MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2004

2 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt... 4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Hoved- og nøgletal... 7 Ledelsesberetning... 9 Anvendt regnskabspraksis Koncernresultatopgørelse Koncernbalance - Aktiver Koncernbalance - Passiver Pengestrømsopgørelse for koncernen Noter til koncernregnskabet Moderselskabets resultatopgørelse Moderselskabets balance - Aktiver Moderselskabets balance - Passiver Noter til moderselskabets årsrapport

3 Koncernoversigt Multidata Holding A/S Nom t. kr. 100% 100% Multidata A/S Ejendomsselskabet Lautrupbjerg A/S Nom t. kr. Nom t. kr. 100% Selskabet af 29. oktober 2004 A/S (tidligere Vidana A/S) Nom t. kr. 4

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2004 for Multidata Holding A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 17. marts Direktion Helge Kaltoft Adm. direktør Bestyrelse Peter Lybecker Sven Erik Lystbæk Leif Flemming Larsen Formand Næstformand Næstformand Carsten Andersen Jørn Kristian Jensen Jørgen Michael Klejnstrup Svend Erik Kracht Jacob Leth Finn Juel Glyngø Hans Christoffer Hagen Helle Pedersen Dino Turchi 5

5 Revisionspåtegning Til aktionærerne i Vi har revideret årsrapporten for Multidata Holding A/S for regnskabsåret Multidata Holding A/S 1. januar december 2004, der er aflagt efter årsregnskabsloven. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 17. marts 2005 AP Statsautoriserede Revisorer Henrik Paaske Statsaut. revisor Henrik Ulvsgaard Statsaut. revisor 6

6 Hoved- og nøgletal Andel af tidligere PBS-koncern (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Koncernresultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af ordinær drift Resultat af finansielle poster netto Årets resultat Koncernbalance, ultimo Samlede aktiver Bruttoinvesteringer 16 5 Egenkapital Pengestrømme i koncernen Pengestrøm fra driften Likviditet ultimo Koncernnøgletal (%) Bruttomargin 46% 46% 60% 60% 51% Overskudsgrad 15% 12% 28% 31% 21% Afkastningsgrad 38% 32% Soliditetsgrad 36% 31% Forrentning af egenkapital 62% 67% Medarbejdere Antal medarbejdere (ATP-metoden) Omsætning pr. medarbejder (t. kr.) Resultat pr. medarbejder (t. kr.) Multidata Holding A/S er etableret pr. 1. januar 2003 som følge af en fission af den tidligere PBS-koncern. Regnskabsmæssigt er fissionen foretaget efter sammenlægningsmetoden og med fuld tilpasning af sammenligningstal ud fra tidligere aflagte årsrapporter. Sammenligningstal for tidligere år, der ikke kan opgøres uden arbitrære fordelinger, eller hvor oplysningerne ikke eksisterer, er udeladt. Ændringer i anvendt regnskabspraksis vedrørende udviklingsomkostninger og finansielle forpligtelser ved overgang til ny årsregnskabslov i 2002 er sket ved indregning af ændringen direkte på primoegenkapitalen Sammenligningstallene for er således ikke tilpasset. Resultatudviklingen fra 2002 og tidligere er derfor ikke umiddelbart sammenlignelig med 2003 og Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. 7

7 8

8 Ledelsesberetning Multidata Holding forretningsgrundlag Koncernens forretningsgrundlag er at drive erhvervsvirksomhed ved at udbyde løn- og personaleadministrative ydelser og HR-services gennem tilknyttede virksomheder samt udlejning af ejendom. Multidata Holding har ingen aktiviteter ud over at være moderselskab for tilknyttede virksomheder: Multidata A/S Ejendomsselskabet Lautrupbjerg A/S Selskabet af 29. oktober 2004 A/S (tidl. Vidana A/S). Alle tilknyttede virksomheder er 100 %-ejede. Ændringer i koncernstrukturen Multidata-koncernen har ambitioner om at være en virksomhed med udpræget vækststrategi. Som led i dette har Multidata-koncernen skiftet karakter til at være en betydeligt mere kundefokuseret leverandør af løn- og HR-services. Det betyder, at en stor del af aktiviteterne, der ikke direkte er rettet mod kunder eller servicering og forbedring af vores produkter, er outsourcet. Pr. 1. juli 2004 købte koncernen aktiekapitalen i selskabet Vidana A/S. Det tilfører Multidata vigtige kompetencer inden for HR-services og giver adgang til en attraktiv kundeportefølje. Selskabet indgår som en 100 % ejet tilknyttet virksomhed i koncernstrukturen. Multidata vil i 2005 gennemføre en solvent likvidation af selskabet og har i 2004 overført aktiviteterne til Multidata A/S. Udvikling for året Multidata-koncernen har i 2004 opnået en resultatforbedring på ca. 18 %, hvilket må betegnes som yderst tilfredsstillende. Resultatforbedringen er opnået på trods af en markedstilpasning af priserne, hvor specielt mindre og mellemstore virksomheder har opnået en prisreduktion. Dette har påvirket Multidatas omsætning på kort sigt, dog mindre end forventet, men har samtidig styrket Multidatas fremtidige konkurrenceposition. Multidata-koncernens omsætning på 398 mio. kr. er således bedre end forventet. Multidata-koncernen har implementeret en ny lønplatform på det offentlige marked med en løsning, der omfatter 10 lokationer og ca medarbejdere til Folkekirken. Endvidere har Multidata indgået strategisk samarbejde med den norske koncern Bluegarden om levering af HR-ydelser på det danske marked. Samtidig har Multidata etableret et strategisk samarbejde med Virk.dk for ad denne vej at yde et bidrag til lettelse af de administrative byrder for danske virksomheder. 9

9 På omkostningssiden har Multidata-koncernen realiseret væsentlige effektiviseringer, således at resultatet samlet set er yderst tilfredsstillende og bedre end budgetteret. De væsentligste omkostningsposter er fortsat IT-drift og udvikling samt personaleomkostninger. Koncernen besidder ejendommen Lautrupbjerg 8-12, 2750 Ballerup. Ejendommen er lejet ud til PBS Holding A/S. Koncernens egenkapital udgør 65 mio. kr., inkl. forventet udbytte, svarende til en soliditet på 36 %. Vidensressourcer Koncernens slogan er Forskellen er menneskene bag. Der arbejdes målrettet på, at mennesker ansat i Multidata både er fagligt og menneskeligt kompetente og forstår kundernes hverdag. Derved kan Multidata hjælpe kunderne til at være mere effektive inden for løn- og personaleadministrative services. Koncernens selskaber har fælles personale, og der er ved udgangen af året beskæftiget 176 medarbejdere opgjort efter ATP-metoden. Koncernen har i løbet af året outsourcet opgaven vedrørende telemarketing og har på andre områder tilført vigtige kompetencer, således at koncernen kompetencemæssigt er rustet til realiseringen af de kommende års vækststrategi. Strategiske aktiviteter I 2004 har de vigtigste strategiske områder været: Realisering og operationalisering af forretningsstrategien for koncernen Markedsmodning af nye forretningsområder og produkter inden for løn og HR-services. Udvikling og implementering af forretningsorienterede styrings- og målingsværktøjer. Vision Koncernens vision er: Vi vil være den uundværlige samarbejdspartner for alle med ansvar for medarbejdere. Mission Med følgende mission: Vi frigør ressourcer og skaber grundlag for bedre ledelse ved at udvikle og tilbyde attraktive HR-services, herunder at have den nødvendige forståelse for kundens forretning udvikle og pleje unikke kunderelationer effektivisere og systematisere virksomheders arbejdsprocesser i forbindelse med at have og udvikle medarbejdere opsøge og dele viden og ekspertise indgå samarbejde med mennesker og virksomheder, der komplementerer vores forretning. 10

10 Risici Efterfølgende er listet de væsentligste risikofaktorer i koncernen. Sikkerhed Høj sikkerhed er en faktor, der lægges afgørende vægt på i Multidata. Det gælder både i produkterne og i produktionsprocesserne. Driftsstabilitet Multidatas lønprodukter bygger i høj grad på kundernes tillid til, at produkter og ydelser altid er tilgængelige. Driftsstabilitet døgnet rundt i alle ugens 7 dage er således et krav til produktionen i Multidata. Beredskabet er højt i tilfælde af såvel små som større fejl og uforudsete hændelser, ligesom produktionsapparatet er yderst fejltolerant. Kvalitetssikring samt høj fokus på alle opståede fejl er andre foranstaltninger, der træffes for at opnå den høje driftsstabilitet. Konjunkturer Efterspørgslen af Multidatas produkter og ydelser er i nogen grad påvirkelig af samfundsudviklingen, idet omsætningen på lønprodukterne påvirkes af beskæftigelsessituationen og erhvervsklimaet generelt. Nye produkter En betydelig del af koncernens vækst skal komme fra nye produkter og nye kunder. Med denne strategi er der en øget usikkerhed med hensyn til produkternes indtrængningstid på markedet. Udsigterne for 2005 I 2005 forventes Multidatas styrkede konkurrenceposition og de foretagne strategiske investeringer at resultere i en omsætningsvækst. Der forventes en betydelig vækst på markedet for mindre virksomheder, idet Multidata har overtaget produkter og kunder fra den største konkurrent i dette segment. Multidata forventer herudover at introducere en række nye produkter og ydelser inden for løn- og HR-services. Samlet forventes en resultatforbedring for Der er ikke indtruffet særlige omstændigheder efter balancedagen, der vil påvirke den forventede resultatudvikling i koncernen. Aktiekapital Aktiekapitalen i Multidata Holding A/S udgør 20,1 mio. kr. Følgende aktionærer har anmeldt at besidde 5 % eller mere af aktiekapitalen: Danske Bank A/S, København Nordea Bank Danmark A/S, København 11

11 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for et stort klasse C-selskab. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Multidata Holding A/S samt de 100 % ejede tilknyttede virksomheder. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede selskaber. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af tilknyttede virksomheders handelsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet. Nyerhvervede eller nystiftede selskaber indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede selskaber indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Ved køb af nye selskaber anvendes overtagelsesmetoden. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsesværdi og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, inklusive hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 10 år. Mindre beløb straksafskrives i købsåret. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende selskaber, indregnes i balancen under periodeafgrænsningsposter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige udvikling realiseres. Af negativ goodwill, der ikke relaterer sig til forventet ugunstig udvikling, indregnes i balancen et beløb svarende til handelsværdien af ikke-monetære aktiver, der efterfølgende indregnes i resultatopgørelsen over de ikke-monetære aktivers gennemsnitlige levetid. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets/gældens opståen eller indregning i seneste årsrapport medtages i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. 12

12 Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning omfatter fakturerede indtægter, honorarer m.v. fra salg af tjenesteydelser, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning omfatter tillige ikke-fakturerede indtægter, der indregnes til salgsværdien af det udførte arbejde på basis af færdiggørelsesgraden på balancedagen (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter edb-drift, herunder afskrivninger, operationel leasing af software, eksterne produktionsomkostninger, gager og andel af shared services. Under produktionsomkostninger indregnes tillige udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering, samt afskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger. Afskrivninger på goodwill indgår tillige i det omfang, goodwill vedrører produktionsaktiviteten. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter porto, kuverter og andre omkostninger til distribution, herunder gager, afskrivninger og andel af shared services. Omkostninger til salg, servicering og markedsføring, herunder gager, afskrivninger samt andel af shared services, er ligeledes medregnet i distributionsomkostningerne. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger vedrørende koncernens administrative funktioner, herunder gager, afskrivninger og andel af shared services. Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat før skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. Andel i tilknyttede virksomheders skat og ekstraordinære poster indregnes under skat af ordinært resultat henholdsvis ekstraordinært resultat efter skat. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta og værdipapirer. Skat Moderselskabet og de 100 % ejede tilknyttede virksomheder er sambeskattede. I resultatopgørelsen omkostningsføres den forholdsmæssige del af den aktuelle skat på de sambeskattede indkomster, som kan henføres til det enkelte selskab. Skattebesparelsen som følge af underskud refunderes ligeledes forholdsmæssigt. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat. 13

13 Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og passiver. Ændring i udskudte skatteforpligtelser omkostningsføres ligeledes i resultatopgørelsen. Skatteaktiver indtægtsføres, såfremt de kan modregnes i andre koncernselskabers udskudte skat, eller hvis det er overvejende sandsynligt, at dette kan udnyttes i fremtidig indtjening. Ved beregning af aktuel og udskudt skat anvendes en skatteprocent på 30. Koncernens selskaber indgår i acontoskatteordningen. Renter og godtgørelser vedrørende skattebetalingen indgår i finansielle poster. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid på 5-10 år. Omkostninger til udviklingsprojekter omfatter gager, andel af shared services og afskrivninger, der direkte kan henføres til udviklingsaktiviteter. Udvikling af nye systemer/produkter og væsentlig forbedring af funktionalitet/processer i eksisterende systemer/produkter indregnes i balancen. Det er en betingelse, at udviklingsprojekterne er klart definerede og identificerbare, samt at den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i selskabet kan påvises, ligesom det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet. Endvidere er det en betingelse, at kostprisen kan opgøres pålideligt, og at der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions-, distributions- og administrationsomkostninger. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes. Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostningerne lineært over den vurderede brugstid på 3-5 år. Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Der foretages årligt nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis grupper af aktiver. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger samt øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger på materielle anlægsaktiver foretages lineært over den forventede brugstid. Den forventede brugstid er: Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 35 år 4 år Der afskrives ikke på grunde. 14

14 Småanskaffelser og mindre forbedringsomkostninger under 100 t.kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret. Avance og tab ved løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver medtages som afskrivninger i resultatopgørelsen. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Der foretages årligt nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis grupper af aktiver. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af selskabernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab. Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse selskaber nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang moderselskabet har en retslig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nødvendige hensættelser til imødegåelse af tab på grundlag af en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende løn. Egenkapital Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen på generalforsamlingen. Finansielle gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter, passiver Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 15

15 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode med udgangspunkt i koncernresultatet. Pengestrøm fra driften opgøres som resultat af ordinær drift før skat reguleret for ikke kontante driftsposter, betalte selskabsskatter samt ændringer i driftskapitalen. Pengestrøm fra investering omfatter køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansiering omfatter finansiering fra aktionærer (netto) samt optagelse af og afdrag på langfristet gæld. Likviditet ultimo består af likvide beholdninger. 16

16 Nøgletal De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Bruttomargin Bruttoresultat x 100 Nettoomsætning Overskudsgrad Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad Resultat af primær drift x 100 Gennemsnitlige operative aktiver (Operative aktiver er aktiver i alt fratrukket likvide beholdninger og værdipapirer samt kapitalandele i associerede virksomheder) Soliditetsgrad Egenkapital x 100 Aktiver i alt Forrentning af egenkapital Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Nettoomsætning pr. medarbejder Nettoomsætning Antal medarbejdere Resultat pr. medarbejder Årets resultat Antal medarbejdere 17

17 18

18 Koncernresultatopgørelse Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettoomsætning & 6 & 7 Produktionsomkostninger Bruttoresultat & 6 & 7 Distributionsomkostninger & 3 & 7 Administrationsomkostninger Resultat af ordinær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

19 Koncernbalance - Aktiver Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) Anlægsaktiver: 6 Immaterielle anlægsaktiver: Udviklingsprojekter Igangværende projekter Goodwill Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Finansielle anlægsaktiver: Deposita Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Tilgodehavender: Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Eventualaktiver: Ingen 20

20 Koncernbalance - Passiver Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 Egenkapital: Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser: 10 Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser: Langfristede gældsforpligtelser: 11 Prioritetsgæld Kortfristede gældsforpligtelser: 11 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Depositum Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger: 12 Eventualforpligtelser 13 Nærtstående parter Ingen, ud over prioritetsgæld i grunde og bygninger 21

21 Pengestrømsopgørelse for koncernen (1.000 kr.) (1.000 kr.) Pengestrøm fra driften: Resultat før skat Afskrivninger mv Betalt selskabsskat Ændring i driftskapital: Tilgodehavender Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser mv Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt Pengestrøm fra investeringer: Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt Pengestrøm fra finansiering: Afdrag på langfristet gæld Udbytte Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt Likviditet: Årets ændring Likviditet primo Likviditet ultimo

22 Noter til koncernregnskabet 1. Nettoomsætning (1.000 kr.) (1.000 kr.) Lønvirksomhed Ejendomsudlejning Personale Det samlede beløb til personaleomkostninger fordeler sig således: Lønninger og vederlag Bidrag til pensionsordninger Andre sociale omkostninger Heri indgår: Vederlag til bestyrelse og direktion Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede personer i koncernen, der har fælles personale Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer KPMG C. Jespersen Revision af årsrapport Andre ydelser AP Statsautoriserede Revisorer Revision af årsrapport Andre ydelser Finansielle poster Finansielle indtægter: Renteindtægter Finansielle omkostninger: Renteomkostninger

23 5. Skat af årets resultat (1.000 kr.) (1.000 kr.) Aktuel skat Ændring i udskudt skat Regulering vedr. tidligere år Aktuel skat vedr. tidligere år Udskudt skat vedr. tidligere år Resultat før skat Permanente afvigelser Midlertidige afvigelser Aktuel skat Skat primo Betalt skat Skat for året og tidligere år Restskat Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter: Kostpris primo Tilgang Afgang Kostpris ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Årets afskrivninger Afgang Akkumulerede afskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Goodwill: Kostpris primo 0 0 Tilgang Kostpris ultimo Akkumulerede afskrivninger primo 0 0 Årets afskrivninger Akkumulerede afskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Igangværende projekter: Kostpris primo 0 0 Tilgang Kostpris ultimo

24 7. Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.) (1.000 kr.) Grunde og bygninger: Kostpris primo Fraspaltet Tilgang Afgang Kostpris ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Årets afskrivninger Afgang 0 22 Akkumulerede afskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Ejendomsværdi Driftsmateriel og inventar: Kostpris primo Tilgang Afgang Kostpris ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Årets afskrivninger Afgang Akkumulerede afskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo De samlede afskrivninger indgår under følgende poster i resultatopgørelsen: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Avance ved salg af materielle anlægsaktiver

25 8. Periodeafgrænsningsposter (1.000 kr.) (1.000 kr.) Lønninger Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter i alt Egenkapital Aktiekapital: Saldo primo Kapitalforhøjelse (tilspaltet) Overført resultat: Saldo primo Tilspaltet 0 0 Overført jf. resultatdisponeringen Foreslået udbytte for regnskabsåret: Saldo primo Udbetalt i året Overført jf. resultatdisponeringen Egenkapital i alt Aktiekapitalen på t.kr. er fordelt på aktier a 1 kr. eller multipla heraf 10. Udskudt skat Saldo primo Praksisændring 0 0 Ændring i udskudt skat Regulering tidligere år Saldo ultimo Skatteaktivet vedrører: Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Tilgodehavender Hensættelser

26 11. Prioritetsgæld (1.000 kr.) (1.000 kr.) Den samlede prioritetsgæld forfalder således: Fra 0-1 år Fra 1-5 år Over 5 år Kursværdien ultimo af prioritetsgælden udgør t. kr Ultimo 2004 er der foretaget omprioritering. Prioritetsgælden er herefter fordelt på to kontantlån med en rente på henholdsvis 4 % og 3 % p.a. og en restløbetid på henholdsvis 1 år og 10 år 12. Eventualforpligtelser Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst, moms og andre afgifter. Multidata har indgået facility management aftale med en restløbetid på op til 3 år og en minimumsydelse på 81 mio. kr. Hertil kommer driftsafhængige variable ydelser. Der er indgået aftale om køb af IT-relaterede konsulentydelser for minimum 8 mio. kr. i Multidata har indgået en lejeaftale med restløbetid på 3 år med en årlig betaling på 3 mio. kr. 13. Nærtstående parter Multidata-koncernen har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse på koncernen. Transaktioner med danske aktionærpengeinstitutter i forbindelse med salg af koncernens ydelser er sket på markedsvilkår. 27

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE KONCERNOVERSIGT 3 LEDELSESPÅTEGNING 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 LEDELSESBERETNING 7 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com Årsrapport 1. juli 2010 30. juni 2011 www.mannaz.com www.mannaz.com ÅRSRAPPORT 2010/2011 Mission Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre

Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre Dansk Bygningskontrol A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre CVR nr. 31 85 98 83 Årsrapport 2013/14 Dansk Bygningskontrol A/S 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Årsrapportens godkendelse

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13

Tresu A/S CVR-nr. 15302798. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Tresu A/S CVR-nr. 15302798 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2011/12 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Forsikringsakademiet A/S

Forsikringsakademiet A/S CVR-nr. 20 73 36 16 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2013 CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side 7 Beretning

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75 1 SEMLER HOLDING HEADING Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.214 CVR-NR. 16 94 91 75 OMSÆTNING OVERSKUDSGRAD SOLIDITETSGRAD 9,8.MIA.DKK 3,7% 32,5% 213: 9, MIA DKK 213: 3,7% 213: 3,8% OMSÆTNINGSVÆKST

Læs mere

Årsrapport 2009 Superfos a/s

Årsrapport 2009 Superfos a/s Årsrapport 2009 Superfos a/s Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Aktiviteter og struktur 6 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere