Institut for Psykologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institut for Psykologi"

Transkript

1 Institut for Psykologi STANDARDFORSIDE TIL EKSAMENSOPGAVER Modultitel: Konsulterende psykologi inkl. Dataanalyse (a) Eksamensnummer: Evt. i gruppe med: Uddannelse: (BA. Tilvalg eller cand.) Termin: (f.eks. S11) Bachelor i psykologi B06 Underviser/vejleder: Antal sider og anslag inklusiv mellemrum: 4 sider, 8965 anslag Afleveret: (dato og klokkeslæt) Modtagers underskrift: 1

2 Indledning I det følgende vil jeg redegøre for forskningsdesign og metode i hhv. DeBoard-Lucas & Grynch og Kousholt teksten. Desuden vil jeg diskutere Deres valg af design og metode i forhold til studiernes forskningsspørgsmål og resultater, samt hvilke muligheder og begrænsninger der er med de valgte metoder. Indbefattet er også en vurdering af kvaliteten af de to studier. Metode Jeg har valgt at bruge en tjekliste til analyse af de to tekster, som forkortet hedder COREQ (Consolidated criteria for reporting qualitative research). Den kan bruges til at evaluere interview studier og fokusgrupper. (Tong, Sainsbury, & Craig, 2007) mine mellemregninger kan ses i bilag 1-3. COREQ er brugt som et værktøj til at slå hul på analysen af de to studier, men med øje for de svagheder der er ved en sådan tjekliste, har jeg som supplement brugt Tabel 3 A summary of key issues to consider when evaluating the quality of qualitative research (Fossey, Harvey, McDermott, & Davidson, 2002) se bilag 4. Redegørelser og resultater DeBoard-Lucas & Grynch studiet er et kvalitativt design med en struktureret tilgang. som gør det lettere at sammenligne data på tværs af individer, tidspunkter, kontekst og forskere. Især brugbar når der er tale om spørgsmål som skal afdække forskelle, og gør i det hele taget analyse arbejdet lettere. (Maxwell, 2005) Metoden er fænomenologisk og gør brug af semi-strukturerede interviews med mulighed for åbne spørgsmål. Kousholt gør også brug af et kvalitativt design, men med en ustruktureret tilgang som tillader fokus på det specifikke fænomen som man vil undersøge, intern validitet og en forståelse af sammenhæng. (Maxwell, 2005). For begge studiers vedkommende kan man tale om et deskriptivt og eksplorativt design. Metoden som Kousholt bruger er etnografisk inspireret deltagende observation med rødder i feltarbejde, etnografi og deltagerobservation, der traditionelt bestod af længerevarende ophold i felten eller fokuserede korte hyppige ophold i felten; det er den sidste som tages i brug af Kousholt. (Green & Thorogood, 2009). Hun bruger også interviews, men der er ikke oplysninger om 2

3 hvorvidt de er semi-strukturerde eller åbne, men kun at de foregår face-to-face. Hun observerer børnene fra 13 familier i børnehaven og laver døgn observationer af 6 udvalgte familier, hvor hun bor i hjemmet i et enkelt døgn. Ifølge Kousholt har hun valgt sin metode med udgangspunkt i et børnecentreret perspektiv det er børnenes engagementer og bevægelser, der har været styrende for min nysgerrighed og udforskning og for metodiske valg undervejs Kousholt s.41. DeBoard-Lucas & Grynch kommer frem til en indsigt i børns subjektive reaktion på vold i familien. De fremhæver at dette studie i.f.t. andre studier har undersøgt børns bestræbelser på at forklare hvorfor volden forekommer i familien. DeBoard-Lucas & Grynch finder det også betryggende at ingen af børnene anklagede sig selv eller Deres mødre for den vold som børnene var vidner til. Et mere bekymrende fund er at en betydelig minoritet fokuserede på offerets provokationer som en årsag til familie volden. Kousholt s resultater fremgår ikke så entydigt og logisk præsenteret i teksten som hos DeBoard- Lucas & Grynch. Jeg vil derfor opstille dem i punktform for en bedre overskuelighed: 1)Nutidens centrale intime fællesskaber, som vi alle dannes i som børn, ikke bare er kernefamilier, men decentrerede netværk, der i høj grad også rummer forskellige institutioner. 2)Case analyserne viser hvorledes børnehavehverdagen influerer på børnehavebørns hverdag derhjemme og på forældrenes forventninger til Deres børn. 3)Familien er et konfliktuelt fællesskab med udvikling og overskridelse af forskelle og konflikter. 4)Forældreskab er en praksis der rækker udover familien og må inddrage forhold andre steder, hvor børnene befinder sig. 5)Familielivet er kønsopdelt i praksis er der en kønnet fordelt organisering af familiens hverdag. Diskussion DeBoard-Lucas & Grynch overordnede forskningsspørgsmål på artiklens side 343,: Why do so many children exposed to intimate etc own relationsships?. Når jeg kigger på forskningsspørgsmål, resultater og diskussionen i artiklen hænger de godt sammen på en overskuelig måde. De underordnede temaer med tilhørende spørgsmål som går igen som (a)forskningsspørgsmål, (b)resultater og 3

4 (c)diskusion kan nævnes e.g.: (a)thoughts about violent interactions (b)children s reports of their thoughts (c)children s thoughts about interparental violence. De underordnede temaer og spørgsmål kommer rundt om det overordnede forskningsspørgsmål ved at belyse det fra forskellige vinkler. Kontinuiteten i teksten og den logiske fremstilling efterlader et indtryk af struktur, overblik og professionalisme. Design og metode er efter min mening det rigtige valg til et studie af denne karakter. Dette skal også ses i lyset af den målgruppe som undersøges en blanding af børn og voksne. Der kunne imødeses vanskeligheder hvis man udsatte børn i alderen 7 til 12 år for et spørgeskema, da De ikke er fuldt udviklet kognitivt. Det ville betyde at man kun undersøgte det felt som spørgeskemaet indrammede og dermed kunne udelukke data. I det semi-strukturerede interview med plads til åbne spørgsmål er det større mulighed for at skrælle flere lag af fænomenet man undersøger og komme ind til kernen. Der bliver også brugt et par kvantitative tilgange så som Revised Conflict Tactics Scale(CTS2) til mødrene og en Chi Square test til undersøgelse af om børnenes reaktioner havde relation til køn, alder og Deres relation til den voldelige mandlige gerningsmand. Der kunne derfor argumenteres for at studiet er et mixed methods design, i så fald er de kvantitative undersøgelser embedded i det kvalitative design. (Cresswell, 2003) En narrative tilgang til dette studie kunne være interessant; at analysere kvindernes og børnenes fortællinger om sig selv i den voldelige kontekst kunne åbne op for nye data og på sigt gradvist forandre Deres fortællinger om sig selv og Deres livssituation. Begrænsningerne i dette studie er det lille sample som er brugt, hvilket begrænser styrken og validiteten. Også den ændring som er sket over tid siden kvinderne sidst blev udsat for vold i hjemmet og børnenes genkaldelse af de tanker, følelser og reaktioner i voldsøjeblikket har indvirkning på resultaterne. Hvis jeg skulle give dette studie en score på en VAS skala fra 0 til 10 vil det blive et 9-tal for den strukturerede, logiske og gennemskuelige opbygning og tilgængelighed. Kousholt er interesseret i børneperspektivet som gør valget af det kvalitative design og metodevalget i form af interviews og deltager observation til en rigtig beslutning i mine 4

5 øjne. Netop denne kombination er en styrke ved Kousholt s studie en såkaldt metodetrinangulering (Maxwell, 2005). Det er sværere at se en entydig sammenhæng imellem forskningsspørgsmål og resultater. De fremkommer som overraskende bump på vejen igennem teksten som resultater af Kousholt s fremadskridende teoretisering og argumentation. Casen om Torben, Rebekka og Andreas bliver jævnligt brugt til at kick-starte Kouholt s teoretiske overvejelser og fungerer som sådan både som data, analyse og resultater. Tilgang til den oprindelige Ph-D afhandling ville formentlig kaste lys over resultaterne i relation til forskningsspørgsmålene, men det ligger uden for rammerne af min opgave. Jeg synes Kousholt fremkommer med nogle interessante slutninger, men at man let farer vild i teksten og mister fodfæstet. Design- og metodevalg er efter min mening rigtig; man kunne ønske sig at Kousholt havde været mere struktureret i sin fremstilling og at hun havde gjort brug af kodning til at omskrive interview data og observationer for at gøre studiet mere gennemskueligt. Metode fremgangsmåden med døgnobservationerne kunne være udført v.h.a. AV-udstyr for at undgå bias ved forskerens tilstedeværelse. Man kunne installere AV-udstyr i hjemmene hos tre familier og de andre tre familier kunne observeres ved deltagerobservation af forskeren. En sammenligning kunne foretages for at se om der er væsentlige forskelle i data. Metode begrænsning er som allerede nævnt bias i.f.m. forskerens tilstedeværelse under døgnobservationerne. Derudover er de data som Kousholt kan uddrage fra observationer foretaget i løbet af et enkelt døgn begrænsede og ikke særlig valide. Mit samlede indtryk af Kousholt s artikel er en svær tilgængelig, rodet og ustruktureret fremstilling. Man mister let overblikket og sidder tilbage med en følelse af manglende informationer, som er synd når man tager det interessante og vigtige emne i betragtning. En samlet VAS score på 3.0. Det er muligt at jeg også udgør en bias i min vurdering af de to studier. Det er let at falde hen og hvile i den kvantitative tankegang. Den er velkendt og overskuelig sammenlignet med den kvalitative. Det er tankevækkende at begge studier er kvalitative og alligevel så forskellige i Deres måde at gribe design og metoder af på. 5

6 Referencer Cresswell, W. J. (2003). 10. Mixed methods procedure. I W. J. Cresswell, Research design: qualitative, Quantitative, and mixed methods approaches 2 edition (s ). Thousand Oaks: Sage publications. Fossey, E., Harvey, C., McDermott, F., & Davidson, L. (2002). Understanding and evaluating qualitative research. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 36, s Green, J., & Thorogood, N. (2009). 6.Observational methods. I J. Green, & N. Thorogood, Qualitative Methods for Health Research 2nd edition (s ). London: Sage publications Ltd. Maxwell, A. J. (2005). Methods. I A. J. Maxwell, Qualitative research design - An interctive approach 2nd edition (s ). Thousand Oaks, California: Sage Publications Inc. Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (14. September 2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32.item checklist for interviews and focus groups. International Journal for Quality in Health Care; Volume 19, Number 6, s

7 Bilag 1 7

8 Bilag 2 - Artikel: Renee L. DeBoard-Lucas & John H. Grych 1.Domæne 1) interviewene blev udført af enten to kandidatstuderende i klinisk psykologi eller en kandidatstuderende + 1 bacholorstuderende i psykologi. 2) de er enten bacholor eller kandidatstuderende. 3) det samme som nr 2 4) fremgår ikke 5) samme som nr 2 6) deltagerne var udvalgt fra kommunale voldscentre. Ansatte fra stedet udleverede flyers hvor studiet var beskrevet og de som var interesseret udleverede telefonnummer og navn til forskerne 7) det fremgår ikke om deltagerne vidste noget om forskerne før start, men de havde fået forudgående information vedrørende selve studiet. 8) forskerne ønsker en vurdering af tanker og følelser af 34 børn I alderen 7-12 år hvis mødre modtog hjælp fra voldscentre. 2. Domæne 9) Der tages udgangspunkt i et fænomenologisk perspektiv. Interviewet er semistruktureret med åbne spørgsmål. 10) Det er en formålsorienteret udvælgelse. Deltagerne er rekrutteret på offentlige institutioner for voldsramte kvinder. 11) Personalet på institutionerne uddelte flyers der beskrev projektet. Kvinder der var interesserede i at deltage, kunne så angive deres navn og telefonnummer. Kvinder der havde indgået i et voldeligt forhold inden for de sidste 3 år, og som havde et barn mellem 7 og 12 år, kom i betragtning til undersøgelsen. 12) 34 mor/barn-par deltog i undersøgelsen. 13) Det fremgår ikke af artiklen, hvorvidt nogle faldet fra. 14) Data er indsamlet ved interview af hhv. kvinder og børn i de voldsramte forhold. Det fremgår ikke hvor interviewene rent fysisk er foretaget. 15) Det fremgår ikke at artiklen. 16) Etnografisk sammensætning: Afro-amerikaner 41,2%, Latino 41,2%, Kaukasier 14,7%, Blandet race 2,9%. Gennemsnitlig årlig indkomst for kvinderne ligger på $ Børnenes alder spreder sig fra 7 til 12 år, med et gennemsnit på 10,26. Der er ca. ligelig fordeling af drenge og piger (18 piger). For 15 af pigerne vedkommende var deres partnere barnets biologiske far. På tidspunktet for undersøgelsen boede 8 af deltagerne sammen med deres partnere, mens 26 ikke gjorde. 17) Det fremgår ikke, hvem der har formuleret spørgsmålene, men det var et semi-struktureret interview. Mødrene udfyldte desuden et spørgeskema der skulle afdække omfanget af volden i hjemmet. Deltagerne besvarede ligeledes andre måleskemaer der var del af en større undersøgelse som denne artikel ikke omhandler. 18) Det fremgår ikke. 19) Det fremgår ikke. 20) Det fremgår ikke. 21) Det fremgår ikke af teksten, hvor lang tid undersøgelsen strakte sig over. Interviewet af børnene varede ca minutter. 22) Nej, ikke en grounded theory. 23) Det fremgår ikke af teksten. 8

9 3.Domæne 24) Der var to som kodede børnenes interviews. Den ene kodede alle interviews og den anden kodede halvdelen af alle interviews. Dette blev gjort for at sikre pålidelighed imellem de to kodere. Uoverensstemmelser blev løst ved diskussion af den specifikke kode. (s. 346) 25)Koderne som er blevet brugt til at bestemme hver enkelt kategori er beskrevet i tabel 1, 2, 3 og 4. Et decideret kode træ er der ikke omtalt. (s.346) 26)Temaerne blev fastlagt på forhånd 27)Ingen info om brug af software i data behandlingen. Der bliver brugt en chi square test til at undersøge om børnenes svar var påvirket af deres køn, alder og deres relation til den mandlige voldelige gerningsmand. (s.349) 28)Ingen info om deltager feedback. 29)Ja, der bliver brugt citater i teksten, men der er ikke nogen referencer til deltagerne e.g. i form af et nummer (e.g. på citat s første kolonne øverst) 30)Ja e-g Children`s exposure to intimate partner violence (s. 347) 31)Ja se tabel 1, 2, 3 og 4 (s. 346, 347), hvor resultaterne præsenteres på en overskuelig måde. 32)Der var en åbenhed for at børnene kunne svare uden for kategorierne/temaerne. Dette fremgår både i både metode afsnittet og i resultaterne. E.g. metode (s. 347 linje 3) hvor en kategori other blev brugt til de tilbagesvar som ikke umiddelbart kunne lægges ind i de andre kategorier og således at der kunne tages beslutning om der skulle laves yderligere kategorier. E.g. i resultater (s. 349 første kolonne linje 30). 9

10 Bilag 3 Artikel: Dorte Kousholt 1. Domæne 1) Dorte Kousholt 2) Dorte Kousholt er uddannet psykolog. ph.d fra Roskilde uni fra 2007 efterfølgende lektor ved institut for læring PDU Århus Universitet. Forfatter til Børnefællesskaber og familieliv: børns hverdagsliv på tværs af daginstitution og hjem. 3). 4). 5). 6) Vi formoder ikke der har været kontakt til informanterne inden studiet, men det fremgår ikke præcist. 7) Ved vi ikke kun at hun var forsker og at hun ville have fokus på en alm. Hverdag i en problemfri familie. 8) Hun ønsker at se familieliv fra et børneperspektiv hun tager udgangspunkt i børnenes hverdagsliv på tværs af daginstitution og hjemmet (tværkontekstuel sammenhæng). Undersøge om børnenes liv er opdelt i 2 verdener et liv i institutionen og et liv derhjemme eller om de hænger uløseligt sammen. ( de rolle de påtager sig, har de begge steder både hjemme og i inst) 2. Domæne 9) Etnografisk inspireret deltagende observation. 10) Formålsorienteret udvælgelse. Det skulle være familier der var uproblematiske og som havde børn mellem 4-6 år i institution. 11) Tilgangsmetoden er personlige samtaler i form af interviews, døgnobservationer hvor hun bor i hjemmet i et enkelt døgn og deltagerobservationer. 12) 13 familier/13 børn med særligt fokus på 6 børn i beskrivelserne er der fokuseret på Andreas og hans familie. 13) Fremgår ikke i artiklen 14) Data er samlet ud fra besøg der hvor børnene har deres dagligdag i deres hjem og i institutionerne og ved samtaler med de 13 familier. 15) Fremgår ikke i artiklen 16) Artiklen er udgivet i 2007 forsvaret på Roskilde universitetscenter i august Det fremgår ikke i artiklen hvorfra i landet familierne kommer. 17) Fremgår ikke i teksten 18) Fremgår ikke i teksten 19) Fremgår ikke 20) Fremgår ikke 21) Data indsamlet over en periode på 1,5 år 22) Skal ikke med her da det ikke er en grounded theory 23) Fremgår ikke 3. Domæne 24) fremgår ikke 25) fremgår ikke 26) temaer : fx.1:at se familielivet set i forhold til børns hverdagsliv på tværs af institution og hjem. Og 2: familielivet som konfliktuelle organiseringsprocesser man har som udgangspunkt forskellige interesser om man er barn eller voksen, mor eller far, hustru eller mand. Alligevel ser hun familien som en samlet enhed for fællesskab, intimitet og samhørighed.3: børnefællesskabers betydning for børneliv og familieliv :hvilke roller påtager børnene sig og hvilken indflydelse har det på hvilket syn forældrene har på deres børn. 4: børnefællesskaber som organiseringer af deltagelsesmuligheder. 10

11 27) fremgår ikke 28) fremgår ikke 29) hun har citater fra Andreas familie. 30) Fremgår ikke af teksten 31) Hun kastede en masse bolde op i luften som hun ikke formåede at gå i dybden med. Men muligvis ville det fremgå af den samlede afhandling som vi kun får et uddrag af( nordisk udkast hedder tidsskriftet tidsskrift for kritisk samfundsforskning). 32) Samme svar som nr 31 11

12 Bilag 4 12

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning:

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Niels Buus 07102010 Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Gå ind på følgende hjemmesider og download og tjeklisterne: Observational cohort, case control and cross sectional

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og skrivning i EUD Per Svejvig, Ph.d., Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet, e-mail: psve@asb.dk

Læs mere

- 5 forskningstilgange

- 5 forskningstilgange Design af kvalitative undersøgelser - 5 forskningstilgange - Lektion 16, Forskningsprojekt og akademisk formidling 27/10-2011, v. Nis Johannsen Hvor er vi nu? I dag: anden lektion i 3/4-blokken (Introduktion

Læs mere

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ "")

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ ) 2. kandidatmodul: Metodeklynge v/peter Busch-Jensen Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Modul Undervisningssprog Eksamensform Eksamenstidspunkt Psykologi Http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/psykologi/ Klynge

Læs mere

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Efter Law, M., Stewart, D., Letts, L., Pollock, N., Bosch, J., & Westmorland, M., 1998 McMaster University REFERENCE: Kommentarer STUDIETS FORMÅL

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Efter Law, M., Stewart, D., Letts, L., Pollock, N., Bosch, J., & Westmorland, M., 1998 McMaster University REFERENCE: When the Risks Are High:

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Evalueringsmetoder og forventninger til udbytte

Evalueringsmetoder og forventninger til udbytte Evalueringsmetoder og forventninger til udbytte Anna Lund Jepsen Lektor, ph.d. Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi SDU i Esbjerg Evalueringsmetoder Anna Lund Jepsen maj 2008 1 Formålet med at evaluere

Læs mere

Institutionel tilknytning 5 Etiske overvejelser 5 Litteratur: 6. D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til 17. Maj 4

Institutionel tilknytning 5 Etiske overvejelser 5 Litteratur: 6. D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til 17. Maj 4 Titel: 2 Mennesker mellem teknologi, teknologi mellem mennesker. 2 Problemformulering 2 Lokalitet 2 Baggrund 2 Analytisk ramme 3 Forskningsspørgsmål 4 Metode og tidsplan 4 D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Hvad er formålet med en VTV-rapport?

Hvad er formålet med en VTV-rapport? Hvad er formålet med en VTV-rapport? Inspiration Ny viden på området Fortælling, fx artikel 1. 2. 3. 4. 5. VTV rapport Business case VTV-processen bidrager med: Helhedsvurdering af teknologien De fire

Læs mere

Meningsfulde spejlinger

Meningsfulde spejlinger Meningsfulde spejlinger filosof og antropolog universitet og erhvervsliv revision og datalogi Etnografi, antropologi og filosofi etnografi: deltagerobservation, interview og observation en metode er altid

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

At the Moment I Belong to Australia

At the Moment I Belong to Australia At the Moment I Belong to Australia En antropologisk analyse af den religiøse- og etniske identitets betydning for tilhørsforholdet til Palæstina og Australien blandt palæstinensisk kristne immigranter

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Gamemani ac AfMe t t eal mi ndpe de r s e n Mål gr uppe: 5. 7. k l as s e Undervisningsforløb til 5.-7. klasse Game-maniac et undervisningsforløb om gaming til 5.-7. klasse Af Mette Almind Pedersen, lærer

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt

Idéoplæg til Bachelorprojekt Idéoplæg til Bachelorprojekt En undersøgelse af virtuel hjemmesygepleje i Halsnæs kommune Oplægget er tænkt med afsæt i følgende profession: Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8

DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 INTERAKTIONSDESIGN KURSUS Q3 2013 DATA INDSAMLING KAP. 7 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Tavs viden er Det brugerne ikke kan fortælle

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

Børneliv & betingelser for pædagogisk arbejde i dagplejen

Børneliv & betingelser for pædagogisk arbejde i dagplejen 1 Børneliv & betingelser for pædagogisk arbejde i dagplejen Anja Hvidtfeldt Stanek Adjunkt, ph.d., cand. mag. Institut for psykologi Syddansk Universitet Kontakt: ahstanek@health.sdu.dk Forsknings-optagetheder

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere?

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Indhold Sprogvurdering Risikofaktorerik kt Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Risikofaktorer Hvad gør vi i praksis? 6 risikofaktorer er Socialministeriets

Læs mere

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Morten Ubbesen Projektleder Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltning Cand. Scient. Soc. Sociologisk samfundsanalyse

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Børn og bevægelseskultur - tværprofessionelt samarbejde

Børn og bevægelseskultur - tværprofessionelt samarbejde NOTAT Børn og bevægelseskultur - tværprofessionelt samarbejde Vedr. delprojekt under forskningssatsningen Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense

Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Ekstern evaluering af undervisningsmateriale ved Krisecenter Odense Rikke Holm Bramsen & Mathias Lasgaard Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Marts, 2012 1 BAGGRUND

Læs mere

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87 Indhold Indledning 7 Øvelse 1. Introduktion til NVivo 11 1.1 NVivos skærmbillede og funktioner 12 1.2 Sources 13 1.3 Nodes 15 1.4 Classifications 17 1.5 Queries 18 1.6 Models 19 1.7 Videre øvelser 19 Øvelse

Læs mere

Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data. Tanja Miller og Trine Lolk Haslam

Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data. Tanja Miller og Trine Lolk Haslam Undersøgelser og empiri indsamling - hvordan og hvad stiller man op med data Tanja Miller og Trine Lolk Haslam Empiri indsamling Hvad er empiri? Hvad er forskellen mellem erfaring og empiri Hvad er kvalitative

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Resume af brugerundersøgelse i KABS Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Baggrund og formål Nærværende notat er et resumé af den brugerundersøgelse, som blev gennemført i KABS januar 2014 marts

Læs mere

Titel Legesteder Den fysiske indretnings betydning i pædagogisk arbejde med børns leg i børnefællesskaber i en moderne daginstitution.

Titel Legesteder Den fysiske indretnings betydning i pædagogisk arbejde med børns leg i børnefællesskaber i en moderne daginstitution. Titel Legesteder Den fysiske indretnings betydning i pædagogisk arbejde med børns leg i børnefællesskaber i en moderne daginstitution. Baggrund På baggrund af et samarbejde med ledere i en stor nybygget

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007 Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Danmarks

Læs mere

Nuna Med September 2007 Unges Trivsel.

Nuna Med September 2007 Unges Trivsel. Nuna Med September 2007 Unges Trivsel. Sundhedsfremmende indsats i forhold til sårbare unge borgere med ondt i livet. Afdelingssygeplejerske/ Master i Sundheds Antropologi Dorte Vangsø Simonsen Maniitsoq

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Om Børneinddragelse - generelle betragtninger

Om Børneinddragelse - generelle betragtninger Om Børneinddragelse - generelle betragtninger Der er mange overvejelser og beslutninger af metodisk, etisk og juridisk art i forbindelse med planlægning og gennemførsel af projekter, hvor børn og unge

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Vi lever for weekenden! Unges brug af rusmidler en orientering mod at leve i nuet. Jeanette Østergaard, Seniorforsker, Ph.d.

Vi lever for weekenden! Unges brug af rusmidler en orientering mod at leve i nuet. Jeanette Østergaard, Seniorforsker, Ph.d. Vi lever for weekenden! Unges brug af rusmidler en orientering mod at leve i nuet Jeanette Østergaard, Seniorforsker, Ph.d. E-mail: jea@sfi.dk Hvordan er det at være ung i et forbrugssamfund? Hvad kan

Læs mere

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer:

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer: Kortlægning Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet Baggrund 23. december 2014 Sagsnummer: 14-231-0385 På basis af den bedste, mest aktuelle viden rådgiver Det

Læs mere

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser

Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Tidligere undersøgelser Projektbeskrivelse De etniske minoriteters valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2009 Kasper Møller Hansen og Yosef Bhatti Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 10. august 2009 En vigtig parameter

Læs mere

Akademisk idégenerering

Akademisk idégenerering Akademisk idégenerering Fra diffus nysgerrighed til konkret spørgsmål 1 J E S P E R A A G A A R D, C A N D. P S Y C H., P H. D. S T U D E R E N D E Dagens program 2 16:15 16:30 17:15 17:45 19:00 19:45

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

Metodestærk og udviklingsorienteret sundhedsfremmer

Metodestærk og udviklingsorienteret sundhedsfremmer Metodestærk og udviklingsorienteret sundhedsfremmer Camilla Rindom Cand.san. i Psykologi og Sundhedsfremme og sundhedsstrategier Vanløse Allé 46, 1. th. 2720 Vanløse Tlf.: 2871 4916 E-mail: camillarindom@hotmail.com

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Overgreb mod børn og unge

Overgreb mod børn og unge Overgreb mod børn og unge En kortlægning af lovende praksis på området www.vive.dk Introduktion og metode VIVE har foretaget en kortlægning af, hvilke praksisser der anvendes i indsatsen til børn og unge,

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Observationer af personer

Observationer af personer new ways of working Spørgeskema Workshop Observationer af personer Observationer i rum Interviews Observationer af møder Snapshots Inspirationsforedrag Episoder Arbejdsmønsteranalyse Metoder til at afdække

Læs mere

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet 9. Kursusgang Validitet og reliabilitet 20.04.09 1 På programmet Validitet og reliabilitet - i teori og praksis Midtvejsevaluering 17-18: Oplæg 18-19: El-biler Lectio 19-20: Amnesty Cykelgruppen 1 20-21:

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Forløbskoordinator under konstruktion

Forløbskoordinator under konstruktion Sofie Gorm Hansen & Thea Suldrup Jørgensen Forløbskoordinator under konstruktion et studie af, hvordan koordination udfoldes i praksis Sammenfatning af speciale En sammenfatning af specialet Forløbskoordinator

Læs mere

Overvægtige gravide. Hvilke udfordringer er der i mødet med den gravide, som man vil motivere til en ændret livsstil?

Overvægtige gravide. Hvilke udfordringer er der i mødet med den gravide, som man vil motivere til en ændret livsstil? Overvægtige gravide Hvilke udfordringer er der i mødet med den gravide, som man vil motivere til en ændret livsstil? Sundhedsstyrelsen anbefaler Overvægtige gravide tilbydes rådgivning med henblik på at

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 Af Knud Ramian Denne tekst er en udvidet vejledning i, hvordan man gennemfører en simpel indholdsanalyse som beskrevet i bogen kapitel 11. Teksten stammer fra

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Små børns institutions- og hverdagsliv Børns deltagelse og læring i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter

Små børns institutions- og hverdagsliv Børns deltagelse og læring i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter Små børns institutions- og hverdagsliv Børns deltagelse og læring i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter ph.d.-stipentiat Lone Svinth Mit forskningsfokus i afhandlingen Undervejs med ph.d.-afhandling om

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem

5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem 5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem Kilde: http://dms.dartmouth.edu/cms/ (Worksheets) Hvad er 5P? 5P er en struktureret metode til at danne et fælles billede af det kliniske mikrosystem. Ethvert system

Læs mere

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Artikel Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Det professionelle samarbejde med forældre til børn og unge med

Læs mere

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d.

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Tilbagevenden til arbejdet er multifaktorielt Tilbagevenden til arbejdet involverer ofte mange forskellige aktører

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om?

1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? 1. Undersøgelsens opgavespørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? Undersøgelsesmetoden/ fremgangsmåden: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? Undersøgelsens

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD DEL I Kvalitativ og kvantitativ research Researchparadigmer Kvalitativ og kvantitativ reseach Ofte er der et mix mellem de to paradigmer. Qualitative Data Quantitative Data PRIMARY DATA Observations Interviews

Læs mere

Beboerperspektiver - på demokrati, service og kommunikation

Beboerperspektiver - på demokrati, service og kommunikation Beboerperspektiver - på demokrati, service og kommunikation Social housing & innovation Strategikonference, 17. januar, 2015 Boligselskabet Sjælland Ph.d. Stipendiat Anne Vorre Hansen Agenda Baggrund Case

Læs mere

Find metoden knæk IØ-koden

Find metoden knæk IØ-koden Find metoden knæk IØ-koden Gymnasiefremmede elever runde 3, 2012/2013 FOU projekt nr. 128986 Torben Jensen, ZBC Vordingborg Hanne V. Madsen, ZBC Næstved Baggrund Iflg. bekendtgørelsen, skal hhx-uddannelsen

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere