Aarhus Traumecenter, Aarhus Universitetshospital Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Traumecenter, Aarhus Universitetshospital Årsrapport 2012"

Transkript

1 1 Aarhus Traumecenter, Aarhus Universitetshospital Årsrapport 2012 Traumecentret, Fælles Akutafdeling Aarhus Universitetshospital Aarhus Traumecenter Årsrapport 2012

2 2 Forord: Denne årsrapport giver en overordnet beskrivelse af aktiviteter på Traumecentret Aarhus Universitetshospital Der er i Rapporten lagt vægt på nye initiativer på traumeområdet, kvalitetssikring, uddannelse samt driftstal og statistik. I 2012 blev der en lille ændring i staben. Ole Mølgaard fortsatte som Traumecenterleder, Anne Marie Ulrichsen som traumekoordinator, mens Helle Baarstrøms sekretæropgaver i Traumecentret blev overdraget til skadestuesekretær Inge Grund Pedersen, som har langvarig erfaring fra traumeområdet. Traumecentret bestræber sig på at fortsætte en linje, der på højt fagligt niveau bygger bro mellem specialerne med fokus på kvalitet og sammenhængende traumepatientforløb. Blandt andet er det i 2012 lykkedes os at få udvidet den periode, hvor traumepatienterne er under tæt observation i modtagelsesfasen, så der nu er tid til at modtage svar på billediagnostik m.v. inden overflytning til afdeling. Det vil uden tvivl øge patientsikkerheden og samtidig optimere observations- og dokumentationsforhold. Traumecentret tilstræber at markere sig som højt specialiseret traumecenter både på regionalt og nationalt plan. Derfor har vi i 2012 taget initiativ til at standardisere flere retningslinjer på regionalt plan. På nationalt plan har vi påtaget os at planlægge og afholde den anden nationale traumekonference, November (www.traumekonference.dk) Behandlingen af traumepatienter på Aarhus Universitetshospital involverer mange faggrupper og afdelinger, som hver på deres måde yder en engageret og uundværlig indsats. Det vil vi gerne sige tak for. På Traumecentrets vegne Anne Marie Ulrichsen Traumekoordinator Juni 2013

3 3 1.0 Baggrund Traumecentret Aarhus Universitetshospital(AUH) er et af landets fire traumecentre på højt specialiseret niveau. Traumecenterets historie strækker sig tilbage til 1996, hvor den første tværfaglige traumemanual blev udgivet i samarbejde mellem anæstesiologisk afdeling og ortopædkirurgisk afdeling. Den 1. september 2005 blev Traumecentret etableret som en selvstændig del af organisationen med traumecenterleder, traumekoordinator og sekretariat. Fra 1. marts 2010 overgik Traumecentret til organisatorisk at være en del af Fælles Akutmodtagelse, Århus Sygehus nu Fælles Akutafdeling, Aarhus Universitetshospital. 2.0 Organisation Traumecentret er organiseret under Fælles Akutafdeling, NBG, Bygning 7 z, 1. sal. Traumecenterledelse Daglig ledelse af Traumecentret ved Aarhus Universitetshospital: Traumecenterleder Ole Mølgaard tlf Traumekoordinator Anne Marie Ulrichsen tlf Sekretær Inge Grund Pedersen tlf Traumecenterledelsen holder regelmæssigt møder med gennemgang af patientforløb, aktuelle sager og henvendelser, planlægning af netværksmøder osv. Der tages referat med fokus på opfølgning og fremdrift. Traumemanual Traumemanualen findes i E-Dok, Fælles Akutafdeling. Traumemanualen er grundlaget for Traumecentret. Manualen giver en samlet beskrivelse af faglige og organisatoriske forhold i forbindelse med modtagelse og behandling af svært tilskadekomne patienter på Traumecentret, Aarhus Universitetshospital. Den første traumemanual blev udgivet i 1995, og er siden løbende revideret. Manualen beskriver traumeorganisationen dels for primært indbragte patienter dels for overflyttede patienter, der modtages fra andre sygehuse indenfor 24 timer efter traumet. Manualen fastlægger retningslinier for visitation, transport, modtagelse samt udredning og behandling. Manualen bygger på de erfaringer, der indtil nu er opnået i Traumecentret. Justeringer foretages løbende efter forslag fra fagpersoner, afdelinger på Aarhus Universitetshospital og eksterne samarbejdspartnere. Traumeråd Formand for Traumerådet er centerchef Michael Bräuner, Akutcentret, som er udpeget af hospitalsledelsen. De øvrige medlemmer er afdelingsledelserne fra specialer, der er direkte involveret i behandling og udredning af traumepatienten. Der afholdes møde to gange årligt. Traumekoordinationsgruppen - fagligt netværk: Traumekoordinationsgruppen består af læger og sygeplejersker, der repræsenterer specialer tilknyttet traumemodtagelsen. Opgaven er at samarbejde omkring: Faglig forankring, udvikling og implementering af procedurer og arbejdsgange, der optimerer traumepatienternes forløb. Løbende opdatering af traumemanual Der holdes1-2 møder årligt for den samlede traumekoordinationsgruppe. Herudover afholdes1-2 møder/år for lægegruppen, og 1-2 møder/år for sygeplejegruppen alene.

4 4 Eksempler på emner i Traumekoordinationsgruppen 2012: Standardisering af traumekaldskriterier i Region Midtjylland og Region Nordjylland Retningslinje for overflytning af traumepatienter fra andre sygehus til AUH. Opfølgning på udvidet traumekald Traumeforløb efter CT-scanning inden svar Overdragelse og modtagelse af traumepatienter fra præhospital og internt Ekstracraniel kirurgi til patienter med Traumatic Brain Injury Modtagelse af traumepatienter, som medlemmer af traumeteamet kender personligt Modtagelse af traumepatienter på andre lokaliteter end traumestuen (afd. T og NK) Medieopmærksomhed Tværfagligt koordineringskald hos indlagte traumepatienter med komplekse forløb Planlægning af national traumekonference 2013, Aarhus Regionalt traumeforum I 2012 fortsatte det formelle traumesamarbejde på tværs af Region Midt og Region Nord. Regionalt traumeforum er et ledelsesforum med repræsentanter fra traumecentrene i Aarhus og Ålborg samt fra akutmodtagelserne i Region Midt og Region Nord. Fælles retningslinjer: I dette forum har implementeringen af de fælles vedtagne traumekaldskriterier og præhospitale visitationsretningslinjer for traumepatienter fra 2011 været til debat. Det har igangsat en proces for at få retningslinjerne ophøjet til regionale retningslinjer i e-dok. Retningslinjen Overflytning af traumepatienter til Traumecentret, AUH indenfor 24 t efter traumet ophøjes i samme proces til regional retningslinje. Processen ventes færdig i løbet af 2013, og er formentlig starten på yderligere standardisering af retningslinjer og algoritmer i regionen. 3.0 Særlige driftsområder Udvidet traumekald: Implementering af det udvidede traumekald hos de svært cirkulatorisk ustabile traumepatienter fortsatte med succes. Vi er ikke i tvivl om, at den fokuserede, tidlige indsats har givet patientbehandlingen et løft. Der har været afholdt diverse tværfaglige undervisningsseancer, og de enkelte kald er blevet nøje evalueret bl.a. på traumeaudits, hvilket igen har givet os viden til yderligere kvalitetsforbedring. Samarbejde med Blodbank og transfusionsråd: Vi samarbejder med blodbanken om individuelle patientforløb - specielt ved Udvidet traumekald. Vi har desuden været involveret i det nye transfusionsdokumentationssystem i InterInfo. I EPJstyregruppen arbejder vi på at forbedre fletning af InterInfo og EPJ. For at styrke det gode samarbejde har der været afholdt gensidige undervisningsseancer for personalet i hhv. blodbank og i traumeteam. Samarbejde omkring akutlægehelikopter: For faglig og organisatorisk opfølgning på traumepatienterne indbragt med helikopter, har vi igen i 2012 afholdt møder med den lægelige leder af akutlægehelikopteren. Her har vi gennemgået alle helikopterindbragte traumepatienter med fokus på anvendelse af de præhospitale visitationsretningslinjer, meldeprocedure og faglige standarder. Vi har endvidere bidraget med data til evalueringsrapporterne af akutlægehelikopterens projektfase. Traumecentret er også involveret, når der udvikles ny logistik som eksempelvis landing med svært ustabil traumepatient på en afspærret Nørrebrogade midt i myldretiden.

5 5 Defusing / debriefing af personale på traumeteam: Der har været afholdt både improviseret og planlagt defusing efter traumedødsfald i modtagefasen. En enkelt gang har vi desuden afholdt en debriefing ved en tilkaldt psykolog. Vi er således ved at opbygge en erfaring, som forhåbentlig gør os bedre i stand til at forebygge krisereaktioner. Traumekaldskriterier For at mindske overtriage og skærpe bevidstheden på visitationen af traumepatienter, har Skadestuens teamleder siden maj 2012 systematisk registreret, hvilke kriterier, der for den enkelte traumepatient, har udløst traumekald. Omskrivning af traumemanualen: Traumemanualen blev i 2012 omskrevet og synkroniseret med relevante e-dok instrukser. Ind til videre har vi fortsat traumemanualen i Word / Pdf format blandt andet af hensyn til samarbejdspartnere udenfor e-dok systemet. Revision af traumemanualen er en dynamisk proces, hvor E-dok nu muliggør hyppigere revision af manualen end ved tidligere papirversioner. Ledelse og kommunikation: Siden 2010 har vi haft ledelse og kommunikation højt oppe på dagsordenen ved snart sagt alle netværksmøder og opfølgning på individuelle traumeforløb. Vi gør en betydelig indsats for at skabe gode rammer for ledelse og kommunikation ved traumeteamtræning og ved opfølgning på audits. Vi har forsøgt at etablere en systematisk uddannelse af traumeteamlederen, men det er endnu ikke lykkes. Retsmedicin Der er fortsat god dialog med retsmedicinsk afdeling bl.a. omkring istandgørelse af patienter efter mors, når der er behov for medicolegalt ligsyn. Akutkaldssystem Traumecentret deltager i udvikling og implementering af et samlet akutkaldssystem for traumekald, udvidet traumekald, hjertestop, akut medicinsk kald og akut kirurgisk kald på AUH, NBG. Disse kald bliver udløst på hver sin mere eller mindre pålidelige måde, hvilket har givet anledning til utryghed og utilsigtede hændelser. Det nye akutkaldssystem er baseret på en pc-applikation og smartphones til alle medlemmer af akutteams. Det forventes indført i første halvdel af Hypotermi Hypotermi er udbredt hos traumepatienter. Vi har samarbejdet med traume-specialeansvarlige om metoder til opsporing af hypotermi hvordan måler vi temperatur? større bevidsthed hos traumeteamet om forebyggelse og behandling af hypotermi utensilier til opvarmning / forebyggelse af varmetab hos traumepatienten Vi tager udfordringen med i Tracking af traumepatienten Firmaet Cetrea og Katrinebjerg, AU har gennemført projekt Tracking af traumepatienter, som vi afventer resultatet af. Præhospital e-dok I 2012 blev det Præhospitalets tur til at blive akkrediteret. Traumecentret har på forskellig vis været involveret i denne proces med henblik på at få et endnu bedre samarbejde og et mere smidigt patientforløb.

6 6 4.0 Tværfaglige instrukser i E-Dok Til sikring af kvaliteten i traumebehandlingen er der lagt vægt på tværfaglige instrukser, som kan findes i E-dok, Fælles Akutafdeling, Traume. De seneste instrukser er: Når patienten er en kollega eller pårørende Reviderede traumekaldskriterier Traumemanual Præhospitale visitationsretningslinjer Overflytning af traumepatienter til AUH indenfor 24 timer efter traumet 5.0 Kvalitetssikring Audit Traumecentret afholder ca. en gang om måneden åbne audits på patientforløb. Disse audits er værdifulde til at identificere faglige, logistiske og teammæssige problemstillinger, samt til at få skabt kvalitetsudvikling og læring i organisationen. Audit gennemføres efter en standardiseret skabelon, og der opsummeres i temaform med adressering af eventuelle tiltag. Et eksempel på kvalitetsudvikling udgået fra audit er etablering af optimeret procedure for traumepatientens forløb efter CT-scanning. Patientsikkerhedsrunde Hvert andet år afholder holdt Traumecentret patientsikkerhedsrunde senest d. 1. okt Også denne gang fik vi stort udbytte af de fremmødtes kommentarer. Indsatsområderne er efterfølgende beskrevet og adresseret til opfølgning og gavn for traumepatientforløbene. Løbende opfølgning Det er Traumecentrets ambition at fremme dialog og henvendelser fra det kliniske personale i traumeteamet. Derfor tilstræber traumekoordinator at deltage som observatør og supervisor på så mange modtagelsesforløb som muligt. Traumecentret har særligt fokus på identifikation af forløb, som ikke følger standardforløb. Det kan bl.a. være opsporing af ptt, der går udenom, eller kommer skævt ind i traumemodtagelsen. Traumekoordinator gennemser kontinuationer på alle traumepatienternes modtagelsesforløb som et af midlerne til en løbende kvalitetsopfølgning. Samarbejde med præhospitalet og andre sygehuse om konkrete patientforløb Traumecentret har jævnligt dialog og opsøgende kontakt med Præhospitalets personale om konkrete patientforløb, hvor der er behov for opfølgning. Det samme gælder ledelsen på andre sygehuse, som har overflyttet traumepatienter til AUH. Traumedatabase Siden 1999 er alle traumepatienter registreret i en lokal database i samarbejde mellem Anæ. afd., Afd. E og Traumecentret. Der er her opbygget et solidt, statistisk materiale bl.a. til forskningsbrug.

7 7 National Traumedatabase Parallelt med den lokale traumedatabase samarbejder Traumecentret med traumecentrene på Rigshospitalet, i Odense og Ålborg om udvikling af en fælles national traumedatabase. Traumedatabasen er rykket lidt nærmere, da der er nedsat en styregruppe, som tager sig af samarbejdet med Sundhedsstyrelsen og konneks til den akutte kliniske database, der aktuelt er under udvikling. 6.0 Uddannelse og undervisning Teamtræningskurser: I 2012 blev traumeteamtræning afholdt tre gange med repræsentation fra alle tilknyttede specialer - samt fra ambulancedistributørerne Falck og Responce. Alle medlemmer af traumeteamet forventes at have gennemgået traumeteamtræning. Teamtræningskurserne er under fortsat udvikling. Afdelingerne er under pres, og det er sværere at få tilmeldinger til kurserne. Derfor har Traumecentret arbejdet på en samlet, mere opstrammet model for teamtræningskurserne på det akutte felt: Nemlig Traumeteamtræning; Akut Medicinsk teamtræning og Teamtræning for modtagelse af børn. Første step er et pilotkursus i april 2013, hvor der afholdes et halvdags traumeteamtræningskursus i stedet for det vanlige heldagskursus. Introduktion for skadestue- og anæstesisygeplejersker Traumecentret afholder i samarbejde med skadestue og anæstesi en fælles årlig introduktionsdag til traumemodtagelsen. Hovedvægten er lagt på praktiske procedurer. ATLS og ATCN ATLS og ATCN eller tilsvarende traumekursus anbefales i Traumemanualen til læger og sygeplejersker i traumeteamet. Traumecentret administrerer fortsat sygehusets ATLS/ ATCN pulje. Konferencer Traumecentret har deltaget med præsentationer på National Traumekonference 2012, RH, samt på det norske BEST traumenetværksmøde nov (www.bestnet.no) nov er Traumecentret, AUH vært ved Anden Nationale Traumekonference i DK. (www.traumekonference.dk )

8 8 7.0 Driftsdata I 2012 har Traumecentret modtaget 626 traumepatienter. Det vil sige, at antallet har stabiliseret sig i forhold til de foregående år. Traumepatienterne er kommet til skade på mange forskellige måder: faldulykker; arbejdsulykker; selvskade; brand etc. Men trafikuheld er ubetinget den primære årsag til udløsning af traumekald. Figur Antal traumer Antal traumeptt fordelt på måneder 2012, AUH Januar Februar Marts April Maj Juni J uli Aug ust Sep tember O ktobe r November December Regional statistik tilskadekomst og dræbte i trafikken, 2012 Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken er heldigvis fortsat faldende. Østjylland, som er AUHs primære optageområde for traumepatienter, følger landsgennemsnittet for alvorligt tilskadekomne, men Østjylland har i 2012 haft et markant fald i antal trafikdræbte. Figur 3 Beretning om Østjyllands Politis Virke i 2012 Mange af de helikopterindbragte traumepatienter er kommet til skade trafikken i Midt- og Vestjyllands politikreds. Her er der desværre flere alvorligt tilskadekomne og dræbte som følge af høje hastigheder på mange lange, lige vejstrækninger. (Midt- og Vestjyllands politi, Årsberetning 2012)

9 9 Figur 4 Midt- og Vestjyllandspolitikreds (Kilde: Midt- og Vestjyllands politi, Årsberetning 2012) ISS score scoring af alvorlighedsgrad ved tilskadekomst, AUH Under traumepatienternes indlæggelse bliver deres reelle skader opgjort og omsat til et scoringssystem (Injury Severity Score = ISS). ISS score fra 1-11 betyder ingen til lettere tilskadekomst; ISS fra betyder moderat tilskadekomst og ISS fra >16 betyder svær tilskadekomst ultimativt død. Som det ses af figur 5, har mellem 50 og 60 % af traumepatienterne fra år været uskadte eller lettere tilskadekomne (ISS 1-6) De sværest tilskadekomne (ISS > 15) har udgjort ca 12 % de seneste år. Denne overtriage er til dels tilsigtet for at være på den sikre side - og forventet i forhold til traumekaldskriterierne. Men det er klart, at for mange uskadte og lettere tilskadekomne patienter er ressourcekrævende, og indebærer risiko for at sløve traumeorganisationen. Derfor følges tallene nøje, og der arbejdes på at tilpasse traumekaldskriterierne. Figur 5: Traumepatienter fordelt på år og ISS score i % ISS fordeling - traumepatienter, AUH % af traumeptt - ISS score ISS 1-6 ISS 7-11 ISS ISS ISS > 20 Køn og svær tilskadekomst Det er kendt fra traumestatistikken, at mænd kommer oftere - og mere alvorligt - til skade end kvinder. Dette var også tilfældet i 2012, hvor der blev indbragt 406 mænd og 220 kvinder, svarende til de senere års procentvise fordeling. Andelen af svært tilskadekomne mænd (ISS > 15) er dog i 2012 faldet til 19 % fra 25,4 % i 2011 og 22,4 % i Andelen af svært tilskadekomne kvinder (ISS > 15) ligger stabilt på omkring 15 %. Traumepatienter fordelt på alder Aldersfordelingen for de tilskadekomne var i 2012 uden overraskelser. Det er fortsat de unge voksne, der oftest kommer til skade.

10 10 OBS databasen opgør aldersgrupper < 40 år i 5 års intervaller og > 40 i 10 års intervaller. Figur 6 Traumepatienter fordelt på alder Traumeptt fordelt på alder, 2012, Aarhus Traumecenter. N = Antal > 69 alder Overflyttede traumepatienter fra andet sygehus indenfor 24 t efter tilskadekomst: I 2012 var 62 af de 626 traumepatienter overflyttet til AUH efter modtagelse på andet sygehus. Antallet er faldende. Formentlig fordi mange patienter visiteres direkte til AUH fra længere afstande. Vi har eksempler på primært indbragte traumepatienter med akutlægebil fra Åbenrå og vest for Silkeborg. Hovedparten af overflyttede traumepatienter er fra sygehuse i Region Midt, men vi har også fået patienter fra sygehuse i Region Syd og Region Nord. Helikopterindbragte: Traumecentret fik i 2012 indbragt 61 traumepatienter med akutlægehelikopteren. Traumecentret har fulgt de indbragte traumepatienter tæt a.h.t. ressourceforbrug, patientbehandling og logistik. Udvidet traume: I det første hele år med Udvidet traume har vi haft 27 tilfælde, hvilket svarer til det forventede. Nødkirurgi på traumestuen: Fra 2012 er registrering af nødkirurgi på traumestuen påbegyndt. Se nedenstående. Figur 7

11 11 Fordeling på døgnet Traumepatienternes ankomst til Traumecentret afspejler nogenlunde samfundsaktiviteten. De fleste traumepatienter ankommer i dag- og aftenvagt med det største peak mellem kl. 15 og 19, hvor bemandingen er trappet ned i forhold til dagtimerne. Der er ikke korrigeret for weekend o. lign. i nedenstående skema. Men generelt må konkluderes, at hovedparten af traumepatienter kommer udenfor normal arbejdstid. Figur 8 Traumeptt 2012, fordelt på ankomsttidspunkt Aarhus Traumecenter (N = 626) Antal / antal i procent antal i % kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl kl Tidsrum Figur 9: Hvor indlægges traumepatienterne umiddelbart efter modtagelsen? År -> Operationsgang Intensivafdeling Neurointensiv Observationsafdeling Sengeafdeling Andet hospital timers stue Andet Uoplyst Total Eksternt samarbejde udenfor hospitalet Planlægning af udflytning til DNU Det Ny Universitetshospital AMK Akut Medicinsk Koordinationscentral Præhospitalet Akutlægebilerne, Region Midt Akulægehelikopter, Region Midt og Nord BEST Traumenetværk i Norge (www.bestnet.no ) Andre traumecentre, primært i Danmark Andre akutafdelinger, primært i Region Midt Katrinebjerg Akutflowprojekt, klinisk logistik

12 Indsatsområder 2013 Implementering af observationsperiode for traumepatienten i skadestuen Fælles, dansk traumekonference Opdatering af Traumemanual Udarbejdelse af kompetenceprofil for traumeteamleder Opfølgning for overflyttede (enstrengede) traumepatienter. Tilpasning af teamtræningskurser E-dok dokumenter i relation til traumepatienter EPJ Traumekalds SFI Triage og traumekaldskriterier Klinisk logistik Implementering af nyt akutkaldssystem på AUH, NBG Fagligt fokus på bl.a. traumatisk hjertestop, hypotermi, udsigtsløs behandling og overdragelse. Tilpasning af traumekaldskriterier Anne Marie Ulrichsen, Traumekoordinator: Ole Mølgaard, Traumecenterleder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow 1 Projektevaluering Caretech Innovation Akutflow Deltagere/partnere: Aarhus Universitet Alexandra Instituttet Cetrea Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Herning Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Uddannelse i Akutmedicin for læger

Uddannelse i Akutmedicin for læger Uddannelse i Akutmedicin for læger Generel beskrivelse Uddannelse i akutmedicin for læger skal bl.a. understøtte udvikling af faglighed, kvalitet, hensigtsmæssige patientforløb og ledelse i de fælles

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014.

Årsplan 2014. Årsplanen beskriver de områder, som DCO ud fra sit arbejdsgrundlag har planlagt at arbejde med i 2014. Årsplan 2014 Indledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse nedsatte i foråret 2013 en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en handlingsplan for organdonation. Dels for at styrke den indsats,

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013

Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013 1 Beredskabsplan Ortopædkirurgisk afdeling November 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Afdeling O ved aktivering af beredskab 1.1.1. Tilkaldsliste læger 1.1.2. Tilkaldsliste plejepersonale 1.1.3.

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Aarhus Universitetshospital: Skejby Sygehus, Psykiatrisk Hospital og Aarhus Sygehus. Sammensætning af

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Årsberetning 2007 for LAKK

Årsberetning 2007 for LAKK Årsberetning 2007 for LAKK 1. Baggrund Denne årsberetning beskriver de aktiviteter, som har været omfattet af LAKK s virksomhed i 2007. De beskrevne aktiviteter skal ses i lyset af, at jeg først pr. 1/3

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Børneafdelingen, afsnit C1 Regionshospitalet Herning den 22. maj 2008 Indhold Side Sammenfatning...............................................................

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende

Behov for forbedringer. Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Århus Sygehus Afdeling Geriatrisk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

At arbejde i traumeteam

At arbejde i traumeteam At arbejde i traumeteam Kommunikation, samarbejde og ledelse Resource Management Få overblik Prioritere og fordele opgaverne Ledelse og team-koordinering God og sikker kommunikation Mobilisering av tilgængelige

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Juni 2009 Udarbejdet af følgegruppen for dokumentation af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Intern audit af terapeutjournal

Intern audit af terapeutjournal Intern audit af terapeutjournal Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Juni 2008 Auditgruppe: Fysioterapeut Marianne Amorsen Ergoterapeut Bente Biehl Fysioterapeut

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune

Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Implementeringens kunst Succes med akutteam i Sønderborg Kommune Der er ca. 76.000 indbyggere i Sønderborg Kommune Disposition Fase 1 Idéudvikling og afklaring Fase 2 Planlægning Fase 3 Implementering

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere