Husleje- og udgiftsstatistik 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husleje- og udgiftsstatistik 2006"

Transkript

1 LANDSBYGGEFONDEN April 2009 Husleje- og udgiftsstatistik 2006 Indhold Forord Datagrundlag... 3 Husleje og udgiftsstatistik Del 1. Huslejen Del 2. De almene boligafdelingers udgifter - budget Del 3. De almene boligafdelingers udgifter - regnskab

2 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2006 samt to udgiftsstatistikker baseret på hhv. budgettal for 2006 og regnskabstal for Statistikkerne er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefondens regnskabsdatabase. Huslejestatistikken omhandler den rene leje for boliger. Det vil sige, at boligernes udgifter til vand-, varme-, gas- og elforbrug som udgangspunkt ikke er indbefattet. Dog er der flere almene boligafdelinger, hvor lejernes vandforbrug betales over huslejen, og det derfor påvirker huslejeniveauet. Huslejen er opgjort som en årlig gennemsnitshusleje pr. m² boligareal. Der er to forskellige statistikker, der omhandler de almene boligafdelingers udgifter hhv. en baseret på regnskabstallene for 2005 og en baseret på budgettallene for Den første viser de almene boligafdelingers faktiske udgifter i 2005, ligesom der fremgår en oversigt over udviklingen i udgifterne siden 2001, hvor Landbyggefonden for første gang kunne fremlægge en statistik baseret på regnskabsdatabasen. Udgiftsstatistikken baseret på budgettallene giver et indblik i huslejedannelsen i den almene sektor, da huslejedannelsen er baseret på budgettal. Udgifterne er ligesom huslejen opgjort som en årlig gennemsnitsudgift pr. m² boligareal. 2

3 Datagrundlag Betegnelsen Husleje 2006 dækker det over den budgetterede husleje for Disse budgettal findes i de indberettede regnskaber for Det er de budgetterede lejeindtægter for 2006 (konto 201.1, 201.2, 201.3), som - sammen med de indberettede boligarealer - udgør de fundamentale data i huslejestatistikken. Huslejen beregnes ud fra budgettal, da det er budgettet, der afgør det faktiske huslejeniveau i de enkelte afdelinger. I udgiftsstatistikkerne (både budget og regnskab) skal det bemærkes, at udgifterne samlet set er større end huslejeindtægterne. Det skyldes, at ca. 10 % af de almene boligafdelingers indtægter stammer fra andre kilder. Bl.a. fra indtægter i forbindelse med erhvervslejemål, institutioner og drift af fællesfaciliteter, samt renteindtægter, tilskud fra boligorganisationen og driftsstøtte fra Landsbyggefonden. I forhold til fortolkningen af statistikken bør der tages højde for, at der også er udgifter forbundet med driften og administrationen af erhvervslejemål og institutioner. Lejlighederne, som indgår i opgørelsen, udgør ca. 96 % af det samlede antal almene lejligheder set på landsplan. De resterende ca. 4 % er frasorteret af følgende årsager: 1) Afdelinger med mindre end 50 boliger, hvor stigningen, før valideringen af data, i huslejen i forhold til 2005 er på mere end 50 kr. pr. m² p.a. eller faldet på mere end 30 kr. pr. m² p.a. er frasorteret. Større afdelinger med lignende huslejeudvikling er blevet gennemgået ved at sammenholde de indberettede regnskabstal med Landsbyggefondens stamdatabase, hvad angår boligarealerne. 2) Manglende (forsinket) eller fejlbehæftet indberetning af regnskabs- og budgettal. Betegnelsen Hovedstadsregionen omfatter kommunerne København og Frederiksberg samt de tidligere amter København, Frederiksborg og Roskilde. 3

4 Fra og med budgetår 2005 ( Husleje 2005 og Udgiftsstatistik budget 2005 ) og regnskabsår 2004 ( Udgiftsstatistik regnskab 2004 ) er der sket en ændring i definitionen af ibrugtagelsesår. Denne ændring påvirker afdelinger med mere end et byggeafsnit, da ibrugtagelsesåret fra budgetår 2005 og regnskabsår 2004 beregnes som et vægtet gennemsnit på antallet af boliger. Tidligere var ibrugtagelsesår defineret som ibrugtagelsesåret for det ældste byggeafsnit. Der tages forbehold for definitionsændringen ved sammenligning over en årrække. Afdelingens alder er defineret som årene fra ibrugtagelsesår til og med regnskabsåret Opgørelser på familie-, ældre- og ungdomsboliger er foretaget ud fra rene afdelinger dvs., at det kun er afdelinger, der består af én af boligtyperne. Denne opdeling er foretaget fordi boligtyperne har forskellig udgiftsstruktur, hvilket medfører, at afdelinger bestående af flere boligtyper ikke er direkte sammenlignelige. Til yderligere sammenligning er der foretaget en beregning af hvor stor en gennemsnitlig familiebolig er, denne beregning er foretaget på baggrund af indberettede boligarealer fra boligafdelingerne. En gennemsnitlig familiebolig udgjorde i m 2. For udgiftsstatistik budget og regnskab er der foretaget opdelinger i forhold til ibrugtagelsesår. Denne opdeling er foretaget på baggrund af, hvilken finansieringsform boligerne oprindeligt er opført med. Før 1968 var der ingen samlet finansieringsform for det almene byggeri, men i 1967 vedtog Folketinget, at alment byggeri skulle finansieres via nominallån med statslig rentesikring, denne lov havde indflydelse på boliger opført i perioden I perioden ca blev det almene byggeri finansieret med indekslån med rente- og afdragsbidrag. Fra 2000 har finansieringen været ydet med nominallån med ydelsesstøtte fra staten. Alle beløb er opgjort i løbende priser og der tages forbehold for mindre afvigelser, der skyldes afrunding. 4

5 Husleje og udgiftsstatistik 2006 Den gennemsnitlige husleje for almene boliger var i kr. pr. m² i Hovedstadsregionen og 566 kr. pr. m² for det øvrige land. I forhold til 2005-opgørelsen svarede dette til en huslejestigning på 2,5 % for Hovedstadsregionen og 2,3 % for det øvrige land. Huslejeudviklingen for samtlige almene boliger opgjort over en 5-årig periode udviste en noget større stigning end udviklingen i 2006 isoleret betragtet. I perioden var den gennemsnitlige årlige huslejestigning således 3 %, medens huslejen fra steg med gennemsnitlig 2,4 %. Fordelt på boligtyper var den gennemsnitlige huslejestigning fra 2005 til 2006 relativt størst for almene familieboliger og relativt mindst for ungdomsboliger. Huslejen for almene familieboliger steg således i 2006 med 2,7 % i Hovedstadsregionen og 2,1 % i det øvrige land. I 2006 udgjorde den gennemsnitlige husleje for en almen familiebolig i Hovedstadsregionen 627 kr. pr. m² og 535 kr. pr. m² i resten af landet. I 2006 steg huslejeniveauet for ældreboliger i gennemsnit med 2 % over hele landet, medens ændringen for ungdomsboliger udgjorde hhv. 0,5 % og 1,1 % i Hovedstadsregionen og det øvrige land i forhold til året før. De ældre boligafdelinger med ibrugtagelsesår før 1970 oplevede ligeledes relativt større procentvis huslejestigning end de nyere afdelinger. I henhold til budgetterne for 2006 beløb de samlede årlige udgifter sig til kr. for en gennemsnitlig almen familiebolig på 78 m². Heraf gik knap en fjerdedel ( kr.) til nettokapitaludgifter og kr., svarende til 6 %, til administrationsudgifter. ne til løbende vedligeholdelse og lignende udgjorde 18 % (8.491 kr.) og 12 % (5.707 kr.) til ekstraordinære udgifter i forbindelse med bl.a. forbedringsarbejder. Huslejeindtægterne finansierede 92 % af de samlede udgifter. Det kostede således kr. at bebo en gennemsnitlig almen familiebolig i 2006 svarende til en månedlig husleje på kr. Resten af udgifterne blev finansieret af lejeindtægter fra erhvervslejemål og institutioner, renteindtægter, driftssikring mv. 5

6 Den budgetterede årlige gennemsnitsudgift pr. m² var i 2006 højst for de nyeste boligafdelinger ibrugtaget efter årtusindeskiftet. I 2006 var den årlige gennemsnitsudgift pr. m² for boligafdelinger med ibrugtagelsesår efter 2000 således budgetteret til 752 kr., medens den var på 550 kr. for afdelinger med ibrugtagelsesår før Sammenhængen mellem udgifter og ibrugtagelsesår kan for en stor del forklares ved nettokapitaludgifternes størrelse. Nettokapitaludgifterne udgjorde således mere end 60 % af den årlige gennemsnitsudgift for afdelinger ibrugtaget ved årtusindeskiftet, medens de kun udgjorde en meget lille andel (7%) af de ældre boligers udgiftssammensætning. Der kan ligeledes konstateres en sammenhæng mellem afdelingstype og udgiftsniveau. Den budgetterede årlige gennemsnitsudgift pr. m² var i 2006 højere for ældreboliger og ungdomsboliger end familieboliger. Den årlige gennemsnitsudgift pr. m² i 2006 var således budgetteret til hhv. 621 kr. for almene familieboliger, 814 kr. for ungdomsboliger og 872 kr. for ældreboliger. Sammenhængen mellem udgifter og afdelingstype kan for en stor del forklares ved, at ældre- og ungdomsboliger generelt er af nyere dato end familieboligerne og som sådan har større kapitaludgifter. Samtidig er disse boliger generelt mindre end familieboliger, og udgiftsposter så som administrationsbidrag og renholdelse må forventes at blive påvirket mere af antallet af lejemålsenheder end af boligernes størrelse. 6

7 Del 1. Huslejen 2006 En opgørelse over budgethuslejen 2006 over forskellige parametre, såsom landsdele, hhv. Hovedstadsregionen og det øvrige land, afdelingernes alder (ibrugtagelsesår), afdelingstype, hhv. familie-, ældre- og ungdomsboligafdeling, og boligernes størrelse. Tabel 1 viser huslejen 2006 fordelt efter hhv. landsdele og ibrugtagelsesår. For at skabe et sammenligningsgrundlag er desuden vist de tilsvarende tal for 2005, såvel som en opgørelse over stigningsprocenterne i denne 1-årige periode. Tabel 2a 2c indeholder en tilsvarende opgørelse for de forskellige afdelingstyper hhv. familie-, ældre- og ungdomsboligafdelinger. Figur A illustrerer denne opgørelse, hvad angår familieboliger. Tabel 3a og 3b viser en opgørelse over huslejeniveauet opgjort efter afdelingernes størrelse. Tabel 4a - 5b og figur B viser, hvorledes huslejen i den almene sektor har udviklet sig siden 2001, hvor det for første gang var muligt, at udarbejde en huslejestatistik med udgangspunkt i Landsbyggefondens regnskabsdatabase. Tabel 6a og 6b samt figur C viser, hvorledes boligerne fordeler sig på forskellige huslejeniveauer. Det ses, at der er stor variation i huslejeniveauet, men også at hovedparten af de almene boliger befinder sig i intervallet mellem 400 og 800 kr. pr. m 2 p.a. Af tabel 7-8 fremgår huslejen inklusiv tillæg ved forbrugsafregnet individuelt vandforbrug. Da mange almene boligafdelinger endnu betaler det individuelle vandforbrug over huslejen, giver disse tabeller et bedre udgangspunkt til sammenligning af huslejeniveauet i forskellige afdelinger. 7

8 Tabel 1: Den årlige kvadratmeter budgethusleje fordelt efter ibrugtagelsesår og landsdele Alle almene boliger Hovedstadsregionen Det øvrige land Ibrugtagelsesår lejligheder 1/ husleje 2005 husleje 2006 Stigning lejligheder 1/ husleje 2005 husleje 2006 Stigning ,3 % ,1 % ,0 % ,0 % ,5 % ,2 % ,2 % ,9 % ,9 % ,0 % ,6 % ,7 % ,5 % ,2 % ,8 % ,9 % ,0 % ,2 % ,4 % ,7 % ,8 % ,6 % ,9 % ,0 % ,6 % ,5 % ,9 % ,1 % I alt ,5 % ,3 % Den var der i alt almene boliger i Danmark. Statistikkens lejligheder udgør 94 % af den samlede almene boligmasse. 8

9 Tabel 2a: Den årlige kvadratmeter budgethusleje - Familieboligafdelinger. Hovedstadsregionen Det øvrige land Lejligheder husleje husleje lejligheder husleje husleje Ibrugtagelsesår 1/ Stigning 1/ Stigning ,4 % ,7 % ,1 % ,0 % ,5 % ,5 % ,1 % ,9 % ,8 % ,8 % ,8 % ,0 % ,6 % ,6 % ,7 % ,6 % ,2 % ,3 % ,3 % ,6 % ,7 % ,8 % ,4 % ,7 % ,5 % ,4 % ,3 % ,7 % I alt ,7 % ,1 % Den var der i alt boliger i de rene familieboligafdelinger. Statistikkens lejligheder udgør 94 % af boligerne. 9

10 Tabel 2b: Den årlige kvadratmeter budgethusleje - Ældreboligafdelinger Hovedstadsregionen Det øvrige land lejligheder 1/ husleje 2005 husleje 2006 Stigning Lejligheder 1/ husleje 2005 husleje 2006 Stigning Ibrugtagelsesår ,0 % ,3 % ,4 % ,0 % ,3 % ,9 % ,5 % ,0 % ,8 % ,0 % I alt ,0 % ,0 % Den var der i alt boliger i de rene ældreboligafdelinger. Statistikkens lejligheder udgør 78 % af boligerne. Tabel 2c: Den årlige kvadratmeter budgethusleje - Ungdomsboligafdelinger Hovedstadsregionen Det øvrige land Ibrugtagelsesår lejligheder 1/ husleje 2005 husleje 2006 Stigning lejligheder 1/ husleje 2005 husleje 2006 Stigning ,0 % ,1 % ,9 % ,5 % ,3 % ,3 % ,8 % ,4 % ,0 % ,3 % I alt ,5 % ,1 % Den var der i alt boliger i de rene ungdomsboligafdelinger. Statistikkens lejligheder udgør 89 % boligerne. 10

11 Figur A: Den årlige kvadratmeter budgethusleje i 2006 Kr. pr. m Hovedstadsregionen Det øvrige land Ibrugtagelsesår 11

12 Tabel 3a: Budgethusleje for familieboliger fordelt efter boligernes størrelse - Landsdele Hovedstadsregionen Det øvrige land lejligheder husleje lejligheder husleje 1/ / I alt 0-50 m m m m m m m m I alt Tabel 3b: Budgethusleje for familieboliger fordelt efter boligernes størrelse - Ibrugtagelsesår Ibrugtagelsesår: før I alt 0-50 m m m m m m m m I alt

13 Tabel 4a: Huslejeudviklingen Alle almene boliger (kr. pr. m²) Gennemsnitlig årlig stigning Landsdele: Hovedstadsregionen ,2 % Det øvrige land ,9 % Ibrugtagelsesår: før ,1 % ,4 % ,2 % Boligtype: Familieboliger ,6 % Ældreboliger ,4 % Ungdomsboliger ,0 % I alt ,0 % Tabel 4b: Huslejeudviklingen Familieboliger (kr. pr. m²) Gennemsnitlig årlig stigning Landsdele: Hovedstadsregionen ,8 % Det øvrige land ,4 % Ibrugtagelsesår: før ,0 % ,1 % ,8 % I alt ,6 % 13

14 Tabel 5a: Den årlige huslejestigning Alle almene boliger Gennemsnitlig årlig stigning Landsdele: Hovedstadsregionen 4,8 % 4,0 % 3,5 % 4,2 % 2,5 % 3,2 % Det øvrige land 5,5 % 3,0 % 3,5 % 3,2 % 2,3 % 2,9 % Ibrugtagelsesår: før ,4 % 4,3 % 3,8 % 3,6 % 2,9 % 3,1 % ,9 % 3,0 % 3,3 % 1,9 % 2,3 % 2,4 % ,6 % 3,0 % 3,0 % 1,4 % 1,8 % 2,2 % Boligtype: Familieboliger 2,6 % 3,4 % 3,5 % 3,5 % 2,4 % 2,6 % Ældreboliger - 3,2 % 2,4 % 4,5 % 2,0 % 2,4 % Ungdomsboliger - 4,7 % 1,0 % 3,1 % 1,2 % 2,0 % I alt 4,9 % 3,4 % 3,5 % 3,7 % 2,4 % 3,0 % Budgethuslejen udregnes fra primo til primo, hvorfor forskellen mellem fx 2006 og 2005 udtrykker stigning i Tabel 5b: Den årlige huslejestigning Familieboliger Gennemsnitlig årlig stigning Landsdele: Hovedstadsregionen 2,3 % 3,9 % 3,8 % 3,9 % 2,7 % 2,8 % Det øvrige land 3,0 % 2,9 % 3,0 % 3,1 % 2,1 % 2,4 % Ibrugtagelsesår: før ,1 % 4,6 % 3,5 % 3,5 % 2,7 % 3,0 % ,5 % 2,5 % 3,0 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % ,8 % 2,6 % 3,4 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % I alt 2,6 % 3,4 % 3,5 % 3,5 % 2,4 % 2,6 % Budgethuslejen udregnes fra primo til primo, hvorfor forskellen mellem fx 2006 og 2005 udtrykker stigning i

15 Figur B: Den årlige huslejestigning for familieboliger i årene opgjort efter landsdele Procentvis stigning 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Hovedstadsregionen Det øvrige land 15

16 Tabel 6a: Antal almene familieboliger fordelt efter ibrugtagelsesår og budgethusleje 2006 Hovedstadsregionen År Kr. pr. m² Boliger I alt ,0 % ,0 % ,2 % ,1 % ,0 % ,2 % ,6 % ,7 % ,6 % ,8 % ,5 % ,4 % ,8 % ,5 % ,3 % ,9 % ,9 % ,0 % ,5 % ,0 % ,1 % ,1 % ,3 % ,5 % ,0 % ,8 % ,4 % ,3 % ,8 % ,6 % ,6 % ,4 % ,2 % ,5 % ,0 % ,1 % ,2 % Boliger I alt

17 Tabel 6b: Antal almene familieboliger fordelt efter ibrugtagelsesår og budgethusleje 2006 Det øvrige land År Kr. pr. m² Boliger I alt ,4 % ,5 % ,6 % ,9 % ,1 % ,2 % ,6 % ,1 % ,4 % ,2 % ,0 % ,2 % ,4 % ,8 % ,9 % ,7 % ,6 % ,6 % ,8 % ,7 % ,9 % ,1 % ,4 % ,0 % ,7 % ,4 % ,2 % ,1 % ,1 % ,1 % ,1 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Boliger I alt

18 Figur C: De almene familieboliger fordelt efter huslejeniveau 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Andel af boliger Kr. pr. m² Hovedstadsregionen Det øvrige land

19 Tabel 7: Husleje budget 2006 alle almene boliger fordelt efter ibrugtagelsesår og landsdele inklusiv tillæg ved individuel vandmåling Hovedstadsregionen Det øvrige land lejligheder husleje u. husleje m lejligheder husleje u. husleje m 1/ tillæg tillæg Tillæg 1/ tillæg tillæg Tillæg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 I alt , ,5 Den var der i alt almene boliger i Danmark. Statistikkens lejligheder udgør derfor 94 % af den samlede almene boligmasse. 19

20 Tabel 8: Husleje budget 2006 fordelt efter afdelingstype, ibrugtagelsesår og landsdele inklusiv tillæg ved individuel vandmåling Tabel 8a. Familieboligafdelinger Hovedstadsregionen Det øvrige land lejligheder 1/1 husleje u. husleje m lejligheder 1/1 husleje u. husleje m 2006 tillæg tillæg Tillæg 2006 tillæg tillæg Tillæg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 I alt , ,7 20

21 Tabel 8b: Ældreboligafdelinger Hovedstadsregionen Det øvrige land lejligheder 1/ husleje u. tillæg husleje m tillæg Tillæg lejligheder 1/ husleje u. tillæg husleje m tillæg , , , , , , , , , , , ,6 I alt , ,1 Tabel 8c: Ungdomsboligafdelinger Tillæg Hovedstadsregionen Det øvrige land lejligheder 1/1 husleje u. husleje m lejligheder 1/1 husleje u. husleje m 2006 tillæg tillæg Tillæg 2006 tillæg tillæg Tillæg , , , , , , , , , , , ,4 I alt , ,2 21

22 Del 2. De almene boligafdelingers udgifter - budget 2006 En opgørelse over udgifternes volumen og struktur i henhold til boligafdelingernes budgetter for Disse tabeller giver mulighed for at få et nærmere indblik i huslejedannelsen i den almene sektor, eftersom denne tager sit udgangspunkt i netop budgetterne. Tabel 9 og figurerne D1-D2 viser udgifterne for familieboligafdelinger i hele landet fordelt på hovedposter. For at illustrere volumen og strukturen af udgifterne i forbindelse med et typisk alment lejemål fremgår det af tabellen og figur H2, hvor meget de forskellige udgiftsområder beløber sig til på årsbasis i en gennemsnitlig almen familiebolig på 78 m 2. Tabel 10 og figurerne E1-E2 viser, hvorledes udgifterne for alle familieboligafdelinger fordeler sig i hhv. Hovedstadsregionen og det øvrige land. Tabel 11 og figurerne F1-F4 viser fordelingen af udgifterne for familieboligafdelinger opgjort efter ibrugtagelsesår. Figur F1 omhandler boliger fra før Figur F2 omhandler boliger fra perioden Figur F3 omhandler boliger fra perioden , mens figur F4 viser udgiftsfordelingen for boliger opført efter årtusindeskiftet. Tabel 12 og figurerne G1-G3 viser volumen og strukturen af udgifterne for de forskellige afdelingstyper - hhv. familie-, ældre- og ungdomsboligafdelinger. 22

23 Tabel 9: Udgifter budget 2006 for alle almene familieboligafdelinger fordelt på hovedposter - Hele landet Udgifter pr. m 2 (i kr.) %-fordeling Årlig udgift for 78 m 2 (i kr.) Nettokapitaludgifter % Offentlige og andre faste udgifter % Ejendomsskatter 35 6 % Vandafgifter 27 4 % Renovation 23 4 % Forsikringer 12 2 % 923 Energiforbrug 16 3 % Bidrag til LBF 23 4 % % Andet 2 0 % % Renholdelse % Almindelig vedligeholdelse 32 5 % Andet 18 3 % % Planlagt og periodisk fornyelse % Istandsættelse ved fraflytning 19 3 % Tab ved leje ledighed og fraflytning 4 1 % 330 Andet 1 0 % 85 Ekstraordinære Udgifter % Forbedringsarbejder 48 8 % Afskrivning af forbedringer 5 1 % 401 Bygningsskader 12 2 % 919 Ombygning 2 0 % 121 Andet 6 1 % 498 Udgifter i alt % Afsat til uforudsete udgifter 1 0 % 40 I alt % finansieret via: Budgethusleje 2006* % Lejeindtægter erhverv og institutioner 11 2 % 827 Renteindtægter 8 1 % 641 Driftssikring mm. (konto 204) 9 1 % 697 Øvrige indtægter 20 3 % Indtægter i alt % *) Huslejestatistik 2006 tabel 4b. 23

24 Figur D: Udgifter budget 2006 for alle familieboligafdelinger i hele landet fordelt på hovedposter D1. Årlig gennemsnitsudgift pr. m 2 Hele landet D2. Årlig gennemsnitsudgift for en almen familiebolig på 78m 2 I alt 621 kr. pr. m² fordelt på: 1 kr 73 kr 150 kr 109 kr Nettokapitaludgifter I alt kr. fordelt på: 40 kr kr kr kr Nettokapitaludgifter 63 kr Øvrige offentlige og andre faste udgifter* kr Øvrige offentlige og andre faste udgifter* 110 kr 78 kr 38 kr Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter kr kr kr Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter *Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden. 24

25 Tabel 10: Udgifter budget 2006 familieboligafdelinger pr. m 2 (i kr.) fordelt på landsdele og hovedposter Hovedstadsregionen Det Øvrige Land Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til LBF Andet Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Andet Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved leje ledighed og fraflytning 4 4 Andet 1 1 Ekstraordinære Udgifter Forbedringsarbejder Afskrivning af forbedringer 6 5 Bygningsskader 16 9 Ombygning 1 2 Andet 10 4 Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter 0 1 I alt finansieret via: Budgethusleje 2006* Lejeindtægter erhverv og institutioner 18 6 Renteindtægter 6 10 Driftssikring mm. (konto 204) 11 7 Øvrige indtægter Indtægter i alt *) Huslejestatistik 2006 tabel 2a. 25

26 Figur E: Udgifter budget 2006 familieboligafdelinger fordelt på landsdele og hovedposter E1: Årlig gennemsnitsudgift pr. m 2 - Hovedstadsregionen I alt 686 kr. pr. m² fordelt på: FE2: Årlig gennemsnitsudgift pr. m 2 - det øvrige land I alt 575 kr. pr. m² fordelt på: 81 kr 130 kr Nettokapitaludgifter 67 kr 1 kr 163 kr Nettokapitaludgifter 124 kr 91 kr Øvrige offentlige og andre faste udgifter* 98 kr Øvrige offentlige og andre faste udgifter* 131 kr 88 kr 40 kr Ekstraordinære udgifter 95 kr 70 kr 37 kr 43 kr Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter *Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden. 26

27 Tabel 11: Udgifter budget 2006 for familieboligafdelinger pr. m 2 (i kr.) opgjort efter afdelingens ibrugtagelsesår og fordelt på hovedposter Før Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til LBF Andet Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Andet Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved leje ledighed og fraflytning Andet Ekstraordinære Udgifter Forbedringsarbejder Afskrivning af forbedringer Bygningsskader Ombygning Andet Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt finansieret via: Budgethusleje 2006* Lejeindtægter erhverv og institutioner Renteindtægter Driftssikring mm. (konto 204) Øvrige indtægter Indtægter i alt *) Huslejestatistik 2006 tabel 3b. 27

28 Figur F: Udgifter familieboligafdelinger budget 2006 opgjort efter afdelingens ibrugtagelsesår og fordelt på hovedposter - Årlig gennemsnitsudgift pr. m 2 F1: Afdelinger med ibrugtagelsesår før 1968 I alt 550 kr. pr. m 2 fordelt på: F2: Afdelinger med ibrugtagelsesår I alt 635 kr. pr. m 2 fordelt på: 90 kr 39 kr 72 kr Nettokapitaludgifter 81 kr Nettokapitaludgifter 40 kr 103 kr 188 kr 123 kr 118 kr 99 kr Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Ekstraordinære udgifter 108 kr 60 kr 36 kr 59 kr Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Ekstraordinære udgifter F3: Afdelinger med ibrugtagelsesår I alt 694 kr. pr. m 2 fordelt på: F4: Afdelinger med ibrugtagelsesår I alt 752 kr. pr. m 2 fordelt på: 85 kr 15 kr Nettokapitaludgifter 70 kr 10 kr Nettokapitaludgifter 97 kr 54 kr 39 kr 50 kr 353 kr Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Ekstraordinære udgifter 81 kr 48 kr 36 kr 32 kr 474 kr Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Ekstraordinære udgifter *Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden. 28

29 Tabel 12: Udgifter budget 2006 pr. m 2 (i kr.) fordelt på afdelingstyper og hovedposter Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til LBF Andet Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Andet Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved leje ledighed og fraflytning Andet Ekstraordinære Udgifter Forbedringsarbejder Afskrivning af forbedringer Bygningsskader Ombygning Andet Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt finansieret via: Budgethusleje 2006* Lejeindtægter erhverv og institutioner Renteindtægter Driftssikring mm. (konto 204) Øvrige indtægter Indtægter i alt *) Huslejestatistik 2006 tabel 4a. 29

30 Figur G: Udgifter budget 2006 fordelt på afdelingstyper og hovedposter Årlig gennemsnitsudgift pr. m 2 G1: Familieboliger G2: Ældreboliger I alt 621 kr. pr. m² fordelt på: 1 kr 73 kr 150 kr Nettokapitaludgifter I alt 872 kr. pr. m² fordelt på: 0 kr 14 kr 93 kr Nettokapitaludgifter 109 kr 110 kr 78 kr 63 kr 38 kr Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter 127 kr 72 kr 47 kr 51 kr 469 kr Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter G3: Ungdomsboliger I alt 814 kr. pr. m² fordelt på: Nettokapitaludgifter 114 kr 37 kr 0 kr 281 kr Øvrige offentlige og andre faste udgifter* 145 kr Ekstraordinære udgifter 114 kr 78 kr 44 kr Afsat til uforudsete udgifter *Øvrige offentlige og faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden 30

31 Del 3. De almene boligafdelingers udgifter - regnskab 2005 En opgørelse over udgifterne i den almene sektor i henhold til regnskaberne for Det fremgår, hvorledes huslejen og afdelingernes andre indtægter fordeler sig på forskellige udgiftsposter såsom kapitaludgifter, skatter/afgifter og administrationsbidrag. Tabel 13 og figurerne H1-H2 viser, hvorledes udgifterne for de almene familieboligafdelinger fordeler sig på de forskellige hovedudgiftsområder i henhold til regnskaberne for Som udgangspunkt er der anvendt udgifterne for de rene familieboligafdelinger for bedre at kunne sammenligne udgiftsstrukturen i forhold til afdelingernes alder. Som det vil fremgå af tabel 16 er udgiftsstrukturen forskellig mht. de forskellige afdelingstyper, ligesom ældre- og ungdomsboliger i gennemsnit er væsentlig nyere end familieboligerne. Tabel 14 og figurerne I1-I2 viser hvordan udgifterne for alle familieboliger i Hovedstadsregionen og det øvrige land fordeler sig på hovedposterne. Tabel 15 og figurerne J1-J4 viser fordelingen af udgifterne for familieboliger opgjort efter ibrugtagelsesår. Figur J1 omhandler boliger fra før Figur J2 omhandler boliger fra perioden Figur J3 omhandler boliger fra perioden , mens figur J4 viser udgiftsfordelingen for boliger opført efter årtusindeskiftet. Tabel 16 og figurerne K1-K3 viser volumen og strukturen af udgifterne for de forskellige afdelingstyper - hhv. familie-, ældre- og ungdomsboligafdelinger. Tabel 17a 17c viser udviklingen i de forskellige udgiftsposter siden

32 Tabel 13: Udgifter regnskab 2005 pr. m 2 (i kr.) for alle almene familieboligafdelinger fordelt på hovedposter - Hele landet Udgifter pr. m 2 %-fordeling Årlig udgift for 78 m 2 (i kr.) (i kr.) Nettokapitaludgifter % Offentlige og andre faste udgifter % Ejendomsskatter 33 5 % Vandafgifter 26 4 % Renovation 22 4 % Forsikringer 11 2 % 873 Energiforbrug 16 3 % Bidrag til LBF 22 4 % % Andet 2 0 % % Renholdelse 58 9 % Almindelig vedligeholdelse 31 5 % Andet 16 3 % % Planlagt og periodisk fornyelse % Istandsættelse ved fraflytning 18 3 % Tab ved leje ledighed og fraflytning 4 1 % 309 Andet 0 0 % 0 Ekstraordinære Udgifter % Forbedringsarbejder 44 7 % Afskrivning af forbedringer 5 1 % 421 Bygningsskader 11 2 % 851 Ombygning 2 0 % 150 Andet 11 2 % 820 Udgifter i alt % Afsat til uforudsete udgifter 16 3 % I alt % finansieret via: Budgethusleje 2005* % Andre indtægter % *) Huslejestatistik 2005 tabel 4b. 32

33 Figur H: Udgifter regnskab 2005 familieboligafdelinger fordelt hovedposter H1: Årlig gennemsnitsudgift pr. m 2 H2: Årlig gennemsnitsudgift for en almen familiebolig på 78 m 2 I alt 621 kr. pr. m 2 fordelt på: Nettokapitaludgifter I alt kr. fordelt på: Nettokapitaludgifter 73 kr 16 kr 155 kr kr kr kr 102 kr Øvrige offentlige og andre faste udgifter* kr Øvrige Offentlige og andre faste udgifter* 59 kr kr 105 kr 74 kr 38 kr Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter kr kr kr Ekstraordinære Udgifter Afsat til uforudsete udgifter *) Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikring, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden. 33

34 Tabel 14: Udgifter regnskab 2005 familieboligafdelinger pr. m 2 (i kr.) fordelt på landsdele og hovedposter Hovedstadsregionen Det Øvrige Land Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til LBF Andet Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Andet Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved leje ledighed og fraflytning 4 4 Andet 0 0 Ekstraordinære Udgifter Forbedringsarbejder Afskrivning af forbedringer 5 5 Bygningsskader 15 8 Ombygning 2 2 Andet 13 9 Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt finansieret via: Budgethusleje 2005* Andre indtægter Afdelingernes gennemsnitlige alder 36 år 29 år Boligernes gennemsnitlige størrelse 77 m 2 78 m 2 *) Huslejestatistik 2005 tabel 2a. 34

35 Figur I: Udgifter regnskab 2005 for familieafdelinger fordelt på landsdele og hovedposter I1: Hovedstadsregionen - Årlig gennemsnitsudgift pr. m 2 I2: Det øvrige land - Årlig gennemsnitsudgift pr. m 2 I alt 683 kr. pr. m 2 fordelt på: Nettokapitaludgifter I alt 577 kr. pr. m 2 fordelt på: Nettokapitaludgifter 80 kr 17 kr 140 kr 68 kr 14 kr 166 kr 114 kr 124 kr 84 kr 39 kr 85 kr Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter 93 kr 92 kr 67 kr 37 kr 41 kr Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter *) Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikring, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden. 35

36 Tabel 15. Udgifter regnskab 2005 for familieboligafdelinger pr. m 2 (i kr.) opgjort efter afdelingernes ibrugtagelsesår og fordelt på hovedposter Før Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til LBF Andet Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Andet Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved leje ledighed og fraflytning Andet Ekstraordinære Udgifter Forbedringsarbejder Afskrivning af forbedringer Bygningsskader Ombygning Andet Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt finansieret via: Budgethusleje 2005* Andre indtægter og tilskud Boligernes gennemsnitlige størrelse 75 m 2 83 m 2 76 m 2 82 m 2 *) Huslejestatistik 2005 tabel 3b. 36

37 Figur J: Udgifter regnskab 2005 for familieboligafdelinger fordelt efter ibrugtagelsesår og på hovedposter. J1: Afdelinger med ibrugtagelse før Årlig gennemsnitlig udgift pr. m 2 J2: Afdelinger med ibrugtagelse Årlig gennemsnitlig udgift pr. m 2 I alt 573 kr. pr. m 2 fordelt på: Nettokapitaludgifter I alt 634 kr. pr. m 2 fordelt på: Nettokapitaludgifter 90 kr 17 kr 41 kr 67 kr 81 kr 13 kr 190 kr 39 kr Øvrige offentlige og andre faste udgifter* 97 kr Øvrige offentlige og andre faste udgifter* 114 kr 110 kr 95 kr Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter 104 kr 57 kr 36 kr 56 kr Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter J3: Afdelinger med ibrugtagelse Årlig gennemsnitlig udgift pr. m 2 J4: Afdelinger med ibrugtagelse Årlig gennemsnitlig udgift pr. m 2 I alt 700 kr. pr. m 2 fordelt på: 14 kr 18 kr 82 kr 95 kr 352 kr Nettokapitaludgifter Øvrige offentlige og andre faste udgifter* I alt 778 kr. pr. m 2 fordelt på: 25 kr 19 kr 71 kr 81 kr Nettokapitaludgifter Øvrige offentlige og andre faste udgifter* 53 kr 38 kr 48 kr Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter 48 kr 36 kr 30 kr 468 kr Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter *) Øvrige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden. 37

38 Tabel 16: Udgifter regnskab 2005 pr. m 2 (i kr.) fordelt på afdelingstyper og hovedposter Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til LBF Andet Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Andet Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved leje ledighed og fraflytning Andet Ekstraordinære Udgifter Forbedringsarbejder Afskrivning af forbedringer Bygningsskader Ombygning Andet Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt finansieret via: Budgethusleje 2005* Andre indtægter og tilskud Afdelingernes gennemsnitlige alder 32 år 9 år 12 år Boligernes gennemsnitlige størrelse 78 m 2 64 m 2 36 m 2 *) Huslejestatistik 2005 tabel 4a. 38

39 Figur K: Udgifter regnskab 2005 fordelt efter afdelingstype og hovedposter K1: Familieboliger - Årlig gennemsnitsudgift pr. m 2 K2: Ældreboliger - Årlig gennemsnitsudgift pr. m 2 I alt 621 kr. pr. m² fordelt på: 15 kr 74 kr 154 kr Nettokapitaludgifter I alt 872 kr. pr. m² fordelt på: 30 kr 21 kr 87 kr Nettokapitaludgifter 105 kr 106 kr 74 kr 59 kr 38 kr Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter 124 kr 71 kr 45 kr 46 kr 450 kr Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter K3: Ungdomsboliger - Årlig gennemsnitsudgift pr. m 2 I alt 827 kr. pr. m² fordelt på: 109 kr 57 kr 16 kr Nettokapitaludgifter 272 kr Øvrige offentlige og andre faste udgifter* 141 kr 41 kr Ekstraordinære udgifter 113 kr 78 kr Afsat til uforudsete udgifter *) Øvrige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden. 39

40 Tabel 17a: Udgifter pr. m 2 (i kr.) for alle familieboligafdelinger i hele landet fordelt på udvalgte hovedposter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til LBF Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Ekstraordinære Udgifter Forbedringsarbejder Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt

41 Tabel 17b: Indekstal for udgifter for alle familieboligafdelinger i hele landet fordelt på udvalgte hovedposter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til LBF Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Ekstraordinære Udgifter Forbedringsarbejder Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt

42 Tabel 17c: Den procentvise fordeling af udgifterne for alle familieboligafdelinger i hele landet Gennemsnitlig årlig stigning Nettokapitaludgifter 0,3 % 0,8 % 2,9 % 7,5 % 2,9 % Offentlige og andre faste udgifter 3,2 % 3,2 % 2,5 % 0,3 % 2,3 % Ejendomsskatter 5,2 % 3,3 % 3,0 % 0,8 % 3,1 % Vandafgifter 0,8 % 0,2 % 0,5 % -2,6 % -0,3 % Renovation 2,3 % 2,0 % 2,7 % 1,6 % 2,1 % Forsikringer 9,5 % 15,3 % 11,3 % 3,1 % 9,7 % Energiforbrug 2,6 % 2,3 % 1,6 % 3,9 % 2,6 % Bidrag til LBF 3,1 % 3,2 % -0,5 % -4,7 % 0,2 % 2,8 % 4,2 % 3,3 % 2,1 % 3,1 % 3,3 % 3,0 % 3,7 % 1,5 % 2,9 % Renholdelse 4,4 % 4,8 % 4,0 % 3,1 % 4,1 % Almindelig vedligeholdelse 2,8 % 1,0 % 1,8 % 0,7 % 1,6 % 5,6 % 5,3 % 5,3 % 0,8 % 4,2 % Planlagt og periodisk fornyelse 4,6 % 5,4 % 4,7 % 3,2 % 4,5 % Istandsættelse ved fraflytning 3,8 % 4,4 % 4,8 % 1,9 % 3,7 % Ekstraordinære Udgifter 9,4 % 5,3 % 3,8 % 2,2 % 5,1 % Forbedringsarbejder 6,4 % 5,6 % 2,8 % -0,5 % 3,5 % Udgifter i alt 3,6 % 3,2 % 3,4 % 2,6 % 3,2 % Afsat til uforudsete udgifter 5,9 % 1,2 % 0,6 % 26,0 % 7,9 % I alt 3,6 % 3,1 % 3,4 % 3,1 % 3,3 % 42

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2008 og budgettal for.

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007 INDHOLD FORORD. 3 DATAGRUNDLAG. 4 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007. 6 DEL 1. HUSLEJEN 2007. 8 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET 2007 25 DEL

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015 STATISTIK - og udgiftsstatistik - og udgiftsstatistik Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2014 og

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2013

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2013 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2013 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2013 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2012 og budgettal

Læs mere

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER FORORD Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for,

Læs mere

Budget Afdeling 7. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 7. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2015 Afdeling 7 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til budget. Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Budget Afdeling 42 Firkløveren. Huslejeforhøjelse 1,14% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 42 Firkløveren. Huslejeforhøjelse 1,14% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2016 Afdeling 42 Firkløveren Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 58 Smedebakken 22-76 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 TEMASTATISTIK 2015:5 Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 De almene boliger i Region Sjælland har i gennemsnit de højeste udgifter til varme, vand og el, viser en ny opgørelse

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 140 - Televænget Skæringsdato: 01-01-1982 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 14.949

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017 FOR PERIODEN 1/10 2016-30/9 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,4% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 19 1.330,99 1.566.804 1.176,94

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/5 2016-31/12 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 6,28% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 3 rum 12 1.009,64 981.000 971,60 914,19

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 155 - Afdeling - Holger Danskes Vej Skæringsdato: 01-07-1987 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Ældreboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,28% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Ældreboliger 2 rum 32 2.400,00 2.866.000 1.194,17 1.167,50

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Afdelingens årsregnskab for 2015 Der har i 2015 været et overskud på 33.580 kr., der er overført

Læs mere

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 TEMASTATISTIK 2016:4 Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 De almene boligafdelinger havde i gennemsnit forsikringsudgifter for 1.087 kr. pr. lejemålsenhed i 2014. Det er 23 % mere end i

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Bilag 1 punkt 8.1 fællesmøde 162 8.september 2010

Bilag 1 punkt 8.1 fællesmøde 162 8.september 2010 Almene boligorganisationer Budgetår 2011 Budgetperiode fra 01-01-2011 Budgetperiode til 31-12-2011 Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,92% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 4 rum 35 3.010,00 2.118.153 705,78

Læs mere

Benchmark analyser fra Landsbyggefonden

Benchmark analyser fra Landsbyggefonden Benchmark analyser fra Landsbyggefonden Viden er guld - Ledelse og grunddata i de almene boligorganisationer 9. juni 2017 Evy Ivarsson Nielsen Historik I forlængelse af Boligaftale 2014: Nedsættelse af

Læs mere

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2015 Afdeling 1 Højvangen Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 110 - Afdeling - Gartnertoften Skæringsdato: 01-07-1977 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger famillieboliger 288 23.634,64 17.751.852 751,10 751,09

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2015

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2015 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2014-30/9 2015 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 0,78% Ældreboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 0,56% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr.

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelse 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Haraldsvej 4, lejl. 1-8 8600 Silkeborg Antal lejemål: 8 Antal m²: 536 Budgettet viser en samlet

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016 FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 15,61% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum 8 658,98 625.704 949,50 821,29 3 rum

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2017 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/7 2016-30/6 2017 Familieboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 9 624,60 723.687 1.158,64

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 117 - Afdeling - Konges Bryghus I Skæringsdato: 01-08-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 100 Den Selvejende Institution Tranemosegård Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Boligorganisationsnr. 100 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 564 LBFnr.: 564 kommunenr.:

Læs mere

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014 31.12.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2017

Budget for perioden 01. Januar december 2017 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2017-31. december 2017 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2015 2015 2016 2017 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 5.9.2016 Ejendommens beligenhed: Virklundvej 17 C-D 8600 Silkeborg Antal lejemål: 24 Antal m²: 1582 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde d. 8.9.2016 Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 15,17,25 A-H 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 1434 Budgettet viser en samlet

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelsen 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Amerikavej 37-47 8883 Gjern Antal lejemål: 6 Antal m²: 373 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Afdelingsmøde aflyst, godkendt af hovedbestyrelsen Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 9A-9B 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 715 Budgettet viser en

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 133 - Skotlandsgade Skæringsdato: 01-10-1987 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt -

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /4 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /4 2017 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2016-30/4 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 0,91% Institutioner Uændret leje. Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m.

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016 FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 12,42% Ungdomsboliger Huslejeforøgelsen udgør: 11,42% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 238 - Afdeling - Græsted Have Skæringsdato: 01-07-1983 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager:

Læs mere

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 59 Galgebakken Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 0 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 27 Konsul Graus Gade m.fl.

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 27 Konsul Graus Gade m.fl. Afdeling 27 Konsul Graus Gade m.fl. Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende

Læs mere

DRIFTSBUDGET 1/ /

DRIFTSBUDGET 1/ / DRIFTSBUDGET 1/1 2009-31/12 2009 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,25% Årlig Ny leje Nuvær. leje p Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² r. m Familieboliger familieboliger 288 23.634,64 14.235.616

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III Skæringsdato: 01-04-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2017 Afd. 19 GARAGER - SPÆTTEVEJ Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2017

Budget for perioden 01. Januar december 2017 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2017-31. december 2017 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2015 2015 2016 2017 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2014

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2014 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/7 2013-30/6 2014 Familieboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 9 624,60 692.038 1.107,97

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255 LBF's afdelingsnr. 2601 Kommunenr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015 Forside Almene boligorganisationer år periode fra 0-07-204 periode til 30-06-205 for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 62 LBF's afdelingsnr. 200 Kommunenr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 252.260. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2011/12 2011/12

Læs mere

Huslejen i det almene boligbyggeri 1. januar 2000

Huslejen i det almene boligbyggeri 1. januar 2000 Huslejen i det almene boligbyggeri 1. januar 2000 Resultatet af huslejeundersøgelsen pr. 1. januar 2000 bygger på besvarelsen af spørgeskemaer, der er udsendt til samtlige almene boligforetagender. Besvarelsesprocenten

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål:

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Budget for perioden 01. Januar december 2017

Budget for perioden 01. Januar december 2017 Udgifter Budget for perioden 01. Januar 2017-31. december 2017 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Budget Afvigelser 2015 2015 2016 2017 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling)

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2010-31/12 2010 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,9% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger Familieboliger 288 23.634,64

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 17 Ved Søen - Stendyssen - Fælleden - Bopladsen

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 17 Ved Søen - Stendyssen - Fælleden - Bopladsen Afdeling 17 Ved Søen - Stendyssen - Fælleden - Bopladsen Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2012 Afd. 74 Elmely Maj 2011 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1995 Boliger: 20 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 1.549,00 Garager: Areal i

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 24

Beboermøde. Afdeling 24 Beboermøde Afdeling 24 Dagsorden beboermøde afdeling 24 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2011/2012

Læs mere

Boligforeningen Ringgården Budget for 2016 Afdeling 20

Boligforeningen Ringgården Budget for 2016 Afdeling 20 Boligforeningen Ringgården Budget for 2016 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 289 LBF-afdelingsnr. 2000 Kommunenr. 751 Århus Kommune 1 Rådhuspladsen 2, Postbox 32 eller

Læs mere

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017 96159 - Galgebakken Budget for perioden Adresse: Galgebakken Torv m.fl., 2620 Albertslund Tilsynsførende kommune: Administrator: Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2016-31/12 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,07% Erhverv Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 25 Gammel Bro 24

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 25 Gammel Bro 24 Afdeling 25 Gammel Bro 24 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 3 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 716 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 62,07 3.729

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2018

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2018 FOR PERIODEN 1/10 2017-30/9 2018 Familieboliger: Huslejen er uforandret Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum 12 945,60 997.920 1.055,33 1.055,33 3 rum 35

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2016-31/12 2016 Familieboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 1 rum 120 5.152,50 4.969.174

Læs mere

Syd Budget for perioden 1. januar december 2017

Syd Budget for perioden 1. januar december 2017 96167-4 Syd Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Uglens Kvarter m.fl., 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen 1 2600 Glostrup

Læs mere