RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM"

Transkript

1 RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2000

2 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsregnskab FORMÅL OG OPGAVER BERETNING VÆSENTLIGE AKTIVITETER I Internationalt orienterede tiltag Stævneugerne Gæstelærere Udenlandske studerende Danmarks kreative potentiale (Dkp) Uddannelsesrådets redegørelse Besparelser og visioner Lydteknisk uddannelse Individuel uddannelse (IU) Evaluering FOKU Efteruddannelsesvirksomhed (EUD) Visionsdebat Nyt IT-isenkram på RM Navision Stat KONSERVATORIETS MÅL OG RESULTATER REGNSKABSRESULTAT OG FORVENTNINGER TIL KOMMENDE ÅRS UDVIKLING DRIFTSREGNSKAB, BEVILLINGSAFREGNING OG AKKUMULERET RESULTAT DRIFTSREGNSKAB BEVILLINGSAFREGNING AKKUMULERET RESULTAT REGNSKABSPRAKSIS OG REGNSKABSMÆSSIGE FORKLARINGER RESULTATANALYSE OVERSIGT OVER HOVEDFORMÅL RESULTATANALYSE PRIMÆRE FORMÅL Undervisning Aktive studerende Optagelse af studerende Gennemførelsesprocent og afsluttende eksaminer Efteruddannelse (EUD) FOKU (forskning og udvikling) RESULTATANALYSE - SEKUNDÆRE FORMÅL Generel ledelse og administration Bygningsdrift Hjælpefunktioner ORGANISATION OG PERSONALE ORGANISATION PERSONALE GRØNT REGNSKAB PÅTEGNING BILAG 1 - RESULTATKRAV BILAG 2 - AKTIVITETSKALENDER FOR BILAG 3 UDMØNTEDE FOKU-PROJEKTER

3 1. Formål og opgaver Rytmisk Musikkonservatorium (RM) blev oprettet i 1986 som en uddannelsesinstitution med driftsbevilling under Kulturministeriet. RM s opgave er at varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik inden for den rytmiske musiks område og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Konservatoriet skal endvidere udøve kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag udøve forskning inden for dets fagområde. Disse rammer for konservatoriets opgaver er fastlagt ved lov nr. 289 af 27. april 1994 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, som ændret ved lov nr. 142 af 17. marts Ifølge bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 193 af 23. marts 1995 og bekendtgørelse nr. 777 af 9. oktober 1997 om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet, kan RM tilbyde 3 uddannelser: - en 4-årig Musik- og BevægelsesLærerudddannelse (MBL) - en 4-årig MusikLæreruddannelse (ML) med mulighed for et 5. diplomår - en 5-årig Musiker-/Sangeruddannelse (MS) Konservatoriet tilbyder desuden efteruddannelse af primært musikskolelærere og udøvende musikere. Herudover er en ny grunduddannelse, Individuel uddannelse, etableret i 1999, ligesom konservatoriet i 2000 har startet en 3-årig lydteknikeruddannelse på forsøgsbasis. RM har en lang række aktiviteter, der sigter mod at fremme musikkulturen i Danmark. Disse omfatter bl.a. internationalt samarbejde inden for nærmere definerede satsningsområder med henblik på afholdelse af stævner, udvekslingsophold, clinics og koncerter. Det kunstneriske og pædagogiske udviklingsarbejde samt forskning (FOKU) varetages af konservatoriets docenter. 3

4 2. Beretning 2.1. Væsentlige aktiviteter i var andet år i resultatkontraktsperioden , og denne beretning omhandler arbejdet med opfyldelsen af resultatmålene og beskriver udvalgte emner fra året med særlig vægt på det internationale aspekt af RM s virksomhed. 8 af 13 resultatkrav skulle opfyldes i 2000 og med undtagelse af kompetenceudviklingspolitikken, som er påbegyndt, men ikke færdigbeskrevet, er målene nået og kravene opfyldt. Der er i 2000 igangsat en vigtig bred visionsdebat for hele konservatoriet. Tidshorisonten for debatten løber frem til sommeren 2001, hvorefter arbejdet med en egentlig kompetenceudviklings-politik kan tage form på baggrund af de fælles formulerede mål til gengæld er det ambitionen, at kompetenceudviklingspolitikken kommer til at omfatte alle grupper af ansatte på konservatoriet. Det er med andre ord blevet en betydelig mere omfattende proces end forudset i resultatkontrakten, se i øvrigt punkt i resultatkontraktskemaet i beretningens afsnit 2.2. Vigtige ydre begivenheder i 2000 har været Uddannelsesrådets redegørelse, fokuseringen på etnisk integration indenfor statens område, redegørelsen om Danmarks kreative potentiale og de betragtelige besparelser, som har ramt konservatoriet. Internt har året bl.a. været præget af indførelse af nye administrative tiltag, evalueringer og timelærer- og docentansættelser, der har udløst stor travlhed, fordi så mange nye opgaver skal indpasses den øvrige virksomhed. Afvikling af aktiviteterne i øvrigt må betegnes som yderst tilfredsstillende, og der er stadig stor og stigende interesse blandt de unge efter RM s uddannelsestilbud. I det følgende beskrives en række af de vigtigste begivenheder i Internationalt orienterede tiltag RM s virksomhed er i stigende grad internationalt orienteret, og i 2000 har konservatoriet anvendt mange ressourcer på dette område. Samfundsdebatten generelt har også været præget af emner som globalisering, integration og orientering udadtil. Afløseren for den årlige kulturministerielle Ebeltoftkonference, 1+1=3, var således fokuseret på kulturel mangfoldighed med særlig henblik på de kulturelle uddannelsesinstitutioners rolle. En af de tre konferencedage var i øvrigt på Holmen, og RM var således med i afviklingen af konferencen. Den bragte mange misforståelser frem i lyset, men sagen er, at mange kunstneriske uddannelser og særlig Holmenuddannelserne allerede nyder godt af det potentiale, udlændinge og de nye danske medborgere udgør. Der var en fejlagtig opfattelse af, at optagelseskravene til kunstneriske uddannelser skulle være særlig diskriminerende over for etniske minoriteter, men der er en forskel på kvalifikationskrav og bevidst udelukkelse af fremmede kulturer. Den galoperende IT-udvikling har også for alvor åbnet op for en ny, global markedsplads, hvor uddannelsesinstitutionerne nu indbyrdes kæmper om at tiltrække ressourcer, studerende og lærere. Denne udvikling kommer hverken bag på den rytmiske musik eller RM, men vi har i det forløbne år for alvor mærket prisen for at være med i kampen: øgede udgifter, stadig flere politisk betingede forventninger samtidig med at en række besparelser ganske effektivt sætter snævre grænser for netop udvikling og nye prioriteringer Stævneugerne I 2000 har RM s 2 stævneuger i særlig grad fokuseret på de globale satsningsområder, 4

5 som er relevante for den rytmiske musik. Med over 30 lærerkræfter fra lande som Brasilien, Pakistan, Marokko, Makedonien, USA, Belgien/Congo og Bulgarien er der ikke alene sat en tyk streg under RM s stigende internationale orientering og evne til at arrangere endog meget omfattende tiltag. Men det er også udtryk for, at vi aktivt søger vigtig inspiration i de kulturer, som andre dele af det danske samfund har travlt med at forsvare sig imod. I forlængelse af stævneugerne får musiklivet glæde af de udenlandske lærerkræfter ved koncerter og workshops rundt om i landet, og denne virksomhed skal ses i forhold til bekendtgørelsens ord om at konservatorierne skal bidrage til at fremme musikkulturen i Danmark. Konservatoriet stiler mod at dele udgifterne med musikmiljøet og styrke samarbejdet med de instanser, som arbejder med kulturelt samarbejde med især de lande, som er relevante i forhold til de globale satsningsområder Gæstelærere Stævneuger og stævneforberedende rejser er sammen med pædagogiske udvekslingsrejser med til at opbygge et værdifuldt internationalt kontaktnet til udenlandske gæstelærere. Derudover har RM jævnligt besøgende, som følger undervisningen eller studerer vores virksomhed som uddannelsesinstitution. RM s gæstelærerlejlighed er indrettet til dette formål og har i 2000 haft 7 beboere i et tidsrum over 158 dage. Af disse var 3 gæstelærere, og resultatkravet i skemaets punkt er hermed opfyldt Udenlandske studerende Stadig flere udenlandske studerende søger til RM og er dermed med til at øge mangfoldigheden og styrke bredden og internationaliseringen. Desværre har vi i 2000 igen oplevet et stort frafald op til semesterstart blandt optagne udenlandske, især svenske, ansøgere, hvilket er til stor skade for den nødvendige instrumentale balance i optaget og konservatoriets økonomi. Stadig flere udvekslingsstuderende studerer et semester eller to på RM via udvekslingsprogrammet Nordplus og bilaterale udvekslingsaftaler. I den forbindelse oplever vi et stigende behov for et fælles merit og transfersystem, herunder et uddannelsessystem, som er gearet til udveksling og meritoverførsel. I 2000 kom en rapport om ECTSsystemet (European Credit Transfer System), der har til hensigt at fremme den internationale udveksling. I 2000 brugte vi desuden mange kræfter på at behandle sager og vurdere udenlandske studerendes kvalifikationer Danmarks kreative potentiale (Dkp) Med udsendelsen af redegørelsen om Dkp blev der i 2000 lanceret en række samarbejdsmuligheder mellem kulturen og erhvervslivet. Vi oplever en stigende erkendelse af, at kultur ikke udelukkende er en samfundsmæssig udgift til en række luftige, svært definerbare goder, men også en vigtig indtægtskilde for samfundet, endda med en af de hastigst stigende vækstrater i landet. Redegørelsen er udtryk for en udtalt vilje til at støtte tiltag, der kan bringe de to traditionelt uens størrelser sammen. Vi ser frem til at indgå i det arbejde, der nødvendigvis må gå foran egentlige tiltag. For konservatoriet er særlig forslaget om en musikproducentuddannelse og talen om at støtte nye innovative miljøer relevant her fremstår Holmen som et oplagt område men det bliver en vanskelig balancegang mellem nedskæringer på de kunstneriske uddannelser, og tilførsel af midler til et nyt område, som er direkte afhængigt af samme kunstneriske uddannelsesmiljø. Også det internationale aspekt spiller en fremtrædende rolle i Dkp, og RM har som tidligere nævnt meget at byde på i den sammenhæng. 5

6 Uddannelsesrådets redegørelse Redegørelsen viste sig at indeholde en sand byge af forslag og vurderinger på konservatorieområdet, og det kom bag på de fleste, at mange af forslagene var så radikale. Redegørelsen har foreløbigt formået at sætte et par centrale forhold til debat, herunder særlig en ny - internationalt rettet - sammensætning af uddannelserne i den såkaldte 3+2 model. Da Uddannelsesrådet senere på året inviterede repræsentanter for de studerende, lærere og ledelse til møde var en ny uddannelsesstruktur et af de vigtigste punkter på dagsordenen. Redegørelsen sætter spørgsmålstegn ved arbejdsdelingen mellem konservatorierne og mener, at når RM som det eneste konservatorium uddanner professionelle rytmiske musikere og sangere må uddannelsesbekendtgørelsen ændres, så der kan tilbydes uddannelser og muligheder som på de store konservatorier. Dette kan vi selvfølgelig kun bifalde. Spørgsmålet er med hvor stor gennemslagskraft Uddannelsesrådet udtaler sig og under hvilke politiske/økonomiske vilkår udformningen af de kunstneriske uddannelser fremover vil finde sted Besparelser og visioner I 2000 blev RM pålagt besparelser af forskellig karakter. Efter Økonomistyrelsens analytiske gennemgang af Holmeninstitutionerne fremkom en række forslag om stordriftsfordele på Holmen sekunderet af Rigsrevisionens kritiske bemærkninger om bl.a. kantine- og biblioteksspørgsmålet, begge klassikere i problemkataloget fra udflytningen til Holmen. Fælles Holmenudlicitationer i 2000 på områderne vagt og rengøring har ikke givet mærkbare besparelser, men snarere kvalitetsforringelser og har tværtimod været tæt på at så splid i det ellers udmærkede forhold mellem de 4 institutioner. RM har heller ikke kunnet finde de besparelser ved koordineret indkøb, som analysen lægger op til. Resultatet bliver også her, at der må skæres ned for at imødekomme det påståede sparepotentiale. Mest frustrerende var huslejeordningens såkaldte udgiftsneutrale løsning, som, efter alle institutioner havde lagt budget, i årets sidste måned pålagde de kunstneriske uddannelsesinstitutioner en samlet merudgift på 6 mill.kr. For RM indebærer ordningen en merudgift på knap 0,4 mill.kr. Som tidligere nævnt er det endog meget svært at se nogen sammenhæng mellem de visioner, Danmark har på det uddannelsesmæssige område og den stramme økonomiske politik Lydteknisk uddannelse Efter et omfattende og grundigt udviklingsarbejde blev den ny lydtekniske uddannelse iværksat i Interessen var overvældende med 109 ansøgere til de 4 studiepladser. Optagelsesprøven foregik i et givende samarbejde med tonemesteruddannelsen på Statens Teaterskole og Danmarks Radio. Uddannelsen er betydeligt mere ressourcekrævende end forudset i resultatkontrakten, og sammenholdt med at RM har iværksat uddannelsen 2 år før forudsat i kontrakten, har det medført en ikke ubetydelig merudgift for konservatoriet. Til gengæld falder uddannelsen fint i tråd med det behov, der er for uddannede lydteknikere efter vedtagelsen af spillestedslovgivningen. Se også resultatkontraktskemaets punkt

7 Individuel uddannelse (IU) I 2000 fortsatte IU med et optag på 3 studerende, dog stadig inden for de rammer der er afstukket i resultatkontrakten. Ordningen er ikke evalueret, men fremstår velfungerende. Se også skemaets punkt Evaluering I 2000 blev der udviklet og iværksat en række evalueringer blandt eksterne censorer inden for både de pædagogiske og udøvende afgangseksaminer samt repræsentanter for det pædagogiske arbejdsmarked, som RM uddanner kandidater til. Evaluering af udvalgte årganges beskæftigelsessituation og de studerendes evaluering af undervisningen har været under grundig udvikling og debat og iværksættes i begyndelsen af 2001, hvor det også forventes, at der foretages en samlet opgørelse over de forskellige evalueringer, både på form og indhold. Også Uddannelsesrådet og Statens Musikråd er ved at iværksætte evalueringer af beskæftigelsessituationen for de uddannede kandidater på konservatorieområdet, og tilsammen må de erfaringer, der gøres på området, med tiden opsamles til gavn for alle. Der er investeret megen energi i 2000 på evalueringer. Resultatkravet, som er beskrevet i resultatkontraktsskemaets punkt , forventes dermed at være opfyldt FOKU Betegnelsen FOKU dækker over forskning og kunstnerisk og pædagogiske udviklingsarbejde, og varetages af konservatoriets docenter. FOKU-arbejdet er blevet sat i system i 2000 med en langt større bredde og synlighed til følge i forhold til tidligere. Selve organiseringen og udviklingen af området har i sig selv udgjort et betydeligt udviklingsarbejde, og det har medført en langt højere detaljeringsgrad på hele området. Med nedsættelsen af et FOKU-udvalg er en lang række projekter blevet sat i værk efter et puljesystem, hvor i alt 17 projekter af et omfang på 2500 årlige FOKU-timer med normeret timetal og detaljerede krav til dokumentation og fremlæggelse er blevet aftalt med docentgruppen. Der henvises til kapitel for mere konkrete oplysninger. Den såkaldte frie del af FOKU, som aftales med rektor, indtager stadig en dominerende plads, men øget projektorientering kunne udmærket tænkes at blive mere udtalt i fremtiden. Et specifikt resultatkrav i resultatkontrakten er også blevet udmeldt som FOKU-projekter i 2000: truede instrumentgrupper. RM har i årets løb deltaget i arbejdet med en ny handlingsplan for Kulturens Forskning for perioden , som bl.a. skal hjælpe til at styrke forskning og udviklingsarbejde inden for vores område. Det er vel unødvendigt at nævne, at en udvikling af området kræver flere midler. Netværket DNMpF (Dansk Netværk for Musikpædagogisk Forskning) har i 2000 konsolideret sig og afholdt sin første konference om forskning på musikområdet. RM har også været med til at tage initiativ til et projekt om Danmarks Rockhistorie, og konservatoriet er institutionelt hjemsted for det foreløbige undersøgelses- og afgrænsningsarbejde af området. Statens Musikråd har støttet projektet med kr Sammenfattende må man konstatere, at FOKU-området har oplevet en kraftig vækst og stigende opmærksomhed i Den tendens lægger fint op til den forventede styrkelse af området, når professorer med en endnu tungere forskningspligt forhåbentlig tilknyttes kon- 7

8 servatoriet. Resultatkravet i skemaets punkt 4.3. er opfyldt Efteruddannelsesvirksomhed (EUD) Konservatoriernes intensive pres for at få tildelt EUD-midler direkte og udenom det eksisterende EUD-udvalg under Statens Musikråd resulterede i en stramning på området, som imidlertid ikke er slået igennem endnu i bevillingerne for 2001, som traditionen tro udmeldes meget sent. Først ved den kommende musiklovsrevision kan vi håbe på, at området bliver tilfredsstillende fordelt mellem udbyderne. RM har alligevel i 2000 igangsat nye, interessante kurser og udvidet samarbejdet med en række organisationer inden for musiklivet. Dette frugtbare samarbejde, som også har internationale aspekter, viser RM s fleksibilitet og centrale placering på EUD-området, hvilket igen understreger nødvendigheden af, at der laves gennemgribende reformer på området, så de administrativt meget tunge arbejdsgange kan skaffes af vejen. Området beskrives nærmere i virksomhedsregnskabets kapitel Visionsdebat Vision og mål for konservatoriets virksomhed er blevet sat til debat i Frem mod de kommende resultatkontraktforhandlinger i 2001/02 ønsker RM at fremlægge fremsynede og målrettede planer, idet vi inddrager Uddannelsesrådets anbefalinger, timelærere og docenters ønske om nye undervisningsformer, generel styrkelse af alle ansattes kompetencer og flere nye uddannelsestilbud i en fleksibel uddannelsesstruktur. Debatten er foregået blandt alle grupper på konservatoriet med det årlige personaleseminar som udgangspunkt Nyt IT-isenkram på RM I 2000 er der også taget et stort spring i IT-udviklingen. Der er foretaget en omfattende omlægning af IT-systemerne med nye servere, ny netværksstruktur og opgradering af hardog software ligesom alle docenter har fået adgang til pc-faciliteter og egen adresse. Omlægningen har betydet en styrkelse af kommunikationen generelt på konservatoriet, en tiltrængt forøgelse af datasikkerheden og ikke mindst bedre udnyttelse af ITressourcerne. I forbindelse med omlægningen har konservatoriet indledt et samarbejde med Filmskolen, hvor konservatoriet lejer sig ind på Filmskolens internetforbindelse Navision Stat Konservatoriet har også i det forgangne år været en af Kulturministeriets pionerinstitutioner ved indførelsen af statens nye regnskabs- og økonomistyringssystem, Navision Stat (NS). Som led i implementeringen af NS blev der oprettet et IT-servicecenter i tilknytning til Kunstakademiets Arkitektskole, som skal varetage de NS-baserede IT-opgaver for konservatoriet. Implementeringen af NS startede med hjælp fra Økonomistyrelsen den 1. maj 2000, og konservatoriet gik herefter i drift 1. september Implementeringen og især idriftsættelsen har været en stor mundfuld for konservatoriets økonomi- og ITmedarbejdere, som har måttet udvise stor arbejdsomhed og tålmodighed for bare at få NS til at køre på en tilfredsstillende måde. Heldigvis har konservatoriet haft mulighed for at allokere yderligere personaleressourcer til NS-opgaven. Udover de systembaserede problemer og almindelige begynderproblemer har idriftsættelsen yderligere været vanskeliggjort af den valgte IT-servicecentermodel for NS, hvor konservatoriet har oplevet en del driftsforstyrrelser, som har været særdeles frustrerende for opnåelse af rutine og fortrolighed med Navision Stats mange muligheder og funktioner. 8

9 2.2. Konservatoriets mål og resultater I tabel 2.1. findes en oversigt over krav i RM s resultatkontrakt med Kulturministeriet med angivelse af status ved udgangen af 2000 og målopfyldelsesgrad. 9

10 Tabel 2.1. Mål og resultater i 2000 Resultatkrav Uddannelse: Opgørelse af gennemførelsesprocent Virksomhedsregnskab 2000 Emne Aftalte mål Opnået i 2000 Målopfyldelsesgrad Liste over studenterbestand Kompetenceudvikling og undervisning Udvidede specialiseringsmuligheder Plan for truede instrumentgrupper Tilknytning af gæstelærere Nye grunduddannelser,i Nye grunduddannelser, II Videreudvikl. af uddannelsestilbud m.h.p. førskoleunderv Uddannelsesevaluering 4.2. Efteruddannelse af musikere og musiklærere FOKU: 4.3. Udviklingsog forskningsprojekter Hjælpefunktioner: Studieadministrativt system Opgørelse af instrumentaktiver RM sigter mod en gennemsnitlig gennemførelsesprocent for alle uddannelsesgrupper under et på mere end 75%. RM udarbejder en liste, som viser bestanden af aktive studerende pr. 1. august. For hver aktiv studerende vises navn, cpr-nummer, uddannelsesgruppe, normeret studietid og antal år, den pågældende har været aktiv studerende. RM skal senest udarbejde en kompetenceudviklingspolitik, der skal medvirke til at fastholde og udvikle et højt kvalificeret undervisningspersonale. RM udarbejder et forslag til udvidede specialiseringsmuligheder på det musikpædagogiske diplomår indenfor 1. hovedfag, 2. hovedfagsintegrerede fag og 3. hovedfagsrelaterede fag. RM udarbejder og iværksætter en plan inden 2001 for opsøgende virksomhed blandt potentielle optagelsessøgende. Der sigtes mod at øge antal optagelsessøgende med 25% i 2002 ift RM sigter mod, at tilknytte minimum én udenlandsk gæstelærer i en kortere eller længere periode hvert studieår. RM etablerer en individuel grunduddannelse i 1. halvdel af kontraktperioden. RM etablerer en lydteknikeruddannelse i 2. halvdel af kontraktperioden. RM indgår i konkret videreudvikling af uddannelsestiltag på området dels som EUDaktiviteter, som element i MBL-uddannelsen og som specialiseringsmulighed på diplomåret. Der etableres en fast procedure for løbende evaluering af de 3 studieretninger ML-, MSog MBL : i studienævnene, hos eksterne censorer, på arbejdspladser og områder / beskæftigelsessituationen og hos studerende. EUD-virksomheden udvides og videreudvikles i samråd med det udøvende musikmiljø og det pædagogiske arbejdsmarked. Målet er at forøge antallet af EUD-kurser med 50% under forudsætning af at den fornødne finansiering tilvejebringes. RM skal iværksætte mindst ét forskningsprojekt pr. år indenfor musikpædagogik, musikhistorie eller mere specifikke delemner. RM skal senest have gennemført foranalyse og 1. fase i udviklingen af et samlet studie-, lokale- og personaleadministrativt system. 2. og 3. fase gennemføres inden udløbet af den 4-årige kontraktperioden under forudsætning af den fornødne finansiering. RM skal inden udfærdige en oversigt over beholdningen af instrumenter og teknisk udstyr som anvendes i forbindelse med undervisning. I samråd med KM udarbejdes i 1999 en vedligeholdelsesnorm for hvert enkelt konserva- Gennemførelsesprocenten er foreløbig på 87 f.s.v.a. optagne fra 1995, jf. virksomhedsregnskabets afsnit % Listen er udarbejdet 100% Arbejdet er påbegyndt i form af en bred visions- og målsætningsdebat. 1.RM afventer mulighed for at revidere bekendtgørelsen. 2.Studienævn og konservatorieråd har færdigbehandlet forslaget. 3.RM har på forsøgsbasis i 1999 afprøvet et forløb med korledelse under sammensspilspædagogik. Forsøget viste en række faglige og pædagogiske problemer 50% 100% Planen er udarbejdet og iværksat i % Der har været tilknyttet 3 gæstelærere i % Uddannelsen er etableret i 1999 og omfatter 4 studerende i % Uddannelsen er startet i 2000 med 4 studerende. 100% Førskolepædagogik i MBL-uddannelsen er iværksat i Med hensyn til MPD-diplomår, afventer vi den nødvendige ændring af bekendtgørelsen. Herudover er der igangsat et årskursus under efteruddannelsen, der omhandler leg, musik og bevægelse med førskolebørn. Der er igangsat evalueringer på områderne eksterne censorer og arbejdspladser. Studienævnenes evaluering foregår løbende og undersøgelse af beskæftigelsessituationen samt de studerendes evaluering er udviklet og igangsættes primo Nye EUD-kurser udvikles løbende med relevante samarbejdspartnere. I 2000 igangsattes således to længerevarende workshops for komponister og sangskrivere og et årskursus i førskolepædagogik. Det er ikke muligt at udvide EUD-virksomheden inden for den gældende EUD-ordning. Da tilskudsrammen fra Statens Musikråd ikke er ændret siden 1997, har vi derfor måtte nedlægge en række af vores faste kurser for at udvikle nye. RM har nedsat et FOKU-udvalg, som arbejder med langsigtede forskningsstrategier, definitioner og retningslinier for tildeling af midler. Der er iværksat 17 FOKU-projekter for semester samt et forskningsprojekt om Danmarks Rockhistorie. I løbet af 2000 er systemet sat i drift med indtastning af holddata for 99-årgangen. Der arbejdes videre med etablering af rapportfunktioner mv. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle konservatorier har lavet forslag til ændrede kriterier for beregning af vedligeholdelses- og genanskaffelsesnorm, herunder bl.a. ændrede retningslinier for opgørelsen af instrumentaktiver. M.h.p. udarbejdelse af en vedligeholdelsesnorm har konservatoriet udarbejdet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10

11 toriums instrumenter og teknisk udstyr. en oversigt med oplysninger om anskaffelsesår, -pris, gennemsnitlig årlig udgift til vedligeholdelse samt forventet levetid. Oversigten er afleveret til KM i januar En oversigt over kravene i RM s resultatkontrakt for perioden med angivelse af tidsfrister findes i bilag Regnskabsresultat og forventninger til kommende års udvikling Konservatoriet kom ud af 2000 med et underskud på 1,9 mill.kr., hvorefter den samlede opsparing er reduceret til 0,4 mill.kr. Dette resultat svarer til det forventede ud fra konservatoriets interne budgetter og er tilfredsstillende. I 2000 gennemførte konservatoriet en planlagt anvendelse af dele af overskuddet til etablering af nyt IT-netværk, investering i nye servere, vedligeholdelsesarbejder og ombygninger, ligesom der er anvendt en del ekstraordinære lønudgifter til de internationalt orienterede stævneuger samt implementeringen af Navision Stat. I 2001 forventer konservatoriet ikke at foretage større investeringer. Godt 1/3 af det akkumulerede overskud er reserveret Workshopscenens projekter. Herudover skal det akkumulerede overskud anvendes til en konsolidering af konservatoriets økonomi bl.a. i tilfælde af uforudsete hændelser. Det er målet gennem indskrænkninger og en stram udgiftspolitik at skabe lidt luft i budgettet, så der i fremtiden kan gives plads til de nødvendige investeringer. 11

12 3. Driftsregnskab, bevillingsafregning og akkumuleret resultat 3.1. Driftsregnskab Driftsregnskabet i tabel 3.1. viser konservatoriets samlede indtægter og udgifter i årene , samt budget for Tabel 3.1. Samlet driftsregnskab , mill.kr. i faste priser (2000-niveau) Regnskab 1997 Regnskab 1998 Regnskab 1999 Budget 2000 Regnskab 2000 Afvigelse B-R 2000 Budget 2001 Indtægter i alt 34,9 30,5 31,1 27,3 28,0 0,7 27,4 Nettobevilling 34,4 29,6 28,8 26,8 26,8 0,0 26,9 Driftsindtægter 0,5 0,8 2,3 0,5 1,2 0,7 0,5-10. Almindelig virksomhed 0,1 0,4 0,5 0,2 0,7 0,5 0,2-20. Workshopscenen 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-90. Indtægtsdækket virksomhed 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0-0,1 0,1-97. Andre tilskudsfin. aktiviteter 0,3 0,4 1,7 0,2 0,5 0,3 0,2 Udgifter i alt 32,0 31,9 32,3 27,3 29,9-2,6 27,4 Lønninger 17,1 17,9 19,2 18,8 19,3-0,5 19,6-10. Almindelig virksomhed 16,6 17,4 18,3 18,0 18,9-0,9 18,8-20. Workshopscenen 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 0,1 0,5-90. Indtægtsdækket virksomhed 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1-97. Andre tilskudsfin. aktiviteter 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 Øvrige driftsudgifter 14,9 13,9 13,1 8,5 10,6-2,1 7,8-10. Almindelig virksomhed 14,5 13,6 11,6 8,5 10,4-1,9 7,8-20. Workshopscenen 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1-0,1 0,0-90. Indtægtsdækket virksomhed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-97. Andre tilskudsfin. aktiviteter 0,2 0,2 1,4 0,0 0,1-0,1 0,0 Overskud 2,9-1,4-1,2 0,0-1,9-1,9 0,0 Note: Afrundinger kan medføre at sammentællinger i de enkelte kolonner ikke stemmer på decimal. I forhold til finanslovforslaget for 2000 er konservatoriet blevet pålagt en besparelse på 0,1 mill.kr. på lønninger, som følge af ændrede forudsætninger om pris- og lønstigninger samt en besparelse på 0,2 mill.kr. på øvrig drift som følge af effektivisering af statens indkøb. Endelig er konservatoriet over tillægsbevillingen for 2000 blevet kompenseret med 0,3 mill.kr. som følge af ekstraordinært forhøjede ejendomsskatter Bevillingsafregning I bevillingsafregningen i tabel 3.2. er forbruget af årets bevilling gjort op. Tabel 3.2. Bevillingsafregning 2000, kr. Lønsum Øvrig drift I alt Bevilling Regnskab Afvigelse mellem bevilling og regnskab Korrektioner for ikke fradragsberettiget købsmoms Årets overskud Opgørelse af akkumuleret resultat: Akkumuleret overskud ultimo Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo Årets overskud Dispositionsmæssige omflytninger Disposition, overskud som bortfalder Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo I forbindelse med bevillingsafregningen 2000 er der foretaget en for stor overførsel af løn- 12

13 sum til øvrig drift. Dette vil blive rettet ved en primokorrektion Akkumuleret resultat I tabel 3.3. findes en opgørelse af RM s akkumulerede resultat for årene Resultatet for 2000 er i tabel 3.4. fordelt på konservatoriets underkonti. Tabel 3.3. Akkumuleret resultat , kr. i løbende priser Primo saldo Årets resultat Ultimo saldo Tabel 3.4. Akkumuleret resultat fordelt på underkonti 2000 Løn Øvrig drift I alt 10. Almindelig virksomhed Workshopscenen Indtægtsdækket virksomhed Andre tilskudsfinansierede aktiviteter Akkumuleret resultat 2000 i alt Regnskabspraksis og regnskabsmæssige forklaringer Regnskabet og de regnskabsmæssige forklaringer vedrører finanslovens Rytmisk Musikkonservatorium, som er underopdelt i 4 underkonti: 10. Almindelig virksomhed, 20. Workshopscenen, 90. Indtægtsdækket virksomhed og 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Virksomhedsregnskabet er udarbejdet efter de almindelige regnskabsprincipper, der anvendes i staten, og der er benyttet et udgiftsbaseret regnskabsprincip. De regnskabsmæssige forklaringer er følgende: Pr. 1. september 2000 overgik konservatoriet til regnskabs- og økonomisystemet Navision Stat. Generelt medførte overgangen forskydninger i de regnskabsmæssige transaktioner, da konservatoriet af tekniske grunde ikke var i stand til at bogføre rettidigt i perioden august til november. Der er samlet op i december og supplementsperioderne, således at årets resultat giver et retvisende billede af indtægter og udgifter i Konservatoriet har haft et forventet merforbrug på 1,9 mill.kr., sådan at konservatoriets opsparing er reduceret fra kr. sidste år til kr. i Underkonto 10. Almindelig virksomhed Merforbruget på underkontoen skyldes en planlagt anvendelse af konservatoriets opsparing til dels ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med stævneuger og vikarbistand i forbindelse med implementering af Navision Stat og dels ekstraordinære øvrige driftsomkostninger i forbindelse med IT-udvikling, overgang til Navision Stat, stævneuger, kantinetilskud, ombygning i øvebygning og indretning af mødelokale, lærerværelse og musikerrum. På underkontoen er bogført indtægter/udgifter, som burde have været bogført på underkonto 90 og

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Resultatkontrakt 1999-2002 Indholdsfortegnelse 1. Indledni ng Side 1 2. Oplysninger om konservatoriet Side 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Konservatoriets lovgrundlag

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2001. for. Det Jyske Musikkonservatorium

Virksomhedsregnskab 2001. for. Det Jyske Musikkonservatorium Virksomhedsregnskab 2001 for Det Jyske Musikkonservatorium 1 Indholdfortegnelse 1. Det Jyske Musikkonservatoriums hovedformål og aktiviteter... 3 Påtegning... 4 2. Beretning for Det Jyske Musikkonservatoriums

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse Bilag 2 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen 1.a) Angiv det budgetterede forbrug af lærerarbejdstimer/tap-timer for 1998 ved den pædagogiske diplomuddannelse (inklusiv forberedelse). Arbejdstimer

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Bilag 10a Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen har besluttet, at et nyt forslag til integrationspolitik for Københavns Kommune skal kunne behandles inden

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Det Jyske Musikkonservatorium Virksomhedsregnskab 1997

Det Jyske Musikkonservatorium Virksomhedsregnskab 1997 Det Jyske Musikkonservatorium Virksomhedsregnskab 1997 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.1. Indholdet af virksomhedsregnskabet... 3 1.2. Påtegning... 4 2. Rammer og organisation... 5 2.1. Lovgrundlag

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 5 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 De unge

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion 7-trinsskalaen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...1 7-trinsskalaen...3 Anvendelsen af 7-trinsskalaen...4 Overgangsordningen...5 Referencer...6 Introduktion Regeringen har besluttet,

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING

KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING KVALITETSRAPPORT - NØGLEN TIL VIDEN OG UDVIKLING Indledning KEA udarbejder hvert år en kvalitetsrapport. Rapporten er et tilbageblik på året 2012 og skal bruges som afsæt til at se fremad, sætte mål og

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere