MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE"

Transkript

1 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO, R 1. Professor, dr.phil. KRISTOF GLAMANN Direktør CRISTEN HOVGAARD Underdirektør, kaptajn S.C. NYGAARD Direktør, civilingeniør H.J. ESMANN OLESEN Grosserer, direktør KNUD OLESEN*, R 1. Rigsantikvar, professor, dr.phil. OLAF OLSEN* Skibsreder CARL RENTZ-PETERSEN Direktør, cand.jur. TAGE G. SØRENSEN*, R 1. Viceadmiral S.S. THOSTRUP, SK. Skibsfører E. UDBY-HANSEN, R 1. Komiteens sekretær Ekspeditionssekretær i Industriministeriet, cand.jur. E. ASSENS De med * betegnede er tillige medlemmer af forretningsudvalget. PERSONALE (pr. 1/9 1983) Museumsdirektør: Cand.mag. HANS JEPPESEN Museumsinspektør: Mag.art. HANNE POULSEN Skibsteknisk konsulent: MORTEN GØTHCHE Museumsassistent: ERIK SCHOU ANDERSEN Sekretær: JOHNNA HENDRIKSEN Bogholder: KAYA HANSEN Assistent, museumspædagog: HANNE BESSER Kustoder: SVEND JOHANNESSEN og HANS HENNING JØRGENSEN Ekstrakustode: ALICE VENSLEV Rengøringsassistenter: EDITH CHRISTENSEN og ELNA STAUGARD MORTENSEN Videnskabelig medarbejder: Cand.phil. KÅRE LAURING 231

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG BERETNING FOR ÅRET 1982 Året har været præget af arbejde med de mere langsigtede perspektiver, og derfor indledes beretningen med en omtale af opgaver, som forhåbentlig bliver beretningsstof i de kommende år. På to afgørende områder er museet væsentligt bedre stillet end for blot et par år siden. Takket være en bevilling på 1,55 million kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål kan der i vinteren installeres elektrisk lys i museets permanente udstilling på Kronborg, og ved Forsvarsministeriets beslutning om at afvikle Kronborg Kaserne som militært område, er der skabt mulighed for, at museet kan få opfyldt et andet længe næret ønske om bedre egnede lokaler til magasiner, bibliotek, værksted, kontorer, særudstillinger og foredrag. De to største usikkerhedsmomenter i denne plan er tidspunktet for Forsvarets aflevering af området til en anden myndighed og uvisheden om, hvorvidt det økonomiske grundlag for et sådant»hamskifte«kan etableres. Det er dog mit indtryk, at den almindelige forståelse for søfartshistoriens betydning og for museets vanskelige vilkår, samt Komiteens entydige støtte til planen, vil sikre dens gennemførelse. I det følgende skal der pa mere traditionel vis redegøres for årets gang. Indsamling og registrering Takket være den store kreds af nye og gamle venner har museet også i år modtaget mange gaver. Enkelte af disse erhvervelser er omtalt særskilt andetsteds i denne årbog, og sidst i beretningen er opstillet en fuldstændig liste. Den kulturhistoriske vaerdi af disse kan næppe overvurderes, og museet modtager fortsat og med stor glæde henvendelser herom. 232

3 Souvenirs fra Ny Caledonien. To nautilusskaller udskårne i gennembrudt mønster og forsynet med graverede portrætter i stålstikteknik. Fra et dødsbo på Frederiksberg modtog Handels- og Søfartsmuseet i 1982 gaven som en fornem repræsentant for en type inden for genren sømandssouvenirs. Acquired in 1982, souvenirs from New Caledonia. Two tritons decorated in lattice work and engraved with ladies'portraits For bedre at udnytte det materiale, som allerede er indgået i samlingerne, er der i år indledt en revision af registreringsproceduren og stikordskartotekerne. Dette arbejde vil næppe kunne afsluttes før Bevaring Af museets omfattende skibsportrætsamling er to akvareller blevet udvalgt til restaurering. Det drejer sig om jagten»haabet«udført af Jacob Petersen og»betsy & Susanne«af H.v. Minden. Desuden er fire laveringer (fra omkr ) af Jacob Admiraal blevet rensede og restaurerede. Chefkonservator Bent Hacke fra Kunstmuseernes Fælleskonservering har givet en samlet vurdering af malerisamlingens beva- 233

4 ringstilstand, som sammenholdt med den»trangsrækkefølge«, der allerede er udarbejdet i samarbejde med chefkonservator Ole Alkjærsig fra Nationalmuseets Farvekonservering giver et solidt grundlag for de kommende års prioritering af malerikonserveringsopgaverne. En deponeringsaftale med Udenrigsministeriet vil også forbedre enkelte værkers bevaringstilstand, da ministeriet har givet tilsagn om at betale de hermed forbundne restaureringsudgifter. På længere sigt er det dog ganske afgørende, at museet sikres bedre egnede magasiner, for kun herved kan man begrænse de fremtidige konserveringsudgifter. Det er som bekendt bedre at forebygge end at helbrede. Formidling Museets mest omfattende udstillingsarrangement var»helsingør Værft gennem 100 år«, som i tiden 26/2-1/10 kunne ses på Kronborg. Sidst på året kunne de besøgende glæde sig over en mindre særudstilling om Krydstoldvæsenet, produceret af Toldmuseet. Besøgstallet blev i år , og hermed lidt mindre end foregående år. Samme tendens ses hos de fleste danske museer. En god sommer giver sjældent høje besøgstal. Til gengæld har stadig flere skoleelever besøgt museet som led i undervisningen, og mange har udnyttet det tilbudte opgavemateriale. I efteråret præsenterede museet desuden»maritime Souvenirs«i Sparekassen SDS-afdeling i Prøvestenscentret - et af Helsingørs største indkøbs- og boligområder. Til den udadrettede virksomhed hører også de talrige faglige forespørgsler, tegnings- og fotobestillinger. I år blev det til 137 stk., som affødte korrespondance, og dertil kan lægges omkr. 200, der er besvaret telefonisk. Endvidere holdt Hanne Poulsen den 20/3 foredrag på Goteborgs Sjofartsmuseum i anledning af, at en samling af gallionsfigurer af rederiet Nordstiernan A/B blev deponeret og opstillet på museet. Det drejer sig om den store samling af gallionsfigurer, der indtil 234

5 1938 hørte hjemme på Skagens Hotel. Hans Jeppesen har den 5-6/7 været gæstelærer på Askov Højskole ved et sommerkursus med temaet»kunst og Museer«. Organisation og samarbejde For at forbedre den interne forretningsgang og kommunikation er der udarbejdet en ny nøgle til det administrative arkiv, regler for behandling af foto- og tegningsbestillinger og et skema, som anvendes ved midlertidig flytning af udstillede genstande. I samarbejde med museets revisor er der desuden introduceret en ny kontoplan. De månedlige personalemøder er genoptaget, og et underudvalg, som har beskæftiget sig med sikring og sikkerhed, har givet forslag til både mere omfattende forbedringer og til ændringer, som umiddelbart kan gennemføres. Mandag den 10/5 foretog det samlede personale en studietur og ekskursion til Vikingeskibshallen. Efter forevisning af museet og samtaler med kolleger var der arrangeret sejlads på Roskilde fjord med Nordlandsbåden»Rana«. Den 1/7 fratrådte Hans Jeppesen som formand for Statens Museumsnævn, og det eneste tillidshverv, som videreførtes, var medlemsskabet af den af Kulturministeriet nedsatte arbejdsgruppe, der siden har afleveret forslag til en ny museumslov. Først på sommeren blev Hanne Poulsen valgt til formand for museumsrådet for Frederiksborg amt, og samtidig overtog Hans Jeppesen pladsen efter Hanne Poulsen i Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. I dagene 31/8-3/9 var Handels- og Søfartsmuseet vært ved de nordiske maritime museers 9.arbejdsmøde, som denne gang afholdtes i Svendborg. En bevilling af Kulturministeriets tipsmidler sikrede, at programmet kunne gennemføres. Som kursussekretær fungerede Kirsten Rex Andersen, Roskilde. Museets personale har i øvrigt deltaget i følgende kurser: Dansk kulturhistorisk museumsforenings formidlingskursus 3-5/3, Hanne Poulsen og Hanne Besser, 235

6 16-18/4, Hanne Poul Dansk Maritimhistorisk Konference sen og Hans Jeppesen, Foreningen af Danske Kunstmuseers årsmøde og kursus 23-25/8, Hans Jeppesen og Hanne Besser, Fagligt orienteringsmøde 17-19/11, Hans Jeppesen og Hanne Poulsen. Personale Ved konservator Christian Nielsens død den 12/8 mistede museet en enestående medarbejder. Da en efterfølger ikke kunne ventes at have samme brede erfaring og indsigt, blev konservatorstillingen delt på to personer, således at arkitekt m.a.a. Morten Gøthche på honorarbasis viderefører rådgivninger til restaureringsinteresserede fartøjsejere i samarbejde med en museumsforvalter, som i øvrigt har den almindelig vedligeholdelse af bygninger og samlinger som sit arbejdsområde. Museumsforvalterstillingen blev først besat i begyndelsen af Blandt de timelønnede medarbejdere har Alice og Dan Venslev virket som ekstrakustoder, og Maria Ekberger som studentermedhjælp. To ønsker er blevet til realiteter, og for adskillige af museets ansatte har 1982 været præget af drøftelser, møder, mindre undersøgelser og vurderinger af hidtidige arbejdsformer for at forberede de ændringer, som i de kommende år vil forøge mulighederne for at gøre Handels- og Søfartsmuseet mere vedkommende og tilgængeligt for nutidens besøgende, samt sikre bevaringen af denne enestående del af vor maritime kulturarv. 236

7 SAMLINGEN FRA PASTOR OLAF KURE I ASSENS ( ) Hver gang museet gennem årene har arvet et arkiv fra en shiplover, er museets egne samlinger blevet rigere, men samtidig betyder det, at vi har mistet endnu en af vore værdifulde kontakter ude omkring i landet. Gennem mange år har museet, danske søhistorikere og et stort antal privatpersoner haft forbindelse med pastor Kure i Assens. Her kunne man med usvigelig sikkerhed få oplysninger om danske sejlskibe og motorsejlere fra 1860 og op til vor egen tid. Olaf Kure var født på Bornholm Hans far var lærer, men hjemmets to drenge var stærkt draget mod søfarten og førte lister over skibsankomster til havnen i Neksø. Broderen Asger blev skibsfører, mens Olaf blev teolog. Hans interesse for børn og unge og hans udlængsel blev på een gang imødekommet ved, at han blev huslærer for forfatteren Knud Andersens børn, da familien boede på Tenerife. Som student fotograferede Kure de sidste store sejlskibe i Københavns havn, men det var først, da han i 1939 kom til Assens som kapellan, at han systematiserede sin indsamling af oplysninger om skibe bilagt billeder. Samlingen blev forøget ved samarbejde med lods Gruelund, Alfred Rosendahl, Jens Malling, F. Holm-Petersen og Kaj Lund. Olaf Kure fotograferede selv de skibe, han så i Assens og i de mange andre danske havne, som han besøgte på sommersejladser med sin skibsførerbror. Olaf Kure havde testamenteret sit arkiv til Handels- og Søfartsmuseet. Han var selv klar over, at fremmede kunne have svært ved at finde rundt i hans kasser, æsker, albums og stilehefter, og i sit otium udarbejdede han registre og nøgler til samlingen. Efter Kures død i september 1981 gennemgik og registrerede H. Erhardt Clausen hele samlingen, og i maj 1982 kunne museet hente et mindre vognlæs i Assens bestående af skibsbilleder, navnebrætter, kartotekskasser med kort samt et tusindtal af fotografier og udklip. Også mange bøger, især danske og udenlandske skibslister, modtog vi. 237

8 Sejlskib med ilagt motor»vika«af Bandholm fotograferet i Assens havn 1951 af Olaf Kure. Skibet havde ført en omskiftelig tilværelse, efter at det i 1884 var blevet søsat i Aarhus som skonnert»sara Marie«. I 1962 blev»vika«ophugget i Bandholm. Sailing boat with engine. The Vika of Bandholm, photographed in Assens harbour in 1951 by Olaf Kure. It had a varied career after its launching in Aarhus in 1884 as a schooner, the Sara Marie. Broken up in 1962 in Bandholm. Arkivmaterialet omfatter mange tusinde sejlskibe og motorsejlere, hovedsagelig danske. Oplysningerne omfatter rigning, byggested, størrelse målt i brt., ejer, skibsnavn, hjemsted, navneskift, omrigning og ombygning samt priser. Med sin aldrig svigtende interesse for næsten blev Kure ikke træt af at fortælle om de menneskelige relationer, der lå bag de ofte særprægede skibsnavne. I 1954 kunne Olaf Kure forære Assens Sømandsforening et illustreret register over skibe, der gennem 400 år havde haft tilknytning til Assens. 238 Ellers havde Kure ingen intentioner om at bearbejde og udgive

9 sit materiale. Men takket være hans minutiøst udførte registrering af de små skibe og hans store hjælpsomhed har mange draget nytte af hans viden ved udarbejdelse af egne værker. Endnu flere vil få glæde af Kures arkiv, efter at det nu er kommet til Handels- og Søfartsmuseet. Hanne Poulsen Summary From the deceased clergyman Olaf Kure in Assens, a little town at Funen the Maritime Museum inherited all his files with information about small Danish sailing crafts collected during the most of his lifetime supported by photographs, papercuts, watercolours, nameboards and books. 239

10 OV] ( ) ^DT I forsommeren 1982 mistede Handels- og Søfartsmuseet en anden af sine gode venner. Knud Fredfeldt voksede op i kvarteret omkring Københavns Sydhavn, og havnen var det sted, hvor drengen helst opholdt sig. Han tegnede skibene, der lå her, og de ældste billeder i hans samling af fotografier havde han taget år gammel med sit første boxkamera. Det var billedet afskibet, der hele livet skulle være det væsentlige i Fredfeldts maritime interesse. Snart satte han sig det mål at få billeder af helst alle sejlende damp- og motorskibe i den danske handelsflåde. Under det senere samarbejde med andre danske shiplovers lånte Fredfeldt fotografier af ældre skibe, disse affotograferede han, og aftrykkene byttede han bort mod andre billeder. Hvad der begyndte som en privat hobby, blev udviklet og sat i system til glæde ikke alene for danske shiplovers, men også for Handelsog Søfartsmuseet, der for ca. tyve år siden kom med i samarbejdet. Fredfeldt sørgede for, at museet til sit billedkartotek fik et fotografisk aftryk af alle nye skibe og lånte vore gamle fotografier til affoto- 240

11 grafering. Når gamle billed- og negativsamlinger kom for dagens lys, var det Fredfeldt, der formidlede aftryk til interesserede og til museet. Den sidste store tjeneste, Fredfeldt gjorde os, var at kopiere 350 glasplader, sorn vi havde lånt af skibsfotograf Rasmussen i Odense. Også erhvervene, der i opgangstider ikke altid har følt sig kaldet til at registrere data og bevare historiske minder, søgte og fik hjælp af Fredfeldt. Og denne hjælp blev påskønnet. Med skibe fra D/S Dansk-Fransk fik han tre rejser til Congo. Nu var dog også hans arbejde for skibsadoptionen kommet ind i billedet. I næsten 40 år var Fredfeldt lærer på Frederikssundvejens Skole, og da tanken om at skoleklasser kunne adoptere større skibe i handelsflåden skulle realiseres, blev Fredfeldt det naturlige bindeled mellem skolen og rederiet. Ved siden af skibene omfattede Fredfeldt sine elever med stor kærlighed. Når han i skoleferierne aflagde sine velkomne besøg heroppe, endte han altid med at tale om sine elever, hvor han i selv det værste bøllefrø så en positiv mulighed. Vi, der her på museet kendte Knud Fredfeldt, føler, at vi langt fra er de eneste, der har lidt et stort tab ved hans alt for tidlige bortgang. I overensstemmelse med Knud Fredfeldts ønske overtog Handels- og Søfartsmuseet hans store samling af skibsnegativer og tilhørende aftryk. Aftrykkene er samlet i bind efter rederi, og da museets egen billedsamling er indordnet alfabetisk efter skibstype, har disse albums vist sig at være til stor nytte i vort daglige arbejde. Ialt omfatter Fredfeldts samling ca. 120 større og mindre albums, et livsværk som museet er meget taknemmelig over at modtage. Hanne Poulsen Summary For several decades Knud Fredfeldt a teacher took photographs and collected old pictures of Danish steam and motorvessels, thereby assisting the Maritime Museum very much. After his death in 1982 his huge collection of negatives and prints contained in 120 albums was donated to the Museum, where it is considered a very important addition to the collections. 241

12 GAVELISTE FORARET 1982 (supplement til de i årsberetningen omtalte gaver) Diverse Hans Chr. Andersen, København: maleri afbark»j.j. Lotz«udført af W.H. Yorke; Asg. Bregnhardt, København: model af linieskibet»fredericus Quartus«; Mads K. Boye, Vordingborg: flaskeskibsmodel af skonnert»vigilant«af St. Croix; TomH. Christensen, Køge: 1 stk. jernbeton fra skib af beton; Danmarks Skib splatte, Søborg: skibsplatte nr. 12; Fredericia Museum, Fredericia: arkivalier vedr. N. V.F.Jørgensen; Mogens Friis, Hellerup: to konkylier med indgraverede kvindeportrætter; skibsingeniør Finn Frydensberg, Frederikshavn: sejltegning til 3-m skonnert»hans«og generalarrangementstegning af M/S»Hans Hedtoft«; fru Tove Hagstrøm, København, sømandssouvenir hjemtaget fra England: flaske med Kristi marterredskaber; bibliotekar Peter Heiberg, Fredensborg: rederiflag for Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab; læge Torben Heiberg, Fredensborg: arkivalier vedr. kaptajn Hans Chr. Christensen; Helsingør Værft: forskelligt skibsbygningsværktøj; Industriministeriet: arkivalier; fru Helga Jessen, Rudkøbing: maleri af S/S»Taarnborg«udført af E. Thomsen; Viggo Jørgensen, Helsingør: 2 nittehamre, 1 stemmemaskine, diverse mejsler, 1 pose smedenitter, bor etc.; Kongelige Grønlandske Handel: førstedagskuverter med årets grønlandske frimærker; paster 0. Kure: arkivmateriale (se nærmere s. 237); Morsø Lokalhistoriske Arkiv: medlemsberetning til lystsejlere 1873; revisor Gerh. Møller-Nielsen, Slagelse: arkivalier vedr. skibsfører H. Olsen, Helsingør; Fr. Nielsen, Haslev: en ikke udfyldt søpasformular fra Frederik VIFs tid; fru Else Sommer Petersen, Frederiksberg: et sæt konstruktionstegninger til 3.mst. stålbark samt en taklet model udført af giverens mand efter tegningerne; Aalborg Værft A/S: tegninger og fotos af M/S»Ove Skou«samt arrangementstegninger til krydstogtskibet M/S»Tropicale«. Fotogaver Maskinchef Paul Bell, Korsør; gymnastiklærer Ellen Boldsen, Helsingør; Tom H. Christensen, Køge; arkitekt, m.a.a. Bo Cock-Clausen, Hellerup; Dragør lokalhistoriske arkiv, Dragør; Svend Elmquist, København; fru Ellis Fredfeldt, Vanløse; Svend Hacke, Helsingør; P. Høy bye, Søby; pastor Olaf Kure, Assens; kaptajn Kaj Lund, København; M.C. Mullertz, Se. Croix; Nakskov Skibsværft, Nakskov; ingeniør K.V. Nielsen, Helsingør; fr. K. Persson, Kvistgård;, lærer Palle Petersen, Måløv; Jens Emil Riedel, Helsingør; Erik A. 242

13 Ronnbergjr., Rockport; Henry Chr. Simonsen, Valby; Søværnets Materielkommando, Holmen; Erik Weinreich, Kalundborg; fhv. inspektør R. Wiese, København; C. Major Wright, London; Aalborg Værft A/S, Aalborg. Boggaver Lærer Ove Bak, Ranum; K. Clausen, Wilheimshaven; Svend Elmquist, København; skibsingeniør Finn Frydensberg, Frederikshavn; Børge E. Hansen, Fanø; professor Reimar Hansen, Berlin; Helsingør Værft, Helsingør; fru Elisabeth Henningsen, Helsingør; dr.phil. Henning Henningsen, Helsingør; søfartshistoriker F. Holm-Petersen, Troense; Høst & Søns Forlag, København; fil.dr. Sam Owenjansson, Bromma; pastor Olaf Kure, Assens; Bror Kruuse, Faaborg; Rolf Larsen, Åbenrå; mag.art. Peter Ludvigsen, Aalborg; Maskinmestrenes Forening, København; Bo Nielsen, Fredensborg; Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo; Det norske Veritas, Oslo; ErikA. Ronnbergjr., Rockport; skibsinspektør Søren Thorsøe, Allerød. 243

14 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1982 Indtægter Indtægt ved forevisning 35Q 284 Statens tilskud j Private bidrag ifølge specifikation Renter Fortjeneste ved salg af Søhistoriske Skrifter, kort, billedbøger, postkort m.v Tilskud til specialopgaver n Kr Udgifter Administration og drift: Lønninger, honorarer, pensionsudgifter m.m Renholdelse af lokaler Opvarmning og lys Kontorhold og diverse Kørsel og transport 5213 Assurance og ATP Museets samlinger: Nyerhvervelser og opstillinger m.v Afskrivninger: Inventar Overskud overført til kapitalkonto Kr

15 STATUS PR. 31. DECEMBER 1982 Aktiver Likvide midler: Kassebeholdning Den Danske Bank Udestående fordringer Beholdning af kataloger, farvepostkort, skibstallerkner, bøger m.v Mellemregning med Generalkonsul L.O.G. Amundsens gave 0 Inventar: Saldo pr. 1. januar Tilgang - afgang Afskrivning ifølge driftsregnskab Samlingen: Saldo pr. 1. januar Nyerhvervelser og opstillinger m.v Modtagne genstande m.v Kr Passiver Diverse kreditorer: Diverse!- 460 A-skat Omkostninger og feriepenge Merværdiafgift 94 Forudmodtaget statstilskud Kapitalkonto for museet: Saldo pr. 1. januar Nyerhvervelser og opstillinger m.v Modtagne genstande m.v Overskud ifølge driftsregnskab Kr

16 Specifikation af private bidrag 1982 BP Olie-Kompagniet A/S 300 Concord-Line A/S 500 Dampskibsselskabet Hafnia's Fond 500 Danmarks Rederiforening Den Danske Bank A/S De Danske Sukkerfabrikker Foreningen af Jernskibs- og Maskinbyggerier i Danmark Helsingør Kommune J.C. Hempels Legatfond Holdingsaktieselskabet Dannebrog A/S Kjøbenhavns Handelsbank Kryolitselskabet Øresund A/S Magasin du Nord's Fond Rederiet Mercandia 500 Nordtramp I/S j Q00 Privatbanken A/S Det Store Nordiske Telegraf-Selskab 200 Gerda og Victor B. Strands Fond A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S Dampskibsselskabet Torm 250 Wm. Vetts Fond A/S Det Østasiatiske Kompagni Kr! De efter 1. januar 1983 indgåede bidrag vil blive optaget i næste års regnskab. Foranstående regnskab er i overensstemmelse med museets bøger, som vi har revideret. København, den 18. februar EIGIL BRUHN statsaut.revisor BJARNE HANSEN statsaut.revisor 246

17 GENERALKONSUL L.O.G. AMUNDSENS GAVE DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1982 Indtægter Renter af obligationer Renter af bankindestående _ Kr Udgifter Depotgebyrer 236 Overskud overført til kapitalkonto Kr STATUS PR. 31. DECEMBER 1982 Aktiver Likvide midler: Den Danske Bank Obligationer (kostpriser): kr. 12% Dansk Statslån 1983 I (kursværdi : kr.) Kr Passiver Mellemregning med museet 0 Kapitalkonto: Saldo 1. januar Kursgevinst udtrukne obligationer Overskud ifølge driftsregnskab Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret. København, den 18. februar EIGIL BRUHN statsaut.revisor BJARNE HANSEN statsaut.revisor 247

18 ARKITEKT J. FRIIS-PEDERSENS ARV DRIFTSREGNSKAB 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 1982 Indtægter: Provision ved salg af bogen Sejlskibe Indvundne renter Fortjeneste ved salg af bøger og plakater Kr Udgifter: Gebyrer Revisor Overskud overført til kapitalkonto Kr~ STATUS DEN 31. DECEMBER 1982 Aktiver: Likvide midler: Den Danske Bank Obligationer (kostpriser): kr. 12% Krf.Danmark Alm. Real 64.s kr. 12% Krf.Danmark Alm. Real 63.s (kursværdi andrager 31 / : kr.) Pantebreve (arvebeløb): kr. 16% pantebreve i matr.nr. 23 ey, Lyngby kr. 9% pantebreve i matr.nr. 23 ey, Lyngby Udlæg vedrørende projektering belysningsanlæg i museets lokaler Tilgodehavende merværdiafgift 0 Beholdning af bøger Kr Passiver Skyldige omkostninger Kapitalkonto: Saldo 1. januar Kursfortjeneste afdrag på pantebreve Overskud ifølge driftsregnskab Kr Foranstående regnskab er i overensstemmelse med det førte bogholderi, som vi har revideret. København, den 18. februar EIGIL BRUHN statsaut.revisor BJARNE HANSEN statsaut.revisor 248

19 [ANDELS- OG SØFARTSMUSEETS PUBLIKATIONER M.M. Af serien Søhistoriske Skrifter kan fås: VI. VII. Jørgen H.P. Barfod: DANMARK-NORGES HANDELSFLÅDE (1967). Bogladepris kr. 34,50. Christian Nielsen: DANSKE BÅDTYPER (1973), nu i 4. oplag. Boglad ep ris kr. 165,00. VIII. Niels Truslew: SKIBE I SØEN 1805 (1979). Bogladepris kr. 187,70. IX-XI. SEJLSKIBE, opmålt, tegnet og fotograferet afjens Friis-Pedersen I: Danskbyggede træskibe (1980); II: De sidste i Grønlandsfarten (1981); III: Nordiskefartøjer (1982). Bogladepris pr.bind kr. 295,00 XII. Henning Henningsen: SØMANDEN OG KVINDEN. Et kapitel af sømandslivet i sejlskibstiden (1981). Bogladepris pr. bindkr. 134,00. Hanne Poulsen: GALLIONSFIGURER OG ORNAMENTER på danske skibe og i danske samlinger (1976). Bogladepris kr. 200,85 (nedsat). Samme bog i engelsk oversættelse: FIGUREHEADS AND ORNAMENTS on Danish Ships and in Danish Collections (1977). Bogladepris kr. 106,00 (nedsat). SØHISTORISK BILLEDBOG. 150 dejlige billeder i sort/hvidt og i farver fra museets righoldige samlinger. Dansk og engelsk tekst. - Medlems- og bogladepris kr. 15,00. Museets smukke, efterhånden klassiske PLAKAT, tegnet 1948 af Sikker Hansen og litograferet i 11 farver. - kr. 10,00. Alle priser er eksklusive forsendelsesomkostninger, inklusive den nugældende moms. Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 3000 Helsingør. (Tlf ). 249

20 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER BERETNING FOR Selskabets årlige generalforsamling 1983 fandt sted den 11. august 1983 i Erik af Pommerns Kammer på Kronborg. Formanden, museumsdirektør Henning Henningsen bød velkommen. Til dirigent valgtes stadsbibliotekar E. Buch Vestergaard. Derefter aflagde formanden følgende beretning:»atter i år har vi ligesom i 1982 henlagt generalforsamlingen til om aftenen, da vi har på fornemmelsen, at tidspunktet for mange af vore medlemmer passer bedre end om eftermiddagen. Jeg byder på selskabets vegne alle de fremmødte venner hjertelig velkommen. Om selskabet kan jeg oplyse, at medlemstallet pr. dato ligger på 1498, hvoraf de 85 er livsvarige. Dette er en lille tilbagegang siden sidste år, da der var 1518 medlemmer. Det har desværre været nødvendigt at slette en del restanter. Formanden plejer i sin beretning gerne at omtale selve museets aktiviteter og forhold med nogle ord, da dette selvfølgelig interesserer medlemmerne i høj grad. Jeg har aftalt med museets direktør, Hans Jeppesen, at han, der er langt nærmere til det end jeg, overtager dette hverv og bagefter fortæller os, dels om hvad museet har bedrevet i det forløbne år, og dels om hvilke planer og ønsker man har og håber at kunne få opfyldt i den nærmere fremtid. Som De ved, har selskabet for et par år siden begyndt udsendelsen af to serier Maritim Kunst som afløser af den populære kompasplatteserie. Først og fremmest Pokalserien fremstillet af Holmegaards Glasværk i typen Wellington med indslebne fremstillinger af ældre skibstyper efter tegning af Per Bøgh. I 1981 udsendtes Kinafarerpokalen med afbildning af fregatten»norge«, og i 1982 kom Ostindiefarerpokalen, visende fregatten»oldenborg«. I år udsendes Vestin- 250

21 diefarerpokalen, prydet af hukkertfregatten»friderica«. Dernæst Kalkmaleri-fliseserien med gengivelser i farver efter middelalderlige skibsfremstillinger i danske landsbykirker. Fliserne 1981 og 82 gengav skibe fra Højby kirke, og flisen 1983, som er i arbejde på Den kgl. Porcelainsfabrik, vil vise Harald Hårderådes skib fra Skamstrup kirke. Disse to serier er af højeste karat, hvad enhver, der har set dem, kan bekræfte. Desværre er de ikke blevet den succes, vi havde regnet med. Jeg kan på selskabets vegne anbefale Dem at købe dem til Dem selv eller bruge dem som gaver, ikke mindst ved jubilæer og andre større begivenheder. De penge, vi tjener på salget, vil komme selskabet og derved museet til nytte. Som De sikkert husker, har skattemyndighederne bevilget selskabet fritagelse for beskatning af fortjenesten. Af gaver fra selskabet til museet i det forløbne år kan foruden årbogen, som jo er og altid har været den største gave, nævnes, at det har givet en sum som erkendtlighed i forbindelse med erhvervelsen af afdøde overlærer Knud Fredfeldts store og værdifulde negativsamling. Endvidere har selskabet ydet tilskud til den gennem mange år pågående restaurering og konservering af museets malerier. Dette konserveringsarbejde, som er yderst nødvendigt, er meget dyrt og langsommeligt. I virkeligheden kan vi med bedrøvelse sige, at vi ikke kan følge med, mens forfaldet langsomt og ubønhørligt skrider frem. Man har i første række måttet udtage de malerier, som trænger mest til en konservering, og som er afen særlig emnemæssig og kunstnerisk kvalitet. For et par år siden vedtog bestyrelsen, at årbog 1984 skulle fremtræde som et festskrift til konservator Christian Nielsen på hans 70- års dag. Desværre døde han for et år siden, og man har derfor besluttet sig til at udsende dette års årbog som et mindeskrift for ham i stedet for. En kreds af Christian Nielsens kolleger og venner i ind- og udland har bidraget med en række artikler, som alle behandler emner fra Christian Nielsens arbejds- og interessefelt: småskibstyper, skibs- og bådebygning, maritime skikke osv., ligesom der gives en vurdering af hans værk og en fuldstændig fortegnelse over hans be- 251

22 rømte opmålinger og de af ham byggede modeller. Materialet er hos bogtrykkeren, og vi glæder os alle til bogen, samtidig med at vi beklager, at han ikke selv kan opleve den. Til slut vil jeg takke alle vore trofaste medlemmer for deres interesse for museet og dets arbejde, og ligeledes de bidragydere, der som altid har støttet os i vort arbejde og hjulpet os økonomisk med årbogens udsendelse. Der skal ligeledes rettes en tak til Kronborgs myndigheder, som har givet os lov til at benytte Erik af Pommers gamle»camera«, og til pressen, som altid har behandlet selskabet på en positiv måde og har anmeldt årbogen og omtalt vore kunstprodukter med stor forståelse«. Formandens beretning godkendtes. Efter formandens beretning orienterede museumsdirektør Hans Jeppesen om museets virksomhed i 1982 og om planerne for de kommende år. Foranlediget afen bevilling på 1,55 mill.kr. fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål kan der i vinteren 1983/84 installeres elektrisk lys i museets lokaler på Kronborg, og ved Forsvarsministeriets beslutning om at afvikle Kronborg kaserne som militært område, er der skabt mulighed for, at museet kan få opfyldt et andet længe næret ønske om bedre lokaler til særudstillinger, bibliotek, magasiner, værksted og kontorer. Hans Jeppesen gennemgik hovedtrækkene i den 1 O-årsplan, der af museets komité er godkendt som grundlaget for de kommende års virksomhed. Hans Jeppesen forelagde som kasserer selskabets regnskab for perioden Regnskabet sluttede med et underskud på kr , der i lighed med foregående år måtte tilskrives et svigtende salg afmaritim Kunst. Skibsfører H.L. Barfoeds legat udviste et overskud på kr J.V. Rambøl bemærkede, at gage og feriepenge til selskabets kontorassistent beløb sig til en tredjedel af de samlede udgifter og foreslog, at man i stedet brugte frivillig arbejdskraft. Hans Jeppesen frarådede dette, da museet i perioder med f.eks. ferie og sygdom havde stor nytte af kontorassistenten, og han gjorde 252

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R 1., formand Vagtmester KAJ ORLA ANDERSEN Direktør JENS DEGERBØL*, R., næstformand Direktør JENS FYNBO,

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Fhv. afdelingschef, cand.jur. J. WORM*, K., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Årsregnskab 2011 Venstres Landsorganisation Indholdsfortegnelse Side Regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Intern revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2012 samt budget for året 2013 og 2014

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller.

Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. Komiteens formand, direktør Torkild Reedtz Funder, foran Søfartsstyrelsens domicil i Vermundsgade, København. Foto: Nina Lemvigh-Miiller. 174 MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS

Læs mere

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Den Evangelisk-Lutherske Frikirke CVR nr. 27 05 91 12 Årsregnskab 1. januar 2014-31. december

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008 Gråsten Sejlklub Regnskab for 2008 Dansk Revision Sønderborg Telefon: +45 74 42 84 98 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Frederiksværk registreret revisionsanpartsselskab Telefax: +45 74 42 80 08 Hadsten

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2014/15 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2014/15 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015 HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. FOR 2014/15 OG OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST FOR 2015 LEDELSESERKLÆRING 1 Vi har gennemgået og godkendt specifikationer til årsrapporten 2014/15 og opgørelse

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 I bestyrelsen /' Henrik Knudtzon armand d ;Y'Z;;). >ft$ {Jh~L:- Hans Kofoed :K!~~. Ebbe H. Kristiansen P Lars Gudman Petersen ;! A C--~-;~~t4Y--- IJ

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN Stationsvej 2 DK_7830 Vinderup Tlf. 97 44 22 85 Fax 97 44 17 49 Giro 565-1387 Internet: www.visitholstebro.dk www.vinderupegnen.dk.dk E-mail: vinderup@visitholstebro.dk

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2014 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere