Aarhus Traumecenter, Aarhus Universitetshospital Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Traumecenter, Aarhus Universitetshospital Årsrapport 2012"

Transkript

1 1 Aarhus Traumecenter, Aarhus Universitetshospital Årsrapport 2012 Traumecentret, Fælles Akutafdeling Aarhus Universitetshospital Aarhus Traumecenter Årsrapport 2012

2 2 Forord: Denne årsrapport giver en overordnet beskrivelse af aktiviteter på Traumecentret Aarhus Universitetshospital Der er i Rapporten lagt vægt på nye initiativer på traumeområdet, kvalitetssikring, uddannelse samt driftstal og statistik. I 2012 blev der en lille ændring i staben. Ole Mølgaard fortsatte som Traumecenterleder, Anne Marie Ulrichsen som traumekoordinator, mens Helle Baarstrøms sekretæropgaver i Traumecentret blev overdraget til skadestuesekretær Inge Grund Pedersen, som har langvarig erfaring fra traumeområdet. Traumecentret bestræber sig på at fortsætte en linje, der på højt fagligt niveau bygger bro mellem specialerne med fokus på kvalitet og sammenhængende traumepatientforløb. Blandt andet er det i 2012 lykkedes os at få udvidet den periode, hvor traumepatienterne er under tæt observation i modtagelsesfasen, så der nu er tid til at modtage svar på billediagnostik m.v. inden overflytning til afdeling. Det vil uden tvivl øge patientsikkerheden og samtidig optimere observations- og dokumentationsforhold. Traumecentret tilstræber at markere sig som højt specialiseret traumecenter både på regionalt og nationalt plan. Derfor har vi i 2012 taget initiativ til at standardisere flere retningslinjer på regionalt plan. På nationalt plan har vi påtaget os at planlægge og afholde den anden nationale traumekonference, November (www.traumekonference.dk) Behandlingen af traumepatienter på Aarhus Universitetshospital involverer mange faggrupper og afdelinger, som hver på deres måde yder en engageret og uundværlig indsats. Det vil vi gerne sige tak for. På Traumecentrets vegne Anne Marie Ulrichsen Traumekoordinator Juni 2013

3 3 1.0 Baggrund Traumecentret Aarhus Universitetshospital(AUH) er et af landets fire traumecentre på højt specialiseret niveau. Traumecenterets historie strækker sig tilbage til 1996, hvor den første tværfaglige traumemanual blev udgivet i samarbejde mellem anæstesiologisk afdeling og ortopædkirurgisk afdeling. Den 1. september 2005 blev Traumecentret etableret som en selvstændig del af organisationen med traumecenterleder, traumekoordinator og sekretariat. Fra 1. marts 2010 overgik Traumecentret til organisatorisk at være en del af Fælles Akutmodtagelse, Århus Sygehus nu Fælles Akutafdeling, Aarhus Universitetshospital. 2.0 Organisation Traumecentret er organiseret under Fælles Akutafdeling, NBG, Bygning 7 z, 1. sal. Traumecenterledelse Daglig ledelse af Traumecentret ved Aarhus Universitetshospital: Traumecenterleder Ole Mølgaard tlf Traumekoordinator Anne Marie Ulrichsen tlf Sekretær Inge Grund Pedersen tlf Traumecenterledelsen holder regelmæssigt møder med gennemgang af patientforløb, aktuelle sager og henvendelser, planlægning af netværksmøder osv. Der tages referat med fokus på opfølgning og fremdrift. Traumemanual Traumemanualen findes i E-Dok, Fælles Akutafdeling. Traumemanualen er grundlaget for Traumecentret. Manualen giver en samlet beskrivelse af faglige og organisatoriske forhold i forbindelse med modtagelse og behandling af svært tilskadekomne patienter på Traumecentret, Aarhus Universitetshospital. Den første traumemanual blev udgivet i 1995, og er siden løbende revideret. Manualen beskriver traumeorganisationen dels for primært indbragte patienter dels for overflyttede patienter, der modtages fra andre sygehuse indenfor 24 timer efter traumet. Manualen fastlægger retningslinier for visitation, transport, modtagelse samt udredning og behandling. Manualen bygger på de erfaringer, der indtil nu er opnået i Traumecentret. Justeringer foretages løbende efter forslag fra fagpersoner, afdelinger på Aarhus Universitetshospital og eksterne samarbejdspartnere. Traumeråd Formand for Traumerådet er centerchef Michael Bräuner, Akutcentret, som er udpeget af hospitalsledelsen. De øvrige medlemmer er afdelingsledelserne fra specialer, der er direkte involveret i behandling og udredning af traumepatienten. Der afholdes møde to gange årligt. Traumekoordinationsgruppen - fagligt netværk: Traumekoordinationsgruppen består af læger og sygeplejersker, der repræsenterer specialer tilknyttet traumemodtagelsen. Opgaven er at samarbejde omkring: Faglig forankring, udvikling og implementering af procedurer og arbejdsgange, der optimerer traumepatienternes forløb. Løbende opdatering af traumemanual Der holdes1-2 møder årligt for den samlede traumekoordinationsgruppe. Herudover afholdes1-2 møder/år for lægegruppen, og 1-2 møder/år for sygeplejegruppen alene.

4 4 Eksempler på emner i Traumekoordinationsgruppen 2012: Standardisering af traumekaldskriterier i Region Midtjylland og Region Nordjylland Retningslinje for overflytning af traumepatienter fra andre sygehus til AUH. Opfølgning på udvidet traumekald Traumeforløb efter CT-scanning inden svar Overdragelse og modtagelse af traumepatienter fra præhospital og internt Ekstracraniel kirurgi til patienter med Traumatic Brain Injury Modtagelse af traumepatienter, som medlemmer af traumeteamet kender personligt Modtagelse af traumepatienter på andre lokaliteter end traumestuen (afd. T og NK) Medieopmærksomhed Tværfagligt koordineringskald hos indlagte traumepatienter med komplekse forløb Planlægning af national traumekonference 2013, Aarhus Regionalt traumeforum I 2012 fortsatte det formelle traumesamarbejde på tværs af Region Midt og Region Nord. Regionalt traumeforum er et ledelsesforum med repræsentanter fra traumecentrene i Aarhus og Ålborg samt fra akutmodtagelserne i Region Midt og Region Nord. Fælles retningslinjer: I dette forum har implementeringen af de fælles vedtagne traumekaldskriterier og præhospitale visitationsretningslinjer for traumepatienter fra 2011 været til debat. Det har igangsat en proces for at få retningslinjerne ophøjet til regionale retningslinjer i e-dok. Retningslinjen Overflytning af traumepatienter til Traumecentret, AUH indenfor 24 t efter traumet ophøjes i samme proces til regional retningslinje. Processen ventes færdig i løbet af 2013, og er formentlig starten på yderligere standardisering af retningslinjer og algoritmer i regionen. 3.0 Særlige driftsområder Udvidet traumekald: Implementering af det udvidede traumekald hos de svært cirkulatorisk ustabile traumepatienter fortsatte med succes. Vi er ikke i tvivl om, at den fokuserede, tidlige indsats har givet patientbehandlingen et løft. Der har været afholdt diverse tværfaglige undervisningsseancer, og de enkelte kald er blevet nøje evalueret bl.a. på traumeaudits, hvilket igen har givet os viden til yderligere kvalitetsforbedring. Samarbejde med Blodbank og transfusionsråd: Vi samarbejder med blodbanken om individuelle patientforløb - specielt ved Udvidet traumekald. Vi har desuden været involveret i det nye transfusionsdokumentationssystem i InterInfo. I EPJstyregruppen arbejder vi på at forbedre fletning af InterInfo og EPJ. For at styrke det gode samarbejde har der været afholdt gensidige undervisningsseancer for personalet i hhv. blodbank og i traumeteam. Samarbejde omkring akutlægehelikopter: For faglig og organisatorisk opfølgning på traumepatienterne indbragt med helikopter, har vi igen i 2012 afholdt møder med den lægelige leder af akutlægehelikopteren. Her har vi gennemgået alle helikopterindbragte traumepatienter med fokus på anvendelse af de præhospitale visitationsretningslinjer, meldeprocedure og faglige standarder. Vi har endvidere bidraget med data til evalueringsrapporterne af akutlægehelikopterens projektfase. Traumecentret er også involveret, når der udvikles ny logistik som eksempelvis landing med svært ustabil traumepatient på en afspærret Nørrebrogade midt i myldretiden.

5 5 Defusing / debriefing af personale på traumeteam: Der har været afholdt både improviseret og planlagt defusing efter traumedødsfald i modtagefasen. En enkelt gang har vi desuden afholdt en debriefing ved en tilkaldt psykolog. Vi er således ved at opbygge en erfaring, som forhåbentlig gør os bedre i stand til at forebygge krisereaktioner. Traumekaldskriterier For at mindske overtriage og skærpe bevidstheden på visitationen af traumepatienter, har Skadestuens teamleder siden maj 2012 systematisk registreret, hvilke kriterier, der for den enkelte traumepatient, har udløst traumekald. Omskrivning af traumemanualen: Traumemanualen blev i 2012 omskrevet og synkroniseret med relevante e-dok instrukser. Ind til videre har vi fortsat traumemanualen i Word / Pdf format blandt andet af hensyn til samarbejdspartnere udenfor e-dok systemet. Revision af traumemanualen er en dynamisk proces, hvor E-dok nu muliggør hyppigere revision af manualen end ved tidligere papirversioner. Ledelse og kommunikation: Siden 2010 har vi haft ledelse og kommunikation højt oppe på dagsordenen ved snart sagt alle netværksmøder og opfølgning på individuelle traumeforløb. Vi gør en betydelig indsats for at skabe gode rammer for ledelse og kommunikation ved traumeteamtræning og ved opfølgning på audits. Vi har forsøgt at etablere en systematisk uddannelse af traumeteamlederen, men det er endnu ikke lykkes. Retsmedicin Der er fortsat god dialog med retsmedicinsk afdeling bl.a. omkring istandgørelse af patienter efter mors, når der er behov for medicolegalt ligsyn. Akutkaldssystem Traumecentret deltager i udvikling og implementering af et samlet akutkaldssystem for traumekald, udvidet traumekald, hjertestop, akut medicinsk kald og akut kirurgisk kald på AUH, NBG. Disse kald bliver udløst på hver sin mere eller mindre pålidelige måde, hvilket har givet anledning til utryghed og utilsigtede hændelser. Det nye akutkaldssystem er baseret på en pc-applikation og smartphones til alle medlemmer af akutteams. Det forventes indført i første halvdel af Hypotermi Hypotermi er udbredt hos traumepatienter. Vi har samarbejdet med traume-specialeansvarlige om metoder til opsporing af hypotermi hvordan måler vi temperatur? større bevidsthed hos traumeteamet om forebyggelse og behandling af hypotermi utensilier til opvarmning / forebyggelse af varmetab hos traumepatienten Vi tager udfordringen med i Tracking af traumepatienten Firmaet Cetrea og Katrinebjerg, AU har gennemført projekt Tracking af traumepatienter, som vi afventer resultatet af. Præhospital e-dok I 2012 blev det Præhospitalets tur til at blive akkrediteret. Traumecentret har på forskellig vis været involveret i denne proces med henblik på at få et endnu bedre samarbejde og et mere smidigt patientforløb.

6 6 4.0 Tværfaglige instrukser i E-Dok Til sikring af kvaliteten i traumebehandlingen er der lagt vægt på tværfaglige instrukser, som kan findes i E-dok, Fælles Akutafdeling, Traume. De seneste instrukser er: Når patienten er en kollega eller pårørende Reviderede traumekaldskriterier Traumemanual Præhospitale visitationsretningslinjer Overflytning af traumepatienter til AUH indenfor 24 timer efter traumet 5.0 Kvalitetssikring Audit Traumecentret afholder ca. en gang om måneden åbne audits på patientforløb. Disse audits er værdifulde til at identificere faglige, logistiske og teammæssige problemstillinger, samt til at få skabt kvalitetsudvikling og læring i organisationen. Audit gennemføres efter en standardiseret skabelon, og der opsummeres i temaform med adressering af eventuelle tiltag. Et eksempel på kvalitetsudvikling udgået fra audit er etablering af optimeret procedure for traumepatientens forløb efter CT-scanning. Patientsikkerhedsrunde Hvert andet år afholder holdt Traumecentret patientsikkerhedsrunde senest d. 1. okt Også denne gang fik vi stort udbytte af de fremmødtes kommentarer. Indsatsområderne er efterfølgende beskrevet og adresseret til opfølgning og gavn for traumepatientforløbene. Løbende opfølgning Det er Traumecentrets ambition at fremme dialog og henvendelser fra det kliniske personale i traumeteamet. Derfor tilstræber traumekoordinator at deltage som observatør og supervisor på så mange modtagelsesforløb som muligt. Traumecentret har særligt fokus på identifikation af forløb, som ikke følger standardforløb. Det kan bl.a. være opsporing af ptt, der går udenom, eller kommer skævt ind i traumemodtagelsen. Traumekoordinator gennemser kontinuationer på alle traumepatienternes modtagelsesforløb som et af midlerne til en løbende kvalitetsopfølgning. Samarbejde med præhospitalet og andre sygehuse om konkrete patientforløb Traumecentret har jævnligt dialog og opsøgende kontakt med Præhospitalets personale om konkrete patientforløb, hvor der er behov for opfølgning. Det samme gælder ledelsen på andre sygehuse, som har overflyttet traumepatienter til AUH. Traumedatabase Siden 1999 er alle traumepatienter registreret i en lokal database i samarbejde mellem Anæ. afd., Afd. E og Traumecentret. Der er her opbygget et solidt, statistisk materiale bl.a. til forskningsbrug.

7 7 National Traumedatabase Parallelt med den lokale traumedatabase samarbejder Traumecentret med traumecentrene på Rigshospitalet, i Odense og Ålborg om udvikling af en fælles national traumedatabase. Traumedatabasen er rykket lidt nærmere, da der er nedsat en styregruppe, som tager sig af samarbejdet med Sundhedsstyrelsen og konneks til den akutte kliniske database, der aktuelt er under udvikling. 6.0 Uddannelse og undervisning Teamtræningskurser: I 2012 blev traumeteamtræning afholdt tre gange med repræsentation fra alle tilknyttede specialer - samt fra ambulancedistributørerne Falck og Responce. Alle medlemmer af traumeteamet forventes at have gennemgået traumeteamtræning. Teamtræningskurserne er under fortsat udvikling. Afdelingerne er under pres, og det er sværere at få tilmeldinger til kurserne. Derfor har Traumecentret arbejdet på en samlet, mere opstrammet model for teamtræningskurserne på det akutte felt: Nemlig Traumeteamtræning; Akut Medicinsk teamtræning og Teamtræning for modtagelse af børn. Første step er et pilotkursus i april 2013, hvor der afholdes et halvdags traumeteamtræningskursus i stedet for det vanlige heldagskursus. Introduktion for skadestue- og anæstesisygeplejersker Traumecentret afholder i samarbejde med skadestue og anæstesi en fælles årlig introduktionsdag til traumemodtagelsen. Hovedvægten er lagt på praktiske procedurer. ATLS og ATCN ATLS og ATCN eller tilsvarende traumekursus anbefales i Traumemanualen til læger og sygeplejersker i traumeteamet. Traumecentret administrerer fortsat sygehusets ATLS/ ATCN pulje. Konferencer Traumecentret har deltaget med præsentationer på National Traumekonference 2012, RH, samt på det norske BEST traumenetværksmøde nov (www.bestnet.no) nov er Traumecentret, AUH vært ved Anden Nationale Traumekonference i DK. (www.traumekonference.dk )

8 8 7.0 Driftsdata I 2012 har Traumecentret modtaget 626 traumepatienter. Det vil sige, at antallet har stabiliseret sig i forhold til de foregående år. Traumepatienterne er kommet til skade på mange forskellige måder: faldulykker; arbejdsulykker; selvskade; brand etc. Men trafikuheld er ubetinget den primære årsag til udløsning af traumekald. Figur Antal traumer Antal traumeptt fordelt på måneder 2012, AUH Januar Februar Marts April Maj Juni J uli Aug ust Sep tember O ktobe r November December Regional statistik tilskadekomst og dræbte i trafikken, 2012 Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken er heldigvis fortsat faldende. Østjylland, som er AUHs primære optageområde for traumepatienter, følger landsgennemsnittet for alvorligt tilskadekomne, men Østjylland har i 2012 haft et markant fald i antal trafikdræbte. Figur 3 Beretning om Østjyllands Politis Virke i 2012 Mange af de helikopterindbragte traumepatienter er kommet til skade trafikken i Midt- og Vestjyllands politikreds. Her er der desværre flere alvorligt tilskadekomne og dræbte som følge af høje hastigheder på mange lange, lige vejstrækninger. (Midt- og Vestjyllands politi, Årsberetning 2012)

9 9 Figur 4 Midt- og Vestjyllandspolitikreds (Kilde: Midt- og Vestjyllands politi, Årsberetning 2012) ISS score scoring af alvorlighedsgrad ved tilskadekomst, AUH Under traumepatienternes indlæggelse bliver deres reelle skader opgjort og omsat til et scoringssystem (Injury Severity Score = ISS). ISS score fra 1-11 betyder ingen til lettere tilskadekomst; ISS fra betyder moderat tilskadekomst og ISS fra >16 betyder svær tilskadekomst ultimativt død. Som det ses af figur 5, har mellem 50 og 60 % af traumepatienterne fra år været uskadte eller lettere tilskadekomne (ISS 1-6) De sværest tilskadekomne (ISS > 15) har udgjort ca 12 % de seneste år. Denne overtriage er til dels tilsigtet for at være på den sikre side - og forventet i forhold til traumekaldskriterierne. Men det er klart, at for mange uskadte og lettere tilskadekomne patienter er ressourcekrævende, og indebærer risiko for at sløve traumeorganisationen. Derfor følges tallene nøje, og der arbejdes på at tilpasse traumekaldskriterierne. Figur 5: Traumepatienter fordelt på år og ISS score i % ISS fordeling - traumepatienter, AUH % af traumeptt - ISS score ISS 1-6 ISS 7-11 ISS ISS ISS > 20 Køn og svær tilskadekomst Det er kendt fra traumestatistikken, at mænd kommer oftere - og mere alvorligt - til skade end kvinder. Dette var også tilfældet i 2012, hvor der blev indbragt 406 mænd og 220 kvinder, svarende til de senere års procentvise fordeling. Andelen af svært tilskadekomne mænd (ISS > 15) er dog i 2012 faldet til 19 % fra 25,4 % i 2011 og 22,4 % i Andelen af svært tilskadekomne kvinder (ISS > 15) ligger stabilt på omkring 15 %. Traumepatienter fordelt på alder Aldersfordelingen for de tilskadekomne var i 2012 uden overraskelser. Det er fortsat de unge voksne, der oftest kommer til skade.

10 10 OBS databasen opgør aldersgrupper < 40 år i 5 års intervaller og > 40 i 10 års intervaller. Figur 6 Traumepatienter fordelt på alder Traumeptt fordelt på alder, 2012, Aarhus Traumecenter. N = Antal > 69 alder Overflyttede traumepatienter fra andet sygehus indenfor 24 t efter tilskadekomst: I 2012 var 62 af de 626 traumepatienter overflyttet til AUH efter modtagelse på andet sygehus. Antallet er faldende. Formentlig fordi mange patienter visiteres direkte til AUH fra længere afstande. Vi har eksempler på primært indbragte traumepatienter med akutlægebil fra Åbenrå og vest for Silkeborg. Hovedparten af overflyttede traumepatienter er fra sygehuse i Region Midt, men vi har også fået patienter fra sygehuse i Region Syd og Region Nord. Helikopterindbragte: Traumecentret fik i 2012 indbragt 61 traumepatienter med akutlægehelikopteren. Traumecentret har fulgt de indbragte traumepatienter tæt a.h.t. ressourceforbrug, patientbehandling og logistik. Udvidet traume: I det første hele år med Udvidet traume har vi haft 27 tilfælde, hvilket svarer til det forventede. Nødkirurgi på traumestuen: Fra 2012 er registrering af nødkirurgi på traumestuen påbegyndt. Se nedenstående. Figur 7

11 11 Fordeling på døgnet Traumepatienternes ankomst til Traumecentret afspejler nogenlunde samfundsaktiviteten. De fleste traumepatienter ankommer i dag- og aftenvagt med det største peak mellem kl. 15 og 19, hvor bemandingen er trappet ned i forhold til dagtimerne. Der er ikke korrigeret for weekend o. lign. i nedenstående skema. Men generelt må konkluderes, at hovedparten af traumepatienter kommer udenfor normal arbejdstid. Figur 8 Traumeptt 2012, fordelt på ankomsttidspunkt Aarhus Traumecenter (N = 626) Antal / antal i procent antal i % kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Tidsrum Figur 9: Hvor indlægges traumepatienterne umiddelbart efter modtagelsen? År -> Operationsgang Intensivafdeling Neurointensiv Observationsafdeling Sengeafdeling Andet hospital timers stue Andet Uoplyst Total Eksternt samarbejde udenfor hospitalet Planlægning af udflytning til DNU Det Ny Universitetshospital AMK Akut Medicinsk Koordinationscentral Præhospitalet Akutlægebilerne, Region Midt Akulægehelikopter, Region Midt og Nord BEST Traumenetværk i Norge (www.bestnet.no ) Andre traumecentre, primært i Danmark Andre akutafdelinger, primært i Region Midt Katrinebjerg Akutflowprojekt, klinisk logistik

12 Indsatsområder 2013 Implementering af observationsperiode for traumepatienten i skadestuen Fælles, dansk traumekonference Opdatering af Traumemanual Udarbejdelse af kompetenceprofil for traumeteamleder Opfølgning for overflyttede (enstrengede) traumepatienter. Tilpasning af teamtræningskurser E-dok dokumenter i relation til traumepatienter EPJ Traumekalds SFI Triage og traumekaldskriterier Klinisk logistik Implementering af nyt akutkaldssystem på AUH, NBG Fagligt fokus på bl.a. traumatisk hjertestop, hypotermi, udsigtsløs behandling og overdragelse. Tilpasning af traumekaldskriterier Anne Marie Ulrichsen, Traumekoordinator: Ole Mølgaard, Traumecenterleder:

Aarhus Traumecenter, Aarhus Universitetshospital Årsrapport 2011

Aarhus Traumecenter, Aarhus Universitetshospital Årsrapport 2011 1 Aarhus Traumecenter, Aarhus Universitetshospital Årsrapport 2011 Traumecentret, Fælles Akutafdeling Aarhus Universitetshospital Aarhus Traumecenter Årsrapport 2011 2 Forord: Denne årsrapport giver en

Læs mere

Team træning i Danmark

Team træning i Danmark Team træning i Danmark Betydning for traume- og akutbehandlingen BEST netværksmøde, Bergen 12. november 2012 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Traumecenterleder Akutcenteret Fælles AKUT

Læs mere

Status for traumeomsorg

Status for traumeomsorg Status for traumeomsorg i, Danmark BEST nettverksmøte, Bergen 10-12 november 2014 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling National traumeorganisation Fire danske

Læs mere

Fakta box. Danmark. Norge. 4.8 mio.(2009) 385.000 km 2. 5,4 mio. 43.000 km 2. Århus 240.000. Bergen 252.000

Fakta box. Danmark. Norge. 4.8 mio.(2009) 385.000 km 2. 5,4 mio. 43.000 km 2. Århus 240.000. Bergen 252.000 Århus Traumecenter Århus Traumecenter er et af landets 4 traumecentre på level 1 niveau. Et level 1 Traumecenter er et højt specialiseret hospital med ressourcer til at varetage alle aspekter af traumebehandling

Læs mere

Traumecentret ved Odense Universitetshospital Årsrapport 2013

Traumecentret ved Odense Universitetshospital Årsrapport 2013 Traumecentret ved Odense Universitetshospital Årsrapport 2013 Historie Traumecentret ved Odense Universitetshospital blev etableret i 1996 på baggrund af et tværfagligt samarbejde mellem repræsentanter

Læs mere

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Kvalitetsmåling som led i opbygningen af kliniske funktioner Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling Styrket akutberedskab, Sundhedsstyrelsen 2007 Planlægningsgrundlag

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

BEST-teamtræning. Erfaringer med BEST

BEST-teamtræning. Erfaringer med BEST BEST-teamtræning Traumecenteret Odense Universitetshospital Traumekoordinator Randi Melhedegård Overlæge Morten Schultz Larsen, Overlæge Ivan Petersen Erfaringer med BEST Planlægningen Deltagere Antal

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

At arbejde i traumeteam. Teamlederens rolle

At arbejde i traumeteam. Teamlederens rolle At arbejde i traumeteam Teamlederens rolle Traumeteam! " # $!%! " # $ "$ Traumeteam Effekten af traumemodtagelse beror på (blandt andet) Traume Team Aktivering med differentieret respons Traume Team med

Læs mere

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Akutuddannelse og Region Nordjylland Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Århus Universitetshospital Århus Sygehus Fokus påp akutområdet Styrket akutberedskab

Læs mere

Traumemanual for Traumecentret Aarhus Universitetshospital, NBG 2012

Traumemanual for Traumecentret Aarhus Universitetshospital, NBG 2012 Traumemanual for Traumecentret Aarhus Universitetshospital, NBG 2012 Traumemanual 2012, Traumecentret, Aarhus Universitetshospital, NBG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne side Traumecentrets kontaktpersoner og

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 9. juni 2015 /lennyf Referat fra møde i det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed den 28. maj 2015. Der var afbud fra Susanne Buch Nielsen og Henrik Fjeldgaard.

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge

Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge 1 Akutafdelingen Køge 2014-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål: lmbj@regionsjaelland.dk

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer Udkast Præhospitale visitationsretningslinjer De præhospitale visitationsretningslinjer er en oversigt over hvilket sygehus en patient med et bestemt symptom eller en bestemt sygdom skal transporteres

Læs mere

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Afdelingsledelsen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Maj 2012 1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Forandring og udvikling - succes eller fiasko? Oplevet nødvendighed Vision Handlingsplan

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

I traumedoc kan udarbejdes et notat fuldstændig som nu (AKA-vurderingsnotat), som vi indtil videre vil benytte til fortløbende journaldokumentation.

I traumedoc kan udarbejdes et notat fuldstændig som nu (AKA-vurderingsnotat), som vi indtil videre vil benytte til fortløbende journaldokumentation. Traume- og akutmodtagelsen: planer for arbejdsgange/sp dokumentation Til modtagelse af traumepatienten er udarbejdet et modul, traumedoc. I dette dokument er der mange systematiske data ex trafikuheld,

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 10.

Læs mere

Vision for projektet

Vision for projektet Vision for projektet Forbedring af klinikernes arbejdsredskab så der skabes større arbejdsglæde og mindre ressourceforbrug Respekt for hinandens dokumentation 10-05-2013 www.olp.rm.dk 1 Problem der skal

Læs mere

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted Akutafdelingen Køge Et djævelsk sjovt sted at lære 1 Akutafdelingen Køge 2015-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark

Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb (STP) i Region Syddanmark Danske Regioner - konference om kvalitet i det akutte patientforløb den 24. maj 2011 Jens Peter Steensen, Jan Dahlin, Mette Nygaard,

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Dokumentation i Sundhedsplatformen i forbindelse med traume- og akutkald. TRAUMEKALD

Dokumentation i Sundhedsplatformen i forbindelse med traume- og akutkald. TRAUMEKALD oktober 2016 Dokumentation i Sundhedsplatformen i forbindelse med traume- og akutkald. I forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen på Rigshospitalet tages værktøjerne TraumeDok og Akutkald i

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow 1 Projektevaluering Caretech Innovation Akutflow Deltagere/partnere: Aarhus Universitet Alexandra Instituttet Cetrea Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Herning Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Akut afdelingen 18-08-2009 Første skridt Kommissorium og medlemmer Nøglepersoner Akkreditering E-dok Første skridt 1. Oprette Kvalitetsudvalg (styregruppe): formand i kvalitetsrådet

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort

AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden Vest Strategikort Strategi for Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest Version 11. december 2009 Sundhedsfaglig strategi Patient- og samarbejdsstrategi Produktivitetsstrategi Enhedsstrategi AKUTAFDELINGEN Hospitalsenheden

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

Nordsjællands Hospital Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop?

Nordsjællands Hospital Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop? Anæstesiologisk Afdeling Kan vi lære af dette hjertestop? Mette Østergaard Ovl. Intensiv Afsnit 0531/0633 1 TOKS BOS EWS 2 EWS algoritme i simpel version EWS Handling ved stigende EWS 0 Mål x 2 per døgn

Læs mere

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* *

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* * Regionshuset Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår (akut

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 1 Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed (Gennemførelsesplan) - vedtaget september 2008 Hvorfor

Læs mere

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014

Afrapportering af utilsigtede hændelser i Glostrup Kommune 2013 og 2014 Indledning Glostrup Kommune er igennem Sundhedsloven forpligtet til at arbejde med utilsigtede hændelser (UTH): LBK nr. 913 af 13/07/2010. Der er rapporteringspligt for alle UTH, der sker i forbindelse

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

ORGANISERINGEN AF AKUTMODTAGELSER OG RISIKO FOR DØD INDEN FOR 7 DAGE

ORGANISERINGEN AF AKUTMODTAGELSER OG RISIKO FOR DØD INDEN FOR 7 DAGE ORGANISERINGEN AF AKUTMODTAGELSER OG RISIKO FOR DØD INDEN FOR 7 DAGE Anders Brøns Møllekær, MD, MBA, PhD student Jacob Eskildsen professor, PhD Iben Duvald cand. scient. anth., PhD student Luca Giustiniano,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet?

Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Kan den DDKM medvirke til forbedret kvalitet på akutområdet? Erfaringer med implementering af DDKM gennem anvendelse af BSC og standardiserede patientforløb Majbritt Westerlin Larsen Afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Programledelse skaber kvalitet. Årsmøde for donationsansvarlige Nøglepersoner 14. Januar 2015. Direktør Judith Mølgaard

Programledelse skaber kvalitet. Årsmøde for donationsansvarlige Nøglepersoner 14. Januar 2015. Direktør Judith Mølgaard Programledelse skaber kvalitet Årsmøde for donationsansvarlige Nøglepersoner 14. Januar 2015. Direktør Judith Mølgaard 1 Hvad vil jeg tale om? Organdonation i RSD Best practice for organdonation i DK Programledelse

Læs mere

Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling

Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling 10:00 Velkomst v. Sundhedsstyrelsen 10:30 Kort præsentation af projekterne Gruppeopdelt efter geografi 11:25 Oplæg om familieorienteret alkoholbehandling

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 4: Opgørelse af indikator 1-5 for patienter med neurokirurgisk stamafdeling Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Oversigtstabel

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik Akut,

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D.

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D. Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet Professor, forløbschef, Ph.D. Jan Mainz Jan Mainz Professor i kvalitetsudvikling ved SDU Adjungeret professor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Koncept Behov/krav Mål program teknik/dukke Ledelse Manpower

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

For hver indikator er der fremhævet sundhedsfaglige anbefalinger for kvalitetsforbedringer på området.

For hver indikator er der fremhævet sundhedsfaglige anbefalinger for kvalitetsforbedringer på området. 14. august 2013 Til Regionerne Vedlagte Årsrapport for 2012 fra Organdonationsdatabasen er nu offentliggjort og udsendt til landets intensivafdelinger. Rapporten er baseret på data fra intensivafdelingerne

Læs mere

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb

Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb N O T A T Social- og Integrationsministeriet Danske Regioners høringssvar vedr. lovforslag om beskyttelse af børn mod overgreb Danske Regioner er blevet bedt om at give kommentarer til Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Vedr. Gennemførelsesplan, Fremtidens sygehuse- fra plan til virkelighed af

Vedr. Gennemførelsesplan, Fremtidens sygehuse- fra plan til virkelighed af Vedr. Gennemførelsesplan, Fremtidens sygehuse- fra plan til virkelighed af 010708. Høringssvar, Odense, den 8. august 2008 Kæbekirurgisk Afdeling K Odense Universitetshospital Kæbekirurgisk Afdeling Sydvestjysk

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår

Kvaliteten i behandlingen af. patienter med mavesår Kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår Region Nordjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. september 2010 31. august 2011 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål. Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD

Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål. Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD Fælles akutmodtagelse i Region Syddanmark kvalitet og procesmål 1 Direktør Jens Peter Steensen, OUH Formand for FAM styregruppe i RSD Udgangspunktet for FAM i Dk Styrket Akutberedskab (2007) Større befolkningsunderlag

Læs mere