Vådområdeprojekt Sillerslev Kær, Å og Sø Afsnit 1.0 side juni 2012 PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vådområdeprojekt Sillerslev Kær, Å og Sø Afsnit 1.0 side 1 30. juni 2012 PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I."

Transkript

1 1.0 INDLEDNING Rekvirent Områdets geologi og forhistorie Målsætningen for vådområde-projektet Model / konklusion... 7 Vådområdeprojekt Sillerslev Kær, Å og Sø Afsnit 1.0 side juni 2012 PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I.

2 1.0 INDLEDNING 1.1 REKVIRENT Nærværende vådområdeprojekt for Sillerslev Kær, Å og Sø på Sydmors er rekvireret af og udarbejdet for Morsø Kommune. De aktuelle forudsætninger har været en række initiativer, blandt andet lodsejer- og teknikermøder i perioden fra 2005 og frem til iværksættelsen af denne undersøgelse. Morsø Kommunes byplanafdeling havde i 2006 ønsker om at udvide Sillerslevøre sommerhusområde ved Sillerslev med en ny udstykning på morænebakkerne i området. Det satte yderligere drøftelser i gang omkring naturværdierne i området og mulighederne for hel eller delvis retablering af det afvandede område under Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag. Viborg Amt bidrog til en belysning af mulighederne ved gennemførelse af en lille teknikerundesøgelse i området. Komplicerede afvandingsforhold og mangelfulde jordbundsoplysninger vedblev imidlertid med at være en effektiv barriere mod yderligere planlægning. Men ønskerne og diskussionen om mere natur i området var ikke slut og da mulighederne for tilskud til natur- og miljøprojekter kunne præsenteres for de berørte parter var startskuddet givet til igangsætning af den nærvende undersøgelse. Forundersøgelserne er gennemført i perioden november 2010 til juni 2012 og er finansieret via midler til etablering af kommunale vådområdeprojekter. I forbindelse med beskyttelse, etablering og genopretning af natur eller miljø på landbrugs- og naturarealer ydes tilskud til projekter, som kan bidrage til gennemførelsen af vandrammedirektivet, natura 2000-direktiverne og andre planer. Kommunerne (KL) har indgået aftale med miljøministeren om etablering af nye vådområder og ådalsprojekter for en milliard kroner som en udmøntning af Grøn Vækst aftalen fra juni Målsætningen er at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet med tons inden 2015, svarende til op til ha vådområder. Midlerne, pengene er til stede i perioden fra 2010 til 2015, hvor midler fra EU s landdistriktsordning udgør en væsentlig del. Morsø Kommune har til støtte for undersøgelserne holdt en række møder med lodsejerne i Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag samt repræsentanter for Sillerslevøre sommerhusområde. Som projektleder er udpeget landinspektør Michael E. Dickenson, Natur og Miljø, Morsø Kommune og undersøgelserne gennemføres af PV\ Natur & Miljø Rådgivning. Morsø Kommunes bevillinger i projektforløbet for det samlede projektområde, der i henhold til grundkortet, bilag 2.0 er på 91,92 ha, er givet ad i alt 3 gange: Den første bevilling var møntet på "Sillerslev Kær" defineret som et projektområde omkring Sillerslev Å mellem Møllersmindevej og Ørding Kærvej (Vest 2 = 34,40 ha). Den anden bevilling var møntet på "Sillerslev Å" defineret som projektområdet vest for Møllersmindevej (Vest 1 = ha). Den tredje bevilling var møntet på "Sillerslev Sø" defineret som projektområdet øst for Ørding Kærvej (Øst = 38,16 ha). De 3 bevilgede projektforundersøgelser gennemføres og afrapporteres som én forundersøgelse benævnt "Sillerslev Kær, Å og Sø" og er defineret ved samlede projektområder omkring hele forløbet af Sillerslev Å på 91,92 ha. 1.2 OMRÅDETS GEOLOGI OG FORHISTORIE Landskabet på Mors er stærkt modelleret af indlandsisen, som dækkede hele området i en kilometertyk kappe fra til år før nu. Vådområdeprojekt Sillerslev Kær, Å og Sø Afsnit 1.0 side juni 2012 PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I.

3 Landskabet ved Sillerslev er karakteriseret ved en gammel stenalderfjordarm, Sillerslev Ørding Kær, som skærer sig ind igennem morænebakkernes skrænter. Lavbundsarealet består af tørvepræget kær og gammel sandbund med strandvolde, hvor hovedparten af Sillerslevøre sommerhusområde ligger tillige med intensivt udnyttede landbrugsarealer udlagt i store flade marker. Morænefladen danner rammerne for lavbundsarealet og er karakteriseret ved agerbrugets normale skel- og markmønstre. Figur Udsnit af Videnskabernes Selskabskort oprindelig i målestoksforholdet 1: ca over dele af Nordvestjylland. Fremstilling omkring år Betydelige dele af lavlandet er stadig typisk vanddækket på dette tidspunkt. Udsnit af Mansa kort dateret 1842 viser, at området er taget i besiddelse og afvandes gennem Sillerslev Å, der er grænsevandløbet mellem de to sogne. Hele projektområdet er vist som tørlagt areal, hvor afløbet sker mod nordøst ved det naturlige udløb i Limfjorden. På Mansa kort dateret ca.1870 ses omtrent et tilsvarende billede. Der ligger ingen boringer i projektområdet og boringerne nærmest projektområdet er flere steder m dybe og de viser, at lagtykkelsen af glaciale og postglaciale aflejringer varierer. Moræneaflejringer domineret af ler kan findes udbredt i de øverste 20 m, men kan påtræffes ned til tæt på 40 m dybde. Størst udbredelse i de dybere jordlag har smeltevandsaflejringer, som domineres af sand /1/. På de gamle matrikelkort gældende samt på det ældste topografiske kort fra 1880, se bilag 1 er vist udbredelsen af de typisk vanddækkede arealer i projektområdet og dets nærmeste omgivelser. Arealerne udgør et delområde på i størrelsesordenen 1/4 af de arealer, som i dag ligger under kote 0,0 m. På det topografiske kort fra 1917 og fra 1943, se bilagene 1.1 og 1.2, er vist etablering af såvel et dige som en sluse ved kysten og oversvømmelserne i området har en noget mindre Vådområdeprojekt Sillerslev Kær, Å og Sø Afsnit 1.0 side juni 2012 PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I.

4 geografisk udbredelse. Sillerslev Ørding Kærs afvandingshistorie foreligger beskrevet ved en række artikler og dokumenter, der omfatter landvæsenskommissionsprotokoller, amtspapirer, avisartikler, afvandingskommissionskendelser, protokoller for Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag m. fl. Der kan henvises til "Den regulerede ø" af Susanne Overgaard /2/, Folk & Fortællinger fra Det Tabte Land: "Sillerslev-inddæmning blev solgt til sommerhuse" af Kjeld Hansen /3/ m. fl.. Overskrifter med en række udpluk og sammendrag er gengivet i denne beskrivelse, primært baseret på /2/. Inddæmning. De mange tidlige inddæmninger på godsejerinitiativ rundt i Danmark fandt ikke deres modstykke på Mors. Lund Gods, der dækkede hele den sydligste del af Mors, iværksatte dog grøftegravning mv. i større stil fra omkring 1770'erne. Arbejdet ved Lund var uden direkte forbindelse med fjorden og bestod i forbedringer, ikke i egentlige tørlægninger. Landvinding og sikring mod oversvømmelse bliver først påbegyndt ca. 100 år senere, mange steder i perioden I Sillerslev Ørding Kær blev et inddæmningsprojekt påbegyndt i Det var et lokalt projekt. I nabolaget blev projekter til udtørring af såvel Thissingvig som Søndervig udført i perioden Bevillingen her med ret til inddæmning og udtørring blev udstedt til S. Lykke af Stadilø. Et aktieselskab stod herefter for jordens drift, men økonomien var tvivlsom. Tilgrænsende arealer nyder imidlertid godt af inddæmninger og i 1874 vedtages Lov om diger til beskyttelse mod Oversvømmelser fra Havet. Loven indeholder bestemmelser for organisering, erstatning og forskellige retslige forpligtelser mv. Loven forsøgte især at fjerne hindringer for digebyggeri pga. af uenighed mellem lodsejere, og den gav anvisning på fordeling af udgifter og en sikring af forpligtigelser ved tinglysning på ejendomme. Efter gennembruddet ved Agger i 1825 var der i Limfjorden særlig voldsomme stormfloder i 1839, 1862 og De ramte over en bred kam alle lavtliggende arealer og bebyggelser. Dæmningen ved Sillerslev Ørding Kær er i nævnte periode den eneste vellykkede større landvinding på Mors. Dette til trods for, at området efter anlægget fortsat var meget fugtigt med blankt vand over store strøg. Landvæsenskommissionen gennemførte i en forretning, hvor lodder og udgifter blev fordelt. I samme årrække opførtes et anlæg til en udgift af kr. Det bestod af en dæmning, m lang og 1,3 m høj, der lukkede for kærarealerne ved østsiden ud til fjorden. I dæmningen blev anbragt en simpel sluse af træ. Dæmningsbyggeriet skulle først og fremmest være en beskyttelse mod oversvømmelse af saltvand. Med loven af 1874 var der sørget for, at arbejdet kunne lægges i faste rammer og organiseres, selv om arealet var delt mellem ikke færre end 50 lodsejere, der havde flere lodder fordelt på forskellige steder i området. Efter oprettelsen af et digelag i 1878 havde bestyrelsen opsyn med de meget enkle anlæg. Den sørgede for vedligehold, kunne beskytte diget mod færdsel, græsning og anden ødelæggelse og kunne påligne lagets medlemmer at bidrage til reparationer og forbedringer. Det hele blev holdt på et enkelt og billigt niveau. Ved større arbejder indkaldtes til ekstraordinære generalforsamlinger, men i øvrigt blev sagerne klaret med et enkelt bestyrelsesmøde om året indtil Man opnåede som det blev oplyst i 1908, at "høhøsten bedre kan bjerges". Grunden blev naturligt overrislet via ferskvandstilstrømningen fra baglandet, og der var ikke lagt hindringer i vejen for tørveskær. Stormfloden Ingen af de opførte dæmninger på Mors kunne klare stormfloden i Ødelæggelserne ved Sillerslev Ørding dæmningen var dog overskuelige. Slusen blev ødelagt, og dæmningen var ikke høj nok til at klare højvande i dette omfang. Det blev nødvendigt med hele fire bestyrelsesmøder i 1896, men så fik man også forhøjet og forstærket dæmningen og en ny sluse etableret. Vådområdeprojekt Sillerslev Kær, Å og Sø Afsnit 1.0 side juni 2012 PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I.

5 I 1920'erne opstod en fornyet interesse for tørlægning. Årtiet blev indvarslet med en stormflod i 1921, der nødvendiggjorde reparationer flere steder. I Sillerslev Ørding blev Hedeselskabet inddraget, idet laget i 1925 ønskede selskabets vurdering af, om gennemløbet i dæmningen var forsvarligt. Arbejdet blev dog indskrænket til opbygning af en ny sluse i 1926 ved siden af den gamle. Den blev ødelagt af storm og højvande allerede få måneder senere, og man måtte så atter i gang med genopførelse og istandsættelse af dæmning og sluse. Store afvandingsbedrifter og genopretninger fra Med landvindingsloven af 1940, den efterfølgende lovgivning med tilknyttet statstilskud samt øgede mulighed for at gennemtrumfe projekter, uanset et flertal af lodsejere var imod, opstod anderledes store muligheder. I Sillerslev Ørding var der i begyndelsen en vis skepsis. Efter en overskylning af diget ved en stormflod i 1934 begyndte nogle at drøfte mulige forbedringer. Videre skete ikke, før der i begyndelsen af 1941 blev indkaldt til møde for lodsejerne i Sillerslev forsamlingshus. Til stede for Grundforbedringsudvalget for Thisted Amt var bl. a. formanden, landstingsmand Martin Sørensen, Peterslund. I Sillerslev var lodsejerne noget skeptiske angående jordernes kvalitet. "Det har jo vist sig andre steder i Landet, at saaledes indvundne Arealer var af meget ringe Bonitet" Efter længere forhandling blev der enighed om at bede Hedeselskabet foretage bundundersøgelser, hvorefter nyt møde skulle holdes. Efter videre møder blev sagen i første omgang henlagt i Der var ikke lodsejere nok med til, at et tilstrækkeligt stort antal kunne tegnes. I oktober 1953 indbød så en kreds af lodsejere til møde for alle interesserede med repræsentanter fra Hedeselskabet, der orienterede om økonomiske og tekniske muligheder. Herefter gik en anmodning til samme selskab om udarbejdelse af forslag til afvanding af Sillerslev Ørding Kær. Et særligt undersøgelsesudvalg blev valgt på mødet, og i alt 62 lodsejere samledes nu om det. Hedeselskabets forslag og projekt forelå i Det omfattede forhøjelse af diget, nyt vejanlæg nord om kæret, anlæg af et system af afvandingskanaler og rørledninger og en elektrisk pumpestation ved diget. Prisen var i alt kr. De årlige driftsudgifter blev beregnet til kr. Projektet blev vedtaget, fik tilskud af staten og gennemført Hermed forvandledes det store areal fra et område, der ofte stod vandfyldt med mange dybe vandhuller, til den plane og noget ensartede flade, der ses i dag. Den 18. september Den 18. september 1963 blev afholdt stiftende generalforsamling for Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag. Til belysning af landvindingslagets driftsudgifters størrelse og sammensætning i de første år kan gengives et budget for perioden 1/ /3 1965: kr. Af forhandlingsprotokollen /22/fremgår, at der er følgende poster: Kanaloprensning 6.000, strømforbrug 7.000, løn/forsikring 1.450, vejvedligehold 700, pumpereparation 600, vedligehold af faskiner 1.000, forskelligt 950 og renter 2000 kr. Perioden Ved gennemlæsning af landvindingslagets forhandlingsprotokollen for den efterfølgende driftsperiode efterlades man med indtrykket af, at Landvindingslagets drift har været og stadig ikke er forbundet med nævneværdige problemer. Aktiviteterne i Landvindingslaget er begrænset til typisk et årligt bestyrelsesmøde samt en generalforsamling. Afvandingsinteresserne er opgjort til bidragende parter. Årsregnskaberne i 1960erne balancerede med en størrelsesorden på kr. pr. år svarende til 1-3 kr./part. I 1977 vedtages at forhøje bidragssatsen til 4 kr./part. I 1982 vedtages at forhøje bidragssatsen til 7 kr./part. I 1985 forhøjes bidragssatsen til 8 kr./part. Gældsbevis af 1/ til Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag for lån på kr. blev fuldt indfriet af Landvindingslaget den 8/ Vådområdeprojekt Sillerslev Kær, Å og Sø Afsnit 1.0 side juni 2012 PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I.

6 I den seneste ca. 25 års periode, , har bidragssatsen ligget tilnærmelsesvis konstant mellem ca. kr. 8 og til kr. 9,84/part, der blev fastsat for året Årsregnskaberne i den seneste 10 års periode udviser en størrelsesorden på kr / år svarende til 6-10 kr./part. Bag tallene gemmer sig almindelige prisstigninger samt en række engangsinvesteringer: Pumper. I 1974 udskiftes vingehjul på den ene pumpe, i vedtages at reparere den ene pumpe for kr I 1988 og efter 27 års forløb er den ene pumpe blevet hovedrepareret på M. L. og kører nu som ny, pris kr. Rørlægning mv. På generalforsamlingen 6/6 79 vedtages rørlægning af ca. 200 m kanal. I 1992 vedtages ligeledes at rørlægge en kortere delstrækning. I 1982 blev der lavet nye faskiner på et kort stykke vest for broen under Ørding Kærvej. Endvidere kan pasning og opsyn med pumper efterhånden heller ikke ske uden aflønning af personale. 1.3 MÅLSÆTNINGEN FOR VÅDOMRÅDE-PROJEKTET Projektets formål er at belyse de tekniske muligheder for at retablere vådområdet i Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag, således at områdets naturlige hydrologi så vidt, det er muligt, kan genopstå. Det overordnede mål er kvælstoffjernelse samt et øget naturindhold på arealerne indenfor lagets område. Forprojektet vil omfatte et delområde af det samlede landvindingslag på 167 ha, arealer på sammenlagt i størrelsesordenen 100 ha, idet ca. 50 ha sommerhusområde mv. ikke ønskes omfattet eller påvirket af projektet. Oplægget fra lodsejerne på midtvejsmøder går på retablering af naturlige afvandingsforhold i området, hvorved der kan opstår lavvandede søer i størst mulige dele området, når bortses fra delområderne sydvest for Møllersmindevej. Projektet kan gennemføres ved at opretholde Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag med et interesseret areal på 82,76 ha samtidig med, at vådområdet i den udstrækning det er del af landvindingslagets område, nu udtræder af landvindingslaget. Sillerslev Å, som passerer igennem såvel vådområdet som landvindingslaget påregnes opretholdt som kommunevandløb fra st. 0 til st (ved pumpestationen) og 100 % kommunal vedligeholdelse, men med nye regulativbestemmelser omkring dimensioner, faldforhold mv. Alle øvrige vandløb i projektområdet skal vedblive med at være private vandløb. Oplandsafstrømningen skal i størst mulig omfang passere gennem vådområdet, som herved vil fungere som "en art landkanal" for det nye Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag. De tekniske hovedmål er således dels størst mulig kvælstoffjernelse og dels ændringer til en mere naturlig hydrologi og et reduceret pumpebehov for hele området. Nærværende rapport indeholder beskrivelser af de aktuelle forhold i området. Registreringer af blandt andet terræn- og jordbundsforhold, arealanvendelse, afvandings- og afstrømningsforhold mv. visualiseres på diverse temakort og beskrives i afsnit 2.0. Der gives endvidere beskrivelser af næringsstofbelastning og biologiske forhold. I bilagene 13.1, 13.2, 13.3 og 14.1, 14.2, 14.3 til rapporten er beskrevet vurderinger og resultater af dels geotekniske undersøgelser for projektområdet og dels undersøgte botaniske forhold i projektområdet. Vådområdeprojekt Sillerslev Kær, Å og Sø Afsnit 1.0 side juni 2012 PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I.

7 Lodsejernes tilkendegivelser og registreringerne anvendes som grundlag for projektets udformning. Forhold, som belyser de landbrugsmæssige interesser i området, nødvendige anlægsarbejder samt vurderinger af den nye naturtilstand i området, beskrives. 1.4 MODEL / KONKLUSION Registreringer i området omfattende blandt andet forskellige geotekniske vurderinger samt ønsker fra lodsejerne peger mod, at søen i Ørding Kær plateauet mellem Ørding Kærvej og Fjorddiget retableres med et vandspejl i ca. kote -0,50 m DVR90 eller højere. Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag opretholdes, og der etableres nye underløb, faunapassager ved dels Møllersmindevej og dels Ørding Kærvej. Faunapassagerne ved disse veje suppleres med, at Sillerslev Å forlægges på kortere delstrækninger, der udformes som afløbsstryg for søarealer opstrøms de nævnte veje. Andre delstrækninger af Sillerslev Å lukkes ved planeringsarbejder eller efterlades uden nogen egentlig vedligeholdelse påkrævet. Sillerslev Å nærmest pumpestationen skal opretholdes som vandløb og pumpekanal, idet oplandet til kanalen dog reduceres til i størrelsesordenen 100 ha, som består af mindre landbrugsarealer og strandenge, men især af Sillerslevøre sommerhusområde, der ikke ønskes påvirket. Alle øvrige deloplande til Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag vest for Møllersmindevej og nord for Ørding Kærvej ledes via sivegrøfter ud på engene og videre ud i søen, som stort set strækker sig gennem hele projektområdet fra vest mod øst, idet søvandspejlet ligger i forskelligt niveau i 3 delområder afgrænset af de ovennævnte vejanlæg. Ørding Kærvej skal istandsættes på en delstrækning, hvor der opbygges en egentlig vejdæmning af hensyn til både vejens sikkerhed og ønskerne til projektudformningen med størst mulige arealer med frie vandspejl. Det samlede projektområde, som forventes påvirket ved de ændrede afvandingsforhold, vil omfatte i alt ca. 92 ha. Konsekvenserne for bygninger, veje og tekniske anlæg i området kan minimeres ved terrænmodelleringsarbejder, enkle indgreb i bestående afløbsforhold og mindre anlægsarbejder. Realiseres projektet, kan der forventes en samlet kvælstofeffekt på ca. 11,5 tons N/år svarende til 124 kg N/ha projektområde. De samlede anlægsomkostninger vil beløbe sig til i størrelsesordenen 4,4 mio. kr. ekskl. Moms. Arbejdstidsplanen for nødvendige anlægsarbejder er overordnet opstillet med en anlægsperiode, som strækker sig over 1-2 år. Vådområdeprojekt Sillerslev Kær, Å og Sø Afsnit 1.0 side juni 2012 PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I.

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV VÅDOMRÅDEPROJEKT SKJOLD ÅDALEN August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV BAGGRUND Skjold Ådalen blev i 1999 sammen med andre

Læs mere

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen Elkjær Enge Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres - herunder 415 tons til Limfjorden. Skive Kommune

Læs mere

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen

Hjermind Sø - Vådområdeprojekt. Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Vådområdeprojekt Lodsejermøde 22. april - Gudenåhuset - Bjerringbro Lars Bo Christensen Hjermind Sø - Lodsejermøde Indlæg: Hvad er et vådområde Hvordan foregår kvælstoffjernelsen Hvilke muligheder

Læs mere

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fiskbæk Å Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen Bradstrup Sø Kort sammendrag af forundersøgelsen Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres vådområdeindsatsen

Læs mere

3.1 Diger og vandløb Tærskler og stryg Pumper Afvandingsgrøfter og afløb fra eksisterende dræn... 6

3.1 Diger og vandløb Tærskler og stryg Pumper Afvandingsgrøfter og afløb fra eksisterende dræn... 6 3.0 PROJEKTEREDE ÆNDRINGER... 2 3.1 Diger og vandløb... 2 3.2 Tærskler og stryg... 5 3.3 Pumper... 5 3.4 Afvandingsgrøfter og afløb fra eksisterende dræn... 6 3.5 Spildevandsanlæg... 6 3.6 Beskyttelse

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

Rapport. Forslag til ny partsfordeling i Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag, Morsø Kommune

Rapport. Forslag til ny partsfordeling i Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag, Morsø Kommune PV\ Natur & Miljø Rådgivning Rapport 23.06.2016 Side 1 af 10 Rapport Forslag til ny partsfordeling Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag Morsø Kommune Google Map oversigt for Sillerslev Ørding Kær Landvindingslag

Læs mere

Bilag 1.0 Oversigtskort 2010 1:12.000. Bilag 10.0 Arealklassifikation 1:7.000

Bilag 1.0 Oversigtskort 2010 1:12.000. Bilag 10.0 Arealklassifikation 1:7.000 BILAGSFORTEGNELSE, KORT Bilag 1.0 Oversigtskort 2010 1:12.000 Bilag 10.0 Arealklassifikation 1:7.000 0.0 SAMMENDRAG 0.1 INDLEDNING I perioden februar-september 2010 er gennemført forundersøgelse og konsekvensanalyse

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø - N-balance

Genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og Sø - N-balance Sillerslev Kær, Å og Sø Nbalance Bilag xx.x Notat om Nbalance for et projektområde på 40110 ha. Udarbejdet til brug for valg af ét eller flere scenarier for genopretning af Fjordarm Sillerslev Kær, Å og

Læs mere

Serup Kær. Teknisk forundersøgelse af vådområde. Lemvig Kommune

Serup Kær. Teknisk forundersøgelse af vådområde. Lemvig Kommune Serup Kær Teknisk forundersøgelse af vådområde Lemvig Kommune Indledning og baggrund Forundersøgelsen af Serup Kær skal give et grundlag til at vurdere, om der kan etableres et vådområde der kan fjerne

Læs mere

Sundby Sø. Afvandingen

Sundby Sø. Afvandingen Sundby Sø af Henrik Schjødt Kristensen I sidste halvdel af 1800-tallet blev der over hele landet gennemført mange af afvandingsprojekter med betydelige tilskud fra staten. Formålet var at udvide landets

Læs mere

Teknisk notat. Bilag 6. Naturlig hydrologi ved Strandet Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vedlagt : Kopi til : 1 BAGGRUND

Teknisk notat. Bilag 6. Naturlig hydrologi ved Strandet Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vedlagt : Kopi til : 1 BAGGRUND Bilag 6 Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Naturlig hydrologi ved Strandet Ejendomsmæssig forundersøgelse 4. maj 2015 Vores reference: 31.1014.04

Læs mere

Biskæret. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Biskæret. Kort sammendrag af forundersøgelsen Biskæret Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres - herunder 415 tons til Limfjorden. Morsø Kommune

Læs mere

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND Status Udarbejdelse af skitseprojekt Formøde, Borgermøde og Projektmøde Planlægning og gennemførelse af geoteknisk boring

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Salmosen Vådområdeprojekt 1/7 Salmosen EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Roskilde Kommune har anmodet Orbicon A/S, Natur og Plan Roskilde, om at gennemføre

Læs mere

V/Simon Grünfeld

V/Simon Grünfeld Afvanding af sommerhusområde ved Hov Vig 14.06 2014 V/Simon Grünfeld Afvandingsprojekt -Baggrund I mange år har der været store problemer med vand på terræn ved Hov Vig sommerhusområdet. Årsag er nedbør,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Fly Enge. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Fly Enge. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Fly Enge Vådområdeprojekt 1 Fly Enge EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Viborg Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand- og Naturressourcer i Århus om at gennemføre

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

NOTAT OM VANDPLANER VÅDOMRÅDER, PROJEKTFORSLAG I GRÅSTEN NOR.

NOTAT OM VANDPLANER VÅDOMRÅDER, PROJEKTFORSLAG I GRÅSTEN NOR. NATUR- OG MILJØ SVENDBORG KOMMUNE D. 29.09.2011 NOTAT OM VANDPLANER VÅDOMRÅDER, PROJEKTFORSLAG I GRÅSTEN NOR. Baggrund I regeringens og Dansk Folkepartis Grøn Vækst-aftale er det besluttet, at der i Danmark

Læs mere

Teknisk notat. Bilag 5. Naturlig hydrologi ved Karup Å og Resen Bæk Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vedlagt : Kopi til : 1 BAGGRUND

Teknisk notat. Bilag 5. Naturlig hydrologi ved Karup Å og Resen Bæk Ejendomsmæssig forundersøgelse. Vedlagt : Kopi til : 1 BAGGRUND Bilag 5 Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Naturlig hydrologi ved Karup Å og Resen Bæk Ejendomsmæssig forundersøgelse 23. juli 2015 Vores

Læs mere

Bemærkninger vedrørende: Vådområdeprojekt Enge ved Sidinge Fjord

Bemærkninger vedrørende: Vådområdeprojekt Enge ved Sidinge Fjord DN Odsherred Formand: Nora Tams Adresse: Strædet 6, 4581 Rørvig Telefon: 51707593 e-mail: nora@tams.dk Dato: 4. september 2016 Bemærkninger vedrørende: Vådområdeprojekt Enge ved Sidinge Fjord Danmarks

Læs mere

P V \ N A T U R & M I L J Ø

P V \ N A T U R & M I L J Ø P V \ N A T U R & M I L J Ø F O R S L AG T I L G O D K E N D E L S E A F VA N D L Ø B S R E G U L E R I N G O G D R Æ N I N G M AT R. N R. 5 B, 9 A, 3 H, 1 8 O G 1 4 B DY B VA D G D E., L U N D E I B L

Læs mere

7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder

7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder 7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder Redegørelse BOKS: Hvad er et lavbundsområde? Lavbundsområder er typisk tidligere enge og moser, afvandede søer og tørlagte kyststrækninger og fjordarme, som nu

Læs mere

Tre læringspunkter til kommende projektejer

Tre læringspunkter til kommende projektejer N-Vådområdeprojekt ved Odder Med kommunen som projektejer v/ Christian Petersen, Atkins/Odder Kommune P-vådområdeprojekt ved Silkeborg Fra en rådgivers vinkel v/ Rasmus Bang, Atkins Tre læringspunkter

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Tilføjelser til Regionplan 200 side 4 Redegørelse side 5 Det

Læs mere

Sundby Sø (Areal nr. 24)

Sundby Sø (Areal nr. 24) Sundby Sø (Areal nr. 24) 1 Beskrivelse Umiddelbart nordvest for Vildsund finder man de afvandede arealer i Sundby Sø og Tagkær Landvindingslag. Her er det besluttet at gennemføre et naturprojekt, der skal

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Odder Å / Rævs Å. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Odder Å / Rævs Å. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Odder Å / Rævs Å Vådområdeprojekt 1 Odder Å / Rævs Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Odder Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand & Naturressource afdelingen

Læs mere

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER 20-04- 2011 Screening for minivådområder i oplandet Mariager Fjord Dette dokument viser resultatet af en screeningsproces foretaget i hovedvandoplandet til Mariager fjord. Der

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F NOTAT Dato 28-05-2013 Projekt Jordbro Å Kunde Naturstyrelsen Aalborg Notat nr. 1.2 Dato 28-05-2013 Til Fra KS af Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Mads Bøg Grue, Rambøll A/S Dennis Søndergård Thomsen,

Læs mere

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Gørup Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Udsigt over det meget store, flade og åbne område i Gørup enge Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Sagsnr P-4-15

Sagsnr P-4-15 Jyllinge og Tangbjerg Digelag Dato xx. november 2016 Sagsnr. 01.16.00-P-4-15 TEKNIK, MILJØ OG ERHVERV VVM-tilladelse til etablering af anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Bo Christensen 1 12 MAJ 2016 Disposition: 1 Udfordringerne 2 Løsningsmuligheder i de 3 områder 3 December 2015-hændelsen 4 Økonomi 5 Spørgsmål 2 Problem 1: Stigende

Læs mere

Lindenborg å udspring

Lindenborg å udspring Lindenborg å udspring Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Mariagerfjord Kommune Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, lancerede

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Vådområdeprojekt Sillerslev Kær, Å og Sø Afsnit 1.0 side 1 24. juni 2012 PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I.

Vådområdeprojekt Sillerslev Kær, Å og Sø Afsnit 1.0 side 1 24. juni 2012 PV\ Natur & Miljø Rådgivning, F.R.I. 1.0 INDLEDNING... 2 1.1 Rekvirent... 2 1.2 Områdets geologi og forhistorie... 2 1.3 Målsætningen for vådområde-projektet... 6 1.4 Model / konklusion... 7 Vådområdeprojekt Sillerslev Kær, Å og Sø Afsnit

Læs mere

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m.

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m. NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Kommune Notat nr. 05 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering af stormflodsrisiko for

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Dagsordenpunkt. Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser

Dagsordenpunkt. Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser Dagsordenpunkt Natur- og Miljøprojekt Karstoft Å - afslutning af forundersøgelser Åben - 2009/00313 Beslutning Godkender indstillingen. Indstilling Direktøren for Teknisk Område indstiller, at sagen tages

Læs mere

Tilladelsen til udførelsen af anlægsarbejdet er gældende i 3 år fra den dato den endelige tilladelse offentliggøres.

Tilladelsen til udførelsen af anlægsarbejdet er gældende i 3 år fra den dato den endelige tilladelse offentliggøres. Natur og Miljø Sejerslev Bæk Dato: 31-05-2016 Sagsnr.: 773-2016-781 Tilladelse til regulering af Sejerslev Bæk, samt nedlæggelse af Hundsø Pumpelag Navn: Anja Sørensen Direkte tlf.nr.: 9970 7061 E-mail

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus. Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.dk Klimatilpasning Kortlægning, planer og handlinger Hvad satte os i

Læs mere

Anlæg af vådområde i Herluflille jf. VMP III. Forundersøgelse og detailprojekt. Februar 2007

Anlæg af vådområde i Herluflille jf. VMP III. Forundersøgelse og detailprojekt. Februar 2007 Anlæg af vådområde i Herluflille jf. VMP III Forundersøgelse og detailprojekt Februar 2007 Udgivelsesdato 21. februar 2007 Projekt Herluflille Udarbejdet Lars Brinch Thygesen og Palle Reschat Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen NOTAT Projekt Vådområde Enge ved Sidinge Fjord Kunde Naturstyrelsen Vestsjælland Notat nr. 02 Dato 2016-10-10 Til Fra Kopi til Olaf Gudmann Christiani Henrik Mørup-Petersen PML 1. Risiko for oversvømmelse

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Skjern Hovedgaard. Vådområdeprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Skjern Hovedgaard. Vådområdeprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Skjern Hovedgaard Vådområdeprojekt 1 Skjern Hovedgaard EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE Viborg Kommune har anmodet Orbicon A/S, Vand- og Naturressourcer i

Læs mere

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende Vedr. Generalforsamling 2010 referat Bendt Bjergaard havde et powerpoint indlæg under formandens beretning og her er teksten: Der blev desuden orienteret om arbejdet med de kommunale planer omhandlende

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL

TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL Formål med fosforvådområde PRÆSENTATION Fosforvådområder Indhold af teknisk forundersøgelse FORMÅL At

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Notat: Hovedtræk fra borgermøde ved Hou Nordstrand den 17. maj 2013 kl

Notat: Hovedtræk fra borgermøde ved Hou Nordstrand den 17. maj 2013 kl Notat: Hovedtræk fra borgermøde ved Hou Nordstrand den 17. maj 2013 kl. 14. 30 Der var indkaldt skriftligt til borgermødet jf. 3 i bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse. Fremmødet var som forventet

Læs mere

Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015

Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015 Afvandingslag Nees Hede Stiftet april 2015 1 VEDTÆGT FOR Afvandingslag Nees Hede.... 3 Laget.... 3 Anlægget... 3 Bidragspligtige arealer.... 3 Bidragsfordeling... 3 Drift og vedligehold.... 3 Generalforsamlingen....

Læs mere

Projekt for restaurering af Holme Å. Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø

Projekt for restaurering af Holme Å. Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø Projekt for restaurering af Holme Å Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø Genopretning af Varde Å Karlsgårdeværkets historie 1920: Anlæg af kraftværk, sø, Hostrup Stemmeværk og Holme Kanal. Produktion

Læs mere

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt

Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Ho Bugt Naturlig hydrologiprojekt Orbicon A/S Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J 87 38 61 66 info@orbicon.dk www.orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Nordea: 2783-0566110733

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

Lerkenfeld Å. Forundersøgelse i kort version

Lerkenfeld Å. Forundersøgelse i kort version Lerkenfeld Å Forundersøgelse i kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv lancerede den tidligere regering Grøn Vækst pakken. Et af målene under Grøn vækst er at

Læs mere

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010

Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark. November 2010 Landsplandirektiv for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Syddjurs Kommune, Egsmark November 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Generelle retningslinjer... 4 3 Syddjurs Kommune, Egsmark... 6 1. Indledning

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Referat af Medlemsmøde i Fyrremose, den

Referat af Medlemsmøde i Fyrremose, den Referat af Medlemsmøde i Fyrremose, den 6.6.2015 Hermed kommer referatet fra vores møde, som ikke er: I kronologisk rækkefølge, men emnerelateret! Noteret med navneangivelser, hvem der har spurgt hvad.

Læs mere

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG - som vedtaget med diverse ændringer ved generalforsamlingen den 21.04.2012 og endelig godkendt ved den ekstraordinære generalforsamling den 5. juni 2012. Laget. 1 Lagets navn

Læs mere

Notat. Den 30. marts 2015.

Notat. Den 30. marts 2015. Notat. Den 30. marts 2015. Sagsforløb Renovering af Afløb fra Lukkesdam Det rørlagte kommunale vandløb Afløb fra Lukkesdam blev rørlagt i 1960. Den øverste halvdel (1,6 km) blev omlagt i 1983. Efter kommunalreformen

Læs mere

1 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015

1 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 1 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 2 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 3 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 Geografiske forhold Stranden ved Rødding Sø Rødding Sø ligger umiddelbart

Læs mere

Naturstyrelsen Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Møldrupvej Skørping. 10. juli 2015

Naturstyrelsen Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Møldrupvej Skørping. 10. juli 2015 Naturstyrelsen Himmerland Att. Jørgen Bidstrup Møldrupvej 26 9520 Skørping 10. juli 2015 Jordbro Å - Endelig tilladelse efter vandløbsloven for etablering af vådområde Jordbro Å. Naturstyrelsen har den

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Anmodning om igangsætning af VVM-procedure ved gennemførelse af vådområdeprojekt i Alling Ådal mellem Robdrup og Vester Alling.

Anmodning om igangsætning af VVM-procedure ved gennemførelse af vådområdeprojekt i Alling Ådal mellem Robdrup og Vester Alling. Til Randers kommune Favrskov kommune Syddjurs kommune Norddjurs kommune Fussingø Statsskovdistrikt J.nr. SNS-434-00109 Ref. kjelj Den 20. marts 2007 Anmodning om igangsætning af VVM-procedure ved gennemførelse

Læs mere

Genopretning af vådområder under Vandmiljøplan II Årsberetning 2003

Genopretning af vådområder under Vandmiljøplan II Årsberetning 2003 Genopretning af vådområder under Vandmiljøplan II Årsberetning 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2004 Nakkebølle. Inddæmning set mod øst, september 2003. Anlægsarbejdet blev afsluttet i august

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Entreprenørens guide til Landbrugsstyrelsens krav til minivådområder

Entreprenørens guide til Landbrugsstyrelsens krav til minivådområder Entreprenørens guide til Landbrugsstyrelsens krav til minivådområder 13. december 2017 Julie Rose Bang, EU & Erhverv Agnete Suhr, Kunder & Kommunikation Landbrugsstyrelsens guide til entreprenører Om minivådområdeordningen

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej 80 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 14/00987-57 Ref. lhb/tpi 05-10-2015 Kystdirektoratets svar på Roskilde Kommunes anmodning af 29/9 om vurdering af skitseprojekt

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Værdikortlægning Jordbrugets fremtid

Værdikortlægning Jordbrugets fremtid Samlet vurdering Jordbrugserhvervet skal prioriteres højt i området. Der er gode udviklingsmuligheder med en relativt høj frihedsgrad for såvel jordanvendelse som for muligheden for at bygge. Dog er der

Læs mere

Vådområdeprojekt Svenstrup Å

Vådområdeprojekt Svenstrup Å Fig. 1. Projektområdet i.h.t. tekniske forundersøgelser af Orbicon Leif Hansen Baggrundskort: Kort- og Matrikelstyrelsen 1 : 25.000 Forundersøgelser for genetablering af vådområde ved Svenstrup Å Konklusion:

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 28-10-2016

Læs mere

Viborg Amt. Sallingsund Kommune. Sundsøre Kommune P V \ N A T U R & M I L J Ø R Å D G I V N I N G F. R. I AUGUST 1999

Viborg Amt. Sallingsund Kommune. Sundsøre Kommune P V \ N A T U R & M I L J Ø R Å D G I V N I N G F. R. I AUGUST 1999 P V \ N A T U R & M I L J Ø R Å D G I V N I N G F. R. I GRYNDERUP SØ AUGUST 1999 Viborg Amts 3D-kort : Brugergruppens indstilling til vådområdeprojekt, Juli 1999. Sallingsund Kommune Viborg Amt Sundsøre

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune. Møde tirsdag den 8. marts 2016

Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune. Møde tirsdag den 8. marts 2016 Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune Møde tirsdag den 8. marts 2016 Introduktion https://vimeo.com/153414171 http://kort.skanderborg.dk/spat ialmap?&profile=klima Klimaforandringer og oversvømmelser

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-4-16 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 17.3.2016 Indstillingsnotat Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Beslutningstema Udvalget for

Læs mere

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014 v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed 1.400 ansatte Årlig omsætning: 1.000 mio.kr

Læs mere

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014)

VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) VEDTÆGT FOR VRIST PUMPELAG (3.udgave - 2014) Laget. 1 Lagets navn er Vrist Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til Lemvig Kommunalbestyrelses

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE FLÆBÆKKEN

Læs mere

KL Miljøministeriet 27. november 2009

KL Miljøministeriet 27. november 2009 KL Miljøministeriet 27. november 2009 Aftale om styringsmodeller for udmøntningen af vådområde- og ådalsindsatsen og om den øvrige indsats på vand- og naturområdet På baggrund af drøftelser mellem Miljøministeriet

Læs mere

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær

Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for ekstremrigkær og fattigkær i Vrøgum Kær Plejeplan for matr. 3a V. Vrøgum By, Ål, Blåvandshuk Kommune. Arealet er den centrale del af Vrøgum Kær. Kæret er omfattet af Overfredningsnævnets

Læs mere

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE.

På ejendommen er der i dag 265,1 dyreenheder (DE). Ejeren ønsker at udvide med yderligere 114 DE, så besætningen kommer op på i alt 379,1 DE. DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 TILLÆG 10 Udvidelse af svineproduktion ved Vipperød Holbæk Kommune Oktober 2006 Ejendommen set fra luften. Dette debatoplæg er Vestsjællands Amts oplæg til en offentlig

Læs mere

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune.

Laget 1 Lagets navn er Harboøre Pumpelag, herefter benævnt laget. Laget har hjemsted i Lemvig Kommune. Vedtægt for Harboøre Pumpelag Baggrunden for oprettelsen af et nyt stort pumpelag er behovet for at sikre, at de arealer, som er omfattet af pumpelaget, fremover kan benyttes til de formål, som de bruges

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere