RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM"

Transkript

1 RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000

2 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsregnskab FORMÅL OG OPGAVER BERETNING VÆSENTLIGE AKTIVITETER I Internationalt orienterede tiltag Stævneugerne Gæstelærere Udenlandske studerende Danmarks kreative potentiale (Dkp) Uddannelsesrådets redegørelse Besparelser og visioner Lydteknisk uddannelse Individuel uddannelse (IU) Evaluering FOKU Efteruddannelsesvirksomhed (EUD) Visionsdebat Nyt IT-isenkram på RM Navision Stat KONSERVATORIETS MÅL OG RESULTATER REGNSKABSRESULTAT OG FORVENTNINGER TIL KOMMENDE ÅRS UDVIKLING DRIFTSREGNSKAB, BEVILLINGSAFREGNING OG AKKUMULERET RESULTAT DRIFTSREGNSKAB BEVILLINGSAFREGNING AKKUMULERET RESULTAT REGNSKABSPRAKSIS OG REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER RESULTATANALYSE OVERSIGT OVER HOVEDFORMÅL RESULTATANALYSE PRIMÆRE FORMÅL Undervisning Aktive studerende Optagelse af studerende Gennemførelsesprocent og afsluttende eksaminer Efteruddannelse (EUD) FOKU (forskning og udvikling) RESULTATANALYSE - SEKUNDÆRE FORMÅL Generel ledelse og administration Bygningsdrift Hjælpefunktioner ORGANISATION OG PERSONALE ORGANISATION PERSONALE GRØNT REGNSKAB PÅTEGNING BILAG 1 - RESULTATKRAV BILAG 2 - AKTIVITETSKALENDER FOR BILAG 3 UDMØNTEDE FOKU-PROJEKTER

3 1. Formål og opgaver Rytmisk Musikkonservatorium (RM) blev oprettet i 1986 som en uddannelsesinstitution med driftsbevilling under Kulturministeriet. RM s opgave er at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik inden for den rytmiske musiks område og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag udøve forskning inden for dets fagområde. Disse rammer for konservatoriets opgaver er fastlagt ved lov nr. 289 af 27. april 1994 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, som ændret ved lov nr. 142 af 17. marts Ifølge bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 1995 og bekendtgørelse nr. 777 af 9. oktober 1997 om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet, kan RM tilbyde 3 uddannelser: - en 4-årig Musik- og BevægelsesLærerudddannelse (MBL) - en 4-årig MusikLæreruddannelse (ML) med mulighed for et 5. diplomår - en 5-årig Musiker-/Sangeruddannelse (MS) Konservatoriet tilbyder desuden efteruddannelse af primært musikskolelærere og udøvende musikere. Herudover er en ny grunduddannelse, Individuel uddannelse, etableret i 1999, ligesom konservatoriet i 2000 har startet en 3-årig lydteknikeruddannelse på forsøgsbasis. RM har en lang række aktiviteter, der sigter mod at fremme musikkulturen i Danmark. Disse omfatter bl.a. internationalt samarbejde inden for nærmere definerede satsningsområder med henblik på afholdelse af stævner, udvekslingsophold, clinics og koncerter. Det kunstneriske og pædagogiske udviklingsarbejde samt forskning (FOKU) varetages af konservatoriets docenter. 3

4 2. Beretning 2.1. Væsentlige aktiviteter i var andet år i resultatkontraktsperioden , og denne beretning omhandler arbejdet med opfyldelsen af resultatmålene og beskriver udvalgte emner fra året med særlig vægt på det internationale aspekt af RM s virksomhed. 8 af 13 resultatkrav skulle opfyldes i 2000 og med undtagelse af kompetenceudviklingspolitikken, som er påbegyndt, men ikke færdigbeskrevet, er målene nået og kravene opfyldt. Der er i 2000 igangsat en vigtig bred visionsdebat for hele konservatoriet. Tidshorisonten for debatten løber frem til sommeren 2001, hvorefter arbejdet med en egentlig kompetenceudviklings-politik kan tage form på baggrund af de fælles formulerede mål til gengæld er det ambitionen, at kompetenceudviklingspolitikken kommer til at omfatte alle grupper af ansatte på konservatoriet. Det er med andre ord blevet en betydelig mere omfattende proces end forudset i resultatkontrakten, se i øvrigt punkt i resultatkontraktskemaet i beretningens afsnit 2.2. Vigtige ydre begivenheder i 2000 har været Uddannelsesrådets redegørelse, fokuseringen på etnisk integration indenfor statens område, redegørelsen om Danmarks kreative potentiale og de betragtelige besparelser, som har ramt konservatoriet. Internt har året bl.a. været præget af indførelse af nye administrative tiltag, evalueringer og timelærer- og docentansættelser, der har udløst stor travlhed, fordi så mange nye opgaver skal indpasses den øvrige virksomhed. Afvikling af aktiviteterne i øvrigt må betegnes som yderst tilfredsstillende, og der er stadig stor og stigende interesse blandt de unge efter RM s uddannelsestilbud. I det følgende beskrives en række af de vigtigste begivenheder i Internationalt orienterede tiltag RM s virksomhed er i stigende grad internationalt orienteret, og i 2000 har konservatoriet anvendt mange ressourcer på dette område. Samfundsdebatten generelt har også været præget af emner som globalisering, integration og orientering udadtil. Afløseren for den årlige kulturministerielle Ebeltoftkonference, 1+1=3, var således fokuseret på kulturel mangfoldighed med særlig henblik på de kulturelle uddannelsesinstitutioners rolle. En af de tre konferencedage var i øvrigt på Holmen, og RM var således med i afviklingen af konferencen. Den bragte mange misforståelser frem i lyset, men sagen er, at mange kunstneriske uddannelser og særlig Holmenuddannelserne allerede nyder godt af det potentiale, udlændinge og de nye danske medborgere udgør. Der var en fejlagtig opfattelse af, at optagelseskravene til kunstneriske uddannelser skulle være særlig diskriminerende over for etniske minoriteter, men der er en forskel på kvalifikationskrav og bevidst udelukkelse af fremmede kulturer. Den galoperende IT-udvikling har også for alvor åbnet op for en ny, global markedsplads, hvor uddannelsesinstitutionerne nu indbyrdes kæmper om at tiltrække ressourcer, studerende og lærere. Denne udvikling kommer hverken bag på den rytmiske musik eller RM, men vi har i det forløbne år for alvor mærket prisen for at være med i kampen: øgede udgifter, stadig flere politisk betingede forventninger samtidig med at en række besparelser ganske effektivt sætter snævre grænser for netop udvikling og nye prioriteringer Stævneugerne I 2000 har RM s 2 stævneuger i særlig grad fokuseret på de globale satsningsområder, 4

5 som er relevante for den rytmiske musik. Med over 30 lærerkræfter fra lande som Brasilien, Pakistan, Marokko, Makedonien, USA, Belgien/Congo og Bulgarien er der ikke alene sat en tyk streg under RM s stigende internationale orientering og evne til at arrangere endog meget omfattende tiltag. Men det er også udtryk for, at vi aktivt søger vigtig inspiration i de kulturer, som andre dele af det danske samfund har travlt med at forsvare sig imod. I forlængelse af stævneugerne får musiklivet glæde af de udenlandske lærerkræfter ved koncerter og workshops rundt om i landet, og denne virksomhed skal ses i forhold til bekendtgørelsens ord om at konservatorierne skal bidrage til at fremme musikkulturen i Danmark. Konservatoriet stiler mod at dele udgifterne med musikmiljøet og styrke samarbejdet med de instanser, som arbejder med kulturelt samarbejde med især de lande, som er relevante i forhold til de globale satsningsområder Gæstelærere Stævneuger og stævneforberedende rejser er sammen med pædagogiske udvekslingsrejser med til at opbygge et værdifuldt internationalt kontaktnet til udenlandske gæstelærere. Derudover har RM jævnligt besøgende, som følger undervisningen eller studerer vores virksomhed som uddannelsesinstitution. RM s gæstelærerlejlighed er indrettet til dette formål og har i 2000 haft 7 beboere i et tidsrum over 158 dage. Af disse var 3 gæstelærere, og resultatkravet i skemaets punkt er hermed opfyldt Udenlandske studerende Stadig flere udenlandske studerende søger til RM og er dermed med til at øge mangfoldigheden og styrke bredden og internationaliseringen. Desværre har vi i 2000 igen oplevet et stort frafald op til semesterstart blandt optagne udenlandske, især svenske, ansøgere, hvilket er til stor skade for den nødvendige instrumentale balance i optaget og konservatoriets økonomi. Stadig flere udvekslingsstuderende studerer et semester eller to på RM via udvekslingsprogrammet Nordplus og bilaterale udvekslingsaftaler. I den forbindelse oplever vi et stigende behov for et fælles merit og transfersystem, herunder et uddannelsessystem, som er gearet til udveksling og meritoverførsel. I 2000 kom en rapport om ECTSsystemet (European Credit Transfer System), der har til hensigt at fremme den internationale udveksling. I 2000 brugte vi desuden mange kræfter på at behandle sager og vurdere udenlandske studerendes kvalifikationer Danmarks kreative potentiale (Dkp) Med udsendelsen af redegørelsen om Dkp blev der i 2000 lanceret en række samarbejdsmuligheder mellem kulturen og erhvervslivet. Vi oplever en stigende erkendelse af, at kultur ikke udelukkende er en samfundsmæssig udgift til en række luftige, svært definerbare goder, men også en vigtig indtægtskilde for samfundet, endda med en af de hastigst stigende vækstrater i landet. Redegørelsen er udtryk for en udtalt vilje til at støtte tiltag, der kan bringe de to traditionelt uens størrelser sammen. Vi ser frem til at indgå i det arbejde, der nødvendigvis må gå foran egentlige tiltag. For konservatoriet er særlig forslaget om en musikproducentuddannelse og talen om at støtte nye innovative miljøer relevant her fremstår Holmen som et oplagt område men det bliver en vanskelig balancegang mellem nedskæringer på de kunstneriske uddannelser, og tilførsel af midler til et nyt område, som er direkte afhængigt af samme kunstneriske uddannelsesmiljø. Også det internationale aspekt spiller en fremtrædende rolle i Dkp, og RM har som tidligere nævnt meget at byde på i den sammenhæng. 5

6 Uddannelsesrådets redegørelse Redegørelsen viste sig at indeholde en sand byge af forslag og vurderinger på konservatorieområdet, og det kom bag på de fleste, at mange af forslagene var så radikale. Redegørelsen har foreløbigt formået at sætte et par centrale forhold til debat, herunder særlig en ny - internationalt rettet - sammensætning af uddannelserne i den såkaldte 3+2 model. Da Uddannelsesrådet senere på året inviterede repræsentanter for de studerende, lærere og ledelse til møde var en ny uddannelsesstruktur et af de vigtigste punkter på dagsordenen. Redegørelsen sætter spørgsmålstegn ved arbejdsdelingen mellem konservatorierne og mener, at når RM som det eneste konservatorium uddanner professionelle rytmiske musikere og sangere må uddannelsesbekendtgørelsen ændres, så der kan tilbydes uddannelser og muligheder som på de store konservatorier. Dette kan vi selvfølgelig kun bifalde. Spørgsmålet er med hvor stor gennemslagskraft Uddannelsesrådet udtaler sig og under hvilke politiske/økonomiske vilkår udformningen af de kunstneriske uddannelser fremover vil finde sted Besparelser og visioner I 2000 blev RM pålagt besparelser af forskellig karakter. Efter Økonomistyrelsens analytiske gennemgang af Holmeninstitutionerne fremkom en række forslag om stordriftsfordele på Holmen sekunderet af Rigsrevisionens kritiske bemærkninger om bl.a. kantine- og biblioteksspørgsmålet, begge klassikere i problemkataloget fra udflytningen til Holmen. Fælles Holmenudlicitationer i 2000 på områderne vagt og rengøring har ikke givet mærkbare besparelser, men snarere kvalitetsforringelser og har tværtimod været tæt på at så splid i det ellers udmærkede forhold mellem de 4 institutioner. RM har heller ikke kunnet finde de besparelser ved koordineret indkøb, som analysen lægger op til. Resultatet bliver også her, at der må skæres ned for at imødekomme det påståede sparepotentiale. Mest frustrerende var huslejeordningens såkaldte udgiftsneutrale løsning, som, efter alle institutioner havde lagt budget, i årets sidste måned pålagde de kunstneriske uddannelsesinstitutioner en samlet merudgift på 6 mill.kr. For RM indebærer ordningen en merudgift på knap 0,4 mill.kr. Som tidligere nævnt er det endog meget svært at se nogen sammenhæng mellem de visioner, Danmark har på det uddannelsesmæssige område og den stramme økonomiske politik Lydteknisk uddannelse Efter et omfattende og grundigt udviklingsarbejde blev den ny lydtekniske uddannelse iværksat i Interessen var overvældende med 109 ansøgere til de 4 studiepladser. Optagelsesprøven foregik i et givende samarbejde med tonemesteruddannelsen på Statens Teaterskole og Danmarks Radio. Uddannelsen er betydeligt mere ressourcekrævende end forudset i resultatkontrakten, og sammenholdt med at RM har iværksat uddannelsen 2 år før forudsat i kontrakten, har det medført en ikke ubetydelig merudgift for konservatoriet. Til gengæld falder uddannelsen fint i tråd med det behov, der er for uddannede lydteknikere efter vedtagelsen af spillestedslovgivningen. Se også resultatkontraktskemaets punkt

7 Individuel uddannelse (IU) I 2000 fortsatte IU med et optag på 3 studerende, dog stadig inden for de rammer der er afstukket i resultatkontrakten. Ordningen er ikke evalueret, men fremstår velfungerende. Se også skemaets punkt Evaluering I 2000 blev der udviklet og iværksat en række evalueringer blandt eksterne censorer inden for både de pædagogiske og udøvende afgangseksaminer samt repræsentanter for det pædagogiske arbejdsmarked, som RM uddanner kandidater til. Evaluering af udvalgte årganges beskæftigelsessituation og de studerendes evaluering af undervisningen har været under grundig udvikling og debat og iværksættes i begyndelsen af 2001, hvor det også forventes, at der foretages en samlet opgørelse over de forskellige evalueringer, både på form og indhold. Også Uddannelsesrådet og Statens Musikråd er ved at iværksætte evalueringer af beskæftigelsessituationen for de uddannede kandidater på konservatorieområdet, og tilsammen må de erfaringer, der gøres på området, med tiden opsamles til gavn for alle. Der er investeret megen energi i 2000 på evalueringer. Resultatkravet, som er beskrevet i resultatkontraktsskemaets punkt , forventes dermed at være opfyldt FOKU Betegnelsen FOKU dækker over forskning og kunstnerisk og pædagogiske udviklingsarbejde, og varetages af konservatoriets docenter. FOKU-arbejdet er blevet sat i system i 2000 med en langt større bredde og synlighed til følge i forhold til tidligere. Selve organiseringen og udviklingen af området har i sig selv udgjort et betydeligt udviklingsarbejde, og det har medført en langt højere detaljeringsgrad på hele området. Med nedsættelsen af et FOKU-udvalg er en lang række projekter blevet sat i værk efter et puljesystem, hvor i alt 17 projekter af et omfang på 2500 årlige FOKU-timer med normeret timetal og detaljerede krav til dokumentation og fremlæggelse er blevet aftalt med docentgruppen. Der henvises til kapitel for mere konkrete oplysninger. Den såkaldte frie del af FOKU, som aftales med rektor, indtager stadig en dominerende plads, men øget projektorientering kunne udmærket tænkes at blive mere udtalt i fremtiden. Et specifikt resultatkrav i resultatkontrakten er også blevet udmeldt som FOKU-projekter i 2000: truede instrumentgrupper. RM har i årets løb deltaget i arbejdet med en ny handlingsplan for Kulturens Forskning for perioden , som bl.a. skal hjælpe til at styrke forskning og udviklingsarbejde inden for vores område. Det er vel unødvendigt at nævne, at en udvikling af området kræver flere midler. Netværket DNMpF (Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning) har i 2000 konsolideret sig og afholdt sin første konference om forskning på musikområdet. RM har også været med til at tage initiativ til et projekt om Danmarks Rockhistorie, og konservatoriet er institutionelt hjemsted for det foreløbige undersøgelses- og afgrænsningsarbejde af området. Statens Musikråd har støttet projektet med kr Sammenfattende må man konstatere, at FOKU-området har oplevet en kraftig vækst og stigende opmærksomhed i Den tendens lægger fint op til den forventede styrkelse af området, når professorer med en endnu tungere forskningspligt forhåbentlig tilknyttes kon- 7

8 servatoriet. Resultatkravet i skemaets punkt 4.3. er opfyldt Efteruddannelsesvirksomhed (EUD) Konservatoriernes intensive pres for at få tildelt EUD-midler direkte og udenom det eksisterende EUD-udvalg under Statens Musikråd resulterede i en stramning på området, som imidlertid ikke er slået igennem endnu i bevillingerne for 2001, som traditionen tro udmeldes meget sent. Først ved den kommende musiklovsrevision kan vi håbe på, at området bliver tilfredsstillende fordelt mellem udbyderne. RM har alligevel i 2000 igangsat nye, interessante kurser og udvidet samarbejdet med en række organisationer inden for musiklivet. Dette frugtbare samarbejde, som også har internationale aspekter, viser RM s fleksibilitet og centrale placering på EUD-området, hvilket igen understreger nødvendigheden af, at der laves gennemgribende reformer på området, så de administrativt meget tunge arbejdsgange kan skaffes af vejen. Området beskrives nærmere i virksomhedsregnskabets kapitel Visionsdebat Vision og mål for konservatoriets virksomhed er blevet sat til debat i Frem mod de kommende resultatkontraktforhandlinger i 2001/02 ønsker RM at fremlægge fremsynede og målrettede planer, idet vi inddrager Uddannelsesrådets anbefalinger, timelærere og docenters ønske om nye undervisningsformer, generel styrkelse af alle ansattes kompetencer og flere nye uddannelsestilbud i en fleksibel uddannelsesstruktur. Debatten er foregået blandt alle grupper på konservatoriet med det årlige personaleseminar som udgangspunkt Nyt IT-isenkram på RM I 2000 er der også taget et stort spring i IT-udviklingen. Der er foretaget en omfattende omlægning af IT-systemerne med nye servere, ny netværksstruktur og opgradering af hardog software ligesom alle docenter har fået adgang til pc-faciliteter og egen adresse. Omlægningen har betydet en styrkelse af kommunikationen generelt på konservatoriet, en tiltrængt forøgelse af datasikkerheden og ikke mindst bedre udnyttelse af ITressourcerne. I forbindelse med omlægningen har konservatoriet indledt et samarbejde med Filmskolen, hvor konservatoriet lejer sig ind på Filmskolens internetforbindelse Navision Stat Konservatoriet har også i det forgangne år været en af Kulturministeriets pionerinstitutioner ved indførelsen af statens nye regnskabs- og økonomistyringssystem, Navision Stat (NS). Som led i implementeringen af NS blev der oprettet et IT-servicecenter i tilknytning til Kunstakademiets Arkitektskole, som skal varetage de NS-baserede IT-opgaver for konservatoriet. Implementeringen af NS startede med hjælp fra Økonomistyrelsen den 1. maj 2000, og konservatoriet gik herefter i drift 1. september Implementeringen og især idriftsættelsen har været en stor mundfuld for konservatoriets økonomi- og ITmedarbejdere, som har måttet udvise stor arbejdsomhed og tålmodighed for bare at få NS til at køre på en tilfredsstillende måde. Heldigvis har konservatoriet haft mulighed for at allokere yderligere personaleressourcer til NS-opgaven. Udover de systembaserede problemer og almindelige begynderproblemer har idriftsættelsen yderligere været vanskeliggjort af den valgte IT-servicecentermodel for NS, hvor konservatoriet har oplevet en del driftsforstyrrelser, som har været særdeles frustrerende for opnåelse af rutine og fortrolighed med Navision Stats mange muligheder og funktioner. 8

9 2.2. Konservatoriets mål og resultater I tabel 2.1. findes en oversigt over krav i RM s resultatkontrakt med Kulturministeriet med angivelse af status ved udgangen af 2000 og målopfyldelsesgrad. 9

10 Tabel 2.1. Mål og resultater i 2000 Resultatkrav Uddannelse: Opgørelse af gennemførelsesprocent Virksomhedsregnskab 2000 Emne Aftalte mål Opnået i 2000 Målopfyldelsesgrad Liste over studenterbestand Kompetenceudvikling og undervisning Udvidede specialiseringsmuligheder Plan for truede instrumentgrupper Tilknytning af gæstelærere Nye grunduddannelser,i Nye grunduddannelser, II Videreudvikl. af uddannelsestilbud m.h.p. førskoleunderv Uddannelsesevaluering 4.2. Efteruddannelse af musikere og musiklærere FOKU: 4.3. Udviklingsog forskningsprojekter Hjælpefunktioner: Studieadministrativt system Opgørelse af instrumentaktiver RM sigter mod en gennemsnitlig gennemførelsesprocent for alle uddannelsesgrupper under et på mere end 75%. RM udarbejder en liste, som viser bestanden af aktive studerende pr. 1. august. For hver aktiv studerende vises navn, cpr-nummer, uddannelsesgruppe, normeret studietid og antal år, den pågældende har været aktiv studerende. RM skal senest udarbejde en kompetenceudviklingspolitik, der skal medvirke til at fastholde og udvikle et højt kvalificeret undervisningspersonale. RM udarbejder et forslag til udvidede specialiseringsmuligheder på det musikpædagogiske diplomår indenfor 1. hovedfag, 2. hovedfagsintegrerede fag og 3. hovedfagsrelaterede fag. RM udarbejder og iværksætter en plan inden 2001 for opsøgende virksomhed blandt potentielle optagelsessøgende. Der sigtes mod at øge antal optagelsessøgende med 25% i 2002 ift RM sigter mod, at tilknytte minimum én udenlandsk gæstelærer i en kortere eller længere periode hvert studieår. RM etablerer en individuel grunduddannelse i 1. halvdel af kontraktperioden. RM etablerer en lydteknikeruddannelse i 2. halvdel af kontraktperioden. RM indgår i konkret videreudvikling af uddannelsestiltag på området dels som EUDaktiviteter, som element i MBL-uddannelsen og som specialiseringsmulighed på diplomåret. Der etableres en fast procedure for løbende evaluering af de 3 studieretninger ML-, MSog MBL : i studienævnene, hos eksterne censorer, på arbejdspladser og områder / beskæftigelsessituationen og hos studerende. EUD-virksomheden udvides og videreudvikles i samråd med det udøvende musikmiljø og det pædagogiske arbejdsmarked. Målet er at forøge antallet af EUD-kurser med 50% under forudsætning af at den fornødne finansiering tilvejebringes. RM skal iværksætte mindst ét forskningsprojekt pr. år indenfor musikpædagogik, musikhistorie eller mere specifikke delemner. RM skal senest have gennemført foranalyse og 1. fase i udviklingen af et samlet studie-, lokale- og personaleadministrativt system. 2. og 3. fase gennemføres inden udløbet af den 4-årige kontraktperioden under forudsætning af den fornødne finansiering. RM skal inden udfærdige en oversigt over beholdningen af instrumenter og teknisk udstyr som anvendes i forbindelse med undervisning. I samråd med KM udarbejdes i 1999 en vedligeholdelsesnorm for hvert enkelt konserva- Gennemførelsesprocenten er foreløbig på 87 f.s.v.a. optagne fra 1995, jf. virksomhedsregnskabets afsnit % Listen er udarbejdet 100% Arbejdet er påbegyndt i form af en bred visions- og målsætningsdebat. 1.RM afventer mulighed for at revidere bekendtgørelsen. 2.Studienævn og konservatorieråd har færdigbehandlet forslaget. 3.RM har på forsøgsbasis i 1999 afprøvet et forløb med korledelse under sammensspilspædagogik. Forsøget viste en række faglige og pædagogiske problemer 50% 100% Planen er udarbejdet og iværksat i % Der har været tilknyttet 3 gæstelærere i % Uddannelsen er etableret i 1999 og omfatter 4 studerende i % Uddannelsen er startet i 2000 med 4 studerende. 100% Førskolepædagogik i MBL-uddannelsen er iværksat i Med hensyn til MPD-diplomår, afventer vi den nødvendige ændring af bekendtgørelsen. Herudover er der igangsat et årskursus under efteruddannelsen, der omhandler leg, musik og bevægelse med førskolebørn. Der er igangsat evalueringer på områderne eksterne censorer og arbejdspladser. Studienævnenes evaluering foregår løbende og undersøgelse af beskæftigelsessituationen samt de studerendes evaluering er udviklet og igangsættes primo Nye EUD-kurser udvikles løbende med relevante samarbejdspartnere. I 2000 igangsattes således to længerevarende workshops for komponister og sangskrivere og et årskursus i førskolepædagogik. Det er ikke muligt at udvide EUD-virksomheden inden for den gældende EUD-ordning. Da tilskudsrammen fra Statens Musikråd ikke er ændret siden 1997, har vi derfor måtte nedlægge en række af vores faste kurser for at udvikle nye. RM har nedsat et FOKU-udvalg, som arbejder med langsigtede forskningsstrategier, definitioner og retningslinier for tildeling af midler. Der er iværksat 17 FOKU-projekter for semester samt et forskningsprojekt om Danmarks Rockhistorie. I løbet af 2000 er systemet sat i drift med indtastning af holddata for 99-årgangen. Der arbejdes videre med etablering af rapportfunktioner mv. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle konservatorier har lavet forslag til ændrede kriterier for beregning af vedligeholdelses- og genanskaffelsesnorm, herunder bl.a. ændrede retningslinier for opgørelsen af instrumentaktiver. M.h.p. udarbejdelse af en vedligeholdelsesnorm har konservatoriet udarbejdet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10

11 toriums instrumenter og teknisk udstyr. en oversigt med oplysninger om anskaffelsesår, -pris, gennemsnitlig årlig udgift til vedligeholdelse samt forventet levetid. Oversigten er afleveret til KM i januar En oversigt over kravene i RM s resultatkontrakt for perioden med angivelse af tidsfrister findes i bilag Regnskabsresultat og forventninger til kommende års udvikling Konservatoriet kom ud af 2000 med et underskud på 1,9 mill.kr., hvorefter den samlede opsparing er reduceret til 0,4 mill.kr. Dette resultat svarer til det forventede ud fra konservatoriets interne budgetter og er tilfredsstillende. I 2000 gennemførte konservatoriet en planlagt anvendelse af dele af overskuddet til etablering af nyt IT-netværk, investering i nye servere, vedligeholdelsesarbejder og ombygninger, ligesom der er anvendt en del ekstraordinære lønudgifter til de internationalt orienterede stævneuger samt implementeringen af Navision Stat. I 2001 forventer konservatoriet ikke at foretage større investeringer. Godt 1/3 af det akkumulerede overskud er reserveret Workshopscenens projekter. Herudover skal det akkumulerede overskud anvendes til en konsolidering af konservatoriets økonomi bl.a. i tilfælde af uforudsete hændelser. Det er målet gennem indskrænkninger og en stram udgiftspolitik at skabe lidt luft i budgettet, så der i fremtiden kan gives plads til de nødvendige investeringer. 11

12 3. Driftsregnskab, bevillingsafregning og akkumuleret resultat 3.1. Driftsregnskab Driftsregnskabet i tabel 3.1. viser konservatoriets samlede indtægter og udgifter i årene , samt budget for Tabel 3.1. Samlet driftsregnskab , mill.kr. i faste priser (2000-niveau) Regnskab 1997 Regnskab 1998 Regnskab 1999 Budget 2000 Regnskab 2000 Afvigelse B-R 2000 Budget 2001 Indtægter i alt 34,9 30,5 31,1 27,3 28,0 0,7 27,4 Nettobevilling 34,4 29,6 28,8 26,8 26,8 0,0 26,9 Driftsindtægter 0,5 0,8 2,3 0,5 1,2 0,7 0,5-10. Almindelig virksomhed 0,1 0,4 0,5 0,2 0,7 0,5 0,2-20. Workshopscenen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-90. Indtægtsdækket virksomhed 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0-0,1 0,1-97. Andre tilskudsfin. aktiviteter 0,3 0,4 1,7 0,2 0,5 0,3 0,2 Udgifter i alt 32,0 31,9 32,3 27,3 29,9-2,6 27,4 Lønninger 17,1 17,9 19,2 18,8 19,3-0,5 19,6-10. Almindelig virksomhed 16,6 17,4 18,3 18,0 18,9-0,9 18,8-20. Workshopscenen 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 0,1 0,5-90. Indtægtsdækket virksomhed 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1-97. Andre tilskudsfin. aktiviteter 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 Øvrige driftsudgifter 14,9 13,9 13,1 8,5 10,6-2,1 7,8-10. Almindelig virksomhed 14,5 13,6 11,6 8,5 10,4-1,9 7,8-20. Workshopscenen 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1-0,1 0,0-90. Indtægtsdækket virksomhed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-97. Andre tilskudsfin. aktiviteter 0,2 0,2 1,4 0,0 0,1-0,1 0,0 Overskud 2,9-1,4-1,2 0,0-1,9-1,9 0,0 Note: Afrundinger kan medføre at sammentællinger i de enkelte kolonner ikke stemmer på decimal. I forhold til finanslovforslaget for 2000 er konservatoriet blevet pålagt en besparelse på 0,1 mill.kr. på lønninger, som følge af ændrede forudsætninger om pris- og lønstigninger samt en besparelse på 0,2 mill.kr. på øvrig drift som følge af effektivisering af statens indkøb. Endelig er konservatoriet over tillægsbevillingen for 2000 blevet kompenseret med 0,3 mill.kr. som følge af ekstraordinært forhøjede ejendomsskatter Bevillingsafregning I bevillingsafregningen i tabel 3.2. er forbruget af årets bevilling gjort op. Tabel 3.2. Bevillingsafregning 2000, kr. Lønsum Øvrig drift I alt Bevilling Regnskab Afvigelse mellem bevilling og regnskab Korrektioner for ikke fradragsberettiget købsmoms Årets overskud Opgørelse af akkumuleret resultat: Akkumuleret overskud ultimo Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo Årets overskud Dispositionsmæssige omflytninger Disposition, overskud som bortfalder Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo I forbindelse med bevillingsafregningen 2000 er der foretaget en for stor overførsel af løn- 12

13 sum til øvrig drift. Dette vil blive rettet ved en primokorrektion Akkumuleret resultat I tabel 3.3. findes en opgørelse af RM s akkumulerede resultat for årene Resultatet for 2000 er i tabel 3.4. fordelt på konservatoriets underkonti. Tabel 3.3. Akkumuleret resultat , kr. i løbende priser Primo saldo Årets resultat Ultimo saldo Tabel 3.4. Akkumuleret resultat fordelt på underkonti 2000 Løn Øvrig drift I alt 10. Almindelig virksomhed Workshopscenen Indtægtsdækket virksomhed Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Akkumuleret resultat 2000 i alt Regnskabspraksis og regnskabsmæssige forklaringer Regnskabet og de regnskabsmæssige forklaringer vedrører finanslovens Rytmisk Musikkonservatorium, som er underopdelt i 4 underkonti: 10. Almindelig virksomhed, 20. Workshopscenen, 90. Indtægtsdækket virksomhed og 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Virksomhedsregnskabet er udarbejdet efter de almindelige regnskabsprincipper, der anvendes i staten, og der er benyttet et udgiftsbaseret regnskabsprincip. De regnskabsmæssige forklaringer er følgende: Pr. 1. september 2000 overgik konservatoriet til regnskabs- og økonomisystemet Navision Stat. Generelt medførte overgangen forskydninger i de regnskabsmæssige transaktioner, da konservatoriet af tekniske grunde ikke var i stand til at bogføre rettidigt i perioden august til november. Der er samlet op i december og supplementsperioderne, således at årets resultat giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i Konservatoriet har haft et forventet merforbrug på 1,9 mill.kr., sådan at konservatoriets opsparing er reduceret fra kr. sidste år til kr. i Underkonto 10. Almindelig virksomhed Merforbruget på underkontoen skyldes en planlagt anvendelse af konservatoriets opsparing til dels ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med stævneuger og vikarbistand i forbindelse med implementering af Navision Stat og dels ekstraordinære øvrige driftsomkostninger i forbindelse med IT-udvikling, overgang til Navision Stat, stævneuger, kantinetilskud, ombygning i øvebygning og indretning af mødelokale, lærerværelse og musikerrum. På underkontoen er bogført indtægter/udgifter, som burde have været bogført på underkonto 90 og

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006 (beretning nr. 8/05) 28. februar 2008 RN A401/08 Indledning

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition)

Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Studieordning for bacheloruddannelsen i musik (komposition) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav, optagelse... 4 2 Formål og mål for læringsudbytte...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt) Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006

6. Fastlæggelse af mødedatoer mv. for 2006 (beslutningspunkt) Bilag 6: Plan for direktionens arbejde, bestyrelsesmøder mv., 2006 S:\dirsek\Bestyrelsesmoder\2005\050401\OFI\OFI-kommenteret dagsorden050401v9.doc Direktionen Direkte tlf.: 7218 5301 E-mail: naub@itu.dk Journalnr.: - 17. marts 2005 Dagsorden for møde i IT-Universitetets

Læs mere

Årsrapport 2003 for Nordjysk Musikkonservatorium

Årsrapport 2003 for Nordjysk Musikkonservatorium Årsrapport 2003 for Nordjysk Musikkonservatorium -2- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beretning... 3 1.1. Mission... 3 1.2. Vision... 3 1.3. Hovedopgaver... 3 1.4. Overordnede resultater...

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje September 2012-september 2015 1. Tværgående mål for uddannelsesområdet (school) Rådet har til formål at støtte, koordinere og supplere studienævnets,

Læs mere

UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM. Undersøgelse blandt studerende på første, anden og tredje årgang 2007/2008

UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM. Undersøgelse blandt studerende på første, anden og tredje årgang 2007/2008 UDDANNELSESEVALUERING PÅ RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM Undersøgelse blandt studerende på første, anden og tredje årgang 2007/2008 1 INDLEDNING...4 1.1 Undersøgelsens organisering og forløb...5 1.2 Rapportens

Læs mere

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik VERSION 1 160503 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2.1. Dansk... 3 2.2. Engelsk...

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Årsrapport for. Det Jyske Musikkonservatorium

Årsrapport for. Det Jyske Musikkonservatorium Årsrapport 2002 for Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse 1. Beretning for Det Jyske Musikkonservatorium 1.1 Mission og vision 1.2 Årets overordnede resultater 1.2.1 Finansielt resultat 1.2.2

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017 Bilag til resultatlønskontrakt 1. august 2016-1.juli 2017 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Økonomi Basisramme At gennemføre skolens vedtagne besparelsesplan 30 Rektor skal

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2011

Notat om finanslovsforslag 2011 København den 24. august 2010 Notat om finanslovsforslag 2011 Indledning Så er forslag til finanslov 2011 landet. I det følgende vil de væsentlige konsekvenser for social- og sundhedsskolerne blive præsenteret.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik

ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik 18. februar 2014 ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik Årsresultat (sammendrag) (alle beløb i tusind kr.) Budget Forbrug Forskel Indtægter 101.650 100.794 856 Udgifter 104.708 98.590 6.118 Årets

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music

SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music SOLISTUDDANNELSEN Solist / Advanced Postgraduate Diploma in Music KOMPONIST STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og undervisning)...

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020

Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020 Organisationsudviklingsprojekt frem mod 2020 Generelt Vi skal fastholde Kolding HF & VUC som både en god skole og en god arbejdsplads. Skolen skal fremstår med egen identitet og med løbende udvikling af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13

Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse af det nye ledelsesrum i OK13 Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt over indkomne svar på spørgeskema om udnyttelse

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Notat. Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne

Notat. Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne 2014/15 I Danmark findes der tre kirkemusikskoler beliggende i Roskilde (Sjælland), Vestervig og Løgumkloster. Skolerne

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3 2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark

Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark Kommissorium for udredning om scenekunstuddannelserne i Danmark 12. februar 2012 Politisk udgangspunkt Udviklingen af Kulturministeriets uddannelser skal ske i overensstemmelse med regeringens ambition

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere