EDR Københavns Afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EDR Københavns Afdeling"

Transkript

1 Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 10. marts 2008

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse 5 Side 2 Kontingent 6 Side 3 Kapitel 3 Økonomi og regnskab 7 Side 4-5 Kapitel 4 Ledelse 8 Side 6 Valg og valgperioder 9 Side 7 Kapitel 5 Generalforsamling: - Almindelige bestemmelser 10 Side 8 - Ordinær 11 Side Ekstraordinær 12 Side 9 Kapitel 6 Særlige bestemmelser 13 Side 10 Kapitel 7 Foreningens opløsning 14 Side 10

3 Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål Foreningens navn. 1 Foreningens navn er E.D.R. Københavns Afdeling. Stk.2 Foreningen er lokalafdeling af Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører (E.D.R.). Foreningen er stiftet den 19. december Foreningens hjemsted. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Området. Foreningens formål. 3 Foreningens formål er at samle medlemmer af Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører og andre amatørradiointeresserede. Foreningen skal arbejde for at udbrede kendskabet til betydningen af betegnelsen "Radioamatør". Foreningen skal yde medlemmerne støtte og hjælp overfor offentlige myndigheder og private, for at tilvejebringe de bedste vilkår for medlemmernes arbejde som radioamatører. Foreningen skal arbejde for at tilvejebringe, vedligeholde og udbygge et godt forhold til andre radioamatører og deres foreninger, såvel nationalt som internationalt. Foreningen skal gennem sit virke styrke kammeratskabet og dygtiggørelsen indenfor amatørradio ved at afholde: a) Tekniske kurser b) Morsekurser c) Morseprøver d) Foredrag e) Almindelige foreningsaktiviteter Foreningen er uafhængig af partipolitik. 1

4 Kapitel 2 Medlemmer, optagelse, kontingent Medlemskategorier. 4 Foreningen har 6 medlemskategorier. Aktive medlemmer, er medlemmer, som ikke kan henhøre under 4 stk Familiemedlemmer, er medlemmer af samme husstand som et aktivt medlem. Børn, er medlemmer, der ikke er fyldt 15 år. Unge, er medlemmer, som er fyldt 15 år, men ikke fyldt 26 år. Pensionister, er medlemmer, som modtager pension fra det offentlige. Æresmedlemmer, er personer, som på grund af deres særlige virke til gavn for foreningen er udnævnt til æresmedlem. Udnævnelse af æresmedlemmer skal foretages af en generalforsamling, med mindst 2/3 flertal, efter énstemmig indstilling fra foreningens ledelse. Medlemsoptagelse. 5 Som medlem kan optages enhver med interesse for amatørradio, forudsat at vedkommende ikke er ekskluderet af E.D.R. Er vedkommende ekskluderet af en anden lokalafdeling af E.D.R., skal medlemsoptagelsen forelægges til afgørelse på førstkommende generalforsamling. Aktive medlemmer betaler ved indmeldelsen et indmeldelsesgebyr på kr. 45,-. Der udleveres efter medlemmets valg et emblem eller dragtmærke. Familiemedlemmer betaler ved optagelsen et indskud på kr. 35,- til dækning af emblem eller dragtmærke og administration. Børn betaler ved optagelsen intet indskud. Unge betaler ved optagelsen et indskud på kr. 35,- til dækning af emblem eller dragtmærke og administration. Pensionister betaler ved optagelsen et indskud på kr. 35,- til dækning af emblem eller dragtmærke og administration. 2

5 Kontingent. 6 Foreningens kontingent består af et grundkontingent og en pristalsregulering. Stk. 8 Stk. 9 Grundkontingentet er pr. 1. oktober 2000 kr. 275,- pr. halvår. Ved nulstilling af forbrugerprisindekset ophøjes seneste opkrævede kontingent til grundkontingent. Pristalsreguleringen svarer til den procentmæssige stigning i forbrugerprisindekset. Regulering sker halvårlig, afrundet til nærmeste beløb deleligt med 5. Kontingentet opkræves pr. 1. april og 1. oktober. Kvartårlig kontingentbetaling kan aftales med kassereren. Er kontingentet ikke betalt 4 uger efter opkrævningsdatoen, sendes rykker tillagt gebyr, som udgør 2,5% af fuldt årskontingent, oprundet til nærmeste hele kronebeløb deleligt med årskontingent kan aftales med kassereren. Kontingentet beregnes som ét årskontingent gange 7, dog gange 5 for børnekontingenter. Aktive medlemmer betaler fuldt kontingent. Familiemedlemmer betaler halvt kontingent. Børn betaler et særkontingent på 5% af fuldt kontingent, årligt. Stk. 10 Unge betaler halvt kontingent. Stk. 11 Pensionister betaler halvt kontingent. Stk. 12 Æresmedlemmer er kontingentfrie. Stk. 13 Nedsat kontingent kan bevilges, når særlige grunde foreligger. Begrundet, skriftlig ansøgning tilstiles formanden. Ledelsen træffer den endelige afgørelse, som skal være enstemmig. Stk. 14 Kontingentrestance udover 3 måneder betragtes som en udmeldelse. Fornyet optagelse sker i henhold til 5. 3

6 Kapitel 3 Økonomi og regnskab 7 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal omfatte følgende: a) Kasseregnskab b) Driftsregnskab c) Statusopgørelse pr. 31. december. Stk. 8 Ved revision af regnskabet skal begge de valgte revisorer, eller én valgt revisior og den valgte revisiorsuppleant, deltage. Det reviderede regnskab skal foreligge skriftligt til uddeling blandt medlemmerne, senest den sidste ordinære mødeaften inden generalforsamlingen. Samtidigt med regnskabet fremlægges budget for det følgende år. Lån kan kun optages efter en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 flertal. Hvis foreningen optager lån, skal der ved oprettelsen udfærdiges skriftlig aftale om tilbagebetaling og forrentning i løbetiden. Lånebeviset skal for at have gyldighed underskrives af følgende: a) Långiveren b) Formanden c) Næstformanden d) Kassereren Stk. 9 For lån føres i afviklingstiden et særskilt regnskab. Stk. 10 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og kassereren i fællesskab. Stk. 11 For foreningens forpligtelser hæfter udelukkende foreningens formue. (Stk. 12 næste side). 4

7 Stk. 12 Foreningen råder over et beløb fra salget af Theklavej på kr a) Disse midler er og skal forblive investeret eller deponeret til høj rente i pengeinstitut. b) Afkastet fra de i a) nævnte placeringer udbetales årligt til en driftskonto, til at dække foreningens husleje. c) Pengene må ikke hæves, da afkastet sikrer foreningens fortsatte husning. Dette kan KUN fraviges på følgende måde: 1) Hele beløbet kan hæves ved foreningens opløsning. Den samme generalforsamling der opløser foreningen efter vedtægterne, skal beslutte hvorledes pengene fordeles. 2) Dækker afkastet fra investeringerne og kontingenterne ikke huslejen, kan en generalforsamling med 2/3 flertal beslutte at hæve maksimalt det beløb, der mangler til husleje frem til næste generalforsamling. 3) Hvis foreningen beslutter at købe eget hus/lokalitet, kan beløbet udtages af de båndlagte midler, ved en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 flertal. 5

8 Kapitel 4 Ledelse, valg og valgperioder Ledelse. 8 Foreningens ledelse består af en bestyrelse og et arbejdsudvalg. Stk. 8 Stk. 9 Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og en suppleant. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af E.D.R. Arbejdsudvalget består af 2 medlemmer. Et medlem må kun modtage valg til enten bestyrelse eller arbejdsudvalg. Et ledelsesmedlem må ikke samtidigt beklæde en bestyrelses-/ ledelsespost i en anden E.D.R.-lokalafdeling. Valgbar til ledelsen er ethvert medlem, som er indmeldt senest 12 måneder før valget, dog ikke børn. Ledelsen kan efter behov afholde et orienterende møde med medlemmerne om foreningens anliggender. Der kan på disse møder ikke træffes bindende beslutninger. Formandens beretning fra ledelsesmøder findens på hjemmesiden senest næste mødeaften. Ledelsen fastsætter selv en forretningsorden, der bekendtgøres i foreningen. Ledelsen kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper til løsning af særlige opgaver. Stk. 10 Ledelsen beslutter, om der i december skal afholdes stiftelsesfest i foreningen. 6

9 Valg og valgperioder. 9 Foreningens ledelse vælges af generalforsamlingen. Stk. 8 Stk. 9 Formanden vælges for et år. Næstformanden vælges for en to-årig periode, og er på valg i lige årstal. Kassereren vælges for en to-årig periode og er på valg i ulige årstal. Bestyrelsessuppleanten vælges for ét år. Arbejdesudvalget vælges for en to-årig periode, idet et medlem er på valg hvert år. De to revisorer vælges for en to-årig periode, idet én revisor er på valg hvert år. Revisorsuppleanten vælges for et år. Til samtlige poster kan genvalg finde sted. 7

10 Kapitel 5 Generalforsamling, almindelige bestemmelser 10 En generalforsamling - ordinær eller ekstraordinær - er foreningens højeste myndighed. Adgang til og stemmeret på en generalforsamling har følgende: a) Alle medlemmer, som betaler mindst halvt kontingent. b) Ledelsen og suppleanter til denne. c) Æresmedlemmer d) Medlemmer, som er indstillet til eksklusion i henhold til 13. e) Medlemmer med frikontingent. En generalforsamling er beslutningsdygtig, med det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer. Afstemning med fuldmagt kan ikke finde sted. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med undtagelse af de tilfælde, hvor vedtægterne kræver kvalificeret flertal, jvf. 4 stk. 7, 14 og 15 stk. 3. Til ændring af foreningens vedtægter kræves 2/3 flertal. Almindelige afstemninger foretages ved håndsoprækning; dog skal skriftlig afstemning foretages, når mindst 3 af de fremmødte medlemmer fremsætter ønske herom. Ved valg til ledelsen skal afstemningen være skriftlig, hvis antallet af kandidater overstiger antallet af ledige pladser. Suppleanter til ledelsen vælges ved særskilt afstemning. Generalforsamlingens dirigent kan, i tilfælde hvor der hersker tvivl om en afstemnings udfald, bestemme at en beslutning skal underkastes skriftlig afstemning. Til stemmeoptællere vælges efter behov, af og blandt generalforsamlingens deltagere, et stemmeudvalg på tre medlemmer. Ordinær generalforsamling. 11 Ordinær generalforsamling afholdes årligt, i første halvdel af marts måned. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 1. februar samme år. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med 14 dages varsel i tidsskriftet "OZ". Indkomne forslag fremlægges i afdelingen med samme varsel. 8

11 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab (jfr. 7 stk. 4). 4. Budget. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand. 7. Valg til bestyrelsen. (jfr. 9). 8. Valg til arbejdsudvalget. (jfr. 9). 9. Valg af revisor og -suppleant (jfr. 9). 10. Eventuelt Ved generalforsamlingens afslutning skal foreningens ledelse være fuldtallig. Ekstraordinær generalforsamling. 12 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når der er flertal for det i ledelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10% af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal vedlægges begrundet dagsorden. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest tre måneder efter, at ønske herom er fremsat. Indkaldelse og varsel i henhold til 11 stk. 3. En ekstraordinær generalforsamling afholdes efter reglerne i 10. 9

12 Kapitel 6 Særlige bestemmelser 13 Et medlem, som bevidst udøver undergravende virksomhed overfor foreningen for at skade denne, kan ekskluderes. Stk 2. Stk. 8 Til behandling af en eksklusionssag nedsættes et eksklusionsudvalg bestående af 15 medlemmer udtrukket af foreningens medlemskartotek efter medlemsnummer samt foreningens ledelse. Eksklusionsudvalget skal i fællesskab vurdere sagens akter, og foretage skriftlig indstilling om eventuel eksklusion og varighed. Afstemninger i eksklusionsudvalget skal være skriftlige. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. En indstilling, der anbefaler eksklusion skal forelægges til endelig beslutning på førstkommende generalforsamling. Det medlem, som eksklusionen vedrører, skal have adgang til alle forhandlinger i sagen. I særlige tilfælde kan eksklusionsudvalget beslutte at bortvise medlemmet fra foreningen under sagens behandling. En sådan beslutning skal træffes med 2/3 flertal. En eksklusion besluttet af en generalforsamling kan ikke indbringes for domstolene. Kapitel 7 Foreningens opløsning 14 Til gyldig beslutning om foreningens ophør kræves vedtagelse på to ekstraordinære generalforsamlinger med højst 3 måneders mellemrum, specielt indkaldt til dette formål. Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem med mindst 14 dages varsel. Beslutning om foreningens opløsning kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer på hver af generalforsamlingerne. Besluttes det at opløse foreningen, skal generalforsamlingen samtidig disponere foreningens aktiver og passiver. 10

13 Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14/2-83. Ændring af 11 stk. 3 på ordinær generalforsamling den 5/3-84. Tilføjelse til 6 stk. 2 på ordinær generalforsamling den 11/3-85. Ændring af 4 stk. 4 på ordinær generalforsamling den 10/3-86. Tilføjelse til 5 stk. 1, ændring af 5 stk. 2,3,5 og 6 samt bortfald af 5 stk. 7 på ordinær generalforsamling den 9/3-87. Ændring af 6 stk. 5 på ordinær generalforsamling den 14/3-88. Tilføjelse til 8 stk. 6 og 10 stk. 2 på ordinær generalforsamling d.6/3-89. Ændring af 5 stk. 2,3,5 & 6 på ordinær generalforsamling den 12/3-90. Ændring af 6 stk. 5,6,7,8,9,10,11,12 & 13 på ordinær generalforsamling den 11/3-91. Tilføjelse til 10 stk. 3 & 4 samt ændring af 10 stk. 5 på ordinær generalforsamling den 6/3-95 Ændring af 6 stk. 6 på ordinær generalforsamling den 10/3-97 Ændring af 14 på ekstraordinær generalforsamling den 25/ Ændring af 8 stk. 3 og 9 stk. 6, samt fjernet 9 stk. 7 på ordinær generalforsamling den 15/ Ændring af 5 stk. 2, 8 stk. 7og 9 stk. 2, samt fjernet 6 stk. 13 på ordinær generalforsamling den 13/ Ændring af 6 stk. 2 på ordinær generalforsamling den 11/ Ændring af 9 stk. 3 på ordinær generalforsamling den 10/ Ændring af 9 stk. 2 og 9 stk. 3 på ordinær generalforsamling den 14/ Ændring af 2 stk. 1 og sletning af 2 stk. 2 på ekstraordinær generalforsamling den 13/ Tilføjelse af 16 på ordinær generalforsamling den 13/ Tilføjelse af 7, stk. 11 på ordinær generalforsamling den 12/ Tilføjelse af ny 7, stk. 6, stk rykket ned, samt ændring af 7, stk. 8. Ændring af 8 stk. 7, samt sletning af stk. 9 og 10. Stk. 11 og 12 rykket op. Sletning af 14 og sletning af rykket op til 14, på ordinær generalforsamling den 10/

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere