidrag. Det er endnu en af styrkerne ved, at vi anvender principperne. Vores rapportering om samfundsansvar skal fortsat udvikles. Til denne rapport for 2013, der for første gang også fungerer som Communication of Progress (COP) til Global Compact, er vi nået et skridt videre. Vi har udvidet vores datagrundlag, vi har vedtaget en antikorruptionspolitik og opdateret en række andre politikker. Endelig har vi nået flere milepæle, især med hensyn til vores leverandører og samarbejdspartnere. Men vi ved også, at vi på andre områder har et stykke vej endnu, og vi skal holde momentum og nå nye mål. I 2014 kommer vi til at have særlig fokus på mangfoldighed, på klima og miljø i land og på til stadighed at forbedre dataindsamlingen. I 2013 har vi også ændret måden vi arbejder med samfundsansvar på. Arbejdet er blevet fordelt på flere skuldre, og stillingen som CSR-koordinator der har været en uundværlig del af forberedelsen af tilknytning til Global Compact er nu nedlagt. Jeg skal ikke lægge skjul på, at dette blandt andet er en konsekvens af en stram økonomi, og det har også givet en besparelse. Jeg er dog også overbevist om, at vi har fået arbejdet med CSR tættere på forretningen ved at uddelegere ansvaret til folk i maskinrummet. Forberedelsen er afsluttet. Nu handler det om at knytte samfundsansvar endnu tættere til den overordnede strategi og til det daglige arbejde. Sammen med vores interessenter vil vi helt sikkert finde nye veje til sammen at nå større resultater. Jens Andersen CEO 17

18 Bestyrelse Koncernledelse Målsætning CSR-Board Klima og miljø Driftsafdelinger Virksomheden i samfundet Engagerede medarbejdere Rapportering Governance Royal Arctic Lines strategi for arbejdet med samfundsansvar fastlægges med udgangspunkt i CSR-politikken og administreres af vores CSR-board. CSR-boardet har fem medlemmer fra koncernledelsen samt indkøbschefen. Boardet mødes som udgangspunkt en gang i kvartalet og diskuterer nye tiltag samt revurderer væsentligheden af igangsatte initiativer. En gang om året koordineres strategien med bestyrelsen, og der rapporteres løbende til den samlede ledergruppe. Ansvarsområderne er struktureret efter opbygningen af FN s ti principper for virksomheders samfundsansvar. Dertil kommer ansvaret for målsætningerne, som ligger hos koncernledelsen i samarbejde med bestyrelsen. Royal Arctic Lines CSR-politik fokuserer på områder, der understøtter virksomhedens forretningsmæssige mål, er vigtige for interessenterne, og hvor Royal Arctic Line kan gøre en forskel. Det kan især gøres ved at begrænse klima- og miljøpåvirkning, øge medarbejderes sikkerhed og trivsel, fremme menneskerettigheder og etisk forretningsdrift og gennem engagement i de grønlandske lokalsamfund. Det skaber både værdi for samfundet og for virksomheden. Overordnet performance, Medarbejdere Elever Skibe Havneterminaler Sømil sejlet M 3 flyttet Royal Arctic Lines samlede CSR-politik og løbende opdateringer på virksomhedens CSR-arbejde kan findes på hjemmesiden CSR-politikken fungerer også som virksomhedens klimapolitik og menneskerettighedspolitik, mens de øvrige områder er understøttet af underliggende politikker, så som personalepolitik, antikorruptionspolitik mm. Klima og miljø Søtransport er den mest økonomiske og miljøvenlige form for kommerciel transport og forbruger væsentligt mindre brændstof pr. flyttet ton gods end tog-, landevejs- eller lufttransport. På trods af disse fordele er det Royal Arctic Lines politik at begrænse skibenes og virksomhedens negative miljøpåvirkning. 18 * SEEMP EEOI EEDI Med den internationale klima- og miljøregulering følger også en række standarder. I 2013 er der indført Ship Energy Efficiency Management Planer (SEEMP) på skibene, som er et lovkrav om, at hvert skib skal have en plan for at forbedre energieffektiviteten. Royal Arctic Line var godt forberedt på dette krav, da der i 2012 blev indført Fuel Effeciency Management-systemer på alle virksomhedens store containerskibe. Dette er et værktøj, der gør det lettere for besætningerne at reducere forbruget ved at hjælpe med udregninger af optimale hastigheder for slow steaming og dermed reducere skibenes liggetid i havnene. EEOI, Energy Efficiency Operational Indicator, er et frivilligt indeks, der tidligere blev kaldt det operationelle CO 2 -index. EEOI er udviklet af IMO, og Royal Arctic Line er i 2013 begyndt at indrapportere til EEOI gennem Danmarks Rederiforening. I øjeblikket arbejder rederiet med en strategi om, at EEOI skal være det fremtidige måleredskab til forbedring af energiforbruget ombord. EEDI Energi Effeciency Design Index er vedtaget af IMO og EU og stiller krav til energieffektiviteten i designet af nye skibe. EEDI indgår som et af en lang række parametre i nybygningsprogrammet.

19 Til søs Shippingbranchen er underlagt omfattende klima- og miljøregulering*. Royal Arctic Line har et ønske om at gå videre end de lovgivningsmæssige mindstekrav, når det samtidig giver forretningsmæssig mening. Der arbejdes løbende på at optimere skibenes brændstofforbrug og virksomhedens ressourceforbrug generelt. Samlet set gavner disse tiltag både miljøet gennem lavere miljøbelastninger og partikeludledninger og selskabets økonomiske bundlinje i form af lavere udgifter. Ny lovgivning kommer til at udfordre sammenhængen mellem partikeludledninger og bundlinje, da den internationale søfartsorganisation under FN (IMO) har besluttet, og EU tilsluttet sig, at pr. 1. januar 2015 må alle skibe uden hensyn til flag eller nationalitet ved besejling af det såkaldte ECA område (Emission Control Area et særligt miljøområde i Kattegat, Nordsøen, Østersøen og den Engelske Kanal), kun bruge 0,1 procent svovlholdigt bunkers, hvor det i dag er 1 procent i ECAområdet. Dette berører således også Royal Arctic Lines skibe, når de sejler ind i dette område nord for Skotland, og det vil øge bunkersomkostningerne betragteligt. IMO har ligeledes vedtaget en ballastvandskonvention som tilsiger, at ballastvand i fremtiden skal renses inden det ledes tilbage i havet. Dette vil medføre, at Royal Arctic Line skal installere rensningsanlæg på skibene. Tidspunktet for implementering er endnu ikke fastlagt, men principbeslutningen er truffet som global foranstaltning. For at opretholde en regelmæssig linjetrafik og forsyningssikkerhed har sejlplanen for 2013 været meget robust. Sammen med en række tiltag ombord har det ført til en markant forbedring af bunkersforbruget i forhold til Her var forbruget meget højt, da skibenes hastighed var øget markant i 2012 for at indhente en række forsinkelser, der primært skyldtes operationelle problemer med indchartret tonnage, dårligt vejr, havari og krannedbrud. I 2013 er Royal Arctic Line kommet tættere på målet om 65 kg pr. sømil. Perioder med dårligt vejr og mindre tekniske nedbrud er fortsat en udfordring for at nå målet på 65 kg pr. sømil, da ønsket om slow steaming ofte må vige til fordel for forsyningspligten i tilfælde af forsinkelser på grund af vejr, isforhold eller mindre reparationer. I land Havnene i Qaqortoq, Sisimiut, Aasiaat og Nuuk har været gennem det første hele år som miljø- og kvalitetscertificerede efter ISO og ISO 9001 ligesom basishavnen i Aalborg. Disse fire havne fungerer som hubs, og al import- og eksportgods passerer gennem en af de fire havne. I 2013 er hovedkontoret blevet en del af Clean Office Greenland et samarbejde mellem WWF, CSR Greenland og seks grønlandske virksomheder. Projektet har til formål at reducere kontorernes miljøpåvirkning over tid. Frem mod 2015 fortsætter virksomheden sit arbejde med at gøre miljø og kvalitet til en aktiv del af medarbejdernes hverdag. Eventuelle gevinster fra de ISO-certificerede havne skal udbredes til resten af virksomheden, og det samme skal erfaringerne fra Clean Office Greenland. 19

20 Alle virksomhedens skibe og havne lever op til International Ship and Port Facility Security Code (ISPS). Arbejdsmiljø og sikkerhed Medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel har afgørende betydning for Royal Arctic Lines succes. Derfor arbejdes der løbende for at forbedre medarbejdernes arbejdsforhold. En stærk sikkerhedskultur er en naturlig del af Royal Arctic Lines mål. Det er virksomhedens politik, at medarbejderne altid skal have den rigtige træning, viden og udstyr til at arbejde trygt og sikkert. Til søs Arbejdet med sikkerhed tager udgangspunkt i den internationale søfartsorganisation IMO s ISM-kode og SOLAS-konventionerne. Disse auditeres hvert år internt og eksternt, og der gennemføres løbende arbejdspladsvurderinger. For at fastholde fokus på arbejdet med at minimere risikoen for ulykker, skal alle ISM-certificerede skibe rapportere mindst én near-miss om måneden. Near-misses er uforudsete hændelser, der ikke resulterer i ulykke, sygdom eller skade men potentielt kunne have gjort det. Derfor er det vigtigt at indsamle data om near-misses, så arbejdsgangene kan forbedres og farlige forhold ændres, så arbejdsulykker undgås. Efter et fald fra 2011 til 2012, er fokus på near miss som et uundværligt redskab til at undgå ulykker indskærpet i 2013, hvilket kan aflæses i antallet af rapporter Near-misses på skibe LTA (Lost Time Accidents) I land Fem af de 14 havne Royal Arctic Line driver, er arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS var første hele år med certificeringer på fire grønlandske havne. Data indsamlingen er Containerskibes brændstofforbrug og partikeludledninger 20 Tons MGO HFO LS HFO HS Kilo brændstof/sømil SO x NO x CO 2 udledningen fra skibene er ikke tilgængelige da beregningsmetoden i øjeblikket er ved at blive opdateret i henhold til IMO s anbefalinger af EEOI. Resultaterne er derfor ikke sammenlignelige. Da forbruget er sammenligneligt, og partikeludledningen sammenlignelig, må det antages at CO 2 -udledningen er tilsvarende, altså med en svag samlet stigning på grund af flere sejlede sømil end i 2012.

Royal Arctic Line A/S. Royal Arctic Line koncernen. Halvårsmeddelelse for 2011

Royal Arctic Line A/S. Royal Arctic Line koncernen. Halvårsmeddelelse for 2011 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Halvårsmeddelelse for 2011 Indhold: Selskabsoplysninger 3 Beretning 2011 4 - Halvårsregnskabet 4 - Markedet 5 Forventninger til

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 2010

Halvårsmeddelelse for 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 1 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Halvårsmeddelelse for 2010 Indhold: Beretning 3 Forventninger til resten af 2010 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 2013

Halvårsmeddelelse for 2013 Halvårsmeddelelse for 2013 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Beretning 2013 2 Halvårsregnskabet 2 Forventninger til resten af 2013 3 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

HALVÅRS- MEDDELELSE 2015

HALVÅRS- MEDDELELSE 2015 NUNATSINNI ATTAVEQALERSITSISUUVUGUT VI BINDER GRØNLAND SAMMEN HALVÅRS- MEDDELELSE 2015 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) ROYAL ARCTIC LINE A/S ER HELE GRØNLANDS

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 2012

Halvårsmeddelelse for 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Line A/S og Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Indholdsfortegnelse Beretning 2012 3 Halvårsregnskabet 3 Markedet 4 Forventninger til resten af 2012 4 Regnskabspræsentation

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 2014

Halvårsmeddelelse for 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Beretning 2014 2 Halvårsregnskabet 2 Forventninger til resten af 2014 3 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

NUNATSINNI ATTAVEQALERSITSISUUVUGUT VI BINDER GRØNLAND SAMMEN ÅRSRAPPORT 2014

NUNATSINNI ATTAVEQALERSITSISUUVUGUT VI BINDER GRØNLAND SAMMEN ÅRSRAPPORT 2014 NUNATSINNI ATTAVEQALERSITSISUUVUGUT VI BINDER GRØNLAND SAMMEN ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD 2 Udfordringer og forandringer 3 2014 i overblik 4 Hoved- og nøgletal 5 Selskabsoplysninger 7 Ledelsesberetning 8 Udvikling

Læs mere

Royal Arctic Line A/S (reg. nr. A/S ) Halvårsmeddelelse 2017

Royal Arctic Line A/S (reg. nr. A/S ) Halvårsmeddelelse 2017 Royal Arctic Line A/S (reg. nr. A/S 209.527) Halvårsmeddelelse 2017 2 Hoved- og nøgletal Set over en 3 årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal for 1. halvår: DKK

Læs mere

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100 procent.

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100 procent. Årsrapport 2012 Selskabsoplysninger Selskab Reg. nr. GER. nr. Hjemsted Royal Arctic Line A/S Aqqusinersuaq 52 Postboks 1580 3900 Nuuk Telefon: +299 34 91 00 Telefax: +299 32 24 50 E-mail: ral@ral.gl Hjemmeside:

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

FN GLOBAL COMPACT CSR RAPPORT Samfundsansvar i Royal Arctic Line

FN GLOBAL COMPACT CSR RAPPORT Samfundsansvar i Royal Arctic Line FN GLOBAL COMPACT CSR RAPPORT 2016 Samfundsansvar i Royal Arctic Line Om Royal Arctic Line A/S Grønlands Selvstyre har tildelt Royal Arctic Line A/S enekoncession til al søtransport af gods til og fra

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Royal Arctic Line A/S (reg. nr. A/S ) Halvårsmeddelelse 2016

Royal Arctic Line A/S (reg. nr. A/S ) Halvårsmeddelelse 2016 Royal Arctic Line A/S (reg. nr. A/S 209.527) Halvårsmeddelelse 2016 2 Hoved- og nøgletal Set over en 2-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal for 1. halvår: DKK

Læs mere

Royal Arctic Line A/S (reg. nr. A/S 209.527) Årsrapport 2015

Royal Arctic Line A/S (reg. nr. A/S 209.527) Årsrapport 2015 Royal Arctic Line A/S (reg. nr. A/S 209.527) Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Selskabsoplysninger Selskab Reg. nr. GER. nr. Hjemsted Royal Arctic Line A/S Aqqusinersuaq 52 Postboks 1580 3900 Nuuk Telefon:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%.

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%. Årsrapport 2011 Selskabsoplysninger Selskab Reg. nr. GER. nr. Hjemsted Royal Arctic Line A/S Aqqusinersuaq 52 Postboks 1580 3900 Nuuk Telefon: +299 34 91 00 Telefax: +299 32 24 50 E-mail: ral@ral.gl Hjemmeside:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

2. Er det korrekt, at Transportkommissionen forudsatte gennemsnitlige årlige vækstrater i fragtmængderne til ny Nuuk Havn på 2,6%?

2. Er det korrekt, at Transportkommissionen forudsatte gennemsnitlige årlige vækstrater i fragtmængderne til ny Nuuk Havn på 2,6%? Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut IHer Svar på 37-spørgsmål

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%.

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%. årsrapport 2010 Selskabsoplysninger Selskab Reg. nr. GER. nr. Hjemsted Royal Arctic Line A/S, Aqqusinersuaq 52, Postboks 1580, 3900 Nuuk Telefon: +299 34 91 00, Telefax: +299 32 24 50, E-mail: ral@ral.gl,

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport 2014/15 KNI A/S

Halvårsrapport 2014/15 KNI A/S Halvårsrapport 2014/15 KNI A/S Reg. nr. 209.713 01.04.2014-30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Koncernoversigt 5 Selskabsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2011 31. marts 2012 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Side Udviklingen i selskabets aktiviteter 3 Selskabets forventede udvikling 4 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Indhold. 3 Hoved- og nøgletal for koncernen. 18 Royal Arctic Havneservice. 5 Ledelsesberetning. 19 Royal Arctic Bygdeservice

Indhold. 3 Hoved- og nøgletal for koncernen. 18 Royal Arctic Havneservice. 5 Ledelsesberetning. 19 Royal Arctic Bygdeservice Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Indhold 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 5 Årets resultat 6 Nye skibe 6 Fragtrater 6 Olie- og valutakurstillæg 6 Begivenheder efter regnskabsårets

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent

Jørgensen og Andersen Ejendomme ApS CVR-nr Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre. Årsrapport 2015/16. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Jørgensen og Andersen Ejendomme

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport

AVD 273 ApS Weidekampsgade København S CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk AVD 273 ApS Weidekampsgade 6 2300

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport

SKJRPK A/S Kongensgade Esbjerg CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk SKJRPK A/S Kongensgade 95 6700 Esbjerg CVR-nr.

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012

DG Rådgivning A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk DG Rådgivning A/S CVR-nr. 20176393

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere