Evt. afbud bedes meddelt senest onsdag kl på tlf /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evt. afbud bedes meddelt senest onsdag kl. 12.00 på tlf. 56364420./51205620"

Transkript

1 Haslev d. 22/ eerat. dosoeestyrese. Der afholdes bestyrelsesmøde kl i lokalerne Frederiksgade 6. onsdag d. 27. september 2006 Der serveres kaffe m.v. fra kl Evt. afbud bedes meddelt senest onsdag kl på tlf / eet dasorde: Fraværende: Hanne Johansen, Henrik Christensen, (Martin Pedersen, Bettina Milling) Pkt. oo-1: odedese a dasorde: Klublederne Martin Pedersen og Bettina Milling samt Ungehusleder Jens Frøsig er inviteret til at deltage i behandlingen af samtlige punkter. Beslutning: Dagsorden godkendt med tilføjelse af 2 ekstra punkter vedr. altmuligmand og istandsættelse af kælderrum. Pkt. oo-11: erer t reerat ra sdste de: Se p hjemmesiden Beslutning: Det bemærkes at referater skal være tidligere tilgængelige på nettet efter møderne Pkt. oo-111: edeeser: A: fra formanden: Intet. 1

2 B: fra byrådet: Intet C: fra forvaltningen: intet D: fra folkeoplysningsudvalget: Der afholdes møde d.3. okt. vedr. folkeoplysningsudvalgets situation i Faxe kommune E: fra skolebestyrelserne: Intet. F: fra medarbejderrepræsentanter: Frustration over sammenlægningsprocessen på usk. området, samt over besparelserne. Personalemøde afholdt. 2

3 G: fra elevrepræsentanter: Intet H: fra Ungdomsklubben: Fremmødet i u-klubben har været nede i en bølgedal siden sommeren, medarbejdere og uklubleder frustrerede. Foreslår at der åbnes op for 7.kl. i klubben.7 kl. eleverne er meget glade for fredagene og mandagene med affødt stort fremmøde. Punktet sættet på til oktobermødet, men det blev pointeret at ved at give 7.kl. mulighed for at komme hver aften vil det kunne medføre at endnu færre af de store møder frem. Desuden at alle klubber har svingende fremmøde i løbet af et år og at der skal ses på om ikke det er bedre med fremmødte som virkelig har behov, frem for som måske ikke har det store behov. Klubben er via fonde ved at skaffe penge til indkøb af båd. Båden vil kunne indgå i klubsamarbejdet i Faxe som en del af bådparken. I: Fra Juniorklubben: God sommerkoloni med 48 børn, klubbernes døgn som vanligt en stor oplevelse bl.a. med rapelling og træklatring som bevisthedsudvidere. J. Fra Ungehuset Brummen : (lukket punkt) 3

4 Den først indskrevne forlader nu huset og flytter i egen lejlighed. Vedkommende er nu selvhjulpen og er godt i gang med uddannelse. Huset har p.t. 5 beboere, som er et mere passende antal. K. Fra E.klassen: (lukket punkt) Skolerejse Tjekkiet Opstarten og elevgruppen Renovering af lokalerne Lokaleudlån af E.kl. -Klassen er afrejst til Tjekkiet og af hensyn til Claus helbred er der ekstra voksen med til at tage over for Claus i perioder. -Lokalerne er sat flot i stand sammen med trappeopgangen og er blevet malet for første gang siden skoleforvaltningen flyttede på rådhuset for 14 år siden. -Der har været en forespørgsel fra kultur-og fritid vedrørende fat lån af E.klassen hver mandag frem til foråret 07. Vi har desværre ikke kunnet hjælpe idet lokalet jævnligt benyttes til møder og kurser om mandagene bl.a. af UU vejleder Jørgen Bentsen som har kontor i tilknytning til E.klassen. -Enkeltarrangementer kan derimod godt lade sig gøre i mindre omfang, men det skal huskes at der ikke er rengøring i klassen ud over den som eleverne foretager. L. Fra Ungdomsskolelederen: Personalemøde og fokuspunkter Fremmøde/afbud Evalueringer Sommerskolen i sommerferien Laplandsholdet Gokartsommerturen Skaterbanen -Personalemøde afholdt torsdag d. 14. september. God stemning som sædvanligt. Fokuspunkter for evalueringer, fremmødet til holdene og husk afbuds kultur. -Sommerskolen gik efter planen. Dog kolliderede undervisning og pligtmøder på hovedarbejdsstedet for enkelte lærere, selvom holdene af samme grund var flyttet til om eftermiddagen. -Laplandsholdet havde en af de bedste ture nogensinde-et godt hold unge. -Gokartholdet var med 24 unge på 4 dages sommertur sammen med i alt 100 unge. 4

5 -Skaterbanen bygges nu op og der inviteres til forældremøde tirsdag d. 3. okt. således at der kan blive lavet aftaler om opsyn m.v. Ungdomsskolen foreslår at opsynet mandag til og med torsdage varetages af Usk og weekender af forældre og gerne stifindere. -Sofiendalskolen var interesseret i anden placering tættere ved skolen således at banen kunnebenyttes i frikvartererne af eleverne. Det vil sagtens kunne lade sig gøre, men banen bygges nu-inden bevillinger trækkes tilbage, så kan den altid flyttes når det bliver aktuelt. -Ung- mor holdet er nu nedlagt - gruppen har efteri knap et år fået en viden og fået dannet et netværk som udnyttes til fælles glæde. -Ungdomsskolen søgt om at få sekretærtid fra Sommerskolen overført til Usk Udgør mellem 73 og 84 timer årligt. Pkt: Saee o estyreses arede re t Bestyrelsen i Fakse/Rønnede vil meget gerne snart have et fælles bestyrelsesmøde om den aktuelle sammenlægningsproces og Ungdomsskolernes forventede organisering. Til mødet foreslås desuden inviteret direktøren for Uddannelse og Pasning i Faxe kommune, Leif Christensen samt Undervisningschef, Kirsten Jørgensen. Indholdet for mødet vil bl.a. være: Sammenlægningsprocessen af de 3 Ungdomsskoler. Arbejdet i bestyrelserne frem til sammenlægningen d. 1/8-07. Forslag til tidsramme for valg af ny bestyrelse. Forslag til datoer findes til mødet. Forslag : Afholdes i forlængelse af næste best. møde d. 25. oktober fra kl og gerne i E.klassen. Beslutning: Pkt:

6 dosoes oraser eter Mandag d. 11. september blev ungdomsskolelederne af Undervisningschefen anmodet om at udarbejde et fornyet, mere forenklet og mindre ambitiøst forslag til struktur for den kommende Ungdomsskole i Faxe. Forslaget skulle ligeledes operere med henholdsvis 3 og 4 ansatte i ledelsen for den almene ungdomsskole. Forslaget skulle afleveres senest tirsdag d. 19. september. Grundet tidspres var det ikke muligt at indkalde bestyrelsen. Det udarbejdede forslag er mere overordnet end de tidligere fremsendte men bygger på disse, og indeholder ikke områdeledelse, funktionsbestemt ledelse, ungechef etc.. Bilag vedlagt Taget til efterretning. Lidt frustration over den langvarige proces igennem snart 2 år. og over at bestyrelsen grundet tidspres ikke blev hørt inden forslaget blev fremsendt. Beslutning: Pkt: E.aser o 10. ase axe oe. På baggrund af møde mellem Ungdomsskolelederne og Uddanelses-og pasningsdirektør Leif Christensen besluttedes det at udarbejde konkrete forslag til udbygning af E.klassen samt 10. kl. i ungdomsskoleregi. Forslagene har tidligere været luftet i bestyrelsen dog uden vedtagelse i den nuværende skriftlige form og er fremsendt til Leif Christensen, Kirsten Jørgensen og Henrik Christensen Bilag vedlagt Godkendt. Der er hårdt brug for flere E.klasser og 10 kl. kunne evt. være tobenet skole/gymnasium målrettet og en Ungdomsskole/erhvervsrettet. Beslutning: 6

7 Pkt: det o esa septeer 06. Ungdomsskolen er blevet anmodet om at spare kr kr. i Beløbet fordeles mellem klubberne og almenundervisningen, og findes ved at spare på vikarerne og inventarkøb i klubberne samt ved inventarindkøb og opstramning i forbindelse med holdoprettelse i almendelen. I august blev Ungdomsskolen anmodet om at overføre samme overskud til 2007 som blev overført til 2006 d.v.s kr kr. på spærret konto til udskiftning af minibus. Overførselsønsket begrundet i krav fra regeringen vedr. kommunernes forbrug. Ungdomsskolelederen har overfor Økonomichefen og Kommunaldirektøren forklaret at det overførte beløb er blevet benyttet til nye knallerter, renovering af E.klassen og nyt EDB samt lyddæmpende foranstaltninger og borde i Klubberne, som aftalt med bestyrelsen. Desuden at overskuddet hovedsageligt skyldtes nedsat aktivitet grundet branden og nyindkøb af brændte materialer finansieret af forsikringen Ungdomsskolelederen har meddelt at Ungdomsskolen vil spare så meget som muligt, således at der forventes overført kr til næste budgetår. Taget til efterretning. Beslutning: Pkt: odstarter 1. perode 06. Jf. bilag. Godkendt. 7

8 Beslutning: pkt: ya t oeopyssdaet. Peter Nielsen vil gerne stoppe i udvalget. Bestyrelsen opfordres til at udpege en ny repræsentant. Peter udtræder og der vælges ikke ny før der skal være valg til nye folkeoplysningsudvalg. Beslutning: pkt: orretsordee. Bestyrelsesmedlem Michael Junker har anmodet om at bestyrelsen får vendt forretningsordenen bl.a. da der kan herske usikkerhed om hvem der har stemmeret. Ungdomsskolelederen foreslår at der under pkt. 5 tilføjes: Stemmeberettigede er de valgte medlemmer til bestyrelsen fra Kommunalbestyrelsen, Dansk Arbejdsgiverforening, LO, Skolerådet, Lærerrepræsentanter og elevrepræsentanter i alt max.9. Ungdomsskolelederen og særligt inviterede er ikke stemmeberettigede. Vedlagt forretningsordenen. Ændringsforslag vedtaget. Beslutning: Pkt:

9 Atteter ra sdste o re t ste de. Pkt: Et. Næste ordinære møde onsdag d. 25. oktober kl Oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl._17.35 Underskrifter. Sign. Hanne Johansen Sign. Michael Junker Sign. Peter B. Nielsen Sign. Christina Ottosson Sign. Henrik Christensen Sign. Alf Nielsen Sign. Inge Thisted (Sign. Kirsten Jørgensen) Sign. Hans Søndergaard. Sign. Bettina Milling. Sign. Jens Frøsig. Sign. Torben Sørensen Sign Martin Pedersen Sign. Niels Kristian Madsen. 9

10 Tillægsdagsorden: Pkt Altmuligmand. Ungehuset, klubberne og Erhvervsklassen har savnet en praktisk medhjælp til forefaldende arbejde som f.eks. havearbejde, lettere reparationsarbejde, indkøb m.v.. Arbejdsopgaver som det oftest er svært at få tid og som yderligere udhuler ledelsestiden. Ledelsesgruppen indstiller at der ansættes en medhjælp med 3-4 timer om ugen og med en månedsnorm på 15 timer. Udgift incl. feriepenge ca kr. om måneden. Den økonomiske fordeling mellem Ungehus og Ungdomsskole reguleres efter medhjælpsbehovetdog minimum 1 til 4. Godkendt. Beslutning: Pkt Istandsættelse af kælderrummet på Sofiendalskolen. Efter tilbagevenden til skolen og de nye lokaler, har det vist sig at der slet ikke er tilnærmelsesvis er den skabskapicitet til opbevaring af undervisningsmaterialer som før branden. Aktuelt mangler kreativholdene og sommerskoleholdene 6-8 store skabe, som der ikke er plads til i de nye lokaler. Materialerne er indtil videre opbevaret i klubberne på Tingvej, hvor de tager plads op for klubbens egne aktiviteter samt på gangen på Sofiendalskolen, hvorfra der har været del materiale-og værktøjssvind. Ungdomsskolelederen indstiller at kælderrummet males og at hyldesystem opsættes. Rummet var før branden benyttet til materialeopbevaring af Ungdomsskolen og Sofiendalskolen, men har ikke indgået i renoveringsplanerne efter branden. Sofiendalskolen har ikke i budgettet afsat penge til istandsætning p.t. Prisoverslag kr. til maling og kr. til hylder. 10

11 Godkendt. Beslutning: 11

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012

Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 Personalehåndbog for ansatte ved Svendborg Musikskole 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse A Adresse Adfærdssætninger Aflysning af undervisning Aktivitetskalender Aktivitetsniveau Alarm/aflåsning Alkoholpolitik

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Fodnoten September 2011

Fodnoten September 2011 Fodnoten September 2011 Den lokalhistoriske arkivgruppe Med nyt fra; Fodby Lokalråd Den nye Margretheskoles bestyrelse Fodby Gymnastikforening Fodby Sogns Beboerforening Fodby Menighedsråd Fodby Forsamlingshus

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afbud til Janne senest tirsdag den 7. januar 2014 (det gælder også, hvis man ikke spiser med, men

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering.

b. Regionsarbejdet Lise aflagde beretning om et enkelt arrangement med fotografering. Herlev Folkedanserforening Generalforsamling 5. maj 2008 1. Valg af dirigent Tom blev valgt med akklamation & konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt 2. Valg af referent Turid blev valgt 3. Formandens

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere