Vedtægt og Bonusregulativ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt og Bonusregulativ"

Transkript

1 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale April 2014 II Vedtægt og Bonusregulativ Vedtægt for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr Indhold Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted 2 2. Pensionskassens formål 2 Beskatningsforhold 3. Beskatningsforhold 2 Medlemsoptagelse 4. Medlemmer 2 Generalforsamling 5. Ordinær generalforsamling 2 6. Ekstraordinær generalforsamling 2 7. Indkaldelse til generalforsamling 2 8. Dagsordenens indhold 2 9. Emner til dagsordenen Dagsordenens fremlæggelse Dirigent Adgang til generalforsamlingen Afstemning Forhandlingsprotokol Urafstemning 4 Bestyrelse og direktion 16. Bestyrelsens sammensætning 5 16a. Opstillingsfrist Bestyrelsens hverv Bestyrelsesmøder Direktionens hverv Pensionskassens administration Retshandler 6 Revision og regnskab 22. Revision Årsrapport Støtte til almennyttige formål Pensionskassens reserver Midlernes anbringelse 6 26a. Beregningsgrundlag Tvister 7 Vedtægtsændringer og opløsning 28. Vedtægtsændringer Pensionskassens opløsning 7 Bonusregulativ, regulativ for Medlems-Kapital 8

2 Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Dens hjemsted er Gentofte kommune. Pensionskassen driver endvidere virksomhed under følgende binavne: Pensionskassen for Kontorpersonale og Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger. Pensionskassens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed. Stk. 2. Pensionskassen kan efter nærmere retningslinjer tegne og formidle ophørende risikoforsikringer for medlemmerne i et anerkendt forsikringsselskab. Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte. Beskatningsforhold 3. Beskatningsforhold Pensionsbidrag mv. og ydelser til medlemmerne i henhold til denne vedtægt og pensionsvilkår er omfattet af reglerne om pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter og reglerne om ophørende livrenter, jf. afsnit I i lov om beskatning af pensionsordninger mv. samt reglerne om indkomstskattepligtige pensionsordninger og forsikringer, jf. afsnit II A. Medlemsoptagelse 4. Medlemmer Som medlemmer af pensionskassen optages kontorpersonale, socialrådgivere og socialpædagoger samt døgninstitutionsmedhjælpere, pædagogmedhjælpere, husholdningsledere, værkstedsassistenter, praktiske omsorgsmedhjælpere og tegnsprogstolke, der er berettiget og forpligtet til medlemskab af pensionskassen efter reglerne i pensionsvilkår 1 og 1a. Stk. 2. Medlemmerne hæfter ikke personligt for pensionskassens forpligtelser. Generalforsamling 5. Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Stk. 2. Generalforsamling afholdes i Københavns Kommune eller et andet sted i Region Hovedstaden. 6. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis bestyrelsen eller en af revisorerne finder det hensigtsmæssigt, samt når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt begæres af 2 % af dem, der på begæringstidspunktet er medlemmer af pensionskassen. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når det skriftligt begæres af 5 % af de delegerede. Stk. 2. Begæring om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af dagsorden med angivelse af, hvilke emner der skal behandles. Stk. 3. Stedet for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i 5, stk Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel. Såfremt begæring fremsættes af medlemmerne i henhold til 6, skal indkaldelse finde sted inden 14 dage efter modtagelsen. Indkaldelsen bekendtgøres på pensionskassens hjemmeside. Indkaldelse kan i stedet ske ved brev til samtlige medlemmer af pensionskassen eller bringes til medlemmernes kendskab på anden måde. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet. Det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal angives i dagsordenen. Indkaldelse skal ske skriftligt til de medlemmer, der har fremsendt begæring herom. 8. Dagsordenens indhold Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Godkendelse af årsrapport, herunder årsregnskab og revisionsberetning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance. 2

3 3. Fastsættelse af stedet for følgende års generalforsamling. 9. Emner til dagsordenen Enhver delegeret har ret til at kræve et bestemt emne optaget på dagsordenen. Til den ordinære generalforsamling skal krav fremsættes skriftligt i så god tid, dvs. senest 1. februar, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. 10. Dagsordenens fremlæggelse Dagsordenen skal senest 2 uger før generalforsamlingen sammen med de fuldstændige forslag bekendtgøres på pensionskassens hjemmeside og fremlægges til eftersyn for medlemmerne på pensionskassens kontor for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige med årsrapport og revisionsberetning. 11. Dirigent Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivelsen. 12. Adgang til generalforsamlingen Generalforsamlingen, der består af delegerede, har den øverste myndighed i alle pensionskassens anliggender, medmindre afgørelse træffes ved urafstemning, jf. 15. Bestyrelsens medlemmer har ret til at overvære generalforsamlingen. Medlemmerne har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet der, selv om de ikke er stemmeberettigede delegerede. Medlemmer, som ikke er delegerede, og som ønsker at møde på generalforsamlingen, skal give meddelelse herom til pensionskassen senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stk. 2. Delegerede vælges blandt medlemmerne af pensionskassen pr. 31. august i valgåret. Landet opdeles i 5 valgkredse, hvor der vælges indtil 180 delegerede fordelt på de 3 faggrupper og i forhold til disses medlemstal pr. 31. december i året før valget. Landet inddeles i følgende valgkredse: Nr. Valgkreds 1. Region Hovedstaden samt medlemmer bosat uden for valgkredsene 2. Region Sjælland 3. Region Syddanmark 4. Region Midtjylland 5. Region Nordjylland Stk. 3. Indkaldelse af kandidatforslag sker senest den 15. september i valgåret ved indrykning af opslag i Socialrådgiveren og Socialpædagogen og Kommunalbladet, samt på pensionskassens hjemmeside. Indkaldelse kan endvidere ske ved brev afsendt med almindelig postbesørgelse eller på anden vis til samtlige medlemmer af pensionskassen. Stk. 4. Medlemmer, der ønsker at opstille til valg som delegeret, må skriftligt anmelde deres kandidatur til pensionskassen senest den 10. oktober kl i valgåret. Medlemmer, for hvem der indbetales pensionsbidrag af en arbejdsgiver, kan opstille som kandidater i den valgkreds, hvortil indbetalerinstitutionen ifølge adressen kan henføres den 31. august i valgåret. Medlemmer med bopæl vest for Storebælt, for hvem der indbetales pensionsbidrag fra en arbejdsgiver med indbetaleradresse øst for Storebælt, kan opstille som kandidat i den valgkreds, hvor de har deres bopæl den 31. august i valgåret. Bestyrelsen kan beslutte at henføre medlemmer, for hvem der indbetales pensionsbidrag af en landsdækkende institution, til den valgkreds, hvor de har deres bopæl. Medlemmer, for hvem der indbetales pensionsbidrag af flere arbejdsgivere, der henføres til forskellige valgkredse, bestemmer selv i hvilken af valgkredsene, de vil være kandidat. Øvrige medlemmer kan opstille som kandidater i den valgkreds, hvor de har bopæl den 31. august i valgåret. Medlemmer, der arbejder i en anden valgkreds, end de henføres til efter ovennævnte kriterier kan, inden en af bestyrelsen fastsat frist i valgåret meddele, at de ønsker at opstille i den valgkreds, hvor de arbejder. Stk. 5. Opstiller der indenfor en faggruppe flere kandidater, end kredsen er berettiget til, afholdes der skriftligt valg ved udsendelse af stemmemateriale til samtlige stemmeberettigede indenfor faggruppen i valgkredsen inden den 1. november i valgåret. Stemmeafgivning skal være pensionskassen i hænde inden den 15. november. Opstiller det antal kandidater, faggruppen i kredsen er berettiget til, eller færre, er de opstillede valgt uden afstemning. Stk. 6. Medlemmer af pensionskassen pr. 1. oktober i valgåret er inden for hver faggruppe stemmeberettigede til delegeretvalget, forudsat at medlemmerne er kendt af pensionskassen den 1. oktober i valgåret. Medlemmerne henføres til valgkredse efter principperne for valgkredsindplacering i stk. 4. Hvert medlem har ret til at afgive et antal stemmer, svarende til halvdelen af det antal delegerede, der skal vælges i kredsen, dog kan der ikke afgives mere end 1 stemme til den 3

4 samme kandidat. De kandidater, som inden for hver faggruppe i kredsen opnår flest stemmer, er valgt. Såfremt der er stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, fastsættes rækkefølgen ved lodtrækning foretaget af pensionskassens statsautoriserede revisor. Stk. 7. De kandidater, som efter stk. 6 ikke vælges, er inden for hver faggruppe automatisk suppleanter for de delegerede i valgkredsen. Afgår en delegeret inden valgperiodens udløb, eller er en delegeret midlertidigt forhindret i at give møde på en generalforsamling, indtræder suppleanten i dennes sted. Suppleanter indtræder i den efter stk. 6 opnåede rækkefølge. Stk. 8. Valget gælder for en periode på 4 år. Senest den 1. december bliver valgets resultat meddelt de opstillede kandidater. Valgets resultat bekendtgøres senest den 1. januar i året efter valget. Delegeredes transportomkostninger samt eventuel tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med udførelse af hvervet som delegeret godtgøres af pensionskassen. Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt regler for valgets gennemførelse. Bestyrelsen fastsætter endvidere de nærmere regler for konsekvensen af kandidaters og valgte delegeredes udtræden af pensionskassen, skift af arbejdsplads, bopæl eller afholdelse af orlov udover 3 måneders varighed, der medfører placering i en anden valgkreds. 13. Afstemning Kun delegerede, jf. 12, har ret til at stemme på generalforsamlingen. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra afgørelser om vedtægtsændringer og pensionskassens opløsning, jf. 28 og 29. Står stemmerne lige, træffes afgørelsen ved lodtrækning. Stk. 2. Ved generalforsamlingens valg af medlemmer og suppleanter til pensionskassens bestyrelse anvendes følgende afstemningsregler: Ved valg af bestyrelsesmedlem og/eller suppleant for socialrådgiverne kan alene socialrådgivere afgive stemme. Ved valg af bestyrelsesmedlem og/eller suppleant for socialpædagogerne kan alene socialpædagoger afgive stemme. Ved valg af bestyrelsesmedlem og/eller suppleant for kontorpersonale kan alene kontorpersonale afgive deres stemme. Opstilles der kun én kandidat, er denne valgt uden afstemning. Ved valg mellem to kandidater, afgøres valget ved simpelt stemmeflertal. Opnår kandidaterne lige mange stemmer, afgøres valget ved lodtrækning. Er der opstillet flere end to kandidater, og opnår en af kandidaterne mere end halvdelen af stemmerne, er denne kandidat valgt. Opnår ingen af kandidaterne mere end halvdelen af stemmerne i første valgrunde, foretages herefter valg mellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer. Ved stemmelighed blandt kandidaterne i første valgrunde, afgøres ved lodtrækning, hvem der skal deltage i anden valgrunde. 14. Forhandlingsprotokol Over forhandlingerne på generalforsamlingerne føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten. Stk. 2. Senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for medlemmer på pensionskassens kontor. 15. Urafstemning Enhver på en generalforsamling truffen afgørelse kan underkastes urafstemning efter følgende regler: a) Urafstemning skal foretages, såfremt det senest 2 måneder efter den pågældende generalforsamlings afholdelse vedtages af et flertal i bestyrelsen, eller såfremt der fra mindst 15 % af pensionskassens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsættes ønske herom med angivelse af, hvilke emner der skal gøres til genstand for urafstemning. b) Såfremt urafstemningen viser, at et flertal af de i afstemningen deltagende og mindst 35 % af pensionskassens medlemmer stemmer for, at generalforsamlingens afgørelse skal bortfalde eller ændres, skal dette være gældende. I modsat fald gælder den på generalforsamlingen trufne afgørelse. 4

5 c) Urafstemning skal foretages senest 2 måneder efter, at begæring herom er fremsat. Bestyrelse og direktion 16. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 12 medlemmer, af hvilke 2 udpeges af Danske Regioner, 1 udpeges af KL, 1 udpeges af Dansk Socialrådgiverforening, 1 udpeges af Socialpædagogernes Landsforbund, 1 udpeges af HK Kommunal, 4 (2 socialpædagoger, 1 socialrådgiver og 1 kontorpersonale) vælges af og blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen, og endelig 2 medlemmer, der samlet set har kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision og en relevant uddannelse eller praktisk joberfaring vedrørende forsikring og investeringer. Det ene af disse medlemmer skal være uafhængig af pensionskassen og samtidig have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. De to medlemmer udpeges af Danske Regioner, KL, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund og HK Kommunal i fællesskab. Stk. 2. De samme, som udpeger eller vælger bestyrelsesmedlemmerne, udpeger/vælger tillige en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer udpeges og vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af dem, som har udpeget eller valgt vedkommende. Stk. 4. Personer, der er tilknyttet pensionskassens administration som direktører eller på anden måde, kan ikke udpeges til eller vælges som medlem af bestyrelsen. Stk. 5. Bestyrelsen vælger sin formand blandt de af Danske Regioner udpegede medlemmer, mens næstformanden vælges blandt de øvrige medlemmer. 16a. Opstillingsfrist Medlemmer, der ønsker at opstille til valg som bestyrelsesmedlem og/eller som bestyrelsessuppleant, skal anmelde deres kandidatur til pensionskassen senest den 1. marts i valgåret. Stk. 2. Er der ikke anmeldt kandidater inden 1. marts i valgåret ses der bort fra fristen i stk. 1. Anmeldelse af kandidatur sker i så fald på generalforsamlingen. 17. Bestyrelsens hverv Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af pensionskassen i overensstemmelse med denne vedtægt og lovgivningens bestemmelser. Stk. 2. Bestyrelsen påser, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter pensionskassens forhold tilfredsstillende måde. Stk. 3. Bestyrelsen ansætter til varetagelse af den daglige ledelse en direktion på indtil 3 medlemmer, der sammen med bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed. 18. Bestyrelsesmøder Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Stk. 2. Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, en direktør, en valgt revisor eller den ansvarshavende aktuar kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når behørig indkaldelse har fundet sted, og når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, samt såvel arbejdsgiversiden som hver af de tre faggrupper er repræsenteret. Stk. 4. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed; ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 5. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 19. Direktionens hverv Det påhviler direktionen at følge de af bestyrelsen meddelte retningslinjer og anvisninger. Stk. 2. Direktionen skal sørge for, at pensionskassens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. 5

6 Stk. 3. Direktionen skal tillige drage omsorg for, at pensionskassen råder over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af forsikringsmæssige hensættelser. 20. Pensionskassens administration Ved beslutning på en generalforsamling kan det vedtages, at pensionskassens administration skal varetages af: Pensionskassernes Administration A/S. Stk. 2. Vedtagelse i overensstemmelse med stk. 1 medfører ingen indskrænkninger i pensionskassens kompetence. 21. Retshandler Pensionskassen forpligtes ved retshandler af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med formand eller næstformand. Stk. 2. Bestyrelsen er berettiget til at meddele kollektiv prokura, herunder til disposition over fast ejendom. Revision og regnskab 22. Revision Pensionskassens regnskab revideres af en revisor, der vælges på generalforsamlingen. Stk. 2. Revisoren, der vælges af generalforsamlingen, skal leve op til lovgivningens krav til revisorer i et forsikringsselskab. Stk. 3. Revisoren er valgt for ubestemt tid, indtil der på generalforsamlingen vælges en eller flere nye. 23. Årsrapport Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Stk. 2. Årsrapporten, der består af balance, resultatopgørelse og årsberetning, udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed. Stk. 3. Årsrapporten offentliggøres i sit fulde omfang på pensionskassens hjemmeside. 24. Støtte til almennyttige formål Beløb, som i forhold til pensionskassens økonomiske stilling er af ringe betydning, kan af bestyrelsen anvendes til almennyttige eller hermed ligestillede formål, såfremt formålet er af betydning for medlemmerne og i relation til pensionskassen. 25. Pensionskassens reserver Pensionskassens reserver består af de pensionsmæssige hensættelser, herunder bonuspotentiale på hvilende pensioner, kollektivt bonuspotentiale og særlige bonushensættelser, egenkapital og eventuelt andre reserver. Stk. 2. Underskud, uanset oprindelse, kan dækkes af pensionskassens reserver efter kollektive og solidariske principper, således at kollektivt bonuspotentiale og bonuspotentiale på hvilende pensioner fuldt ud kan anvendes til at dække medlemmernes andel af et underskud. Stk. 3. Underskud, der ikke kan dækkes af pensionskassens reserver, medfører nedsættelse af pensionerne. 26. Midlernes anbringelse Midler til dækning af de pensionsmæssige hensættelser anbringes i overensstemmelse med reglerne i lov om finansiel virksomhed. Stk. 2. Pensionskassens øvrige midler skal anbringes i fast ejendom, obligationer, aktier eller i andre investeringer godkendt af bestyrelsen. 26a. Beregningsgrundlag Til beregning af pensionernes størrelse og værdien af pensionskassens forpligtelser fastsætter pensionskassens aktuar et beregningsgrundlag i samråd med bestyrelsen. Stk. 2. I beregningsgrundlaget indgår en grundlagsrente og statistiske sandsynligheder vedrørende invaliditets- og dødsfaldsrisiko samt ægteskabs- og børnehyppighed alt under hensyn til alder. 6

7 Stk. 3. For medlemmer optaget før den 1. januar 1998 er pensionstilsagnet svarende til bidragets størrelse pr. 30. juni 1999 dog også beregnet under hensyn til medlemmets køn. Stk. 4. Bonus tildeles i henhold til det af bestyrelsen godkendte bonusregulativ. Stk. 5. Beregningsgrundlaget og bonusregulativet er en del af pensionskassens tekniske grundlag, som skal anmeldes til Finanstilsynet. 27. Tvister Sager mod pensionskassen kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring, domstolene eller for en voldgiftsret. Stk. 2. Voldgiftsretten består af 2 voldgiftsmænd og 1 opmand. Den ene af voldgiftsmændene udpeges af klageren og den anden af pensionskassens bestyrelse. Udpegningen skal ske inden 1 måned efter, at begæring om voldgift er fremsat. Opmanden udpeges af voldgiftsmændene i forening eller i tilfælde af uenighed af præsidenten for Østre Landsret. Stk. 3. I tilfælde af uenighed mellem voldgiftsmændene er opmandens kendelse afgørende. Fordelingen af omkostningerne fastsættes af voldgiftsretten. Stk. 4. Voldgiftsrettens kendelse kan ikke indbringes for domstolene. Vedtægtsændringer og opløsning 28. Vedtægtsændringer Beslutning om ændring af vedtægten og om ændring af pensionsvilkår træffes på generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, for så vidt den tiltrædes af mindst to tredjedele af de afgivne stemmer, og forslaget vedtages af såvel Regionernes Lønnings- og Takstnævn som Dansk Socialrådgiverforening og Socialpædagogernes Landsforbund og HK Kommunal. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 er bestyrelsen bemyndiget til at foretage sådanne ændringer af pensionsvilkår og vedtægt som følger af entydige krav i lovgivningen. Stk. 3. Bestyrelsen skal på førstkommende ordinære generalforsamling, som en del af sin beretning, redegøre for de foretagne ændringer og baggrunden herfor. 29. Pensionskassens opløsning Beslutning om opløsning af pensionskassen uden likvidation ved overdragelse som helhed af alle pensionskassens aktiver og passiver til en anden pensionskasse eller et forsikringsselskab kan finde sted ved en generalforsamlingsbeslutning, såfremt tre fjerdedele af de delegerede i pensionskassen stemmer for det, og såfremt opløsningen godkendes af såvel Regionernes Lønnings- og Takstnævn som Dansk Socialrådgiverforening og Socialpædagogernes Landsforbund og HK Kommunal. Stk. 2. Opløsning af pensionskassen i øvrigt kan ikke finde sted uden samtykke af hvert enkelt medlem, medmindre pensionskassebestanden forinden er overført til en anden pensionskasse eller et forsikringsselskab, eller pensionskassebestanden er taget under administration, jf. lov om finansiel virksomhed. ***** Vedtaget på ordinære generalforsamlinger den 28. april ***** 7

8 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr Oktober 2014 Bonusregulativ, regulativ for Medlems-Kapital Indhold Kapitel 1: Generelle bestemmelser Kapitel 2: Opgørelse af bonusbeløbet Kapitel 3: Opgørelse af Medlems-Kapitalbeløbet Kapitel 4: Anvendelse af bonusbeløb og MedlemsKapitalbeløb Kapitel 5: Anvendelse af overskud/underskud Kapitel 6: Overgangsbestemmelser

9 Kapitel 1: Generelle bestemmelser 1. Dette regulativ træder i kraft den 28. april Regulativet kan ændres også for bestående medlemskaber. Dette regulativ fastsætter reglerne for beregning og fordeling af det realiserede resultat. Bestemmelserne i pensionskassens aftalegrundlag, herunder dette regulativ, gælder forud for kontributionsbekendtgørelsen. Kontributionsbekendtgørelsen finder alene anvendelse på forhold, der ikke er reguleret i pensionskassens aftalegrundlag. 3. Alle pensionstilsagn deltager i bonusopgørelsen. 4. Medlemmer, hvis pensioner er baseret på tegningsgrundlag efter 31. december 2005, deltager i opbygning af Medlems-Kapital. Medlems-Kapital er pensionskassens navngivning af særlige bonushensættelser, jf. 25 i vedtægterne. Kapitel 2: Opgørelse af bonusbeløbet 5. Bonusbeløbet opgøres månedligt på basis af de af bestyrelsen fastsatte bonussatser. Alle bonussatser kan afhænge af tegningsgrundlagene, og af om der opbygges Medlems-Kapital. Pensionskassen tilstræber at benytte det såkaldte gennemsnitsrenteprincip. 6. Bonussatserne fastsættes af bestyrelsen for højst et år ad gangen efter indstilling fra den ansvarshavende aktuar. Indstillingen sker på basis af pensionskassens budgetter og risikoanalyser. 7. Det samlede bonusbeløb opgøres ud fra elementerne rentebonus, forsikringsrisikobonus, administrationsbonus, udtrædelsesbonus, udbetalingsbonus, pensionsvalgsbonus og et pensionisttillæg. De enkelte bonuselementer kan være positive, nul eller negative. Såfremt det samlede bonusbeløb i foregående måned efter anvendelse ikke var nul, fremføres dette til den efterfølgende måneds opgørelse af bonusbeløb og medregnes i opgørelsen af bonuselementerne nævnt i første afsnit i denne paragraf. 8. Rentebonus opgøres for de enkelte dele af pensionstilsagnene som forskellen mellem renterne i henhold til bonussatserne og renterne i henhold til tegningsgrundlagene. Den del af hensættelsen, der er fra før 1983, som er undtaget fra pensionsafkastskat, tildeles en rentebonus før pensionsafkastskat. Der er ikke rentebonus for pensionstilsagn baseret på Profilvalg (unit-link). 9. Forsikringsrisikobonus opgøres for de enkelte dele af pensionstilsagnene som forskellen mellem tegningsgrundlagenes pris og prisen for forsikringsrisikodækning i henhold til de fastsatte bonussatser. Der er ikke forsikringsrisikobonus for pensionstilsagn baseret på Profilvalg (unit-link). 10. Administrationsbelastningen fastsættes som en procentandel af bidraget. Der kan pr. medlemskab fastsættes et mindste månedligt administrationsbeløb. Administrationsbonus opgøres som forskellen mellem tegningsgrundlagenes administrationsbelastning og prisen for administration i henhold til de fastsatte bonussatser. I det omfang tegningsgrundlagenes mulighed for at benytte en rentemarginal til delvis dækning af omkostninger er uudnyttet, kan der gives yderligere administrationsbonus. 11. Udbetalingsbonus opgøres som et procentvis tillæg af pensionsudbetalingerne. Der er ikke udbetalingsbonus for pensionstilsagn baseret på Profilvalg (unit-link). 12. Pensionsvalgsbonus vedrører pensionstilsagn, som er omtegnet til et lavere forrentet grundlag. Pensionsvalgsbonus opgøres som et procentvist tillæg af pensionstilsagnene på tidspunktet for pensionsvalget. 9

10 Kapitel 3: Opgørelse af Medlems-Kapitalbeløbet 13. Pensionisttillægget opgøres som et procentvis tillæg af pensionen til alderspensionister. Der er ikke pensionisttillæg for pensionstilsagn baseret på Profilvalg (unit-link). 14. Medlems-Kapitalbeløbet opgøres månedligt på basis af de af bestyrelsen fastsatte Medlems-Kapitalsatser. Medlems-Kapitalsatserne kan afhænge af tegningsgrundlagene. 15. Medlems-Kapitalsatserne fastsættes af bestyrelsen for højst et år ad gangen efter indstilling fra den ansvarshavende aktuar. Indstillingen sker på basis af pensionskassens budgetter. 16. Det samlede Medlems-Kapitalbeløb opgøres ud fra elementerne henlæggelse til Medlems- Kapital og forrentning af Medlems-Kapital. De enkelte elementer kan være positive, nul eller negative. Såfremt det samlede Medlems-Kapitalbeløb i foregående måned efter anvendelse ikke var nul, fremføres dette til den efterfølgende måneds opgørelse af Medlems-Kapitalbeløb og medregnes i opgørelsen af Medlems-Kapitalelementerne nævnte i første afsnit i denne paragraf. 17. Henlæggelser til Medlems-Kapital opgøres som en procentandel af bidragene. 18. Forrentning af Medlems-Kapital svarer til forrentningen af egenkapitalen. Kapitel 4: Anvendelse af bonusbeløb og Medlems-Kapitalbeløb 19. Bonusbeløbet kan anvendes på en eller flere af følgende måder: Forhøjelse af pensionsudbetalingerne, til en grupperisikoforsikring, til at reducere fradraget i forbindelse med kontant udtrædelsesgodtgørelse, til opskrivning af ydelser, til at sikre omregning samt til at forøge bonuspotentialet. Medlems-Kapitalbeløbet anvendes til henlæggelse til Medlems- Kapital. 20. Bonusbeløb hidrørende fra udbetalingsbonus, pensionsvalgsbonus og pensionisttillæg udbetales som et tillæg til pensionsudbetalingerne. 21. Medlems-Kapital udbetales efter pensionering som et løbende tillæg til pensionsudbetalingerne. Tillæggenes størrelse varierer med størrelsen af Medlems-Kapital og falder bort, når Medlems-Kapital er fuldt udbetalt. 22. Bonus i forbindelse med kontant udtrædelsesgodtgørelse bruges - efter reduktion med eventuelt tidligere overførte negative bonusbeløb - til at reducere fradraget ved kontant udtrædelsesgodtgørelse. 23. I forbindelse med fastsættelse af bonussatserne fastsætter bestyrelsen de nærmere regler for bonusanvendelsen, herunder grupperisikoforsikringens omfang. 24. Såfremt medlemmet er omfattet af grupperisikoforsikringen, kan bonusbeløb anvendes til at dække præmien for denne ordning. 25. For aktuelle forsikringer kan bonusbeløb via en omregningsteknik benyttes til at øge aktuelle ydelser. 26. Bonusbeløb kan benyttes til at tilvejebringe en risikodækning, der omregnet står i samme forhold til en eventuel omregnet egenpensionsdækning, som den garanterede risikodækning er i forhold til den garanterede egenpensionsdækning. 10

11 27. Såfremt en del af pensionstilsagnet er beregnet på et svagere grundlag end det aktuelle nytegningsgrundlag, kan bonusbeløb benyttes til at rimeliggøre en anvendelse af samme rentebonussats til alle pensionstilsagn, ved at bonusbeløbet alene forøger bonuspotentialet. 28. Bonusbeløb kan anvendes som et nettoindskud beregnet på nytegningsgrundlaget. For aktuelle forsikringer vil en sådan anvendelse medføre opskrivning af pensionerne hver den Såfremt bonusbeløbet efter anvendelsen ikke er nul, overføres dette til næste måned. 30. Såfremt Medlems-Kapitalbeløbet efter anvendelsen ikke er nul, overføres dette til næste måned. Kapitel 5: Anvendelse af overskud/underskud 31. Er de pensionsmæssige hensættelsers andel af det realiserede resultat efter forlodsbonus positivt, forøges det kollektive bonuspotentiale med denne andel. Er andelen negativ, reduceres det kollektive bonuspotentiale. Er det kollektive bonuspotentiale ikke tilstrækkeligt hertil, nedsættes bonuspotentiale på hvilende pensioner. Kapitel 6: Overgangsbestemmelser 32. Pensionstilsagn, som i henhold til tidligere regler frem til 1. april 1983 i forbindelse med pensioneringen blev omtegnet til et højt forrentet grundlag, deltager ikke i bonusopgørelsen, men vil kunne være omfattet af grupperisikoforsikringen efter de regler, der gælder for denne. 11

Vedtægter for Pensionskassen PenSam

Vedtægter for Pensionskassen PenSam Vedtægter for Pensionskassen PenSam 2 Vedtægter for Pensionskassen PenSam Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen PenSam. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A.

VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A. VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A. VEDTÆGTER LB FORENINGEN F.M.B.A. (CVR-nr.: 65 26 43 15) KAPITEL 1 Almindelige bestemmelser 1. Foreningens navn er LB Foreningen f.m.b.a. (i det følgende "LB"). Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Thisted Forsikring g/s CVR-NR 31007518

Vedtægter for Thisted Forsikring g/s CVR-NR 31007518 Vedtægter for Thisted Forsikring g/s CVR-NR 31007518 Etableret d. 1. april 1977 ved sammenslutningen af Det Gensidige Løsøreforsikringsselskab Thisted Amt (stiftet 1853) og Thisted Amts Landbygningers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 323-120863 KMA/usk 22.12.2008 VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Strandby Lystbådehavn ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2. Formål.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere