MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE"

Transkript

1 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO, R 1. Professor, dr.phil. KRISTOF GLAMANN Direktør CRISTEN HOVGAARD Underdirektør, kaptajn S.C. NYGAARD Direktør, civilingeniør H.J. ESMANN OLESEN Grosserer, direktør KNUD OLESEN*, R 1. Rigsantikvar, professor, dr.phil. OLAF OLSEN* Skibsreder CARL RENTZ-PETERSEN Direktør, cand.jur. TAGE G. SØRENSEN*, R 1. Viceadmiral S.S. THOSTRUP, SK. Skibsfører E. UDBY-HANSEN, R 1. Komiteens sekretær Ekspeditionssekretær i Industriministeriet, cand.jur. E. ASSENS De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. PERSONALE (pr. 1/9 1983) Museumsdirektør: Cand.mag. HANS JEPPESEN Museumsinspektør: Mag.art. HANNE POULSEN Skibsteknisk konsulent: MORTEN GØTHCHE Museumsassistent: ERIK SCHOU ANDERSEN Sekretær: JOHNNA HENDRIKSEN Bogholder: KAYA HANSEN Assistent, museumspædagog: HANNE BESSER Kustoder: SVEND JOHANNESSEN og HANS HENNING JØRGENSEN Ekstrakustode: ALICE VENSLEV Rengøringsassistenter: EDITH CHRISTENSEN og ELNA STAUGARD MORTENSEN Videnskabelig medarbejder: Cand.phil. KÅRE LAURING 231

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG BERETNING FOR ÅRET 1982 Året har været præget af arbejde med de mere langsigtede perspektiver, og derfor indledes beretningen med en omtale af opgaver, som forhåbentlig bliver beretningsstof i de kommende år. På to afgørende områder er museet væsentligt bedre stillet end for blot et par år siden. Takket være en bevilling på 1,55 million kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål kan der i vinteren installeres elektrisk lys i museets permanente udstilling på Kronborg, og ved Forsvarsministeriets beslutning om at afvikle Kronborg Kaserne som militært område, er der skabt mulighed for, at museet kan få opfyldt et andet længe næret ønske om bedre egnede lokaler til magasiner, bibliotek, værksted, kontorer, særudstillinger og foredrag. De to største usikkerhedsmomenter i denne plan er tidspunktet for Forsvarets aflevering af området til en anden myndighed og uvisheden om, hvorvidt det økonomiske grundlag for et sådant»hamskifte«kan etableres. Det er dog mit indtryk, at den almindelige forståelse for søfartshistoriens betydning og for museets vanskelige vilkår, samt Komiteens entydige støtte til planen, vil sikre dens gennemførelse. I det følgende skal der pa mere traditionel vis redegøres for årets gang. Indsamling og registrering Takket være den store kreds af nye og gamle venner har museet også i år modtaget mange gaver. Enkelte af disse erhvervelser er omtalt særskilt andetsteds i denne årbog, og sidst i beretningen er opstillet en fuldstændig liste. Den kulturhistoriske vaerdi af disse kan næppe overvurderes, og museet modtager fortsat og med stor glæde henvendelser herom. 232

3 Souvenirs fra Ny Caledonien. To nautilusskaller udskårne i gennembrudt mønster og forsynet med graverede portrætter i stålstikteknik. Fra et dødsbo på Frederiksberg modtog Handels- og Søfartsmuseet i 1982 gaven som en fornem repræsentant for en type inden for genren sømandssouvenirs. Acquired in 1982, souvenirs from New Caledonia. Two tritons decorated in lattice work and engraved with ladies'portraits For bedre at udnytte det materiale, som allerede er indgået i samlingerne, er der i år indledt en revision af registreringsproceduren og stikordskartotekerne. Dette arbejde vil næppe kunne afsluttes før Bevaring Af museets omfattende skibsportrætsamling er to akvareller blevet udvalgt til restaurering. Det drejer sig om jagten»haabet«udført af Jacob Petersen og»betsy & Susanne«af H.v. Minden. Desuden er fire laveringer (fra omkr ) af Jacob Admiraal blevet rensede og restaurerede. Chefkonservator Bent Hacke fra Kunstmuseernes Fælleskonservering har givet en samlet vurdering af malerisamlingens beva- 233

4 ringstilstand, som sammenholdt med den»trangsrækkefølge«, der allerede er udarbejdet i samarbejde med chefkonservator Ole Alkjærsig fra Nationalmuseets Farvekonservering giver et solidt grundlag for de kommende års prioritering af malerikonserveringsopgaverne. En deponeringsaftale med Udenrigsministeriet vil også forbedre enkelte værkers bevaringstilstand, da ministeriet har givet tilsagn om at betale de hermed forbundne restaureringsudgifter. På længere sigt er det dog ganske afgørende, at museet sikres bedre egnede magasiner, for kun herved kan man begrænse de fremtidige konserveringsudgifter. Det er som bekendt bedre at forebygge end at helbrede. Formidling Museets mest omfattende udstillingsarrangement var»helsingør Værft gennem 100 år«, som i tiden 26/2-1/10 kunne ses på Kronborg. Sidst på året kunne de besøgende glæde sig over en mindre særudstilling om Krydstoldvæsenet, produceret af Toldmuseet. Besøgstallet blev i år , og hermed lidt mindre end foregående år. Samme tendens ses hos de fleste danske museer. En god sommer giver sjældent høje besøgstal. Til gengæld har stadig flere skoleelever besøgt museet som led i undervisningen, og mange har udnyttet det tilbudte opgavemateriale. I efteråret præsenterede museet desuden»maritime Souvenirs«i Sparekassen SDS-afdeling i Prøvestenscentret - et af Helsingørs største indkøbs- og boligområder. Til den udadrettede virksomhed hører også de talrige faglige forespørgsler, tegnings- og fotobestillinger. I år blev det til 137 stk., som affødte korrespondance, og dertil kan lægges omkr. 200, der er besvaret telefonisk. Endvidere holdt Hanne Poulsen den 20/3 foredrag på Goteborgs Sjofartsmuseum i anledning af, at en samling af gallionsfigurer af rederiet Nordstiernan A/B blev deponeret og opstillet på museet. Det drejer sig om den store samling af gallionsfigurer, der indtil 234

5 1938 hørte hjemme på Skagens Hotel. Hans Jeppesen har den 5-6/7 været gæstelærer på Askov Højskole ved et sommerkursus med temaet»kunst og Museer«. Organisation og samarbejde For at forbedre den interne forretningsgang og kommunikation er der udarbejdet en ny nøgle til det administrative arkiv, regler for behandling af foto- og tegningsbestillinger og et skema, som anvendes ved midlertidig flytning af udstillede genstande. I samarbejde med museets revisor er der desuden introduceret en ny kontoplan. De månedlige personalemøder er genoptaget, og et underudvalg, som har beskæftiget sig med sikring og sikkerhed, har givet forslag til både mere omfattende forbedringer og til ændringer, som umiddelbart kan gennemføres. Mandag den 10/5 foretog det samlede personale en studietur og ekskursion til Vikingeskibshallen. Efter forevisning af museet og samtaler med kolleger var der arrangeret sejlads på Roskilde fjord med Nordlandsbåden»Rana«. Den 1/7 fratrådte Hans Jeppesen som formand for Statens Museumsnævn, og det eneste tillidshverv, som videreførtes, var medlemsskabet af den af Kulturministeriet nedsatte arbejdsgruppe, der siden har afleveret forslag til en ny museumslov. Først på sommeren blev Hanne Poulsen valgt til formand for museumsrådet for Frederiksborg amt, og samtidig overtog Hans Jeppesen pladsen efter Hanne Poulsen i Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. I dagene 31/8-3/9 var Handels- og Søfartsmuseet vært ved de nordiske maritime museers 9.arbejdsmøde, som denne gang afholdtes i Svendborg. En bevilling af Kulturministeriets tipsmidler sikrede, at programmet kunne gennemføres. Som kursussekretær fungerede Kirsten Rex Andersen, Roskilde. Museets personale har i øvrigt deltaget i følgende kurser: Dansk kulturhistorisk museumsforenings formidlingskursus 3-5/3, Hanne Poulsen og Hanne Besser, 235

6 16-18/4, Hanne Poul Dansk Maritimhistorisk Konference sen og Hans Jeppesen, Foreningen af Danske Kunstmuseers årsmøde og kursus 23-25/8, Hans Jeppesen og Hanne Besser, Fagligt orienteringsmøde 17-19/11, Hans Jeppesen og Hanne Poulsen. Personale Ved konservator Christian Nielsens død den 12/8 mistede museet en enestående medarbejder. Da en efterfølger ikke kunne ventes at have samme brede erfaring og indsigt, blev konservatorstillingen delt på to personer, således at arkitekt m.a.a. Morten Gøthche på honorarbasis viderefører rådgivninger til restaureringsinteresserede fartøjsejere i samarbejde med en museumsforvalter, som i øvrigt har den almindelig vedligeholdelse af bygninger og samlinger som sit arbejdsområde. Museumsforvalterstillingen blev først besat i begyndelsen af Blandt de timelønnede medarbejdere har Alice og Dan Venslev virket som ekstrakustoder, og Maria Ekberger som studentermedhjælp. To ønsker er blevet til realiteter, og for adskillige af museets ansatte har 1982 været præget af drøftelser, møder, mindre undersøgelser og vurderinger af hidtidige arbejdsformer for at forberede de ændringer, som i de kommende år vil forøge mulighederne for at gøre Handels- og Søfartsmuseet mere vedkommende og tilgængeligt for nutidens besøgende, samt sikre bevaringen af denne enestående del af vor maritime kulturarv. 236

7 SAMLINGEN FRA PASTOR OLAF KURE I ASSENS ( ) Hver gang museet gennem årene har arvet et arkiv fra en shiplover, er museets egne samlinger blevet rigere, men samtidig betyder det, at vi har mistet endnu en af vore værdifulde kontakter ude omkring i landet. Gennem mange år har museet, danske søhistorikere og et stort antal privatpersoner haft forbindelse med pastor Kure i Assens. Her kunne man med usvigelig sikkerhed få oplysninger om danske sejlskibe og motorsejlere fra 1860 og op til vor egen tid. Olaf Kure var født på Bornholm Hans far var lærer, men hjemmets to drenge var stærkt draget mod søfarten og førte lister over skibsankomster til havnen i Neksø. Broderen Asger blev skibsfører, mens Olaf blev teolog. Hans interesse for børn og unge og hans udlængsel blev på een gang imødekommet ved, at han blev huslærer for forfatteren Knud Andersens børn, da familien boede på Tenerife. Som student fotograferede Kure de sidste store sejlskibe i Københavns havn, men det var først, da han i 1939 kom til Assens som kapellan, at han systematiserede sin indsamling af oplysninger om skibe bilagt billeder. Samlingen blev forøget ved samarbejde med lods Gruelund, Alfred Rosendahl, Jens Malling, F. Holm-Petersen og Kaj Lund. Olaf Kure fotograferede selv de skibe, han så i Assens og i de mange andre danske havne, som han besøgte på sommersejladser med sin skibsførerbror. Olaf Kure havde testamenteret sit arkiv til Handels- og Søfartsmuseet. Han var selv klar over, at fremmede kunne have svært ved at finde rundt i hans kasser, æsker, albums og stilehefter, og i sit otium udarbejdede han registre og nøgler til samlingen. Efter Kures død i september 1981 gennemgik og registrerede H. Erhardt Clausen hele samlingen, og i maj 1982 kunne museet hente et mindre vognlæs i Assens bestående af skibsbilleder, navnebrætter, kartotekskasser med kort samt et tusindtal af fotografier og udklip. Også mange bøger, især danske og udenlandske skibslister, modtog vi. 237

8 Sejlskib med ilagt motor»vika«af Bandholm fotograferet i Assens havn 1951 af Olaf Kure. Skibet havde ført en omskiftelig tilværelse, efter at det i 1884 var blevet søsat i Aarhus som skonnert»sara Marie«. I 1962 blev»vika«ophugget i Bandholm. Sailing boat with engine. The Vika of Bandholm, photographed in Assens harbour in 1951 by Olaf Kure. It had a varied career after its launching in Aarhus in 1884 as a schooner, the Sara Marie. Broken up in 1962 in Bandholm. Arkivmaterialet omfatter mange tusinde sejlskibe og motorsejlere, hovedsagelig danske. Oplysningerne omfatter rigning, byggested, størrelse målt i brt., ejer, skibsnavn, hjemsted, navneskift, omrigning og ombygning samt priser. Med sin aldrig svigtende interesse for næsten blev Kure ikke træt af at fortælle om de menneskelige relationer, der lå bag de ofte særprægede skibsnavne. I 1954 kunne Olaf Kure forære Assens Sømandsforening et illustreret register over skibe, der gennem 400 år havde haft tilknytning til Assens. 238 Ellers havde Kure ingen intentioner om at bearbejde og udgive

9 sit materiale. Men takket være hans minutiøst udførte registrering af de små skibe og hans store hjælpsomhed har mange draget nytte af hans viden ved udarbejdelse af egne værker. Endnu flere vil få glæde af Kures arkiv, efter at det nu er kommet til Handels- og Søfartsmuseet. Hanne Poulsen Summary From the deceased clergyman Olaf Kure in Assens, a little town at Funen the Maritime Museum inherited all his files with information about small Danish sailing crafts collected during the most of his lifetime supported by photographs, papercuts, watercolours, nameboards and books. 239

10 OV] ( ) ^DT I forsommeren 1982 mistede Handels- og Søfartsmuseet en anden af sine gode venner. Knud Fredfeldt voksede op i kvarteret omkring Københavns Sydhavn, og havnen var det sted, hvor drengen helst opholdt sig. Han tegnede skibene, der lå her, og de ældste billeder i hans samling af fotografier havde han taget år gammel med sit første boxkamera. Det var billedet afskibet, der hele livet skulle være det væsentlige i Fredfeldts maritime interesse. Snart satte han sig det mål at få billeder af helst alle sejlende damp- og motorskibe i den danske handelsflåde. Under det senere samarbejde med andre danske shiplovers lånte Fredfeldt fotografier af ældre skibe, disse affotograferede han, og aftrykkene byttede han bort mod andre billeder. Hvad der begyndte som en privat hobby, blev udviklet og sat i system til glæde ikke alene for danske shiplovers, men også for Handelsog Søfartsmuseet, der for ca. tyve år siden kom med i samarbejdet. Fredfeldt sørgede for, at museet til sit billedkartotek fik et fotografisk aftryk af alle nye skibe og lånte vore gamle fotografier til affoto- 240

11 grafering. Når gamle billed- og negativsamlinger kom for dagens lys, var det Fredfeldt, der formidlede aftryk til interesserede og til museet. Den sidste store tjeneste, Fredfeldt gjorde os, var at kopiere 350 glasplader, sorn vi havde lånt af skibsfotograf Rasmussen i Odense. Også erhvervene, der i opgangstider ikke altid har følt sig kaldet til at registrere data og bevare historiske minder, søgte og fik hjælp af Fredfeldt. Og denne hjælp blev påskønnet. Med skibe fra D/S Dansk-Fransk fik han tre rejser til Congo. Nu var dog også hans arbejde for skibsadoptionen kommet ind i billedet. I næsten 40 år var Fredfeldt lærer på Frederikssundvejens Skole, og da tanken om at skoleklasser kunne adoptere større skibe i handelsflåden skulle realiseres, blev Fredfeldt det naturlige bindeled mellem skolen og rederiet. Ved siden af skibene omfattede Fredfeldt sine elever med stor kærlighed. Når han i skoleferierne aflagde sine velkomne besøg heroppe, endte han altid med at tale om sine elever, hvor han i selv det værste bøllefrø så en positiv mulighed. Vi, der her på museet kendte Knud Fredfeldt, føler, at vi langt fra er de eneste, der har lidt et stort tab ved hans alt for tidlige bortgang. I overensstemmelse med Knud Fredfeldts ønske overtog Handels- og Søfartsmuseet hans store samling af skibsnegativer og tilhørende aftryk. Aftrykkene er samlet i bind efter rederi, og da museets egen billedsamling er indordnet alfabetisk efter skibstype, har disse albums vist sig at være til stor nytte i vort daglige arbejde. Ialt omfatter Fredfeldts samling ca. 120 større og mindre albums, et livsværk som museet er meget taknemmelig over at modtage. Hanne Poulsen Summary For several decades Knud Fredfeldt a teacher took photographs and collected old pictures of Danish steam and motorvessels, thereby assisting the Maritime Museum very much. After his death in 1982 his huge collection of negatives and prints contained in 120 albums was donated to the Museum, where it is considered a very important addition to the collections. 241

12 GAVELISTE FORARET 1982 (supplement til de i årsberetningen omtalte gaver) Diverse Hans Chr. Andersen, København: maleri afbark»j.j. Lotz«udført af W.H. Yorke; Asg. Bregnhardt, København: model af linieskibet»fredericus Quartus«; Mads K. Boye, Vordingborg: flaskeskibsmodel af skonnert»vigilant«af St. Croix; TomH. Christensen, Køge: 1 stk. jernbeton fra skib af beton; Danmarks Skib splatte, Søborg: skibsplatte nr. 12; Fredericia Museum, Fredericia: arkivalier vedr. N. V.F.Jørgensen; Mogens Friis, Hellerup: to konkylier med indgraverede kvindeportrætter; skibsingeniør Finn Frydensberg, Frederikshavn: sejltegning til 3-m skonnert»hans«og generalarrangementstegning af M/S»Hans Hedtoft«; fru Tove Hagstrøm, København, sømandssouvenir hjemtaget fra England: flaske med Kristi marterredskaber; bibliotekar Peter Heiberg, Fredensborg: rederiflag for Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab; læge Torben Heiberg, Fredensborg: arkivalier vedr. kaptajn Hans Chr. Christensen; Helsingør Værft: forskelligt skibsbygningsværktøj; Industriministeriet: arkivalier; fru Helga Jessen, Rudkøbing: maleri af S/S»Taarnborg«udført af E. Thomsen; Viggo Jørgensen, Helsingør: 2 nittehamre, 1 stemmemaskine, diverse mejsler, 1 pose smedenitter, bor etc.; Kongelige Grønlandske Handel: førstedagskuverter med årets grønlandske frimærker; paster 0. Kure: arkivmateriale (se nærmere s. 237); Morsø Lokalhistoriske Arkiv: medlemsberetning til lystsejlere 1873; revisor Gerh. Møller-Nielsen, Slagelse: arkivalier vedr. skibsfører H. Olsen, Helsingør; Fr. Nielsen, Haslev: en ikke udfyldt søpasformular fra Frederik VIFs tid; fru Else Sommer Petersen, Frederiksberg: et sæt konstruktionstegninger til 3.mst. stålbark samt en taklet model udført af giverens mand efter tegningerne; Aalborg Værft A/S: tegninger og fotos af M/S»Ove Skou«samt arrangementstegninger til krydstogtskibet M/S»Tropicale«. Fotogaver Maskinchef Paul Bell, Korsør; gymnastiklærer Ellen Boldsen, Helsingør; Tom H. Christensen, Køge; arkitekt, m.a.a. Bo Cock-Clausen, Hellerup; Dragør lokalhistoriske arkiv, Dragør; Svend Elmquist, København; fru Ellis Fredfeldt, Vanløse; Svend Hacke, Helsingør; P. Høy bye, Søby; pastor Olaf Kure, Assens; kaptajn Kaj Lund, København; M.C. Mullertz, Se. Croix; Nakskov Skibsværft, Nakskov; ingeniør K.V. Nielsen, Helsingør; fr. K. Persson, Kvistgård;, lærer Palle Petersen, Måløv; Jens Emil Riedel, Helsingør; Erik A. 242

13 Ronnbergjr., Rockport; Henry Chr. Simonsen, Valby; Søværnets Materielkommando, Holmen; Erik Weinreich, Kalundborg; fhv. inspektør R. Wiese, København; C. Major Wright, London; Aalborg Værft A/S, Aalborg. Boggaver Lærer Ove Bak, Ranum; K. Clausen, Wilheimshaven; Svend Elmquist, København; skibsingeniør Finn Frydensberg, Frederikshavn; Børge E. Hansen, Fanø; professor Reimar Hansen, Berlin; Helsingør Værft, Helsingør; fru Elisabeth Henningsen, Helsingør; dr.phil. Henning Henningsen, Helsingør; søfartshistoriker F. Holm-Petersen, Troense; Høst & Søns Forlag, København; fil.dr. Sam Owenjansson, Bromma; pastor Olaf Kure, Assens; Bror Kruuse, Faaborg; Rolf Larsen, Åbenrå; mag.art. Peter Ludvigsen, Aalborg; Maskinmestrenes Forening, København; Bo Nielsen, Fredensborg; Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo; Det norske Veritas, Oslo; ErikA. Ronnbergjr., Rockport; skibsinspektør Søren Thorsøe, Allerød. 243

14 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1982 Indtægter Indtægt ved forevisning 35Q 284 Statens tilskud j Private bidrag ifølge specifikation Renter Fortjeneste ved salg af Søhistoriske Skrifter, kort, billedbøger, postkort m.v Tilskud til specialopgaver n Kr Udgifter Administration og drift: Lønninger, honorarer, pensionsudgifter m.m Renholdelse af lokaler Opvarmning og lys Kontorhold og diverse Kørsel og transport 5213 Assurance og ATP Museets samlinger: Nyerhvervelser og opstillinger m.v Afskrivninger: Inventar Overskud overført til kapitalkonto Kr

15 STATUS PR. 31. DECEMBER 1982 Aktiver Likvide midler: Kassebeholdning Den Danske Bank Udestående fordringer Beholdning af kataloger, farvepostkort, skibstallerkner, bøger m.v Mellemregning med Generalkonsul L.O.G. Amundsens gave 0 Inventar: Saldo pr. 1. januar Tilgang - afgang Afskrivning ifølge driftsregnskab Samlingen: Saldo pr. 1. januar Nyerhvervelser og opstillinger m.v Modtagne genstande m.v Kr Passiver Diverse kreditorer: Diverse!- 460 A-skat Omkostninger og feriepenge Merværdiafgift 94 Forudmodtaget statstilskud Kapitalkonto for museet: Saldo pr. 1. januar Nyerhvervelser og opstillinger m.v Modtagne genstande m.v Overskud ifølge driftsregnskab Kr

16 Specifikation af private bidrag 1982 BP Olie-Kompagniet A/S 300 Concord-Line A/S 500 Dampskibsselskabet Hafnia's Fond 500 Danmarks Rederiforening Den Danske Bank A/S De Danske Sukkerfabrikker Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark Helsingør Kommune J.C. Hempels Legatfond Holdingsaktieselskabet Dannebrog A/S Kjøbenhavns Handelsbank Kryolitselskabet Øresund A/S Magasin du Nord's Fond Rederiet Mercandia 500 Nordtramp I/S j Q00 Privatbanken A/S Det Store Nordiske Telegraf-Selskab 200 Gerda og Victor B. Strands Fond A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S Dampskibsselskabet Torm 250 Wm. Vetts Fond A/S Det Østasiatiske Kompagni Kr! De efter 1. januar 1983 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab. Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret. København, den 18. februar EIGIL BRUHN statsaut.revisor BJARNE HANSEN statsaut.revisor 246

17 GENERALKONSUL L.O.G. AMUNDSENS GAVE DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1982 Indtægter Renter af obligationer Renter af bankindestående _ Kr Udgifter Depotgebyrer 236 Overskud overført til kapitalkonto Kr STATUS PR. 31. DECEMBER 1982 Aktiver Likvide midler: Den Danske Bank Obligationer (kostpriser): kr. 12% Dansk Statslån 1983 I (kursværdi : kr.) Kr Passiver Mellemregning med museet 0 Kapitalkonto: Saldo 1. januar Kursgevinst udtrukne obligationer Overskud ifølge driftsregnskab Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret. København, den 18. februar EIGIL BRUHN statsaut.revisor BJARNE HANSEN statsaut.revisor 247

18 ARKITEKT J. FRIIS-PEDERSENS ARV DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1982 Indtægter: Provision ved salg af bogen Sejlskibe Indvundne renter Fortjeneste ved salg af bøger og plakater Kr Udgifter: Gebyrer Revisor Overskud overført til kapitalkonto Kr~ STATUS DEN 31. DECEMBER 1982 Aktiver: Likvide midler: Den Danske Bank Obligationer (kostpriser): kr. 12% Krf.Danmark Alm. Real 64.s kr. 12% Krf.Danmark Alm. Real 63.s (kursværdi andrager 31 / : kr.) Pantebreve (arvebeløb): kr. 16% pantebreve i matr.nr. 23 ey, Lyngby kr. 9% pantebreve i matr.nr. 23 ey, Lyngby Udlæg vedrørende projektering belysningsanlæg i museets lokaler Tilgodehavende merværdiafgift 0 Beholdning af bøger Kr Passiver Skyldige omkostninger Kapitalkonto: Saldo 1. januar Kursfortjeneste afdrag på pantebreve Overskud ifølge driftsregnskab Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret. København, den 18. februar EIGIL BRUHN statsaut.revisor BJARNE HANSEN statsaut.revisor 248

19 [ANDELS- OG SØFARTSMUSEETS PUBLIKATIONER M.M. Af serien Søhistoriske Skrifter kan fås: VI. VII. Jørgen H.P. Barfod: DANMARK-NORGES HANDELSFLÅDE (1967). Bogladepris kr. 34,50. Christian Nielsen: DANSKE BÅDTYPER (1973), nu i 4. oplag. Boglad ep ris kr. 165,00. VIII. Niels Truslew: SKIBE I SØEN 1805 (1979). Bogladepris kr. 187,70. IX-XI. SEJLSKIBE, opmålt, tegnet og fotograferet afjens Friis-Pedersen I: Danskbyggede træskibe (1980); II: De sidste i Grønlandsfarten (1981); III: Nordiskefartøjer (1982). Bogladepris pr.bind kr. 295,00 XII. Henning Henningsen: SØMANDEN OG KVINDEN. Et kapitel af sømandslivet i sejlskibstiden (1981). Bogladepris pr. bindkr. 134,00. Hanne Poulsen: GALLIONSFIGURER OG ORNAMENTER på danske skibe og i danske samlinger (1976). Bogladepris kr. 200,85 (nedsat). Samme bog i engelsk oversættelse: FIGUREHEADS AND ORNAMENTS on Danish Ships and in Danish Collections (1977). Bogladepris kr. 106,00 (nedsat). SØHISTORISK BILLEDBOG. 150 dejlige billeder i sort/hvidt og i farver fra museets righoldige samlinger. Dansk og engelsk tekst. - Medlems- og bogladepris kr. 15,00. Museets smukke, efterhånden klassiske PLAKAT, tegnet 1948 af Sikker Hansen og litograferet i 11 farver. - kr. 10,00. Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, inklusive den nugældende moms. Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør. (Tlf ). 249

20 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER BERETNING FOR Selskabets årlige generalforsamling 1983 fandt sted den 11. august 1983 i Erik af Pommerns Kammer på Kronborg. Formanden, museumsdirektør Henning Henningsen bød velkommen. Til dirigent valgtes stadsbibliotekar E. Buch Vestergaard. Derefter aflagde formanden følgende beretning:»atter i år har vi ligesom i 1982 henlagt generalforsamlingen til om aftenen, da vi har på fornemmelsen, at tidspunktet for mange af vore medlemmer passer bedre end om eftermiddagen. Jeg byder på selskabets vegne alle de fremmødte venner hjertelig velkommen. Om selskabet kan jeg oplyse, at medlemstallet pr. dato ligger på 1498, hvoraf de 85 er livsvarige. Dette er en lille tilbagegang siden sidste år, da der var 1518 medlemmer. Det har desværre været nødvendigt at slette en del restanter. Formanden plejer i sin beretning gerne at omtale selve museets aktiviteter og forhold med nogle ord, da dette selvfølgelig interesserer medlemmerne i høj grad. Jeg har aftalt med museets direktør, Hans Jeppesen, at han, der er langt nærmere til det end jeg, overtager dette hverv og bagefter fortæller os, dels om hvad museet har bedrevet i det forløbne år, og dels om hvilke planer og ønsker man har og håber at kunne få opfyldt i den nærmere fremtid. Som De ved, har selskabet for et par år siden begyndt udsendelsen af to serier Maritim Kunst som afløser af den populære kompasplatteserie. Først og fremmest Pokalserien fremstillet af Holmegaards Glasværk i typen Wellington med indslebne fremstillinger af ældre skibstyper efter tegning af Per Bøgh. I 1981 udsendtes Kinafarerpokalen med afbildning af fregatten»norge«, og i 1982 kom Ostindiefarerpokalen, visende fregatten»oldenborg«. I år udsendes Vestin- 250

21 diefarerpokalen, prydet af hukkertfregatten»friderica«. Dernæst Kalkmaleri-fliseserien med gengivelser i farver efter middelalderlige skibsfremstillinger i danske landsbykirker. Fliserne 1981 og 82 gengav skibe fra Højby kirke, og flisen 1983, som er i arbejde på Den kgl. Porcelainsfabrik, vil vise Harald Hårderådes skib fra Skamstrup kirke. Disse to serier er af højeste karat, hvad enhver, der har set dem, kan bekræfte. Desværre er de ikke blevet den succes, vi havde regnet med. Jeg kan på selskabets vegne anbefale Dem at købe dem til Dem selv eller bruge dem som gaver, ikke mindst ved jubilæer og andre større begivenheder. De penge, vi tjener på salget, vil komme selskabet og derved museet til nytte. Som De sikkert husker, har skattemyndighederne bevilget selskabet fritagelse for beskatning af fortjenesten. Af gaver fra selskabet til museet i det forløbne år kan foruden årbogen, som jo er og altid har været den største gave, nævnes, at det har givet en sum som erkendtlighed i forbindelse med erhvervelsen af afdøde overlærer Knud Fredfeldts store og værdifulde negativsamling. Endvidere har selskabet ydet tilskud til den gennem mange år pågående restaurering og konservering af museets malerier. Dette konserveringsarbejde, som er yderst nødvendigt, er meget dyrt og langsommeligt. I virkeligheden kan vi med bedrøvelse sige, at vi ikke kan følge med, mens forfaldet langsomt og ubønhørligt skrider frem. Man har i første række måttet udtage de malerier, som trænger mest til en konservering, og som er afen særlig emnemæssig og kunstnerisk kvalitet. For et par år siden vedtog bestyrelsen, at årbog 1984 skulle fremtræde som et festskrift til konservator Christian Nielsen på hans 70- års dag. Desværre døde han for et år siden, og man har derfor besluttet sig til at udsende dette års årbog som et mindeskrift for ham i stedet for. En kreds af Christian Nielsens kolleger og venner i ind- og udland har bidraget med en række artikler, som alle behandler emner fra Christian Nielsens arbejds- og interessefelt: småskibstyper, skibs- og bådebygning, maritime skikke osv., ligesom der gives en vurdering af hans værk og en fuldstændig fortegnelse over hans be- 251

22 rømte opmålinger og de af ham byggede modeller. Materialet er hos bogtrykkeren, og vi glæder os alle til bogen, samtidig med at vi beklager, at han ikke selv kan opleve den. Til slut vil jeg takke alle vore trofaste medlemmer for deres interesse for museet og dets arbejde, og ligeledes de bidragydere, der som altid har støttet os i vort arbejde og hjulpet os økonomisk med årbogens udsendelse. Der skal ligeledes rettes en tak til Kronborgs myndigheder, som har givet os lov til at benytte Erik af Pommers gamle»camera«, og til pressen, som altid har behandlet selskabet på en positiv måde og har anmeldt årbogen og omtalt vore kunstprodukter med stor forståelse«. Formandens beretning godkendtes. Efter formandens beretning orienterede museumsdirektør Hans Jeppesen om museets virksomhed i 1982 og om planerne for de kommende år. Foranlediget afen bevilling på 1,55 mill.kr. fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål kan der i vinteren 1983/84 installeres elektrisk lys i museets lokaler på Kronborg, og ved Forsvarsministeriets beslutning om at afvikle Kronborg kaserne som militært område, er der skabt mulighed for, at museet kan få opfyldt et andet længe næret ønske om bedre lokaler til særudstillinger, bibliotek, magasiner, værksted og kontorer. Hans Jeppesen gennemgik hovedtrækkene i den 1 O-årsplan, der af museets komité er godkendt som grundlaget for de kommende års virksomhed. Hans Jeppesen forelagde som kasserer selskabets regnskab for perioden Regnskabet sluttede med et underskud på kr , der i lighed med foregående år måtte tilskrives et svigtende salg afmaritim Kunst. Skibsfører H.L. Barfoeds legat udviste et overskud på kr J.V. Rambøl bemærkede, at gage og feriepenge til selskabets kontorassistent beløb sig til en tredjedel af de samlede udgifter og foreslog, at man i stedet brugte frivillig arbejdskraft. Hans Jeppesen frarådede dette, da museet i perioder med f.eks. ferie og sygdom havde stor nytte af kontorassistenten, og han gjorde 252

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Dannebrogsriddernes forening af 1888

Dannebrogsriddernes forening af 1888 Dannebrogsriddernes forening af 1888 CVR-nr. 61 13 86 95 Årsrapport for 2014 Foreningens adresse er. Torben P. Vonsild Vagtelvej 67, 2. tv. 2000 Frederiksberg Tlf. 38 19 20 31 Foreningens girokonto: 2

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

MODTAGET. '" m,2015. FANiB KOMMUNE

MODTAGET. ' m,2015. FANiB KOMMUNE MODTAGET '" m,2015 FANiB KOMMUNE fanø kunstmuseum Fanø Kommune Skolevej 5-7 6720 Fanø Fanø, den 7. august 2015 Regnskab for 2014 - Fanø Kunstmuseum Med henvisning til bevilling af støtten for 2015 af Fanø

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet..

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. NYHEDSBREV Januar 2010 15. årgang Nr.1 Dagsorden Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 06. januar 2013 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0421 Dok.: MHH40258 Besvarelse af spørgsmål nr. S 822 fra medlem af Folketinget Christine Antorini (S). Spørgsmål:

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Andelsselskabet. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Borup Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009

Andelsselskabet. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Borup Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009 Andelsselskabet Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup -------------- Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 22. april 2009 Dirigent

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere