UDVIDET AFTALE OM BRUGSRET TIL CENTER- OG GOLFFACILITETER PÅ DRIFTSSELSKABET RØMØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIDET AFTALE OM BRUGSRET TIL CENTER- OG GOLFFACILITETER PÅ DRIFTSSELSKABET RØMØ"

Transkript

1 BILAG 10 UDVIDET AFTALE OM BRUGSRET TIL CENTER- OG GOLFFACILITETER PÅ DRIFTSSELSKABET RØMØ Mellem Driftsselskabet Rømø ApS CVR nr (i det følgende benævnt Driftsselskabet) og Ejerforeningen Vestergade 29, Rømø Vestergade 29, Havneby, 6792 Rømø (i det følgende benævnt Ejerforeningen) er indgået nærværende aftale om Ejerforeningsmedlemmernes ret til fremtidig brug af de Driftsselskabet tilhørende center- og golffaciliteter beliggende, 6792 Rømø og Sønderstrandvej 1, Landsende, 6792 Rømø (herefter benævnt faciliteterne ). Nærværende aftale supplerer/erstatter den for alle ejere gældende brugsretsaftale, der tidligere er indgået mellem Ejerforeningen og centerbygningens daværende ejer, dateret den 17. januar 2007 og tinglyst som byrde på henholdsvis center og golfbaner herefter benævnt basisbrugsretsaftalen. Basisbrugsretsaftalen giver alene Ejerforeningens medlemmer - 2 personer pr. ferie-bolig, alternativt 2 andre personer udvalgt en gang årligt efter ejerens anvisning - ret til at benytte golfbane, wellnesscenter og badeområde. Ejerforeningens medlemmer kan individuelt frit vælge, hvilken brugsretsaftale de ønsker at tiltræde jf. betingelserne anført under 2, men man kan kun skifte mellem de to brugsretsaftaler én gang pr. år og med de i udlejningsaftalen fastsatte varsler.

2 Den nye ejer af Driftsselskabet indtræder fuldt og helt i den tidligere ejers pligter og rettigheder i henhold til basisbrugsretsaftalen og der er enighed om, at brugsretsvederlaget for basisbrugsretsaftalen pr. 1. april 2011 andrager kr. 1. BRUGSRETTEN Den udvidede brugsret, som Ejerforeningens medlemmer opnår i medfør af nærværende udvidede brugsretsaftale, vil pr. tidspunktet for underskriften af udlejningsaftale med DRIFTSSELSKABET bestå af følgende: 1. Fri adgang til badeområdet for det antal personer boligen er indrettet til (6/8). 2. Fri adgang til wellness for det antal personer boligen er indrettet til (6/8). 3. Fri adgang til legeområder for det antal personer boligen er indrettet til (6/8). 4. Fri adgang til fitnessområdet for det antal personer boligen er indrettet til (6/8). 5. Fri adgang til 18 hullers links golfbane for 2 personer pr. hus, forudsat de pågældende personer har DGU medlemskab. 6. Adgang for yderligere 2 personer pr. hus til 18 hullers links golfbane til halv green fee, forudsat de pågældende personer har DGU medlemskab og forudsat, at disse spiller i samme bold som en eller begge personer anført under pkt Fri adgang til pay and play golfbane for 2 personer pr. hus. 8. Adgang for yderligere 2 personer til pay and play golfbane for halv green fee og forudsat de pågældende personer spiller i samme bold som en eller begge personer anført under pkt Fri adgang til boldautomat (eller tilsvarende løsning) på driving range for 2 personer, dog maks. én gang pr. dag pr. person. 10. Udstedelse af 2 personlige VIP medlemskort pr. feriebolig som giver ejerne a. fortrinsadgang til de i denne aftale nævnte faciliteter foran alle andre, såfremt der er tæt på fuld belægning på en facilitet (dette gælder dog ikke adgang til golfbanen, såfremt der etableres en ordning med tidsbestilling via GolfBox, ligesom det heller ikke gælder i de særlige tilfælde, hvor faciliteten undtagelsesvis er lukket jfr. 8 om company days mv.). b. varierende rabatter ved køb af ydelser og varer på DRIFTSSELSKABET. c. 25 % rabat ved leje af boliger på de øvrige ferieresorts under Driftsselskabet (ophører selvsagt, hvis DRIFTSSELSKABET på et tidspunkt måtte udgå af Driftsselskabet).

3 d. årlig invitation til deltagelse i VIP arrangementer på DRIFTSSELSKABET. 11. Mulighed for medlemskab af Rømø Golfklub til reduceret pris. Den vederlagsfrie brug omfatter maksimalt det antal personer, som er anført ovenfor for så vidt angår pkt. 1-4 (6 henholdsvis 8 personer) og for så vidt angår pkt. 5-9, 2 personer. Dagsgæster, som måtte besøge ferieboligejeren, kan ikke anvende faciliteterne vederlagsfrit. For perioder, hvor den enkelte feriebolig er udlejet, er ferieboligejeren i tilfælde af høj belægning uberettiget til selv at benytte faciliteterne, uanset til hvilket antal personer ferieboligen er udlejet. For udstedelse af billetter til faciliteterne 1-4, jf. ovenfor, til ferieboligens ejer og dennes private gæster, betaler ferieboligejeren et gebyr på kr. 10,00 pr. billet. Gebyret opkræves kvartalsvis ved modregning i vederlaget for DRIFTSSELSKABET s udlejning af ferieboligen. Gebyret kan reguleres efter nettoprisindekset efter retningslinjerne anført i pkt. 3. Billetterne er gældende i den periode, hvor det enkelte ophold er reserveret til ejerens eget brug. For så vidt angår anvendelse af golfbanen udstedes 2 adgangskort til ejeren af ferieboligen. Såfremt disse adgangskort anvendes af andre end ejeren eller dennes ægtefælle, er det en betingelse for spil på såvel pay and play banen som 18 hullers banen, at den pågældende gæst forinden registrerer sig i receptionen og der modtageren green fee kupon. Der erlægges et gebyr for green fee kuponen på kr. 10 pr. spiller. Green fee kuponen er gældende i den periode, hvor det enkelte ophold er reserveret til den pågældende registrerede gæsts eget brug. Registreringsgebyret kan reguleres efter nettoprisindekset efter retningslinjerne anført i pkt. 3. Ved evt. gentagen overtrædelse af registreringspligten kan DRIFTSSELSKABET fratage ejeren af ferieboligen retten til at lade kortene anvende af andre end ejeren selv og dennes partner/ægtefælle. Øvrige faciliteter i feriecentret ud over de, der specifikt er anført ovenfor, kan kun anvendes af Ejerforeningens medlemmer mod betaling af sædvanlig entre, indskud m.v. Entre, indskud m.v. fastsættes til enhver tid af ejeren af faciliteterne. Det præciseres således, at nærværende aftale alene giver vederlagsfri adgang til ovennævnte faciliteter, men ikke til de øvrige faciliteter, som forefindes på centret, f.eks. bowlingbanen, minigolfbane o. lign., idet medlemmer med VIP kort dog kan få varierende rabatter ved køb af adgang til disse faciliteter. 2. BETINGELSER - UDLEJNING OG LEJERE Det er en betingelse for at kunne vælge nærværende udvidede brugsretsaftale, at ejeren indgår en udlejningsaftale med DRIFTSSELSKABET for så vidt angår ejerens feriebolig.

4 Brugsretten til ovennævnte faciliteter kan således alene anvendes af ejerforeningens medlemmer og disses private gæster i medfør af nærværende aftale, jf. ovenfor, når der er indgået en udlejningsaftale med DRIFTSSELSKABET, jfr. vedlagte standard udlejningsaftale udarbejdet af DRIFTSSELSKABET og Ejerforeningen. 3. BRUGSRETSVEDERLAG Der forefindes 3 boligtyper på feriecentret: 1. Type A/6 på ca. 110 m2, indrettet til i alt 6 personer (inkl. sovesofa) 2. Type A/8 på ca. 110 m2, indrettet til i alt 8 personer (inkl. sovesofa og udtræksseng) 3. Type B på ca. 95 m2, indrettet til i alt 6 personer (inkl. sovesofa) Ferieboligejeren bestemmer selv, hvilket antal sengepladser ferieboligen ønskes indrettet til og præciserer dette ved indgåelse af udlejningsaftale med DRIFTSSELSKABET. I relation til nærværende brugsretsaftale og betaling af vederlag kan en 8-personers bolig ikke efterfølgende ændres ved en reduktion af sengepladserne. Brugsretsvederlaget er det beløb, som den enkelte ejer af ferieboligen skal betale DRIFTSSELSKABET for, at ferieboligejeren og dennes private gæster kan anvende faciliteterne. Brugsretsvederlaget for basisbrugsretsaftalen andrager pr. 1. april 2011 kr inkl. moms uanset ferieboligtype. Brugsretsvederlaget for den udvidede brugsret i henhold til nærværende aftale andrager pr. 1. april 2011 kr inkl. moms pr. feriebolig indrettet til 6 personer. Brugsretsvederlaget for den udvidede brugsret i henhold til nærværende aftale andrager pr. 1. april 2011 kr inkl. moms pr. feriebolig indrettet til 8 personer. Brugsretsvederlaget betales kvartalsvis forud, første gang fra den 1. april 2011 at regne for perioden 1.4 til 30.6, herefter 1.7 til 30.9 osv. Brugsretsvederlaget kan ikke ændres i aftaleperioden, jfr. nedenfor og er således fastlagt på forhånd i hele aftalens løbetid. Det er dog aftalt, at brugsretsvederlaget reguleres hvert år den med udviklingen i nettoprisindekset. Første gang regulering finder sted, er den Pr. dette tidspunkt forhøjes brugsretsvederlaget med udviklingen i nettoprisindekset for oktober måned 2012 sat i forhold til oktober Herefter reguleres brugsretsvederlaget hvert år efter samme princip.

5 Måtte indekstallet ikke længere blive beregnet, anvendes et tilsvarende indeks, eller hvis et sådant ikke findes, reguleres brugsretsvederlaget efter principper, der modsvarer ovennævnte beregning. Herudover er DRIFTSSELSKABET berettiget til at regulere brugsretsvederlaget med 50 % af alle stigninger i offentlige skatter og afgifter, der vedrører driften af de faciliteter, hvortil Ejerforeningens medlemmer har brugsret. En sådan stigning gennemføres med virkning fra tidspunktet for skatternes og afgifternes ikrafttræden. Som udgangspunkt anvendes skatter og afgifter pr. 1. april Alle beløb, som betales i medfør af nærværende aftale, er inklusive moms. Alle beløb som ikke betales rettidigt i medfør af nærværende aftale, forrentes med 1,2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen at regne og indtil betaling finder sted. Af administrative årsager er det mellem DRIFTSSELSKABET og Ejerforeningen aftalt, at DRIFTSSELSKABET opkræver den enkelte ferieboligejers andel af Ejerforeningens samlede brugsrets-vederlag, således at Ejerforeningen undgår at skulle administrere disse indbetalinger. DRIFTSSELSKABET kan dog på et hvilket som helst tidspunkt kræve, at Ejerforeningen selv opkræver brugsretsvederlagene hos de enkelte ejere af ferieboligerne og derefter betaler det samlede vederlag til DRIFTSSELSKABET. For så vidt angår ferieboliger, der tilhører DRIFTSSELSKABET, betales der ikke brugsretsvederlag for disse. Denne forpligtelse indtræder først efter salg af disse ferieboliger. 4. IKRAFTTRÆDEN Nærværende aftale træder i kraft med virkning fra 1. april AFTALENS OPHØR Det er aftalt, at nærværende aftale løber indtil den 01. april 2104 (93 år), hvorefter den på ny skal genforhandles. I denne periode er aftalen således gensidig uopsigelig og kan ikke af nogen af parterne bringes til ophør, ligesom den kun kan ændres, såfremt der er hjemmel hertil i selve aftalen eller parterne aftaler det. 6. OVERDRAGELSE TIL TREDJEMAND DRIFTSSELSKABET Centerbygning 20/ P/S, er berettiget til med respekt af nærværende aftale at overdrage center- og golffaciliteterne (helt eller delvist) til tredjemand, alternativt lade tredjemand forpagte/bestyre disse.

6 Ejer er derfor berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i medfør af denne aftale til en kommende ny ejer/forpagter/bestyrer af faciliteterne. Når dette har fundet sted, er DRIFTSSELSKABET herefter i enhver henseende frigjort fra nærværende aftale helt eller delvist. Ovennævnte tredjemand indtræder herefter i alle rettigheder og forpligtelser i relation til Ejerforeningen og de enkelte ferieboligejere. Meddelelse om overdragelsen skal ske til Ejerforeningens formand ved anbefalet skrivelse inden overdragelsen kan træde i kraft. Ejerforeningen er uberettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i medfør af nærværende aftale til tredjemand. 7. CENTER- OG GOLFFACILITETERNES VEDLIGEHOLDELSE MM DRIFTSSELSKABET forpligter sig til løbende at sikre, at faciliteterne fremstår i vel vedligeholdt stand og overholder alle myndighedskrav og eventuelle påbud. For så vidt angår 9 hullers golfbanen, vil denne ligeledes blive anvendt af DRIFTSSELSKABET til udlejning til såkaldte pay and play spillere. Det kan derfor ikke forventes, at denne bane vil have en vedligeholdelsesmæssig standard, som en 18 hullers golfbane, der alene anvendes af klubspillere. DRIFTSSELSKABET afholder alle udgifter, som vedrører driften af faciliteterne, herunder eventuelle udgifter til livredning og opsyn. Herudover betaler DRIFTSSELSKABET alle udgifter til forbrug af vand, varme, el m.v. 8. ÅBNINGSTIDER M.V. DRIFTSSELSKABET er efter nærmere drøftelse heraf med Ejerforeningen berettiget til at udarbejde et ordensreglement vedrørende anvendelse, benyttelse og åbningstider for faciliteterne, herunder badeområde og golfbane. Dette ordensreglement må ikke stride mod nærværende brugsretsaftale, men skal i øvrigt respekteres af Ejerforeningen og dennes medlemmer. Af hensyn til sikkerheden i bade- og wellness området er DRIFTSSELSKABET berettiget til at sætte grænser for det antal personer, som må benytte faciliteterne samtidig. DRIFTSSELSKABET forpligter sig til at holde bade- og wellness området åbent i minimum 8 timer pr. dag, gældende for alle hverdage, søn- og helligdage.

7 DRIFTSSELSKABET kan dog i begrænset omfang i forbindelse med specialarrangementer lukke for adgang til wellness området. DRIFTSSELSKABET er berettiget til at lukke alle faciliteter i indtil 4 uger pr. år for at gennemføre reparationsog vedligeholdelsesarbejder. En eventuel lukning vil primært ske i lavsæsonen, hvor benyttelsen af faciliteterne er mindst og bortset fra akutte situationer, skal lukningen forud varsles til Ejerforeningens medlemmer med 1 måneds varsel. For så vidt angår 18 hullers golfbanen, kan denne alene lukkes for spil, såfremt vejrliget gør dette påkrævet, idet den dog tillige i begrænset omfang kan lukkes ved afvikling af arrangementer (company days o.lign.). For så vidt angår 9 hullers golfbane (pay and play banen) tilstræbes det, at denne holdes åben hele året, medmindre vejrliget nødvendiggør en lukning. 9. ÆNDRING AF FACILITETER DRIFTSSELSKABET er berettiget til efter nærmere aftale med Ejerforeningen at foretage fysiske ændringer af faciliteterne i aftalens løbetid. DRIFTSSELSKABET kan foretage ændringer både hvad angår størrelse, udseende og indretning. Såfremt DRIFTSSELSKABET måtte foretage væsentlige ændringer af de faciliteter, der er til rådighed pr. 1. april 2011, skal brugsretsvederlaget, som betales i medfør af nærværende aftale, genforhandles. Såfremt parterne ikke kan blive enige om det fremtidige brugsretsvederlag, fastsættes dette af en opmand, som udpeges af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Den pågældende opmands afgørelse er bindende for parterne og kan ikke indbringes for domstolene. Ved fastsættelsen af brugsretsvederlaget skal den pågældende opmand tage udgangspunkt i, hvilken betydning en eventuel ændring af faciliteterne har, dels hvilken betydning ændringen har for udlejningen af den enkelte feriebolig og dels hvilken betydning ændringen har for den enkelte ejers faktiske brug af faciliteterne. Kun såfremt opmandens afgørelse medfører en ændring på +/- 20 % eller mere, ændres brugsretsvederlaget i medfør af nærværende aftale. Indtil opmandens afgørelse måtte foreligge, er de implicerede ferieboligejere forpligtet til at betale det oprindeligt fastsatte brugsretsvederlag. Udgiften til opmand deles af parterne med 50 % til hver. 10. OMKOSTNINGER Begge parter afholder egne omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af nærværende aftale.

8 11. EKSKLUSIVITET Nærværende brugsretsaftale er ikke eksklusiv og forhindrer således ikke DRIFTSSELSKABET i at indgå aftale med andre om brug af faciliteterne. Ferieboligejere på DRIFTSSELSKABET, der via udlejningsaftale med DRIFTSSELSKABET har VIP medlemskort, har dog fortrinsadgang til de i nærværende aftale nævnte faciliteter frem for alle andre. 12. TVISTER Alle tvister, som måtte udspringe af nærværende aftale, afgøres ved de almindelige domstole med retten i Esbjerg som værneting. 13. TINGLYSNING Nærværende brugsretsaftale tinglyses servitutstiftende på ejendommene matr. nr Kirkeby, Rømø (centerbygningen) og matr.nr. 149 og 209 Kirkeby, Rømø (golfbanen) med respekt af de nu påhvilende byrder, servitutter og hæftelser, hvorom der henvises til tingbogen. Påtaleberettiget er Ejerforeningen Vestergade 29, Rømø ved dennes bestyrelse samt den til enhver tid værende ejer af de nævnte ejendomme (faciliteter), pt. DRIFTSSELSKABET Centerbygning 20/ P/S. Rømø, den 16. juni 2014 Driftsselskabet Rømø CVR nr Martin Iversen Rømø, den 16. juni 2014 Ejerforeningen Vestergade 29, Rømø På bestyrelsens vegne

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Erhvervslejekontrakt

Erhvervslejekontrakt Erhvervslejekontrakt mellem Bastian I/S Boller Slotsvej 17 8700 Horsens Cvr.nr.: 26532612 og Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring Boligselskabet Domea Horsens Boligselskabet Domea Nr. Snede Skanderborg

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 (2013-01-11) Lejemål nr. 50-8700-xx-2 ERHVERVSLEJEKONTRAKT for lejemål nr. 50-8700-xx-2 Markedsgade/Rosen/Smedelundsgade, 4300 Holbæk Projekt Rosen

Læs mere

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) Formål.

Vedtægter. For. Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn. 1.1 Selskabets navn er Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. ( selskabet ) Formål. Vedtægter For Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a. Navn 1.1 Selskabets navn er "Sønderborg Lystbådehavn A.m.b.a." ( selskabet ) 1 1.2 Selskabet, der har hjemsted i Sønderborg kommune, er et andelsselskab med

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune.

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune. Sammenstilling af forslag til nye vedtægter og gældende vedtægter 30. november 2012 Brugsanvisning: Ensartede bestemmelser er så vidt muligt placeret samme sted i de to kolonner. Hvor det ikke er praktisk

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN Matr.nr. 451 Dybbøl Ejerlejligheder nr. 1 39 Navn, medlemskab, værneting mv. 1 Foreningens navn er EJERFORENINGEN DYBBØLPARKEN og omfatter ejerlejligheder beliggende på ejendommen matr. nr. 451 af Dybbøl.

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 Matr.nr.: 3ab Ejerlejl.nr. 1-10 ANMELDER Ejerlav: Silkeborg bygrunde Advokatfirmaet Advodan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang Ejerlav.: Hvidovre By, Hvidovre Matr.nr.: 14pt, ejerlejlighed nr. 1-144 14b, ejerlejlighed nr. 1-96 Beliggenhed: Næsborgvej 10-88, 2650 Hvidovre Vedtægter for Ejerforeningen Hvidovrevang 1. Navn, hjemsted

Læs mere

Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg.

Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg. Sønderborg den 27 marts 2014. Referat af GENERALFORSAMLING. Torsdag den 27. marts 2014, kl. 1800 Business College Syd(Handelsskolen), Sdr. Landevej 30, Sønderborg. Referent Lars S. Reugboe Antal deltager

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere