Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100 procent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100 procent."

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Fakta om Grønland Fra nord til syd er Grønland kilometer. Langs kystlinjen, som er godt kilometer lang, ligger 18 byer og ca. 60 bygder samt et mindre antal bosteder. Størstedelen af byerne og bygderne ligger på Vestkysten. Transport mellem byer og bygder foregår udelukkende med fly eller skib. Fra Diskobugten og nordpå samt på Østkysten er havet generelt dækket af is om vinteren, og forsyninger skal transporteres med fly tre til seks måneder om året. Der bor ca personer i Grønland, heraf knap ca i bygderne. I den mindste bygd, der anløbes af Royal Arctic Bygdeservice, bor 47 personer, mens Nuuk med sine ca indbyggere er den største by i landet, og den eneste by der har over indbyggere. Mange af de grønlandske byer og bygder er således så små, at deres lave godsbehov ikke svarer til den forholdsvist høje grad af forsyningsanløb. Koncessionens krav om frekvens er derfor en del af forudsætningerne for de små samfunds forsyninger.

3 Årsrapport 2013

4 Selskabsoplysninger Selskab Reg. nr. GER. nr. Hjemsted Royal Arctic Line A/S Aqqusinersuaq 52 Postboks Nuuk Telefon: Telefax: Hjemmeside: A/S Nuuk, Grønland A/S-kapital Ejerforhold Bestyrelse 120 mio. kr. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100 procent. Martha Labansen, formand Kristian Lennert, næstformand Bent Østergaard Ole Frie Tanja Nielsen Efraim Tittussen* Jens Peter Berthelsen* Mariane Hansen* * Valgt af medarbejderne i 2010 for en 4-årig periode. Direktion Jens Andersen, Chief Executive Officer (CEO) Executivegruppe Ledergruppe John Rasmussen, Chief Operations Officer (COO), og administrerende direktør, Royal Arctic Bygdeservice A/S Bent Ole Baunbæk, Chief Financial Officer (CFO) Niels Clemensen, Chief Commercial Officer (CCO) Lars Østergaard, administrerende direktør, Royal Arctic Logistics A/S Jette Larsen, administrerende direktør, Arctic Umiaq Line A/S Taitsiannguaq Olsen, divisionschef, Royal Arctic Havneservice Harald Asschenfeldt, afdelingschef, IT Jens Boye, afdelingschef, Skibsdrift Helena R. Kristiansen, afdelingschef, HR Jakob Strøm, afdelingschef, Kommunikation Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

5 Indhold 7 Hoved- og nøgletal for koncernen 8 Nødvendige beslutninger truffet i modvinden 10 Ledelsesberetning 10 Udviklingen i godsmængder 10 Årets resultat 12 Datter- og associerede selskaber 12 Fragtrater 13 Olie- og valutakurstillæg 13 Nybygningsprogram 13 Deltagelse i udvikling af infrastruktur 13 Samfundsansvar 13 Ændringer i bestyrelse og ledelse 13 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 14 Forventninger til Risici 17 Samfundsansvar i Royal Arctic Line Corporate Social Responsibility (CSR) 18 Governance 18 Klima og miljø 20 Arbejdsmiljø og sikkerhed 21 Medarbejderforhold, kompetenceudvikling og uddannelse 21 Arbejdsglæde og sygefravær 21 Elever 21 Kompetenceudvikling 21 Leverandører og samarbejdspartnere 22 Menneskerettigheder 22 Antikorruption 23 Involvering i lokalsamfundet 23 CSR-arbejdet i 2014 og på længere sigt 35 Den uafhængige revisors påtegning 35 Til aktionæren i Royal Arctic Line A/S 35 Ledelsens ansvar for årsrapporten 35 Revisors ansvar 35 Konklusion 36 Resultatopgørelse 37 Aktiver 38 Passiver 39 Egenkapitalopgørelse 40 Pengestrømsopgørelse 41 Noter 50 Regnskabspraksis 50 Regnskabsgrundlag 50 Generelt om indregning og måling 50 Koncernregnskabet 51 Resultatopgørelsen 52 Balancen 24 Royal Arctic Line koncernen 25 Royal Arctic Linietrafik 26 Royal Arctic Havneservice 27 Royal Arctic Bygdeservice 28 Royal Arctic Logistics 29 Associerede selskaber 30 God selskabsledelse (Corporate Governance) i Royal Arctic Line 32 Ledelsespåtegning

6

7 Hoved- og nøgletal for koncernen Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: DKK mio Resultat Nettoomsætning Samlede indtægter Driftsresultat (24) Finansiering netto 4 (1) 1 (1) (2) Årets resultat før skat (20) Årets resultat (14) Udbytte Balance Balancesum Investering i materielle anlægsaktiver 119 (179) (74) Nettoarbejdskapital Langfristede gældsforpligtelser Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (118) 184 (290) (22) 74 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (11) (148) 107 (10) (12) Ændringer i likvider (127) 92 (24) Likviditet ved årets udgang Nøgletal * Overskudsgrad (%) (3,5) % 1,1 % 13,0 % 5,0 % 3,1 % Afkastningsgrad (%) (3,3) % 1,0 % 11,2 % 5,8 % 3,6 % Egenkapitalens forrentning (ROE) (2,9) % 1,2 % 15,4 % 6,5 % 4,5 % Soliditetsgrad (%) 65,9 % 61,4 % 53,5 % 61,6 % 59,5 % Afkast af investeret kapital (ROIC) (5,9) % 1,7 % 21,7 % 10,0 % 4,8 % Gearing af driftsaktiver 0,9 0,8 1,2 1,2 1,0 Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede Overskud/underskud før skat pr. medarbejder (1.000 kr.) (27) Omsætning pr. medarbejder 1,03 1,10 1,14 1,05 0,96 * Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010" Definitioner af nøgletal Nettoarbejdskapital = Omsætningsaktiver kortfristet gæld Overskudsgrad (%) = Afkastningsgrad = Egenkapitalens forrentning (ROE) = Soliditetsgrad (%) = Afkast af investeret kapital (ROIC) = Gearing af driftsaktiver = Resultat før finansielle poster x 100 Nettoomsætning Resultat før finansielle poster X 100 Samlede aktiver Årets resultat X 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapital ultimo X 100 Samlede aktiver Resultat før finansielle poster X 100 Gennemsnitlig investeret kapital inkl. goodwill Investeret kapital inkl. goodwill Egenkapital ultimo Nettoarbejdskapital er defineret som varebeholdninger, tilgodehavender og øvrige driftsmæssige omsætningsaktiver fratrukket leverandørgæld og andre kortfristede driftsmæssige forpligtelser. Tilgodehavende og skyldig selskabsskat samt likvide beholdninger indgår ikke i nettoarbejdskapitalen. 7

8 Nødvendige beslutninger truffet i modvinden Vi sikrer vores kunder og det grønlandske samfund effektive logistikløsninger. Derved tilfører vi Grønland samfundsmæssig og økonomisk værdi. Sådan lyder Royal Arctic Lines mission. Den udfører selskabet hver eneste dag. Gennem mange år er fragten reelt blevet billigere og billigere sammenlignet med de øvrige priser i samfundet. Den primære årsag til, at Royal Arctic Line har kunnet fastholde en lav pris, har været støt stigende godsmængder. Derudover har selskabet siden 2010 arbejdet intensivt med effektiviseringer i hele organisationen. Den positive udvikling i godsmængder er midlertidigt stoppet, og i 2013 er samfundet ovenikøbet blevet overrasket af et betydeligt fald i godsmængderne. Trods et konservativt budget kommer Royal Arctic Line for første gang siden 1995 derfor ud med et underskud. Desværre er der ikke meget, der tyder på, at 2014 og størstedelen af 2015 kommer til at byde på øgede godsmængder, og selskabet skal derfor være fokuseret på at trimme driften så meget som muligt. Det må ikke gå ud over forsyningssikkerheden. Det er en balanceakt og en stor udfordring, som kræver god planlægning og engagerede med arbejdere. Det har Royal Arctic Line heldigvis. Forude venter nye skibe og en ny terminal i Nuuk til gavn for hele Grønland. Landet er afhængigt af en velfungerende infrastruktur, som en ny terminal og Royal Arctic Lines nye skibe er med til at skabe. Selvom årets resultat ikke er tilfredsstillende, er investeringer i infrastruktur nødvendige og til samfundets bedste på lang sigt. Selvom der på kort sigt skal være fokus på de umiddelbare økonomiske udfordringer, så må man aldrig miste det langsigtede perspektiv. Martha Labansen Bestyrelsesformand Jens Andersen CEO 8 Royal Arctic Line A/S Grønlands Selvstyre har tildelt Royal Arctic Line A/S enekoncession til al søtransport af gods til og fra Grønland og mellem de grønlandske byer og bygder. Rederiet er således en livsnerve for det grønlandske samfund. Royal Arctic Line og datterselskabet Royal Arctic Bygdeservice sørger for at fragte varer til og fra alle byer og bygder i Grønland. Royal Arctic Line driver også 13 havne i Grønland, og havnevirksomhed i den grønlandske basishavn i Aalborg. Al koncessioneret søfragt til og fra Grønland går via Aalborg, eller via Reykjavik hvad angår gods fra Island, USA og Canada. Samfunds- og udviklingsopgaver som passagersejlads, logistikløsninger og forsyninger til olieindustrien udføres af datterselskabet Royal Arctic Logistics og de associerede selskaber Arctic Umiaq Line og Arctic Base Supply. Royal Arctic Line A/S blev stiftet i 1993, og er 100 % ejet af Grønlands Selvstyre.

9

10 Ledelsesberetning , Royal Arctic Lines 21. driftsår, var præget af nedgang i godsmængderne. De samlede godsmængder til, fra og internt i Grønland udgjorde kubikmeter i 2013 imod kubikmeter i 2012 (og i 2011). I forhold til 2012 udgjorde faldet således ikke mindre end 9,6 procent. Faldet i indtægterne for selskabet blev som konsekvens 79 millioner kroner. De reducerede mængder slår markant igennem på selskabets resultat for året 2013, der viser et underskud på 14 millioner kroner efter skat. Det er ca. 30 millioner kroner mindre end udmeldt i halvårsmeddelelsen, der indbefattede en forudsætning om, at bygge- og anlægssektoren ville vise en mindre fremgang. En fremgang der udeblev. Resultatet betragtes som ikke tilfredsstillende. Moderselskabets omkostninger er løbende tilpasset det faldende aktivitetsniveau, hvilket har haft en vis begrænsende effekt på årets negative resultat. I datterselskaberne Royal Arctic Logistics og Arctic Base Supply er der arbejdet målrettet med at reducere omkostninger. Royal Arctic Logistics viser i 2013 et tilfredsstillende resultat, de faldende mængder taget i betragtning. Arctic Base Supply har sænket omkostningerne til et niveau, der stadig tillader selskabet at agere hurtigt på et eventuelt opsving i aktiviteter inden for oliesektoren. Årets negative resultat viser, hvilken sårbarhed Royal Arctic Line har overfor negative udsving i godsmængderne. Selskabets kapacitetsapparat, der er en nødvendighed for at sikre koncessionens krav om forsyningssikkerhed i en udfordrende infrastruktur, kan kun vanskeligt tilpasses på kort sigt. I overensstemmelse med koncessionens krav til forsyningssikkerhed vil Royal Arctic Lines nybygningsprogram bidrage til en effektivisering af den eksisterende søværts infrastruktur. Remontowa Ship Building i Gdansk er i gang med byggeriet af de fem nybygninger til erstatning for udtjente skibe. De fem nybygninger forventes leveret i løbet af En anden vigtig del af effektiviseringen er den nye containerterminal i Nuuk. Naalakkersuisut stiftede i slutningen af december 2013 et nyt havneselskab, Sikuki Nuuk Harbour A/S. Containerterminalen forventes klar i løbet af 2017, og den udvidede kapacitet samt de stærkt forbedrede ekspeditionsforhold vil være en gevinst for både effektivitet og produktivitet i hele det grønlandske fragtsystem. Håndtering af ikke-koncessioneret gods vil også få fordel af de bedre forhold. Til trods for det ikke-tilfredsstillende resultat for året 2013, indstilles der til udbetaling af udbytte på 25 millioner kroner. Royal Arctic Line er ikke en del af ejerkredsen af Sikuki Nuuk Harbour A/S, men har en stor interesse i den nye havns tilblivelse. Royal Arctic Line ser derfor en sammenhæng mellem det foreslåede udbytte og havneselskabets investering. Udviklingen i godsmængder De samlede godsmængder til, fra og internt i Grønland udgjorde kubikmeter i 2013 imod kubikmeter i Den koncessionerede godsmængde til Grønland faldt med omkring kubikmeter (9,1 procent), mens godsmængderne fra Grønland faldt med ca kubikmeter (8,6 procent). Samtidig faldt de interne mængder med knap kubikmeter (18,1 procent) i forhold til Projektgods steg med omkring kubikmeter (22,7 procent), men udgør fortsat en meget lille del af de samlede godsmængder. Det er især gods til bygge- og anlægssektoren, der er årsag til det samlede fald. To af de vigtigste godsgrupper til byggeriet, flatrackgods og overstørrelsesgods, er faldet med henholdsvis 29 procent og 62 procent sammenlignet med Eftersom disse godsgrupper samtidig indbringer en fragtpris, der er højere end for de fleste andre godstyper, rammer nedgangen ekstra hårdt på det økonomiske resultat. Et fald i både eksporten og de interne mængder var ventet, blandt andet på grund af mindre fiskekvoter, men i begge tilfælde var faldet langt større end forudset. På grund af ratesammensætningen har dette ikke samme indflydelse på det økonomiske resultat. Årets resultat Royal Arctic Lines koncernresultat for 2013 viser et underskud før skat og minoritetsandele på ca. 20 millioner kroner og 14 millioner kroner efter skat, sammenlignet med et overskud før skat i 2012 på 7 millioner kroner og efter skat 6 millioner kroner. Den negative udvikling i koncernens resultat skyldes flere faktorer, men i alt overvejende grad er det markante fald i godsmængderne og det deraf følgende fald i omsætningen baggrund for denne udvikling. De samlede indtægter er faldet fra ca. 864 millioner kroner i 2012 til ca. 785 millioner kroner i 2013, et fald på 79 millioner kroner. Renset for olie- og valutakurstillægget, udgør faldet i indtægter ca. 59 millioner kroner. De samlede omkostninger er faldet fra 804 millioner kroner i 2012 til 754 millioner kroner i 2013, et fald på ca. 50 millioner kroner. Renset for fald i bunkersudgifter udgør faldet i omkostninger ca. 33 millioner kroner. Faldet i omkostninger er i det væsentligste sket over en bred kam som en kombination af effektiviseringer og besparelser, men også som følge af den lavere aktivitet. Koncernens samlede indtægter udgør 785 millioner kroner (864 millioner kroner i 2012). De koncessionsbaserede indtægter, der andrager 537 millioner kroner (604 millioner kroner i 2012), fordeler sig med 74 procent (74 procent i 2012) på transport til Grønland, 18 procent (17 procent i 2012) på transport fra Grønland og 8 procent (9 procent i 2012) på transport internt i Grønland.

11 I koncessionerede fragtindtægter indgår olie- og valutakurstillæg, som opkræves løbende efter tilladelse fra Grønlands Selvstyre. I 2013 er der opkrævet et tillæg på 82 millioner kroner. Indtægterne fra den koncessionerede fragt renset for olie- og valutakurstillæg udgør således 455 millioner kroner i 2013 mod 498 millioner kroner i Et fald på 43 millioner kroner, som i al væsentlighed kan henføres til de faldende godsmængder til Grønland i Indtægter, der ikke relaterer sig til koncessionen, udgør 182 millioner kroner (190 millioner kroner i 2012) eller 25 procent af nettoomsætningen (24 procent i 2011). Andre driftsindtægter udgør i millioner kroner (70 millioner kroner i 2012) og omfatter primært servicebidrag fra Grønlands Selvstyre til Royal Arctic Bygdeservice. Driftsomkostningerne i 2013 udgør som tidligere nævnt 754 millioner kroner mod 804 millioner kroner i Faldet kan henføres til de fleste omkostningskategorier. Omkostninger til skibe er faldet fra 226 millioner kroner i 2012 til 202 millioner kroner i 2013, svarende til et fald på 24 millioner kroner. Bunkersudgifter udgør den største del af faldet, mens også reduceret vedligehold, herunder især dokninger og levetidsforlængelse, bidrager. Udgifter til terminaler falder betydeligt, både som følge af et fald i aktiviteterne men også som følge af fortsatte effektiviseringer. Omkostninger til containerdrift stiger med ca. 7 millioner kroner til i alt ca. 38 millioner kroner i Denne stigning skal dog ses på baggrund af, at der i året er anvendt i alt ca. 10 millioner kroner på et omfattende reparations- og vedligeholdelsesprogram, som sikrer en mere omkostningseffektiv udnyttelse af containerpuljen i de kommende år. Hvis der ses bort fra denne investering, er der reelt tale om et betydeligt fald i containerdrift. Salgs- og administrationsomkostninger er faldet til 87 millioner kroner mod 98 millioner kroner i Faldet følger af en generel stram styring på en lang række udgiftsposter, herunder bl.a. udgifter til nyanskaffelser på it-området. Personaleomkostninger udgør i millioner kroner mod 320 millioner kroner i Faldet følger blandt andet af reduktion i det samlede antal ansatte og en stram styring i øvrige personalerelaterede omkostninger. Andre driftsomkostninger falder, idet posten omfatter driftsføring på aktiverede byggeudgifter til selskabets nybygningsprogram af skibe, som i 2012 var en udgiftsførsel på ca. 12 millioner kroner. I 2013 udgør denne post en indtægt på ca. 0,6 millioner kroner fra en reduktion af eksportforsikringspræmie. Koncernens likvide midler kan ved årets udgang opgøres til 190 millioner kroner (317 millioner kroner i 2012). Faldet i likvide midler skyldes, udover den positive udvikling i driftslikviditeten, at der i 2013 er foretaget betydelige investeringer i selskabets byggeprogram for skibe. Egenkapitalen udgør ved udgangen af millioner kroner (502 millioner kroner i 2012). Royal Arctic Lines soliditet udgør 65,9 procent ved udgangen af 2013 mod 61,4 procent ved udgangen af 2012.

12 Datter- og associerede selskaber I Aalborg har Royal Arctic Logistics høstet gevinster af næsten to års arbejde med at optimere processerne i det nybyggede logistikpakhus. Sammen med en række andre tiltag har det betydet en forbedring af selskabets resultat før skat med 9,5 millioner kroner i forhold til 2012 på trods af den nedgang i omsætningen, der følger af de lavere godsmængder. Arctic Umiaq Line (AUL), som ejes 50/50 af Air Greenland og Royal Arctic Line, arbejder under en aftale med Grønlands Selvstyre om underskudsgaranti frem til Selskabets driftsresultat for 2013 blev således på 0 kr., idet et underskud på 5,5 millioner kroner blev dækket af underskudsgarantien. For Arctic Base Supply (ABS), som ejes 50/50 af Danbor og Royal Arctic Line, har 2013 som ventet været et år med meget lav aktivitet, da aktiviteten i Grønland inden for efterforskning efter olie har været så godt som ikke-eksisterende i Selskabets driftsresultat for 2013 blev et underskud på 1,8 millioner efter skat. Fragtrater Der har ikke været ændringer af fragtraterne i I november 2013 indsendte Royal Arctic Line en anmodning til Grønlands Selvstyre om at hæve fragtraterne med 10 procent. Som følge af nedgangen i godsmængder er en fragtratestigning eller kraftige serviceforringelser nødvendige blandt andet for at leve op til långivers covenants i forbindelse med nybygningsprogrammet. I februar 2014 har Nalakkersuisut besluttet at forhøje fragtraterne med 5 procent fra 1. marts 2014, og at raterne reguleres igen pr. 1. januar I november 2014 fastsættes næste regulering efter en realberegning af behovet og ud fra den betragtning, at selskabets covenants skal honoreres. Investeringsbidraget, som opkræves på vegne af Grønlands Selvstyre på al fragt til, fra og internt i Grønland, og som er en del af servicekontrakten om bygdebesejling, vil pr. 1. januar 2013 være på 3,1 procent ligesom i 2012 og 2011.

13 Olie- og valutakurstillæg Per 1. januar 2013 var olie- og valutakurstillægget 16 procent. Pris udviklingen vurderes løbende, og olie- og valutakurstillægget reguleres i overensstemmelse hermed hver måned. Tillægget har i 2013 ligget forholdsvis stabilt på procent. Per 1. januar 2014 er olie- og valutakurstillægget 18 procent. Royal Arctic Line har i november 2013 anmodet Selvstyret om tilladelse til at indeksere olie- og valutakurstillægget i forhold til år 2010 fremfor år 2000 som hidtil. Denne indeksering er vedtaget med virkning fra 1. marts 2014, således at 10,8 procent af olie- og valutakurstillægget indregnes i fragtraterne. Olie- og valutatillægget falder tilsvarende, så indekseringen er omkostningsneutral for kunderne. Deltagelse i udvikling af infrastruktur Behovet for yderligere plads i flere grønlandske havne er velkendt. I 2013 åbnede Sisimiut Havn et nyt område, som er bygget på kommunalt initiativ. I Nuuk er der stiftet et nyt selskab, Sikuki Nuuk Harbour A/S, som skal etablere og drive ny containerterminal. Den ventes at være færdig i 2016/2017. Royal Arctic Line bakker op om disse udvidelser og ser frem til at benytte mulighederne for en mere effektiv og fleksibel håndtering af skibene, hvilket er i overensstemmelse med selskabets strategi for udvikling af flåde og sejlmønster. Nybygningsprogram I september 2013 kontraherede Royal Arctic Line fem skibe hos det polske værft, Remontowa Shipbuilding, i Gdansk. Nybygningsprogrammet er identisk med det program, der kørte på P&S Werften i Tyskland, indtil værftet i 2012 gik i betalingsstandsning. Kontraheringen på Remontowa Shipbuilding omfatter et containerskib af Mary-klassen på 606 TEU (TEU=containermål Twenty foot Equivalent Unit), to containerskibe på hver omkring 108 TEU samt to mindre skibe med en containerkapacitet på hver omkring 36 TEU. Disse fire mindre skibe vil indgå i bygdebesejlingen. Den ny tonnage tillader en højere grad af containerisering af bygdebesejlingen og vil være med til at sikre en stabil og fleksibel forsyning af Grønland. Samtidig bidrager flådefornyelserne gennem skibenes design til, at Royal Arctic Line kan imødekomme koncernens strategiske mål om udvikling af forretningen inden for ikke-koncessionerede områder. Samfundsansvar Royal Arctic Line har i 2013 bekræftet sit arbejde med samfundsansvar ved at tilknytte virksomheden til UN Global Compact. (se Samfundsansvar i Royal Arctic Line s. 17) Ændringer i bestyrelse og ledelse Ved generalforsamlingen i 2013 blev alle bestyrelsesmedlemmer på valg genvalgt. Der har ikke været ændringer i ledelsen i Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke herudover indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten, bortset fra det ovenfor anførte om fragtrateregulering. 13

14 Forventninger til 2014 Royal Arctic Lines hovedaktiviteter er baseret på transport af gods til, fra og internt i Grønland. Aktivitetsniveauet og indtjeningen i Royal Arctic Line afspejler den økonomiske udvikling og konjunkturerne i samfundet. Royal Arctic Lines fremskrivninger samt politiske og økonomiske redegørelser, offentliggjort af Naalakkersuisut, herunder Økonomisk Råds Grønlands Økonomi 2014, indikerer et generelt aktivitetsniveau i Grønland i 2014 på niveau med Det betyder, at Royal Arctic Line skal fastholde fokus på stram omkostningsstyring, da det er vanskeligt at balancere de høje faste omkostninger til det nødvendige kapacitetsapparat, med godsmængder i et niveau svarende til Sejlplanen for 2014 er baseret på en ugentlig anløbsfrekvens hele året inklusive Diskobugten, hvor der på baggrund af de seneste års tendenser til ændringer i issituationen udføres anløb af alle de byer og bygder, som is- og vejrforhold tillader at nå. Udviklingen i Royal Arctic Lines ydelser til olieindustrien og minesektoren er vanskelige at forudsige, da aktiviteterne i høj grad er afhængige af prisudviklingen på råvarer, samt forbedrede finansieringsmuligheder og en række politiske beslutninger. Der er fortsat store forventninger til sektorerne på lang sigt, men i 2014 forventes fortsat moderat behov for de ydelser, koncernen leverer. Samlet set skønnes et resultat i 2014 i niveauet 20 til 25 millioner kroner før skat i Royal Arctic Line A/S. Pengestrømmene fra driftsaktiviteten ventes også i 2014 at være positive. Det vurderes, at selskabet har et betryggende finansielt beredskab til driften for 2014.

15 Risici Royal Arctic Lines forretningsområde er primært baseret på danske kroner. I det omfang samhandel er baseret på anden valuta, købes denne overvejende på spotmarkedet. Olie- og valutakurstillægget anvendes til at kompensere for udsving i prisen på US dollar og bunkers. Royal Arctic Lines kreditrisici omfatter tilgodehavender og likvide midler, som er placeret i danske, tyske og grønlandske pengeinstitutter med høj kreditværdighed. Finansiering af nye skibe er tilvejebragt gennem låneoptagelse i tysk pengeinstitut. I denne låneaftale indgår flere covenants, der blandt andet om fatter, at Grønlands Selvstyres ejerskab af Royal Arctic Line A/S mindst udgør 51 procent i hele lånets løbetid. Herudover er der finansielle covenants, blandt andet baseret på indtjeningsbaserede nøgletal, soliditet mv. Per 31. december 2013 er disse covenants overholdt. Royal Arctic Lines modpartsrisici omfatter indlån i grønlandske, danske og tyske pengeinstitutter, og i begrænset omfang andre finansielle instrumenter. Aftalerne indgås gennem større pengeinstitutter med høj kreditværdighed. 15

16

17 Samfundsansvar i Royal Arctic Line Corporate Social Responsibility (CSR) Royal Arctic Line er en central del af den grønlandske infrastruktur og har et særligt ansvar for forsyningssikkerheden i Grønland. Derfor er det virksomhedens mission at tilføre Grønland samfundsmæssig og økonomisk værdi ved at sikre effektive logistikløsninger. Vores arbejde med samfundsansvar når nye mål 2013 blev året, hvor Royal Arctic Line underskrev UN Global Compact efter flere års forberedelse. UN Global Compact, FN s ti principper for virksomheders samfundsansvar, er en god ramme for vores CSR-mål og opfølgning på dem. At vi nu rapporterer og måler os selv efter internationalt anerkendte standarder, gør det lettere for vores udenlandske interessenter at vurdere vores arbejde med samfundsansvar. Det har vi det godt med, for vores ambition er, at vi skal kunne måle os med resten af branchen. Derfor tager vores CSR-politik udgangspunkt i, at vi hele tiden skal blive dygtigere. Rapporteringen til Global Compact giver også et klarere billede af virksomhedens samfundsbidrag. Det er endnu en af styrkerne ved, at vi anvender principperne. Vores rapportering om samfundsansvar skal fortsat udvikles. Til denne rapport for 2013, der for første gang også fungerer som Communication of Progress (COP) til Global Compact, er vi nået et skridt videre. Vi har udvidet vores datagrundlag, vi har vedtaget en antikorruptionspolitik og opdateret en række andre politikker. Endelig har vi nået flere milepæle, især med hensyn til vores leverandører og samarbejdspartnere. Men vi ved også, at vi på andre områder har et stykke vej endnu, og vi skal holde momentum og nå nye mål. I 2014 kommer vi til at have særlig fokus på mangfoldighed, på klima og miljø i land og på til stadighed at forbedre dataindsamlingen. I 2013 har vi også ændret måden vi arbejder med samfundsansvar på. Arbejdet er blevet fordelt på flere skuldre, og stillingen som CSR-koordinator der har været en uundværlig del af forberedelsen af tilknytning til Global Compact er nu nedlagt. Jeg skal ikke lægge skjul på, at dette blandt andet er en konsekvens af en stram økonomi, og det har også givet en besparelse. Jeg er dog også overbevist om, at vi har fået arbejdet med CSR tættere på forretningen ved at uddelegere ansvaret til folk i maskinrummet. Forberedelsen er afsluttet. Nu handler det om at knytte samfundsansvar endnu tættere til den overordnede strategi og til det daglige arbejde. Sammen med vores interessenter vil vi helt sikkert finde nye veje til sammen at nå større resultater. Jens Andersen CEO 17

18 Bestyrelse Koncernledelse Målsætning CSR-Board Klima og miljø Driftsafdelinger Virksomheden i samfundet Engagerede medarbejdere Rapportering Governance Royal Arctic Lines strategi for arbejdet med samfundsansvar fastlægges med udgangspunkt i CSR-politikken og administreres af vores CSR-board. CSR-boardet har fem medlemmer fra koncernledelsen samt indkøbschefen. Boardet mødes som udgangspunkt en gang i kvartalet og diskuterer nye tiltag samt revurderer væsentligheden af igangsatte initiativer. En gang om året koordineres strategien med bestyrelsen, og der rapporteres løbende til den samlede ledergruppe. Ansvarsområderne er struktureret efter opbygningen af FN s ti principper for virksomheders samfundsansvar. Dertil kommer ansvaret for målsætningerne, som ligger hos koncernledelsen i samarbejde med bestyrelsen. Royal Arctic Lines CSR-politik fokuserer på områder, der understøtter virksomhedens forretningsmæssige mål, er vigtige for interessenterne, og hvor Royal Arctic Line kan gøre en forskel. Det kan især gøres ved at begrænse klima- og miljøpåvirkning, øge medarbejderes sikkerhed og trivsel, fremme menneskerettigheder og etisk forretningsdrift og gennem engagement i de grønlandske lokalsamfund. Det skaber både værdi for samfundet og for virksomheden. Overordnet performance, Medarbejdere Elever Skibe Havneterminaler Sømil sejlet M 3 flyttet Royal Arctic Lines samlede CSR-politik og løbende opdateringer på virksomhedens CSR-arbejde kan findes på hjemmesiden CSR-politikken fungerer også som virksomhedens klimapolitik og menneskerettighedspolitik, mens de øvrige områder er understøttet af underliggende politikker, så som personalepolitik, antikorruptionspolitik mm. Klima og miljø Søtransport er den mest økonomiske og miljøvenlige form for kommerciel transport og forbruger væsentligt mindre brændstof pr. flyttet ton gods end tog-, landevejs- eller lufttransport. På trods af disse fordele er det Royal Arctic Lines politik at begrænse skibenes og virksomhedens negative miljøpåvirkning. 18 * SEEMP EEOI EEDI Med den internationale klima- og miljøregulering følger også en række standarder. I 2013 er der indført Ship Energy Efficiency Management Planer (SEEMP) på skibene, som er et lovkrav om, at hvert skib skal have en plan for at forbedre energieffektiviteten. Royal Arctic Line var godt forberedt på dette krav, da der i 2012 blev indført Fuel Effeciency Management-systemer på alle virksomhedens store containerskibe. Dette er et værktøj, der gør det lettere for besætningerne at reducere forbruget ved at hjælpe med udregninger af optimale hastigheder for slow steaming og dermed reducere skibenes liggetid i havnene. EEOI, Energy Efficiency Operational Indicator, er et frivilligt indeks, der tidligere blev kaldt det operationelle CO 2 -index. EEOI er udviklet af IMO, og Royal Arctic Line er i 2013 begyndt at indrapportere til EEOI gennem Danmarks Rederiforening. I øjeblikket arbejder rederiet med en strategi om, at EEOI skal være det fremtidige måleredskab til forbedring af energiforbruget ombord. EEDI Energi Effeciency Design Index er vedtaget af IMO og EU og stiller krav til energieffektiviteten i designet af nye skibe. EEDI indgår som et af en lang række parametre i nybygningsprogrammet.

19 Til søs Shippingbranchen er underlagt omfattende klima- og miljøregulering*. Royal Arctic Line har et ønske om at gå videre end de lovgivningsmæssige mindstekrav, når det samtidig giver forretningsmæssig mening. Der arbejdes løbende på at optimere skibenes brændstofforbrug og virksomhedens ressourceforbrug generelt. Samlet set gavner disse tiltag både miljøet gennem lavere miljøbelastninger og partikeludledninger og selskabets økonomiske bundlinje i form af lavere udgifter. Ny lovgivning kommer til at udfordre sammenhængen mellem partikeludledninger og bundlinje, da den internationale søfartsorganisation under FN (IMO) har besluttet, og EU tilsluttet sig, at pr. 1. januar 2015 må alle skibe uden hensyn til flag eller nationalitet ved besejling af det såkaldte ECA område (Emission Control Area et særligt miljøområde i Kattegat, Nordsøen, Østersøen og den Engelske Kanal), kun bruge 0,1 procent svovlholdigt bunkers, hvor det i dag er 1 procent i ECAområdet. Dette berører således også Royal Arctic Lines skibe, når de sejler ind i dette område nord for Skotland, og det vil øge bunkersomkostningerne betragteligt. IMO har ligeledes vedtaget en ballastvandskonvention som tilsiger, at ballastvand i fremtiden skal renses inden det ledes tilbage i havet. Dette vil medføre, at Royal Arctic Line skal installere rensningsanlæg på skibene. Tidspunktet for implementering er endnu ikke fastlagt, men principbeslutningen er truffet som global foranstaltning. For at opretholde en regelmæssig linjetrafik og forsyningssikkerhed har sejlplanen for 2013 været meget robust. Sammen med en række tiltag ombord har det ført til en markant forbedring af bunkersforbruget i forhold til Her var forbruget meget højt, da skibenes hastighed var øget markant i 2012 for at indhente en række forsinkelser, der primært skyldtes operationelle problemer med indchartret tonnage, dårligt vejr, havari og krannedbrud. I 2013 er Royal Arctic Line kommet tættere på målet om 65 kg pr. sømil. Perioder med dårligt vejr og mindre tekniske nedbrud er fortsat en udfordring for at nå målet på 65 kg pr. sømil, da ønsket om slow steaming ofte må vige til fordel for forsyningspligten i tilfælde af forsinkelser på grund af vejr, isforhold eller mindre reparationer. I land Havnene i Qaqortoq, Sisimiut, Aasiaat og Nuuk har været gennem det første hele år som miljø- og kvalitetscertificerede efter ISO og ISO 9001 ligesom basishavnen i Aalborg. Disse fire havne fungerer som hubs, og al import- og eksportgods passerer gennem en af de fire havne. I 2013 er hovedkontoret blevet en del af Clean Office Greenland et samarbejde mellem WWF, CSR Greenland og seks grønlandske virksomheder. Projektet har til formål at reducere kontorernes miljøpåvirkning over tid. Frem mod 2015 fortsætter virksomheden sit arbejde med at gøre miljø og kvalitet til en aktiv del af medarbejdernes hverdag. Eventuelle gevinster fra de ISO-certificerede havne skal udbredes til resten af virksomheden, og det samme skal erfaringerne fra Clean Office Greenland. 19

20 Alle virksomhedens skibe og havne lever op til International Ship and Port Facility Security Code (ISPS). Arbejdsmiljø og sikkerhed Medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel har afgørende betydning for Royal Arctic Lines succes. Derfor arbejdes der løbende for at forbedre medarbejdernes arbejdsforhold. En stærk sikkerhedskultur er en naturlig del af Royal Arctic Lines mål. Det er virksomhedens politik, at medarbejderne altid skal have den rigtige træning, viden og udstyr til at arbejde trygt og sikkert. Til søs Arbejdet med sikkerhed tager udgangspunkt i den internationale søfartsorganisation IMO s ISM-kode og SOLAS-konventionerne. Disse auditeres hvert år internt og eksternt, og der gennemføres løbende arbejdspladsvurderinger. For at fastholde fokus på arbejdet med at minimere risikoen for ulykker, skal alle ISM-certificerede skibe rapportere mindst én near-miss om måneden. Near-misses er uforudsete hændelser, der ikke resulterer i ulykke, sygdom eller skade men potentielt kunne have gjort det. Derfor er det vigtigt at indsamle data om near-misses, så arbejdsgangene kan forbedres og farlige forhold ændres, så arbejdsulykker undgås. Efter et fald fra 2011 til 2012, er fokus på near miss som et uundværligt redskab til at undgå ulykker indskærpet i 2013, hvilket kan aflæses i antallet af rapporter Near-misses på skibe LTA (Lost Time Accidents) I land Fem af de 14 havne Royal Arctic Line driver, er arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS var første hele år med certificeringer på fire grønlandske havne. Data indsamlingen er Containerskibes brændstofforbrug og partikeludledninger 20 Tons MGO HFO LS HFO HS Kilo brændstof/sømil SO x NO x CO 2 udledningen fra skibene er ikke tilgængelige da beregningsmetoden i øjeblikket er ved at blive opdateret i henhold til IMO s anbefalinger af EEOI. Resultaterne er derfor ikke sammenlignelige. Da forbruget er sammenligneligt, og partikeludledningen sammenlignelig, må det antages at CO 2 -udledningen er tilsvarende, altså med en svag samlet stigning på grund af flere sejlede sømil end i 2012.

NUNATSINNI ATTAVEQALERSITSISUUVUGUT VI BINDER GRØNLAND SAMMEN ÅRSRAPPORT 2014

NUNATSINNI ATTAVEQALERSITSISUUVUGUT VI BINDER GRØNLAND SAMMEN ÅRSRAPPORT 2014 NUNATSINNI ATTAVEQALERSITSISUUVUGUT VI BINDER GRØNLAND SAMMEN ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD 2 Udfordringer og forandringer 3 2014 i overblik 4 Hoved- og nøgletal 5 Selskabsoplysninger 7 Ledelsesberetning 8 Udvikling

Læs mere

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100 procent.

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100 procent. Årsrapport 2012 Selskabsoplysninger Selskab Reg. nr. GER. nr. Hjemsted Royal Arctic Line A/S Aqqusinersuaq 52 Postboks 1580 3900 Nuuk Telefon: +299 34 91 00 Telefax: +299 32 24 50 E-mail: ral@ral.gl Hjemmeside:

Læs mere

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%.

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%. Årsrapport 2011 Selskabsoplysninger Selskab Reg. nr. GER. nr. Hjemsted Royal Arctic Line A/S Aqqusinersuaq 52 Postboks 1580 3900 Nuuk Telefon: +299 34 91 00 Telefax: +299 32 24 50 E-mail: ral@ral.gl Hjemmeside:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%.

Selskabsoplysninger. Grønlands Selvstyre, Nuuk, Grønland, ejer selskabet 100%. årsrapport 2010 Selskabsoplysninger Selskab Reg. nr. GER. nr. Hjemsted Royal Arctic Line A/S, Aqqusinersuaq 52, Postboks 1580, 3900 Nuuk Telefon: +299 34 91 00, Telefax: +299 32 24 50, E-mail: ral@ral.gl,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Indhold. 3 Hoved- og nøgletal for koncernen. 18 Royal Arctic Havneservice. 5 Ledelsesberetning. 19 Royal Arctic Bygdeservice

Indhold. 3 Hoved- og nøgletal for koncernen. 18 Royal Arctic Havneservice. 5 Ledelsesberetning. 19 Royal Arctic Bygdeservice Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Indhold 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 5 Årets resultat 6 Nye skibe 6 Fragtrater 6 Olie- og valutakurstillæg 6 Begivenheder efter regnskabsårets

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere