VA-afdeling 10, Hyldespjældet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VA-afdeling 10, Hyldespjældet"

Transkript

1 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 15. august 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Nina Rytter (NR) og Per Zoffmann Jensen (PZ) og Jørgen Lau (JL) BO-VEST: Michael Jensen (MJE) og Henning Larsen (HL) Afbud: Marianne Bahl (MB) Ordstyrer: VH 0. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev herefter godkendt. 1. Post Det Sædvanlige Fis, april 2013 Agendacentret Invitation til cykelture om klimatilpasning d. 20. & 27. august 2013 Invitation til Fernisering om Det bæredygtige Albertslund d. 15. august 2013 BO-VEST, Nyhedsbrev til Afdelingsbestyrelsen af 6. juni 2013 Organisationsændring i BO-VEST af 3. juli 2013 Postlisten blev taget til efterretning 2. Udvalgsreferater a) Afdelingsbestyrelsesmøderne, 7. maj, 6. juni (AFLYST) og 20. juni (ikke udsendt) b) Orienteringsreferat fra infomødet om bolignettet d. 28. maj 2013 c) Motionsudvalget d. 7. maj 2013* d) GMU d. 3. juni 2013 e) Drift/GMU d. 18. juni 2013 f) UAU, d. 13. juni 2013 g) Skulpturudvalget d. 23. juni 2013 h) Personalemøde d. 12. juni 2013 i) Byggeudvalg d. 20. juni 2013 * Afdelingsbestyrelsen var i tvivl om hvad der skal laves på boldbanen. Hverken Afdelingsbestyrelsen eller Driften kan anbefale belysning på boldbanen, begrundelsen ligger i, at det ikke er ønskeligt der bliver spillet efter mørkets frembrud. det skal dog understreges at motionsudvalget kan fremlægge forslaget om belysning på banen, på budgetbeboermødet d. 9. september Der udover, skal der tages højde for, at brugerne ikke selv kan sætte bander op og klare opmalingen. Netop hvad angår opmaling, så bedes motionsudvalget, at komme med tegning hvor og hvordan der skal males, hvad angår antallet af bænke og placering også skal dette drøftes mellem Motionsudvalget og Udearealudvalget. Referaterne blev herefter taget til efterretning 3. Evaluering af informationsmødet om bolignettet d. 28. maj 2013 MJE s artikel i Hyldeposten omhandlende antennebidraget lægges på hjemmesiden. Efterfølgende henvises af HL på i Facebookgruppen. Der var desværre ikke mange deltagere, men dem som deltog, fik dækket det behov som der blev efterlyst. 4. Forhøjelse af EL i supplementsrum Forhøjelse af 215 kr. pr. måned til 300 kr. pr. måned. Elforbruget bliver aflæst kvartalsmæssigt, og det er blevet konstateret at budgettet ikke holder, forbruget er steget voldsomt, samtidig med at for øvrige boliger er der sket et fald på 5 %. Kan det betale sig at opsætte målere? SE mente at hvis der tages en beslutning om at hæve prisen, så skal vi også tage en beslutning om at sænke prisen hvis forbruget falder. GMU foreslår at afvente til det undersøges hvad det koster at opsætte individuelle målere. Besluttet: Beslutningen udsættes til næste afdelingsbestyrelsesmøde. Driften undersøger pris for individuelle måler. Budgettet for 2014 fastholdes. Fortsættes side 2 Afdelingsbestyrelsesmøde d. 15. august 2013 Side 1

2 5. Budgetforslag 2014 Det overordnede mål, var at fastholde 0 % stigning, det har så ikke været helt nemt. Bl.a. færre indtægter på rentesiden ( ). MJE havde sendt følgende: Som det kan se, er det lykkes at fastholde 0 % stigning, men kun ved at nedsætte henlæggelserne se senere. Dette kan dog ændre sig i forhold til den særskilte indstilling om forhøjelse af betalingen for el i supplementsrum, som er fremsendt samtidig med denne mail og som ønskes behandlet forud for eller samtidig med budgettet, samt hvis I ændringer til de foreløbige budgetter på konto 119. Der er stigninger på følgende poster: Konto 106 Ejendomskat kr. Konto 111 El & varme kr. Konto 112 Adm. bidrag mm kr. konto 114 Renholdelse kr. samt færre indtægter Konto 202 Renteindtægter kr. Konto 203 Overskudsdisponering kr. For at imødegår dette og når ned på de 0 %, har jeg reduceret; Konto 115 med kr. Konto 120 henlæggelserne med kr. Vedrørende henlæggelserne, så har vi siden 2007 opdelt henlæggelserne i 3 dele: 1. Ordinære henlæggelser. Disse er fastsat uændret til kr Ekstraordinære (opsparing til tagudskiftning) iht. plan fra Ifølge planen fra 2007 burde de have været øget med kr til kr , men de er - for at holde 0% - nedsat til kr Dette beløb er så videreført i 2015 uagtet at det skulle stoppe i 2014 ifølge planen. 3. Udløbne lån. Beløbet afspejler den del af de udløbne lån, som vi har fritagelse for indbetaling til VA s dispositionsfond. Beløbet er øget med kr for derved at kunne sammenholdes med konto 105. Øvrige generelle kommentarer fremgår af budgettet. Herudover er der følgende særlige bemærkninger: Kto 116: Har foretaget de aftalte ændringer fra Abm 20/6-13, og tilføjet en ny post Etablering af køle- /klimaanlæg på ejendomskontor med kr Kto 118 1xx (Vaskeri): Budgettet er øget med ca kr., som følge af øgede El afgifter. Stigningen forventes dækket af de nuværende vaskepriser, hvilket der er taget højde for ved fastsættelse af indtægten på konto Kto 201 Indtægten for el i supplementsrum er øget fra kr til kr i forventning om godkendelse af forhøjelsen (se særskilt indstilling). I de senere år, har der været et mindreforbrug på på konto 115. Konto 115 er nedskrevet med Ny post etablering af køle-/klimaanlæg i langtidsplanen blev godkendt. Antennebidraget er uforandret. Konto 119: (motionsudvalget har endnu ikke brugt de penge som har været stillet til rådighed). Næst år laves en aktivitet til boldbanen som får kr. stillet til rådighed. Motionsudvalget opfordres endnu en gang til at bruge de midler der er afsat i 2013.) til motionsudvalget i Til husdyrudvalget (hundelegepladsen kommer under driften) kr., Hundeposeholder med affaldsspand, placeres mellem de 2 træer indenfor legepladsen i den ende ved indgangen. JL tilbyder hjælp med skiltning og inviteres som gæst til udvalgsmødet. MJE: Placeringen er efterfølgende, af hensyn til Driftens tømning, ændret til at være udenfor indhegningen tæt på lågen. Fortsættes side 3 Afdelingsbestyrelsesmøde d. 15. august 2013 Side 2

3 6. Planlægning af beboermødet d. 9. september 2013 Gennemgang af Hyldetryk (fra GMU vil der i beretningen blive nævnt Høkerlængen 2, og de problematikker der har været). Hønsegård: Forslaget som er sendt til Afdelingsbestyrelsen, fremsættes på budgetbeboermødet. Solcelleforslag: Det skal blot præciseres, at der skal til endelig godkendelse på et kommende beboermøde. Vi skal afsætte midler til at købe bistand til at udarbejde et forslag til en teknisk løsning. Besluttet: Afdelingsbestyrelsen indstiller til beboermødet, at der afsættes kr. indenfor indeværende budget, til at få udarbejdet en teknisk løsning. MJE laver en beskrivelse af, hvad kollektivt råderet er. Praktiske opgaver: Indtjekning: Michael Kassow Udarbejdelse af Hyldetryk: VH Diverse beretninger og forslag, skal være VH i hænde senest fredag d. 23. august 2013 Trykning torsdag d. 29. august: NR Uddeling, Slipperne: PZ Længerne og Store Torv: NR Stræderne: JL Kage, frugt og Kaffebrygning: NR og MB Oprydning: VH og SE 7. Skema til Styringsdialog SE, stillede spørgsmål til teksten omkring tagene. Besluttet: MJE henvender sig til BO-VEST, idet afdelingsbestyrelsen ikke er tilfreds med teksten omkring de 32 millioner der er afsat, og derfor ikke mener det står helt klart. MJE undersøger de 3,9 % i forhold til beregningstiden. 8. Udbud af opgraderinger af udearealer Udsættes til 2. september 9. Oplæg vedr. hegn i forbindelse med flytteboliger Der er en problemstilling, omkring opsatte hegn i forhold til de gamle og nye hegnregler. Besluttet: Den økonomi der ikke er brugt til hegn, vil blive brugt til udskiftning af skurfacade hvor fraktionskasserne har hængt. 10. Notat vedr. markvandring d. 18. april og 7. maj med motionsudvalget og 4. juni med UAU. Udsat til d. 2. september Fortsættes side 4 Afdelingsbestyrelsesmøde d. 15. august 2013 Side 3

4 11. Orientering fra Driften MJE fremhævede følgende punkter i sin orientering: Der har været sikkerhedsgennemgang af legeplads, med enkelte bemærkninger, som alle er rettet. Evaluering af tidlig kontortid, der havde kun været ganske få i den udvidede åbningstid. Besluttet: Forsøget fortsætter ikke, VH laver et indlæg i Hyldeposten Renovering af hegn ved Storetorv 3 Besluttet: Arbejdet udføres af ekstern tømrer sammen med de øvrige hegn/ skure ved flytteboliger. Renovering af skure m.m. grønne tage. Arbejdet afsluttet. Samlet omkostning blev kr (budget ekskl. tagplader kr ) og hertil kommer kr for Drift og vedligeholdelse de næste 2 år. Afdelingsbestyrelsen godkendte anvendelsen af kr som beskrevet. Køkkenudskiftninger, Sadelstræde 1 (i forbindelse med en genhusning). Alle 5 pladser på listen for 2013 er brugt, så denne kan komme udover. Dog har 2 er dem på listen ikke afleveret råderetsansøgningen indenfor fristen og de får nu 8 dage til at beslutte sig. Afdelingsbestyrelsen var enig i, at det nok skulle finde en løsning og tog det til efterretningen. Renovering af Aktivhus/Tøjbyttebod Afdelingsbestyrelsen ønsker et oplæg i forhold til behov og forventninger, evt. med assistance fra Victoria. MJE er gået i dialog med YouSee i forbindelse med nye kontraktforhold, da prisnedsættelsen først sker pr. 1/7 og ikke som forventet pr. 1/ En beboer har skrevet til Ejendomskontoret, BO-VEST og på Facebook, hvor vedkomne give udtryk for utryghed, da man mener at der har været mange indbrud. Det er ikke driftens og afdelingsbestyrelsens opfattelse, at der er sket en kraftig stigning i indbrud. MJE har været i dialog med BO-VEST og givet dem en redegørelse omkring de registrerede indbrud. Besluttet: MJE har besvaret henvendelse fra en beboer og det aftaltes at MJE skriver om det. 12. Tilfredshedsundersøgelse BO-VEST Udsat til mødet d. 2. september 13. Invitation til Galgebakkens 40 års jubilæum -Reception d. 23. august 2013 kl og aktiviteter d august 2013 Besluttet: Der gives en gave. 14. Forslag om ekstraordinært bestyrelsesmøde uden driftsleder d Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram Værkstedernes fremtid - Kommissorier for husdyrudvalg og legepladsudvalg Fortsættes side 5 Afdelingsbestyrelsesmøde d. 15. august 2013 Side 4

5 15. Kommende møder og kurser Afdelingsbestyrelsesmøder (Hvis ikke andet er fremført, starter møderne kl. 19:00): o 15. august o 5. september (flyttes til d. 2. september) (afbud fra JL) o 19. september (Ekstraordinært uden MJE) o 3. oktober o 7. november o 5. december (uden MJE) Beboermøde o 9. september, Budgetbeboermøde o 5. oktober, Ekstraordinært beboermøde vedr. frivilligt arbejde og aktivfest kl. 16:00 VA o 3. september, Foreningsmøde i Gadekæret kl. 17:30-21:00 BO-VEST o o 3. september, Kursus for nye Afdelingsbestyrelsesmedlemmer 21. september, Konference på Sørup Herregård 16. Nyt fra udvalgene Der var intet at bemærke. 17. Meddelelser og eventuelt Parkering på vendeplads ikke hensigtsmæssigt. Koldvandsrør sprunget på Ejendomskontoret. 18. Punkter til kommende møder - Status på vindmølle og solceller på Høkerlængen 2 - Istandsættelse ved fraflytning - Konkurrencesituationer andre lejemål for læger - SMS varslinger Således opfattet og refereret Henning Larsen, Sekretær Afdelingsbestyrelsesmøde d. 15. august 2013 Side 5

VA afdeling 10, Hyldespjældet

VA afdeling 10, Hyldespjældet Til stede Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 6. marts 2014 Vinie Hansen (VH), Per Zoffmann (PZ) og Jørgen Lou (JL) Fraværende med afbud: Sif Enevold (SE) og Nina Rytter (NR)

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken

Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken 1. Valg af dirigent Referat fra det årlige afdelingsmøde i Ådalsparken Afholdt torsdag den 11. juni 2015 kl. 18.30 I den store sal i centret med følgende dagsorden: Antal fremmødte husstande: 152 (hvert

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK).

Byggeudvalget: Vinie Hansen (VH), Jan Dahl, (JD), Ole Kristensen (OK). REFERAT Emne: Byggeudvalgsmøde Afdeling: VA afd. 10 Hyldespjældet Dato: Den 20. juni 2013 kl. 18.30-20:00 Sted: Hyldespjældets ejendomskontor 25. juni 2013 AGF/NBJ Til stede: Byggeudvalget: Vinie Hansen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 24. april 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl.17:15 18:45

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde 26. november 2013, kl. 17.00 Mødet blev afholdt hos Domea på Oldenburg Alle 3, Høje Tåstrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Rikke Nimand Frømming, bestyrelsesmedlem. Generel orientering og gennemgang af afdelingens budget/regnskab

Rikke Nimand Frømming, bestyrelsesmedlem. Generel orientering og gennemgang af afdelingens budget/regnskab Referat Mødedato: 10. juni 2015 Mødested: Afdelingskontoret, AAB afd. 2 Kontaktperson Torben Lærkesen Regnskabschef Direkte tlf.: 33760411 Mobil nr.: 21214041 E-mail: tlr@aab.dk Til stede: Afbud: Johan

Læs mere