Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 21. april 2012 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 21. april 2012 kl. 15.00"

Transkript

1 Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 21. april 2012 kl Formand Jo Hermann bød velkommen og efter at have læst navnene på det forgangne års afdøde medlemmer mindedes forsamlingen dem med et minuts stilhed. 1. Valg af dirigent Knud Vilby blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Der blev derudover valgt to stemmeoptællere i tilfælde af, at det fremsatte forslag til vedtægtsændringer ikke kunne vedtages eller forkastes enstemmigt. De to valgte stemmeoptællere var: Anne Koldbæk (foreningens jurist) og Per Nielsen (menigt medlem). 2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse Første del af beretningen blev fremlagt af nu afgået formand Lotte Garbers, da hun har fungeret som formand i hele 2011 og først blev afløst af Jo Hermann den 1. januar Lotte Garbers indledte med, at det var en speciel oplevelse at være tilbage efter at være flyttet til Frankrig. Herefter fremhævede Lotte Garbers fra det forgangne år: Arbejdet med forbedrede aftaler, fx arbejdet med en biblioteksafgift på digitale udgivelser Danske Banks litteraturpris er forsvundet Arkivpakke IIb er blevet en realitet og skal fra 2012 uddeles som legater Konkurrencestyrelsen har modsat sig, at der laves brancheaftaler. Foreningen kan lave rammeaftaler, men medlemmerne skal selv aftale royalty m.m. Kunststøtten har været til debat, og foreningen afleverede et høringssvar i forbindelse med Liebst-rapporten. Som den eneste kunstnerorganisation bakkede foreningen op om ideen om et kunstinstitut.

2 Litteraturtilskud.dk foreningen har skabt mulighed for, at man kan søge i en database over tildelingen af offentlig støtte til forfattere fra 1993 og til nu. Plusord er blevet etableret som Dansk Forfatterforenings kursusvirksomhed med kurser til erhvervslivet og private. De interesserede har fået nyhedsbreve og er blevet ringet op. Juridiske udfordringer i form af ACTA og brevmodellen. Derudover er foreningen medlem af ophavsret.dk Nye møbler det tog 7 år og 3 næstformænd AP-Møller fonden, JP fonden og forlaget Modtryk blev takket for støtte. Herefter fortsatte Jo Hermann beretningen for 2012, idet hun fremhævede: Ereolen.dk er et nyt bekvemt tiltag for bibliotekslånerne. Aftalen skal snart genforhandles, og kulturministeren er samtidig ved at nedsætte et udvalg, der skal kigge på, hvordan man kan indføre digital biblioteksafgift. En del af midlerne fra Arkivpakke IIb bliver brugt til at undersøge ophavsretsspørgsmål via en taskforce sammen med UBVA, DJ og DsF, hvor man beskæftiger sig med ophavsretsspørgsmål, altså fx hvad gør Radio 24syv med betaling for oplæsning etc. Kunststøttereformen foreningen har et meget gennemdiskuteret oplæg parat. Den seneste melding foreningen har fået er, at emnet skal behandles af Folketinget efter sommer og reformen træde i kraft fra Kulturstyrelsen er en sammenlægning af Kunststyrelsen, Styrelsen for bibliotek og medier og Kulturarvstyrelsen. Plusord løber til udgangen af Tanken er at skabe nye arbejdsopgaver til foreningens medlemmer. Det kører som et lukket forsøg nu, og hvis det bliver en succes, så vil det fortsætte i 2013 og blive åbnet op for ny deltagere. Formand Jo Hermann afsluttede med, at hun håbede, at foreningen i 2012 vil kunne lukke aftaler med L&R på alm. bogsalg og også på e-bogsområdet, og opfordrede medlemmer til henvende sig med kontrakter. Dirigenten lagde op til, at den skriftlige beretning fra januarnummeret af Forfatteren og de to mundtlige beretninger nu var til debat som en samlet beretning. Der blev stillet spørgsmål til foreningens indsats over for den tekstportal, som Gyldendal var ved at lancere som en del af et online undervisningsprojekt, hvor der bl.a. var uklarhed omkring afgivelse af rettigheder.

3 Formand Jo Hermann svarede, at foreningen var opmærksom på det, og arbejdede for at lave en samlet udmelding. Jo Hermann opfordrede andre, der måtte have fået et tilsvarende brev om at rette henvendelse til foreningens jurist, Anne Koldbæk. Beretningen blev godkendt. 3. Forelæggelse af foreningens regnskab for seneste regnskabsår til godkendelse Dirigenten gav ordet til foreningens kasserer Lise Bidstrup, der berettede, at indtægterne er steget med 3 % og udgifterne med 6 % i forhold til det budgetterede niveau. Dette skyldes øget aktivitet i foreningen. Derefter gennemgik kassereren resultatopgørelsen og balancen. Det bemærkedes her eksplicit, at henlæggelserne i 2011 er flyttet tilbage til egenkapitalen. Regnskabet blev godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent for indeværende år og forelæggelse af budget til godkendelse Kassereren gennemgik det i Forfatteren opstillede budget. Dirigenten bemærkede, at dette budget var lavet på baggrund af kalkulering med en stigning i grundkontingentet. Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor der var et underskud på kr., når revisionen har lagt op til, udgifter og indtægter skal balanceres. Dirigenten svarede, at de kritiske revisorer havde skrevet i deres beretning, at der på længere sigt skulle skabes balance, og det budgetterede underskud fra 2011 var nedbragt fra kr. til kr. i Der blev stillet spørgsmål til, om det budgetterede underskud på kr. skyldtes en stigning i næstformandshonoraret. Formand Jo Hermann svarede, at budgettet var et udtryk for, at man havde arbejdet med en masse poster, så man kunne ikke direkte sætte disse to ting lig med hinanden. Formanden redegjorde derefter for, at honoraret ikke var steget, men blot blevet hævet til det tidligere niveau, idet den forrige næstformand samtidig var blevet aflønnet som gruppeformand og i den forbindelse afstod fra en del af sit næstformandshonorar. Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor foreningen havde meldt sig ud af EWC.

4 Lotte Garbers svarede, at EWC var i en identitetsmæssig krise omkring, hvorvidt det skulle bruge tid på ophavsret i EU eller at arrangere oplæsninger for minoritetssprog. Foreningens bestyrelse har vurderet, at man ikke fik nok ud af medlemskabet af EWC, og at man fremadrettet forventer alligevel vil blive kontaktet af de andre landes organisationer, hvis der opstår noget for foreningen afgørende. Budgettet for 2012 blev godkendt. Kassereren begrundede forslaget til kontingentstigning med reference til den i 2009 af generalforsamlingen vedtagne model. I 2011 undlod man at lade kontingentet stige grundet en forventning om øget medlemstilgang. Kassereren bemærkede derudover, at almindelig pristalsregulering også spiller ind. Kontingentforhøjelsen fra kr til kr blev godkendt. 5. Behandling af forslag til ændring af vedtægter (stiller Lotte Garbers og Jo Hermann) Jo Hermann fremlagde ændringsforslagene på baggrund af det i Forfatteren bragte forslag. Der blev stillet spørgsmål til 2 i relation til om man ønskede at separere BU og illustratorerne. Formand Jo Hermann svarede, at det havde man arbejdet på af flere omgange. Men det var strandet på, at illustratorerne ikke ønskede at være en selvstændig gruppe og pt. ikke havde nogen gruppeformand. Der blev stillet spørgsmål til 8 stk. 7 i forhold til ordet eller. Det blev diskuteret om ordet og ville være mere dækkende i sætningen der har opgivet en elektronisk postadresse, eller ved opslag på hjemmesiden, da den angivne ordlyd kan tolkes således, at det er nok at lave et opslag på hjemmesiden. Dette førte dog ikke til en ændring i ordlyden. Alle forslagene blev enstemmigt godkendt og bliver herefter sendt til afstemning blandt alle medlemmer pr. brev. 6. Supplering af bestyrelsen

5 Formanden forklarede, at man p.t. var i en situation, hvor den tidligere formand var flyttet til Frankrig og derfor udtrådt af bestyrelsen. Den ene af de to valgte suppleanter havde meldt sig ud af foreningen, og den anden var langtidssygemeldt. Derfor manglede der et medlem i bestyrelsen. Martine Noring fungerer p.t. som observatør for illustratorerne. Da illustratorerne ikke har en repræsentant i bestyrelsen, indstillede bestyrelsen til, at Martine Noring kunne indtræde som fuldgyldig repræsentant i bestyrelsen frem til næste valg til bestyrelsen i foråret Forslaget blev vedtaget. 7. Valg af foreningens statsautoriserede eller registrerede revisor Deloitte blev genvalgt som statsautoriseret revisor. 8. Valg af to kritiske revisorer Sanne Udsen og Lotte Garbers blev valgt som kritiske revisorer. 9. Eventuelt Et medlem spurgte, om der blev givet begrundelser for udmeldelser af foreningen. Sekretariatsleder Sara Strand svarede, at de fleste udmeldelser skyldtes økonomisk nød, eller at folk var holdt op med at skrive og ikke længere følte tilknytning til forfattererhvervet. Der blev ligeledes stillet spørgsmål til, om der var medlemmer, der skiftede til fordel for DsF. Egon Clausen svarede, at mens DsF lægger vægt på at være en kunstnerisk organisation, optager Dansk Forfatterforening medlemmer, der er fælles om at have ophavsret til bøger. Jo Hermann tilføjede, at der var en vis trafik mellem de to foreninger, og at den går begge veje. Et medlem ønskede et højtaleranlæg pga. dårlig akustik i mødelokalerne. Formand Jo Hermann svarede, at foreningen ville søge om legatmidler til at forbedre lyden i mødelokalerne. Ole Bundgaard spurgte, om man kunne pålægge bibliotekerne, at der skulle laves forfatterarrangementer for de overskydende midler, der kom ind på bibliotekernes bøder, når lånerne afleverer for sent. Lotte Garbers svarede, at det gjorde mange biblioteker allerede. Et medlem ville gerne høre, hvordan det gik med hvervningen af nye medlemmer.

6 Formand Jo Hermann svarede, at der lige var nedsat et nyt hverveudvalg, som arbejder videre med bl.a. at fokusere på provinsen, debutanter og vækstlaget. Generalforsamlingen sluttede kl

FORFATTEREN. Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog

FORFATTEREN. Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog FORFATTEREN 2 2012 Alt om generalforsamlingen Kom i gang som ghostwriter Pia Skogemanns poesibog leder Litteraturens drift Den 30. marts åbner et nyt litteraturcenter i den gamle godsbanegård i Aarhus.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 25. april 2009 kl. 15.00

Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 25. april 2009 kl. 15.00 Referat af den ordinære generalforsamling i Dansk Forfatterforening den 25. april 2009 kl. 15.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager 12 1 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager Et år er gået! Der sker ikke så mange ting i en gammel forening som Søager, da alle almindelige anlægsarbejder er udført år tilbage. Der er dog et

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere