Borgerrådgiverens beretning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerrådgiverens beretning 2013"

Transkript

1 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i perioden maj december 2013 April

2 Indhold 1 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN REGISTRERING AF HENVENDELSER BORGERRÅDGIVERENS BEHANDLING AF BORGERNES HENVENDELSER ANTAL HENVENDELSER FORDELT PÅ DIREKTØROMRÅDER OG AFDELINGER BORGERHENVENDELSERNES INDHOLD OG EMNER GENERELT HENVENDELSER I RELATION JOB OG ØKONOMI HENVENDELSER I RELATION TIL BØRN OG SKOLE HENVENDELSER I RELATION TIL SOCIAL OG SUNDHED HENVENDELSER I RELATION TIL TEKNIK OG KULTUR GENERELLE PROBLEMSTILLINGER PROCEDURER VED HENVENDELSER KONTAKTEN TIL ADMINISTRATIONEN BORGERRÅDGIVERNETVÆRK BORGERRÅDGIVERENS VIRKSOMHED - RAMMER OG KOMPETENCER

3 1 Henvendelser til Borgerrådgiveren 1.1 Registrering af henvendelser En henvendelse kan vedrøre flere forskellige forhold. Henvendelserne registreres i forhold til den afdeling henvendelsen vedrører. Henvender borgeren sig om flere forhold, der vedrører flere afdelinger, registreres der én henvendelse pr. afdeling. Flere henvendelser fra samme borger vedrørende samme emne i samme sag er kun registreret i nedenstående opgørelse en gang. En ny henvendelser fra samme borger om et nyt emne i relation til samme afdeling / en anden afdeling, er registreret som en ny førstegangshenvendelse. Afhængig af sagens kompleksitet og borgerens behov for hjælp kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at have flere møder eller samtaler med en borger for at udrede sagen eller få klargjort, hvad borgeren behøver hjælp til. Tabel 1 er således et udtryk for antallet af borgeres førstegangshenvendelser i relation til en given afdeling, men det er ikke en netto oversigt over, hvor mange henvendelser der har været til Borgerrådgiveren i alt, ligesom opgørelsen ikke indikerer noget om, hvor mange ressourcer, der er anvendt på den enkelte henvendelse. Borgerrådgiveren i Favrskov Kommune er løbende i dialog med landets andre borgerrådgivere omkring udvikling af et godt registreringsredskab over borgerhenvendelser, og der er bred enighed om, at denne model har en begrænset anvendelsesmulighed i forhold til at give et fuldstændigt og detaljeret billede af henvendelserne. Der er dog enighed om, at denne registreringsmodel ind til videre er vores bedste metode til at danne en form for overblik ved hensyntagen til det anvendte ressourceforbrug ved registreringen. 1.2 Borgerrådgiverens behandling af borgernes henvendelser 124 af de 145 henvendelser er afsluttet med en samtale hos Borgerrådgiveren, hvor borgeren får mulighed for at fremføre sine synspunkter, får en uddybende forklaring på sagsforløbet, informeres om lovgivningen eller orienteres om, hvilken retning sagen højst sandsynlig vil udvikle sig i. Det er Borgerrådgiverens vurdering, at disse samtaler har ført til, at borgeren ikke længere er utilfreds med sagsbehandlingen eller har fået en større forståelse for forløbet, og dermed i højere grad kan acceptere afgørelsen. I to af de 124 henvendelser har Borgerrådgiveren også deltaget som bisidder for borgeren i et møde med forvaltningen. I 19 tilfælde har borgernes henvendelse resulteret i, at Borgerrådgiveren har formuleret og videresendt borgerens klage til besvarelse i den relevante afdeling. Det er Borgerrådgiverens overordnede indtryk, at de af Favrskov Kommunes afdelinger udarbejdede besvarelser af Borgerrådgiverens henvendelser er af en meget høj kvalitet. Kvalitet betyder i denne sammenhæng, at borgeren får svar på sin klage eller sine spørgsmål på en forståelig og overskuelig måde i et venligt let forståeligt sprog med en imødekommende og anerkendende tone. I langt de fleste besvarelser giver afdelingen udtryk for en forståelse for borgerens situation og for de oplevelser, som borgeren har klaget over. Besvarelserne indeholder endvidere grundige redegørelser og forklaringer på den sagsbehandling, som er foretaget i sagen. Herudover bærer afdelingernes besvarelser i høj grad præg af invitation til dialog eller mulighed for at stille supplerende spørgsmål. Nogle besvarelser afsluttes med opfordring til, at borgeren kommer til et møde med afdelingen. Borgerne henvender sig som oftest ikke til Borgerrådgiveren igen, efter at de og Borgerrådgiveren har modtaget svar fra afdelingen, hvilket tages som et udtryk for, at borgeren er tilfreds med svaret. 3

4 1.3 Antal henvendelser fordelt på direktørområder og afdelinger Der gøres indledningsvist opmærksom på, at Borgerrådgiverens vurderinger og iagttagelser i denne beretning udelukkende er i relation til de henvendelser, som Borgerrådgiveren har modtaget, og at antallet af henvendelser til Borgerrådgiveren kun udgør en yderst begrænset andel af alle de henvendelser, som Favrskov Kommune modtager fra kommunens borgere. Der har i perioden fra 1. maj til og med december 2013 været 145 henvendelser til Borgerrådgiveren i Favrskov Kommune. Figur 1 viser antal henvendelser fordelt på direktørområder. *Generelle henvendelser, der ikke vedrører et direktørområde, f.eks. henvendelser fra andre kommuner om borgerrådgiverfunktionen, præsentation af Borgerrådgiverfunktionen i kommunens afdelinger, interview mv. Ved fortolkning af statistikken er det vigtigt at være opmærksom på, at nogle områder har en højere grad af borgerkontakt end andre, hvor der i stedet er tale om en mere stabsrettet funktion. Herudover er det af væsentlig betydning, om et område varetager opgaver med et myndighedspræg overfor borgerne, eller om der er tale om mere serviceorienterede opgaver. Opgaver med et stærkt myndighedspræg er i denne sammenhæng for eksempel afgørelser, der vedrører borgerens forsørgelsesgrundlag, hjælpebehov, familieforhold eller andre sociale forhold. Opgaver med et mindre myndighedspræg er i denne sammenhæng for eksempel afgørelser i forbindelse med byggesagsbehandling. Serviceorienterede opgaver er eksempelvis i relation til pas og kørekort, boligstøtte, pladsanvisning og børnefamilieydelse. Som det fremgår af tabel 1 er langt de fleste henvendelser til Borgerrådgiveren i relation til områder med megen borgerkontakt, der samtidig varetager opgaver med et stærkt myndighedspræg. 11 henvendelser har omhandlet emner udenfor borgerrådgiveres kompetence. Disse henvendelser har primært omhandlet klager eller ønske om råd og vejledning i forhold til andre offentlige instanser såsom Udbetaling Danmark, Statsforvaltningen, Sundhedsvæsenet, Skat, Ankestyrelsen eller domstolene. I disse tilfælde yder Borgerrådgiveren råd og vejledning om, hvor borgeren i stedet kan henvende sig. Såfremt Borgerrådgiveren har viden omkring de emner, som borgeren henvender sig om, eller det er muligt forholdsvist hurtigt at finde frem til den nødvendige viden, søger Borgerådgiveren i videst muligt omfang at være borgeren behjælpelig med en overordnet rådgivning, uanset henvendelsen omhandler områder, som ikke er i relation til en kommune og dermed ligger udenfor Borgerrådgiverens kompetence. I afsnit (figur 2 5) nedenfor illustreres fordelingen af henvendelserne på udvalgte direktørområder fordelt på områdets afdelinger. 4

5 1.4 Borgerhenvendelsernes indhold og emner generelt Der gøres indledningsvis opmærksom på, at Borgerrådgiverens vurderinger i denne afrapportering er baseret på en meget kort periode og dermed et forholdsvist begrænset materiale. Der er således i høj grad tale om vurderinger baseret på indtryk. Ud fra de henvendelser, som Borgerrådgiveren har modtaget, og ud fra de besvarelser, som afdelingerne har udformet på borgernes klager, er det Borgerrådgiverens indtryk, at sagsbehandlingen i Favrskov Kommune overholder gældende lovgivning. Som det fremgår af afsnit 1.2 er 124 af de 145 førstegangs henvendelser afsluttet med en samtale hos Borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren har her ydet råd og vejledning omkring lovgivning, sagsbehandlingsregler og forventet sagsforløb. Mange af disse borgere har givet udtryk for, at de ønsker en samtale om deres sagsforløb med en uvildig instans med kendskab til lovgivning og kommunal virksomhed for at få en drøftelse eller vurdering af, om sagen forløber efter god forvaltningsskik, da de selv ikke har dette kendskab og gerne vil sikre sig, at de bliver behandlet ordentligt og efter lovgivningens forskrifter. I 19 tilfælde har borgernes henvendelse resulteret i, at Borgerrådgiveren har formuleret og videresendt borgerens klage til besvarelse i den relevante afdeling. Disse har omhandlet borgernes oplevelser af: Unødigt langstrakt sagsbehandling Dårlig kommunikation og samarbejde med sagsbehandleren eller afdelingen generelt Manglende overblik eller inddragelse i egen sag Manglende svar på henvendelse, herunder manglende afgørelse på ansøgning og på anmodning om aktindsigt Det er Borgerrådgiverens generelle indtryk, at de borgere, som henvender sig for at klage over en afgørelse, som oftest også klager over den sagsbehandling, som de har oplevet eller den information, kommunikation, inddragelse eller vejleding, der er foregået i forbindelse med sagsbehandlingen. De fleste af disse borgere giver udtryk for, at det er meget vigtigt for dem, at de kan forstå grundlaget og gennemskue begrundelsen for et afslag på en ansøgning, og at de herudover har en oplevelse af, at sagen er fuldstændig oplyst dette blandt andet ved deres inddragelse i egen sag. Det er i den sammenhæng Borgerrådgiverens oplevelse, at borgere, som oplever sig hørt og inddraget og godt informeret og vejledt i en venlig og imødekommende dialog, i de fleste tilfælde vil acceptere en afgørelse, om end de er uenige i eller utilfredse med den. Nogle borgere har henvendt sig og blandt andet klaget over, at de ofte modtager post fra deres sagsbehandler på fredage, så de ikke har mulighed for at få udredt misforståelser eller besvaret spørgsmål før om mandagen. Alt efter brevenes indhold, kan det opleves meget ubehageligt at gå og ruge over en afgørelse eller andet i en hel weekend. Borgerrådgiveren formoder, at denne problematik hænger sammen med, at der for mange sagsbehandleres vedkommende er administrativ dag om onsdagen, hvilket antages at have denne uheldige konsekvens set fra et borgersynspunkt. Det er i den forbindelse Borgerrådgiverens vurdering, at denne problematik i noget omfang vil blive løst i takt med, at borgere i stigende grad vil modtage al deres post fra Favrskov Kommune via deres digitale postkasse, således at borgeren modtager breve samme dag, som de afsendes. Borgerrådgiveren opfordrer dog til, at de enkelte afdelinger løbende drøfter mulighed for, at afsendelse af breve med et for borgeren alvorligt indgribende forhold kan afsendes, så det ikke modtages umiddelbart op til weekender eller andre lukkedage. Endelig har nogle borgere i deres møde med Borgerrådgiveren givet udtryk for en bekymring i forhold til at give udtryk for deres utilfredshed overfor en given sagsbehandler eller afdeling. Nogle borgere har på den baggrund heller ikke ønsket, at Borgerrådgiveren skulle indsende en klage over deres oplevelser til den relevante afdeling. Disse borgere har givet udtryk for, de er bekymret for, at en klage 5

6 over oplevelser med en sagsbehandler eller afdeling kan få negative konsekvenser eller ligefrem føre til sanktioner i relation til den fremadrettede sagsbehandling eller en eventuel kommende afgørelse. Borgerrådgiveren oplyser i disse tilfælde borgeren om, at det er vores generelle indtryk, at borgere kan forvente, at eventuelle klager behandles professionelt, at de ikke tages personligt af sagsbehandler eller leder, og at klager over afgørelser eller sagsbehandling eller personalets adfærd ikke har negative konsekvenser for den videre sagsbehandling. At klager tvært imod i vidt omfang anvendes som et redskab til kontinuerligt at forbedre afgørelser og sagsbehandling. Samtidig er det Borgerrådgiverens vurdering, at denne type oplevelser bør tages alvorligt, da fremdrift i sagerne oftest fordrer en god dialog mellem borger og sagsbehandler, og at dette kræver borgeres tillid og medvirken. 1.5 Henvendelser i relation Job og Økonomi Der har været i alt 61 henvendelse til Borgerrådgiveren vedrørende områder i Job og Økonomi. 58 af disse henvendelser har været i relation til Jobcenteret. En henvendelse har været til i relation til Job og Økonomis Opkrævningsafdeling. Dette afsnit omhandler derfor henvendelser til Borgerrådgiveren vedrørende Jobcenteret. Som det fremgår af tabel 2, er langt de fleste henvendelser til Jobcenteret i relation til sager om kontanthjælp og sygedagpenge. Henvendelserne i relation til Sygedagpengeafdelingen er i næsten alle tilfælde afsluttet ved, at Borgerrådgiveren har ydet råd og vejledning omkring lovgivning og sagsforløb i sygedagpengesager. I et tilfælde har Borgerrådgiveren hjulpet borgeren med at udforme en klage over afgørelsen. I to tilfælde er henvendelserne afsluttet med, at Borgerrådgiveren har sendt en klage over borgerens oplevelse til besvarelse i Sygedagpengeafdelingen. Disse to klager har henholdsvis omhandlet borgerens oplevelse af, at der ikke skete noget i sagen, og at bogeren ikke havde oplevet at få råd og vejledning, som vedkommende havde behov for. Henvendelserne i relation til Kontanthjælpsafdelingen er også i næsten alle tilfælde afsluttet ved, at Borgerrådgiveren har givet råd og vejledning om lovgivning og sagsforløb i kontanthjælpssager. Råd og vejleding har her været i relation til for eksempel klagemuligheder og klagesagsbehandling ved afgørelser, indholdet i den nye kontanthjælpsreform, sanktioner og fradrag i kontanthjælpen ved udeblivelse fra samtaler eller tilbud, muligheder for at ansøge supplerende ydelser og de generelle betingelser for bevilling af kontanthjælp. I et tilfælde har Borgerrådgiveren hjulpet en borger med at udforme en klage over en afgørelse. I fire tilfælde har Borgerrådgiveren formuleret en klage fra borgeren til besvarelse i Kontanthjælpsafdelingen. Disse har omhandlet borgerens oplevelse af manglende behandling af 6

7 indgivet klage, manglende råd og vejledning, manglende overblik i egen sag og utilfredshed med kommunikation med sagsbehandler. 1.6 Henvendelser i relation til Børn og Skole Borgerrådgiveren har haft i alt 22 henvendelser fra borgere i relation til Børn og Skole. Som det fremgår af figur 3 har langt de fleste henvendelser været i forhold til Børn og Familie. Henvendelserne er her i 12 tilfælde afsluttet ved, at Borgerrådgiveren har ydet råd og vejledning omkring lovgivning og sagsforløb i sager på børne- og familieområdet. I et af disse tilfælde har Borgerrådgiveren deltaget som bisidder i et møde med Børn og Familie. I seks tilfælde er borgerens henvendelse blevet formuleret som en klage til besvarelse i Børn og Familie. Disse klager har for eksempel omhandlet borgernes oplevelse af dårligt samarbejde og kommunikation med sagsbehandleren, at sagen forhales unødigt og i nogle tilfælde, er disse klager efterfulgt af et ønske om at få tildelt en ny sagsbehandler. Andre henvendelser har været om borgerens oplevelse af manglende inddragelse eller træg sagsbehandling i forbindelse med barn anbragt udenfor hjemmet. I fire tilfælde har henvendelserne været i relation til Skole og Dagtilbud. I tre af disse tilfælde er henvendelsen afsluttet ved, at Borgerrådgiveren har ydet råd og vejleding om institutioners underretningspligt og procedurer herfor, muligheder for tilskud til efterskoleophold og rettigheder i forhold til selv at kunne vælge børnehave og primære kontaktpædagog. I et tilfælde har henvendelsen ført til, at Borgerrådgiveren har sendt en klage over en børnehaves registrering, vurdering og videresendelse af oplysinger. 1.7 Henvendelser i relation til Social og Sundhed Det fremgår af figur 4, at der har været 10 henvendelser i relation til Visitationen. Disse henvendelser har omhandlet råd og vejledning i forhold til visitation til bolig, kørsel, mulighed for hjemmehjælp og spørgsmål om, hvilken afdeling der skal kontaktes for at få den hjælp der efterspørges. Herudover har der været en enkelt henvendelse fra en borger, som har oplevet en dårlig kommunikation med en 7

8 visitator, hvor samme borger også ønskede, at Borgerrådgiveren deltog som bisidder i et møde i afdelingen. Det fremgår endvidere af figur 4, at der har været 14 henvendelser i relation til Social Indsats. I 10 af disse henvendelser har Borgerrådgiveren ydet råd og vejledning i forhold til muligheder for hjælp efter Serviceloven til borgere med handicap eller sindslidelse. I et tilfælde har Borgerrådgiveren formuleret en klage til besvarelse i Social Indsats på grund af en borgers ønske om afdelingens hjælp til håndtering af sin livssituation og på grund af konflikter i forhold til manglende gennemskuelighed i forhold til afdelingens administration af vedkommendes forsørgelse. De resterende tre henvendelser har været fra medarbejdere på området for dialog og sparring omkring en borgers sag og situation og mulighed for aftale om en samtale mellem borger og Borgerrådgiveren for en nærmere drøftelse af afgørelser og sagens forventede videre forløb. 1.8 Henvendelser i relation til Teknik og Kultur Borgerrådgiveren har haft i alt 19 førstegangshenvendelser fra borgere i relation til Teknik og Kultur. 11 henvendelser har været i forhold til Plan og Byg. I otte tilfælde er henvendelsen afsluttet med råd og vejleding hos Borgerrådgiveren i relation til lovgiving, sagsforløb og klagemuligheder. I tre tilfælde har henvendelsen ført til, at Borgerrådgiveren har videresendt borgerens klage til besvarelse i Plan og Byg. Disse borgere har oplevet, at de ikke kunne få svar på deres henvendelse, at de ikke er blevet hørt i en byggesag, hvor borgeren mente sig høringsberettiget, og en borger har oplevet ikke at få rettidig afgørelse i forhold til anmodning om aktindsigt. Syv henvendelser har været i forhold til Borgeservice. I alle disse tilfælde er henvendelsen afsluttet med, at der er ydet råd og vejledning omkring kommende lovgivning om digital kommunikation mellem offentlige myndigheder og borgere, refusion af lægeudgifer ved behandling i udlandet, og brøkdelspension. Henvendelsen i relation til Teknik og Kulturs Sekretariat har været omkring vedtægter for et forsamlingshus. 2 Generelle problemstillinger Formålet med reglerne om offentlige myndigheders sagsbehandling, borgernes retssikkerhedsgarantier og ombudsmandens anbefaling om at følge god forvaltningsskik er at sikre, at de afgørelser, der træffes, er lovlige og korrekte samt, at borgerne kan have tillid til beslutningsprocessen og den offentlige forvaltning. På baggrund af Borgerrådgiverens erfaringer vurderes det herudover, at det er af væsentlig betydning for borgerens accept af en afgørelse, at de oplever, at der foregår en ligeværdig dialog i forbindelse med behandling af deres sag og den afgørelse, der træffes. Borgerrådgiveren vil i de kommende beretninger fokusere nærmere på en række generelle problemstillinger ved vurdering af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening. Det drejer sig om: 8

9 Retssikkerhedsloven, der blandt andet omhandler borgerens medvirken, kommunens forpligtelse til at yde råd og vejledning og til at sikre, at der indhentes tilstrækkelige oplysninger til, at sagen er ordentligt belyst, inden der træffes en afgørelse. Forvaltningslovens sagsbehandlingsregler i relation til aktindsigt, notatpligt, partshøring, begrundelse og klagevejledning. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der blandt andet angiver, at borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af egne sager. Denne proces forudsættes at ske på en respektfuld, dialogbaseret og tillidsskabende måde. God forvaltningsskik, der angiver principper for god sagsbehandling og personlig betjening af borgeren. Ombudsmanden anbefaler, at administrationen viser borgerne venlighed, hensynsfuldhed og skaber tillid blandt andet ved, i videst muligt omfang, at inddrage borgerne i sagsbehandlingen Borgerens oplevelse af den personlige betjening 3 Procedurer ved henvendelser Borgerrådgiveren anvender dialogprincippet for behandlingen af henvendelser, hvilket betyder at konflikter mellem borgeren og forvaltningen søges løst mellem parterne, før Borgerrådgiveren eventuelt laver en nærmere undersøgelse af en klage. Derfor videreformidles borgerens klage til forvaltningen, så forvaltningen får mulighed for selv at svare borgeren. Når forvaltningen har haft mulighed for at forholde sig til borgerens klage, kan Borgerrådgiveren vælge at lave en nærmere undersøgelse af sagen med henblik på at vurdere, om der er forhold i sagen, som giver anledning til at udtale kritik eller komme med anbefalinger. Borgerrådgiveren kan udtale kritik, når sagsbehandlingen ikke overholder gældende lovgivning, eller ikke er foretaget efter god forvaltningsskik eller når kommunens vedtagne retningslinjer er mangelfulde. Derudover har Borgerrådgiveren mulighed for at komme med anbefalinger eller opfordringer til forvaltningen, når det kan medvirke til at forbedre sagsbehandlingen. Forvaltningen er ikke bundet af Borgerrådgiverens udtalelse, men hvis en forvaltning ikke ønsker at følge en anbefaling, skal det oplyses til Borgerrådgiveren. Som det fremgår af afsnit 1.3 er det dog langt fra alle henvendelser, som resulterer i, at borgerens klage videresendes til besvarelse i den berørte afdeling, idet 124 af de 145 henvendelser er afsluttet med en samtale hos Borgerrådgiveren. 4 Kontakten til administrationen Det er Borgerrådgiverens mål, at være medvirkende til at løse eventuelle konflikter, forbedre arbejdsgangene og øge borgeres tilfredshed med sagsbehandlingen i Favrskov Kommune. I den forbindelse deltager Borgerrådgiveren gerne i møder i direktionen, hos den enkelte direktør, fagchef og afdeling. Herudover vil Borgerrådgiveren henvende sig til forvaltningen omkring konkrete klager, der efter Borgerrådgiverens vurdering giver anledning til en nærmere dialog eller ved observation af tendenser i klagetemaer i en konkret afdeling. Borgerrådgiverfunktionen og tilhørende opgaver er blevet præsenteret for byråd, direktion og chefer og ledere. Borgerrådgiveren har endvidere deltaget i møder med ledere og udvalgte medarbejdere i Social, Handicap og Psykiatri, Børn og Skole og Jobcenter Favrskov med opfordring til, at Borgerrådgiveren deltager i personalemøder på alle niveauer således, at medarbejderne bliver informeret om Borgerrådgivernes funktion og kompetencer. Formålet er at skabe dialog omkring muligheder for samarbejde mellem Borgerrådgiveren og administrationen, at fjerne usikkerhed hos kommunens ansatte i relation til Borgerrådgivernes funktion og indhold og ikke mindst, at kommunens medarbejdere henviser borgere til at kontakte Borgerrådgiveren, når det vurderes, at borgeren kan have nytte af / behov for at tale med en uvildig rådgiver, som er uafhængig af administrationen. 9

10 Dialogen med kommunens direktion og enkelte direktørområder er meget væsentlig i forhold til samarbejdet mellem forvaltning og borgerrådgiver og Borgerrådgivningens synlighed og funktion i organisationen. Det er Borgerrådgiverens oplevelse, at der har været en særdeles god og konstruktiv dialog med alle afdelinger, som der har været kontakt til. For at sikre en løbende dialog og erfaringsudveksling med administrationen sørger Borgerrådgiveren for: At direktion/direktørområder/afdelinger får tilbagemeldinger om de tendenser, som Borgerrådgiveren har observeret omkring borgernes oplevelser samt eventuelle forslag til forbedringer At rådgive forvaltningen om sagsbehandlingsreglerne og God forvaltningsskik At være i løbende dialog med administrationen både i forbindelse med konkrete og mere generelle spørgsmål og med konkrete og konstruktive forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres At deltage i møder i afdelingerne og drøfte udfordringerne og svare på spørgsmål Årsberetningen forelægges og drøftes med direktionen inden den afgives til byrådet i Favrskov Kommune således, at direktionen får mulighed for at komme med bemærkninger eller en indstilling i relation til Borgerrådgiverens vurderinger af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening og eventuelle opfordringer eller forslag til forbedringer. 5 Borgerrådgivernetværk Borgerrådgiveren deltager i et netværk, bestående af Borgerrådgivere i de 23 (snart 24) kommuner fra hele landet, der for nuværende har en borgerrådgiverfunktion. Antallet af kommuner med en borgerrådgiverfunktion har været stigende i perioden. Der afholdes et årligt halvdagsmøde og et årligt internat på to dage. Herudover afholdes der møder efter behov blandt de jyske borgerrådgivere. På disse møder foretages erfaringsudveksling på tværs af kommunerne, sparring omkring konkrete problematikker eller generelle emner med relevans for borgerrådgiverfunktionen, dialog og samarbejde med Ombudsmanden og inspiration fra interne og eksterne oplægsholdere. I det daglige samarbejder borgerrådgiverne i hele landet via KL s dialogportal for borgerrådgivere, hvor der er mulighed for dialog og sparring på konkrete problemstillinger, som den enkelte borgerrådgiver arbejder med. Borgerrådgivernetværket samarbejder med Institut for Menneskerettigheder om udbygning/etablering af en vejlederfunktion i forhold til diskrimination i Danmark. Det er netværkets og instituttets opfattelse, at det samarbejde på en hensigtsmæssig måde, kan ske gennem den enkelte kommunes Borgerrådgiver. På sigt er det instituttets hensigt at opnå et landsdækkende samarbejde gennem Kommunernes Landsforening. 6 Borgerrådgiverens virksomhed - Rammer og kompetencer Byrådet i Favrskov Kommune besluttede i 2013, sammen med Randers, Norddjurs og Skanderborg Byråd, at man pr. 1. maj 2013 ville oprette en fælles kommunal Borgerrådgiverfunktion for de 4 kommuner. I Favrskov Kommune træffes Borgerrådgiveren tirsdage, torsdage og den første fredag i hver måned. Borgere opfordres på hjemmesiden og i informationsmaterialet til at lave en forudgående aftale om et møde, da Borgerrådgiverens opgavevaretagelse foregår flere steder rundt i kommunen ved møder og undervisning og derfor ikke nødvendigvis kan træffes på alle tidspunkter i åbningstiden. 10

11 Funktionen varetages af: Borgerrådgiver Jesper Cortes - telefon: Borgerrådgiver Karin Lambert - telefon For en detaljeret gennemgang af Borgerrådgiverens opgaver og kompetencer henvises til Borgerrådgiverens vedtægter, der er vedlagt som bilag. 11

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 2014 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i 2014 April 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2014... 4 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER... 4 2.2

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2013 September 2014 1 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2013... 3 2.1 REGISTRERING

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 203 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 203 September 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2012

Borgerrådgiverens beretning 2012 Borgerrådgiverens beretning 2012 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren 1. januar 31. december 2012 April 2013 1 Beretningens indhold Beretningen vedrører perioden 1. januar til

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 21. maj 2015 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2014 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Borgerrådgivningens beretning 2012

Borgerrådgivningens beretning 2012 Borgerrådgivningens beretning 2012 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2012 April 2013 1 Beretningens indhold Beretningen vedrører perioden 1. januar til

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i 2015 Juni 2016 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2015... 4 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER... 4 2.2 HVAD

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 204 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...3 2. HENVENDELSER

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 Horsens Kommune Indhold 1 BORGERRÅDGIVNING I HORSENS...3 1.1 BORGERRÅDGIVNING - INTRO...3 1.2 BERETNINGEN FOR 2015...4 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...6 2.1 FORVALTNINGSOMRÅDER...6

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning for 2011 Indholdsfortegnelse:

Borgerrådgiverens årsberetning for 2011 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Formål... 3 Opstart af funktionen Borgerrådgiver... 3 Udarbejdet materiale... 4 Konklusion... 5 Samspillet med forvaltningerne i forhold til borgerhenvendelser...

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 19. maj 2014 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2013 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 15. juni Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 15. juni Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 15. juni 2016 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2015 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Historik...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Aktiviteter i 2011...3 Fokusområder og Idéer

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning for 2012

Borgerrådgiverens årsberetning for 2012 Årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Formål... 3 Konklusion... 3 Anbefalinger... 5 Samspillet med forvaltningerne i forhold til borgerhenvendelser... 5 Opgørelse over henvendelser...

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Generelle forhold Sønderborg Kommunes borgerrådgiverfunktion er forankret direkte under kommunaldirektøren, med reference

Læs mere

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune..

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. Punkt 13. Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. 2014-8348. Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G 0 6. 1 0. 2 0 1 5 Hvad er en borgerrådgiver i Lejre Kommune? Lejre Kommune har haft en borgerrådgiver ansat siden 1/5 2011. Forankring:

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2015

Borgerrådgiverens beretning 2015 Borgerrådgiverens beretning 2015 August 2016 Indhold 1 INDLEDNING...3 2 BERETNING 2015...3 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER...3 2.2 HVAD FORTÆLLER TALLENE...4 2.3 HENVENDELSER FORDELT PÅ FAGSEKRETARIATER...5

Læs mere

RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED

RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED Det er vigtigt, at vi som medarbejdere i Holbæk Kommune kender til de rammer for borgerbetjening og retssikkerhed, som vi arbejder indenfor. Hvis vi kender

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning

Borgerrådgiverens årsberetning Borgerrådgiverens årsberetning 2016 Årsberetning Den 1. december 2015 ansatte Mariagerfjord Kommune en borgerrådgiver. Denne beretning sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer i 2016 og giver et overblik

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december)

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) 1 Forord Viborg den 11. maj 2015 Først og fremmest vil jeg gerne takke for den gode velkomst, som jeg har fået af borgere, samarbejdsparter og

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Her er din borgerrådgiver Januar 2016

Her er din borgerrådgiver Januar 2016 Her er din borgerrådgiver Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Borgerrådgiveren er til for dig 3 Hvad kan borgerrådgiveren gøre... 3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke... 4 Hvem kan klage... 4 Sådan behandler

Læs mere

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Helsingør kommune Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Borgerrådgiver Peter Korsgaard juni 2013 1 Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver

Læs mere

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation KLAGE INSTANS Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation FINANSFORBUNDET KLAGEINSTANS Synes du ikke, at din sag har fået en ordentlig behandling i Finansforbundet? Eller mener du,

Læs mere

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre?

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Ansøgning om plejebolig ( 108 i Serviceloven) Enhver der pga. funktionsnedsættelse eller lignende ønsker en plejebolig kan søge om en

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2016

Borgerrådgiverens beretning 2016 Borgerrådgiverens beretning 2016 April 2017 Indhold 1 BORGERRÅDGIVEREN I SKANDERBORG - 5 ÅR...3 2 BERETNING 2016...4 2.1 HENVENDELSER FORDELT PÅ FAGSEKRETARIATER...4 2.2 BORGERRÅDGIVERENS BEHANDLING AF

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 1. halvår 2012 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning 1. halvår 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Baggrund...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Generelt om aktiviteterne i første halvdel

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering Borgervejlederfunktionen Afrapportering 2007 Borgervejlederfunktionen blev etableret med virkning fra 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006. Der er til borgervejlederen

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Notat. Formålet med analysen:

Notat. Formålet med analysen: Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: 25. marts 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Steinar Eggen Kristensen Vedrørende: Kommissorium for uvildig ekstern analyse af Sygedagpengeafdelingens sagsgange,

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 1. februar - 31. juli 2013

Borgerrådgiverens beretning 1. februar - 31. juli 2013 Borgerrådgiverens beretning 1. februar - 31. juli 2013 Sonja Pedersen Borgerrådgiver 3070 7947 borgerraadgiver@silkeborg.dk Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Lovgivning Det lovmæssige grundlag for en borgerrådgiverfunktion er 65 e i lov om kommunernes styrelse. Her står der:

Lovgivning Det lovmæssige grundlag for en borgerrådgiverfunktion er 65 e i lov om kommunernes styrelse. Her står der: Kommunal borgerrådgiver Administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde forslag til, hvordan en ordning med en borgerrådgiver

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr. 2014-0011537 Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning 10 SEPTEMBER 2013 Klar RET Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning Vi skal se bredt på den enkelte sag og på borgerens behov ( ). En henvendelse om hjælp skal altså vurderes

Læs mere

Borgervejlederfunktionens afrapportering til Byrådet - Holbæk Kommune 4. kvartal 2011

Borgervejlederfunktionens afrapportering til Byrådet - Holbæk Kommune 4. kvartal 2011 Borgervejlederfunktionens afrapportering til Byrådet - Holbæk Kommune 4. kvartal 2011 Oktober kvartal 2011 Antal 1. gangs henvendelser til borgervejlederfunktionen: 2011 120 93 94 307 Antal 1. gangs henvendelse

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Aftenens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Åse Brogaard, Pernille Isaksen og Erik Bager Kontrolgruppen, Borgerservice og Ydelser Thisted Kommune 0 Indhold Indledning... 2 Det økonomiske resultat

Læs mere

Borgervejlederfunktionens afrapportering til Byrådet i Holbæk Kommune 2011

Borgervejlederfunktionens afrapportering til Byrådet i Holbæk Kommune 2011 Borgervejlederfunktionens afrapportering til Byrådet i Holbæk Kommune 2011 Januar kvartal 2011 Opgørelser af 1. kvartal 2011 er udarbejdet i en lidt anden form end tidligere. Hensigten med dette er at

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandling, ansattes optræden og udførelsen af opgaver hjælpe

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Borgerrådgiverens årsrapport 2013

Borgerrådgiverens årsrapport 2013 Borgerrådgiverens årsrapport 2013 FORORD Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune åbnede dørene pr. 1. august 2011 og funktionen har således været tilgængelig for borgere, brugere og erhvervsdrivendes

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Klar RET. Vejledningen skal sikre, at borgerne har mulighed for at forstå deres rettigheder og pligter SIDE 1. MARTS 2011(revideret august 2015)

Klar RET. Vejledningen skal sikre, at borgerne har mulighed for at forstå deres rettigheder og pligter SIDE 1. MARTS 2011(revideret august 2015) 03 MARTS 2011(revideret august 2015) Klar RET Borgerrådgiverens guide om kommunens vejledningspligt Vejledningen skal sikre, at borgerne har mulighed for at forstå deres rettigheder og pligter SIDE 1 VESTER

Læs mere

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Ved Dorthe Bjerremand Erichsen 05-12-2016 Dagsorden Baggrunden for Lovguide Forvaltning Indhold i Lovguide Forvaltning Hvordan kommer Lovguide Forvaltning

Læs mere

Borgervejleders beretning

Borgervejleders beretning Borgervejleders beretning 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Borgervejlederens rammer og virksomhed... 3 2.1 Grundlaget for borgervejlederen... 3 2.2 Organisering af funktionen... 3 2.3 Formålet...

Læs mere

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering juli kvartal 2009

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering juli kvartal 2009 Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune i det gamle Rådhus, Rådhusvej 1, 1. sal tv. - 4300 Holbæk Afrapportering juli kvartal 2009 Hermed borgervejledningens 3. kvartalsrapport til Byrådet. Borgervejledningens

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder:

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder: NOTAT 30. april 2014 Sagsbehandler: zedo01 Dok.nr.: 2014/0004439-3 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Læs mere

Afsluttende brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i konkret egen drift-undersøgelse. Jf. forvaltningens sagsnummer 2014-0155137

Afsluttende brev til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i konkret egen drift-undersøgelse. Jf. forvaltningens sagsnummer 2014-0155137 KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato sendt til forvaltningen pr. e-mail 26-11-2014 Sagsnr. 2014-0141616 Dokumentnr. 2014-0141616-8 Afsluttende

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvor mange klager? Københavns Kommune modtog i hvert fald 30.628 klager i 2013 Fraregnet parkeringsklager

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013.

Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning: d. 1. juli juni 2016 samt opsummering af perioden d. 1. juni september 2016

Borgerrådgiverens beretning: d. 1. juli juni 2016 samt opsummering af perioden d. 1. juni september 2016 Borgerrådgiverens beretning: d. 1. juli 2015 30. juni 2016 samt opsummering af perioden d. 1. juni 2014 30. september 2016 Jonas Schultz Thygesen Haderslev Kommune Borgerrådgiver Gåskærgade 26, 6100 Haderslev

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Bisidderordningen for børn og unge

Bisidderordningen for børn og unge Ankestyrelsens undersøgelse af Bisidderordningen for børn og unge Juli 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Undersøgelse af bisidderordningen for børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, maj 2009

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2. halvår 2012 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning 2. halvår 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Baggrund...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Generelt om aktiviteterne i anden halvdel

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

HK s Klagenævn Side 1

HK s Klagenævn Side 1 HK s Klagenævn Side 1 HK s Klagenævn I en organisation med næsten 280.000 medlemmer og ca. 1.150 medarbejdere kan det vanskeligt undgås, at der opstår situationer, hvor et medlem føler sig forkert behandlet.

Læs mere