Skøde 19/ Anders Madsen f Kærum d. 3/ Ellen Cathrine Jørgensdatter f Rørup d. 4/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890"

Transkript

1 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/ Karen Hansdatter Fæstebrev 1/ Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/ Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d 10/ Skøde 19/ Anders Madsen f Kærum d. 3/ Ellen Cathrine Jørgensdatter f Rørup d. 4/ Skøde 26/ Ellen Cathrine Jørgensdatter f Rørup d. 4/ Skøde 6/ Lars Madsen Carlsen f. 4/ d. 20/ Kirstine Marie Pedersen f. 15/ d. 27/ Skøde 6/ Anton Carlsen Karl Godtfred Nielsen f. 25/ d. 20/ Elna Carlsen f. 25/ d. 25/ Skøde 24/ Børge Kristen Nielsen f. 15/ Skøde 10/ Preben Godfred Nielsen f. 15/ Skøde 15/ Børge Rasmussen Skøde 19/ Richard Jensen Skøde 19/ Per Jacobsen Skøde 8/ Jørgen Iversen Evind Hansen Skøde 1/ Anker Nielsen Skøde 3/ Verner Engell Rasmussen Skøde 6/ Otto Dammand

2 No. 4 FR syv og tyve Rigsbankskilling navneværdi 1818 Jeg underskrevne Hans Olsen Gårdmand i Aalsbo tilstår og hermed vitterlig gjør at stæder og bort fæster til velagde Jørgen Nielsen et hus hvor han er født nu efter faderens død må tiltræde, nyde og bruge med tilliggende have, når han efterkommer alle Kongelige love som nu eller herefter allernådigst vorder påbudet, og med samme at efterkomme vores her efter følgen aucort. 1ste er fæstet betalt med 40 Rdl. Sølv og 2det årlig at svare til hvert års Michelsdag tid 4 Rbd sølv, og 3 at forrette i arbejde når forlanges følgende dag efter aftens varsel 1 dag at gjærde 2 dage at slå græs og 2 dage at høste med tiltagende sammenbinder hver dag og 2 dage om efteråret til hvad arbejde som forlanges til gårdbrug og samme at holde sit fæstehavende hus i forsvarlig stand og når den allernådigste nye matricul pålægger efter samme dag tage hartkorn på tilliggende hauge som tilhøre huset når samme i et og alt bliver efterkommet må fæsteren nyde, bruge efter eget godt befindende, og samme herved tilstås fæstere samme uigenkaldelig så længe at fæsteren lever eller hans hustru sider Enke, hvilket herved tilstås og med underskrift at bekræftes Aalsbo d. 1ste maj 1818 Hans Olsen L. S. Skøde Underskrevne Gårdejer Jørgen Andersen i Aalsbo gør hermed vitterlig at have uden forudgående købekontrakt solgt og overdraget Husmand Anders Madsen af Aalsbo et mig tilhørende hus med have i Aalsbo by Rørup sogn, som i matriklen er anført under matr. nr. 29, og står for hartkorn 1½ alb., gammelskat 9 s efter Indenrigsministeriets resolution af 17 september dette år, og som ved fæstebrev af 1 nov har været i fæste overdraget til Jørgen Nielsen hvis datter køberen har ægtet, og da køberen bemeldte Anders Madsen kontant har betalt den mellem os akkorderede købesum som er 400 Rd. er fire hundrede Rigsdaler Rigsmønt så meddeler jeg hermed ham og arvinger lovligt skøde på huset matr. nr. 29 i Aalsbo med der på værende bygninger og dertil hørende gårdsplads, grund og have, som står for hartkorn 1½ alb. gammelskat 9 s. og overdrager jeg ham samme med al den ret og herlighed, såvelsom med alle de byrder og forpligtelser hvormed jeg ifølge skøde fra Stamhuset Erholm og Søndergaarde af 1 marts 1859, selv har ejet samme, og hjemler jeg ham besiddelsen heraf overensstemmende med lovgivningens forskrifter. Det bemærkes at ejendommen som have er tiendefri, men at køberen betaler alle hus og hartkorn gående skatter og afgifter af alle slags for hele indeværende år og fremdeles. I henhold til hegnene omkring haven, da overtager køberen selvfølgelig vedligeholdelsespligten i den udstrækning, hvori den ved den oprindelige hegnsdelingsforretning og bylaugets særlige vedtægter er ejere eller bruger af huset pålagt. Da haven umiddelbart tilgrændser Gårdmand i Aalsbo Jeppe Hansens gårds bygninger, tilkommer den ham og fremtidige bruger af hans gård matr. nr. 7 stigerum i haven hvilken ret hermed er erhvervet. Sluttelig bemærkes at som fæsteren Jørgen Nielsen har afleveret sit utinglæste fæstebrev og derved hævet dets betydning, således er køberen forpligtet til at forsørge ham med anstændigt op og underhold for hans tilbagehavende levetid, uden ansvar for mig, og for derom nærmere at træffe en bestemt overenskomst. Til bekræftelse har jeg dette skøde egenhændig underskrevet i overværelse af de medundertegnede vitterligheds vidner.

3 Til vitterlighed Niels Peder Andersen E Selmer Ved nærværelse på Søndergaarde d. 11de oktober 1861 Jørgen Andersen I henhold til Indenrigsministeriets resolution af 17 september dette år vides fra Amtets side intet mod foran stående skødes tinglæsning at erindrer Fyns Stiftamthus d. 16 oktober 1861 Unigård At der i anledningen af den i forfølgende skøde af dags dato ommeldte ejendomshandel, hvorved Jørgen Andersen har solgt A. Madsen huset matr. nr. 29 i Aalsbo med hartkorn 1½ alb., for købesum 400 Rd. ikke har oprettet skriftlig købekontrakt, hvortil stempelpapir skulle være forbrugt, attesteres. Aalsbo d. 11 oktober 1861 Jørgen Andersen Anders Madsen Læst inden Wedellsborg birkeret den 19 oktober 1861og protokolleret i nr. 4 fol Kort forevist Brun. Købekontrakt Undertegnede Selvejergårdmand Lars Andersen af Ejby tilstår at have fra den mig tilhørende gård matr. nr. 13 i Aalsbo by Rørup sogn, solgt til Husmand Anders Madsen i Aalsbo den gården tilliggende såkaldte Skovlykke, der er beliggende fraskilt fra gårdens øvrige jorder ved vejen imellem Aalsbo og Gildebro mølle, stødende imod sydligt til Gelsted Tårup mark. Dette salg er sket på følgende betingelser. 1 Jordlodden modtages i den stand den nu forefindes af køberen, som uden vederlag beholder den i samme udlagte sæd, og han svarer som følge deraf alle skatter og afgifter af lodden, som forfalder efter 1 januar 1862 og overtager den på lodden hvilende hegnspligt. 2 I købesum betaler Anders Madsen til mig 1100 Rd. skriver et tusinde et hundrede Rigsdaler Rigsmønt, der erlægges således. 1) Ved denne kontrakts underskrift er betalt 300 Rd. skriver tre hundrede Rigsdaler for hvilke sælgerens underskrift på kontrakten gælder som kvittering. 2) Restkøbesummen 800 Rd. skriver otte hundrede Rigsdaler Rigsmønt tilligemed renter a 4 proc. Pro. Anno fra 11 december termin Sælgeren besørger og bekoster jordlodden særlig skyldsat og når købesummen i 11 december termin 1862 i det hele er afgjort udsteder sælgeren hæftelsesfrit skøde til køberen på jordlodden, hvilket skøde og sammes tinglæsning betales af sælgeren, der i det hele taget udreder alle af handelen flydende omkostninger uden nogen undtagelse.

4 4 Til sikkerhed for de af købesummen i afdrag betalte 300 Rd. såvelsom for det beløb, der senere måtte blive betalt indtil hæftelsesfrit tinglæst skøde er meddelt køberen beholder denne panterettighed i gården matr. nr. 13 i Aalsbo med dennes bygninger og samtlige tilliggende med prioritet næstefter den forud derpå til dato lovlig hæftende tinglyste gæld og med oprykningsret når denne indfris, i hvilken hensigt kontrakten tinglæses. 5 I søgsmålstilfælde følger hurtig retsforfølgning efter for. 25 januar Jeg Anders Madsen som køber indgår hermed denne kontrakt i alle dens punkter Til stadfæstelse på Kjerlingbjerg d. 21 januar 1862 Lars Andersen Anders Madsen Til vitterlighed Læst inden Wedellsborg birkeret den 25 januar 1862 og protokolleret i nr 4 fol 396 som pantebrev Brun Skøde Undertegnede Gårdejer Lars Andersen af Ejby tilstår hermed og vitterliggør at have solgt og afhændet ligesom jeg og hermed fra mig og arvinger sælger, skøder og aldeles overdrager til Husmand Anders Madsen i Aalsbo den gården matr. nr. 13 i Aalsbo by i Rørup sogn forhen tilliggende jordlod Skovlykken kaldet, som ifølge Indenrigsministeriets udstykningsbevilling af 29 juli 1862 nu er særlig skyldsat under matr. nr. 13b for hartkorn 3 skp. Gammelskat 2 Rd. 15 s. Alt i overensstemmelse med den i mellem os oprettede købekontrakt, dateret 21 januar 1862 tinglæst i Wedellsborg birkeret den 25 smd. Da køberen bemeldte Anders Madsen nu har berigtiget den akkorderede købesum 1100 Rd. for hvilke et tusinde og et hundrede Rigsdaler RM. Hermed kvitteres, fraskriver jeg mig hermed al ejendomsret til og i den solgte parcel matr. nr. 13b af Aalsbo, der herefter skal tilhøre køberen med de samme rettigheder og byrder, hvormed jeg og formænd den ejet har, og indestår jeg som køberens hjemmelsmand. Det bemærkes, at ifølge udskiftningstilladelsen agtes parcellen forenet med køberens ejendom matr. nr. 29 i Aalsbo, samt at stempel papir til skøde er beregnet i overensstemmelse med stempellovens 96 idet der i taksten er fradraget det til købekontrakten forbrugte stempelpapir til 2 Rd. 18 s. Til bekræftelse ved mit navns underskrift Ved nærværelse på Kjerlingbjerg den 11 oktober 1862 Til vitterlighed Lars Andersen J Heilmann Hans Larsen

5 I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 29 juli d. a. vides fra Amtets side intet imod forestående skødes tinglæsning at erindre Fyns Stiftamthus d 17 december 1862 Yunesgård Læst inden Wedellsborg birkeret den 10 januar 1863 og protokolleret i nr. 4 fol. 572 Kort forevist og købekontrakt medfulgte. Brun Ifølge den af tiendetagerne foretagede fordeling af tienden bliver den særlige tiendeafgift af matr. nr. 13b i alt 1 skp. 1 ¾ fjk. rug 1 skp 3½ fjk. byg 1 skp 3½ fjk. havre Kjerlingbjerg d. 3 febr J. Heilmann I mellem underskrevne Gårdejer Jørgen Rasmussen af Tårup Højgård og Husmand Anders Madsen af Aalsbo er dags dato indgået sådan Købekontrakt Jeg Jørgen Rasmussen sælger og overdrager hermed Husmand Anders Madsen af Aalsbo til forening med hans øvrige tilgrænsende jorder, en mig tilhørende strimmel jord af Tårup Højgårds jorder, samt jordlodden ikke er særlig ansat for hartkorn og gammelskat, men snarest muligt skal blive det, og????? for af Gårdmand i Aalsbo Lars Mortensen og køberens egen jorder på den ene side og af overfladevand, afløbsengrende på den anden side imod Højgårdens øvrige jordtilliggende, hvilken jordstrimmel jeg hermed overdrager køberen A. Madsen med al den ret og herlighed såvelsom med alle de byrder og forpligtelser hvormed jeg ifølge skøde fra Stamhuset Erholm og Søndergaarde selv har ejet samme og med følgende vilkår. 1) Jorden er fra dato køberens, der som følge deraf have overtaget samme og fra 1 juli 1863 svarer skatter og afgifter af alle slags deraf efter det hartkorn der vil komme til at påhvile samme. Ligeledes udreder køberen for året 1863 og fremdeles tiende i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelse, som pålægges. 2) Jordens ansættelse til særligt hartkorn og gammelskat vedrører ikke køberen, men besørges og bekostes af sælgeren alene, der snarest muligt har at foranstalte sådant udført. 3) Sælgeren betaler endvidere alle af handelen flydende bekostninger af alle slags, der er køberen aldeles uvedkommende 4) Jorden bliver at forene med køberens egen tilstødende jord, hvorefter der ej heller skal udlægges køberen vej til samme over sælgerens jorder. 5) For så vidt parterne ønske andet hegn imellem den solgte parcel og Højgårdens tilgrænsende jorder, end den nuværende vandaflednings rende, skal parterne være lige gode om såvel opførelsen som vedligeholdelsen af sådant hegn, der da sættes således at hegnets midtpunkt bliver at sætte midt i den nuværende vandrende. I henseende til hegnet imod Lars Mortensens tilstødende jord, bemærkes at dette er Lars Mortensens som sammes vedligeholdelse påhviler. I henseende til oprensningen af vandrenden der gør skellet imellem den solgte lod og Højgårdens øvrige jorder, er parterne enige om, at de er lige gode om sammes oprensning og vedligeholdelse så langt som den gør skel imellem dem.

6 6) Købesummen er 200 Rd. Er to hundrede Rigsdaler Rigsmønt, som af i dag er betalt 50 Rd. er halvtredsindstyve Rigsdaler og resten 150 skal betales kontant i juni termin 1863 til hvilken tid ubehæftet skøde da bliver at meddele køberen. Af de 150 Rd. bliver fra nu af og til 11 juni 1863 ingen renter at svare af køberen. 7) Skulle jorden, der kun er en mindre strimmel være for ubetydelig til at kunne blive særlig ansat til hartkorn og gammelskat, går handelen tilbage????????? Bliver tale om ensbetinget ansvar. Således indgået bekræfte vi ved vore navnes egenhændige underskrift at jeg A. Madsen i et og alt indgår på foranstående poster. p. t. Søndergaarde d. 14 december 1862 Jørgen Rasmussen Anders Madsen Skøde Underskrevne Gårdejer Jørgen Rasmussen gør vitterligt at hersom Husmand Anders Madsen af Aalsbo i overensstemmelse med den forstående købekontrakts 6 post, under dags dato har betalt mig 150 Rd. og således har afgjort den betingede købesum, som var 200 Rd. er to hundrede Rigsdaler Rigsmønt, så meddeler jeg hermed ham og arvinger lovligt skøde på den ham ved forstående købekontrakt solgte jordlod, der i Indenrigsministeriets skrivelse til Fyns Stiftamtshus af 24 marts sidstliden, under matr. nr. 11c Tårup by i Gelsted sogn, står for Hartkorn 2 ¼ alb gammelskat 19 s. og som jeg hermed overdrager ham med al den ret og herlighed såvelsom med alle de byrder og forpligtelser hvormed jeg ifølge skøde fra Stamhuset Erholm og Søndergaarde, selv har ejet den, idet jeg selvfølgelig hjemler ham besiddelsen overensstemmende med lovgivningens hjemmels bestemmelser på de i købekontrakten fastsatte vilkår. Lodden er køberen forenet med hans tilstødende ejendom og ved matr. nr. 13b Aalsbo by Til bekræftelse under mit navns underskrift i med undertegnede vitterligheds vidners nærværelse Til vitterlighed Lars Mortensen Poul Madsen Jørgen Rasmussen I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 24 marts d. a. vides fra Amtets side intet imod foranstående skødes tinglæsning at erindre Fyns Stiftamthus d. 24 juni 1863 Yrensgård Læst inden Wedellsborg birkeret den 4 juli 1863 og protokolleret i nr. 4 fol 650 Kort forevist Sælgerens ejendom matr. nr. 11a hvoraf den hermed bortsolgte parcel er ansat er forhæftet for aftægt og gæld. Brun

7 De forommeldte aftægt og gæld som ifølge i dag tinglæste anmærknings påtegning er bortfalden for den herved overdragne parcels vedkommende, bliver foranstående bemærkning hermed annulleret Wedellsborg birkekontor d. 8 august 1863 Brun Skøde Underskrevne Husmand Anders Madsen i Aalsbo gør vitterligt at jeg har solgt Sognefoged Gårdejer Hans Nielsen i Aalsbo til forening med hans tilstødende ejendom matr. nr. 9 i Aalsbo 1) den mig ifølge skøde af 11 december 1862 tinglæst 10 januar 1863 tilhørende jordlod matr. nr. 13b af Aalsbo by i Rørup sogn af hartkorn 3 skp. Gammelskat 2 Rd. 13s. og 2) den mig efter skøde af 16 juni 1863 tinglæst 4 juli samme år tilhørende jordlod matr. nr. 11c af Tårup Højgård i Gelsted sogn af hartkorn 2 ¼ alb. gammelskat 13 s. og da Sognefoged H. Nielsen har betalt mig den betingede købesum 1800 Rd. med et tusinde og otte hundrede Rigsdaler Rigsmønt, så tilskøder jeg ham hermed de førnævnte 2 mig tilhørende jordlodder, som jeg hermed overdrager ham med de samme rettigheder og herligheder, men og med de samme byrder og forpligtelser hvormed jeg efter de førnævnte adkomster dokumenter selv har ejet dem og er jeg ham selvfølgelig hjemmel for retslig besiddelse overensstemmende med lovgivningens hjemmels forordninger For så vidt matr. nr 11c angår heder det i købekontrakt af 14 december 1862 hvorved denne lod sælges til mig. Anmærk. For så vidt parterne ønsker andet hegn imellem den solgte parcel og Højgårdens tilgrænsende jorder, end den nuværende vandaflednings rende, skal parterne være lige gode om disses opførelse som vedligeholdelse af sådant hegn, der sættes således, at hegnets midtpunkt bliver at sætte midt i den nuværende vandrende I henseende til hegnet mod Lars Mortensens tilstødende jord bemærkes at dette er Lars Mortensens hvem sammes vedligeholdelse påhviler. I henseende til oprensningen af vandrenden, der gør skellet imellem den solgte lod og Højgårdens øvrige jorder, er parterne enige om at de er lige gode om sammes oprensning og vedligeholdelse så langt som den gør skel i mellem dem??? forpligtelser overgår selvfølgelig på ejeren af matr. nr. 11c Tårup. Vederlag for Konge, Kirke. Præste, kvæg og småredselstiende har i den tid ikke kunnet pålignes matr. nr. 11c Tårup medens der i vederlag for Konge, Kirke og Præstetiende af matr. nr. 13b Ålsbo udredes en årlig afgift af 1 skp. 1 ¾ fjk. rug 1 skp. 3½ fjk. byg og 1 skp. 3½ fjk. havre, at betale med penge efter hvert års kapitelstakst med 1/3 til hver part, og i vederlag for kvæg og småredselstiende en årlig afgift af 3/8 fjk. byg betalt efter kapitelstakst. Køberen forskaffer sig selv vej til jordlodderne Til bekræftelse under mit navn og egenhændige underskrift i de medunderskrevne vidners nærværelse p. t. Søndergaarde den 29 november 1874 Anders Madsen Vidner J. Jørgensen E. Selmer Læst inden Wedellsborg birketingsret den 28 november 1874 og indført i pantebogen nr 8 fol 455 Lendrup

8 Stempel 22 kr. 65 øre Købekontrakt Underskrevne Husmand Mads Karlsen i Aalsbo, som ved købekontrakt af 29 november d. a. har købt mit hus matr. nr 21 Aalsbo, med tilliggende af hartkorn 2 skp. 2 fjk. ¼ alb. af Stamhuset Erholm og Søndergaarde, sælger hermed Husmand Anders Madsen i Aalsbo den dette hus tilliggende jordlod ved Gillebro Møllevejen, der er særligt indhegnet og køberen velbekendt, og jeg overdrager ham denne til forening med hans hus i byen med de samme rettigheder og herligheder, byrder og forpligtigelser hvormed jeg ejer den på følgende betingelser. 1) Købesummen 3400 kr. er tre tusinde og fire hundrede kroner betales kontant i december termin d. a. og 1400 kr. er fjorten hundrede kroner i december termin 1877 tillige med et års rente a. 4½ procent, hvorefter hæftelsesfrit skøde meddeles. 2) Jeg ( sælgeren ) bekoster såvel udgifterne ved jordloddens ansætten til særligt hartkorn og gammelskat såvelsom udgifterne ved handelen 3) Køberen har modtaget jordlodden med den deri udlagte vintersæd og han svarer skatter og afgifter af alle slags til stat og kommune af denne og deres eventuelle hartkorn fra begyndelsen af indeværende skattehalvår ( anden termin 1876) ligesom tiender pr 1876 til alle parter. Den gødning der falder ved sælgerens hus i vinter tilhører køberen. 4) Jagtretten på jordlodden tilhøre Stamhuset Erholm og Søndergaarde for et tidsrum af 10 år fra 29 november d. a. ifølge min derom oprettede deklaration af den nævnte dato. Jeg Anders Madsen køber på foranstående vilkår jordlodden til matr. nr. 21 Aalsbo og forpligter mig til at afgive købesummen 3400 kr. som i post 1 anført p. t. Søndergåaade den 16 december 1876 Anders Madsen Mads Karlsen På købesummen modtaget 2000 kr. er to tusinde kroner for hvis modtagelse hermed kvitteres p. t. Søndergaarde den 16 december 1876 Mads Karlsen Rente til 11 december 1877 modtaget med 31 kr. 50 øre en ti tredive kroner og halvtreds øre Den 17 december 1877 Selmer

9 Skøde Da Husmand Anders Madsen i Aalsbo har betalt den i den forestående købekontrakt af 1 december 1876 omhandlede købesum med 3400 kr. er tre tusinde fire hundrede kroner, så tilskøder jeg ham hermed den ham solgte jordlod, som ifølge Indenrigsministeriets resolution af 3 marts d. a. under matr. nr. 21b Aalsbo i Rørup sogn, for hartkorn 2 skp. 1 fjk. 1 ¾ alb. gammelskat 4 kr. 19 øre, og som jeg fraskriver mig og arvinger enhver lod og del i den, således overdrager jeg Anders Madsen den, med de samme rettigheder og herligheder, byrder og forpligtelser, hvormed den er mig overdraget af Stamhuset Erholm og Søndergårde ved skøde af dags dato. I vederlag for Konge, Kirke og Præstetiende påhviler der matr. nr 21b en årlig afgift af 1 skp. 2 ¼ fjk. rug 1 skp 3 fjk. byg 1 skp. 2 ¼ fjk. havre at udrede med en tredjedel til hver tiendepart, og i vederlag for kvæg og småredselstiende 3/8 fjk. byg Jagtretten på den solgte jordlod tilhører Besidderen af Stamhuset Erholm og Søndergårde for et tidsrum af 10 år fra 29 november 1876 Til bekræftelse under mit navn Søndergaarde den 20 december 1877 M. Karlsen Som vidner E. Selmer / Maegaard I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 3de dennes vides fra Amtets side intet mod foranstående skødes tinglæsning at erindre. Fyns Stiftsamt den 25 marts 1878 Læst inden Wedellsborg birketingsret den 1 juni 1878 og indført i pantebogen nr. 10 fol 179 Lendrup 1883 den 4 juni anmeldte side 328 Udskrift Af Wedellsborg birk skifteprotokol

10 Sadelmagerhuset matr. Nr. 29a i Aalsbo Stempel 20 kr. Købekontrakt Underskrevne Ellen Katrine Madsen født Jørgensen, enke efter Husmand Anders Madsen i Ålsbo, som ved testamentarisk disposition, har indsat mig som den længstlevende til arving af fællesboets faste ejendom, sælger hermed den mig tilhørende jordlod matr. nr. 21b Aalsbo i Rørup sogn af hartkorn 2 S. 1 F. 1 ¾ A. gammelskat 4 kr. 19 øre til Gårdejer Anders Pedersen af Aalsbo mark på følgende betingelser 1) Jordloden modtages af køberen med den derpå værende udsæd af alle slags, og er fra dags dato hans. I købet medfølger og er til køberen afleveret den sælgerinden tilhørende ko. Den ved sælgerindens hus forefindende gødning med følger ligeledes og er køberens 2) Købesummen er 3000 kr. tre tusinde kroner, hvoraf i dag er betalt 500 kr. fem hundrede kroner, og resten 2000 kr. to tusinde kroner, lader sælgerinden indestå med første prioritets panteret i den solgte ejendom, uopsigelig fra hendes side i 10 ti, år, fra december 1883, imod fire procent årlig rente og et årligt afdrag af 100 kr. et hundrede kroner, erlagt i hvert års december termin, første gang betalt december 1884 uopsigeligheden selvfølgelig betinget af, at såvel renter som afdrag prompte betales. Renter a. 4 procent svares fra dags dato af 2500 kr. to tusinde og femhundrede kroner, og betales med halvdelen i hver juni og december termin. Når de 500 kr. er

11 betalt i december d. a. skal skøde meddeles og obligation udstedes i overensstemmelse med denne posts bestemmelse. 3) Af den medfølgende avl skal køberen levere sælgerinden 4 fire skæpper rug 4 fire skæpper byg og 2 to skæpper hvede i velrenset varer, inden 1 november d. a. og uden udgift for sælgerinden. Ligeledes forbeholder sælgerinden sig halvdelen af kartoflerne, som avles i de to pletter kartofler der er lagt i den solgte lod, således forstået. At da der er lagt 2 forskellige slags kartofler, en slags i hver plet, for hun halvdelen af avlen i hver plet. Hun skal følgelig selv deltage i kartoffel opgravningen tillige med køberen, men denne skal hjemkøre hende sin part af udbyttet. Fra dato til januar 1884 skal køberen, som vederlag for den medfulgte ko, overlade sælgerinden ugentlig 2 to kander nymalket mælk, som hun selv lader afhente morgen eller aften når hun selv vil, hun skal modtage på en gang. Er hun ikke fornøjet med mælken, skal køberen betale hende denne med 16 seksten øre pr. kande. Køberen skal endvidere føde sælgerindens får med signe egne fra nu af til slagtetiden i forestående efterår, og besørger han fårets pasning uden udgift eller ulejlighed for sælgerinden. 4) Køberen svarer skatter og afgifter til stat og sognekommunen af den købte jordlod og dens hartkorn fra dags dato, dog fuld tiende af alle slags for året ) Alle af handelen flydende udgifter betales af parterne med halvdelen af hver, såvel hvad udgifterne til stempel, papir som tinglæsning og halvprocent afgift angår. Udgifterne ved obligations udstedelse og tinglæsning afholdes selvfølgelig af køberen. 6) Ejendommen overdrages køberen med de samme rettigheder og herligheder, såvelsom med de byrder og forpligtelser, hvormed den ifølge skøde af 20 december 1877 tinglæst 1 juni 1878 tilhører afdøde Anders Madsen. Jeg Gårdejer Anders Pedersen køber på de forestående betingelser jordloden matr. nr 21b Aalsbo og forpligter mig til at afgøre købesummen som bestemt i anden post og for øvrigt at opfylde kontraktens bestemmelser. Værdien af den i handelen medfulgte ko er 160 kr. et hundrede og tres kroner. Til vitterlighed A. Jorgensen Beck E. Selmer Søndergaarde d. 16 juli 1883 Anders Pedersen Ellen Kathrine Madsen Modtaget 500 kr. Fem hundrede kroner hvorfor kvitteres Søndergaarde d. 16 juli 1883 Afskriftens rigtighed bekræftes af undertegnede sælger og køber. Anders Pedersen Ellen Kathrine Madsen I afdrag på købesummen er mig i dag betalt 500 kr. tilligemed 41kr. 64 øre som rentepenge til 11 december termin 1883 Aalsbo den november 1883 Ellen Kathrine Madsen.

12 Udskrift Af Wedellsborg Birks Skifteprotokol År 1890 den 4 november anmeldte Husmand Peder Jensen Christensen af Grønnemose, at Husejer Anders Madsens Enke Ellen Cathrine født Jørgensen af Aalsbo er død i dag 77 år gammel. Hun efterlader ikke livsarvinger og har overtaget boet efter hendes mand, Anders Madsen, der døde den 3 juni 1883 som hans eneste arving i henhold til testamente. Ved testamente af 17 februar 1886 notarielles attesteret samme dag, som foremiales har afdøde indsat sin plejedatter Kirsten Marie Pedersen til sin eneste arving, hun er gift med Arbejdsmand Lars Madsen Carlsen, der er myndig og overtager boet på sin hustrus vegne F. C. Langkilde År 1890 den 26 november mødte til Protokollen Arbejdsmand Lars Madsen Carlsen af Aalsbo, der som eneste arving på sin hustru Kirstine Marie født Pedersen, der ligeledes var mødt, hendes vegne har overtaget boet efter dennes plejemoder Anders Madsens Enke, Ellen Cathrine født Jørgensen af Aalsbo, død den 4 d. m. og med hvem hun ikke var beslægtet i henhold til det tidligere påberåbte testamente, som afgaves idet compurenten bemærkede at afdøde foruden lidt løsøre har efterladt en af gårdejer Anders Pedersen af Aalsbo mark udstedt panteobligation stor til rest 1400 kr. samt huset matr. nr. 29 i Aalsbo af hartkorn 1½ alb. og gammelskat 18 øre, hvis værdi han anslog til 1200 kr. afgav han samtidig arveanmeldelse, hvori han afgiver den ham tilfaldne arv til ikke at overstige en værdi af 3000 kr. af hvilket beløb han indbetalte 7% arveafgift med 210 kr. Lars Madsen Carlsen F. E. Langkilde Kirstine Marie Pedersen Udskriftens rigtighed bekræftes Wedellsborg birk den 29 november 1890 F. E. Langkilde Nærværende skifteudskrift bedes tinglæst i Wedellsborg birks ret som adkomst for indbemeldte Lars Madsen Carlsen til afdøde Ellen Cathrine Jørgensen, Anders Madsens enke, tilhørende ejendom matr. nr. 29 Aalsbo by skyldsat for hartkorn 1½ alb. og gammelskat 18 øre bebyrdet med stigerumsservitut på hvilken ejendom som ansættes til værdi 1200 kr. hun havde adkomst tinglæst den 26 januar 1884 Kjærlingbjerg den 30november 1890 For vedkommende C. Heiden Læst inden Wedellsborg birketingsret den 6 december 1890 og indført i pantebogen nr. 15 fol 149 F. E. Langkilde

13 Testamente Underskrevne ægtefolk, Husejer Lars Madsen Carlsen og hustru Kirstine Marie født Pedersen af Aalsbo by i Rørup sogn, som ikke har livsarvinger, have af omhu for hinandens vel i fremtiden besluttet og bestemt, ligesom vi hermed, som vor sidste og velovervejede vilje, fastsætte og vedtage, at når en af os afgår ved døden, skal den af os, der bliver den længstlevende, være den af os først afdødes eneste og rette arving, altså eneejer af hele vort fælles bo og som sådan, uden Skifterettens eller vore arvingers mellemkomst, være berettiget til at tiltræde og som fuldkommen ejendom at overtage alt hvad den førstafdøde måtte efterlade sig, det være sig bestående af faste ejendomme, løse ejendele, rede penge, penge effekter, udestående fordringer, eller andet, af hvad navn nævnes kan, intet undtaget, og uden at han eller hun skal være pligtig til deraf nogensinde at udrede noget som helst til den førstafdødes arvinger efter loven, som vi altså hermed aldeles udelukke fra at tage arv efter os. Over denne arv, som ifølge nærværende testamente tilfalder den af os længstlevende, skal han eller hun frit kunne disponere i enhver henseende, altså også ved nyt ægteskabsindgåelse, livs eller dødsgaver eller på hvilken anden måde, han eller hun måtte finde for godt, men skulle den af os længstlevende afgå ved døden uden at efterlade sig livsarvinger eller have indladt sig i nyt ægteskab eller i øvrigt på nogen anden måde ved livs eller dødsgaver at have disponeret over sine efterladenskaber, skulle disse altså vort da forefindende fælles bo ved den længstlevendes død, uden undtagelse, tilfalde min, mandens søstersøn, Carl Nathalius Andersen, 12 år gammel, og opholdende sig i Aalsbo som vor eneste arving. Til bekræftelse med vore underskrifter i overværelse af stedets Notarius publicus med tilføjende, at det, hvornår vi herved have disponeret ikke har en værdi af 8000 kr. Aalsbo p. t. Wedellsborg birkekontor den 26 november 1890 Lars Madsen Karlsen Kirstine Marie Pedersen At ægtefolkene Husejer Lars Madsen Carlsen og hustru Kirstine Marie født Pedersen af Aalsbo der begge er Notarius personlig bekendte, dags dato i min og undertegnede vidners overværelse herpå Notarius kontoret, egenhændig have underskrevet nærværende testamente, efter at dette var bleven oplæst for dem og godkendt af dem såvelsom at de under denne handling være deres fornufts brug fuldkommen mægtig, bliver hermed notarialiter attesteret under hånd og embede segl i Notari public forholdt af kontorist Fuldmægtig C. Heiden Wedellsborg birke Notarialkontor den 26 november 1890 C. Heiden Vidner M. Andersen S. Christensen

14 Matr. nr. 29 Aalsbo by og Rørup sogn Stempel 1 kr. 00 øre Købers bopæl. Aalsbo Anmelderens navn og bopæl : Knud Jacobsen Sagfører, cand. Jur. Middelfart. Udskrift Af Skiftebogen for Middelfart Købstad m. v D. L. nr. 93/ Husejer Lars Madsen Karlsen, Aalsbo, død 20 juni år gammel. År 1936, den 18 juli fremlagdes sålydende begæring af 10. ds. til Skifteretten i Middelfart. I forbindelse med tidligere anmeldelse om, at husejer Lars Madsen Karlsen, Aalsbo, den 20 juni d. a. er afgået ved døden, 74 år gammel, tillader vi os at meddele, at afdøde, der hensad i uskiftet bo efter sin den 27 januar 1911 afdøde hustru, Kirstine Marie Karoline f. Pedersen, samt at de afdøde ægtefæller ej har efterladt sig andre livsarvinger end vi underskrevne 6 fællesbørn af ægteskabet, alle myndige : 1. Fru Elna Nielsen, Aalsbo 2. Støberiarbejder Anton Carlsen, Odense, 3. Fru Karen Andersen, Esterbølle, 4. Fru Anna Klok, Odense. 5. Fru Mary Sørensen, Odense. 6. Frk. Betty Karlsen, Rosenlund pr. Aarup. I henhold hertil skal vi meddele, at vi som afdødes eneste og myndige arvinger ønsker at overtage boet til privat skifte og deling med forpligtelse til at tilsvare den afdøde påhvilende gæld, indgive rettidig arvemeddelelse samt berigtige arveafgiften. Aalsbo, den 10 juli Elna Nielsen, Aalsbo Anna Klok, Odense. A. Carlsen, Odense. Mary Sørensen, Odense Karen Andersen Sdr. Esterbølle. Betty Carlsen, Basselund Begæringen taget til følge, og boet er herefter overtaget til privat skifte. Karl Andersen Udskriftens rigtighed bekræftes. Dommeren I Middelfart Købstad m. v. den 22 juli 1936 Karl Andersen

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776 Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Utinglyst skøde Anna Malene Nielsdatter Skøde 24/11 1823 + Niels Olsen

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d.

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. Matr. nr. 22a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Hans Andersen Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. 24/3 1867 Skøde

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Fæstebrev Johan Rasmussen Bødker d. 8/4 1759 Karen Clausdatter d. 7/3 1758 Fæstebrev 2/3 1759 Jens Johansen d. 15/7 1770 Maren Hansdatter Fæstebrev 30/1 1771 + Hans

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00

kr. 6.983,00 kr. 700,00 kr. 7.683,00 - \ SfEMPELMÆRKE RETTEN HØRSPLM Stempel: Tinglysning: l alt kr. 6.98300 kr. 70000 kr. 7.68300 (r '). -f'.. f-' MEO'AFSTEMPUNG KUN G\'lDJGT. OOMMERKONTQRET... KASEKONTROLAPP.ARAT K.63-429 ' c "f Matr. nr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Langebyende 21, 5471 Søndersø Sagsnunmmer: 480-2015-332722 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-84593 Afdeling: Strategi

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr.. af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere