Skøde 19/ Anders Madsen f Kærum d. 3/ Ellen Cathrine Jørgensdatter f Rørup d. 4/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890"

Transkript

1 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/ Karen Hansdatter Fæstebrev 1/ Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/ Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d 10/ Skøde 19/ Anders Madsen f Kærum d. 3/ Ellen Cathrine Jørgensdatter f Rørup d. 4/ Skøde 26/ Ellen Cathrine Jørgensdatter f Rørup d. 4/ Skøde 6/ Lars Madsen Carlsen f. 4/ d. 20/ Kirstine Marie Pedersen f. 15/ d. 27/ Skøde 6/ Anton Carlsen Karl Godtfred Nielsen f. 25/ d. 20/ Elna Carlsen f. 25/ d. 25/ Skøde 24/ Børge Kristen Nielsen f. 15/ Skøde 10/ Preben Godfred Nielsen f. 15/ Skøde 15/ Børge Rasmussen Skøde 19/ Richard Jensen Skøde 19/ Per Jacobsen Skøde 8/ Jørgen Iversen Evind Hansen Skøde 1/ Anker Nielsen Skøde 3/ Verner Engell Rasmussen Skøde 6/ Otto Dammand

2 No. 4 FR syv og tyve Rigsbankskilling navneværdi 1818 Jeg underskrevne Hans Olsen Gårdmand i Aalsbo tilstår og hermed vitterlig gjør at stæder og bort fæster til velagde Jørgen Nielsen et hus hvor han er født nu efter faderens død må tiltræde, nyde og bruge med tilliggende have, når han efterkommer alle Kongelige love som nu eller herefter allernådigst vorder påbudet, og med samme at efterkomme vores her efter følgen aucort. 1ste er fæstet betalt med 40 Rdl. Sølv og 2det årlig at svare til hvert års Michelsdag tid 4 Rbd sølv, og 3 at forrette i arbejde når forlanges følgende dag efter aftens varsel 1 dag at gjærde 2 dage at slå græs og 2 dage at høste med tiltagende sammenbinder hver dag og 2 dage om efteråret til hvad arbejde som forlanges til gårdbrug og samme at holde sit fæstehavende hus i forsvarlig stand og når den allernådigste nye matricul pålægger efter samme dag tage hartkorn på tilliggende hauge som tilhøre huset når samme i et og alt bliver efterkommet må fæsteren nyde, bruge efter eget godt befindende, og samme herved tilstås fæstere samme uigenkaldelig så længe at fæsteren lever eller hans hustru sider Enke, hvilket herved tilstås og med underskrift at bekræftes Aalsbo d. 1ste maj 1818 Hans Olsen L. S. Skøde Underskrevne Gårdejer Jørgen Andersen i Aalsbo gør hermed vitterlig at have uden forudgående købekontrakt solgt og overdraget Husmand Anders Madsen af Aalsbo et mig tilhørende hus med have i Aalsbo by Rørup sogn, som i matriklen er anført under matr. nr. 29, og står for hartkorn 1½ alb., gammelskat 9 s efter Indenrigsministeriets resolution af 17 september dette år, og som ved fæstebrev af 1 nov har været i fæste overdraget til Jørgen Nielsen hvis datter køberen har ægtet, og da køberen bemeldte Anders Madsen kontant har betalt den mellem os akkorderede købesum som er 400 Rd. er fire hundrede Rigsdaler Rigsmønt så meddeler jeg hermed ham og arvinger lovligt skøde på huset matr. nr. 29 i Aalsbo med der på værende bygninger og dertil hørende gårdsplads, grund og have, som står for hartkorn 1½ alb. gammelskat 9 s. og overdrager jeg ham samme med al den ret og herlighed, såvelsom med alle de byrder og forpligtelser hvormed jeg ifølge skøde fra Stamhuset Erholm og Søndergaarde af 1 marts 1859, selv har ejet samme, og hjemler jeg ham besiddelsen heraf overensstemmende med lovgivningens forskrifter. Det bemærkes at ejendommen som have er tiendefri, men at køberen betaler alle hus og hartkorn gående skatter og afgifter af alle slags for hele indeværende år og fremdeles. I henhold til hegnene omkring haven, da overtager køberen selvfølgelig vedligeholdelsespligten i den udstrækning, hvori den ved den oprindelige hegnsdelingsforretning og bylaugets særlige vedtægter er ejere eller bruger af huset pålagt. Da haven umiddelbart tilgrændser Gårdmand i Aalsbo Jeppe Hansens gårds bygninger, tilkommer den ham og fremtidige bruger af hans gård matr. nr. 7 stigerum i haven hvilken ret hermed er erhvervet. Sluttelig bemærkes at som fæsteren Jørgen Nielsen har afleveret sit utinglæste fæstebrev og derved hævet dets betydning, således er køberen forpligtet til at forsørge ham med anstændigt op og underhold for hans tilbagehavende levetid, uden ansvar for mig, og for derom nærmere at træffe en bestemt overenskomst. Til bekræftelse har jeg dette skøde egenhændig underskrevet i overværelse af de medundertegnede vitterligheds vidner.

3 Til vitterlighed Niels Peder Andersen E Selmer Ved nærværelse på Søndergaarde d. 11de oktober 1861 Jørgen Andersen I henhold til Indenrigsministeriets resolution af 17 september dette år vides fra Amtets side intet mod foran stående skødes tinglæsning at erindrer Fyns Stiftamthus d. 16 oktober 1861 Unigård At der i anledningen af den i forfølgende skøde af dags dato ommeldte ejendomshandel, hvorved Jørgen Andersen har solgt A. Madsen huset matr. nr. 29 i Aalsbo med hartkorn 1½ alb., for købesum 400 Rd. ikke har oprettet skriftlig købekontrakt, hvortil stempelpapir skulle være forbrugt, attesteres. Aalsbo d. 11 oktober 1861 Jørgen Andersen Anders Madsen Læst inden Wedellsborg birkeret den 19 oktober 1861og protokolleret i nr. 4 fol Kort forevist Brun. Købekontrakt Undertegnede Selvejergårdmand Lars Andersen af Ejby tilstår at have fra den mig tilhørende gård matr. nr. 13 i Aalsbo by Rørup sogn, solgt til Husmand Anders Madsen i Aalsbo den gården tilliggende såkaldte Skovlykke, der er beliggende fraskilt fra gårdens øvrige jorder ved vejen imellem Aalsbo og Gildebro mølle, stødende imod sydligt til Gelsted Tårup mark. Dette salg er sket på følgende betingelser. 1 Jordlodden modtages i den stand den nu forefindes af køberen, som uden vederlag beholder den i samme udlagte sæd, og han svarer som følge deraf alle skatter og afgifter af lodden, som forfalder efter 1 januar 1862 og overtager den på lodden hvilende hegnspligt. 2 I købesum betaler Anders Madsen til mig 1100 Rd. skriver et tusinde et hundrede Rigsdaler Rigsmønt, der erlægges således. 1) Ved denne kontrakts underskrift er betalt 300 Rd. skriver tre hundrede Rigsdaler for hvilke sælgerens underskrift på kontrakten gælder som kvittering. 2) Restkøbesummen 800 Rd. skriver otte hundrede Rigsdaler Rigsmønt tilligemed renter a 4 proc. Pro. Anno fra 11 december termin Sælgeren besørger og bekoster jordlodden særlig skyldsat og når købesummen i 11 december termin 1862 i det hele er afgjort udsteder sælgeren hæftelsesfrit skøde til køberen på jordlodden, hvilket skøde og sammes tinglæsning betales af sælgeren, der i det hele taget udreder alle af handelen flydende omkostninger uden nogen undtagelse.

4 4 Til sikkerhed for de af købesummen i afdrag betalte 300 Rd. såvelsom for det beløb, der senere måtte blive betalt indtil hæftelsesfrit tinglæst skøde er meddelt køberen beholder denne panterettighed i gården matr. nr. 13 i Aalsbo med dennes bygninger og samtlige tilliggende med prioritet næstefter den forud derpå til dato lovlig hæftende tinglyste gæld og med oprykningsret når denne indfris, i hvilken hensigt kontrakten tinglæses. 5 I søgsmålstilfælde følger hurtig retsforfølgning efter for. 25 januar Jeg Anders Madsen som køber indgår hermed denne kontrakt i alle dens punkter Til stadfæstelse på Kjerlingbjerg d. 21 januar 1862 Lars Andersen Anders Madsen Til vitterlighed Læst inden Wedellsborg birkeret den 25 januar 1862 og protokolleret i nr 4 fol 396 som pantebrev Brun Skøde Undertegnede Gårdejer Lars Andersen af Ejby tilstår hermed og vitterliggør at have solgt og afhændet ligesom jeg og hermed fra mig og arvinger sælger, skøder og aldeles overdrager til Husmand Anders Madsen i Aalsbo den gården matr. nr. 13 i Aalsbo by i Rørup sogn forhen tilliggende jordlod Skovlykken kaldet, som ifølge Indenrigsministeriets udstykningsbevilling af 29 juli 1862 nu er særlig skyldsat under matr. nr. 13b for hartkorn 3 skp. Gammelskat 2 Rd. 15 s. Alt i overensstemmelse med den i mellem os oprettede købekontrakt, dateret 21 januar 1862 tinglæst i Wedellsborg birkeret den 25 smd. Da køberen bemeldte Anders Madsen nu har berigtiget den akkorderede købesum 1100 Rd. for hvilke et tusinde og et hundrede Rigsdaler RM. Hermed kvitteres, fraskriver jeg mig hermed al ejendomsret til og i den solgte parcel matr. nr. 13b af Aalsbo, der herefter skal tilhøre køberen med de samme rettigheder og byrder, hvormed jeg og formænd den ejet har, og indestår jeg som køberens hjemmelsmand. Det bemærkes, at ifølge udskiftningstilladelsen agtes parcellen forenet med køberens ejendom matr. nr. 29 i Aalsbo, samt at stempel papir til skøde er beregnet i overensstemmelse med stempellovens 96 idet der i taksten er fradraget det til købekontrakten forbrugte stempelpapir til 2 Rd. 18 s. Til bekræftelse ved mit navns underskrift Ved nærværelse på Kjerlingbjerg den 11 oktober 1862 Til vitterlighed Lars Andersen J Heilmann Hans Larsen

5 I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 29 juli d. a. vides fra Amtets side intet imod forestående skødes tinglæsning at erindre Fyns Stiftamthus d 17 december 1862 Yunesgård Læst inden Wedellsborg birkeret den 10 januar 1863 og protokolleret i nr. 4 fol. 572 Kort forevist og købekontrakt medfulgte. Brun Ifølge den af tiendetagerne foretagede fordeling af tienden bliver den særlige tiendeafgift af matr. nr. 13b i alt 1 skp. 1 ¾ fjk. rug 1 skp 3½ fjk. byg 1 skp 3½ fjk. havre Kjerlingbjerg d. 3 febr J. Heilmann I mellem underskrevne Gårdejer Jørgen Rasmussen af Tårup Højgård og Husmand Anders Madsen af Aalsbo er dags dato indgået sådan Købekontrakt Jeg Jørgen Rasmussen sælger og overdrager hermed Husmand Anders Madsen af Aalsbo til forening med hans øvrige tilgrænsende jorder, en mig tilhørende strimmel jord af Tårup Højgårds jorder, samt jordlodden ikke er særlig ansat for hartkorn og gammelskat, men snarest muligt skal blive det, og????? for af Gårdmand i Aalsbo Lars Mortensen og køberens egen jorder på den ene side og af overfladevand, afløbsengrende på den anden side imod Højgårdens øvrige jordtilliggende, hvilken jordstrimmel jeg hermed overdrager køberen A. Madsen med al den ret og herlighed såvelsom med alle de byrder og forpligtelser hvormed jeg ifølge skøde fra Stamhuset Erholm og Søndergaarde selv har ejet samme og med følgende vilkår. 1) Jorden er fra dato køberens, der som følge deraf have overtaget samme og fra 1 juli 1863 svarer skatter og afgifter af alle slags deraf efter det hartkorn der vil komme til at påhvile samme. Ligeledes udreder køberen for året 1863 og fremdeles tiende i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelse, som pålægges. 2) Jordens ansættelse til særligt hartkorn og gammelskat vedrører ikke køberen, men besørges og bekostes af sælgeren alene, der snarest muligt har at foranstalte sådant udført. 3) Sælgeren betaler endvidere alle af handelen flydende bekostninger af alle slags, der er køberen aldeles uvedkommende 4) Jorden bliver at forene med køberens egen tilstødende jord, hvorefter der ej heller skal udlægges køberen vej til samme over sælgerens jorder. 5) For så vidt parterne ønske andet hegn imellem den solgte parcel og Højgårdens tilgrænsende jorder, end den nuværende vandaflednings rende, skal parterne være lige gode om såvel opførelsen som vedligeholdelsen af sådant hegn, der da sættes således at hegnets midtpunkt bliver at sætte midt i den nuværende vandrende. I henseende til hegnet imod Lars Mortensens tilstødende jord, bemærkes at dette er Lars Mortensens som sammes vedligeholdelse påhviler. I henseende til oprensningen af vandrenden der gør skellet imellem den solgte lod og Højgårdens øvrige jorder, er parterne enige om, at de er lige gode om sammes oprensning og vedligeholdelse så langt som den gør skel imellem dem.

6 6) Købesummen er 200 Rd. Er to hundrede Rigsdaler Rigsmønt, som af i dag er betalt 50 Rd. er halvtredsindstyve Rigsdaler og resten 150 skal betales kontant i juni termin 1863 til hvilken tid ubehæftet skøde da bliver at meddele køberen. Af de 150 Rd. bliver fra nu af og til 11 juni 1863 ingen renter at svare af køberen. 7) Skulle jorden, der kun er en mindre strimmel være for ubetydelig til at kunne blive særlig ansat til hartkorn og gammelskat, går handelen tilbage????????? Bliver tale om ensbetinget ansvar. Således indgået bekræfte vi ved vore navnes egenhændige underskrift at jeg A. Madsen i et og alt indgår på foranstående poster. p. t. Søndergaarde d. 14 december 1862 Jørgen Rasmussen Anders Madsen Skøde Underskrevne Gårdejer Jørgen Rasmussen gør vitterligt at hersom Husmand Anders Madsen af Aalsbo i overensstemmelse med den forstående købekontrakts 6 post, under dags dato har betalt mig 150 Rd. og således har afgjort den betingede købesum, som var 200 Rd. er to hundrede Rigsdaler Rigsmønt, så meddeler jeg hermed ham og arvinger lovligt skøde på den ham ved forstående købekontrakt solgte jordlod, der i Indenrigsministeriets skrivelse til Fyns Stiftamtshus af 24 marts sidstliden, under matr. nr. 11c Tårup by i Gelsted sogn, står for Hartkorn 2 ¼ alb gammelskat 19 s. og som jeg hermed overdrager ham med al den ret og herlighed såvelsom med alle de byrder og forpligtelser hvormed jeg ifølge skøde fra Stamhuset Erholm og Søndergaarde, selv har ejet den, idet jeg selvfølgelig hjemler ham besiddelsen overensstemmende med lovgivningens hjemmels bestemmelser på de i købekontrakten fastsatte vilkår. Lodden er køberen forenet med hans tilstødende ejendom og ved matr. nr. 13b Aalsbo by Til bekræftelse under mit navns underskrift i med undertegnede vitterligheds vidners nærværelse Til vitterlighed Lars Mortensen Poul Madsen Jørgen Rasmussen I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 24 marts d. a. vides fra Amtets side intet imod foranstående skødes tinglæsning at erindre Fyns Stiftamthus d. 24 juni 1863 Yrensgård Læst inden Wedellsborg birkeret den 4 juli 1863 og protokolleret i nr. 4 fol 650 Kort forevist Sælgerens ejendom matr. nr. 11a hvoraf den hermed bortsolgte parcel er ansat er forhæftet for aftægt og gæld. Brun

7 De forommeldte aftægt og gæld som ifølge i dag tinglæste anmærknings påtegning er bortfalden for den herved overdragne parcels vedkommende, bliver foranstående bemærkning hermed annulleret Wedellsborg birkekontor d. 8 august 1863 Brun Skøde Underskrevne Husmand Anders Madsen i Aalsbo gør vitterligt at jeg har solgt Sognefoged Gårdejer Hans Nielsen i Aalsbo til forening med hans tilstødende ejendom matr. nr. 9 i Aalsbo 1) den mig ifølge skøde af 11 december 1862 tinglæst 10 januar 1863 tilhørende jordlod matr. nr. 13b af Aalsbo by i Rørup sogn af hartkorn 3 skp. Gammelskat 2 Rd. 13s. og 2) den mig efter skøde af 16 juni 1863 tinglæst 4 juli samme år tilhørende jordlod matr. nr. 11c af Tårup Højgård i Gelsted sogn af hartkorn 2 ¼ alb. gammelskat 13 s. og da Sognefoged H. Nielsen har betalt mig den betingede købesum 1800 Rd. med et tusinde og otte hundrede Rigsdaler Rigsmønt, så tilskøder jeg ham hermed de førnævnte 2 mig tilhørende jordlodder, som jeg hermed overdrager ham med de samme rettigheder og herligheder, men og med de samme byrder og forpligtelser hvormed jeg efter de førnævnte adkomster dokumenter selv har ejet dem og er jeg ham selvfølgelig hjemmel for retslig besiddelse overensstemmende med lovgivningens hjemmels forordninger For så vidt matr. nr 11c angår heder det i købekontrakt af 14 december 1862 hvorved denne lod sælges til mig. Anmærk. For så vidt parterne ønsker andet hegn imellem den solgte parcel og Højgårdens tilgrænsende jorder, end den nuværende vandaflednings rende, skal parterne være lige gode om disses opførelse som vedligeholdelse af sådant hegn, der sættes således, at hegnets midtpunkt bliver at sætte midt i den nuværende vandrende I henseende til hegnet mod Lars Mortensens tilstødende jord bemærkes at dette er Lars Mortensens hvem sammes vedligeholdelse påhviler. I henseende til oprensningen af vandrenden, der gør skellet imellem den solgte lod og Højgårdens øvrige jorder, er parterne enige om at de er lige gode om sammes oprensning og vedligeholdelse så langt som den gør skel i mellem dem??? forpligtelser overgår selvfølgelig på ejeren af matr. nr. 11c Tårup. Vederlag for Konge, Kirke. Præste, kvæg og småredselstiende har i den tid ikke kunnet pålignes matr. nr. 11c Tårup medens der i vederlag for Konge, Kirke og Præstetiende af matr. nr. 13b Ålsbo udredes en årlig afgift af 1 skp. 1 ¾ fjk. rug 1 skp. 3½ fjk. byg og 1 skp. 3½ fjk. havre, at betale med penge efter hvert års kapitelstakst med 1/3 til hver part, og i vederlag for kvæg og småredselstiende en årlig afgift af 3/8 fjk. byg betalt efter kapitelstakst. Køberen forskaffer sig selv vej til jordlodderne Til bekræftelse under mit navn og egenhændige underskrift i de medunderskrevne vidners nærværelse p. t. Søndergaarde den 29 november 1874 Anders Madsen Vidner J. Jørgensen E. Selmer Læst inden Wedellsborg birketingsret den 28 november 1874 og indført i pantebogen nr 8 fol 455 Lendrup

8 Stempel 22 kr. 65 øre Købekontrakt Underskrevne Husmand Mads Karlsen i Aalsbo, som ved købekontrakt af 29 november d. a. har købt mit hus matr. nr 21 Aalsbo, med tilliggende af hartkorn 2 skp. 2 fjk. ¼ alb. af Stamhuset Erholm og Søndergaarde, sælger hermed Husmand Anders Madsen i Aalsbo den dette hus tilliggende jordlod ved Gillebro Møllevejen, der er særligt indhegnet og køberen velbekendt, og jeg overdrager ham denne til forening med hans hus i byen med de samme rettigheder og herligheder, byrder og forpligtigelser hvormed jeg ejer den på følgende betingelser. 1) Købesummen 3400 kr. er tre tusinde og fire hundrede kroner betales kontant i december termin d. a. og 1400 kr. er fjorten hundrede kroner i december termin 1877 tillige med et års rente a. 4½ procent, hvorefter hæftelsesfrit skøde meddeles. 2) Jeg ( sælgeren ) bekoster såvel udgifterne ved jordloddens ansætten til særligt hartkorn og gammelskat såvelsom udgifterne ved handelen 3) Køberen har modtaget jordlodden med den deri udlagte vintersæd og han svarer skatter og afgifter af alle slags til stat og kommune af denne og deres eventuelle hartkorn fra begyndelsen af indeværende skattehalvår ( anden termin 1876) ligesom tiender pr 1876 til alle parter. Den gødning der falder ved sælgerens hus i vinter tilhører køberen. 4) Jagtretten på jordlodden tilhøre Stamhuset Erholm og Søndergaarde for et tidsrum af 10 år fra 29 november d. a. ifølge min derom oprettede deklaration af den nævnte dato. Jeg Anders Madsen køber på foranstående vilkår jordlodden til matr. nr. 21 Aalsbo og forpligter mig til at afgive købesummen 3400 kr. som i post 1 anført p. t. Søndergåaade den 16 december 1876 Anders Madsen Mads Karlsen På købesummen modtaget 2000 kr. er to tusinde kroner for hvis modtagelse hermed kvitteres p. t. Søndergaarde den 16 december 1876 Mads Karlsen Rente til 11 december 1877 modtaget med 31 kr. 50 øre en ti tredive kroner og halvtreds øre Den 17 december 1877 Selmer

9 Skøde Da Husmand Anders Madsen i Aalsbo har betalt den i den forestående købekontrakt af 1 december 1876 omhandlede købesum med 3400 kr. er tre tusinde fire hundrede kroner, så tilskøder jeg ham hermed den ham solgte jordlod, som ifølge Indenrigsministeriets resolution af 3 marts d. a. under matr. nr. 21b Aalsbo i Rørup sogn, for hartkorn 2 skp. 1 fjk. 1 ¾ alb. gammelskat 4 kr. 19 øre, og som jeg fraskriver mig og arvinger enhver lod og del i den, således overdrager jeg Anders Madsen den, med de samme rettigheder og herligheder, byrder og forpligtelser, hvormed den er mig overdraget af Stamhuset Erholm og Søndergårde ved skøde af dags dato. I vederlag for Konge, Kirke og Præstetiende påhviler der matr. nr 21b en årlig afgift af 1 skp. 2 ¼ fjk. rug 1 skp 3 fjk. byg 1 skp. 2 ¼ fjk. havre at udrede med en tredjedel til hver tiendepart, og i vederlag for kvæg og småredselstiende 3/8 fjk. byg Jagtretten på den solgte jordlod tilhører Besidderen af Stamhuset Erholm og Søndergårde for et tidsrum af 10 år fra 29 november 1876 Til bekræftelse under mit navn Søndergaarde den 20 december 1877 M. Karlsen Som vidner E. Selmer / Maegaard I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse af 3de dennes vides fra Amtets side intet mod foranstående skødes tinglæsning at erindre. Fyns Stiftsamt den 25 marts 1878 Læst inden Wedellsborg birketingsret den 1 juni 1878 og indført i pantebogen nr. 10 fol 179 Lendrup 1883 den 4 juni anmeldte side 328 Udskrift Af Wedellsborg birk skifteprotokol

10 Sadelmagerhuset matr. Nr. 29a i Aalsbo Stempel 20 kr. Købekontrakt Underskrevne Ellen Katrine Madsen født Jørgensen, enke efter Husmand Anders Madsen i Ålsbo, som ved testamentarisk disposition, har indsat mig som den længstlevende til arving af fællesboets faste ejendom, sælger hermed den mig tilhørende jordlod matr. nr. 21b Aalsbo i Rørup sogn af hartkorn 2 S. 1 F. 1 ¾ A. gammelskat 4 kr. 19 øre til Gårdejer Anders Pedersen af Aalsbo mark på følgende betingelser 1) Jordloden modtages af køberen med den derpå værende udsæd af alle slags, og er fra dags dato hans. I købet medfølger og er til køberen afleveret den sælgerinden tilhørende ko. Den ved sælgerindens hus forefindende gødning med følger ligeledes og er køberens 2) Købesummen er 3000 kr. tre tusinde kroner, hvoraf i dag er betalt 500 kr. fem hundrede kroner, og resten 2000 kr. to tusinde kroner, lader sælgerinden indestå med første prioritets panteret i den solgte ejendom, uopsigelig fra hendes side i 10 ti, år, fra december 1883, imod fire procent årlig rente og et årligt afdrag af 100 kr. et hundrede kroner, erlagt i hvert års december termin, første gang betalt december 1884 uopsigeligheden selvfølgelig betinget af, at såvel renter som afdrag prompte betales. Renter a. 4 procent svares fra dags dato af 2500 kr. to tusinde og femhundrede kroner, og betales med halvdelen i hver juni og december termin. Når de 500 kr. er

11 betalt i december d. a. skal skøde meddeles og obligation udstedes i overensstemmelse med denne posts bestemmelse. 3) Af den medfølgende avl skal køberen levere sælgerinden 4 fire skæpper rug 4 fire skæpper byg og 2 to skæpper hvede i velrenset varer, inden 1 november d. a. og uden udgift for sælgerinden. Ligeledes forbeholder sælgerinden sig halvdelen af kartoflerne, som avles i de to pletter kartofler der er lagt i den solgte lod, således forstået. At da der er lagt 2 forskellige slags kartofler, en slags i hver plet, for hun halvdelen af avlen i hver plet. Hun skal følgelig selv deltage i kartoffel opgravningen tillige med køberen, men denne skal hjemkøre hende sin part af udbyttet. Fra dato til januar 1884 skal køberen, som vederlag for den medfulgte ko, overlade sælgerinden ugentlig 2 to kander nymalket mælk, som hun selv lader afhente morgen eller aften når hun selv vil, hun skal modtage på en gang. Er hun ikke fornøjet med mælken, skal køberen betale hende denne med 16 seksten øre pr. kande. Køberen skal endvidere føde sælgerindens får med signe egne fra nu af til slagtetiden i forestående efterår, og besørger han fårets pasning uden udgift eller ulejlighed for sælgerinden. 4) Køberen svarer skatter og afgifter til stat og sognekommunen af den købte jordlod og dens hartkorn fra dags dato, dog fuld tiende af alle slags for året ) Alle af handelen flydende udgifter betales af parterne med halvdelen af hver, såvel hvad udgifterne til stempel, papir som tinglæsning og halvprocent afgift angår. Udgifterne ved obligations udstedelse og tinglæsning afholdes selvfølgelig af køberen. 6) Ejendommen overdrages køberen med de samme rettigheder og herligheder, såvelsom med de byrder og forpligtelser, hvormed den ifølge skøde af 20 december 1877 tinglæst 1 juni 1878 tilhører afdøde Anders Madsen. Jeg Gårdejer Anders Pedersen køber på de forestående betingelser jordloden matr. nr 21b Aalsbo og forpligter mig til at afgøre købesummen som bestemt i anden post og for øvrigt at opfylde kontraktens bestemmelser. Værdien af den i handelen medfulgte ko er 160 kr. et hundrede og tres kroner. Til vitterlighed A. Jorgensen Beck E. Selmer Søndergaarde d. 16 juli 1883 Anders Pedersen Ellen Kathrine Madsen Modtaget 500 kr. Fem hundrede kroner hvorfor kvitteres Søndergaarde d. 16 juli 1883 Afskriftens rigtighed bekræftes af undertegnede sælger og køber. Anders Pedersen Ellen Kathrine Madsen I afdrag på købesummen er mig i dag betalt 500 kr. tilligemed 41kr. 64 øre som rentepenge til 11 december termin 1883 Aalsbo den november 1883 Ellen Kathrine Madsen.

12 Udskrift Af Wedellsborg Birks Skifteprotokol År 1890 den 4 november anmeldte Husmand Peder Jensen Christensen af Grønnemose, at Husejer Anders Madsens Enke Ellen Cathrine født Jørgensen af Aalsbo er død i dag 77 år gammel. Hun efterlader ikke livsarvinger og har overtaget boet efter hendes mand, Anders Madsen, der døde den 3 juni 1883 som hans eneste arving i henhold til testamente. Ved testamente af 17 februar 1886 notarielles attesteret samme dag, som foremiales har afdøde indsat sin plejedatter Kirsten Marie Pedersen til sin eneste arving, hun er gift med Arbejdsmand Lars Madsen Carlsen, der er myndig og overtager boet på sin hustrus vegne F. C. Langkilde År 1890 den 26 november mødte til Protokollen Arbejdsmand Lars Madsen Carlsen af Aalsbo, der som eneste arving på sin hustru Kirstine Marie født Pedersen, der ligeledes var mødt, hendes vegne har overtaget boet efter dennes plejemoder Anders Madsens Enke, Ellen Cathrine født Jørgensen af Aalsbo, død den 4 d. m. og med hvem hun ikke var beslægtet i henhold til det tidligere påberåbte testamente, som afgaves idet compurenten bemærkede at afdøde foruden lidt løsøre har efterladt en af gårdejer Anders Pedersen af Aalsbo mark udstedt panteobligation stor til rest 1400 kr. samt huset matr. nr. 29 i Aalsbo af hartkorn 1½ alb. og gammelskat 18 øre, hvis værdi han anslog til 1200 kr. afgav han samtidig arveanmeldelse, hvori han afgiver den ham tilfaldne arv til ikke at overstige en værdi af 3000 kr. af hvilket beløb han indbetalte 7% arveafgift med 210 kr. Lars Madsen Carlsen F. E. Langkilde Kirstine Marie Pedersen Udskriftens rigtighed bekræftes Wedellsborg birk den 29 november 1890 F. E. Langkilde Nærværende skifteudskrift bedes tinglæst i Wedellsborg birks ret som adkomst for indbemeldte Lars Madsen Carlsen til afdøde Ellen Cathrine Jørgensen, Anders Madsens enke, tilhørende ejendom matr. nr. 29 Aalsbo by skyldsat for hartkorn 1½ alb. og gammelskat 18 øre bebyrdet med stigerumsservitut på hvilken ejendom som ansættes til værdi 1200 kr. hun havde adkomst tinglæst den 26 januar 1884 Kjærlingbjerg den 30november 1890 For vedkommende C. Heiden Læst inden Wedellsborg birketingsret den 6 december 1890 og indført i pantebogen nr. 15 fol 149 F. E. Langkilde

13 Testamente Underskrevne ægtefolk, Husejer Lars Madsen Carlsen og hustru Kirstine Marie født Pedersen af Aalsbo by i Rørup sogn, som ikke har livsarvinger, have af omhu for hinandens vel i fremtiden besluttet og bestemt, ligesom vi hermed, som vor sidste og velovervejede vilje, fastsætte og vedtage, at når en af os afgår ved døden, skal den af os, der bliver den længstlevende, være den af os først afdødes eneste og rette arving, altså eneejer af hele vort fælles bo og som sådan, uden Skifterettens eller vore arvingers mellemkomst, være berettiget til at tiltræde og som fuldkommen ejendom at overtage alt hvad den førstafdøde måtte efterlade sig, det være sig bestående af faste ejendomme, løse ejendele, rede penge, penge effekter, udestående fordringer, eller andet, af hvad navn nævnes kan, intet undtaget, og uden at han eller hun skal være pligtig til deraf nogensinde at udrede noget som helst til den førstafdødes arvinger efter loven, som vi altså hermed aldeles udelukke fra at tage arv efter os. Over denne arv, som ifølge nærværende testamente tilfalder den af os længstlevende, skal han eller hun frit kunne disponere i enhver henseende, altså også ved nyt ægteskabsindgåelse, livs eller dødsgaver eller på hvilken anden måde, han eller hun måtte finde for godt, men skulle den af os længstlevende afgå ved døden uden at efterlade sig livsarvinger eller have indladt sig i nyt ægteskab eller i øvrigt på nogen anden måde ved livs eller dødsgaver at have disponeret over sine efterladenskaber, skulle disse altså vort da forefindende fælles bo ved den længstlevendes død, uden undtagelse, tilfalde min, mandens søstersøn, Carl Nathalius Andersen, 12 år gammel, og opholdende sig i Aalsbo som vor eneste arving. Til bekræftelse med vore underskrifter i overværelse af stedets Notarius publicus med tilføjende, at det, hvornår vi herved have disponeret ikke har en værdi af 8000 kr. Aalsbo p. t. Wedellsborg birkekontor den 26 november 1890 Lars Madsen Karlsen Kirstine Marie Pedersen At ægtefolkene Husejer Lars Madsen Carlsen og hustru Kirstine Marie født Pedersen af Aalsbo der begge er Notarius personlig bekendte, dags dato i min og undertegnede vidners overværelse herpå Notarius kontoret, egenhændig have underskrevet nærværende testamente, efter at dette var bleven oplæst for dem og godkendt af dem såvelsom at de under denne handling være deres fornufts brug fuldkommen mægtig, bliver hermed notarialiter attesteret under hånd og embede segl i Notari public forholdt af kontorist Fuldmægtig C. Heiden Wedellsborg birke Notarialkontor den 26 november 1890 C. Heiden Vidner M. Andersen S. Christensen

14 Matr. nr. 29 Aalsbo by og Rørup sogn Stempel 1 kr. 00 øre Købers bopæl. Aalsbo Anmelderens navn og bopæl : Knud Jacobsen Sagfører, cand. Jur. Middelfart. Udskrift Af Skiftebogen for Middelfart Købstad m. v D. L. nr. 93/ Husejer Lars Madsen Karlsen, Aalsbo, død 20 juni år gammel. År 1936, den 18 juli fremlagdes sålydende begæring af 10. ds. til Skifteretten i Middelfart. I forbindelse med tidligere anmeldelse om, at husejer Lars Madsen Karlsen, Aalsbo, den 20 juni d. a. er afgået ved døden, 74 år gammel, tillader vi os at meddele, at afdøde, der hensad i uskiftet bo efter sin den 27 januar 1911 afdøde hustru, Kirstine Marie Karoline f. Pedersen, samt at de afdøde ægtefæller ej har efterladt sig andre livsarvinger end vi underskrevne 6 fællesbørn af ægteskabet, alle myndige : 1. Fru Elna Nielsen, Aalsbo 2. Støberiarbejder Anton Carlsen, Odense, 3. Fru Karen Andersen, Esterbølle, 4. Fru Anna Klok, Odense. 5. Fru Mary Sørensen, Odense. 6. Frk. Betty Karlsen, Rosenlund pr. Aarup. I henhold hertil skal vi meddele, at vi som afdødes eneste og myndige arvinger ønsker at overtage boet til privat skifte og deling med forpligtelse til at tilsvare den afdøde påhvilende gæld, indgive rettidig arvemeddelelse samt berigtige arveafgiften. Aalsbo, den 10 juli Elna Nielsen, Aalsbo Anna Klok, Odense. A. Carlsen, Odense. Mary Sørensen, Odense Karen Andersen Sdr. Esterbølle. Betty Carlsen, Basselund Begæringen taget til følge, og boet er herefter overtaget til privat skifte. Karl Andersen Udskriftens rigtighed bekræftes. Dommeren I Middelfart Købstad m. v. den 22 juli 1936 Karl Andersen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90 Akt: \L, skab nr. 7 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. J.nr.: 08-62068 ps/hq Ejerlav: V. Bjerregrav Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Mtr nr.,, ejerlav, sogn:. 7 f Tostrup by (i København kvarter)

Læs mere

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Akt: /to- skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempel kr. 13.473 + afgift kr. 1.200 = 14.673 Matr. nr. 13 a m.fl. Skærup by, Skærup Ejendommens beliggenhed:

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 ******* Side: 7 * * * * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 1 B, Svinholt By, Skærup Ejendomsejer: Torben Bro Jørgensen

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere