6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:"

Transkript

1 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser Årsregnskab gennemgang af virksomhedsplaner Renovering og modernisering af Hovedbiblioteket - anlægsregnskab Ny struktur for Pederstrupområdet - stus DBC - ansøgning om ekstraordinært tilskud Sager på lukket møde 1. Meddelelser a) Oversigt over medlemstal på byggelegepladser og i klubber Bilag: Oversigt over medlemstal (udsendes) b) FKKA?s Fritids- og Kulturudvalg inviterer til konference november 2004 på Pharmakon i Hillerød Bilag: Program for konferencen (udsendes) c) Teerarrangement 22. oktober 2004 i Baltoppen Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 1: Til efterretning. 2. Årsregnskab gennemgang af virksomhedsplaner Kultur- og Fritidsudvalget den 6. april 2004, pkt. 10. Kultur- og Fritidsudvalget den 4. maj 2004, pkt. 11. Kultur- og Fritidsudvalget den 2. juni 2004, pkt. 9. Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2004, pkt. 17. Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2004, pkt. 3. Resumé Forts behandling af årsregnskaber 2003? virksomhedsplaner/årsberetninger. Følgende er inviteret til dialog med udvalget: Kl : Leder og souschef for Ballerup Ungdomsskole Janne Gaardhøje og Michael Jørgensen Kl Lederen af Ballerup Fritidscenter Jakob Greve. Jacob Greve har meldt afbud p.g.a. ferie. Bilag De tidligere udsendte virksomhedsplaner for institutionerne bedes medbragt. Kultur- og Fritidsudvalget soplæg årsrapporterne/virksomhedsplanerne drøftes. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Godkendt. 3. Renovering og modernisering af Hovedbiblioteket - anlægsregnskab Kultur- og Fritidsudvalget den 9. januar 2001, pkt. 2. Kultur- og Fritidsudvalget den 6. juni 2000, pkt. 11. Kultur- og Fritidsudvalget den 7. august 2001, pkt. 14. Økonomiudvalget den 21. august 2001, pkt. 13. Kommunalbestyrelsen den 27. august 2001, pkt. 7. Kultur- og Fritidsudvalget den 2. april 2002, pkt. 3.

2 Økonomiudvalget den 23. april 2002, pkt. 13. Kommunalbestyrelsen den 29. april 2002, pkt. 6. Kommunalbestyrelsen har i alt bevilget kr. til renovering m.v. af Ballerup Bibliotek. Regnskab for afholdte udgifter Bevilling Mindreudgift Bilag Regnskabsoversigt og regnskabsskema. Kommunalbestyrelsen soplæg regnskabet godkendes. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 3: Indstilles til godkendelse. 4. Ny struktur for Pederstrupområdet - stus Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2002, pkt. 9. Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2002, pkt. 1.d. Kultur- og Fritidsudvalget den 3. september 2003, pkt. 5. Kultur- og Fritidsudvalget den 27. maj 2003, pkt. 1.b. Kultur- og Fritidsudvalget den 4. november 2003, pkt. 1.c. Resumé Der skal vedtages en ny struktur for museumsdriften i Pederstrup. Nedenfor beskrives 3 modeller? et kommunalt museum, et foreningsdrevet museum eller oprettelse af en fond, som skal drive Ballerup Egnsmuseum. Sammensætning af bestyrelsen er tidligere besluttet således: Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget 2 repræsentanter fra Historisk Forening Lederen af Stadsarkivet 1 repræsentant fra Ballerup Bibliotekerne 1 leder-/lærerrepræsentant fra folkeskolerne Museumslederen er sekretær for bestyrelsen Alternivt foreslår Kultur & Fritid følgende sammensætning: 1 repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget 2 repræsentanter fra Ballerup Historiske Forening Lederen af Stadsarkivet 1 repræsentant fra erhvervslivet Direktøren for fonden er sekretær for bestyrelsen BAGGRUND Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet, der skal udarbejdes et forslag til ny struktur for museet i Pederstrup for få museumsdriften samlet og derved professionaliseret. Baggrunden er bl.a., der er en samdrift af et foreningsdrevet egnsmuseum og kommunalt finansierede aktiviteter, som resulterer i uklare opgave- og kompetencefordelinger. Denne uklarhed har betydet, der løbende er sket en aktivitetsudvidelse, som delvist er politisk besluttet og delvist er sket via en knopskydning i konsekvens af Ballerup Egnsmuseums egne initiiver. Denne frivillige indss har haft stor betydning for kulturlivet i Ballerup Kommune. Initiiverne er dog nogle gange sket uden, man har forholdt sig til eventuelle driftsøkonomiske konsekvenser. Udviklingen på det samlede museumsområde er både en arealmæssig udvidelse og en udvidelse i antal rum, som indeholder museum: 1972: Museet flytter til Lindbjerggaard i Pederstrup. 1972: 1972: Anlæg af museumshave m.m.

3 1993: Etablering af Lynsmedens Hus indeholdende en smedie og en købmandsbutik 1995: Opsynsmand fraflytter sin bolig, og udenomsarealerne vokser (vedligeholdelse af frivillige fra museet) 1996: Etablering af Olgaudstillingen 1996: Arkæologisk samling flyttes fra Grisehuset til vestlængen på Pederstrupgaard. 2003: Arkæologisk samling flytter tilbage til Grisehuset. 2004: Åbning af ny permanent udstilling?fra Stenøkse til computer? 2004/05: Planlægges etablering af humle-, krydderi- og dufthave RESSOURCEMÆSSIGE KONSEKVENSER Sammenblandingen af politisk vedtagne aktivitetsudvidelser og museets egne initiiver betyder, der skal tages stilling til det fremtidige aktivitets- og udgiftsniveau på det museale område. MODELLER FOR NY STRUKTUR For sikre en klarere ansvars- og kompetencefordeling fremover er der behov for en ny struktur, og her kan peges på 3 modeller, som alle vil påvirkes af den ovenfor nævnte stillingtagen til fremtidigt aktivitets- og udgiftsniveau. Visionen er fremtidssikre museumsdriften, således den ikke er så personafhængig, og således der tages vare på kulturarven. De 3 modeller er følgende: Model 1: Kommunalt museum Model 2: Foreningsdrevet museum Model 3: Oprettelse af en fond Model 1 (Eksempel: Søllerød Museum) Karakteristika for kommunal museumsdrift: Ejerforhold: Kommunen er samlingsejer En del af kommunens kulturaktivitet Direkte kommunal indflydelse/styring Fagligt indhold direkte under Kommunalbestyrelsen Kommunalt ans personale Direkte link til museumslederen Administrivt/økonomisk adskilt Der ydes kommunalt driftstilskud Fordele: Kultur- og Fritidsudvalget får maksimal indflydelse Ulemper: Museumsdriften mister den folkelige forankring Historisk Forening vil ikke aflevere deres genstande Model 2: (Eksempel: Værløse Museum) Karakteristika for foreningsdrevet museum: Ejerforhold: Foreningen er samlingsejer? kommunen stiller de fysiske rammer til rådighed og giver tilskud til driften Personalet er ans af foreningsbestyrelsen (både professionelle og frivillige) Hvis foreningen ophører tilfalder dens samling Ballerup Kommune til opbevaring og anvendelse efter det af foreningen tilsigtede formål. Såfremt kommunen ikke ønsker fortsætte museets drift, kan Københavns Amtsmuseumsråd træffe afgørelse om samlingernes videre opbevaring). Kommunalbestyrelsen er repræsenteret i bestyrelsen Der ydes kommunalt driftstilskud

4 Fordele: Maksimal motivion for frivillige medarbejdere Kommunalbestyrelsen har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen, kun moralske Der kan blive mulighed for yde fradragsberettigede gaver til museet Ulemper: Begrænset indflydelse på museets aktiviteter Risiko for manglende professionalisme i museets drift Model 3: (Eksempel: Museet på Kroppedal) Karakteristika for museet som fond: Ejerforholdet: Fonden ejer samlingerne, som indskydes af Ballerup Egnsmuseum Både forening og kommune indskyder kapital i fonden i form af kontant indskud og aktiver Kommunalt anste kan?overgå? til ansættelse under fondet Der udpeges en bestyrelse, som har følgende overordnede ansvar: Ø Godkende forslag til budgetter og regnskaber Ø Godkende museets årsberetning og virksomhedsplan Ø Forslagsstiller vedrørende kommunens bygninger og udenomsarealerne Ø Iværksætte udviklingsinitiiver (ad-hocudstillinger). projekter m.v.) Ø Fastsættelse af takster Ø Ansættelse af museumsdirektør Fordele: Indflydelse (via medlemmer i museumsbestyrelsen) uden eje samlingerne De økonomiske bindinger er kendt og kan styres Krav om opretholdelse af skoletjenesten kan fremgå af formålsparagraffen i vedtægten for fonden (det kan det også i de øvrige modeller, såfremt hovedbidragsyder stiller krav om det) Der kan blive mulighed for yde fradragsberettigede gaver til museet Ulemper:Ingen kendte ÅBNINGSTIDER Med de nuværende aktiviteter er åbningstiderne: Tirsdag-fredag: Søndage: Sommer? , Vinter Lørdage og mandage LUKKET KONKLUSION På baggrund af ovenstående redegørelse skal de anbefales, der arbejdes videre med model 3? oprettelse af en fond. Formål og kommissorium vil herefter fremgå af vedtægter og forretningsorden for fonden. Ifølge lov om fonde og visse foreninger 1, stk. 2, nr. 7 vil en aftale som beskrevet under model 3 IKKE være omftet af loven, idet?institutionens drift overvejende dækkes af kommunale midler, og institutionen er undergivet tilsyn af det offentlige, hvis det i institutionens vedtægt er fasts, det offentlige træffer bestemmelse om anvendelse af institutionens midler i tilfælde af dennes opløsning? Kultur- og Fritidsudvalget soplæg der oprettes en fond pr. 1. januar 2005 (Ballerup Egnsmuseum Fonden) til varetage driften af museet i Pederstrup, arbejdet med oprettelsen af en fond samt udarbejdelse af vedtægter

5 igangsættes snarest, det alternive forslag til bestyrelsessammensætning godkendes, forslag til vedtægter samt navne på bestyrelsesmedlemmerne forelægges udvalget, Ballerup Kommune ved fondens stiftelse indskyder en kontant beløb til driftsudgifter svarende til ca. 0,4 mio. kr. samt stiller museumsleder, sekretarisbistand og bygninger til rådighed for museumsdriften Ballerup Historiske Forening indskyder aktiver i form af genstande, der er uvurderlige, men forsikringssummen svarer til ca. 11 mio.kr., og ovenstående beslutning sker under forudsætning af, Ballerup Historiske Forening indskyder aktiver som foreslået. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 4: Udvalget anbefaler foreløbigt, model 3 godkendes samt den alternive bestyrelse udvides til 6 personer, idet Kultur- og Fritidsudvalget får 2 pladser i bestyrelsen. Sagen forelægges på ny. 5. DBC - ansøgning om ekstraordinært tilskud Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2004, pkt. nr. 11. Resumé Kultur- og Fritidsudvalget ønskede inden en beslutning om bevilling af ekstraordinært tilskud til DBC en redegørelse for foreningens medlemsforhold samt budget for de aktiviteter, der ansøges om ekstraordinært tilskud til. I forlængelse af udvalgets beslutning om indhente supplerende oplysninger fra foreningen omkring medlemssammensætning og budget for aktiviteterne, der søges tilskud til. Medlemsopgørelsen pr. 31. december 2003 giver et retvisende billede af foreningens medlemsstus jf. foreningens formand, Bent Röder. Aktive medlemmer: 569 U/25 år, Ballerup: 10 U/25 år, andre kommuner: år, Ballerup: år, andre kommuner: 244 O. 60 år, Ballerup: 5 O. 60 år, andre kommuner: 142 Af ovenstående oversigt fremgår det, foreningen er ved et engageret stykke arbejde lykkedes med holde sammen på sin medlemsskare i en for foreningen vanskelig periode. Foreningen har endvidere fremsendt et budget for turenes gennemførsel samt regnskab for de dele af aktiviteterne, der er gennemført. Det fremgår, der er udgifter for samlet set kr. Finansiering Deltagerbetaling kr. Rest kr. Bilag Foreløbigt regnskab, rejse- og løbsudgifter 2004, DBC Budget, rejse- og løbsudgifter 2004, DBC Medlemsoplysninger pr. 31. december 2003 Sæsonplan (udsendes) Kultur- og Fritidsudvalget soplæg der ydes DBC et tilskud på kr. og foreningen selv finansierer de resterende kr. DBC aflægger endeligt regnskab for tilskuddets anvendelse

6 tilskuddet finansieres af kontoen til lokaleleje i Ballerup Super Arena, og omplaceringen medtages i førstkommende kvartalsopfølgning. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 5: Godkendt. O kunne ikke medvirke. V ønsker tilskuddet begrænset til kr. under hensyntagen til den forholdsvis lave andel af medlemmer under 25 år, der er bosiddende i Ballerup Kommune. 6. Budgetforslag 2005 Mødet sluttet kl.: Mødet omfter siderne 1-9 Åben dagsorden (punkterne 1-5) siderne 1-3 Lukket dagsorden (punkt 6) Sign.: Grethe Larsen, Ley Plum, Lene W. Nielsen, Inger Christensen, Tom Nielsen, Kåre Harder Olesen, Stig Møller Nielsen.

3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af "Elverkongens Krone" 5

3... Teatergruppen Klima søger om en underskudsgaranti til opførelse af Elverkongens Krone 5 Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 9. august 2005, Kl. 08.00 i Udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Fremtidig anvisning af Musikhuset... 3 3... Teergruppen

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 13. maj 2003, Kl. 13.00 i udv.værelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 11. januar 2005, Kl. 08.15 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december vedr. regnskabsafslutningen for 2004 *

2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8. december vedr. regnskabsafslutningen for 2004 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 4. januar 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. om stuspå UU-området * 2. Meddelelse: Økonomiudvalgets skrivelse af 8.

Læs mere

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. august 2012 kl. 10.00 i F2 Mødet slut kl. 14.40 MØDEDELTAGERE Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 92 Referat Mødedato: 1. november 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1. Dance

Læs mere