Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift."

Transkript

1 NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler fra interne og eksterne interessenter, administrationen har modtaget omkring den sag vedrørende HF Strandparken i Korsør, som bl.a. er behandlet i Teknik & Miljøudvalget, og er på dagsordenen til det kommende møde i Byrådet. Forespørgslerne vedrører både generelle problemstillinger omkring kolonihaver og kommunens mulighed for kontrol samt mere specifikke forhold i relation til HF Strandparken og de tilsyn der den 19. januar 2012 blev gennemført i 13 haver i haveforeningen. Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. I relation til størrelsen på kolonihavehuse beror kommunens kompetence og handlemuligheder på to forskellige grundlag, forholdet mellem Slagelse Kommune og den enkelte kolonist som udgangspunkt på et offentligretligt grundlag og forholdet mellem Slagelse Kommune og areallejer som udgangspunkt på et privatretligt grundlag. Kommunen som offentlig myndighed Kommunen som arealudlejer Offentligretligt grundlag, hvor kommunen udfører kontrol, herunder meddeler tilladelser, i henhold til gældende lovgivning overfor ejeren af kolonihavehuset, kolonisten. Privatretligt grundlag, hvor kommunen overfor aftaleparten alene kan påberåbe sig de rettigheder og har de kompetencer, der følger af de aftaleretlige principper. Regelgrundlag: Byggeloven Regelgrundlag: Den med areallejer indgåede udlejningsaftale Reaktion og opfølgning i forhold til den enkelte kolonist, som ejer huset Tilsyn (tvangsindgrebsloven gælder) Offentligretlig sanktionering Reaktion og opfølgning i forhold til areallejer Besigtigelse Aftaleretlig konsekvens Bistand: Kommunen kan alene bistå med vejledning om gældende regler. Bistand: Kommunen har som aftalepart en vis forpligtelse i forhold til den fælles forståelse af aftalens indhold.

2 Side2/7 Begreber Arealudlejer = Slagelse Kommune som ejer og udlejer af arealet Areallejer = Lejer af det samlede areal, og ansvarlig for videreudlejning til de enkelte kolonister Kolonist = lejer af en kolonihave hos areallejer, hvorpå typisk eget hus er opført Gældende lovgivning, opførelse af og størrelsen på et kolonihavehus Byggelovgivningen indeholder rammerne for byggeri. Som hovedregel er alt byggeri omfattet. Der er imidlertid undtagelser fra loven bl.a. for kolonihavehuse. Det er fastsat i Bygningsreglementet (290811), kapitel 1.6, stk. 1, nr. 6, at opførelse af et kolonihavehus ikke kræver byggetilladelse. Slagelse Kommune kan således ikke meddele byggetilladelse til opførelse af kolonihavehuse, og skal vejlede om dette, hvis en eventuel ansøgning om byggetilladelse modtages fra en kolonist. I overensstemmelse med god forvaltningsskik bør ansøger vejledes om selv at undersøge, hvad der eventuelt er tinglyst af begrænsninger på ejendommen i forhold til ønsket om opførelse af et kolonihavehus. Hvis kommunen er arealudlejer, bør ansøger tillige henvises til selv at kontakte areallejer. Det fremgår af Bygningsreglementet (290811), kapitel 1.2, stk. 2, at hvis størrelsen og placeringen af kolonihavehuset er fastlagt i en bestemmelse, som er tinglyst på ejendommen, herunder f.eks. en lokalplan eller en servitut, og huset i øvrigt er tilladt, så er kolonihavehuset alene omfattet af Bygningsreglementets bestemmelser om aftrækssystemer samt vand- og afløbsinstallationer. Der synes ikke direkte i byggelovgivningen at være fastsat specifikke rammer for størrelsen på et kolonihavehus, uanset at der ikke er tinglyst sådanne vilkår på ejendommen. Heller ikke i kolonihaveloven, lbk nr. 790 af , er der specifikke retningslinjer for størrelsen på et kolonihavehus. Kolonihaveloven definerer et kolonihavehus som bebyggelse til opbevaring af haveredskaber og eventuelt til dag- og natophold, hvis dette i øvrigt er tilladt på stedet. Definitionen på et kolonihavehus sætter således i sig selv en vis størrelsesmæssig begrænsning for huset. Det samme gælder den kategorisering af andre typer af bygninger end kolonihavehuse, som faktisk reguleres efter byggelovgivningen (sommerhuse, enfamilies huse o.s.v.). Der er ikke i gældende lokalplaner for kommunens kolonihaveområder fastsat specifikke størrelsesmæssige rammer for størrelsen på de enkelte kolonihavehuse. Der er heller ikke med baggrund i anden lovgivning tinglyst et sådant myndighedskrav på kolonihavearealerne.

3 Side3/7 Dette indebærer, at der som udgangspunkt ikke kan sanktioneres offentligretligt (som kontrolmyndighed i forhold til konkrete bestemmelser i lovgivningen) i relation til størrelsen på et kolonihavehus, med mindre huset har en sådan karakter, at der ikke længere er tale om et kolonihavehus. Tilsyn Tilsyn er, hvis muligheden i øvrigt er hjemlet i lovgivningen, en mulighed i forbindelse med en myndigheds varetagelse af kontrolarbejde. Tilsyn anses som alle andre offentligretlige skridt for at være et indgreb i forhold til den borger eller virksomhed, der er genstand for tilsynet. Tvangsindgrebsloven, lov nr. 442 af , fastsætter rammerne for sådanne indgreb. Det følger af tvangsindgrebsloven, at der bl.a. skal være en vis proportionalitet mellem indgrebet og formålet med indgrebet. Tilsyn kan således gennemføres med henblik på at fastslå, hvorvidt der i det hele taget er tale om et kolonihavehus. Derimod kan tilsyn ikke gennemføres alene for at fastlægge husets størrelse, hvis dette ikke er direkte relevant i forhold til det lovgivningsmæssige grundlag. Tilsyn kan ikke gennemføres alene med henblik på at sammenligne størrelsen på de enkelte kolonihavehuse, hvor det er utvivlsomt, at alle kolonihavehusene størrelsesmæssigt ligger indenfor de lovgivningsmæssige rammer. Det ville være udtryk for magtfordrejning at gennemføre tilsyn omkring forhold, som retteligt alene vedrører en privatretlig aftale, hvor kommunen er aftalepart. Enkelte medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget kan ikke deltage aktivt i kontrolarbejdet. Det følger af 20 i styrelsesloven, lbk nr af , at udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Teknik- og Miljøudvalget vil som helhed kunne gennemføre kontroltilsyn i forhold til byggelovgivningen, forudsat at de nødvendige faglige kvalifikationer for at gennemføre kontrollen er til stede, idet kontrolopgaven via lovgivningen påhviler Byrådet, og derfor også kan uddelegeres til et udvalg. Det forvaltningsretlige lighedsprincip indebærer dog, at udvalget i givet fald skal varetage alt tilsvarende kontrolarbejde, således at ligebehandlingen af de enkelte sager i kommunen sikres.

4 Side4/7 Gældende aftaleretligt grundlag, størrelsen på et kolonihavehus De specifikke størrelsesmæssige rammer for et kolonihavehus, for de arealer hvor kommunen er arealudlejer, er fastsat i den konkrete lejeaftaler, der er indgået med areallejer. Dette aftaleretlige grundlag er areallejer forpligtet til at sikre overholdt. Slagelse Kommune kan som arealudlejer alene forholde sig til areallejer, hvis der er aktiviteter på det lejede areal, som ikke lever op til rammerne i denne aftale. Konkrete sager i relation til størrelsen på et kolonihavehus skal derfor håndteres som et rent privatretligt mellemværende mellem arealudlejer og areallejer, hvis aftalegrundlaget mellem parterne er det eneste regelgrundlag, der regulerer forholdet. Slagelse Kommune har ikke en aftaleretligforpligtelse overfor den enkelte kolonist, og har som ovenfor anført heller ikke som udgangspunkt kompetence som kontrolmyndighed i forhold til opførelse af og størrelsen på et kolonihavehus. Slagelse Kommune har ikke kompetence til at indgå i en dialog med den enkelte kolonist omkring opførelse af eller størrelsen på det konkrete kolonihavehus. Slagelse Kommune har som udgangspunkt hverken ud fra offentligretligt eller privatretligt grundlag kompetence til at blande sig i forholdet mellem areallejer og kolonist. Slagelse Kommune har ikke mulighed for at yde bistand til den enkelte kolonist. Besigtigelse Besigtigelse er udlejers mulighed for at overvåge, at udlejers ejendom ikke værdiforringes under lejers råden. Typisk vil der i et udlejningsforhold omhandlende bygninger være fastsat bestemmelse i aftalegrundlaget om udlejers årlige mulighed for besigtigelse af det udlejede. Ved ren arealudlejning er der ikke i tilsvarende omfang risiko for værdiforringelse af det udlejede, og derfor typisk heller ikke i aftalegrundlaget fastsat mulighed for besigtigelse fra arealudlejers side. Gældende aftaleretligt grundlag, HF Strandparken Den gældende aftale er indgået mellem Kolonihaveforbundet og den tidligere Korsør Kommune den 21. februar Det fremgår af aftalens 7, at størrelsen på et kolonihavehus ikke må overstige 56 m2 samt et drivhus på 10 m2. Bygningens højde til tagskægget må ikke overstige 3 m, og der må ikke være mere end 5 m til tagryggen. Bygningerne skal anbringes mindst 2,5 m fra skel.

5 Side5/7 Det fremgår også af aftalen, at allerede opførte kolonihavehuse ikke er omfattet af ovenstående størrelsesmæssige ramme, men skal tilpasses rammen ved bygningsændring i øvrigt, ligesom nyopførte huse naturligvis skal opføres i overensstemmelse med aftalen. I forhold til det forudgående aftalegrundlag har Slagelse Kommune alene kunnet fremfinde aftalen dateret den 5. januar Det fremgår af aftalens 7, at kolonihavehuse opført efter aftalens indgåelse ikke størrelsesmæssigt må overstige 50 m2 samt et drivhus på 10 m2 samt et udhus på max. 6 m2. De øvrige størrelsesmæssige specifikationer svarer til de nu gældende. Det er areallejers ansvar som ansvarlig for aktiviteterne på det lejede areal at kunne dokumentere opførelsesåret for det enkelte kolonihavehus, hvis areallejer ønsker at gøre gældende, at kolonihavehuset ikke er omfattet af den gældende aftale at de størrelsesmæssige begrænsninger ikke er gældende. Der er ikke i aftalegrundlaget bestemmelse om arealudlejers ret til at besigtige arealet. For i givet fald at kunne gennemføre en besigtigelse, er det nødvendigt først at indgå aftale med areallejer om vilkårene for en sådan besigtigelse. Slagelse Kommune har ikke umiddelbart mulighed for ensidigt at fastsætte overfor areallejer, at kommunen gennemfører besigtigelse i HF Strandparken. Men et sådant krav vil på længere sigt kunne rejses fra kommunens side, hvis areallejer ikke har den fornødne dokumentation for, at aftalegrundlaget overholdes. Det fremgår af aftalen, at den er uopsigelig fra kommunens side frem til den 31. december Det er alene muligt at ændre indholdet i den indgåede aftale, herunder at opsige aftalen før tid, hvis areallejer indvilliger i dette. Slagelse Kommune vil alene kunne overtage administrationen af de bygningsregulerende elementer i aftalegrundlaget, hvis der indgås aftale med areallejer om dette. Det er dog tvivlsomt, om der i givet fald kan findes hjemmel til en sådan støtte fra kommunens side, da opgaven synes at ligge udenfor det, der typisk opfattes som kommunalt formål. Der er i kolonihavelovgivningen krav om, at kommunen sikrer et vist areal står til rådighed for kolonihaveformål. Men det er ikke et krav, at dette areal i givet fald skal være ejet af kommunen selv. Kolonihavearealer kan derfor godt sælges med vilkår, der sikrer arealets fortsatte anvendel-

6 Side6/7 se til kolonihaveformål. Ligeledes vil der kunne indgås lejeaftale med en anden part end den nuværende areallejer, når den nuværende aftale udløber. Det følger af de aftaleretlige principper, at kommunen som aftalepart har mulighed for at ophæve en aftale, hvis modparten væsentligt misligholder de forpligtelser, der følger af aftalegrundlaget. Det følger af de samme principper, at en eventuel ophævelse alene kan gøres gældende som sidste udvej efter en længere forudgående proces, hvor aftaleparten har haft mulighed for at rette op. Slagelse Kommune har ikke modtaget oplysninger, der synes at indebære, at areallejer væsentligt misligholder den indgåede aftale. Tilsynet den 19. januar 2012, HF Strandparken Tilsynet fastslog, at der ikke er grundlag for at antage, at der er tale om andet end kolonihavehuse. Der er således ikke umiddelbart yderligere forhold omkring kolonihavehusenes størrelse som kan forfølges med baggrund i byggelovgivningen. Det blev i forbindelse med tilsynet konstateret, at et af husene er større end det, der er tilladt indenfor den gældende lejeaftale. Kolonisten har fået besked om denne konstatering, herunder er kolonisten vejledt om, at forholdet ikke reguleres direkte af byggelovgivningen. Dette forhold vil kunne gøres gældende overfor areallejer som led i den samlede opfølgning omkring det foreliggende aftalegrundlag. Der er ikke et lovgivningsmæssigt grundlag, som understøtter et yderligere tilsyn i HF Strandparken alene med henblik på kontrol af kolonihavehusenes størrelse. Andre relevante offentligretlige forhold Det fremgår af det konkrete aftalegrundlag omkring HF Strandparken og andre haveforeninger i Korsør, at areallejer ikke skal betale ejendomsskat, ligesom kolonisterne ikke skal registrere deres kolonihavehuse i BBR. I forbindelse med sagen omkring HF Strandparken er administrationen dog blevet opmærksom på, at praksis omkring fortolkningen af erhvervsmæssig udlejning og dermed muligheden for fritagelse for ejendomsskat har ændret sig på andre områder siden 2003, og derfor bør tjekkes, at det fremgår af den vejledende tekst til Bygningsreglementet (290811), kapitel 1.6, stk. 1, nr. 6, at kolonihavehuse skal registreres i BBR, hvorfor regelgrundlaget bør undersøges nærmere,

7 Side7/7 samt at det fremgår af SKAT vurderingsvejledning, at der foretages vurdering af kolonihavehuse med henblik på betaling af ejendomsværdiskat, såfremt værdien af huset overstiger en vis værdi. Forholdene omkring ejendomsskat, ejendomsværdiskat samt registrering i BBR er derfor ved at blive verificeret med henblik på at vurdere, hvorvidt der foreligger en myndighedsopgave, som kommunen børe varetage, og hvorvidt kommunens som arealudlejer bør gøre areallejer opmærksom på, at der er sket regel- og praksisændringer siden aftalens indgåelse, som kunne have betydning for areallejer.

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE Varde Kommune har anmodet Rønne & Lundgren om at vurdere, om Varde Kommune inden for rammerne af udbudsreglerne kan indgå en

Læs mere

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Kvanefjeld Lett Advokatfirma DCE - Nationalt Center for

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere