Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Byrådet's møde Tirsdag den 15-09-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen"

Transkript

1 Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Ulla Larsen, Helle Caspersen, Henrik Nielsen, Ove Engstrøm, Andreas Pless, Finn Olsen, Jens Munk, Dorthe Ullemose, Mads Fredeløkke, Lone Juul Stærmose, Henning Duvier Stærmose, Bo Hansen, Pia Dam, Hanne Klit, Søren Kongegaard, Flemming Madsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Jesper Kiel, Susanne Gustenhoff, Steven Johannes Legêne, Jens Erik Laulund Skotte, Steen Tinning, Annelise Ømand, Torben Jensen Afbud: Hanne Ringgaard Møller, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden behandling af budget 2016 og overslagsårene Godkendelse af ny Handicappolitik Drifts udbud på vej og grønne områder Bevillingssag vedr. økonomirapport for april kvartal Halvårsregnskab pr. 30. juni Renovering af Boligselskabet BSB Svendborgs afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken Endelig vedtagelse af affaldsplan Vejafvandingsbidrag Orientering Lukket - Iværksætterhus nr. 2 Kvægtorvet (Fremtidsfabrikken) Lukket - Ejendomshandel Lukket - Orientering... 18

2 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning i Byrådet den : Der var spørgsmål fra Viggo Stellinger. Der var afbud fra Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A). Som suppleanter var indkaldt Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). Byrådet godkendte dette. Borgmesteren meddelte, at dagsordenpunkt nr. 3 udgår, da sagen først behandles i EBK den 23. september Dagsorden godkendt behandling af budget 2016 og overslagsårene /41037 Beslutningstema: Indstilling af budgetforslag 2016 og overslagsårene til Byrådets 1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Direktionens budgetudkast lægges til grund for Svendborg Kommunes budget 2016 og overslagsårene og fremsendes til Byrådets 1. behandling. Vedlagte forslag til takster for 2016 fremsendes til Byrådets 1. behandling Fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 21. september 2015 kl Sagsfremstilling: Til Økonomiudvalgets møde den 18. august 2015 forelå budgetnotat, som sammenfattede det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for I notatet er nærmere beskrevet hvilke ændringer, der er indarbejdet i basisbudgettet. Basisbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i overslaget for 2016 i budget 2015, og justeret med en række tekniske betonede ændringer, ændringer som følge af økonomiaftalen for 2016, herunder nyt indtægtsbudget. For yderligere oplysninger henvises til budgetmappens afsnit 2, hvor budgetnotatet er optrykt. 1

3 Direktionen har med udgangspunkt i basisbudgettet og den fastlagte økonomiske politik udarbejdet udkast for budget Direktionens budgetudkast er gennemgået på Byrådets budgetseminar den 25. august 2015 og er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Kommunen har den 28. august 2015 fået svar på sine ansøgninger, som medfører et mindre provenu vedr. særtilskud på 0,3 mio. kr., og et merprovenu vedr. lån på 38,0 mio. kr. I forhold til budgetforslaget er der opnået ekstra lånedispensation som grundet den økonomiske politik ikke er indarbejdet, men som giver mulighed for ekstra anlægsramme. Direktionen har på den baggrund udarbejdet revideret budgetudkast i balance til 1. behandling. Der vedlægges revideret budgetforslag til 1. behandling med tilhørende opdateret resultatoversigt, hvor de ændrede forudsætninger er indarbejdet. Direktionen anbefaler at det reviderede budgetudkast lægges til grund for 1. behandlingen. Budgetforslaget for 2016 med resultatoversigt af 3. september 2015 udviser herefter et forbrug af likvide aktiver på kr. Resultatet af ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på kr., som sammen med budgetlagt låneoptagelse på kr. og finansforskydninger på skal medgå til finansiering af anlægsudgifter på kr., samt afdrag på lån på kr. Budgetmaterialet i det foreliggende udkast hviler på, at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastsættes til 26,80 procent. Grundskyldspromillen fastsættes til 23,32 promille (for landbrugsjord dog 7,2 promille svarende til lovens maksimum). Der opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme (kommunens egne ejendomme undtaget) baseret på 11,66 promille af grundværdier og 8,75 promille af forskelsværdier. Forslaget er baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i I forbindelse med 2. behandling af budgetforslaget skal der tages særskilt stilling hertil. Det oplyses endvidere, at den kirkelige udskrivningsprocent udgør 1,05 procent. Beslutning om eventuel ændring meddeles af Provstiet inden 2. behandling af budgettet. Med udgangspunkt i budgetforslag til 1. behandling er der udarbejdet forslag til takster for På grund af den pressede tidsplan, er det kun taksterne for Social- og Sundhedsudvalget, som har behandlet taksterne inden udsendelse af nærværende dagsorden. Taksterne fremgår af vedlagte bilag. Fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budgettets 2. behandling den 6. oktober 2015 fastsættes til mandag den 21. september 2015 kl Ændringsforslag skal ske på særskilt bilag til resultatoversigten, som fremsendes til Økonomi og Udbud. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte notat indeholdende en opdateret resultatoversigt. 2

4 Bilag: Åben - Takstoversigt til 1. beh. af budget 2016 Åben - direktionens justerede budgetforslag til 1. beh. Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Budgetforslaget oversendes til 2. behandlingen og indstillingen tiltrædes i øvrigt. Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). 3. Godkendelse af ny Handicappolitik 14/16190 Beslutningstema: Godkendelse af forslag til ny Handicappolitik Indstilling: Direktionen indstiller, at forslag til ny Handicappolitik godkendes. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 3. februar 2014 besluttet, at der skal udarbejdes en ny Handicappolitik. Administrationen har udarbejdet et forslag til ny Handicappolitik. Handicappolitikken er inspireret af drøftelser og ideer fra temamødet med borgere, Handicaprådet og politikere i efteråret De centrale temaer i handicappolitikken er valgt ud fra den prioritering, som borgere og Handicaprådet har foretaget på temamødet og derefter sat i relation til FN s Handicapkonvention. Desuden er konkrete ideer fra temamødet i politikken angivet som eksempler på ideer til handling. Handicappolitikken er overordnet, og går på tværs af kommunens organisering og indsatser. Politikken skal integreres i Svendborg Kommune som en helhed. Forslaget har været i høring. Der er indkommet 20 høringssvar. Høringssvarene er generelt set positive, og der er bred enighed om, at politikken spiller godt sammen med kommunens øvrige politikker samt at 3

5 politikkens indhold er relevant og udstikker en god retning for den fremadrettede udvikling af området. Der er desuden indkommet flere konkrete forslag til ændringer af skrifttype, skriftsstørrelse og ændringer i politikkens layout. Der er enkelte høringssvar der udtrykker kritik af det udarbejdede forslag. For eksempel finder Familieafdelingen, at forslaget primært har fokus på voksne borgere med fysisk funktionsnedsættelse. Familieafdelingen efterspørger i den sammenhæng større fokus på børn og unge med handicaps og psykiske funktionsnedsættelser generelt, som for eksempel autisme, kromosomfejl og ADHD m.fl. Pårørenderådet i Center for Handicap udtrykker ligeledes kritik af forslaget til Handicappolitik. De efterspørger en mere forpligtende politik. En forpligtigelse af de politiske udvalg, til at gennemføre indsatser der understøtter politikkens grundprincipper. Der er desuden høringssvar der udtrykker ønske om gennemførelse af konkrete initiativer. På baggrund af de indkomne høringssvar er forslag til ny Handicappolitik revideret. Der er foretaget følgende ændringer: Farvevalget er ændret Baggrundsfarverne er ændret Billeder er ændret Skriftfarven er ændret Antallet af orddelinger er reduceret Der er desuden foretaget sproglige tilretninger og omformuleringer De konkrete rettelser fremgår af bilagte oversigt over redaktionelle ændringer i forslag til ny Handicappolitik. Bilag: Åben - Oversigt over redaktionelle ændringer Åben - Oversigt incl. høringssvar vedr. ny Handicappolitik juli 2015 Åben - Udkast til handicappolitik Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Indstilles. Gonzalo Carrillo (Ø) var fraværende. Som suppleant deltog Susanne Gustenhoff (Ø). Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Indstilles. Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : 4

6 Indstilles. Andreas Pless (C) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Udgik. Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). 4. Drifts udbud på vej og grønne områder. 14/32919 Beslutningstema: Beslutning om sammensætning af nyt driftsudbud omkring grønne områder og veje. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets afgørelse, at evaluering af samarbejde med HedeDanmark tages til efterretning, opgavebeskrivelse tilpasses i forhold til miljø- og driftshensyn., renhold af offentlige toiletter udbydes sammen med kommunens øvrige renholdelsesopgaver, vintertjeneste tilpasses udbudssammensætning, og ny vejlov, renhold i bymidten tilpasses i sammensætning og udbudsform, reparation af afvandingselementer holdes uden for driftsudbud, fejning i det åbne land udbydes separat, vandløbsvedligeholdelse udbydes separat, sengekørsel udbydes separat, virksomhedsoverdragelse af medarbejdere ikke indgår som forudsætning i et nyt udbud. Sagsfremstilling: Der blev 1. maj 2012 indgået aftale med HedeDanmark om drift og vedligehold af grønne områder, veje mv. Kontrakten er forlænget med 11 måneder, så den udløber 31. marts Der har generelt været tilfredshed med driftskontrakten. Se evalueringsnotat omkring HedeDanmark, som er med som bilag. I det nuværende udbud indgår opgaver, som Svendborg Kommune tidligere løste i eget regi. Som forventet har det vist sig, at det kan være ønskeligt at tilpasse udbuddet, da en del af opgaverne ikke løses af de entreprenører, som direkte byder ind på opgaven. 5

7 Der er tale om områder som sengekørsel, renhold af offentlige toiletter, reparation af afvandingselementer og fejning i det åbne land. Opgaverne vurderes løst bedre ved, at der er kontakt direkte mellem udførende og kommunen. Vandløbsvedligeholdelsen adskiller sig fra flere af de øvrige områder, som har været omfattet af den nuværende kontrakt, idet opgaven kræver specialentreprenører. Det er vigtigt for arbejdets udførelse, at den vindende entreprenør har kapacitet og faglighed til at udføre opgaven, samt at der er en direkte kontakt mellem entreprenør og kommunen. Enkelte opgavebeskrivelser tilpasses. Serviceniveauet opretholdes, dog ændres udførelsestidspunktet for enkelte opgaver, så det tilpasses behovet i forhold til biotop, miljø, vejtekniske forhold mv. Renholdelse i bymidten har i perioden været udført til udførelseskrav med bestemt antal gange og tidspunkt for udførelse. Dette har dog vist sig ikke altid at være hensigtsmæssigt. Renholdelsen varierer hen over året og derfor ændres arbejdets beskrivelse for bedre at indsætte renhold, når dette er nødvendigt og de steder, hvor der er behov for dette. Vinteropgaverne indeholdt i dette udbud tilpasses så mængde og sammensætning passer med sommeropgaverne. Dette for at opnå størst sammenhæng, og derved gode udbudsmuligheder. Der er i det oprindelige udbud ikke forudsat, at medarbejderne som arbejder på de kontraktbundende opgaver skal virksomhedsoverdrages til en eventuelt ny entreprenør. Så derfor vil dette vilkår ikke være en del af et nyt udbud. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Ingen bemærkninger. Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Bilag: Åben - Oplæg til MKT Åben - Evaluering af samarbejdet med Hededanmark Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Et flertal (V, C, og O) godkendte indstillingen, idet reglerne om virksomhedsoverdragelse af medarbejderne gøres gældende i det kommende udbud. Et mindretal (A og Ø) begærede sagen standset og forelagt Byrådet, idet der ønskes en grundigere evaluering af konsekvenserne af udliciteringen. Beslutning i Byrådet den : Torben Jensen foreslog, at sagen blev tilbagesendt til MKT. For stemte 6 (A) Imod stemte 17 (V, B, C, O, L, Anne Lise Ømand, Lone Juul Stærmose og Henning Stærmose) Undlod 6 (F, T og Ø) 6

8 Liste A stillede følgende vedtagelsesforslag: 1. Der foretages en evaluering af udliciteringen af Entreprenørafdelingen. Evalueringen skal tage sigte på at belyse de konsekvenser om er beskrevet i det nyligt igangsatte forskningsprojekt i KORA. Det betyder, at alle konsekvenserne for medarbejderne og for budgetterne i hele kommunen skal undersøges. Det skal ligeledes belyses, hvilken indflydelse udliciteringen har haft på kvalitet og service. Endvidere skal evalueringen indeholde en risikovurdering i forhold til, at de vindende virksomheder kan gå konkurs eller må opgive opgaven. 2. Det kommende udbud på det grønne område forbliver samlet, således at de nuværende medarbejdere der varetager opgaven i dag overdrages samlet til en evt. ny arbejdsgiver. Det skal også sikres, at i et fremtidigt udbud, er virksomhedsoverdragelsesloven gældende. Man stemte om forslag 1. For stemte: 12 (A, F, T og Ø) Imod stemte: 17 (V, B, C, O, L, Anne Lise Ømand, Lone Juul Stærmose og Henning Stærmose) Man stemte om forslag 2. For stemte: 12 (A, F, T og Ø) Imod stemte: 17 (V, B, C, O, L, Anne Lise Ømand, Lone Juul Stærmose og Henning Stærmose) Man stemte herefter om flertalsindstillingen fra MKT. For stemte: 17 (V, B, C, O, L, Anne Lise Ømand, Lone Juul Stærmose og Henning Stærmose) Imod stemte: 12 (A, F, T og Ø) Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). 5. Bevillingssag vedr. økonomirapport for april kvartal 15/1930 Beslutningstema: Fælles bevillingssag på baggrund af fagudvalgenes budgetkontrol pr. 30. juni Indstilling: Direktionen indstiller, at 7

9 der gives en samlet tillægsbevilling finansieret af kassen på 29,8 mio. kr., idet et tilsvarende beløb er lagt i kassen i Sagsfremstilling: I forlængelse af økonomirapporten rejses en tillægsbevillingssag, hvor der ansøges om en samlet tillægsbevilling, som for så vidt angår driftsbudgettet er neutral på kassen. Tillægsbevillingen vedr. bl.a. bevillingsomplaceringer vedr. midtvejsregulering af tilskud og udligning og afledte konsekvenser på driftsbudgettet samt sager, hvor Direktionen har fået til opgave at finde finansiering, herunder køb af Jessens Mole 12 og etablering af nyttejobs i CETS. Tillægsbevillingen omfatter tillige udligning af den negative anlægspulje (reserveret til overførsler mellem årene), der udgør 29,8 mio. kr., som foreslået finansieret af kassen, idet modposten til puljen i budget 2016 er tilbageført kassen. Midtvejsreguleringen medfører et at kommunen modtager et integrationstilskud på 4,1 mio. kr., hvor der foreslåes afsat 1,1 mio. kr. til merudgifter under jobcenteret, samt 1,0 mio. kr. i merudgifter til modtageklasser under Børn og Unge. Restbeløbet på 2,1 mio. kr. afsættes i en pulje reserveret til evt. yderligere udgifter på området. Det skal bemærkes, at der i tillægsbevillingen er afsat en pulje på 6,2 mio. kr., som reserveres til et forventet merforbrug på indkomstoverførselsområdet. Herefter tilbagestår omkring 10 mio.kr. i forventet merforbrug på overførselsindkomstområdet, der i givet fald skal peges på finansiering til ved regnskabsafslutningen. En del af disse udgifter er omfattet af budgetgarantien. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte oversigt. Tillægsbevillingen er neutral i forhold til kassen. Bilag: Åben - oversigt tillægsbevillinger ØK/byråd - bilag dagsorden Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). 6. Halvårsregnskab pr. 30. juni /

10 Beslutningstema: Der aflægges halvårsregnskab pr. 30. juni Indstilling: Direktionen indstiller halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015, til Byrådets godkendelse. Sagsfremstilling: I forlængelse af fremlagte Økonomirapport pr. 30. juni 2015, fremlægges halvårsregnskabet til Byrådets godkendelse. Regnskabsaflæggelsen er lovbestemt fra 2011 og skal godkendes af Byrådet senest på første møde i september og inden 1. behandling af budgettet for det kommende år. Aflæggelsen af halvårsregnskabet er ikke omfattet af revisionspligt. Halvårsregnskabet består af en kortfattet regnskabsopgørelse og en regnskabsoversigt specificeret på bevillingsniveau, hvortil der knyttes en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat, samt forklaring til årsagerne til afvigelser fra det budgetterede årsbudget. Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2015 er inkl. periodiserede refusioner og medfinansiering på sundhedsområdet. Det forventede årsregnskab indeholder en intern omposteringsart (art 9) for forventet slutkontering (svarende til 2014 niveau) af overhead fra rammeinstitutionerne. Konteringen på art 9 sker internt mellem udvalgsområderne, hvorved de forventede serviceudgifter samlet set er upåvirket. Den interne artskontering er ikke omfattet af kommunens ordinære budgetlægning, hvorfor det forventede årsregnskab ekskl. art 9 ligeledes fremvises (identisk med Økonomirapporten pr. 30. juni 2015). Halvårsregnskabet fremlægges i vedlagte resultatopgørelse og oversigt. Indtægter og serviceudgifterne pr. 30. juni 2015 udviser et forbrug svarende til godt halvdelen af det forventede årsregnskab 2015: 1. Indtægterne udviser 1.849,3 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 3.546,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 3.515,6 mio. kr. 2. Serviceudgifterne udviser 1.228,8 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 2.407,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2.382,1 mio. kr. 3. Overførselsudgifterne udviser 439,9 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 1.043,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på 1.026,8 mio. kr. 9

11 Renteudgifterne udviser 10,7 mio. kr. og et forventet årsregnskab på 18,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 60,7 mio. kr. Anlægsregnskabet pr. 30. juni 2015 udviser et nettoforbrug på 48,6 mio. kr., mod et forventet årsregnskab på 229,1 mio. kr. og et korrigeret budget på 227,0 mio. kr. Regnskabstal pr. 30. juni 2015 er indsendt til Danmarks Statistik den 13. juli Specifikke indberetninger på forventet årsregnskab er indberettet til Social- og Indenrigsministeriet pr. 31. august Økonomirapport pr. 30. juni 2015 indeholder redegørelse vedr. forventninger til årsregnskabet og budgetafvigelser. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Bilag: Åben - Resultatopgørelse pr halvårsregnskab Åben - Forventet regnskab 2015 Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). 7. Renovering af Boligselskabet BSB Svendborgs afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken 12/19251 Beslutningstema: Byrådets godkendelse af fysiske helhedsplaner samt indskud og garantistillelse ifm. renovering af Boligselskabet BSB Svendborgs afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken. Indstilling: Direktionen indstiller, 10

12 at kommunen godkender den fysiske helhedsplan med hensyn til renovering og modernisering, at kommunen godkender kommunal kapitaltilførsel til renoveringsprojekterne på kr ,-, tilføres fra puljen Støtte til opførsel af almennyttige boliger, at kommunen garanterer for de lån, der i forbindelse med støttede arbejder iht. skema A på 325 mio. kr. optages til renoveringsprojekterne i BSB Svendborg afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken, at kommunen garanterer for de lån, der i forbindelse med ustøttede arbejder iht. skema A på 32,7 mio. kr. optages til renoveringsprojekterne i BSB Svendborg afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken, og at godkendelse af Landsbyggefondens Skema B (endeligt anlægsbudget på baggrund af licitation) og skema C (byggeregnskab) delegeres til administrationen, samt at påtegning af krav om kommunegaranti sker administrativt. Sagsfremstilling: Boligselskabet BSB Svendborg har i gennem flere år forhandlet med Landsbyggefonden (LBF) og Svendborg Kommune om udvikling og finansiering af renoveringsprojekter for afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej og afdeling 7504, Jægermarken. Boligerne i begge afdelinger er nedslidte og utidssvarende med stigende klima- og skimmelproblemer. BSB Svendborg har nu fremsendt projektforslag, økonomiberegning og skema A til byrådets godkendelse, efter at beboerne i begge afdelinger i juni måned 2015 har godkendt projekterne. Projekterne omhandler sammenlægning af nogle lejligheder, øget tilgængelighed til andre lejligheder og modernisering af køkken og/eller bad til de resterende lejligheder. Desuden moderniseres tag, facader, vinduer, kloak, ventilation, altaner, opgange m.m. Det samlede boligantal ændres i afd fra 275 til 250 boliger og i afd fra 261 til 246 boliger. Det samlede boligantal reduceres således fra 536 til 496 boliger. Boligerne fordeler sig som 114 sammenlagte boliger, 143 tilgængelige boliger og 239 moderniserede boliger. Desuden etableres et nyt fælleshus fælles for de to afdelinger. Endvidere er der afsat midler til renovering af udearealer. Projekt for udearealerne skal udvikles i samarbejde med beboerne og Svendborg Kommune. Fremtidig huslejeniveau: Huslejeniveauet for afd er pr. 1. juli 2015 kr. 627 pr. m2 pr. år, og vil stige i gennemsnit med kr. 76 til i alt kr. 703 pr. m2 pr. år. En stigning på ca. 12 %. Som krævet af LBF fordeles stigningen differentieret i forhold til de forbedringer, der gennemføres i de enkelte boliger. Til sammenligning bemærkes, at en reduktion af projektet til kun at omfatte 11

13 de helt nødvendige vedligeholdelsesarbejder (og uden LBF støtte), vil indebære en huslejestigning over de nærmeste år på ca. 30 %, og dette uden modernisering af køkkener og baderum. Huslejeniveauet for afd er pr. 1. juli 2015 kr. 745 pr. m2 pr. år, og vil stige i gennemsnit med kr. 79 til i alt kr. 824 pr. m2 pr. år. En stigning på ca. 10½ %. Som krævet af LBF fordeles stigningen differentieret i forhold til de forbedringer, der gennemføres i de enkelte boliger. Til sammenligning bemærkes, at en reduktion af projektet til kun at omfatte de helt nødvendige vedligeholdelsesarbejder (og uden LBF støtte), vil indebære en huslejestigning på ca. 20 % over de nærmeste år, og dette uden modernisering af køkkener og baderum. Forventet tidsplan: Godkendelse af skema A i Landsbyggefonden i oktober Projektering fra oktober 2015 med beboerinddragelse frem til sommeren Prisindhentning ved licitation i sept./okt Udarbejdelse af skema B og godkendelse i byråd og LBF fra oktober til december Byggestart primo Gennemførelse under hensyntagen til genhusning med forventet sluttidspunkt primo Der lægges op til, at godkendelse af Skema B (endeligt anlægsbudget på baggrund af licitation) og skema C (byggeregnskab) delegeres til administrationen, samt at påtegning af krav om kommunegaranti sker administrativt. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Afdeling 7502, Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej: Anlægsbudget: LBF støttede byggearbejder kr LBF ustøttede byggearbejder kr LBF gruppe 3 byggearbejder ustøttede kr I alt kr Ovennævnte er grundlag for skema A. Det må forventes, at der vil komme mindre justeringer / forøgelser frem til skema B, herunder indeks fremskrivning. Budgetark, der danner grundlag for Skema A, er udarbejdet ved index 130,2 (juli måned 2012). Direkte kommunal støtte / økonomi: Landsbyggefonden kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på kr ,-. Kommunen, boligorganisationen og realkreditinstitut bidrager med hver 1/5, og LBF bidrager med 2/5. Kommunens bidrag udgør således kr ,-. Kommunal garantistillelse: De støttede byggearbejder finansieres med realkreditlån, hvor kommune og Landsbyggefond garanterer for hver 50 %. De ustøttede byggearbejder finansieres dels med tilskud fra BSB Svendborg og LBF i alt kr Restbeløbet kr

14 finansieres med realkreditlån, hvor foreløbigt behov for kommunegaranti udgør ca. 84 %. De ustøttede gruppe 3 byggearbejder finansieres dels med tilskud fra BSB Svendborg med ca. kr og restbeløbet kr finansieres med realkreditlån, hvor foreløbig opgjort behov for kommunegaranti udgør 0 %. Samlet garantistillelse: Støttede lån 50 % af kr kr Ustøttede lån 84 % af kr kr I alt kr Afdeling 7504, Jægermarken: Anlægsbudget: LBF støttede byggearbejder kr LBF ustøttede byggearbejder kr LBF gruppe 3 byggearbejder ustøttede kr I alt kr Ovennævnte er grundlag for skema A. Det må forventes, at der vil komme mindre justeringer / forøgelser frem til skema B, herunder indeks fremskrivning. Budgetark der danner grundlag for Skema A, er udarbejdet ved index 130,2 (juni måned 2012). Direkte kommunal støtte / økonomi: Landsbyggefonden kræver en kapitaltilførsel til afdelingen på kr ,-. Kommunen, boligorganisationen og realkreditinstitut bidrager med hver 1/5, og LBF bidrager med 2/5. Kommunens bidrag udgør således kr ,-. Kommunal garantistillelse: De støttede byggearbejder finansieres med realkreditlån, hvor kommune og Landsbyggefond garanterer for hver 50 %. De ustøttede byggearbejder finansieres dels med tilskud fra BSB Svendborg og LBF med i alt kr Restbeløbet kr finansieres med realkreditlån, hvor foreløbigt behov for kommunegaranti udgør 84 %. De ustøttede gruppe 3 byggearbejder finansieres, dels med tilskud fra BSB Svendborg med ca. kr og restbeløbet kr finansieres med realkreditlån, hvor foreløbig opgjort behov for kommunegaranti udgør 0 %. Samlet garantistillelse: Støttede lån 50 % af kr kr Ustøttede lån 84 % af kr kr I alt kr Generelt: Det præcise omfang af Svendborg Kommunes garanti fastsættes først, når renoveringen er færdig, da garantiens omfang er afhængigt af ejendommenes fremtidige vurdering. De kommunale garantier vil ikke belaste lånerammen. Risikoen ved garantiforpligtelsen vil være knyttet til den økonomiske drift i afdelingerne og boligorganisationen fremadrettet, hvor udlejningssituationen er den væsentligste enkeltstående forudsætning. Der forventes ikke at blive udlejningsproblemer i området. 13

15 Udlejningssituationen i kommunen har det sidste år været i klar bedring, og der er i dag stort set ingen ledige almene familieboliger. Kapitaltilførslen på i alt kr ,- kommer til udbetaling i perioden mellem skema A og skema B, og tilføres fra puljen Støtte til opførsel af almennyttige boliger. Projektets udførelse vurderes at bidrage til en direkte beskæftigelse med et omfang af 185 årsværk. Hertil skal lægges den afsmittende effekt, der er ved indkøb af materialer og andre ydelser. Lovgrundlag: Almenboligloven. Bilag: Åben - Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd Indstillingsskrivelse Skema A. Brev.pdf Åben - Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd Helhedsplan 22. maj 2015.pdf Åben - Indstillingsskrivelse Skema A Toftemarken/Klintemarken/Frilandsvej afd bilag 2 til indstilingsskrivelse, skema A.pdf Åben - Indstillingsskrivelse Skema A, Jægermarken afd Indstillingsskrivelse Skema A. Brev..pdf Åben - Indstillingsskrivelse Skema A, Jægermarken afd Helhedsplan 3. juni 2015.pdf Åben - Indstillingsskrivelse Skema A Jægermarken afd. 7504, bilag 2, revideret bilag 2 indstillingsskrivelse Skema A. rev pdf Åben - Huslejeniveauer Toftemarken 7502 og Jægermarken huslejer, sammenligning sendt til Svendborg kommune.pdf Åben - Foreløbig kommunal garantistillelse Toftemarken 7502 og Jægermarken _001.pdf Åben - Konsekvensvurdering af renovering Jægermarken/Toftemarken Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). 8. Endelig vedtagelse af affaldsplan 13/7016 Beslutningstema: Vedtagelse af Affaldsplan for Svendborg Kommune 14

16 Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd, at nærværende forslag til affaldsplan for Svendborg Kommune vedtages. Sagsfremstilling: På Byrådets møde den 28. april 2015 blev det vedtaget at sende forslaget til affaldsplan i høring, med en tilføjelse om at indsamling af genanvendelige materialer også skulle omfatte metal, pap og papir. Høringsperioden startede med annoncering i ugeavisen den 9. juni og sluttede den 4. august. Der er indkommet to høringssvar(vedlagt), som i al væsentlighed er positive, for eksempel med hensyn til genanvendelsesmålene og vejledningsindsatsen i forhold til erhverv generelt og bygge- og anlægsaffaldet specifikt. Høringssvarene vil ikke medføre ændringer i planen og planen sendes derfor uændret til vedtagelse. Fælles for de to høringssvar er dog et ønske om at udvide plastindsamlingen til også at omfatte blød plast, og administrationen vil derfor undersøge markedet for aftagere i forbindelse med udbud af de nye ordninger. De øvrige spørgsmål/bemærkninger, der nævnes i høringssvaret fra DN, relateret til Kraftvarmeværket og eventuelt lokalt biogasanlæg mv. vil blive besvaret i samarbejde med relevante afdelinger. Med hensyn til Frontløberordningen har administrationen allerede modtaget henvendelse fra 3 forskellige områder, som ønsker at komme i betragtning. Affaldsplanen er vedlagt som bilag og kan endvidere ses på Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Området er brugerfinansieret det vil sige, at alle udgifter til affalds/ressourcehåndteringen skal dækkes af taksterne, der betales af henholdsvis borgere og virksomheder. Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven Affaldsbekendtgørelsen Ressourcestrategi og plan Danmark uden affald Regeringens strategi for affaldsforebyggelse Bilag: Åben - Høringssvar fra borger Åben - Høringssvar fra DN Svendborg vedr. Affaldsplan - Affaldsplan høringssvar docx.pdf Åben - Affaldsplan for Svendborg Kommune pdf 15

17 Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den : Indstilles med den tilføjelse, at kommunale institutioner særskilt skal leve op til affaldsplanens målsætninger om affaldssortering og genanvendelse. Det undersøges, om der er grundlag for lokale indsamlingssteder for haveaffald. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). 9. Vejafvandingsbidrag /841 Beslutningstema: Krav om tilbagebetaling af afregnet ekstra vejafvandingsbidrag for årene ved Svendborg Spildevand A/S efter dom afsagt af Østre Landsret. Indstilling: Direktionen indstiller: At Svendborg Kommune kræver beløbet tilbagebetalt af Svendborg Spildevand A/S At der indledes tiltag for at justere betalingsvedtægten. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede den 23. oktober 2010, at betale et beløb til Svendborg Spildevand A/S på kr. ekskl. renter ( kr.), svarende til knap 6 mio. kr. ekskl. moms. Dette var i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets afgørelse, hvorefter Svendborg Kommune skulle have betalt for lidt for afledning af vand fra de kommunale veje i perioden Ved dom afsagt af Østre Landsret den 13. februar 2015 fik Slagelse Kommune medhold i en retssag mod Forsyningssekretariatet, idet Forsyningssekretariatet afgørelser om forhøjelse af kommunens betaling for afledning af vand fra de kommunale veje blev anset for ugyldige, på grund af manglende hjemmel til at træffe sådanne afgørelser. Forsyningssekretariatet skulle anke til Højesteret inden 14 dage for at være sikker på, at Landsrettens dom var neutraliseret medens sagen 16

18 kørte til Højesteret. Forsyningssekretariatet fik først anket sagen den 12. marts 2015, dvs. knap en måned efter dommens afsigelse. Forsyningssekretariatet forsøgte at få Højesteret til at tillægge anken opsættende virkning. Højesteret afviste at give anken opsættende virkning. Svendborg Kommune ikke var enig i Forsyningssekretariatets afgørelse, hvorfor det ekstra vejafvandingsbidrag for udbetaltes til Svendborg Spildevand A/S med forbehold om tilbagebetaling. Fra og med budget 2011 blev der afsat yderligere ca. 2,6 mio. kr. årligt i budgettet, til imødegåelse af det til 8 % forhøjede vejafvandingsbidrag. Af Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for 2015 fremgår: For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Spildevandsselskabet på 8 % af anlægsudgifterne til kloaklednings-anlæggene, herunder udgifter, til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. Idet det må anses for den mest korrekte måde, at agere på i henhold til Landsrettens bindende dom og undgå forældelse af kravet om tilbagebetaling er der ifølge Advokatfirmaet Horten 2 muligheder: 1. En aftale om suspension af forældelsesfristen eller 2. Kommunen kræver beløbet tilbagebetalt. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Evt. tilbagebetaling af det ekstra afregnede vejafvandingsbidrag vil tilføre kassen knap 6 mio. kr. netto, ligesom der fremadrettet må være en mindreudgift for kommunen. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Jørgen Lundsgaard (I) var fraværende. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). 10. Orientering 13/

19 Sagsfremstilling: Jesper Kiel (Ø) oplyser, at Enhedslisten har udpeget Jens Erik Laulund Skotte som suppleant for Susanne Gustenhoff til Integrationsrådet. Beslutning i Byrådet den : Til efterretning. Jørgen Lundsgaard (I), Hanne Ringgaard Møller (B) og Curt Sørensen (A) var fraværende. Som suppleanter deltog Annelise Ømand (løsgænger), Steen Tinning (B) og Torben Jensen (A). 11. Lukket - Iværksætterhus nr. 2 Kvægtorvet (Fremtidsfabrikken) 12. Lukket - Ejendomshandel 13. Lukket - Orientering 18

20 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 20:45 Lars Erik Hornemann Birger Jensen Mette Kristensen Jesper Ullemose Ulla Larsen Helle Caspersen Hanne Ringgaard Møller Henrik Nielsen Ove Engstrøm Andreas Pless Jørgen Lundsgaard Finn Olsen Jens Munk Dorthe Ullemose Mads Fredeløkke Lone Juul Stærmose Henning Duvier Stærmose Curt Sørensen Bo Hansen Pia Dam Hanne Klit Søren Kongegaard Flemming Madsen Bruno Hansen Arne Ebsen Jesper Kiel Susanne Gustenhoff Steven Johannes Legêne Jens Erik Laulund Skotte 19

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Mads Fredeløkke, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen

Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Dagsorden Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Ulla Larsen, Helle Caspersen, Hanne Ringgaard Møller,

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 15-09-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 15-09-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 15-09-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Ulla Larsen, Helle Caspersen, Henrik Nielsen, Ove Engstrøm,

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 31-03-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 31-03-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 31-03-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Ulla Larsen, Helle Caspersen, Hanne Ringgaard Møller,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-09-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Ulla Larsen, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno Hansen, Jesper Kiel

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 09-10-2012 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 31-08-2015 08:30 D116 Afbud fra: Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 5. Sundby-Hvorup Boligselskab - Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B). 2014-10015. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2

Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Referat Økonomiudvalget's møde Fredag den 23-01-2015 Kl. 9:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere