KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD"

Transkript

1 KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto

2 Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard. Definitioner Administrator af Internetkontoen Den attentionperson i virksomheden der har det daglige ansvar for brugen af kontoen, afregning m.m. og til hvem kontoudtog, meddelelser m.v. fremsendes. Betalingsmodtager De forretningssteder, hvor Eurocard /MasterCard kan bruges som betalingsmiddel. Book Now Pay Later (BNPL) Betalingsfunktionalitet hvorefter flybilletter først faktureres på afrejsetidspunktet, dog senest 90 dage fra købsdato. Funktionaliteten forudsætter at flyselskabet medsender information om afrejsedato. Faktura /Kontoudtog Den månedlige oversigt, der udsendes i forbindelse med faktureringen. Heraf fremgår Internetkontoens saldo ved opsamlingsperiodens begyndelse (indgående saldo), størrelsen og tidspunktet for køb, indbetalinger m.v. i opsamlingsperioden, saldoen ved opsamlingsperiodens slutning (ny saldo), forfalden saldo og forfaldsdato. Der udsendes ikke faktura, såfremt der ikke er posteringer på kontoen, og såfremt saldoen er mindre end et minimumsbeløb fastsat af Kontoudsteder. Faktureringsdato Den dato, hvor vi opgør Internetkontoen, og hvor forfalden saldo faktureres. Faktureringsdatoen fremgår af fakturaen. Forfaldsdato Sidste rettidige betalingsdato for forfalden saldo, som er faktureret ved afslutning af en opsamlingsperiode. Forfaldsdatoen er tidligst første bankdag i måneden efter faktureringsdatoen. 3

3 Forlænget kredittid Aftale hvorefter transaktionerne opsamles fra 1. bankdag i en måned frem til 1. bankdag i den efterfølgende måned og udestående saldo derefter først forfalder til betaling den 1. i den derefter følgende måned. Indløser Ved indløser forstås den, som indgår aftale med betalingsmodtageren om tilslutning til betalingssystemet. Internetkontoen Kontoen er baseret på Eurocard/MasterCard systemet og kan derfor anvendes hos alle de betalingsmodtagere der accepterer Eurocard/MasterCard ved fjernsalgstransaktioner. På kontoen opsamles alle transaktioner i opsamlingsperioden. Kontoindehaver Det firma, til hvem Internetkontoen er oprettet. Kontrolcifre Den 3-cifrede kode der er angivet i bekræftelsesbrevet. Kontrolcifrene skal oplyses i forbindelse med fjernsalgstransaktioner (f.eks. køb via Internettet eller postordre). Købsmaksimum Det maksimale beløb, der kan købes for på Internetkontoen. Opsamlingsperiode Perioden mellem to faktureringsdatoer i hvilken firmaets forbrug m.m. opsamles på Internetkontoen. Prisblad Den til enhver tid gældende oversigt over årlige kontoafgifter, rentesatser, gebyrer m.v. for Eurocard Internetkonto. Saldo Størrelsen af firmaets mellemværende med Eurocard på Internetkontoen. 4

4 Anvendelsesmuligheder 1. Kontoens anvendelsesmuligheder Eurocard InternetKonto må kun anvendes til erhvervsmæssige køb af varer og tjenesteydelser via fjernsalg. Private varer og tjenesteydelser må ikke betales via kontoen. Vilkår for Internetkontoen 2. Vilkår knyttet til at indehave og anvende kontoen 2.1 Oprettelse af konto m.m. Ansøgeren skal i overensstemmelse med det i pkt. 5 anførte, udfylde ansøgningsformularen. Efter Eurocard s kreditvurdering og godkendelse af ansøgningen, giver Eurocard meddelelse om oprettelsen, herunder kontonummer m.m. Ansøgeren får tilsendt et brev med navn, kontonummer, udløbsdato og kontrolcifre printet på brevet. Disse oplysninger skal bruges ved handel via Internettet eller postordre / telefonordre. Når Internetkontoen bruges til køb, skal kontoindehaver sikre sig dokumentation for transaktionens gennemførelse, herunder bilag, alternativt udprinte kvittering ved handel på Internettet. Eurocard har ikke mulighed for at fremskaffe kopi af kvitteringer / bilag Dersom kontoindehaver har valgt funktionaliteten Book Now Pay Later gælder endvidere følgende: Konti med denne funktionalitet må ikke, uden skriftlig tilladelse fra kontoudsteder, anvendes til indkøb af flybilletter og rejser beregnet på videresalg. 2.2 Fremsendelse af faktura Har der været forbrug på Internetkontoen, fremsender Eurocard minimum én gang månedligt en faktura. Det på fakturaen anførte beløb skal være indbetalt senest den dag, der er angivet som sidste rettidige betalingsdag på fakturaen. Mod betaling kan der tilvælges Forlænget kredittid. 5

5 2.3 Fejl og mangler ved ydelsen Eurocard har intet ansvar for evt. fejl og mangler ved de ydelser, betalingsmodtager leverer. Fejl og mangler kan ikke påberåbes over for Eurocard, og fritager ikke kontoindehaver for betalingsforpligtelse over for Eurocard. Sådanne fejl og mangler må gøres gældende direkte over for de tilknyttede forretningssteder. Er Internetkontoen f.eks. brugt til betaling af løbende ydelser i form af abonnementer, skal firmaet sikre sig, at betalingsmodtager får skriftlig besked, hvis denne betalingsform ikke længere ønskes. Man bør altid sikre sig dokumentation for bestilling/afbestilling. Dette gælder også ved handel på Internettet. Eurocard påtager sig ikke ansvar for, at betalingsmodtager nægter at acceptere kontoen som betalingsmiddel. 2.4 Tvister Tvister mellem forretningsstedet og kontoindehaver er Eurocard uvedkommende. 2.5 Returnering af varer m.v. Kontoindehaver kan ikke returnere varer m.v. mod kontant refusion, således at der reelt ydes et kontant lån af forretningsstedet, når varer m.v. er debiteret Internetkontoen. Refundering af beløb kan således alene ske ved kreditering af Internetkontoen. 2.6 Hæftelsesansvar og spærring Kontoindehaver hæfter for alle betalingskrav, som følger af Internetkontoens oprettelse og anvendelse. Du skal kontakte Eurocard hurtigst muligt, hvis du får mistanke om at kontoen kan blive misbrugt. Du kan kontakte Eurocard på telefon , der svarer døgnet rundt. 2.7 Misligholdelse Såfremt kontoindehaver ikke opfylder de forpligtelser, som følger af disse kontobestemmelser, eller foretager køb på Internetkontoen der står i misforhold til kontoindehavers 6

6 oplysninger i ansøgningen, herunder om kontoindehavers økonomiske forhold, og som sker uden forudgående godkendelse af Eurocard, foreligger der misligholdelse af Internetkontoen. Ved enhver misligholdelse er Eurocard berettiget til straks at ophæve Internetkontoen med den følge, at Eurocard er berettiget til at: Lukke Internetkontoen og med retsvirkning for kontoindehaver meddele, at yderligere debitering over Internetkontoen ikke må finde sted, forlange alle krav indfriet straks, jf. dog 29 i Lov om Kreditaftaler (Lov nr. 398 af 13. juni 1990) samt påligne Internetkontoen et inddrivelsesgebyr i henhold til prisblad for de af Eurocard afholdte administrative udgifter til ophævelse, inddrivelse og sikring af Internetkontoen. Tvister mellem Eurocard og kontoindehaver vedrørende kontoindehavers erhvervsmæssige anvendelse af Internetkontoen kan, uanset kravets økonomiske størrelse og kontoindehavers bopæl, indbringes for retten i kontoudsteders retskreds, pt. Retten i Glostrup. 2.8 Opsigelse Kontoindehaver er berettiget til uden varsel at opsige Internetkontoen. Opsigelsen skal være skriftlig. Eurocard er berettiget til at opsige Internetkontoen med to måneders varsel. Omkostninger, priser m.m. 3. Omkostninger, gebyrer, renter m.v. 3.1 Prisbladet Prisen for Internetkontoen og øvrige gebyrer fremgår at det til enhver tid gældende prisblad, der findes på selskabets hjemmeside Eurocard tager forbehold for ændring af kontobestemmelserne og forandringer i prisbladet, herunder påkravsgebyrer og inkassogebyr. Ændringer i prisbladet kan ske uden forudgående varsel. Finder betaling sted senere end sidste rettidige betalingsdag, forrentes det skyldige beløb med den i prisbladet angivne rentesats fra datoen for fakturaens udskrift til betaling er sket. 7

7 3.2 Gebyrer og øvrige omkostninger ved forsinket betaling Eurocard er derudover berettiget til at beregne påkravsgebyrer som nærmere angivet i prisbladet samt til at beregne sig vederlag for øvrige omkostninger forbundet med inddrivelse af det skyldige beløb, herunder inkassoadvis, udenretlige inddrivelsesomkostninger samt advokatomkostninger, jf. prisbladet. Anvendelse af Internetkontoen er rentefri, når betalingsfristen overholdes. Kreditvurdering 4. Vurdering af kreditværdighed 4.1 Oplysninger til kreditvurdering Ved indsendelse af ansøgning om Eurocard Internetkonto giver ansøgeren samtykke til, at oplysninger ud over de i ansøgningen anførte, til vurdering af ansøgers kreditværdighed, evt. også kan indhentes fra kreditoplysnings-bureauer og pengeinstitutter, såvel på ansøgningstidspunktet som senere under Internetkontoens forløb. Kreditvurderingen kan også omfatte kontoindehavers eventuelle engagement med andre af SEB koncernens selskaber. SEB koncernens selskaber er forpligtet til at behandle de fremkomne oplysninger fortroligt. 4.2 Afvisning af ansøgning Eurocard forbeholder sig ret til at afslå ansøgning om Eurocard Internetkonto. Eurocard vil normalt afvise at udstede konti til virksomheder, der er opført i RKI Kreditinformation A/S og Debitor Registret. Behandling og videregivelse af oplysninger 5. Brug af data 5.1 Behandling og videregivelse af oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og CVR-nummer Ved udfyldelse af ansøgningsformularen skal ansøgeren angive samtlige forhold vedrørende virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, økonomi, branche, selskabsform, CVR-nummer, navnet på virksomhedens pengeinstitut samt administrator i virksomheden. Kontoindehaver er forpligtet til at give Eurocard meddelelse om enhver 8

8 væsentlig ændring i disse forhold, der er af betydning for kontoforholdets administration eller kontoindehavers kreditværdighed. Eurocard er i henhold til Skattekontrolloven 8P forpligtet til at meddele Skat saldo på Internetkontoen pr. 31.december samt evt. tilskrevne renter. 5.2 Behandling og videregivelse af øvrige oplysninger De øvrige oplysninger, som kontoansøger afgiver, samt oplysninger indhentet fra kontoindehavers bank, oplysninger fra kreditoplysningsbureauer m.m., bruger Eurocard til kreditvurdering ved oprettelse af Internetkontoen, til at sikre entydig identifikation af kontoindehaver, samt til nødvendig brug for gennemførelse af betalingstransaktioner. Alle oplysninger om kontoindehavers kundeforhold, herunder CVR-nummer, udveksles med Diners Club Danmark A/S og med SEB Kort, idet selskaberne har fælles administration og benytter fælles IT-systemer. 5.3 Forbrugsoplysninger m.v. Ved brug af Internetkontoen registreres Internetkontoens nummer, det samlede transaktionsbeløb, dato for brug af Internetkontoen, og hvor Internetkontoen har været benyttet. Betalingsmodtager videresender disse oplysninger til Eurocard via sin indløser. Oplysningerne opbevares hos betalingsmodtager, indløser og Eurocard til brug for bogføring, fakturering/ kontoudtog, herunder elektronisk kontoudtog, og eventuel senere fejlretning. Oplysninger, der er nævnt ovenfor, videregives i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det og/eller til brug for verserende retssager om krav stiftet ved brug af Internetkontoen. Oplysningerne kan endvidere videregives til kontoindehaver til brug for virksomhedens / koncernens behandling af disse i forskellige regnskabs- og statistiksystemer. 5.4 Opbevaring af oplysninger Oplysninger om kontoindehaver, herunder evt. indhentede soliditetsoplysninger, samt oplysninger om transaktioner opbevares hos Eurocard, og er fysisk til stede hos SEB IT i Sverige, jf. pkt. 5.2, så længe kontoindehaver har en aktiv Eurocard Internetkonto udstedt af Eurocard. Oplys- 9

9 ninger om transaktioner kan blive slettet efter 5 år. Ved opsigelse af kundeforholdet opbevares oplysningerne, så længe dette er nødvendigt til brug for evt. videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder. Oplysninger vedrørende ansøgere, der har fået afslag på Eurocard Internetkonto, opbevares i 3 måneder, hvorefter de destrueres. 5.5 Videregivelse/behandling af oplysninger til markedsføring m.m. Ved sin underskrift på ansøgningen accepterer kontoindehaver, at de af virksomheden afgivne kundeinformationer, herunder navn, adresse, telefonnummer samt CVR-nummer kan behandles af Eurocard og de øvrige selskaber i SEB koncernen, herunder SEB Kort, SEB Bank, SEB Invest og SEB Pension som led i markedsføringen over for kontoindehaver. Kontoindehavere, der ikke ønsker at modtage en sådan markedsføring, kan give Eurocard meddelelse herom, hvorefter der vil blive indsat en spærre i IT-systemet. 6.0 Udsendelse af advarsel hvis kontoen misbruges Når Eurocard har fået besked om, at der er risiko for at kontoen misbruges, vil kontoen øjeblikkeligt blive annulleret hos udsteder. Derudover vil kontoen blive spærret for brug i autorisationssystemet hos MasterCard og Master- Card indløsere i disses autorisationscentre i det omfang, udsteder finder det nødvendigt for at hindre misbrug. På tilsvarende måde vil kontoen blive spærret, hvis Eurocard får en begrundet mistanke om misbrug. Hvis kontoen spærres, uden at virksomheden har givet meddelelse herom, skal kontohaver hurtigst muligt tage kontakt til udsteder for afklaring af eventuel misforståelse. Virksomheden vil modtage en skriftlig bekræftelse på spærringen med angivelse af tidspunktet for, hvornår udsteder fik besked om spærringen. 7.0 Lovgivning InternetKontoen er undtaget fra bestemmelserne i lov om betalingstjenester jf. lovens 5. Undtagelsen vedrører de i lovens 5 stk. 2 angivne paragraffer. Marts 2010 (Bestemmelser nr. IK 02) 10

10 Prisblad for Eurocard Internetkonto - 1. april 2010 Årligt kontingent: Årsgebyr: Eurocard Internetkonto Eurocard Internetkonto, Forlænget kredittid Gebyrer: Kontoudtogsgebyr Book Now Pay Later, gebyr pr. flybillet Kopi af kontoudtog Morarenter: Morarenter Påkravsgebyr: Påkravsgebyr 1. gang Påkravsgebyr 2. gang Påkravsgebyr 3. gang Inkassoadvis Inddrivelsesgebyr 0 kr. 500 kr. 0 kr. 60 kr. 100 kr. 24 % p.a. 100 kr. 150 kr. 300 kr. 400 kr. 600 kr. 11

11 EUROCARD Park Allé 292 Postboks BRØNDBY Tlf: EUROCARD.DK D E /0610/V02

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt

Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt Bankerne kan nu oplyse identitet på kunder, der har betalt for lidt BILAG TIL ORIENTERING Loven og dens forarbejder Bestemmelsen lyder således:» 117 a. Et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere