TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. april 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Jan R. Jakobsen, Jannie Meiltoft, Jytte Boller, Lars Brandstrup, Lars Hein, Louis Hjelmsø, Mathias Grøning, Ole Holm Petersen, Paw Karslund, Sonja Lykkegaard, Tina Weber, Vibeke Rasmussen Camilla Schwalbe, Jannie Meiltoft, Lars Brandstrup

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Ændring af forslag til Lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde Kvalitetsrapport for skoleårene 2010/11 og 2011/ Det nære sundhedsvæsen Garantistillelse vedrørende TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Forpligtende samarbejde Budgetopfølgning på det specialiserede socialområde 1. kvartal Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for Valgtiltag i forbindelse med kommunalvalg Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 13.3., 20.3., 3.4., og Spørgetid Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Il Bastardo, Løjtegårdsvej LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling til restaurant Lille Kongelund - LUKKET SAG Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 13.3., 20.3., 3.4., og LUKKET SAG Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 13/10057 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Jannie Meiltoft, Lars Brandstrup, Camilla Schwalbe RESUMÉ Godkendt. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/10057 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Jannie Meiltoft, Lars Brandstrup, Camilla Schwalbe BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Henrik Zimino orienterede om formandsbeslutninger vedrørende kompenserende undervisning. Orienteringen blev omdelt. Til efterretning. 3

5 3. Ændring af forslag til Lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde Åben sag Sagsnr.: 12/8536 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: Jannie Meiltoft, Lars Brandstrup, Camilla Schwalbe RESUMÉ Kommunalbestyrelsen besluttede d at udsende Forslag til Lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde i offentlig høring. Høringen giver anledning til at genoverveje lokalplanens afgrænsning i forhold til de supplerende anvendelser, som lokalplanforslaget introducerer, og dermed om lokalplanforslaget skal ændres. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af høringsresultatet anbefaler Teknisk Forvaltning, at lokalplanforslaget ændres, således at matriklerne 6ph og 6pu udpeges til at kunne rumme fritidsaktiviteter m.v., mens matrikel 14c udgår af udpegningen. Dette betyder, at de fleste klubber og eksisterende fritidsaktiviteter kan fortsætte i deres nuværende lokaler, mens American Car Club (ACC) må finde nye lokaler evt. andetsteds i lokalplanområdet. Ud fra en planmæssig betragtning vil en sådan løsning betyde, at området som helhed fortsat vil kunne tilgodese behovet for lokaliseringsmuligheder for klub- og fritidsaktiviteter, men at det samtidig sikres i videst muligt omfang, at disse alternative aktiviteter i erhvervsområdet ikke bliver direkte naboer til de omgivende boligområder. Herved imødekommes naboernes bekymringer i forhold til evt. støjgener. Det vides dog ikke om der reelt findes ledige lokaler indenfor nærområdet, hvor ACC har mulighed for at flytte til. HØRING I høringsperioden er der indkommet 14 høringssvar inkl. 2 underskriftsindsamlinger. Høringssvarene deler sig groft i to grupper. En gruppe, der ønsker lokalplanforslaget vedtaget så det sikres, at nuværende og kommende klubber og fritidsaktiviteter kan indpasses i Egensevej erhvervsområde og en anden gruppe, der primært ønsker at American Car Club ikke kan fortsætte sine aktiviteter i området. Teknisk Forvaltning har i vedlagte notat gennemgået og kommenteret de enkelte indsigelser til det udsendte lokalplanforslag. I den forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at der ikke er indkommet høringssvar fra nogle virksomheder i lokalplanområdet og kun fra en enkelt ejer. 4

6 LOVGRUNDLAG Kommunens ret til at udarbejde lokalplaner findes i Lov om planlægning 13. Når et lokalplanforslag har været i offentlig høring jf. lovens 24, kan dette vedtages endeligt. I henhold til 27 stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse foretages mindre ændringer. Er ændringerne mere omfattende, skal der udarbejdes et nyt lokalplanforslag, som efterfølgende udsendes i fornyet offentlig høring. Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede ændringer er af en sådan karakter, at der reelt bliver tale om et nyt lokalplanforslag. Hvis ændringerne således ønskes gennemført forudsætter det derfor, at lokalplanforslaget udsendes i fornyet offentlig høring. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at /BGR forslag til Lokalplan 72.1 ændres, således at matriklerne 6ph og 6pu tilføjes lokalplanforslagets 3.2, mens matrikel 14c fjernes herfra, og det ændrede lokalplanforslag udsendes i fornyet offentlig høring. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben PDF som til B&E Forslag til Lokalplan 72.1 for Egensevej /13 erhvervsområde 2 Åben Sammenfatning af indkomne høringssvar vedr. forslag til /13 Lokalplan Åben Samlet word dokument med indsigelser indkommet som mail /13 4 Åben Underskriftindsamling beboere i Tårnby Landsby /13 5 Åben 1610 underskrifter for foreningslivets fremme /13 6 Åben Lokalplan forslag til ændring fra Rialto advokaterne /13 7 Åben Kort visende forslag til ny afgrænsning i henhold til /13 lokalplanforslag 3.2 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Udvalget besluttede, at det oprindelige lokalplanforslag videresendes. Henrik Zimino og Jytte Boller tilkendegav, at de støttede Forvaltningens indstilling. Sagen afgøres endeligt i Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Det oprindelige lokalplanforslag godkendt. Imod stemte A (7). 5

7 4. Kvalitetsrapport for skoleårene 2010/11 og 2011/12 Åben sag Sagsnr.: 13/8785 Sagsansvarlig: ije.uk Fraværende: Afbud: Jannie Meiltoft, Lars Brandstrup, Camilla Schwalbe RESUMÉ Forvaltningen har fra skolebestyrelserne modtaget høringssvar på den udarbejdede kvalitetsrapport for skoleårene 2010/11 og 2011/12. Rapporten fremlægges hermed til den politiske behandling sammen med de indkomne høringssvar. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det er forvaltningens vurdering, at høringssvarene afspejler generel tilfredshed med rapporten som en beskrivelse af skolevæsenets tilbud og resultater. Af høringssvarene fremgår dog ønsker om, at rapporten tegner et tydeligere billede af de enkelte skoler udarbejdes efter faste skabeloner, gerne med resumerende indledninger. Det fremgår af rapporten at det er forvaltningens hensigt, at rapporten dels udarbejdes rettidigt og dels i højere grad afspejler den enkelte skoles indsatser. Der arbejdes aktuelt i en arbejdsgruppe med udarbejdelse af skabeloner, der skal sikre dette. Herudover påpeger en del af høringssvarene ønsker om ressourcer og handleplaner for udbedring af oplevede mangler på skolerne. Det er forvaltningens vurdering, at de påpegede, oplevede mangler i hovedsagen er beskrevet i rapporten. Det ligger ikke inden for rapportens rammer at anvise ressourcer, men høringssvarene indebærer, at forvaltningen i det løbende arbejde vil være opmærksom herpå, når der indstilles til beslutninger inden for de til enhver tid gældende rammer. Dette gælder eksempelvis, når den vedtagne IT-strategi udmøntes i forslag til handleplaner. LOVGRUNDLAG LOV nr. 572 af og BEK nr. 162 af INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 6

8 udvalget tager rapporten og de indkomne høringssvar til efterretning og fremsender den til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af godkendelse, og kvalitetsrapporten og høringssvarene offentliggøres på kommunens hjemmeside. /shj BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kvalitetsrapport 2010/2011 og 2011/ endelig version /13 2 Åben Høringssvar, Tårnbygårdsskolen /13 3 Åben Høringssvar, Skottegårdsskolen /13 4 Åben Høringssvar, Skelgårdsskolen /13 5 Åben Høringssvar, Korsvejens Skole /13 6 Åben Høringssvar, Løjtegårdsskolen /13 7 Åben Høringssvar, Kastrupgårdsskolen /13 8 Åben Høringssvar, Pilegårdsskolen /13 9 Åben Høringssvar, Nordregårdsskolen /13 10 Åben Høringssvar, US /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 7

9 5. Det nære sundhedsvæsen Åben sag Sagsnr.: 13/2319 Sagsansvarlig: lun.sf Fraværende: Afbud: Jannie Meiltoft, Lars Brandstrup, Camilla Schwalbe RESUMÉ På KKR Hovedstadens møde den 4. februar 2013 blev de fælles strategiske politiske målsætninger og rammer for udviklingen af det nære sundhedsvæsen drøftet og godkendt. KKR Hovedstaden har anmodet kommunerne om at tage stilling til anbefalingerne. Anbefalingerne er opbygget af følgende delelementer: 1) Forebyggelse og sundhedsfremme, 2) Forebyggelse af (gen)indlæggelser, 3) Kronisk sygdom og 4) Dokumentation. Der skal træffes beslutning om kommunen kan godkende anbefalingerne, som foreslået af KKR-Hovedstaden. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER KKR Hovedstaden har udarbejdet et rammepapir omkring KL s udspil Det nære sundhedsvæsen, hvilket konkretiserer kommunernes implementering af Det nære sundhedsvæsen med udgangspunkt i en række fælles principper og rammer, der konkretiseres i en række skal- og kan-opgaver. De fælles principper bygger på, at der skal opstilles fælles indsatser for de 29 kommuner i regionen, hvor nogle kommuner kan agere som pilotkommuner, og hvor der med fordel kan etableres fælles kommunale samarbejder. I rammepapiret udpeges fire indsatsområder: 1) Forebyggelse og sundhedsfremme 2) Forebyggelse af (gen)indlæggelser 3) Kronisk sygdom 4) Dokumentation 1) Forebyggelse og sundhedsfremme. Der lægges op til, at kommunerne i 2013 kortlægger sine egne indsatser i forhold til implementering af de nationale forebyggelsespakker, af hvilke der i alt findes 11 stk. Forebyggelsespakkerne beskrives endvidere i bilagsmaterialet. Forvaltningen anbefaler, at der som en udløber af ovenstående kortlægning i 2014, 2015 og 2016 årligt iværksættes tre forebyggelsespakker, og at der i 2017 iværksættes de resterende to forebyggelsespakker. I 2014 foreslås det at forebyggelsespakkerne vedrørende Fysisk aktivitet, Tobak samt Alkohol iværksættes. I 2015 foreslås det at forebyggelsespakkerne vedrørende Mental sundhed, Indeklima i skoler samt Overvægt iværksættes. I 2016 foreslås det at forebyggelsespakkerne vedrørende Mad og måltider, Stoffer samt Hygiejne 8

10 iværksættes. I 2017 foreslås det at forebyggelsespakkerne vedrørende Seksuel sundhed samt Solbeskyttelse iværksættes. 2) Forebyggelse af (gen)indlæggelser. I rammepapiret beskrives, at følgende indsatser skal være påbegyndt implementering i løbet af 2013: Opfølgende hjemmebesøg, kommunikationsaftale med regionen, forløbskoordinering samt forebyggelse af indlæggelser gennem tidlig opsporing. Der henvises til bilagsmaterialet omkring uddybning af disse indsatser. Forvaltningen anbefaler, at Tårnby Kommune indgår et samarbejde med de praktiserende læger omkring opfølgende hjemmebesøg samt at forløbskoordinering implementeres. Der henvises til de økonomiske konsekvenser nedenfor. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at Tårnby Kommune indgår kommunikationsaftalen med Region Hovedstaden. Der henvises til vedlagte notat omkring denne. Det vurderes, at dette vil betyde merudgifter i størrelsesordenen 0,9 mio. kr. I indsatsen omkring den tidlige opsporing skal det bemærkes, at Økonomiudvalget den 30. januar 2013 allerede har igangsat en samlet opkvalificering af den borgernære hjælp både på plejehjemmene og i hjemmeplejen. Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tiltræder kommunikationsaftalen med de foreslåede bemærkninger. 3) Kronisk sygdom. Konkretiseringen af dette indsatsområde bevirker at kommunerne forpligter sig til at have implementeret eller påbegyndt implementering af forløbsprogrammerne for KOL, diabetes, demens og kræft inden udgangen af Tårnby Kommune har allerede implementeret forløbsprogrammerne for både KOL, diabetes og demens men har et udestående omkring kræft. Implementeringen af forløbsprogrammet på kræft er imidlertid lovbestemt, og der er afsat DUT midler til formålet. Tårnby Kommune har herudover implementeret forløbsprogrammet på hjerte-kar sygdomme. Indsatsområdet beskriver endvidere, at der skal udvikles modeller for tværdiagnostiske forløbsprogrammer, men det er endnu uklart, hvad kommunernes rolle bliver. Forvaltningen anbefaler, at forløbsprogrammet for kræft implementeres. Der henvises til bilagsmaterialet samt til nedenstående økonomiske konsekvenser. 4) Dokumentation. Det sidste indsatsområde omhandler dels en specifik dokumentationsindsats på kommunens opgaver, men samtidig også på ledelsesinformation til både det politiske og det administrative niveau. Tårnby Kommune arbejder allerede i dag aktivt med de skalopgaver, som dokumentationsindsatsen kræver. HØRING Sagen har været fremsendt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Efter høringsfristens udløb er der ikke modtaget høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet. 9

11 ØKONOMI Fra budget 2014: Implementering af forebyggelsespakker kr. Forebyggelseskoordinator - 1 årsværk, kr. Videreuddannelse kr. Materialer. Kommunikationsaftalen. I Visitationen: kr. 1,78 årsværk, kr. Merudgifter til IT I Hjemmeplejen: Udgiftsneutral. Opfølgende hjemmebesøg kr. Sygeplejerske - 1 årsværk. Forløbskoordinering kr. Sygeplejerske - 1 årsværk. Forløbsprogram for kræft kr. Sygeplejerske - 0,66 årsværk. Der kan være aktiviteter der skal igangsættes i 2013, forvaltningen vil i givet fald fremsende en særskilt sag, hvor der samtidig vil blive peget på en kompenserende besparelse indenfor udvalgets samlede budget. Forvaltningen har ikke taget stilling til, om aktiviteterne skal finansieres ved omprioritering eller ved opnormering. PÅTEGNING Påtegning den 25. februar 2013 Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Kommunalbestyrelsen uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling om, at: Tårnby Kommune overordnet tilslutter sig rammepapiret og KL s udspil om Det nære Sundhedsvæsen. der igangsættes og implementeres tre forebyggelsespakker i 2014, 2015 og 2016 samt to forebyggelsespakker i 2017 som foreslået. aktiviterne indarbejdet i budgetforslaget for 2014 enten ved omplacering eller ved tillægsbevilling. Tårnby Kommune indgår aftale med praktiserede læger om at iværksætte opfølgende hjemmebesøg samt forløbskoordinering. Tårnby Kommune indgår kommunikationsaftalen med Region Hovedstaden som foreslået. Tårnby Kommune implementerer forløbsprogrammet for kræft. udkast til skrivelse til KKR Hovedstaden godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære /13 sundhedsvæsen.pdf 2 Åben Notat vedrørende opfølgende hjemmebesøg, /13 kommunikationsaftalen, forløbskoordinator m.m. 3 Åben Tårnby Kommunes implementering af det nære sundhedsvæsen /13 10

12 4 Åben Implementering af forebyggelsespakker i Tårnby Kommune /13 5 Åben Notat vedrørende kommunikationsaftale mellem Tårnby /13 Kommune og Region Hovedstaden 6 Åben Følgebrev politiske målsætninger på sundhedsområdet.pdf /13 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt dog således, at kommunikationsaftalen indgås så den kommunale hjemmepleje forestår ind- og udskrivninger aften-nat og på hellig dage, Social- og Integrationsministeriet tilskrives om modellen. Sagen oversendes til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 11

13 6. Garantistillelse vedrørende TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Åben sag Sagsnr.: 13/6928 Sagsansvarlig: lel.of Fraværende: Afbud: Jannie Meiltoft, Lars Brandstrup, Camilla Schwalbe RESUMÉ Som bekendt er der pr sket en selskabsdannelse af forsyningsområderne Spildevand, Vand og Varme i selvstændige aktieselskaber. Dette har blandt andet den konsekvens, at anlægsinvesteringer fremadrettet nødvendigvis må lånefinansieres. I den forbindelse foreligger der nu vedlagte ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om, at kommunen garanterer for byggekredit på følgende områder: TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, 5 mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S, 32 mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Varme A/S, 7 mill. kr. Byggekreditterne vil efterfølgende blive konverteret til obligationslån på de endelige afholdte beløb. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Vand og spildevand: Jf. Vandsektorlovens 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Jf. Lånebekendtgørelsens 3 stk. 3 henregnes sådanne garantier ikke til kommunens låntagning (holdes ude af kommunens låneramme). Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. Varme: Jf. Lånebekendtgørelsens 3, stk. 1 nr. 5, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog ikke til kommunens låntagning, hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens 2, stk. 1 nr. 3. Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. 12

14 INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at - der stilles de ønskede garantier til byggelån på i alt 44,0 mil. Kr., som efterfølgende konverteres til obligationslån med kommunegaranti på de afholdte beløb, dog max. 44 mill. kr. totalt. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgninger om garanti for byggekreditter 2013 for TÅRNBYFORSYNING /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales over for Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 13

15 7. Forpligtende samarbejde Åben sag Sagsnr.: 13/197 Sagsansvarlig: pve.of Fraværende: Afbud: Jannie Meiltoft, Lars Brandstrup, Camilla Schwalbe RESUMÉ Dragør Kommune ønsker at indgå aftale om forpligtende samarbejde med Københavns Kommune herunder hjemtagelse af nogle opgaver. Dette vil i så fald indebære en opsigelse af aftalen om forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. I den forbindelse skal det betinges, at de afsatte årsværk til løsning af Dragør opgaver overdrages til Dragør Kommune under betingelser, der i øvrigt følger principperne i lov om virksomhedsoverdragelse samt at Tårnby Kommune generelt holdes økonomisk skadefri i forbindelse med en afvikling af samarbejdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med Strukturreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune i december 2004 aftale om forpligtende samarbejde fra 1. januar 2007 vedrørende hjælpemiddel-, genoptrænings-, specialundervisnings-, natur- og miljø-, socialsags-, socialforsynings- og jobcenterområderne. Konkret blev det aftalt, at samarbejdet skulle fungere som en entreprenørmodel, hvor Dragør Kommune bestilte et serviceniveau og et antal ydelser, som Tårnby Kommune skulle levere og have betaling for. Serviceniveauet er defineret i en række delaftaler, mens Dragørs udgift er opgjort i en række betalingsaftaler. Ny lovgivning i sommeren 2012 har givet mulighed for, at kommuner der ikke er direkte nabokommuner, kan indgå forpligtende samarbejde. Dragør Kommune ønsker nu at samarbejdsaftalen med Tårnby Kommune ophæves, og at der indgås aftale med Københavns Kommune om forpligtende samarbejde. Dragør Kommune stiler mod, at dette kan ske pr. 1. januar Ministeriets godkendelse er en forudsætning for Dragør Kommunes indgåelse af en ny aftale om forpligtende samarbejde. ØKONOMI I de nuværende aftaler indgår godt 48 årsværk til løsning af opgaver indenfor det forpligtende samarbejde, og Dragør Kommunes betaling for Tårnby Kommunes løsning af opgaver indenfor det forpligtende samarbejde er i ,2 mill. kr. heraf et estimeret overhead på 5,3 mill. kr. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget: at det overfor Dragør Kommune tilkendegives, at Tårnby Kommune ikke vil modsætte sig et samlet ophør af Det forpligtende samarbejde pr eller 14

16 snarest derefter i overensstemmelse med lovgivningen, dog under forudsætning af at de afsatte årsværk til løsning af Dragør opgaver overdrages til Dragør Kommune samt at Tårnby Kommune generelt holdes økonomisk skadefri i forbindelse med en afvikling af samarbejdet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Brev fra Dragør om det forpligtende samarbejde /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling, idet der i øvrigt henvises til brev af fra Dragør Kommunalbestyrelse. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 15

17 8. Budgetopfølgning på det specialiserede socialområde 1. kvartal 2013 Åben sag Sagsnr.: 10/3811 Sagsansvarlig: lel.of Fraværende: Afbud: Jannie Meiltoft, Lars Brandstrup, Camilla Schwalbe RESUMÉ For at få fokus på udgiftsstyringen på det specialiserede socialområde er Regeringen og KL blevet enige om, at kommunen skal indberette budget- og regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet kvartalsvis dette skal ske senest 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Indberetningen gælder specifikke funktioner indenfor områderne Udsatte børn og unge, Udsatte voksne og handicappede og Pleje og omsorg. Oplysningerne vedrører således både Børne- og Kulturforvaltningen og Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Kommunalbestyrelsen skal kvartalsvis drøfte områderne Udsatte børn og unge og Udsatte voksne og handicappede. Oversigterne på disse områder vedrørende 1. kvartal 2013 er vedlagt med de respektive forvaltningers bemærkninger. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller til Økonomiudvalget at: Vedlagte oversigter drøftes, og Oversigterne videresendes til behandling i Kommunalbestyrelsen. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Endeligt skema vedr. 1. kvartal det specialiserede socialområde /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 16

18 9. Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for 2012 Åben sag Sagsnr.: 12/2839 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Jannie Meiltoft, Lars Brandstrup, Camilla Schwalbe RESUMÉ Fra Deloitte Revision foreligger et arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Revisionen er en del af den løbende revision af Tårnby Kommunes regnskab for Revisionens formål er at undersøge, om institutionernes kasse- og regnskabsføring administreres betryggende og i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger m.v., herunder at foretage kritisk gennemgang af forretningsgange og de i forbindelse hermed etablerede kontrolforanstaltninger. Der henvises til arbejdsnotatet og til udtalelse fra Børne- og Kulturforvaltningen, jf. bilag 1-2. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at arbejdsnotatet og Børne- og Kulturforvaltningens udtalelse tages til efterretning, og Børne- og Kulturforvaltningens udtalelse fremsendes til revisionen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udtalelse fra Børne- og Kulturforvaltningen vedr. arbejdsnotat fra revisonen vedr. servicebesøg på institutioner Åben Revisionens arbejdsnotat vedr. servicebesøg på kommunens institutioner for / /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. 17

19 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 18

20 10. Valgtiltag i forbindelse med kommunalvalg 2013 Åben sag Sagsnr.: 12/3131 Sagsansvarlig: cas.of Fraværende: Afbud: Jannie Meiltoft, Lars Brandstrup, Camilla Schwalbe RESUMÉ På landsplan er der et øget fokus på valgdeltagelse, ikke mindst i forbindelse med kommunalvalg. Valgretskommissionen anbefaler større fokus på demokratiudvikling og inddragelse af unge ved valgene. På den baggrund foreligger forvaltningen følgende tiltag, der kan være med til at øge valgdeltagelsen, herunder ikke mindst de unges valgdeltagelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Valgdeltagelse ved kommunalvalget i 2009 var på landsplan den laveste i 35 år, nemlig 65,8 pct., og i Tårnby var den på 60,7 pct. Det er især de yngre vælgere, der har lav valgdeltagelse. Det kan oplyses, at i 2009 havde kun otte kommuner en lavere valgdeltagelse end Tårnby. Især i hovedstadsområdet er valgdeltagelsen generelt lav, f.eks. i Københavns Kommune var den kun på 54,4 pct. ved kommunalvalget i Forvaltningen har undersøgt mulighederne for en række tiltag, som er i tråd med seneste ændring af valglovene, og som giver mulighed for at flytte valgene ud til borgerne. Der er forslag om følgende tiltag: Leje af en mobil valgbus til brevstemmeafgivning, som kan placeres forskellige steder i kommunen, f.eks. ved Tårnby Torv, Vestamagercentret, Tårnby Gymnasium, VUC, Produktionsskolen, Teknisk Skole eller lign. Dette giver let adgang til stemmeafgivning, når borgerne/studerende har tid og mulighed for dette. Dette kræver it-opkobling, en generator til varme, strøm og bemanding med personale fra Servicecentret. Brevstemmeafgivning i brevstemmeperioden på kommunens to biblioteker. Dette kræver it-opkobling og uddannelse af bibliotekernes personale. Udsendelse med posten af generelt informationsmateriale om valget til de årige i kommunen. Køb af spots i Kastrup Bio, hvor der upartisk oplyses om valgets afholdelse, og om hvor der kan stemmes. Primært rettet mod yngre vælgere. 19

21 Opsætning af plakater om valget på de 12 infostandere, som er rundt om i kommunen, hvor der oplyses om valgets afholdelse. Brug af sociale medier som Facebook for at komme tættere på de unge. Der kan oprettes en selvstændig Facebook-side til formålet, hvor det handler om fokusering på yngre målgrupper og deres ønsker. Eventuelt i samarbejde med Ungerådet i Tårnby. Der kan uddeles præmier på valgstederne til f.eks. hver 10. vælger. Det kunne være biografbilletter til Kastrup Bio. Det vurderes at administrationen, af præmieuddeling vil være en vanskellig opgave, idet der er 6 afstemningssteder samt brevstemmeafgivningen at tage hensyn til. Endvidere skal det bemærkes, at tiltaget kun kan gennemføres efter godkendelse i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ministeriets tilbagemelding herom forventes i løbet af april/maj måned. Øget brug af kommunens hjemmeside i forbindelse med valget. Mere målrettet information til yngre vælgere om valgets konsekvenser og kommunalbestyrelsens arbejde. Der må ikke anvendes valgagitation. SMS løsning. Forvaltningen har været i kontakt med de relevante offentlige myndigheder med henblik på en afklaring om lovligheden af at sende sms er til en række af borgere for at gøre opmærksom på valget. Økonomi- og Indenrigsministeriet har ingen indvendinger imod dette. Datatilsynet vil ikke afgive en forhåndsaftale om spørgsmålet, men henviser til persondatalovens 6, hvorefter der skal være tale om et sagligt formål. LOVGRUNDLAG Lov nr af 18. december 2012 om ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven, lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer af Europa- Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. ØKONOMI Nedenfor gennemgås de enkelte tiltags estimerede udgifter. Der er tale om engangsudgifter, og ved godkendelse af tiltagene vil der blive særskilt ansøgt om tillægsbevilling. På valgkontoen er der i 2013 afsat kr. hvilket er det beløb, som tidligere er blevet brugt på valget, og derfor er der ikke i dette beløb taget højde for ekstraordinære tiltag. Udover de estimerede udgifter vil der også blive tale om udgifter til bemanding, it 20

22 og overtidsbetaling, da valgbussen skal bemandes med personale også uden for normal arbejdstid. Leje af valgbus: Estimeret gennemsnitspris for lejen er ca kr. ex. moms for tre uger. I prisen er inkluderet udtagning og isætning af stole før og efter brug af bussen. Leje af bussen er med chauffør, men da der er tale om en gennemsnitspris, kan der komme yderligere udgifter til weekendbetaling til chaufføren, hvis valgbussen skal køre f.eks. lørdag formiddag. Der skal tages højde for anskaffelse af ekstern strøm- og varmekilde. Dertil kommer udgifter til bannere til bussen og bannere til ophængning på uddannelsessteder mv. Bannere er kun til neutrale og upartiske budskaber om valgets afholdelse. Udgiften til bannere er estimerede til kr. ex. moms. Infostandere: Ingen udgift til selve brugen af standerne, men estimeret pris på ca kr. ex. moms for produktion og tryk af upartisk materiale. Kastrup Bio: Estimeret udgift til produktion af upartiske informationsspots med valginformation vil være på ca kr. ex. moms. Informationsmateriale: KMD-udtræk af 18 til 25-årige i Tårnby vil koste ca kr. ex. moms. Der er ca personer i aldersgruppen. Dertil kommer udgifter til porto og produktion af materiale, estimeret udgift på kr. ex. moms. Facebook: Information på facebook i forbindelse med valget, estimeret udgift 2000 kr. ex. moms. Biografbilletter: Udgiften til biografbilletter er estimeret til kr. ex. moms. Årsagen til udgiften er, at Kastrup Bio skal afregne ca. 50 pct. af en biografbillets pris til filmudlejerne, som har ophavsret til de film, der bliver vist i Kastrup bio. SMS-løsning: Estimeret udgift ved udsendelse af f.eks. 2 sms til samtlige husstande/mobilnumre i kommunen vil være ca kr. ex. moms Samlet er der engangsudgifter på i alt ca kr. Derudover vil der også blive tale om et betydeligt ressourcetræk på administrationen. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller over for Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, hvorvidt de forneden angivne ekstraordinære valgtiltag helt eller delvis kan godkendes: Leje af valgbus til brevstemmeafgivning. Etablering af brevstemmeafgivning i brevstemmeperioden på kommunens biblioteker. Udsendelse af særskilt informationsmateriale med posten til de årige i kommunen. At 12 infostandere i kommunen bruges til målrettede kampagner rettet mod yngre vælgere. At der produceres og udsendes neutrale biografspots i Kastrup Bio. At der på valgstederne uddeles præmier til hver 10. vælger i form af billetter til Kastrup Bio. Dette tiltag er med forbehold for godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. At hjemmesiden bruges til særskilt information om valget. 21

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 11. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. februar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. august 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Handicaprådet

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Handicaprådet TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Handicaprådet Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Jørgen Maibom, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Liselotte Nielsen, Louis Hjelmsø,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte Boller,

Læs mere