Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-september-2003 Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Arne Ebsen, Birger Jensen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen åben

2 Økonomiudvalg, mandag den 01-september-2003 Indholdsfortegnelse Til behandling - for åbne døre Konference - Regionplanrevision Ligningsredegørelse 2002/ Projektsekretariat - justering af den administrative struktur. Budgetemne Revision Revision Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning af Filippahuset Ansøgning om anlægsbevilling - salg af Mælkebøtten Budgetopfølgning pr på Socialudvalgets budgetområde Kvartalsrapport pr Økonomiudvalgets område Kvartalsrapport pr Bevillingsniveau hele kommunen Distancearbejdspladser til Sydfyn & Øerne - en mulighed for at styrke bosætningen Driftskontrakter - principper for udarbejdelse af 2. generations kontrakter Oplæg til fornyet samarbejdsaftale vedr. turisme mellem Svendborg, Gudme og Egebjerg Stolemotion i Egebjerg Kommune Budget 2004 og overslagsårene Budget evaluering af dele af budgetproceduren Administrativ struktur - første evaluering Evalueringskriterier Opfølgning af temamøde den vedr. kommunens ledelsespolitik Tandpleje for børn og unge under 18 år Forsøgsprojekt: Arbejdsmarkedscenter Sydfyn Boligselskabet BSB Egebjerg, regnskab 1/ / Udlejning af Rødmevej 1 A -B Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Personalesag Eventuelt Information til pressen. 220 Bilagsliste åben

3 Økonomiudvalg, mandag den 01-september-2003 Side 190 Til behandling - for åbne døre 198. Konference - Regionplanrevision 2005 J.nr.: P17 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Fyns Amtsråd inviterer til konference om Fyn i Forandring en region i vækst den 30. september 2003 kl på Hotel Faaborg Fjord. Konferencen henvender sig til borgmester, teknisk udvalgsformand, 1-2 politikere samt kommunaldirektør og teknisk chef. Bilag: Minikonference "Fyn i forandring - en region i vækst" (104811) Eventuelle deltagere kontakter borgmesterkontoret Ligningsredegørelse 2002/2003 J.nr.: K07 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Skatteafdelingen fremsender Redegørelse for ligningsplanperioden Bilag: Redegørelse for ligningsplanperioden dok.nr

4 Økonomiudvalg, mandag den 01-september-2003 Side 191 Notat: Skattechef Anni Dibbern deltager ved sagens behandling. Oversendes til næste møde Projektsekretariat - justering af den administrative struktur. Budgetemne. J.nr.: A21 Sagsid.: 24082/ Initialer: ssm Åben sag Ved gennemførelse af den nuværende administrative struktur blev der oprettet et Projektsekretariat med Martin Andersen som leder. Martin Andersen havde og har samtidig funktionen som fritidschef, herunder leder af Ungdomsskolen. Formålet med Projektsekretariatet var at sætte større fokus på udviklingsinitiativer på tværs af kommunen. Sekretariatet skulle således blandt andet yde praktisk konsulentbistand til større eller mindre projekter i kommunen herunder også yde bistand til at søge extern medfinansiering til diverse projekter. Sekretariatet har kun haft begrænset succes, idet det især har vist sig, at kombinationen af udviklingsprojekter, fritidsområdet og Ungdomsskolen er en for stor mundfuld. Af den grund bør Projektsekretariatets virksomhed revurderes som led i den løbende justering af den administrative struktur. Parallelt med disse erfaringer er det blevet stadig mere klart, at kommunen har et efterslæb på uddannelsesområdet. Ledere og medarbejdere har et stort og løbende behov for videreuddannelse. Her tænkes ikke i første række på faglige kurser, som i rimeligt omfang tilbydes. Der tænkes mere på egentlig lederuddannelse og kompetenceudvikling i øvrigt de såkaldte bløde kurser, eksempelvis: Personlig udvikling, kommunikation, værdiarbejde, projektarbejde, ledelsesværktøjer, uddannelse af personalerepræsentanter. Også Egebjerg kommune får i stigende omfang rekrutteringsproblemer. Dette stiller særlige krav til de tilbageblevne medarbejdere om at kunne løfte opgaverne i den kommunale sektor opgaver, som bliver stadigt mere komplicerede.

5 Økonomiudvalg, mandag den 01-september-2003 Side 192 Hertil kommer den konkurrence, som ledere og medarbejdere udsættes for i tilfælde af en kommunalreform. Dette pålægger kommunen et særligt ansvar, således at vore medarbejdere så vidt muligt kan stå sig i denne konkurrence. Endelig stiller kommunens ledelsespolitik særlige krav til vore ledere blandt andet for at kunne tænke og handle på tværs af kommunens forskellige driftsområder. Med ovenstående argumenter, anbefaler direktionen, at det overvejes at styrke Projektsekretariatet pr således: 1. Martin Andersen løses fra sine opgaver inden for Ungdomsskolen 2. Der udnævnes ny Ungdomsskoleleder 3. Ungdomsskolen og Ældrerådet overføres til Skole- og Kulturafdelingen, således at Fritidsafdelingen nedlægges 4. Martin Andersen overflyttes til chef for Udviklingssekretariatet således at Projektsekretariatet omdøbes 5. Udviklingssekretariatets hovedopgaver vil være: Kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere i kommunen Fundraising Procesansvarlig for større projekter i kommunen Konsulent for ledelses- og uddannelsesmæssige tiltag for institutioner og rådhusafdelinger Sparringspartner for direktionen Fritidsområdet Sekretær for SSP-udvalget (udviklingsopgave) 6. Der tilføres 10 sekretærtimer til fordeling mellem Udviklingssekretariatet og Skole- og Kulturafdelingen 7. Strukturjusteringen giver en årlig merudgift, svarende til ca kr., heraf ca til lønninger og ca til uddannelsesinitiativer. Det bemærkes, at uddannelsesinitiativer ofte vil kunne medfinansieres fra extern side, hvorfor de ikke er udtryk for den samlede uddannelsesmæssige indsats i kommunen 8. Merudgiften finansieres via den forøgelse af udviklingspuljen på 0.5 mio kr., som er planlagt for De resterende kr. af den planlagte forøgelse af udviklingspuljen supplerer de midler, der i praksis anvendes til afviklingsinitiativer (fratrædelsesordninger, senioraftaler osv.) 10. Nyder forslaget fremme, kan det indgå i budgetforhandlingerne. Det indstilles, at Økonomiudvalget anmoder Hovedudvalget om en udtalelse om ovenstående. Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til 2. behandling. Notat: Fritidschef Martin Andersen deltager ved mødet kl

6 Økonomiudvalg, mandag den 01-september-2003 Side 193 Fortsat sagsfremstilling: Fra administrativ side har hovedsigtet med ovenstående været at anbefale supplerende midler til uddannelse af ledere og medarbejdere i hele kommunen. At foretage justering af den administrative struktur har alene været tænkt som en mulighed for at kunne realisere en øget uddannelsesindsats. Andre muligheder kan naturligvis også tænkes. Imidlertid har dette forslag til strukturjustering i den verserende debat overskygget forslagets indhold: Øget uddannelse. På baggrund heraf indstilles det, at Økonomiudvalget ser bort fra forslaget om strukturjustering og alene drøfter mulighederne for at lade en øget uddannelsesindsats indgå i de forestående budgetdrøftelser. Skulle der på budget 2004 blive afsat flere midler til en uddannelsesindsats, kan der fra administrativt hold fremlægges flere forslag til at nyttiggøre disse midler. Oversendes til næste møde Revision J.nr.: K01 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 7 vedr. revisionen af de sociale regnskaber for året 2002 områder med statsrefusion. (Delberetning for regnskabsåret 2002.) Revisionens bemærkninger: - Revisionen har givet anledning til bemærkninger vedr. punktet 3.1 (side 6) Sagsbehandling på kontanthjælps-, aktiveringsog integrationsområdet.

7 Økonomiudvalg, mandag den 01-september-2003 Side 194 Socialchefens udtalelse til revisionens bemærkninger: - Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen har iværksat en række rutiner omkring den interne kvalitetssikring, der skal være med til at sikre, at sagsbehandlingen lever op til kommunens interne retningslinier og til den gældende lovgivning på området. Bilag: - Beretning nr. 7 Revision af de sociale regnskaber for året områder med statsrefusion (101373) Indstilles Revision J.nr.: K01 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Kommunernes Revision fremsender beretning nr. 8 vedr. revisionen af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Revisionens bemærkninger: Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Bilag: Beretning nr. 8 - Revisionen af regnskabet for året afsluttende beretning for regnskabsåret 2002 (101374) Indstilles.

8 Økonomiudvalg, mandag den 01-september-2003 Side Ansøgning om anlægsbevilling til ombygning af Filippahuset J.nr.: Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb på kr i Projektet indgår som en del af de samlede anlægsinvesteringer i forbindelse med ændringen af daginstitutionsstrukturen, hvor den samlede netto udgift beløber sig til kr hvortil der er hjemtaget lånefinansiering. Da låneoptagelse er tilgået kassen medfører bevillingen derfor et forbrug af kassen i De øvrige anlægsinvesteringer indenfor Børne- og kulturudvalgetområde i forbindelse med strukturændringen afholdes først i 2004 hvorfor de er indarbejdet i budgetforslaget for /. bevillingsskema (dok ) Børne- og Kulturudvalget 2003s beslutning den Indstilles godkendt. Indstilles godkendt Ansøgning om anlægsbevilling - salg af Mælkebøtten J.nr.: Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender ansøgning om en anlægsbevilling samt tillæg til rådighedsbeløb indtægt kr til salg af Mælkebøtten som led i daginstitutionsstrukturen. Projektet indgår som en del af de samlede anlægsinvesteringer i forbindelse med ændringen af daginstitutionsstrukturen, hvor den samlede netto udgift er finansieret af lån, der er hjemtaget og tilgået kassen. Bevillingen medfører en forøgelse af kassen i 2003 med kr

9 Økonomiudvalg, mandag den 01-september-2003 Side 196 De øvrige anlægsinvesteringer i forbindelse med strukturændringen afholdes først i 2004 hvorfor de er indarbejdet i budgetforslaget for Bilag: Bevillingsskema anlægsbevilling 2003 daginstitutionsstruktur - salg af Mælkebøtten (104604) Oversendes til næste møde Budgetopfølgning pr på Socialudvalgets budgetområde. J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ber Åben sag Det fremgår af budgetopfølgningen på de enkelte fagområder, er der er tale om både et forventet merforbrug og en forventet besparelse: Social- og arbejdsmarked, forventet merforbrug: Handicap- og psykiatri, forventet mindreforbrug: kr kr. Fagchefernes anbefalinger forelægges på mødet. Socialudvalgs beslutning den Socialudvalget søger i henhold til Økonomiafdelingens oversigt, dok om tillægsbevilling på kr. vedr. Social- og Arbejdsmarkedsområdet. Socialudvalget har gennemgået udvalgets samlede budget og finder ikke, at der på nuværende tidspunkt kan peges på kompenserende besparelser. Bilag: Social- og arbejdsmarked, oversigt (93697) Skemaer vedr. tillægsbevilling (95318)

10 Økonomiudvalg, mandag den 01-september-2003 Side 197 Notat: Socialchef Flemming Kehler deltager ved sagens behandling kl Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til 2. behandling. Økonomiudvalgs beslutning den Tilbagesendes til Socialudvalget med anmodning om en revideret indstilling på baggrund af halvårsregnskabet ledsaget af forslag til kompenserende besparelser med Socialudvalgets indstilling til hvert af disse forslag. Endvidere anmodes om en fyldestgørende redegørelse for iværksatte initiativer i 2003 på social- og arbejdsmarkedsområdet samt om effekterne heraf. Socialudvalgets har den behandlet: Budgetopfølgning pr på Det sociale udvalgs budgetområde. Det fremgår af budgetopfølgningen på de enkelte fagområder, at der er tale om et forventet merforbrug. Social- og arbejdsmarked, forventet merforbrug: kr. Hjemmeplejen: kr. Fagchefernes anbefaling fremgår af bemærkningerne til det enkelte område. Socialudvalgs beslutning den Socialudvalget har gennemgået Social- og Arbejdsmarkeds-, Hjemmepleje, og Handicap- og Psykiatriområdet. Socialudvalget har vurderet om der kan peges på kompenserende besparelser og /eller serviceforringelser. Udover kompenserende besparelser på Hjemmeplejeområdet kan Socialudvalget til trods for grundig gennemgang af områderne ikke pege på yderligere kompenserende besparelser/serviceforringelser. Socialudvalgets vurderinger fremgår af vedlagte dokument. Der gives i sammen dokument en fyldestgørende redegørelse over iværksatte initiativer i 2003 på Social- og Arbejdsmarkedsområdet. (dok ) Socialudvalget søger om en tillægsbevilling på i alt kr.

11 Økonomiudvalg, mandag den 01-september-2003 Side 198 (Bilag dok Budgetopfølgning tal/afvigelser udgår p.g.a. rettelser i henhold til socialudvalgets beslutning.) Bilag: Hjemmepleje, tillægsbevillingsskema (103784) Tillægsbevilling, soc- og arbm., skema (104787) Socialudvalgets bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling pr. 30. juni (104606) Notat: Socialchef Flemming Kehler deltager ved sagens behandling. Indstilles til godkendelse Kvartalsrapport pr Økonomiudvalgets område J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning på baggrund af kvartalsrapporten pr på Økonomiudvalgets område Hovedkonto Hovedkonto Opfølgningen medfører samlet et merforbrug på kr , i likviditetsbudgettet til budget 2004 er der medregnet en forventet tillægsbevilling på kr Økonomiafdelingen anbefaler, at der ansøges om en tillægsbevilling på kr /. Vedlagt - Økonomiafdelingens notat af 24. august 2003 (dok ) - Kvartalsrapport pr (dok ) - Bevillingsskemaer (dok ) Indstilles til godkendelse.

12 Økonomiudvalg, mandag den 01-september-2003 Side Kvartalsrapport pr Bevillingsniveau hele kommunen J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: svl Åben sag Økonomiafdelingen fremsender kvartalsrapport pr på bevillingsniveau for hele kommunens budgetområde../. Vedlagt - Kvartalsrapport (dok ) Kvartalsrapporter har været behandlet i de enkelte udvalg med følgende resultat Teknik- og miljøudvalget det forventes at budgettet holder Børne- og kulturudvalget det forventes at budgettet holder Økonomiudvalget et forventet merforbrug på kr (behandles som særskilt sag) Socialudvalget et forventet merforbrug på ( behandles som særskilt sag). Til orientering Distancearbejdspladser til Sydfyn & Øerne - en mulighed for at styrke bosætningen. J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Gudme, Svendborg, Tranekær, Rudkøbing, Sydlangeland, Ærøskøbing, Marstal, Fåborg og Egebjerg Kommune har gennem de seneste 2 år i fællesskab arbejdet med at forøge antallet af distancearbejdere på Sydfyn og Øerne. Kommunerne har ved hjælp af egne og midler fra Statens Centrale Varslingspulje gennemført en undersøgelse, der viser, at der i Danmark nu er mellem og mennesker, der arbejder fra deres private hjem mere end 12 dage om måneden. Disse mennesker er i princip-

13 Økonomiudvalg, mandag den 01-september-2003 Side 200 pet uafhængig af geografi, når de vælger, hvor de skal bosætte sig. Undersøgelsen viser også at 200 ud af 526 er flyttepositive over for Sydfyn og da andre analyser peger på, at antallet af distancearbejdere i Danmark er kraftig stigende, og at der i 2008 forventes at være mellem og , så er der et stort potentiale, som Sydfyn & Øerne bør udnytte. Kunne Sydfyn blot tiltrække en mindre del af disse mennesker ville det kunne ses i områdets bosætningsstatistikker. Derfor foreslår styregruppen for det hidtidige varslingspuljeprojekt, at der nu gøres en indsats for at gøre Sydfyn forskellig fra andre og at forskellighederne markedsføres. Målet er, at der i år 2010 er flyttet 7000 nye borgere til Sydfyn & Øerne. Dette vil påvirke kommunernes økonomi positivt, idet en distancearbejder med familie gennemsnitlig* vil betyde en beregnet nettoindtægt på ca kr. pr. år for den pågældende kommune. En forudsætning herfor er at Sydfyn opleves som et sted, der reelt adskiller sig fra andre, når vi taler distancearbejde og bosætning. Der skal altså både være et produkt som distancearbejderen oplever som anderledes, og produktet skal markedsføres. For at leve op til distancearbejdernes krav skal Sydfyn & Øerne kunne levere : - Den nyeste teknologi til alle (bredbånd mv) - Kvalitet og kvantitet i daginstitutioner og skoler - Kvalitet og kvantitet i udbud af kultur og fritidsfaciliteter - Kvalitet og kvantitet i faglige og sociale netværk - Et modtagerapperat (velkomst til nye borgere) ud over det sædvanlige - og disse kendetegn skal så markedsføres. Ovenstående opgaver skal løses i et samarbejde mellem en projektmedarbejder og relevante parter, herunder kommuner, udbydere af bredbånd m.v. Projektets udgifter vil hovedsagelig bestå af løn til projektmedarbejder samt udgifter til markedsføringskampagner. Det er tanken at projektet i første omgang skal køre som et forsøgsprojekt over 3 år. Projektet er nærmere beskrevet i vedlagte notat. Udgifterne fordeles efter befolkningstal. Bilag: Forslag til projekt vedr. distancearbejdspladser til Sydfyn & Øerne. (103768) Notat: Der ansøges om - at Egebjerg Kommune tilslutter sig projekt flere distancearbejdspladser, samt - at der etableres en fælles sydfynsk udviklingspulje til brug for det foreslåede projekt, men også til brug for andre mulige tværkommunale projekter, hvor kommunerne som udgangspunkt bidrager med 10 kr. pr. indbygger.

14 Økonomiudvalg, mandag den 01-september-2003 Side 201 Direktionens indstilling: En fælleskommunal indsats herunder fx fælles markedsføring forekommer at være i god tråd med det samarbejde, der gennem de seneste år er udviklet mellem Mål2-kommunerne. Det indstilles derfor, at Egebjerg Kommune stiller sig positivt over for at bidrage til en fælleskommunal udviklingspulje med 10 kr. pr. indbygger hvilket ville kunne finansieres over kommunens egen udviklingspulje. En fælles markedsføringsindsats har tidligere været drøftet blandt de 9 Mål2-borgmestre, uden at der blev truffet beslutning herom. En indsats med distancearbejdspladser som tema har ikke været drøftet i denne sammenhæng men en sådan indsats forekommer naturlig, når det tages i betragtning, at hjemmearbejdspladser er i kraftig stigning. Derimod forekommer det umiddelbart voldsomt at tilknytte en projektmedarbejder til denne markedsføring - i hvert fald i første omgang. En udredning af kommunernes muligheder for at kunne tiltrække potentielle tilflyttere burde kunne håndteres inden for normalsystemet med en fælles udpeget, ansvarlig tovholder. Såfremt ovenstående følges, indstilles sagen overført til budgetforhandlingerne. Godkendt Driftskontrakter - principper for udarbejdelse af 2. generations kontrakter J.nr.: Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Økonomiudvalget godkendte den en skabelon for de administrative driftskontrakter, der skal indgås i kommunen. Under drøftelserne var man opmærksom på, at driftskontrakterne skulle udvikles løbende i takt med indhøstede erfaringer. Der er nu gået så tilpas lang tid, at nye kontrakter får karakter af 2. generationskontrakter. Hovedsigtet med kontraktstyringen er imidlertid uforandret: Kontrakterne skal afspejle de forventninger og krav, som kontraktsparterne har til hinanden. Kontraktsparterne er: Den ansvarlige leder, det pågældende fagudvalg, borgmester og direktion. Disse parter er forpligtet af kontraktsindholdet gennem deres underskrift.

15 Økonomiudvalg, mandag den 01-september-2003 Side 202 Underliggende disse kontrakter eksisterer virksomhedsplanerne, som ser tilbage og frem: Tilbage, idet virksomhedsplanerne evaluerer det forgangne års drift hvad levede man op til, hvad blev ikke realiseret, hvad gør man så? Frem, idet planerne beskriver den måde, virksomheden i hverdagen skal drives det kommende år. Hvor kontrakter er forpligtende for de underskrivende parter, er virksomhedsplanerne den pågældende virksomheds egen ejendom. Derfor sendes virksomhedsplaner kun frem til orientering for fagudvalg og direktion. Kontrakterne angiver de ledelsesvilkår, som er gældende på det pågældende område fx kommunens ledelsespolitik samt i skemaform ansvar og kompetence på visse væsentlige områder. Samtidig skal kontrakterne gerne afspejle en balance mellem på den ene side service- og kvalitetskrav og på den anden side den pågældende leders budget. Det er derfor naturligt, at der politisk forholdes til det kvalitetsniveau, som det bevilgede budget levner mulighed for. De hidtil indgåede kontrakter er meget upræcise med hensyn til servicemålene men præcise med hensyn til budgettet, der jo følger de årlige budgetvedtagelser. Dette skaber dels en risiko for ubalance mellem servicemål og midler (budget) dels en politisk uklarhed over den service, der rent faktisk leveres over for borgerne. Det er dette (mis)forhold, der søges rettet op på gennem de såkaldte 2. generationskontrakter. Vi står her i et dilemma, hvor flere hensyn skal vejes op mod hinanden: Vi ønsker ikke, at driftskontrakterne skal genforhandles i tide og utide heller ikke pr. automatik hver år, når det ny budget indgås. Vi ønsker heller ikke, at kontrakterne indeholder en detajlstyring, der modvirker hele idéen med lønsumsstyring, som er følgende: Du skal levere den og den service og du får dette budget. Hvordan du løser denne opgave, blander vi (politikere og direktion) os principielt ikke i. Vi ønsker, at det bliver klart ikke mindst for fagudvalg og kommunalbestyrelse hvilken service, der kan fås for det bevilgede budget. Vi ønsker et sikkert styringsværktøj for de implicerede i et driftsområde fx i forbindelse med løbende budgetopfølgning. Den enkelte leder skal ikke stilles til ansvar for ikke at kunne levere den ønskede service til halv pris (dvs., med et for skrabet budget). Spørgsmålet er herefter, hvor eventuelt specifikke krav til service og budgetstyring skal indskrives:

16 Økonomiudvalg, mandag den 01-september-2003 Side 203 Skrives de ind i selve kontrakten, får kommunens driftskontrakter et tilfældighedernes præg: Det vil nemlig bero på tilfældigheder, om der på et eller andet område er udmeldt specifikke krav nogle kontrakter ville indeholde sådanne, andre ikke. Skrives de ind i kontrakten, skulle denne genforhandles så snart, de pågældende specifikke krav ikke mere er gældende. Skrives de ind i virksomhedsplanen, skal den for at være forpligtende for alle parter godkendes. Planen ville således miste den værdi, den har i dag, hvor den enkelte virksomhed (fx en skole) reelt føler ejerskab til virksomhedsplanen. Planen ville ændre karakter og blive til en udvidet kontrakt. Skrives de derimod ind i et tillæg/bilag til kontrakten, opnår man den ønskede flexibilitet: Tillægget/bilaget kan ændres når som helst, uden at selve kontrakten skal tages op til revision. Det bemærkes, at kommunens driftskontrakter efter direktionens opfattelse over tid nødvendigvis vil udvikle sig forskelligt, simpelt hen fordi de afspejler forskellige driftsvilkår for de enkelte virksomheder. Endvidere vil behovet for og ønsket om at stille specifikke krav til den enkelte virksomhed også være forskellige. Disse forskelligheder gør mindst skade for hele kontraktsprincippet ved, at eventuelle specifikke krav indskrives i et tillæg/bilag til driftskontrakten. På baggrund af ovenstående indstiller direktionen, at eventuelle specifikke krav indskrives i et tillæg/bilag til driftskontrakten../. Tidligere udleveret: - Skabelon for de administrative driftskontrakter godkendt i Øk.udv dok.nr Økonomiudvalgs beslutning den Oversendes til ekstraordinært møde den kl Økonomiudvalgs beslutning den Det er et krav, at der udarbejdes en præcis handleplan, som godkendes af kontraktparterne: Afdelingslederen, fagudvalget, direktionen, borgmesteren. I forbindelse med fremtidige kontraktforhandlinger indskrives som standardvilkår, at der udarbejdes handleplaner til opfølgning af budgetbeslutninger og at disse handleplaner godkendes som oven for angivet. Administrativ håndtering af Økonomiudvalgets beslutning den : Den senere tids drøftelser vedr. udarbejdelse og godkendelse af handleplan på social- og arbejdsmarkedsområdet synes at vise, at der kan være nogen usikkerhed med hensyn til, hvem der godkender hvad i en handleplan.

17 Økonomiudvalg, mandag den 01-september-2003 Side 204 Endvidere og i fortsættelse af drøftelserne i udvalget den bør der udarbejdes nogle praktiske retningslinier på området. På baggrund heraf har direktionen udarbejdet notat af (dok 86029) vedr. handleplaner. Afsnit 1 omhandler bla. nytten ved at udarbejde handleplaner. Afsnit 2 indeholder en praktisk fortolkning af udvalgets beslutning den Afsnit 3 beskriver, hvem der politisk og administrativt godkender hvad i en handleplan Afsnit 4 omtaler kort lederens forpligtelser. Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender notat af som administrativt værktøj. (Notat vedr. Handleplaner dok. nr ) Økonomiudvalgets beslutning den Godkendt med enkelte redaktionelle rettelser. Tidligere udleveret: - Notat vedr Handleplaner - tilrettet i h.t. Økonomiudvalgets beslutning dok. nr Notat: Kommunalbestyrelsesmedlem Niels Bo Lauridsen har ønsket sagen sendt til Kommunalbestyrelsen - møde Stl. 11. Kommunalbestyrelsens beslutning den Sagen tilbagesendes Økonomiudvalget. Notat: Kommunaldirektøren eftersender notat. Tidligere udleveret: Kommunaldirektørens notat af vedr. godkendelse af handleplaner dok Økonomiudvalgs beslutning den Kommunaldirektørens notat tages til efterretning. Notatet vedlægges sagen i forbindelse med oversendelse til Kommunalbestyrelsen../. Vedlagt: Notat vedr. Handleplaner - dok.nr Handleplaner/hvem godkender - dok.nr Godkendelse af handleplaner forespørgsel til Tilsynsråd- dok.nr

18 Økonomiudvalg, mandag den 01-september-2003 Side 205 Kommunalbestyrelsens beslutning den Oversendes til 2. behandling. Fortsat sagsfremstilling: Direktionen og socialchefen har udarbejdet vedlagte notat af (dok ) med en sagsfremstilling. Socialudvalget har på sit mødet den foretaget enkelte redaktionelle ændringer i notatet. Disse ændringer er indarbejdet i notatet. Direktionen har bestræbt sig på, at sagsfremstillingen kunne stå alene, således at Tilsynsrådet ikke også skulle forholde sig til de mange breve og notater, der i øvrigt ligger i sagen. Socialudvalget har ønsket, at nogle af de tidligere breve medsendes til Tilsynsrådet. Det indstilles, at Økonomiudvalget tilslutter sig sagsfremstillingen og indstiller den videre til Kommunalbestyrelsen. Samtidig indstilles, at Økonomiudvalget drøfter, om sagsfremstillingen bør ledsages af tidligere breve/notater fra sagen. Socialudvalget har den truffet flg. beslutning: Socialudvalget har behandlet det foreliggende notat og har foretaget redaktionelle ændringer og præciseringer. Samtlige dokumenter som vedr. sagen - jfr. listen dok ønskes medsendt til Tilsynsrådet. Bilag: Handleplaner - godkendelse heraf. Forespørgsel til Tilsynsrådet (101045) Dokumenter, som Socialudvalget ønsker tilsendt Tilsynsrådet: Skabelon for driftskontrakter - godkendt i økonomiudvalget den (13732) Udkast til kontrakt for Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen pr (71143) Særudkast til kontrakt for Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen pr (82160) Notat til Socialudvalgets møde den 27. januar 2003 vedr. 2. behandling af udkast til kontrakt for Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen (82163) Samråd mellem Økonomiudvalg og Socialudvalg 2003 (82575) Kompromisforslag vedr. kontrakt - sendes pr. mail til socialudvalget den (82989) Udtaler at socialudvalget fastholder kontraktudkast dok som vedtaget på socialudvalgets møde Endvidere udtrykkes forundring og beklagelse af den mistillid til socialudvalgets arbejde og indsats, som udv længe har følt. (83201) Handleplan til budgetopfølgning for Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen (84503) Handlingsplaner hvem godkender hvad (86029) Handleplaner hvem godkender (88701)

19 Økonomiudvalg, mandag den 01-september-2003 Side 206 Godkendelse af handleplaner - forespørgsel til Tilsynsrådet (93308) Oversigt over sager og dokumenter ønsker Socialudvalget medsendt til Tilsynsrådet (96363) Argumenter som Socialudvalget ønsker medtaget i skrivelse til Tilsynsrådet (96406) Handleplaner administrationsnotat version 1 (104792) Øvrige dokomenter, som ligger i sagen: Driftskontrakter (11460) Politik, målsætninger på Socialudvalgsområdet (75651) Driftskontrakt for Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen 1. januar 2993 til 31. december 2004 (75652) Noter fra mødet med Flemming den 23. januar 2003 (82211) Punkter til samrådsmøde med økonomiudvalget (82706) Kontrakter Noter fra mødet i ledergruppen (83435) Direktionens oplæg til bilag/tillæg til kontraktudkast fra Socialudvalget (83678) Sagsforløb vedr. igangsætning af KR-analyse af social- og arbejdsmarkedsområdet (83683) Oplæg til handleplan (85038) Handleplan til budgetopfølgnig for Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen (85298) Handleplan 2003 godkendelse (86394) Kontrakt (87851) Sag nr. 57 på økonomiudvalgsmøde den 6/3 03. overvejer jeg at sende i kommunalbestyrelsen (87872) Jeg har gennemset de fremsendte sagsakter og ønsker sag nr. 57 fra økonomiudvalget sendt i kommunalb (87886) Handleplaner (95980) Handleplaner Socialudvalgets redaktionelle ændringer og præciseringer (104610) Oversendes til næste møde Oplæg til fornyet samarbejdsaftale vedr. turisme mellem Svendborg, Gudme og Egebjerg J.nr.: Sagsid.: Initialer: MIV Åben sag

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 03-november-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 17-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Vicekommunaldirektørens kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 07-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Torsdag, den 09. januar 2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt. 26-35 og pkt. 37-44. Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 07-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Onsdag den 15-maj-2002 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 21-08-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Medhat Khattab

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Dato 08-04-2008 Sagsbehandler Arne Kristensen Telefon nr. 7257 7008 Mail akr@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-124318 Sags nr. 1849-32730 Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Budgetproceduren

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere