Aarhus Traumecenter, Aarhus Universitetshospital Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Traumecenter, Aarhus Universitetshospital Årsrapport 2012"

Transkript

1 1 Aarhus Traumecenter, Aarhus Universitetshospital Årsrapport 2012 Traumecentret, Fælles Akutafdeling Aarhus Universitetshospital Aarhus Traumecenter Årsrapport 2012

2 2 Forord: Denne årsrapport giver en overordnet beskrivelse af aktiviteter på Traumecentret Aarhus Universitetshospital Der er i Rapporten lagt vægt på nye initiativer på traumeområdet, kvalitetssikring, uddannelse samt driftstal og statistik. I 2012 blev der en lille ændring i staben. Ole Mølgaard fortsatte som Traumecenterleder, Anne Marie Ulrichsen som traumekoordinator, mens Helle Baarstrøms sekretæropgaver i Traumecentret blev overdraget til skadestuesekretær Inge Grund Pedersen, som har langvarig erfaring fra traumeområdet. Traumecentret bestræber sig på at fortsætte en linje, der på højt fagligt niveau bygger bro mellem specialerne med fokus på kvalitet og sammenhængende traumepatientforløb. Blandt andet er det i 2012 lykkedes os at få udvidet den periode, hvor traumepatienterne er under tæt observation i modtagelsesfasen, så der nu er tid til at modtage svar på billediagnostik m.v. inden overflytning til afdeling. Det vil uden tvivl øge patientsikkerheden og samtidig optimere observations- og dokumentationsforhold. Traumecentret tilstræber at markere sig som højt specialiseret traumecenter både på regionalt og nationalt plan. Derfor har vi i 2012 taget initiativ til at standardisere flere retningslinjer på regionalt plan. På nationalt plan har vi påtaget os at planlægge og afholde den anden nationale traumekonference, November (www.traumekonference.dk) Behandlingen af traumepatienter på Aarhus Universitetshospital involverer mange faggrupper og afdelinger, som hver på deres måde yder en engageret og uundværlig indsats. Det vil vi gerne sige tak for. På Traumecentrets vegne Anne Marie Ulrichsen Traumekoordinator Juni 2013

3 3 1.0 Baggrund Traumecentret Aarhus Universitetshospital(AUH) er et af landets fire traumecentre på højt specialiseret niveau. Traumecenterets historie strækker sig tilbage til 1996, hvor den første tværfaglige traumemanual blev udgivet i samarbejde mellem anæstesiologisk afdeling og ortopædkirurgisk afdeling. Den 1. september 2005 blev Traumecentret etableret som en selvstændig del af organisationen med traumecenterleder, traumekoordinator og sekretariat. Fra 1. marts 2010 overgik Traumecentret til organisatorisk at være en del af Fælles Akutmodtagelse, Århus Sygehus nu Fælles Akutafdeling, Aarhus Universitetshospital. 2.0 Organisation Traumecentret er organiseret under Fælles Akutafdeling, NBG, Bygning 7 z, 1. sal. Traumecenterledelse Daglig ledelse af Traumecentret ved Aarhus Universitetshospital: Traumecenterleder Ole Mølgaard tlf Traumekoordinator Anne Marie Ulrichsen tlf Sekretær Inge Grund Pedersen tlf Traumecenterledelsen holder regelmæssigt møder med gennemgang af patientforløb, aktuelle sager og henvendelser, planlægning af netværksmøder osv. Der tages referat med fokus på opfølgning og fremdrift. Traumemanual Traumemanualen findes i E-Dok, Fælles Akutafdeling. Traumemanualen er grundlaget for Traumecentret. Manualen giver en samlet beskrivelse af faglige og organisatoriske forhold i forbindelse med modtagelse og behandling af svært tilskadekomne patienter på Traumecentret, Aarhus Universitetshospital. Den første traumemanual blev udgivet i 1995, og er siden løbende revideret. Manualen beskriver traumeorganisationen dels for primært indbragte patienter dels for overflyttede patienter, der modtages fra andre sygehuse indenfor 24 timer efter traumet. Manualen fastlægger retningslinier for visitation, transport, modtagelse samt udredning og behandling. Manualen bygger på de erfaringer, der indtil nu er opnået i Traumecentret. Justeringer foretages løbende efter forslag fra fagpersoner, afdelinger på Aarhus Universitetshospital og eksterne samarbejdspartnere. Traumeråd Formand for Traumerådet er centerchef Michael Bräuner, Akutcentret, som er udpeget af hospitalsledelsen. De øvrige medlemmer er afdelingsledelserne fra specialer, der er direkte involveret i behandling og udredning af traumepatienten. Der afholdes møde to gange årligt. Traumekoordinationsgruppen - fagligt netværk: Traumekoordinationsgruppen består af læger og sygeplejersker, der repræsenterer specialer tilknyttet traumemodtagelsen. Opgaven er at samarbejde omkring: Faglig forankring, udvikling og implementering af procedurer og arbejdsgange, der optimerer traumepatienternes forløb. Løbende opdatering af traumemanual Der holdes1-2 møder årligt for den samlede traumekoordinationsgruppe. Herudover afholdes1-2 møder/år for lægegruppen, og 1-2 møder/år for sygeplejegruppen alene.

4 4 Eksempler på emner i Traumekoordinationsgruppen 2012: Standardisering af traumekaldskriterier i Region Midtjylland og Region Nordjylland Retningslinje for overflytning af traumepatienter fra andre sygehus til AUH. Opfølgning på udvidet traumekald Traumeforløb efter CT-scanning inden svar Overdragelse og modtagelse af traumepatienter fra præhospital og internt Ekstracraniel kirurgi til patienter med Traumatic Brain Injury Modtagelse af traumepatienter, som medlemmer af traumeteamet kender personligt Modtagelse af traumepatienter på andre lokaliteter end traumestuen (afd. T og NK) Medieopmærksomhed Tværfagligt koordineringskald hos indlagte traumepatienter med komplekse forløb Planlægning af national traumekonference 2013, Aarhus Regionalt traumeforum I 2012 fortsatte det formelle traumesamarbejde på tværs af Region Midt og Region Nord. Regionalt traumeforum er et ledelsesforum med repræsentanter fra traumecentrene i Aarhus og Ålborg samt fra akutmodtagelserne i Region Midt og Region Nord. Fælles retningslinjer: I dette forum har implementeringen af de fælles vedtagne traumekaldskriterier og præhospitale visitationsretningslinjer for traumepatienter fra 2011 været til debat. Det har igangsat en proces for at få retningslinjerne ophøjet til regionale retningslinjer i e-dok. Retningslinjen Overflytning af traumepatienter til Traumecentret, AUH indenfor 24 t efter traumet ophøjes i samme proces til regional retningslinje. Processen ventes færdig i løbet af 2013, og er formentlig starten på yderligere standardisering af retningslinjer og algoritmer i regionen. 3.0 Særlige driftsområder Udvidet traumekald: Implementering af det udvidede traumekald hos de svært cirkulatorisk ustabile traumepatienter fortsatte med succes. Vi er ikke i tvivl om, at den fokuserede, tidlige indsats har givet patientbehandlingen et løft. Der har været afholdt diverse tværfaglige undervisningsseancer, og de enkelte kald er blevet nøje evalueret bl.a. på traumeaudits, hvilket igen har givet os viden til yderligere kvalitetsforbedring. Samarbejde med Blodbank og transfusionsråd: Vi samarbejder med blodbanken om individuelle patientforløb - specielt ved Udvidet traumekald. Vi har desuden været involveret i det nye transfusionsdokumentationssystem i InterInfo. I EPJstyregruppen arbejder vi på at forbedre fletning af InterInfo og EPJ. For at styrke det gode samarbejde har der været afholdt gensidige undervisningsseancer for personalet i hhv. blodbank og i traumeteam. Samarbejde omkring akutlægehelikopter: For faglig og organisatorisk opfølgning på traumepatienterne indbragt med helikopter, har vi igen i 2012 afholdt møder med den lægelige leder af akutlægehelikopteren. Her har vi gennemgået alle helikopterindbragte traumepatienter med fokus på anvendelse af de præhospitale visitationsretningslinjer, meldeprocedure og faglige standarder. Vi har endvidere bidraget med data til evalueringsrapporterne af akutlægehelikopterens projektfase. Traumecentret er også involveret, når der udvikles ny logistik som eksempelvis landing med svært ustabil traumepatient på en afspærret Nørrebrogade midt i myldretiden.

5 5 Defusing / debriefing af personale på traumeteam: Der har været afholdt både improviseret og planlagt defusing efter traumedødsfald i modtagefasen. En enkelt gang har vi desuden afholdt en debriefing ved en tilkaldt psykolog. Vi er således ved at opbygge en erfaring, som forhåbentlig gør os bedre i stand til at forebygge krisereaktioner. Traumekaldskriterier For at mindske overtriage og skærpe bevidstheden på visitationen af traumepatienter, har Skadestuens teamleder siden maj 2012 systematisk registreret, hvilke kriterier, der for den enkelte traumepatient, har udløst traumekald. Omskrivning af traumemanualen: Traumemanualen blev i 2012 omskrevet og synkroniseret med relevante e-dok instrukser. Ind til videre har vi fortsat traumemanualen i Word / Pdf format blandt andet af hensyn til samarbejdspartnere udenfor e-dok systemet. Revision af traumemanualen er en dynamisk proces, hvor E-dok nu muliggør hyppigere revision af manualen end ved tidligere papirversioner. Ledelse og kommunikation: Siden 2010 har vi haft ledelse og kommunikation højt oppe på dagsordenen ved snart sagt alle netværksmøder og opfølgning på individuelle traumeforløb. Vi gør en betydelig indsats for at skabe gode rammer for ledelse og kommunikation ved traumeteamtræning og ved opfølgning på audits. Vi har forsøgt at etablere en systematisk uddannelse af traumeteamlederen, men det er endnu ikke lykkes. Retsmedicin Der er fortsat god dialog med retsmedicinsk afdeling bl.a. omkring istandgørelse af patienter efter mors, når der er behov for medicolegalt ligsyn. Akutkaldssystem Traumecentret deltager i udvikling og implementering af et samlet akutkaldssystem for traumekald, udvidet traumekald, hjertestop, akut medicinsk kald og akut kirurgisk kald på AUH, NBG. Disse kald bliver udløst på hver sin mere eller mindre pålidelige måde, hvilket har givet anledning til utryghed og utilsigtede hændelser. Det nye akutkaldssystem er baseret på en pc-applikation og smartphones til alle medlemmer af akutteams. Det forventes indført i første halvdel af Hypotermi Hypotermi er udbredt hos traumepatienter. Vi har samarbejdet med traume-specialeansvarlige om metoder til opsporing af hypotermi hvordan måler vi temperatur? større bevidsthed hos traumeteamet om forebyggelse og behandling af hypotermi utensilier til opvarmning / forebyggelse af varmetab hos traumepatienten Vi tager udfordringen med i Tracking af traumepatienten Firmaet Cetrea og Katrinebjerg, AU har gennemført projekt Tracking af traumepatienter, som vi afventer resultatet af. Præhospital e-dok I 2012 blev det Præhospitalets tur til at blive akkrediteret. Traumecentret har på forskellig vis været involveret i denne proces med henblik på at få et endnu bedre samarbejde og et mere smidigt patientforløb.

6 6 4.0 Tværfaglige instrukser i E-Dok Til sikring af kvaliteten i traumebehandlingen er der lagt vægt på tværfaglige instrukser, som kan findes i E-dok, Fælles Akutafdeling, Traume. De seneste instrukser er: Når patienten er en kollega eller pårørende Reviderede traumekaldskriterier Traumemanual Præhospitale visitationsretningslinjer Overflytning af traumepatienter til AUH indenfor 24 timer efter traumet 5.0 Kvalitetssikring Audit Traumecentret afholder ca. en gang om måneden åbne audits på patientforløb. Disse audits er værdifulde til at identificere faglige, logistiske og teammæssige problemstillinger, samt til at få skabt kvalitetsudvikling og læring i organisationen. Audit gennemføres efter en standardiseret skabelon, og der opsummeres i temaform med adressering af eventuelle tiltag. Et eksempel på kvalitetsudvikling udgået fra audit er etablering af optimeret procedure for traumepatientens forløb efter CT-scanning. Patientsikkerhedsrunde Hvert andet år afholder holdt Traumecentret patientsikkerhedsrunde senest d. 1. okt Også denne gang fik vi stort udbytte af de fremmødtes kommentarer. Indsatsområderne er efterfølgende beskrevet og adresseret til opfølgning og gavn for traumepatientforløbene. Løbende opfølgning Det er Traumecentrets ambition at fremme dialog og henvendelser fra det kliniske personale i traumeteamet. Derfor tilstræber traumekoordinator at deltage som observatør og supervisor på så mange modtagelsesforløb som muligt. Traumecentret har særligt fokus på identifikation af forløb, som ikke følger standardforløb. Det kan bl.a. være opsporing af ptt, der går udenom, eller kommer skævt ind i traumemodtagelsen. Traumekoordinator gennemser kontinuationer på alle traumepatienternes modtagelsesforløb som et af midlerne til en løbende kvalitetsopfølgning. Samarbejde med præhospitalet og andre sygehuse om konkrete patientforløb Traumecentret har jævnligt dialog og opsøgende kontakt med Præhospitalets personale om konkrete patientforløb, hvor der er behov for opfølgning. Det samme gælder ledelsen på andre sygehuse, som har overflyttet traumepatienter til AUH. Traumedatabase Siden 1999 er alle traumepatienter registreret i en lokal database i samarbejde mellem Anæ. afd., Afd. E og Traumecentret. Der er her opbygget et solidt, statistisk materiale bl.a. til forskningsbrug.

7 7 National Traumedatabase Parallelt med den lokale traumedatabase samarbejder Traumecentret med traumecentrene på Rigshospitalet, i Odense og Ålborg om udvikling af en fælles national traumedatabase. Traumedatabasen er rykket lidt nærmere, da der er nedsat en styregruppe, som tager sig af samarbejdet med Sundhedsstyrelsen og konneks til den akutte kliniske database, der aktuelt er under udvikling. 6.0 Uddannelse og undervisning Teamtræningskurser: I 2012 blev traumeteamtræning afholdt tre gange med repræsentation fra alle tilknyttede specialer - samt fra ambulancedistributørerne Falck og Responce. Alle medlemmer af traumeteamet forventes at have gennemgået traumeteamtræning. Teamtræningskurserne er under fortsat udvikling. Afdelingerne er under pres, og det er sværere at få tilmeldinger til kurserne. Derfor har Traumecentret arbejdet på en samlet, mere opstrammet model for teamtræningskurserne på det akutte felt: Nemlig Traumeteamtræning; Akut Medicinsk teamtræning og Teamtræning for modtagelse af børn. Første step er et pilotkursus i april 2013, hvor der afholdes et halvdags traumeteamtræningskursus i stedet for det vanlige heldagskursus. Introduktion for skadestue- og anæstesisygeplejersker Traumecentret afholder i samarbejde med skadestue og anæstesi en fælles årlig introduktionsdag til traumemodtagelsen. Hovedvægten er lagt på praktiske procedurer. ATLS og ATCN ATLS og ATCN eller tilsvarende traumekursus anbefales i Traumemanualen til læger og sygeplejersker i traumeteamet. Traumecentret administrerer fortsat sygehusets ATLS/ ATCN pulje. Konferencer Traumecentret har deltaget med præsentationer på National Traumekonference 2012, RH, samt på det norske BEST traumenetværksmøde nov (www.bestnet.no) nov er Traumecentret, AUH vært ved Anden Nationale Traumekonference i DK. (www.traumekonference.dk )

8 8 7.0 Driftsdata I 2012 har Traumecentret modtaget 626 traumepatienter. Det vil sige, at antallet har stabiliseret sig i forhold til de foregående år. Traumepatienterne er kommet til skade på mange forskellige måder: faldulykker; arbejdsulykker; selvskade; brand etc. Men trafikuheld er ubetinget den primære årsag til udløsning af traumekald. Figur Antal traumer Antal traumeptt fordelt på måneder 2012, AUH Januar Februar Marts April Maj Juni J uli Aug ust Sep tember O ktobe r November December Regional statistik tilskadekomst og dræbte i trafikken, 2012 Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken er heldigvis fortsat faldende. Østjylland, som er AUHs primære optageområde for traumepatienter, følger landsgennemsnittet for alvorligt tilskadekomne, men Østjylland har i 2012 haft et markant fald i antal trafikdræbte. Figur 3 Beretning om Østjyllands Politis Virke i 2012 Mange af de helikopterindbragte traumepatienter er kommet til skade trafikken i Midt- og Vestjyllands politikreds. Her er der desværre flere alvorligt tilskadekomne og dræbte som følge af høje hastigheder på mange lange, lige vejstrækninger. (Midt- og Vestjyllands politi, Årsberetning 2012)

9 9 Figur 4 Midt- og Vestjyllandspolitikreds (Kilde: Midt- og Vestjyllands politi, Årsberetning 2012) ISS score scoring af alvorlighedsgrad ved tilskadekomst, AUH Under traumepatienternes indlæggelse bliver deres reelle skader opgjort og omsat til et scoringssystem (Injury Severity Score = ISS). ISS score fra 1-11 betyder ingen til lettere tilskadekomst; ISS fra betyder moderat tilskadekomst og ISS fra >16 betyder svær tilskadekomst ultimativt død. Som det ses af figur 5, har mellem 50 og 60 % af traumepatienterne fra år været uskadte eller lettere tilskadekomne (ISS 1-6) De sværest tilskadekomne (ISS > 15) har udgjort ca 12 % de seneste år. Denne overtriage er til dels tilsigtet for at være på den sikre side - og forventet i forhold til traumekaldskriterierne. Men det er klart, at for mange uskadte og lettere tilskadekomne patienter er ressourcekrævende, og indebærer risiko for at sløve traumeorganisationen. Derfor følges tallene nøje, og der arbejdes på at tilpasse traumekaldskriterierne. Figur 5: Traumepatienter fordelt på år og ISS score i % ISS fordeling - traumepatienter, AUH % af traumeptt - ISS score ISS 1-6 ISS 7-11 ISS ISS ISS > 20 Køn og svær tilskadekomst Det er kendt fra traumestatistikken, at mænd kommer oftere - og mere alvorligt - til skade end kvinder. Dette var også tilfældet i 2012, hvor der blev indbragt 406 mænd og 220 kvinder, svarende til de senere års procentvise fordeling. Andelen af svært tilskadekomne mænd (ISS > 15) er dog i 2012 faldet til 19 % fra 25,4 % i 2011 og 22,4 % i Andelen af svært tilskadekomne kvinder (ISS > 15) ligger stabilt på omkring 15 %. Traumepatienter fordelt på alder Aldersfordelingen for de tilskadekomne var i 2012 uden overraskelser. Det er fortsat de unge voksne, der oftest kommer til skade.

10 10 OBS databasen opgør aldersgrupper < 40 år i 5 års intervaller og > 40 i 10 års intervaller. Figur 6 Traumepatienter fordelt på alder Traumeptt fordelt på alder, 2012, Aarhus Traumecenter. N = Antal > 69 alder Overflyttede traumepatienter fra andet sygehus indenfor 24 t efter tilskadekomst: I 2012 var 62 af de 626 traumepatienter overflyttet til AUH efter modtagelse på andet sygehus. Antallet er faldende. Formentlig fordi mange patienter visiteres direkte til AUH fra længere afstande. Vi har eksempler på primært indbragte traumepatienter med akutlægebil fra Åbenrå og vest for Silkeborg. Hovedparten af overflyttede traumepatienter er fra sygehuse i Region Midt, men vi har også fået patienter fra sygehuse i Region Syd og Region Nord. Helikopterindbragte: Traumecentret fik i 2012 indbragt 61 traumepatienter med akutlægehelikopteren. Traumecentret har fulgt de indbragte traumepatienter tæt a.h.t. ressourceforbrug, patientbehandling og logistik. Udvidet traume: I det første hele år med Udvidet traume har vi haft 27 tilfælde, hvilket svarer til det forventede. Nødkirurgi på traumestuen: Fra 2012 er registrering af nødkirurgi på traumestuen påbegyndt. Se nedenstående. Figur 7

11 11 Fordeling på døgnet Traumepatienternes ankomst til Traumecentret afspejler nogenlunde samfundsaktiviteten. De fleste traumepatienter ankommer i dag- og aftenvagt med det største peak mellem kl. 15 og 19, hvor bemandingen er trappet ned i forhold til dagtimerne. Der er ikke korrigeret for weekend o. lign. i nedenstående skema. Men generelt må konkluderes, at hovedparten af traumepatienter kommer udenfor normal arbejdstid. Figur 8 Traumeptt 2012, fordelt på ankomsttidspunkt Aarhus Traumecenter (N = 626) Antal / antal i procent antal i % kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Tidsrum Figur 9: Hvor indlægges traumepatienterne umiddelbart efter modtagelsen? År -> Operationsgang Intensivafdeling Neurointensiv Observationsafdeling Sengeafdeling Andet hospital timers stue Andet Uoplyst Total Eksternt samarbejde udenfor hospitalet Planlægning af udflytning til DNU Det Ny Universitetshospital AMK Akut Medicinsk Koordinationscentral Præhospitalet Akutlægebilerne, Region Midt Akulægehelikopter, Region Midt og Nord BEST Traumenetværk i Norge (www.bestnet.no ) Andre traumecentre, primært i Danmark Andre akutafdelinger, primært i Region Midt Katrinebjerg Akutflowprojekt, klinisk logistik

12 Indsatsområder 2013 Implementering af observationsperiode for traumepatienten i skadestuen Fælles, dansk traumekonference Opdatering af Traumemanual Udarbejdelse af kompetenceprofil for traumeteamleder Opfølgning for overflyttede (enstrengede) traumepatienter. Tilpasning af teamtræningskurser E-dok dokumenter i relation til traumepatienter EPJ Traumekalds SFI Triage og traumekaldskriterier Klinisk logistik Implementering af nyt akutkaldssystem på AUH, NBG Fagligt fokus på bl.a. traumatisk hjertestop, hypotermi, udsigtsløs behandling og overdragelse. Tilpasning af traumekaldskriterier Anne Marie Ulrichsen, Traumekoordinator: Ole Mølgaard, Traumecenterleder:

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus

Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus Christina Holm-Petersen, Christian Backer Mogensen og Helle Madsen Kvalitet i den akutte behandling på Nykøbing Falster Sygehus En organisatorisk og sundhedsfaglig audit Publikationen Kvalitet i den akutte

Læs mere

UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL OG TEAMSAMARBEJDE

UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL OG TEAMSAMARBEJDE UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL OG TEAMSAMARBEJDE Inspirationskatalog Marts 2013 FORCHHAMMER CONSULTING Mærsk Nielsen HR Himmelev Bygade 53 Jystrup Bygade 4 4000 Roskilde 4174 Jystrup Tlf. 60 14 15 13 Tlf.

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Program. Abstrakts for præsentationer og postere. Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje

Program. Abstrakts for præsentationer og postere. Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje - Fra kliniske retningslinjer til daglig dokumentation og evidensbaseret sygepleje Program Abstrakts for præsentationer og

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland Evaluering af forsøg med akutlægehelikopter i Region Midtjylland og Region Nordjylland Anne Brøcker (ed.) Susanne Reindahl Rasmussen (ed.) Marie Brandhøj Wiuff Iben Emilie

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005.

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Rapporten er diskuteret på DLCG s styregruppemøde tirsdag d. 16. maj 2006 og DLCG

Læs mere

Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser. Christina Holm-Petersen

Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser. Christina Holm-Petersen Fremtidens arbejdstilrettelæggelse for speciallæger på Fælles Akut Modtagelser Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut September 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Spørgeskemaundersøgelse. forløbskoordination på kræftområdet

Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Spørgeskemaundersøgelse. forløbskoordination på kræftområdet Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb Spørgeskemaundersøgelse om forløbskoordination på kræftområdet Udarbejdet af temagruppen Overgange i udredning, diagnostik

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

STYRKET AKUTBEREDSKAB

STYRKET AKUTBEREDSKAB STYRKET AKUTBEREDSKAB - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen 2007 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Årsberetning 2014. Hæmatologisk. Afdeling. Aarhus Universitetshospital Kræft- og Inflammationscentret

Årsberetning 2014. Hæmatologisk. Afdeling. Aarhus Universitetshospital Kræft- og Inflammationscentret Årsberetning 2014 Hæmatologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Kræft- og Inflammationscentret 15. årgang af årsberetningen Redaktion Oversygeplejerske Marie Møller Ledende overlæge Jan M. Nørgaard

Læs mere

December 2014. inspektorordning. Status og perspektivering

December 2014. inspektorordning. Status og perspektivering December 2014 inspektorordning Status og perspektivering Inspektorordning status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) OKTOBER 2012 Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger...3

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland 1 PROGRAM FOR HÅNDTERING AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER I REGION NORDJYLLAND Udgivet af Kvalitetskontoret, Sundhed Plan og Kvalitet Primær

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

10/2014. Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser

10/2014. Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. sb10 Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser Offentligt 10/2014 Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser 10/2014 Beretning om hospitalernes

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel i praksis

Den Danske Kvalitetsmodel i praksis Marie Henriette Madsen og Iben Emilie Christensen Den Danske Kvalitetsmodel i praksis Et pilotstudie af implementering på tre nordjyske hospitalsafdelinger Publikationen Den Danske Kvalitetsmodel i praksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere