plus revision skat rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "plus revision skat rådgivning"

Transkript

1 plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark CVR nr Årsrapport 2013 Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) , Fax: (+45) CVR-nr (Hjemsted: København) RSM plus P/S, statsautoriserede revisorer Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Aarhus RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisions- og konsulentfirmaer med kontorer i mere end 100 lande

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Årsregnskab 1. januar december 2013 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter 12

3 2 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013 for Museum Sydøstdanmark. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fravigelser der følger af Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 461 af 25/ om regnskab og revision af statsanerkendte museer m.v.. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til godkendelse. Vordingborg, den 7. maj 2014 Direktion Keld Møller Hansen Bestyrelse Torben Nielsen Christian Wedell-Neergaard Ole Madsen Formand Næstformand Ib Poulsen Ulla Neergaard Tinna Damgaard Bo Manderup Linda Frederiksen Paul Christensen Kasper Johansen Medarbejderrepræsentant

4 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen for Museum Sydøstdanmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Museum Sydøstdanmark for perioden 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet samt ledelsesberetningen er udarbejdet efter årsregnskabsloven med de fravigelser der følger af Kulturministeriets bekendtgørelse om museer m.v. nr. 461 af 25. april Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fravigelser der følger af Kulturministeriets bekendtgørelse om museer m.v. nr. 461 af 25. april 2013 og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fravigelser der følger af Kulturministeriets bekendtgørelse om museer m.v. nr. 461 af 25. april Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet og ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt jf. Kulturministeriets bekendtgørelse om museer m.v. nr. 461 af 25. april Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og ledelsesberetningen er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for museets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af museets interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 4 Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Museum Sydøstdanmarks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Museum Sydøstdanmarks aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fravigelser der følger af Kulturministeriets bekendtgørelse om museer m.v. nr. 461 af 25. april Det er også vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de fravigelser der følger af Kulturministeriets bekendtgørelse om museer m.v. nr. 461 af 25. april Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelsen om museer m.v. nr. 461 af 25. april 2013 medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for Resultatbudgettet har ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vordingborg, den 7. maj 2014 RSM plus P/S s Ole Nørrelund Hansen statsautoriseret revisor

6 5 Virksomhedsoplysninger Navn Museum Sydøstdanmark Algade Vordingborg Tlf.nr.: CVR-nr Kommune: Vordingborg Museumsdirektør Keld Møller Hansen Bestyrelse Torben Nielsen Christian Wedell-Neergaard Ole Madsen Ib Poulsen Ulla Neergaard Tinna Damgaard Bo Manderup Linda Frederiksen Paul Christensen Kasper Johansen Revisor RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Algade Vordingborg

7 6 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Museet har gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virket for sikringen af Danmarks kulturarv og belyst forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Museet har gjort samlingerne tilgængelige for offentligheden og stillet dem til rådighed for forskningen samt udbredt kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museets årsberetning for 2013 beskriver i detaljer hovedaktiviteten og kan downloades fra hjemmesiden museerne.dk. Regnskabet er det første efter fusionen af Køge Museum, Næstved Museum og Vordingborg Museum til det samlede Museum Sydøstdanmark. Usædvanlige forhold Der eksisterer bestyrelse og ledelse bekendt ingen usædvanlige forhold, der kan have påvirket beretningen i nærværende årsrapport. Usikkerhed ved indregning eller måling Der eksisterer bestyrelse og ledelse bekendt ingen usikkerhed omkring indregning og måling af årsrapporten. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets driftsresultat på må betragtes som yderst tilfredsstillende i relation til det budgetterede på Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke museets finansielle stilling.

8 7 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Museum Sydøstdanmark er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C samt med de fravigelser der følger af Kulturministeriets bekendtgørelse om museer m.v. nr. 461 af 25. april Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Modtagne, eller når der er givet bindende tilsagn herom, tilskud og sponsorindtægter indtægtsføres i den periode de vedrører. Entré-, arrangements-, butiks- og øvrige indtægter indtægtsføres i takt med den fysiske levering af ydelsen/varen. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v.. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til museets ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Værdiansættelsen af ejendom sker til vurderingen pr. 1. januar Der afskrives ikke regnskabsmæssigt på ejendomme. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år

9 8 Anvendt regnskabspraksis Finansielle anlægsaktiver Børsnoterede værdipapirer optages til børskurs på statustidspunktet. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

10 9 Resultatopgørelse 1. januar december 2013 Note 2013 Budget Nettoomsætning Personaleomkostninger Lokaleomkostninger Samlingens forvaltning m.v Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden formidlingsvirksomhed Administration Entreindtægter Ikke tilskudsberettigede udgifter Kioskvirksomhed Specialopgaver/arkæologi Henlagt til arkæologi Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat

11 10 Balance pr. 31. december 2013 Note 2013 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver 15 Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Finansielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender og deposita Værdipapirer Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

12 11 Balance pr. 31. december 2013 Note 2013 PASSIVER EGENKAPITAL Overført resultat Egenkapital i alt Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Lønafstemning 26

13 12 Noter 2013 Note 1 Nettoomsætning Tilskud kommuner Tilskud kommuner, ekstraordinære Statstilskud Tilskud Kulturarvsstyrelsen (tidligere amtstilskud) Tilskud Kulturarvsstyrelsen (udgravninger) Ikke offentlige tilskud, note Specialopgaver/arkæologi, note Note 2 Ikke offentlige tilskud Nordea Fonden Augustinus Fonden A.P. Møller Spar Nord Fonden Carlsens Legat G. Møller Nielsen Legat Glasregistrering

14 13 Noter 2013 Note 3 Personaleomkostninger Lønninger og vederlag Løn og gager Bestyrelseshonorar B-indkomst Ledighedsdage Multimedieskat Regulering af feriepengeforpligtelse Løn overført projekter Pensionsforsikring Pensioner Andre omkostninger til social sikring ATP-bidrag Fleksjobbidrag AER- og AES-bidrag Andre personaleomkostninger Arbejdstøj Øvrige personaleomkostninger Kursusomkostninger Kørselsgodtgørelse Skattefri godtgørelse Indtægter personale Konsulentydelser Lønrefusion fleksjob Lønrefusion servicejob Lønrefusion skånejob Lønrefusion sygedagpenge Lønrefusion barsel Øvrige refusioner og indtægter Antal personer beskæftiget i gennemsnit 89

15 14 Noter 2013 Note 4 Lokaleomkostninger Husleje Lokale istandsættelse Øvrige indtægter Vedligeholdelse erhvervsbygning Rengøring Byggematerialer o.a Ejendomsskat El og vandforbrug Refunderet El-afgift Varme Tyverialarm Diverse lokaleomkostninger -708 Service og catering Note 5 Samlingens forvaltning m.v. Lokaleleje Administrative tjenesteydelser Bøger, inventar m.v Forsikringer Konsulentydelser Indtægter Note 6 Undersøgelser og erhvervelser Konsulent Øvrige omkostninger

16 15 Noter 2013 Note 7 Konservering Andre tjenesteydelser Note 8 Udstillinger Udstillingsproduktion Forsikring Øvrige udstillingsomkostninger Note 9 Anden formidlingsvirksomhed Indtægter Annonce og reklame Andre forbrugsvarer Øvrige udgifter Forplejning Transportudgifter Rejseudgifter Konsulent Leje af udstyr -793 Indkøb af udstyr Henlagt Interaktiv guide, primo Henlagt Interaktiv guide, ultimo

17 16 Noter 2013 Note 10 Administration Kontorartikler Kopimaskine Telefon Porto Dataløn Bil Annoncer Trykning af artikler og indbinding Forsikringer Revision Regnskabsmæssig assistance Afregning gavefonde Næstved Konsulentydelser Kassedifference Hosting, licenser Edb-omkostninger Rejseomkostninger Inventar Møder og repræsentation Refunderet moms Andre indtægter Note 11 Ikke tilskudsberettigede udgifter Lejeudgifter Indeksering kreditforeningslån Frivillige Note 12 Kioskvirksomhed Kioskvirksomhed Varekøb Varekøb EU Varelager, 1 januar Varelager, 31. december

18 17 Noter 2013 Note 13 Finansielle indtægter Renter, bankindestående Kursregulering, værdipapirer Note 14 Finansielle omkostninger Renter, gebyr m.v Note 15 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kostpris pr. 1/ Tilgang Afgang Kostpris pr. 31/ Af-/nedskrivninger pr. 1/ Afskrivninger Af-/nedskrivninger pr. 31/ Regnskabsmæssig værdi pr. 31/

19 18 Noter 2013 Note 16 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Note 17 Andre tilgodehavender (anlægsaktiver) Deposita Note 18 Værdipapirer (anlægsaktiver) Obligationer TopDanmark Note 19 Varebeholdninger Handelsvarer Note 20 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Varedebitorer Debitorer, arkæologi Note 21 Igangværende arbejder for fremmed regning Salgsværdi af periodens produktion Acontobetalinger Note 22 Andre tilgodehavender Løn Vordingborg Borgfond

20 19 Noter 2013 Note 23 Likvide beholdninger Kassebeholdning Girokonto 236 Spar Nord, Næstved Vordingborg Bank Nordea, Nordea, Nordea, (museumsforeningen) Note 24 Egenkapital Egenkapital pr. 1/ Køge Næstved Vordingborg Egenkapital pr. 1/ Indbetalt, negativ egenkapital Nedskrivning ejendom Afsat feriepengeforpligtelse Køge Årets resultat

21 20 Noter 2013 Note 25 Anden gæld Skyldige feriepenge Forudmodtagne indtægter Nordea Fonden, projekt interaktiv guide A.P. Møller, revitalisering Feriepengeforpligtelse Skyldig moms Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag Skyldig ATP-bidrag Skyldig pension Skyldig lønposter Gavekort, Handelsstand Undersøgelser arkæologi Sikringsudstyr Tilskud Venderne Museet er momsregistreret af kioskvirksomhed, konsulentydelser og specialopgaver/arkæologi. Note 26 Lønafstemning Lønninger og gager, ifølge note Regulering skyldig løn AM-indkomst i regnskabsåret AM-indkomst ifølge oplysningssedler for 2013 Regnskabsår 2012 Regnskabsår Regnskabsår 2013, Næstved Museum

22 21 Noter 2013 Note 27 Specialopgaver/arkæologi Arkæologi Restaurering KUAS, fredede fortidsminder Igangværende arbejde Landmåler Konservering Arbejdstøj Restaurering Maskintimer Leje af bil Varebiler Transport Teknisk udstyr Udgravningsudstyr Lokaleje Øvrige omkostninger Totalstation Tilsyn fredede fortidsminder Hosting, licenser mm Konsulent

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning DEN SELVEJENDE INSTUTION GESTEN FRITIDSCENTER CVR nr. 68 96 07 11 Årsregnskab 2013 Årsregnskabet er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde Gesten, den / 2014 dirigent

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2013 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 34713022 (Hjemsted:

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage, 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2012 21. regnskabsår Godkendt på generalforsamling

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Foreningen Meridiano Teatret CVR-nr. 19 00 79 36

Foreningen Meridiano Teatret CVR-nr. 19 00 79 36 Foreningen Meridiano Teatret CVR-nr. 19 00 79 36 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Poul Richard Pedersen dirigent Himmelev Bygade

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. DEN SELVEJENDE INSTITUTION Naturama. Årsregnskab 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelses- og bestyrelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4-5 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 6 Årsberetning

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011

Dansk Revision. Havdrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nummer 26 10 45 64. Årsrapport 2011 Revision Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Ny Østergade 11, 4-5 DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevlslon.dk Telefon:+45 44 53 77 44 Telefax:+45 44 53 77 04 CVR: DK 14

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere