Vedtægt og Bonusregulativ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt og Bonusregulativ"

Transkript

1 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale April 2014 II Vedtægt og Bonusregulativ Vedtægt for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr Indhold Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted 2 2. Pensionskassens formål 2 Beskatningsforhold 3. Beskatningsforhold 2 Medlemsoptagelse 4. Medlemmer 2 Generalforsamling 5. Ordinær generalforsamling 2 6. Ekstraordinær generalforsamling 2 7. Indkaldelse til generalforsamling 2 8. Dagsordenens indhold 2 9. Emner til dagsordenen Dagsordenens fremlæggelse Dirigent Adgang til generalforsamlingen Afstemning Forhandlingsprotokol Urafstemning 4 Bestyrelse og direktion 16. Bestyrelsens sammensætning 5 16a. Opstillingsfrist Bestyrelsens hverv Bestyrelsesmøder Direktionens hverv Pensionskassens administration Retshandler 6 Revision og regnskab 22. Revision Årsrapport Støtte til almennyttige formål Pensionskassens reserver Midlernes anbringelse 6 26a. Beregningsgrundlag Tvister 7 Vedtægtsændringer og opløsning 28. Vedtægtsændringer Pensionskassens opløsning 7 Bonusregulativ, regulativ for Medlems-Kapital 8

2 Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Dens hjemsted er Gentofte kommune. Pensionskassen driver endvidere virksomhed under følgende binavne: Pensionskassen for Kontorpersonale og Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger. Pensionskassens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed. Stk. 2. Pensionskassen kan efter nærmere retningslinjer tegne og formidle ophørende risikoforsikringer for medlemmerne i et anerkendt forsikringsselskab. Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte. Beskatningsforhold 3. Beskatningsforhold Pensionsbidrag mv. og ydelser til medlemmerne i henhold til denne vedtægt og pensionsvilkår er omfattet af reglerne om pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter og reglerne om ophørende livrenter, jf. afsnit I i lov om beskatning af pensionsordninger mv. samt reglerne om indkomstskattepligtige pensionsordninger og forsikringer, jf. afsnit II A. Medlemsoptagelse 4. Medlemmer Som medlemmer af pensionskassen optages kontorpersonale, socialrådgivere og socialpædagoger samt døgninstitutionsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, husholdningsledere, værkstedsassistenter, praktiske omsorgsmedhjælpere og tegnsprogstolke, der er berettiget og forpligtet til medlemskab af pensionskassen efter reglerne i pensionsvilkår 1 og 1a. Stk. 2. Medlemmerne hæfter ikke personligt for pensionskassens forpligtelser. Generalforsamling 5. Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Stk. 2. Generalforsamling afholdes i Københavns Kommune eller et andet sted i Region Hovedstaden. 6. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen eller en af revisorerne finder det hensigtsmæssigt, samt når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt begæres af 2 % af dem, der på begæringstidspunktet er medlemmer af pensionskassen. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når det skriftligt begæres af 5 % af de delegerede. Stk. 2. Begæring om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af dagsorden med angivelse af, hvilke emner der skal behandles. Stk. 3. Stedet for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i 5, stk Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel. Såfremt begæring fremsættes af medlemmerne i henhold til 6, skal indkaldelse finde sted inden 14 dage efter modtagelsen. Indkaldelsen bekendtgøres på pensionskassens hjemmeside. Indkaldelse kan i stedet ske ved brev til samtlige medlemmer af pensionskassen eller bringes til medlemmernes kendskab på anden måde. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet. Det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal angives i dagsordenen. Indkaldelse skal ske skriftligt til de medlemmer, der har fremsendt begæring herom. 8. Dagsordenens indhold Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Godkendelse af årsrapport, herunder årsregnskab og revisionsberetning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance. 2

3 3. Fastsættelse af stedet for følgende års generalforsamling. 9. Emner til dagsordenen Enhver delegeret har ret til at kræve et bestemt emne optaget på dagsordenen. Til den ordinære generalforsamling skal krav fremsættes skriftligt i så god tid, dvs. senest 1. februar, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. 10. Dagsordenens fremlæggelse Dagsordenen skal senest 2 uger før generalforsamlingen sammen med de fuldstændige forslag bekendtgøres på pensionskassens hjemmeside og fremlægges til eftersyn for medlemmerne på pensionskassens kontor for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige med årsrapport og revisionsberetning. 11. Dirigent Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivelsen. 12. Adgang til generalforsamlingen Generalforsamlingen, der består af delegerede, har den øverste myndighed i alle pensionskassens anliggender, medmindre afgørelse træffes ved urafstemning, jf. 15. Bestyrelsens medlemmer har ret til at overvære generalforsamlingen. Medlemmerne har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet der, selv om de ikke er stemmeberettigede delegerede. Medlemmer, som ikke er delegerede, og som ønsker at møde på generalforsamlingen, skal give meddelelse herom til pensionskassen senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 2. Delegerede vælges blandt medlemmerne af pensionskassen pr. 31. august i valgåret. Landet opdeles i 5 valgkredse, hvor der vælges indtil 180 delegerede fordelt på de 3 faggrupper og i forhold til disses medlemstal pr. 31. december i året før valget. Landet inddeles i følgende valgkredse: Nr. Valgkreds 1. Region Hovedstaden samt medlemmer bosat uden for valgkredsene 2. Region Sjælland 3. Region Syddanmark 4. Region Midtjylland 5. Region Nordjylland Stk. 3. Indkaldelse af kandidatforslag sker senest den 15. september i valgåret ved indrykning af opslag i Socialrådgiveren og Socialpædagogen og Kommunalbladet, samt på pensionskassens hjemmeside. Indkaldelse kan endvidere ske ved brev afsendt med almindelig postbesørgelse eller på anden vis til samtlige medlemmer af pensionskassen. Stk. 4. Medlemmer, der ønsker at opstille til valg som delegeret, må skriftligt anmelde deres kandidatur til pensionskassen senest den 10. oktober kl i valgåret. Medlemmer, for hvem der indbetales pensionsbidrag af en arbejdsgiver, kan opstille som kandidater i den valgkreds, hvortil indbetalerinstitutionen ifølge adressen kan henføres den 31. august i valgåret. Medlemmer med bopæl vest for Storebælt, for hvem der indbetales pensionsbidrag fra en arbejdsgiver med indbetaleradresse øst for Storebælt, kan opstille som kandidat i den valgkreds, hvor de har deres bopæl den 31. august i valgåret. Bestyrelsen kan beslutte at henføre medlemmer, for hvem der indbetales pensionsbidrag af en landsdækkende institution, til den valgkreds, hvor de har deres bopæl. Medlemmer, for hvem der indbetales pensionsbidrag af flere arbejdsgivere, der henføres til forskellige valgkredse, bestemmer selv i hvilken af valgkredsene, de vil være kandidat. Øvrige medlemmer kan opstille som kandidater i den valgkreds, hvor de har bopæl den 31. august i valgåret. Medlemmer, der arbejder i en anden valgkreds, end de henføres til efter ovennævnte kriterier kan, inden en af bestyrelsen fastsat frist i valgåret meddele, at de ønsker at opstille i den valgkreds, hvor de arbejder. Stk. 5. Opstiller der indenfor en faggruppe flere kandidater, end kredsen er berettiget til, afholdes der skriftligt valg ved udsendelse af stemmemateriale til samtlige stemmeberettigede indenfor faggruppen i valgkredsen inden den 1. november i valgåret. Stemmeafgivning skal være pensionskassen i hænde inden den 15. november. Opstiller det antal kandidater, faggruppen i kredsen er berettiget til, eller færre, er de opstillede valgt uden afstemning. Stk. 6. Medlemmer af pensionskassen pr. 1. oktober i valgåret er inden for hver faggruppe stemmeberettigede til delegeretvalget, forudsat at medlemmerne er kendt af pensionskassen den 1. oktober i valgåret. Medlemmerne henføres til valgkredse efter principperne for valgkredsindplacering i stk. 4. Hvert medlem har ret til at afgive et antal stemmer, svarende til halvdelen af det antal delegerede, der skal vælges i kredsen, dog kan der ikke afgives mere end 1 stemme til den 3

4 samme kandidat. De kandidater, som inden for hver faggruppe i kredsen opnår flest stemmer, er valgt. Såfremt der er stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, fastsættes rækkefølgen ved lodtrækning foretaget af pensionskassens statsautoriserede revisor. Stk. 7. De kandidater, som efter stk. 6 ikke vælges, er inden for hver faggruppe automatisk suppleanter for de delegerede i valgkredsen. Afgår en delegeret inden valgperiodens udløb, eller er en delegeret midlertidigt forhindret i at give møde på en generalforsamling, indtræder suppleanten i dennes sted. Suppleanter indtræder i den efter stk. 6 opnåede rækkefølge. Stk. 8. Valget gælder for en periode på 4 år. Senest den 1. december bliver valgets resultat meddelt de opstillede kandidater. Valgets resultat bekendtgøres senest den 1. januar i året efter valget. Delegeredes transportomkostninger samt eventuel tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med udførelse af hvervet som delegeret godtgøres af pensionskassen. Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt regler for valgets gennemførelse. Bestyrelsen fastsætter endvidere de nærmere regler for konsekvensen af kandidaters og valgte delegeredes udtræden af pensionskassen, skift af arbejdsplads, bopæl eller afholdelse af orlov udover 3 måneders varighed, der medfører placering i en anden valgkreds. 13. Afstemning Kun delegerede, jf. 12, har ret til at stemme på generalforsamlingen. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra afgørelser om vedtægtsændringer og pensionskassens opløsning, jf. 28 og 29. Står stemmerne lige, træffes afgørelsen ved lodtrækning. Stk. 2. Ved generalforsamlingens valg af medlemmer og suppleanter til pensionskassens bestyrelse anvendes følgende afstemningsregler: Ved valg af bestyrelsesmedlem og/eller suppleant for socialrådgiverne kan alene socialrådgivere afgive stemme. Ved valg af bestyrelsesmedlem og/eller suppleant for socialpædagogerne kan alene socialpædagoger afgive stemme. Ved valg af bestyrelsesmedlem og/eller suppleant for kontorpersonale kan alene kontorpersonale afgive deres stemme. Opstilles der kun én kandidat, er denne valgt uden afstemning. Ved valg mellem to kandidater, afgøres valget ved simpelt stemmeflertal. Opnår kandidaterne lige mange stemmer, afgøres valget ved lodtrækning. Er der opstillet flere end to kandidater, og opnår en af kandidaterne mere end halvdelen af stemmerne, er denne kandidat valgt. Opnår ingen af kandidaterne mere end halvdelen af stemmerne i første valgrunde, foretages herefter valg mellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer. Ved stemmelighed blandt kandidaterne i første valgrunde, afgøres ved lodtrækning, hvem der skal deltage i anden valgrunde. 14. Forhandlingsprotokol Over forhandlingerne på generalforsamlingerne føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten. Stk. 2. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for medlemmer på pensionskassens kontor. 15. Urafstemning Enhver på en generalforsamling truffen afgørelse kan underkastes urafstemning efter følgende regler: a) Urafstemning skal foretages, såfremt det senest 2 måneder efter den pågældende generalforsamlings afholdelse vedtages af et flertal i bestyrelsen, eller såfremt der fra mindst 15 % af pensionskassens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsættes ønske herom med angivelse af, hvilke emner der skal gøres til genstand for urafstemning. b) Såfremt urafstemningen viser, at et flertal af de i afstemningen deltagende og mindst 35 % af pensionskassens medlemmer stemmer for, at generalforsamlingens afgørelse skal bortfalde eller ændres, skal dette være gældende. I modsat fald gælder den på generalforsamlingen trufne afgørelse. 4

5 c) Urafstemning skal foretages senest 2 måneder efter, at begæring herom er fremsat. Bestyrelse og direktion 16. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 12 medlemmer, af hvilke 2 udpeges af Danske Regioner, 1 udpeges af KL, 1 udpeges af Dansk Socialrådgiverforening, 1 udpeges af Socialpædagogernes Landsforbund, 1 udpeges af HK Kommunal, 4 (2 socialpædagoger, 1 socialrådgiver og 1 kontorpersonale) vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen, og endelig 2 medlemmer, der samlet set har kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision og en relevant uddannelse eller praktisk joberfaring vedrørende forsikring og investeringer. Det ene af disse medlemmer skal være uafhængig af pensionskassen og samtidig have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. De to medlemmer udpeges af Danske Regioner, KL, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund og HK Kommunal i fællesskab. Stk. 2. De samme, som udpeger eller vælger bestyrelsesmedlemmerne, udpeger/vælger tillige en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer udpeges og vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af dem, som har udpeget eller valgt vedkommende. Stk. 4. Personer, der er tilknyttet pensionskassens administration som direktører eller på anden måde, kan ikke udpeges til eller vælges som medlem af bestyrelsen. Stk. 5. Bestyrelsen vælger sin formand blandt de af Danske Regioner udpegede medlemmer, mens næstformanden vælges blandt de øvrige medlemmer. 16a. Opstillingsfrist Medlemmer, der ønsker at opstille til valg som bestyrelsesmedlem og/eller som bestyrelsessuppleant, skal anmelde deres kandidatur til pensionskassen senest den 1. marts i valgåret. Stk. 2. Er der ikke anmeldt kandidater inden 1. marts i valgåret ses der bort fra fristen i stk. 1. Anmeldelse af kandidatur sker i så fald på generalforsamlingen. 17. Bestyrelsens hverv Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af pensionskassen i overensstemmelse med denne vedtægt og lovgivningens bestemmelser. Stk. 2. Bestyrelsen påser, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter pensionskassens forhold tilfredsstillende måde. Stk. 3. Bestyrelsen ansætter til varetagelse af den daglige ledelse en direktion på indtil 3 medlemmer, der sammen med bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed. 18. Bestyrelsesmøder Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Stk. 2. Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, en direktør, en valgt revisor eller den ansvarshavende aktuar kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når behørig indkaldelse har fundet sted, og når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, samt såvel arbejdsgiversiden som hver af de tre faggrupper er repræsenteret. Stk. 4. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed; ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 5. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 19. Direktionens hverv Det påhviler direktionen at følge de af bestyrelsen meddelte retningslinjer og anvisninger. Stk. 2. Direktionen skal sørge for, at pensionskassens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. 5

6 Stk. 3. Direktionen skal tillige drage omsorg for, at pensionskassen råder over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af forsikringsmæssige hensættelser. 20. Pensionskassens administration Ved beslutning på en generalforsamling kan det vedtages, at pensionskassens administration skal varetages af: Pensionskassernes Administration A/S. Stk. 2. Vedtagelse i overensstemmelse med stk. 1 medfører ingen indskrænkninger i pensionskassens kompetence. 21. Retshandler Pensionskassen forpligtes ved retshandler af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med formand eller næstformand. Stk. 2. Bestyrelsen er berettiget til at meddele kollektiv prokura, herunder til disposition over fast ejendom. Revision og regnskab 22. Revision Pensionskassens regnskab revideres af en revisor, der vælges på generalforsamlingen. Stk. 2. Revisoren, der vælges af generalforsamlingen, skal leve op til lovgivningens krav til revisorer i et forsikringsselskab. Stk. 3. Revisoren er valgt for ubestemt tid, indtil der på generalforsamlingen vælges en eller flere nye. 23. Årsrapport Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Stk. 2. Årsrapporten, der består af balance, resultatopgørelse og årsberetning, udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed. Stk. 3. Årsrapporten offentliggøres i sit fulde omfang på pensionskassens hjemmeside. 24. Støtte til almennyttige formål Beløb, som i forhold til pensionskassens økonomiske stilling er af ringe betydning, kan af bestyrelsen anvendes til almennyttige eller hermed ligestillede formål, såfremt formålet er af betydning for medlemmerne og i relation til pensionskassen. 25. Pensionskassens reserver Pensionskassens reserver består af de pensionsmæssige hensættelser, herunder bonuspotentiale på hvilende pensioner, kollektivt bonuspotentiale og særlige bonushensættelser, egenkapital og eventuelt andre reserver. Stk. 2. Underskud, uanset oprindelse, kan dækkes af pensionskassens reserver efter kollektive og solidariske principper, således at kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på hvilende pensioner fuldt ud kan anvendes til at dække medlemmernes andel af et underskud. Stk. 3. Underskud, der ikke kan dækkes af pensionskassens reserver, medfører nedsættelse af pensionerne. 26. Midlernes anbringelse Midler til dækning af de pensionsmæssige hensættelser anbringes i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed. Stk. 2. Pensionskassens øvrige midler skal anbringes i fast ejendom, obligationer, aktier eller i andre investeringer godkendt af bestyrelsen. 26a. Beregningsgrundlag Til beregning af pensionernes størrelse og værdien af pensionskassens forpligtelser fastsætter pensionskassens aktuar et beregningsgrundlag i samråd med bestyrelsen. Stk. 2. I beregningsgrundlaget indgår en grundlagsrente og statistiske sandsynligheder vedrørende invaliditets- og dødsfaldsrisiko samt ægteskabs- og børnehyppighed alt under hensyn til alder. 6

7 Stk. 3. For medlemmer optaget før den 1. januar 1998 er pensionstilsagnet svarende til bidragets størrelse pr. 30. juni 1999 dog også beregnet under hensyn til medlemmets køn. Stk. 4. Bonus tildeles i henhold til det af bestyrelsen godkendte bonusregulativ. Stk. 5. Beregningsgrundlaget og bonusregulativet er en del af pensionskassens tekniske grundlag, som skal anmeldes til Finanstilsynet. 27. Tvister Sager mod pensionskassen kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring, domstolene eller for en voldgiftsret. Stk. 2. Voldgiftsretten består af 2 voldgiftsmænd og 1 opmand. Den ene af voldgiftsmændene udpeges af klageren og den anden af pensionskassens bestyrelse. Udpegningen skal ske inden 1 måned efter, at begæring om voldgift er fremsat. Opmanden udpeges af voldgiftsmændene i forening eller i tilfælde af uenighed af præsidenten for Østre Landsret. Stk. 3. I tilfælde af uenighed mellem voldgiftsmændene er opmandens kendelse afgørende. Fordelingen af omkostningerne fastsættes af voldgiftsretten. Stk. 4. Voldgiftsrettens kendelse kan ikke indbringes for domstolene. Vedtægtsændringer og opløsning 28. Vedtægtsændringer Beslutning om ændring af vedtægten og om ændring af pensionsvilkår træffes på generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, for så vidt den tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer, og forslaget vedtages af såvel Regionernes Lønnings- og Takstnævn som Dansk Socialrådgiverforening og Socialpædagogernes Landsforbund og HK Kommunal. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 er bestyrelsen bemyndiget til at foretage sådanne ændringer af pensionsvilkår og vedtægt som følger af entydige krav i lovgivningen. Stk. 3. Bestyrelsen skal på førstkommende ordinære generalforsamling, som en del af sin beretning, redegøre for de foretagne ændringer og baggrunden herfor. 29. Pensionskassens opløsning Beslutning om opløsning af pensionskassen uden likvidation ved overdragelse som helhed af alle pensionskassens aktiver og passiver til en anden pensionskasse eller et forsikringsselskab kan finde sted ved en generalforsamlingsbeslutning, såfremt tre fjerdedele af de delegerede i pensionskassen stemmer for det, og såfremt opløsningen godkendes af såvel Regionernes Lønnings- og Takstnævn som Dansk Socialrådgiverforening og Socialpædagogernes Landsforbund og HK Kommunal. Stk. 2. Opløsning af pensionskassen i øvrigt kan ikke finde sted uden samtykke af hvert enkelt medlem, medmindre pensionskassebestanden forinden er overført til en anden pensionskasse eller et forsikringsselskab, eller pensionskassebestanden er taget under administration, jf. lov om finansiel virksomhed. ***** Vedtaget på ordinære generalforsamlinger den 28. april ***** 7

8 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr Oktober 2014 Bonusregulativ, regulativ for Medlems-Kapital Indhold Kapitel 1: Generelle bestemmelser Kapitel 2: Opgørelse af bonusbeløbet Kapitel 3: Opgørelse af Medlems-Kapitalbeløbet Kapitel 4: Anvendelse af bonusbeløb og MedlemsKapitalbeløb Kapitel 5: Anvendelse af overskud/underskud Kapitel 6: Overgangsbestemmelser

9 Kapitel 1: Generelle bestemmelser 1. Dette regulativ træder i kraft den 28. april Regulativet kan ændres også for bestående medlemskaber. Dette regulativ fastsætter reglerne for beregning og fordeling af det realiserede resultat. Bestemmelserne i pensionskassens aftalegrundlag, herunder dette regulativ, gælder forud for kontributionsbekendtgørelsen. Kontributionsbekendtgørelsen finder alene anvendelse på forhold, der ikke er reguleret i pensionskassens aftalegrundlag. 3. Alle pensionstilsagn deltager i bonusopgørelsen. 4. Medlemmer, hvis pensioner er baseret på tegningsgrundlag efter 31. december 2005, deltager i opbygning af Medlems-Kapital. Medlems-Kapital er pensionskassens navngivning af særlige bonushensættelser, jf. 25 i vedtægterne. Kapitel 2: Opgørelse af bonusbeløbet 5. Bonusbeløbet opgøres månedligt på basis af de af bestyrelsen fastsatte bonussatser. Alle bonussatser kan afhænge af tegningsgrundlagene, og af om der opbygges Medlems-Kapital. Pensionskassen tilstræber at benytte det såkaldte gennemsnitsrenteprincip. 6. Bonussatserne fastsættes af bestyrelsen for højst et år ad gangen efter indstilling fra den ansvarshavende aktuar. Indstillingen sker på basis af pensionskassens budgetter og risikoanalyser. 7. Det samlede bonusbeløb opgøres ud fra elementerne rentebonus, forsikringsrisikobonus, administrationsbonus, udtrædelsesbonus, udbetalingsbonus, pensionsvalgsbonus og et pensionisttillæg. De enkelte bonuselementer kan være positive, nul eller negative. Såfremt det samlede bonusbeløb i foregående måned efter anvendelse ikke var nul, fremføres dette til den efterfølgende måneds opgørelse af bonusbeløb og medregnes i opgørelsen af bonuselementerne nævnt i første afsnit i denne paragraf. 8. Rentebonus opgøres for de enkelte dele af pensionstilsagnene som forskellen mellem renterne i henhold til bonussatserne og renterne i henhold til tegningsgrundlagene. Den del af hensættelsen, der er fra før 1983, som er undtaget fra pensionsafkastskat, tildeles en rentebonus før pensionsafkastskat. Der er ikke rentebonus for pensionstilsagn baseret på Profilvalg (unit-link). 9. Forsikringsrisikobonus opgøres for de enkelte dele af pensionstilsagnene som forskellen mellem tegningsgrundlagenes pris og prisen for forsikringsrisikodækning i henhold til de fastsatte bonussatser. Der er ikke forsikringsrisikobonus for pensionstilsagn baseret på Profilvalg (unit-link). 10. Administrationsbelastningen fastsættes som en procentandel af bidraget. Der kan pr. medlemskab fastsættes et mindste månedligt administrationsbeløb. Administrationsbonus opgøres som forskellen mellem tegningsgrundlagenes administrationsbelastning og prisen for administration i henhold til de fastsatte bonussatser. I det omfang tegningsgrundlagenes mulighed for at benytte en rentemarginal til delvis dækning af omkostninger er uudnyttet, kan der gives yderligere administrationsbonus. 11. Udbetalingsbonus opgøres som et procentvis tillæg af pensionsudbetalingerne. Der er ikke udbetalingsbonus for pensionstilsagn baseret på Profilvalg (unit-link). 12. Pensionsvalgsbonus vedrører pensionstilsagn, som er omtegnet til et lavere forrentet grundlag. Pensionsvalgsbonus opgøres som et procentvist tillæg af pensionstilsagnene på tidspunktet for pensionsvalget. 9

10 Kapitel 3: Opgørelse af Medlems-Kapitalbeløbet 13. Pensionisttillægget opgøres som et procentvis tillæg af pensionen til alderspensionister. Der er ikke pensionisttillæg for pensionstilsagn baseret på Profilvalg (unit-link). 14. Medlems-Kapitalbeløbet opgøres månedligt på basis af de af bestyrelsen fastsatte Medlems-Kapitalsatser. Medlems-Kapitalsatserne kan afhænge af tegningsgrundlagene. 15. Medlems-Kapitalsatserne fastsættes af bestyrelsen for højst et år ad gangen efter indstilling fra den ansvarshavende aktuar. Indstillingen sker på basis af pensionskassens budgetter. 16. Det samlede Medlems-Kapitalbeløb opgøres ud fra elementerne henlæggelse til Medlems- Kapital og forrentning af Medlems-Kapital. De enkelte elementer kan være positive, nul eller negative. Såfremt det samlede Medlems-Kapitalbeløb i foregående måned efter anvendelse ikke var nul, fremføres dette til den efterfølgende måneds opgørelse af Medlems-Kapitalbeløb og medregnes i opgørelsen af Medlems-Kapitalelementerne nævnte i første afsnit i denne paragraf. 17. Henlæggelser til Medlems-Kapital opgøres som en procentandel af bidragene. 18. Forrentning af Medlems-Kapital svarer til forrentningen af egenkapitalen. Kapitel 4: Anvendelse af bonusbeløb og Medlems-Kapitalbeløb 19. Bonusbeløbet kan anvendes på en eller flere af følgende måder: Forhøjelse af pensionsudbetalingerne, til en grupperisikoforsikring, til at reducere fradraget i forbindelse med kontant udtrædelsesgodtgørelse, til opskrivning af ydelser, til at sikre omregning samt til at forøge bonuspotentialet. Medlems-Kapitalbeløbet anvendes til henlæggelse til Medlems- Kapital. 20. Bonusbeløb hidrørende fra udbetalingsbonus, pensionsvalgsbonus og pensionisttillæg udbetales som et tillæg til pensionsudbetalingerne. 21. Medlems-Kapital udbetales efter pensionering som et løbende tillæg til pensionsudbetalingerne. Tillæggenes størrelse varierer med størrelsen af Medlems-Kapital og falder bort, når Medlems-Kapital er fuldt udbetalt. 22. Bonus i forbindelse med kontant udtrædelsesgodtgørelse bruges - efter reduktion med eventuelt tidligere overførte negative bonusbeløb - til at reducere fradraget ved kontant udtrædelsesgodtgørelse. 23. I forbindelse med fastsættelse af bonussatserne fastsætter bestyrelsen de nærmere regler for bonusanvendelsen, herunder grupperisikoforsikringens omfang. 24. Såfremt medlemmet er omfattet af grupperisikoforsikringen, kan bonusbeløb anvendes til at dække præmien for denne ordning. 25. For aktuelle forsikringer kan bonusbeløb via en omregningsteknik benyttes til at øge aktuelle ydelser. 26. Bonusbeløb kan benyttes til at tilvejebringe en risikodækning, der omregnet står i samme forhold til en eventuel omregnet egenpensionsdækning, som den garanterede risikodækning er i forhold til den garanterede egenpensionsdækning. 10

11 27. Såfremt en del af pensionstilsagnet er beregnet på et svagere grundlag end det aktuelle nytegningsgrundlag, kan bonusbeløb benyttes til at rimeliggøre en anvendelse af samme rentebonussats til alle pensionstilsagn, ved at bonusbeløbet alene forøger bonuspotentialet. 28. Bonusbeløb kan anvendes som et nettoindskud beregnet på nytegningsgrundlaget. For aktuelle forsikringer vil en sådan anvendelse medføre opskrivning af pensionerne hver den Såfremt bonusbeløbet efter anvendelsen ikke er nul, overføres dette til næste måned. 30. Såfremt Medlems-Kapitalbeløbet efter anvendelsen ikke er nul, overføres dette til næste måned. Kapitel 5: Anvendelse af overskud/underskud 31. Er de pensionsmæssige hensættelsers andel af det realiserede resultat efter forlodsbonus positivt, forøges det kollektive bonuspotentiale med denne andel. Er andelen negativ, reduceres det kollektive bonuspotentiale. Er det kollektive bonuspotentiale ikke tilstrækkeligt hertil, nedsættes bonuspotentiale på hvilende pensioner. Kapitel 6: Overgangsbestemmelser 32. Pensionstilsagn, som i henhold til tidligere regler frem til 1. april 1983 i forbindelse med pensioneringen blev omtegnet til et højt forrentet grundlag, deltager ikke i bonusopgørelsen, men vil kunne være omfattet af grupperisikoforsikringen efter de regler, der gælder for denne. 11

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte. Vedtægt for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen for Sygeplejersker

Læs mere

Vedtægt og Bonusregulativ

Vedtægt og Bonusregulativ Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer April 2016 Vedtægt og Bonusregulativ Vedtægt for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Indhold: Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægt for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr

Vedtægt for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr Pensionskassen for Sundhedsfaglige April 2014 Vedtægt og Bonusregulativ Vedtægt for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nr. 71 97 35 14 Indhold Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Pensionskassen PenSam

Vedtægter for Pensionskassen PenSam Vedtægter for Pensionskassen PenSam 2 Vedtægter for Pensionskassen PenSam Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen PenSam. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger VEDTÆGTER for Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 6. april 2016 Side 2 af 6 1 Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskasse- og livsforsikringsvirksomhed. Livsforsikringsvirksomheden

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Navn og formål 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Selskabets navn er PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Valgregulativ. Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr. 71 97 35 14

Valgregulativ. Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige. CVR-nr. 71 97 35 14 Valgregulativ for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nr. 71 97 35 14 Januar 2015 Valgregulativ Pensionskassen for Sundhedsfaglige Indhold 1. Tidspunkt for afholdelse af valg 2 2. Valgbarhed 2 3. Antal

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

1. Pensionskassens navn

1. Pensionskassens navn VEDTÆGT Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Pensionskassens navn... 2 2. Pensionskassens formål og beskatningsforhold... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamlingens kompetence... 2 5. Sted for og indkaldelse

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter 2015 1 2 VEDTÆGTER for Vestjylland Forsikring gs. - 2015 1 Selskabets navn er Vestjylland Forsikring gs. Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Selskabet har endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Selskabets ledelse... 2 5 Valg af repræsentantskab... 3 6 Klage over valg... 4 7 Generalforsamling kompetence,

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Østifterne f.m.b.a

Vedtægter for. Foreningen Østifterne f.m.b.a BILAG A Vedtægter for Foreningen Østifterne f.m.b.a I. Foreningens navn, formål og hjemsted 1 Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. Stk. 2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR

Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR 55 12 46 12 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab (i det følgende

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S

VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S (CVR-nr.: 16 50 08 36) 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er LB Forsikring A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab CVR-nr. 13 59 43 76 August April 201712 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er PFA Pension, forsikringsaktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

GF Bornholms vedtægter

GF Bornholms vedtægter GF Bornholms vedtægter Vedtægter for GF Bornholm f.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Bornholm f.m.b.a.. Dens hjemsted er Bornholms Regionskommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling VEDTÆGTER for Foreningen Team Tvilling 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Team Tvilling. 1.2 Foreningens hjemsted er København Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Foreningen har til formål på almennyttigt

Læs mere

Indhold. Vedtægt 4 Pensionskassens navn og hjemsted 4 Pensionskassens formål og pensionsbeskatningsregler

Indhold. Vedtægt 4 Pensionskassens navn og hjemsted 4 Pensionskassens formål og pensionsbeskatningsregler Indhold Vedtægt 4 Pensionskassens navn og hjemsted 4 Pensionskassens formål og pensionsbeskatningsregler 4 Pensionskassens afdelinger og medlemskredse 4 Optagelsesvilkår 4 Pensionsbidrag 4 Overdragelse

Læs mere

Vedtægter. Sparekassen Bredebro. for. Sparekassen Bredebro. Navn- Hjemsted - Formål 1. Garantkapital 2

Vedtægter. Sparekassen Bredebro. for. Sparekassen Bredebro. Navn- Hjemsted - Formål 1. Garantkapital 2 Vedtægter for Sparekassen Navn- Hjemsted - Formål 1 Sparekassens navn er Sparekassen, dens hjemsted er Tønder Kommune. Sparekassens binavne er Skærbæk Sparekasse, Tønder Sparekasse, som er afdelinger af

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægter for. Østifterne Administration f.m.b.a.

Vedtægter for. Østifterne Administration f.m.b.a. Vedtægter for Østifterne Administration f.m.b.a. I. Foreningens navn, formål og hjemsted 1 Stk. 1 Foreningens navn er Østifterne Administration f.m.b.a. Stk. 2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE VEDTÆGTER for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Stk. 1 Sparekassens navn er Søby-Skader-Halling Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. Stk. 2 Sparekassens formål er at

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

A D V O K A T F I R M A E T

A D V O K A T F I R M A E T J.nr. 92.306/jm/rh 25-04-2008 V E D T Æ G T E R f o r A A L B O R G B O L D S P I L K L U B A / S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Sparekassen Bredebro

Sparekassen Bredebro Vedtægter for Sparekassen Bredebro Sparekassen Bredebro Navn- Hjemsted - Formål 1 stk. 1 Sparekassens navn er Sparekassen Bredebro, dens hjemsted er Tønder Kommune. Sparekassens binavne er Skærbæk Sparekasse,

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn...1 2. Hjemsted...1 3. Formål...1 4. Bankens kapital...2 5. Bankens aktier...2 6. Bankens ledelse...2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A.

for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 2. oktober, 2014 VEDTÆGTER for Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. [1/8] 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. 1.2 Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. GF Viborg

Vedtægter for. GF Viborg Vedtægter for GF Viborg 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Viborg F.M.B.A. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn... 1 2. Hjemsted... 1 3. Formål... 1 4. Bankens kapital... 2 5. Bankens aktier... 2 6. Bankens ledelse... 2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne.

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne. Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. april 2015 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er SEAS-NVE A.m.b.A. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R.

J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R. J.nr. 05433-0005 kas/kib 19. april 2010 V E D T Æ G T E R F O R C O P E N H A G E N F A S H I O N W E E K A P S C V R - N R. 3 1 5 0 1 6 3 6 V E D T Æ G T E R 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for. Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915.

Vedtægter for. Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915. BILLUND Hedemarken 23 DK 7200 Grindsted Tlf. +45 76 10 00 88 Fax +45 75 32 06 16 billund@advodan.dk CVR-nr. 25 57 52 88 Sag nr. 660-47268-TRH Vedtægter for Vorbasse Grundejerforening cvr.nr. 86815915.

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: VE D T Æ G T E R for NK-Vejlys A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er NK-Vejlys A/S. Selskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2. Selskabets formål er at drive elnetvirksomhed i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Klub 194 GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet.

Vedtægter for. Klub 194 GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet. Vedtægter for Klub 194 GF Officerer og Civile under Forsvarsministeriet. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er. Dens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for DTU Forsikringsklub

Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub F.M.B.A l Navn og hjemsted Klubbens navn er "DTU Forsikringsklub F.M.B.A." (Danmarks Tekniske skoler og Universiteter). Klubbens hjemsted

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GIVE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Give Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER. for DRAGSHOLM SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for DRAGSHOLM SPAREKASSE VEDTÆGTER for DRAGSHOLM SPAREKASSE NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG SELSKABSKONSTRUKTION 1 Sparekassens navn er Dragsholm Sparekasse. Dens hjemsted er Odsherred kommune. Dragsholm Sparekasse driver herudover

Læs mere