Djurslands UdviklingsRåd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djurslands UdviklingsRåd"

Transkript

1 Djurslands UdviklingsRåd Formand: Borgmester Vilfred Friborg Hansen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde tlf: , Sekretariat: Djursland Erhverv, Stabrandvej 51, 8560 Kolind, tlf: , Referat af møde i DUR, torsdag den 15. maj 2008 kl i Administrationsbygningen, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft med efterfølgende bestyrelsesmøde i Fonden for Djursland Erhverv. Til stede: Nich Bendtsen, Kirstine Bille, Kaj Møldrup Christensen, Alice Espeholt, Hans Gæmelke, Vilfred Friborg Hansen, Hans Erik Husum, Jens Jensen, Torben Jensen, Jesper Mathiesen, Lars Møller, Poul Møller, Peter Hjulmand Nielsen, Finn Pedersen, Aage Rasmussen, Jesper Kaas Schmidt, Erik Sejersen og Gunner Sørensen. Afbud fra: Niels Jensen og Flemming Rasmussen Gæster (under pkt. 6): Mika Leth Petersen, Syddjurs Kommune, Jakob Worm, Energitjenesten, Kirsten Bech Hansen og Karen Just, LAG-Djursland. Dagsorden: 1. Velkomst ved borgmester Vilfred Friborg Hansen 2. Godkendelse af referat af DUR-møde den 10. marts Fastsættelse af dato for dialogmøde mellem DUR og bestyrelserne for Destination Djursland, Djurslands Erhvervsråd og Kompetencerådet 4. Fremtidssikring af uddannelsestilbuddet på Djursland. Brev fra VUC-Djursland og Djurslands Erhvervsskoler er vedlagt. 5. Orientering om DUR-relevante aktiviteter i: Djursland Erhverv Djurslands Erhvervsråd Destination Djursland Djurslands Landboforening Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Lokal Aktionsgruppe Djursland Region Midtjylland 6. Temadrøftelse: Grønt tema Nationalpark Mols Bjerge ved planlægningschef Mika Leth Petersen, Syddjurs Kommune DjursEnergiLand ved konsulent Jakob Worm, Energitjenesten Status på Kolindsund-projektet. Status på Lokal AktionsGruppe-Djursland ved formand Kirsten Bech Hansen og LAG-konsulent Karen Just. 7. Drøftelse af forslag til proces vedr. den kommende evaluering af DUR 8. Eventuelt Herefter afholdes der bestyrelsesmøde i den erhvervsdrivende fond Fonden for Djursland Erhverv, hvor DUR er bestyrelse. Dagsorden: 1. Aflæggelse af revideret årsregnskab for Revideret årsregnskab udsendes. 2. Eventuelt 1

2 Ad 1. Velkomst ved borgmester Vilfred Friborg Hansen Formanden bød velkommen til mødet, der bliver det sidste i Syddjurs Kommunes formandskab. Borgmester Torben Jensen, Norddjurs Kommune, overtager formandskabet i resten af perioden frem til udgangen af 2009 mens kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt besætter posten som konstitueret udviklingsdirektør. Ad 2. Godkendelse af referat af DUR-mødet den 10. marts Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Ad 3. Fastsættelse af dato for dialogmøde mellem DUR og bestyrelserne for Destination Djursland, Djurslands Erhvervsråd og Kompetencerådet. Dialogmødet blev fastsat til mandag den 25. august kl Det blev samtidig besluttet, at invitere bestyrelsen for LAG-Djursland til at deltage i mødet. Ad 4. Fremtidssikring af uddannelsestilbuddet på Djursland. Formanden orienterede om brevet til DUR fra forstanderne på VUC Djursland og Djurslands Erhvervsskoler. I brevet redegør forstanderne for igangsættelse af en analyse med henblik på en fusion mellem de to uddannelsesinstitutioner og beder om en positiv tilkendegivelse fra DUR til initiativet. Sekretariatet udarbejder en kvittering til skolerne. Ad 5. Orientering om DUR-relevante aktiviteter: Djursland Erhverv: Den udsendte skriftlige orientering gav anledning til et spørgsmål om DE har tilstrækkelige ressourcer til at sekretariatsbetjene den kommende Kompetenceråd. Finn Pedersen påpegede, at DE pt. har en ubesat konsulentstilling og at det vil være vanskeligt for DE at betjene Kompetencerådet uden at DE får tilført flere ressourcer, såfremt arbejdet omfatter mere end blot udarbejdelse af mødeindkaldelser og referater. Djurslands Erhvervsråd: Flere gav udtryk for, at de fandt, at formandens beretning på erhvervsrådets generalforsamling gav et for negativt billede af den aktuelle situation på Djursland. Finn Pedersen mente, at erhvervsrådet havde skitseret et positivt udgangspunkt, men nødvendigvis også må udpege de områder, hvor der endnu er plads til forbedring, for at være troværdige i forhold til medlemskredsen. Formanden havde netop understreget muligheden for at udnytte det positive momentum til at gøre en indsats indenfor områder, f.eks. uddannelses- og kompetenceudvikling, hvor der stadig er et gab mellem Djursland og andre dele af Region Midtjylland. Midtjysk Turisme: Torben Jensen beklagede, at Region Midtjylland, i modsætning til flere andre regioner, ikke ønsker at medfinansiere turisterhvervets egen markedsføringsindsats. Erik Sejersen mente ikke, at finansiering af markedsføring var en regional opgave og pegede på, at Region Midtjylland i stedet bidrager med betydelige midler til projekter vedr. oplevelsesøkonomien, nationalparker og oplevelsesfyrtårne. Poul Møller omtalte, at engelske turismeeksperter har peget på, at Djursland har de største potentialer til udvikling af helårsturisme og nævnte herunder Århus Lufthavn og Nationalpark Mols Bjerge samt en stor interesse fra potentielle investorer. Djurslands Landboforening: Hans Gæmelke omtalte et konstruktivt møde mellem Djurs Biogas og repræsentanter for de 2 kommuner, som peger fremad for de påtænkte biogasanlæg. Flere pegede på, at de påtænkte biogasanlæg passer fint ind i kommunernes fælles VE-strategi og opfordrede til at fremskynde sagsbehandlingen. 2

3 Norddjurs Kommune: Torben Jensen orienterede om trafikministerens besøg i Randers, hvor hun fik præsenteret planerne for det nordlige hængsel samt om planerne for en fast forbindelse over Randers Fjord, hvor man nu påbegynder en VVM-undersøgelse. Torben Jensen omtalte ligeledes planerne for etablering af en letbane mellem Århus og Grenaa, hvor der nu arbejdes på at anskaffe helt nyt materiel i stedet for det brugte materiel fra Svendborg-banen. Torben Jensen kunne desuden fortælle om stor efterspørgsel på såvel erhvervsjord som byggegrunde til parcelhuse og sommerhuse. Endelig glædede han sig over, at truslen mod Grenaa-Varberg ruten er afblæst, idet Grenaa Havn er kommet med i det kommende forsøg med modulvogntog. Syddjurs Kommune: Vilfred Friborg Hansen omtalte kommunens vellykkede erhvervskonference, hvor der blev præsenteret 7 konkrete idéer til projekter der giver anledning til store forventninger. Tiden for byggesagsbehandlingen er nu nede på 6-8 uger og der er fortsat stor efterspørgsel efter erhvervsjord, mens der kan konstateres nogen afmatning på efterspørgslen efter jord til boliger. Kommunen forventer, at planlægning nationalparkprojektet kan påbegyndes ved årsskiftet når Skov & Naturstyrelsen har afsluttet arbejdet med nationalparken i Thy. Borgmesteren beklagede, at dele af projektet vedr. anlæg af den vestlige adgangsvej til Lufthavnen må udskydes til Region Midtjylland: Erik Sejersen omtalte, at analysegrundlaget vedr. Regionens modelprojekter for landsbyudvikling har skabt politisk interesse fra miljøministerens side. Han omtalte endvidere, at Regionen påtænker at etablere et særligt program for erhvervsudvikling i landdistrikterne i Kaj Møldrup Christensen kunne supplere med oplysninger om, at der nu er truffet aftale om at etablere trådløse bredbåndsforbindelser overalt i Region Midtjylland. Ad 6: Grønt tema. Nationalpark Mols Bjerge: Planchef Mika Leth Petersen, Syddjurs Kommune gennemgik nationalparkprojektets forhistorie og gav en aktuel status på projektet. En bekendtgørelse er undervejs og forventes færdig ved årsskiftet. Herefter skal bekendtgørelsen i høring frem mod en forventet vedtagelse i efteråret Der skal desuden nedsætte en bestyrelse for Nationalparken. I den efterfølgende debat blev der især peget på, at der skal laves en udviklingsplan for Nationalparken, der bl.a. kan sikre, at Nationalparken kommer til at spille sammen med kommunens planstrategi og kommende kommuneplan, men også at der opstilles fælles standarter for f.eks. stisystemer, der kommer til at omfatte hele Djursland. LAG-Djursland: Formand Kirsten Bech Hansen og LAG-konsulent Karen Just orienterede om kriterierne for at LAG en kan yde tilskud til konkrete projekter og oplyste, at der d.d. er indkommet 28 ansøgninger til et samlet beløb af 9,8 mio. kr. til den aktuelle ansøgningsrunde. LAG en har 7,4 mio. kr. til projekter i samt yderligere et beløb på 1,476 mio. kr. til fiskeriområdet i Efterfølgende blev især samspillet mellem LAG en og kommunernes strategi for udvikling i landdistrikterne og herunder medfinansiering af LAG-projekter berørt. Kirsten Bech Hansen udtrykte ønske om, at der fremover afsætter midler til kommunal medfinansiering og at LAG-bestyrelsen bør kunne regne med kommunale medfinansiering til de projekter, som bestyrelsen indstiller til støtte. I modsat fald vil kommunerne komme til at fungere som en overbestyrelse, der kan underkende indstillingerne fra LAG en. På den anden side blev der peget på, at kommunerne har en 3

4 naturlig interesse i, at de projekter, der opnår kommunal medfinansiering også bidrager til at gennemføre kommunernes strategi for landdistriktsudvikling. Drøftelsen blev afsluttet med en opfordring til at udnytte de gode muligheder for at skabe et større samspil mellem den fælles LAG og kommunernes strategier til gavn for udviklingen i Djurslands landdistrikter. DjursEnergiLand: Konsulent Jakob Worm fra Energitjenesten, der fungerer som sekretariat for projektet, orienterede om visionen og den kommende organisering af projektet. Han gennemgik også nogle eksempler på påtænkte konkrete projekter, der kan bidrage til energibesparelser og et CO 2 - neutralt Djursland på sigt. I den efterfølgende debat blev det understreget, at klimatopmødet i København i 2009 vil skabe meget stor opmærksomhed om energibesparelser, CO 2 -udledning og øget brug af vedvarende energikilder. Denne opmærksomhed skal udnyttes til at påvirke holdninger til energispørgsmålet hos befolkningen og virksomheder, således at de omsættes i konkrete handlinger til gavn for miljøet. Der blev ligeledes peget på, at kommunerne, som de største virksomheder på Djursland, bør gå forrest og feje for egen dør, ved f.eks. at tænke i energirenovering og energibesparelses i eksisterende og nye bygninger, anvende VE som drivmiddel i kommunale køretøjer og på andre måder vise det gode eksempel. Kolindsund: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, Norddjurs Kommune, oplyste, at der snarest bliver indkaldt til et møde mellem kommunerne, der skal drøfte et kommissorium for den påtænkte analyse af udviklingsmulighederne for Kolindsund. Han forestillede sig, at der kan blive tale om, at udarbejde 2-3 mulige scenarier. Plancher fra præsentationerne af Nationalpark Mols Bjerge, LAG-Djursland og DjursEnergiLand er vedhæftet referatet. Ad 7. Drøftelse af forslag til proces vedr. den kommende evaluering af DUR Konstitueret udviklingsdirektør Nich Bendtsen præsenterede et forslag til proces for evaluering af det første 1½ år af det nye DUR. Han fandt, at skiftet i formandskabet til Norddjurs Kommune var en god anledning til at se nærmere på, hvordan den nye organisering har fungeret. Han lagde op til, at sekretariatet udarbejder et spørgeskema til DURs medlemmer som afsæt til en evalueringsdrøftelse på DUR-mødet den 14. august Forslaget blev godkendt. Ad 8. Eventuelt. Vilfred Friborg Hansen benyttede lejligheden til at takke DURs medlemmer og sekretariat for et godt samarbejde i den forløbne formandsperiode. Referat af bestyrelsesmøde i den erhvervsdrivende fond Fonden for Djursland Erhverv Tid: Onsdag den 15. maj 2008 kl Sted: Administrationsbygningen, Lundbergsvej 2, Ebeltoft Til stede: Nich Bendtsen, Kirstine Bille, Kaj Møldrup Christensen, Alice Espeholt, Hans Gæmelke, Vilfred Friborg Hansen, Hans Erik Husum, Jens Jensen, Torben Jensen, Jesper Mathiesen, Lars Møller, Poul Møller, Peter Hjulmand Nielsen, Finn Pedersen, Aage Rasmussen, Jesper Kaas Schmidt, Erik Sejersen og Gunner Sørensen. Afbud fra: Niels Jensen og Flemming Rasmussen 4

5 Dagsorden: 1. Aflæggelse af revideret årsregnskab for Revideret årsregnskab udsendes. 2. Eventuelt Ad 1. Aflæggelse af revideret årsregnskab for Finn Pedersen gennemgik kort hovedpunkterne i den udsendte Årsrapport, der udviser et overskud på kr. Årsrapporten blev godkendt. Årsrapport 2007, tiltrædelsesprotokollat samt protokollat for årsregnskabet blev underskrevet af de tilstedeværende. Ad 2. Eventuelt Der var intet under dette punkt. Referent Finn Pedersen

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

KOMMUNERNES VADEHAVSSEKRETARIAT

KOMMUNERNES VADEHAVSSEKRETARIAT Referat fra mødet i Det rådgivende Udvalg for Vadehavet Skærbæk Fritidscenter den 21. november 2008 Oversigt over referatpunkter: 1. Velkomst... 1 2. Godkendelse af dagsorden... 1 3. Ny trilateral vadehavserklæring...

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020.

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. November 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde

Referat af Repræsentantskabsmøde Referat af Repræsentantskabsmøde Dato: 26. februar 2014 Sted: Foreningshuset, Randers gymnastiske Forening, Udbyhøjvej 189, 8930 Randers NØ. Deltagere, bestyrelsen: Mikael Bach Langå Håndbold Klub Torben

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere