VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. Stk. 2. MØF drives efter syv principper. Disse principper indgår på lige linje med vedtægterne i foreningens virke og kan kun ændres ved samme procedurer som procedurerne for vedtægtsændringer. a) Økologi og bæredygtighed Ren og sund mad er selve grundlaget i fødevarefællesskabet. Vi tager afstand til modificerede, medicinerede eller sprøjtede produkter. Vi fokuserer på lokal økologi, biodynamik og permakultur. Vi opfatter genbrug og et minimum af emballage som en naturlig del af en MØFs virke. b) Lokalsamfundet som udgangspunkt Vi ser lokalsamfundet som udgangspunkt for en bæredygtig og økologisk levevis. MØF opfatter lokalsamfundet som værende Fyn og Jylland i en radius af 60 km fra Middelfart Centrum

2 c) Sæsonorienteret Vi tager udgangspunkt i de danske årstider. Vi ønsker at støtte det naturlige danske køkken, som afspejler det danske klima. Vi har intet imod afgrøder fra lokale drivhuse, men som udgangspunkt tager vi afstand fra frugt og grønt produceret i opvarmede drivhuse, hvis disse ikke drives af bæredygtig energi. d) Transparent organisation og selvstændighed Vi ønsker at alle medlemmer skal kunne opnå viden og indflydelse på alle grene af fællesskabet, for at sikre tryghed, tillid og demokrati. Vi værner om MØFs uafhængighed og integritet og reklamerer ikke for noget, der er i modstrid med vores formål. e) Tæt og tillidsfuld kontakt Vi tror på, at alle skal behandles ordentligt. Vi vil gerne fremme kontakten mellem MØF-medlemmer og producenter af økologiske produkter, så gensidig forståelse, respekt og tillid kan trives og fælles interesser udvikles i bæredygtig retning. f) Fremme viden om økologi og bæredygtighed Det er vores ønske at udbrede budskabet om fordelene ved en mere betænksom og skånsom levevis overfor naturen. Derfor søger vi i det daglige arbejde at inspirere vores medlemmer til nysgerrighed og eftertanke, samt at afholde offentlige arrangementer og deltage i det lokale kulturliv som inspiration for lokalsamfundet til en mere bæredygtig levevis.

3 g) Simpelt og tilgængeligt Vores grundmodel er enkel, og skal holdes enkel for at sikre fair og upartisk behandling hele vejen rundt. Vores mødelokale skal befinde sig centralt i Middelfart, for at komme flest mulige borgere til gode, og vores åbne og interne arrangementer skal favne bredt. 3. Medlemskreds Stk. 1. Enhver, der ønske at arbejde for foreningens formål og deltager i fællesskabet som beskrevet i 3.2, kan blive medlem. Stk. 2. Medlemskab forudsætter indbetalt kontingent, samt at du bidrager med arbejdskraft svarende til ca. 3 timer månedligt. Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Stk. 4. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Stk. 5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af måneden. Det indbetalte kontingentet refunderes ikke ved udmeldelse. Stk. 6. Eksklusion af et medlem kan ske på baggrund af grov fravigelse fra medlemskravene ( 3.2). Eksklusioner behandles af bestyrelsen på baggrund af høringer af implicerede parter og ved flertal på ¾ af de tilstedeværende fra bestyrelsen på det givne møde. Bestyrelsens beslutning kan omgøres af generalforsamlingen, hvis det ekskluderede medlem gør indsigelser mod eksklusionen, og generalforsamlingen tager det pågældende medlem i forsvar. Ekskluderede medlemmer kan ansøge om genindmeldelse ved en ny generalforsamling.

4 4. Generalforsamlingen Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Hvert medlemsnummer har to stemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uafhængigt af antal fremmødte stemmeberettigede, så længe der er indkaldt til generalforsamlingen efter vedtægterne. Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Godkendelse af dagorden 5. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, samt godkendelse heraf 6. Regnskabsaflæggelse 7. Behandling af indkomne forslag med punktholderens navn 8. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 9. Valg af formand/forkvinde 10. Valg af kasserer 11. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 12. Valg af revisor 13. Eventuelt

5 Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle forslag skal være offentliggjort senest 7 dage før generalforsamlingen. Der kan ikke træffes afgørelser under punktet eventuelt. Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, person på valg samt familiemedlemmer af begge. Stk. 7. Ved beslutninger tilstræbes konsensus. Hvis generalforsamlingens dirigent finder dette umuligt, kan forslag vedtages med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Vedtægtsændringer kan dog kun ske med ¾ flertal af de tilstedeværende medlemmer. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning og afgørelsen træffes ved simpelt flertal. Stk. 8. Der føres referat over forløbet af generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten. 5. Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, hvis et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet ønske om det overfor bestyrelsen. Fristen for indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling er 4 uger og skal ske med mindst 2 ugers varsel.

6 6. Foreningens bestyrelse Stk. 1. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen. Stk. 2. Bestyrelsen består af 1 formand valgt af generalforsamlingen, 1 konstitueret næstformand, 1 kasserer valgt af generalforsamlingen, 2 ordinære medlemmer og 2 suppleanter. Alle tillidsposter gælder for en 1-årig periode. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for MØFs drift og virke. Stk. 4. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde mindst 6 gange årligt. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Ved ønske fra mindst 3 bestyrelsesmedlemmer indkalder formanden til bestyrelsesmøde med afholdelse senest 14 dage efter ønskets modtagelse. Stk. 5. Alle medlemmer er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne. Kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. Stk. 6. I bestyrelsen tilstræbes der konsensus om beslutninger, men ellers kan afgørelser findes ved afstemning med simpelt flertal. 7. Bestyrelsens beføjelser Stk. 1 Bestyrelsens beføjelser begrænser sig udelukkende til mindre økonomiske anliggender i forbindelse med den daglige drift. Ønsker om større dispositioner skal behandles og kan eventuelt bevilges på enten en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.

7 8. Økonomi, regnskab og revision Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. Stk. 3 Det reviderede regnskab med kommende års budget fremsendes til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Stk. 4. Foreningens regnskab føres af kassereren. Stk. 5. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. 9. Tegningsregler og hæftelse Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden/forkvinden og mindst to yderligere bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Der kan gives fuldmagt til ethvert medlem til at varetage afgrænsede økonomiske opgaver ved underskrift af formanden/forkvinden og mindst to yderligere bestyrelsesmedlemmer Stk. 2. Lån, køb og pantsætning eller salg af fast ejendom kan kun ske på generalforsamlingen og kræver underskrift af mindst ¾ af alle fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Stk. 3. Ved beløb under 2000 kr. kan kassereren underskrive alene. Stk. 4. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.

8 Stk. 5. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Stk. 6. Medlemmer må ikke kautionere for MØFs forpligtigelser. 10. Vedtægtsændringer Stk. 1. Vedtægtsændringer skal være rettidigt foreslået og kræver et flertal på ¾ af stemmerne på en generalforsamling. Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 11. Opløsning Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Stk. 2. Ved opløsning af foreningen overdrages foreningens midler til det nærmeste fødevarefælleskab, hvis ikke den opløsende generalforsamling kan blive enig om at overdrage til et andet almennyttigt formål. 12. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d.

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

!" #$( !" #$ % & !" # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! #$( ! #$ % & ! # '() !+($,-,.-!,-% /'' 67$ ! $! -'' 8 9-7 & 6:!; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !" #$!" #$ % &!" # '()!" #$( *!+($,-,.-!,-% /''!+($ 012.%3 4$!+($ 5$++- 67$! $! -'' 8 9-7 & 6:!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! " # $ %&'(%'% %)*!+ %&& $ ',& -./! %&'( 0#. 1. / 2 2! /!

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere