Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen"

Transkript

1 Uddannelse Af Claus Haugaard Jacobsen Det tredje hold stu derende har netop taget hul på professionsprogrammet i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet (AAU). Det sker, få måneder efter at de første psykologer herfra ble vet færdige. Mange af dem skal nu til at virke i deres første job. Den kom mende tid vil vise, om de in ten tioner, der er lagt ind i uddannelsen, er lykkedes. På kandidatuddannelsen i psykologi er der indtil videre etableret fire professionsprogrammer: klinisk psykologi, arbejds- og organisationspsykologi, udviklings- og kognitionspsykologi og pædagogisk psykologi i socialt arbejde. Oprettelsen af disse programmer er i tråd med universitetets målsætningen inden for forskning og uddannelse, idet AAU tilstræber en løbende dialog med det omgivende samfund. Professionsprogrammerne skal styrke båndene mellem teori og praksis på en sådan måde, at praktiske erfaringer og problemstillinger vekselvirker med generering af ny teori. Den kliniske psykologis professionsprogram er Universitets klinikken (UK), der som det første af de fire programmer blev iværksat, samtidig med at første kuld psykologistuderende begyndte på kandidatstudiet i september Tredje hold på 21 studerende er netop startet i september Her er sket et udvidet optag i forhold til de første to hold med hver 16 studerende, svarende til at mellem 35 og 40 % af en årgang blevet tilbudt plads i programmet. Programmet stækker sig over halvandet år (7.-9. semester) og består af: (1) Egenterapi. (2) Teoriseminarer med projektskrivning. (3) Psykoterapeutisk klientarbejde. (4) Su pervision af klientarbejdet. Hvorfor dette program? UK foregiver ikke at være en psykoterapeutisk uddannelse. Naturligvis finder der en del indlæring sted af psykoterapeutisk teori og praksis samt andre klinisk-psykologiske emner som klinisk vurdering af personlighedsorganisation, psykoterapeutisk egnethed, formulering af centrale problem stillinger, diagnostik, etik og psykologers praktiske håndtering af klientkontakt. Men overordnet er formålet at uddanne gode psykologer. Den traditionelle universitetsuddannelse forbindes ofte med et næsten udelukkende teoretisk studium. For psykologer kan det medføre, at de står usikre og rådvilde, når de som nyuddannede kandidater skal ud i deres første job for langt de fleste indbefatter det jo primært praktisk klinisk virke i bred forstand. At tilbyde psykologistuderende en længerevarende praksiskontakt i studietiden kan i vid udstrækning modvirke den bratte overgang og producere flyvefærdige kandidater. Dette mål kan næppe indfries af den nuværende korte praktikordning. Mens dette formodes at være en heldig sideeffekt ved professionsprogrammet, er den primære hensigt at fremme brobygningen mellem teori og praksis. Ved i en længere periode samtidig med teorilæsningen at have kontakt til praksis konkretiseres, forstås, uddybes, nuanceres og kritiseres teorierne. Der dannes videre et godt udgangspunkt for udviklingen af en kritisk reflekteret tænkning med inddragelse af alle psykologiens områder. Jeg så gerne en langt højere grad af samtidig beskæftigelse med teori og praksis fra studiets begyndelse og gennem hele karrieren, og jeg håber, at professionsprogrammet kan stimulere de studerende til at fortsætte denne proces gennem hele deres karriere. Den individuelle psykoterapi udgør en glimrende setting i tilegnelsen af ganske megen psykologi. Dette synspunkt har rødder tilbage til Freuds udvikling af den psykoanalytiske metode, ikke blot som en behandlingsform, men primært 20

2 Klinisk psykologi på AAU Et nyt hold psykologistuderende ved Aalborg Universitet er beg yndt på professions programmet i klinisk psykologi. Her beskriver kliniklederen pro gram met og nogle tanker og er faringer, der ligger til grund. 21

3 som en forskningsmetode i studiet af mennesket ubevidste sjæleliv. Her er tale om en på én gang overskuelig situation med det mindst mulige antal aktører, samtidig med at en kompleks interaktion udfoldes. Dette danner en god baggrund for træningen af de studerendes evner til at lytte på flere niveauer, forsøge at forstå klienten, dennes processer samt interaktionen mellem klient og psykologistuderende (og eget bidrag hertil). Der opstår løbende forskellige situationer, som fordrer en etisk stillingstagen, fx omkring dobbeltroller som behandler og forsker og forhold omkring en klients børn. Videre får de studerende lejlighed til at opleve et behandlingsforløbs forskellige faser på en anden måde, end det lader sig gøre i den korte praktik. Eksempelvis oplever de på egen krop og gennem deres klienter, hvad overføring og modoverføringer er, samt hvilke dynamiske temaer der udspiller sig omkring ferie og ikke mindst afslutning. Det er således min overbevisning, at UK s program tillader indlæring af grundliggende færdigheder, som de vordende psykologer, uanset senere valg af senere arbejdsområde, vil kunne drage nytte af. Et grundprincip er, at de studerende først oplever tingene selv og siden applicerer dem på deres klienter. Programmets delelementer Egenterapi I løbet af 7.og 8. semester deltager de studerende i 45 timers gruppeanalytisk egenterapi med ekstern terapeut. Forinden er en forsamtale hos terapeuten, der tager udgangspunkt i et brev, som den studerende har skrevet til egenterapeuten om sin opvækst, aktuelle situation, eventuelle problemer og lignende. Egenterapien tilbyder de studerende (1) En modelindlæring, idet de i gruppen kan studere terapeutens arbejde med de øvrige i gruppen. (2) Mulighed for at få nogen indsigt i og bearbejdning af egne problemområder, herunder på 8. semester også (3) Mulighed for at undersøge modoverføringens dynamiske rødder, (4) Erfaring med at være i klientrollen og dermed empati fremtidige klienters placering i samme, herunder også (5) Oplevelse af terapiens faser (hvordan føles modstand, overføring og afslutning). Teoriseminarer Kandidatstudiets 8. semester har som overordnet ramme den psykologiske undersøgelse. På UK konkretiseres dette i et teoriseminar med projektskrivning, der omhandler psykoterapeutisk assessment, formulering af kernekonflikt, caseformulering eller lignende. Typisk tager de studerende udgangspunkt i konkrete oplevelser fra de forsamtaler, som de har foretaget med UK s klienter, eller i klienternes breve til UK (se nedenfor). Nogle projekter illustreres med kliniske vignetter, medens andre forsøger at beskrive en konkret klinisk problemstilling teoretisk. For 9. semester er den overordnede 22

4 ramme den psykologiske intervention. Her arbejdes der med den psykoterapeutisk proces, begreber som gennemarbejdning, modstand, overføring o, modoverføring eller kurative faktorer i et lignende seminar. Igen inddrager stort set alle på en eller anden måde materiale fra klientarbejde. Endelig afholdes der ét årligt seminar med en udenlandsk gæst. Således havde vi sidste år besøg af Bjørn Killingmo, der fortalte om sit psykoanalytiske lytteperspektiv. Aktuelt er jeg i færd med at indsamle data til forskning, der både kan udføres af UK s stab, og som de studerende også kan få adgang til. Psykoterapeutisk klientarbejde Gennem hele 8. og 9. semesters ser hver studerende ugentligt to klienter i psykoterapeutiske behandlingsforløb. Hvis et forløb indledes ved begyndelsen af 8. semester og fortsætter til udgangen af 9. semester, modtager klienten således omkring 40 samtaler. Dette gør det muligt at lave et reelt behandlingsarbejde og igen at opleve de forskellige faser i et psykoterapeutisk behandlingsforløb. De fleste klienter rekrutteres via praktiserende læger eller uddannelsesinstitutioner, hvortil en folder beskrivende UK s tilbud om gratis behandling ved studerende er omdelt. Målgruppen er klienter med eksistentielle problemer, relations- og identitetsproblemer, angst eller lettere depressioner. Personer med misbrug eller egentlige psykiatriske lidelser afvises. Behandlingen udformes som individuel samtaleterapi. Ved henvendelse til UK bedes klienterne i et brev beskrive deres opvækst, aktuelle liv, problemer, eventuelt tidligere behandling, ønske til nærværende behandling etc. Brevene læses op i supervisionsgrupperne og danner udgangspunkt for opstilling af tentative hypoteser samt drøftelse af, hvad de studerende skal forsøge at fokusere på i første forsamtale. Typisk foretages to-fire forsamtaler. Hver forsamtale skal bringes til supervision. Tilbud om behandling gives alene med supervisors tilladelse. Alle samtaler med klienterne optages på bånd. Samme bånd anvendes gennem hele forløbet, hvilket betyder, at de to seneste sessioner altid foreligger. Brevlæsningen udgør også en første screening af klienterne. Skønner supervisor, at misbrug eller svær patologi er til stede, foretager jeg selv en første vurderende samtale med klienten, nogle gange med en studerende som observatør. Klienten fortsætter herefter i vores regi med opfølgende forsamtaler hos studenterterapeuter eller afvises og forsøges rådgivet om passende behandlingstilbud. Indtil videre har vi set 110 klienter. 30 er enten blevet afvist fra begyndelsen eller er hurtigt droppet ud af behandlingen, medens de resterende har gået i samtaleforløb i op til de maksimale ti måneder. Supervision De studerende modtager ugentlig 4 timers gruppesupervision. Hver gruppe består af fire studerende. Når alle hver har to klientforløb, gives der altså én times supervision til to timers samtaleterapi. Alle supervisorer er godkendte specialister og supervisorer i psykoterapi. De fleste supervisorer er eksternt tilknyttede. Hver gruppe har to forskellige supervisorer. Skønt alle arbejder inden for samme referenceramme, er der naturligvis en vis forskellighed i stil hos supervisorerne, hvilket tillader de studerende at sammenholde forskellige tilgange og giver dem bedre mulighed for at finde deres egne ben; der er ikke kun én måde at gribe dette an på. Hver studerende bringer sin ene klient til supervision hos den ene supervisor, og den anden klient til den anden supervisor. Supervisionerne tager typisk udgangspunkt i procesreferat af den seneste time. Nogle gange lyttes der til båndoptagelserne af samtalerne, hvilket både tillader fokus på basal teknik og inddragelse af paraverbale cues, og som letter supervisors kontrolfunktion og vurdering af klienten i de tilfælde, hvor referatet er svært gennemskueligt. Endelig arbejdes der med problemorienteret supervision, hvor den studerende selv formulerer et problem. Gruppesupervisionen medfører, at hver studerende får lejlighed til at følge mindst otte terapiforløb og to supervisorers arbejde, hvorved både en vis brede og dybde sikres. Endvidere har gruppeformatet den fordel, at man både er supervisand og observatør et perspektivskifte for noviceterapeuter, som opleves fordelagtigt. I supervisionsgrupperne kan der også gives rum for kortere teoretiske diskussioner med udgangspunkt i en konkret problemstilling og relevant litteratur anbefales. Evaluering De studerendes evalueringer af forløbet er stort set enslydende. Som positivt ved programmet peger de blandt andet på: (1) Kombinationen af dybde og bredde. (2) At have to forskellige supervisorer, hvilket har hjulpet den enkelte med at finde sin egen stil. (3) At overvære andre modtage supervision. (4) Det tætte sammenhold i supervi sionsgrupperne samt på hele klinikholdet. (5) At praksis berigede den teoretiske forståelse, at tidligere studieelementer viste sig at være anvendelige på måder, man ikke havde forestillet sig, og at praksis gav inspiration til at læse/fordybe sig i relevant litteratur. (6) At have forstået ånden i den psykodynamiske tænkning og at have undergået et skifte i lytteperspektiv fra i begyndelsen at have lyttet til det konkrete indhold til siden at lytte efter samtalens underliggende dynamiske indhold, herunder også observation af overføring og modoverføring. (7) At den 23

5 tidligere frygt for ikke at kunne udfylde rollen som psykolog nu er borte. Stort set alle fandt, at forløbet stillede store personlige krav, men ingen anfører, at det har været for belastende eller for tidskrævende. De studerende efterlyser: (1) At have set erfarne psykologer arbejde i tværfaglige teams. (2) Inddragelsen af psykologiske prøver i forbindelse med assessment. (3) Nogle efterlyser også en større bredde i teoretiske referenceramme. Det har været overvejet at lade hver studerende have et psykodynamisk og et kognitivt terapeutisk forløb, men min bekymring går i retning af, at en sådan spredning vil medføre en mere overfladisk forståelse af begge områder. Overordnet har jeg selv fundet arbejdet med UK spændende og lærerigt, men også krævende. Det sidste skyldes, at der løbende er administrative eller praktiske gøremål, som sammen med virket som supervisor kræver en kontinuerligt tilstedeværelse og ikke tillader længere perioder med fordybelse i forskning eller bortrejse. Desuden medfører supervisionen af studerende, at supervisor bærer et langt større ansvar, end det ellers er tilfældet, samtidig med at de studerendes referat eller oplevelse kan være præget af deres beskedne erfaring. Disse forhold skærpes af, at mange af klienternes problemer eller psykopatologi er relativt omfattende. Claus Haugaard Jacobsen er studielektor og leder af Universitetsklinkken, Psykologi, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet 24

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN Til Familiestyrelsen Dokumenttype Slutevaluering Dato Oktober 2010 EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN SLUTEVALUERING INDHOLD 1.

Læs mere

Studieordning af august 2011

Studieordning af august 2011 Studieordning af august 2011 Den 4-årige psykoterapeutuddannelse i Emotions-Fokuseret Terapi På vegne af EFT-instituttet Institutleder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion til den Emotions-Fokuserede Terapi

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse

Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Guide til virksomheder Når en medarbejder får en psykisk lidelse Indhold Forord 3 Fakta om virksomhedernes erfaringer 5 Myter og realiteter om psykisk lidelse 6 Myte I...7 Myte II...7 Myte III...8 Myte

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Table of contents. Matrix, Vol. 28, 2011 nr. 4

Indholdsfortegnelse. Table of contents. Matrix, Vol. 28, 2011 nr. 4 Matrix, Vol. 28, 2011 nr. 4 Indholdsfortegnelse Göran Ahlin og Jan Nielsen: Redaktionelt... 254 Anne Engholm Hedegaard: Noviceterapeutens læringsproces og udfordringer hvordan trænes psykologistuderende

Læs mere

Evaluering af Projektet: Relationers Betydning for Trivsel og Forandring

Evaluering af Projektet: Relationers Betydning for Trivsel og Forandring Evaluering af Projektet: Relationers Betydning for Trivsel og Forandring Fokus på handlemuligheder for medarbejdere og ledere Resume af evalueringsrapporten Udarbejdet af: Maya Flensborg Jensen og Hans

Læs mere

Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet.

Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet. Turi Neubauer & Vibe Jelsbak Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet. 1. artikel af 6 om Design af kommunikationsplatform 2009 Fokusgruppeinterview som metode

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

COACHING AF PH.D. STUDERENDE

COACHING AF PH.D. STUDERENDE COACHING AF PH.D. STUDERENDE RESULTATER FRA EVALUERINGEN I løbet af 2009 deltog 30 ph.d. studerende i et coaching forløb med 5 individuelle coaching sessioner og 3 workshops. Stort udbytte Behov for målretning

Læs mere