Institut for Psykologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institut for Psykologi"

Transkript

1 Institut for Psykologi STANDARDFORSIDE TIL EKSAMENSOPGAVER Modultitel: Konsulterende psykologi inkl. Dataanalyse (a) Eksamensnummer: Evt. i gruppe med: Uddannelse: (BA. Tilvalg eller cand.) Termin: (f.eks. S11) Bachelor i psykologi B06 Underviser/vejleder: Antal sider og anslag inklusiv mellemrum: 4 sider, 8965 anslag Afleveret: (dato og klokkeslæt) Modtagers underskrift: 1

2 Indledning I det følgende vil jeg redegøre for forskningsdesign og metode i hhv. DeBoard-Lucas & Grynch og Kousholt teksten. Desuden vil jeg diskutere Deres valg af design og metode i forhold til studiernes forskningsspørgsmål og resultater, samt hvilke muligheder og begrænsninger der er med de valgte metoder. Indbefattet er også en vurdering af kvaliteten af de to studier. Metode Jeg har valgt at bruge en tjekliste til analyse af de to tekster, som forkortet hedder COREQ (Consolidated criteria for reporting qualitative research). Den kan bruges til at evaluere interview studier og fokusgrupper. (Tong, Sainsbury, & Craig, 2007) mine mellemregninger kan ses i bilag 1-3. COREQ er brugt som et værktøj til at slå hul på analysen af de to studier, men med øje for de svagheder der er ved en sådan tjekliste, har jeg som supplement brugt Tabel 3 A summary of key issues to consider when evaluating the quality of qualitative research (Fossey, Harvey, McDermott, & Davidson, 2002) se bilag 4. Redegørelser og resultater DeBoard-Lucas & Grynch studiet er et kvalitativt design med en struktureret tilgang. som gør det lettere at sammenligne data på tværs af individer, tidspunkter, kontekst og forskere. Især brugbar når der er tale om spørgsmål som skal afdække forskelle, og gør i det hele taget analyse arbejdet lettere. (Maxwell, 2005) Metoden er fænomenologisk og gør brug af semi-strukturerede interviews med mulighed for åbne spørgsmål. Kousholt gør også brug af et kvalitativt design, men med en ustruktureret tilgang som tillader fokus på det specifikke fænomen som man vil undersøge, intern validitet og en forståelse af sammenhæng. (Maxwell, 2005). For begge studiers vedkommende kan man tale om et deskriptivt og eksplorativt design. Metoden som Kousholt bruger er etnografisk inspireret deltagende observation med rødder i feltarbejde, etnografi og deltagerobservation, der traditionelt bestod af længerevarende ophold i felten eller fokuserede korte hyppige ophold i felten; det er den sidste som tages i brug af Kousholt. (Green & Thorogood, 2009). Hun bruger også interviews, men der er ikke oplysninger om 2

3 hvorvidt de er semi-strukturerde eller åbne, men kun at de foregår face-to-face. Hun observerer børnene fra 13 familier i børnehaven og laver døgn observationer af 6 udvalgte familier, hvor hun bor i hjemmet i et enkelt døgn. Ifølge Kousholt har hun valgt sin metode med udgangspunkt i et børnecentreret perspektiv det er børnenes engagementer og bevægelser, der har været styrende for min nysgerrighed og udforskning og for metodiske valg undervejs Kousholt s.41. DeBoard-Lucas & Grynch kommer frem til en indsigt i børns subjektive reaktion på vold i familien. De fremhæver at dette studie i.f.t. andre studier har undersøgt børns bestræbelser på at forklare hvorfor volden forekommer i familien. DeBoard-Lucas & Grynch finder det også betryggende at ingen af børnene anklagede sig selv eller Deres mødre for den vold som børnene var vidner til. Et mere bekymrende fund er at en betydelig minoritet fokuserede på offerets provokationer som en årsag til familie volden. Kousholt s resultater fremgår ikke så entydigt og logisk præsenteret i teksten som hos DeBoard- Lucas & Grynch. Jeg vil derfor opstille dem i punktform for en bedre overskuelighed: 1)Nutidens centrale intime fællesskaber, som vi alle dannes i som børn, ikke bare er kernefamilier, men decentrerede netværk, der i høj grad også rummer forskellige institutioner. 2)Case analyserne viser hvorledes børnehavehverdagen influerer på børnehavebørns hverdag derhjemme og på forældrenes forventninger til Deres børn. 3)Familien er et konfliktuelt fællesskab med udvikling og overskridelse af forskelle og konflikter. 4)Forældreskab er en praksis der rækker udover familien og må inddrage forhold andre steder, hvor børnene befinder sig. 5)Familielivet er kønsopdelt i praksis er der en kønnet fordelt organisering af familiens hverdag. Diskussion DeBoard-Lucas & Grynch overordnede forskningsspørgsmål på artiklens side 343,: Why do so many children exposed to intimate etc own relationsships?. Når jeg kigger på forskningsspørgsmål, resultater og diskussionen i artiklen hænger de godt sammen på en overskuelig måde. De underordnede temaer med tilhørende spørgsmål som går igen som (a)forskningsspørgsmål, (b)resultater og 3

4 (c)diskusion kan nævnes e.g.: (a)thoughts about violent interactions (b)children s reports of their thoughts (c)children s thoughts about interparental violence. De underordnede temaer og spørgsmål kommer rundt om det overordnede forskningsspørgsmål ved at belyse det fra forskellige vinkler. Kontinuiteten i teksten og den logiske fremstilling efterlader et indtryk af struktur, overblik og professionalisme. Design og metode er efter min mening det rigtige valg til et studie af denne karakter. Dette skal også ses i lyset af den målgruppe som undersøges en blanding af børn og voksne. Der kunne imødeses vanskeligheder hvis man udsatte børn i alderen 7 til 12 år for et spørgeskema, da De ikke er fuldt udviklet kognitivt. Det ville betyde at man kun undersøgte det felt som spørgeskemaet indrammede og dermed kunne udelukke data. I det semi-strukturerede interview med plads til åbne spørgsmål er det større mulighed for at skrælle flere lag af fænomenet man undersøger og komme ind til kernen. Der bliver også brugt et par kvantitative tilgange så som Revised Conflict Tactics Scale(CTS2) til mødrene og en Chi Square test til undersøgelse af om børnenes reaktioner havde relation til køn, alder og Deres relation til den voldelige mandlige gerningsmand. Der kunne derfor argumenteres for at studiet er et mixed methods design, i så fald er de kvantitative undersøgelser embedded i det kvalitative design. (Cresswell, 2003) En narrative tilgang til dette studie kunne være interessant; at analysere kvindernes og børnenes fortællinger om sig selv i den voldelige kontekst kunne åbne op for nye data og på sigt gradvist forandre Deres fortællinger om sig selv og Deres livssituation. Begrænsningerne i dette studie er det lille sample som er brugt, hvilket begrænser styrken og validiteten. Også den ændring som er sket over tid siden kvinderne sidst blev udsat for vold i hjemmet og børnenes genkaldelse af de tanker, følelser og reaktioner i voldsøjeblikket har indvirkning på resultaterne. Hvis jeg skulle give dette studie en score på en VAS skala fra 0 til 10 vil det blive et 9-tal for den strukturerede, logiske og gennemskuelige opbygning og tilgængelighed. Kousholt er interesseret i børneperspektivet som gør valget af det kvalitative design og metodevalget i form af interviews og deltager observation til en rigtig beslutning i mine 4

5 øjne. Netop denne kombination er en styrke ved Kousholt s studie en såkaldt metodetrinangulering (Maxwell, 2005). Det er sværere at se en entydig sammenhæng imellem forskningsspørgsmål og resultater. De fremkommer som overraskende bump på vejen igennem teksten som resultater af Kousholt s fremadskridende teoretisering og argumentation. Casen om Torben, Rebekka og Andreas bliver jævnligt brugt til at kick-starte Kouholt s teoretiske overvejelser og fungerer som sådan både som data, analyse og resultater. Tilgang til den oprindelige Ph-D afhandling ville formentlig kaste lys over resultaterne i relation til forskningsspørgsmålene, men det ligger uden for rammerne af min opgave. Jeg synes Kousholt fremkommer med nogle interessante slutninger, men at man let farer vild i teksten og mister fodfæstet. Design- og metodevalg er efter min mening rigtig; man kunne ønske sig at Kousholt havde været mere struktureret i sin fremstilling og at hun havde gjort brug af kodning til at omskrive interview data og observationer for at gøre studiet mere gennemskueligt. Metode fremgangsmåden med døgnobservationerne kunne være udført v.h.a. AV-udstyr for at undgå bias ved forskerens tilstedeværelse. Man kunne installere AV-udstyr i hjemmene hos tre familier og de andre tre familier kunne observeres ved deltagerobservation af forskeren. En sammenligning kunne foretages for at se om der er væsentlige forskelle i data. Metode begrænsning er som allerede nævnt bias i.f.m. forskerens tilstedeværelse under døgnobservationerne. Derudover er de data som Kousholt kan uddrage fra observationer foretaget i løbet af et enkelt døgn begrænsede og ikke særlig valide. Mit samlede indtryk af Kousholt s artikel er en svær tilgængelig, rodet og ustruktureret fremstilling. Man mister let overblikket og sidder tilbage med en følelse af manglende informationer, som er synd når man tager det interessante og vigtige emne i betragtning. En samlet VAS score på 3.0. Det er muligt at jeg også udgør en bias i min vurdering af de to studier. Det er let at falde hen og hvile i den kvantitative tankegang. Den er velkendt og overskuelig sammenlignet med den kvalitative. Det er tankevækkende at begge studier er kvalitative og alligevel så forskellige i Deres måde at gribe design og metoder af på. 5

6 Referencer Cresswell, W. J. (2003). 10. Mixed methods procedure. I W. J. Cresswell, Research design: qualitative, Quantitative, and mixed methods approaches 2 edition (s ). Thousand Oaks: Sage publications. Fossey, E., Harvey, C., McDermott, F., & Davidson, L. (2002). Understanding and evaluating qualitative research. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 36, s Green, J., & Thorogood, N. (2009). 6.Observational methods. I J. Green, & N. Thorogood, Qualitative Methods for Health Research 2nd edition (s ). London: Sage publications Ltd. Maxwell, A. J. (2005). Methods. I A. J. Maxwell, Qualitative research design - An interctive approach 2nd edition (s ). Thousand Oaks, California: Sage Publications Inc. Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (14. September 2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32.item checklist for interviews and focus groups. International Journal for Quality in Health Care; Volume 19, Number 6, s

7 Bilag 1 7

8 Bilag 2 - Artikel: Renee L. DeBoard-Lucas & John H. Grych 1.Domæne 1) interviewene blev udført af enten to kandidatstuderende i klinisk psykologi eller en kandidatstuderende + 1 bacholorstuderende i psykologi. 2) de er enten bacholor eller kandidatstuderende. 3) det samme som nr 2 4) fremgår ikke 5) samme som nr 2 6) deltagerne var udvalgt fra kommunale voldscentre. Ansatte fra stedet udleverede flyers hvor studiet var beskrevet og de som var interesseret udleverede telefonnummer og navn til forskerne 7) det fremgår ikke om deltagerne vidste noget om forskerne før start, men de havde fået forudgående information vedrørende selve studiet. 8) forskerne ønsker en vurdering af tanker og følelser af 34 børn I alderen 7-12 år hvis mødre modtog hjælp fra voldscentre. 2. Domæne 9) Der tages udgangspunkt i et fænomenologisk perspektiv. Interviewet er semistruktureret med åbne spørgsmål. 10) Det er en formålsorienteret udvælgelse. Deltagerne er rekrutteret på offentlige institutioner for voldsramte kvinder. 11) Personalet på institutionerne uddelte flyers der beskrev projektet. Kvinder der var interesserede i at deltage, kunne så angive deres navn og telefonnummer. Kvinder der havde indgået i et voldeligt forhold inden for de sidste 3 år, og som havde et barn mellem 7 og 12 år, kom i betragtning til undersøgelsen. 12) 34 mor/barn-par deltog i undersøgelsen. 13) Det fremgår ikke af artiklen, hvorvidt nogle faldet fra. 14) Data er indsamlet ved interview af hhv. kvinder og børn i de voldsramte forhold. Det fremgår ikke hvor interviewene rent fysisk er foretaget. 15) Det fremgår ikke at artiklen. 16) Etnografisk sammensætning: Afro-amerikaner 41,2%, Latino 41,2%, Kaukasier 14,7%, Blandet race 2,9%. Gennemsnitlig årlig indkomst for kvinderne ligger på $ Børnenes alder spreder sig fra 7 til 12 år, med et gennemsnit på 10,26. Der er ca. ligelig fordeling af drenge og piger (18 piger). For 15 af pigerne vedkommende var deres partnere barnets biologiske far. På tidspunktet for undersøgelsen boede 8 af deltagerne sammen med deres partnere, mens 26 ikke gjorde. 17) Det fremgår ikke, hvem der har formuleret spørgsmålene, men det var et semi-struktureret interview. Mødrene udfyldte desuden et spørgeskema der skulle afdække omfanget af volden i hjemmet. Deltagerne besvarede ligeledes andre måleskemaer der var del af en større undersøgelse som denne artikel ikke omhandler. 18) Det fremgår ikke. 19) Det fremgår ikke. 20) Det fremgår ikke. 21) Det fremgår ikke af teksten, hvor lang tid undersøgelsen strakte sig over. Interviewet af børnene varede ca minutter. 22) Nej, ikke en grounded theory. 23) Det fremgår ikke af teksten. 8

9 3.Domæne 24) Der var to som kodede børnenes interviews. Den ene kodede alle interviews og den anden kodede halvdelen af alle interviews. Dette blev gjort for at sikre pålidelighed imellem de to kodere. Uoverensstemmelser blev løst ved diskussion af den specifikke kode. (s. 346) 25)Koderne som er blevet brugt til at bestemme hver enkelt kategori er beskrevet i tabel 1, 2, 3 og 4. Et decideret kode træ er der ikke omtalt. (s.346) 26)Temaerne blev fastlagt på forhånd 27)Ingen info om brug af software i data behandlingen. Der bliver brugt en chi square test til at undersøge om børnenes svar var påvirket af deres køn, alder og deres relation til den mandlige voldelige gerningsmand. (s.349) 28)Ingen info om deltager feedback. 29)Ja, der bliver brugt citater i teksten, men der er ikke nogen referencer til deltagerne e.g. i form af et nummer (e.g. på citat s første kolonne øverst) 30)Ja e-g Children`s exposure to intimate partner violence (s. 347) 31)Ja se tabel 1, 2, 3 og 4 (s. 346, 347), hvor resultaterne præsenteres på en overskuelig måde. 32)Der var en åbenhed for at børnene kunne svare uden for kategorierne/temaerne. Dette fremgår både i både metode afsnittet og i resultaterne. E.g. metode (s. 347 linje 3) hvor en kategori other blev brugt til de tilbagesvar som ikke umiddelbart kunne lægges ind i de andre kategorier og således at der kunne tages beslutning om der skulle laves yderligere kategorier. E.g. i resultater (s. 349 første kolonne linje 30). 9

10 Bilag 3 Artikel: Dorte Kousholt 1. Domæne 1) Dorte Kousholt 2) Dorte Kousholt er uddannet psykolog. ph.d fra Roskilde uni fra 2007 efterfølgende lektor ved institut for læring PDU Århus Universitet. Forfatter til Børnefællesskaber og familieliv: børns hverdagsliv på tværs af daginstitution og hjem. 3). 4). 5). 6) Vi formoder ikke der har været kontakt til informanterne inden studiet, men det fremgår ikke præcist. 7) Ved vi ikke kun at hun var forsker og at hun ville have fokus på en alm. Hverdag i en problemfri familie. 8) Hun ønsker at se familieliv fra et børneperspektiv hun tager udgangspunkt i børnenes hverdagsliv på tværs af daginstitution og hjemmet (tværkontekstuel sammenhæng). Undersøge om børnenes liv er opdelt i 2 verdener et liv i institutionen og et liv derhjemme eller om de hænger uløseligt sammen. ( de rolle de påtager sig, har de begge steder både hjemme og i inst) 2. Domæne 9) Etnografisk inspireret deltagende observation. 10) Formålsorienteret udvælgelse. Det skulle være familier der var uproblematiske og som havde børn mellem 4-6 år i institution. 11) Tilgangsmetoden er personlige samtaler i form af interviews, døgnobservationer hvor hun bor i hjemmet i et enkelt døgn og deltagerobservationer. 12) 13 familier/13 børn med særligt fokus på 6 børn i beskrivelserne er der fokuseret på Andreas og hans familie. 13) Fremgår ikke i artiklen 14) Data er samlet ud fra besøg der hvor børnene har deres dagligdag i deres hjem og i institutionerne og ved samtaler med de 13 familier. 15) Fremgår ikke i artiklen 16) Artiklen er udgivet i 2007 forsvaret på Roskilde universitetscenter i august Det fremgår ikke i artiklen hvorfra i landet familierne kommer. 17) Fremgår ikke i teksten 18) Fremgår ikke i teksten 19) Fremgår ikke 20) Fremgår ikke 21) Data indsamlet over en periode på 1,5 år 22) Skal ikke med her da det ikke er en grounded theory 23) Fremgår ikke 3. Domæne 24) fremgår ikke 25) fremgår ikke 26) temaer : fx.1:at se familielivet set i forhold til børns hverdagsliv på tværs af institution og hjem. Og 2: familielivet som konfliktuelle organiseringsprocesser man har som udgangspunkt forskellige interesser om man er barn eller voksen, mor eller far, hustru eller mand. Alligevel ser hun familien som en samlet enhed for fællesskab, intimitet og samhørighed.3: børnefællesskabers betydning for børneliv og familieliv :hvilke roller påtager børnene sig og hvilken indflydelse har det på hvilket syn forældrene har på deres børn. 4: børnefællesskaber som organiseringer af deltagelsesmuligheder. 10

11 27) fremgår ikke 28) fremgår ikke 29) hun har citater fra Andreas familie. 30) Fremgår ikke af teksten 31) Hun kastede en masse bolde op i luften som hun ikke formåede at gå i dybden med. Men muligvis ville det fremgå af den samlede afhandling som vi kun får et uddrag af( nordisk udkast hedder tidsskriftet tidsskrift for kritisk samfundsforskning). 32) Samme svar som nr 31 11

12 Bilag 4 12

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS

Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS Vurdering Af Kvalitative Studier VAKS H. Høstrup, L. Schou, I. Poulsen, S. Larsen, E. Lyngsø, 17. september 2009 Indledning Uanset forskningstradition stilles der i videnskabeligt arbejde krav til en synlig

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

jettehannibal/observationer/side 1 af 5

jettehannibal/observationer/side 1 af 5 jettehannibal/observationer/side 1 af 5 Observationsundersøgelser Det lyder umiddelbart ligetil at foretage observationer, men hvis man skal foretage videnskabelige observationer, er det ikke så let, som

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Morten Ubbesen Projektleder Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltning Cand. Scient. Soc. Sociologisk samfundsanalyse

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 Af Knud Ramian Denne tekst er en udvidet vejledning i, hvordan man gennemfører en simpel indholdsanalyse som beskrevet i bogen kapitel 11. Teksten stammer fra

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD DEL I Kvalitativ og kvantitativ research Researchparadigmer Kvalitativ og kvantitativ reseach Ofte er der et mix mellem de to paradigmer. Qualitative Data Quantitative Data PRIMARY DATA Observations Interviews

Læs mere

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87 Indhold Indledning 7 Øvelse 1. Introduktion til NVivo 11 1.1 NVivos skærmbillede og funktioner 12 1.2 Sources 13 1.3 Nodes 15 1.4 Classifications 17 1.5 Queries 18 1.6 Models 19 1.7 Videre øvelser 19 Øvelse

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring

Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring Grafisk facilitering som bidrag til organisatorisk læring - Hvordan har grafisk facilitering bidraget til organisatorisk læring i en større dansk virksomhed? Stina Thorsvang Stud.mag i Læring og Forandringsprocesser

Læs mere

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Set fra elever og studerendes perspektiv Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium februar 2014 2 Uddrag af antropologiske frafalds- og

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter DESK & FIELD RESEARCH Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter Om os Min baggrund Cand. Merc. Int. Marketing IT konsulent Damgaard Data Service Account Manager The Baan Company IT-Chef

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL 11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER

KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER ANALYSERAPPORT KORTLÆGNING AF DIGITIALISERINGS- BEHOV I DANMARK HUMANOMICS RESEARCH CENTER Denne rapport samt bilag indeholder den endelige database af spørgeskemaet Anvendelsen af digitale ressourcer

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Karin Hammer-Jakobsen Jordemoder, MPH November 2011 Vejleder: Henriette Langstrup, Adjunkt, Afd. for Sundhedstjensteforskning,

Læs mere

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole

Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Vejstrup maj 2015 Selvevaluering og undervisningsvurdering 2015 Vejstrup Efterskole Fokus på tilgang af drenge elever i forhold til værdigrundlagets fællesskab som det bærende element Indledning Selvevalueringen

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital?

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? STOF nr. 23, 2014 Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Hvordan kan det være, at nogle mennesker formår at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler ved egen hjælp? AF ANNE-SOFIE

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000.

Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: Hu Hej - Vild med dyr - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. LET-tallet Dette er et uddrag fra: Lis og Torben Pøhler: "Hu Hej - Vild med dyr" - en læsevejledning Maaholms Forlag 2000. Langt de fleste letlæsningsbøger i Danmark er i dag»lix'et«, det vil sige, at

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole 1 Projektbeskrivelse: I en periode over 31 uger undervises to grupper elever i aldersgruppen 15-17 år på Dybbøl Efterskole i mindfulness meditation, Buteyko

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Vurdering af kvalitative artikler

Vurdering af kvalitative artikler Vurdering af kvalitative artikler Udgangspunktet for vurdering af forskningsartikler er den ideelle artikel udarbejdet på baggrund af det ideelle forskningsprojekt. I alle forskningsprojekter er der imidlertid

Læs mere

Rapporteringsguidelines kan forbedre kvaliteten og rapporteringen af forskning

Rapporteringsguidelines kan forbedre kvaliteten og rapporteringen af forskning 2 Rapporteringsguidelines kan forbedre kvaliteten og rapporteringen af forskning Josephine Philip Rothman, Jakob Burcharth & Jacob Rosenberg FORSKNING STATUSARTIKEL Center for Perioperativ Optimering,

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital?

Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Selfchange Forandring uden behandling et spørgsmål om recovery capital? Hvordan kan det være, at nogle mennesker formår at komme ud af et problematisk forbrug af rusmidler ved egen hjælp? AF ANNE-SOFIE

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014)

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014) UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT På vej mod en ny identitet professionsrelevant forskning med fokus på kvalitet og videncirkulation UC Sektorkonference 27. november 2014, VIA Århus. LOMA-Lokal mad et udviklings-

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Seminar, 15. april 2013

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Seminar, 15. april 2013 PSYKOLOGKAMPAGNEN Seminar, 15. april 2013 Intro Åh nej, de er alle sammen klogere end mig 2 Hvem er jeg? Navn: Stilling: Kan: Rasmus Iver Agesen, M.Sc. Psych. Manager i Møller & Company, Nordic Transformation

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred).

1. Selvvurderet helbred (andel af personer med og uden handicap, der siger, de har et godt fysisk/psykisk helbred). 13. APRIL 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL SUNDHED ARTIKEL 25 På baggrund af 5. følgegruppemøde den 4. marts 2015 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder og SFI

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

Introduktion til spørgeskema

Introduktion til spørgeskema Introduktion til spørgeskema Dette spørgeskema er udarbejdet som en del af en forberedende informationsindsamling til Projekt Ny ungdomsgeneration NUG. Projektet er støttet af Nordplus som er Nordisk Ministerråds

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Du og jeg, Alfred Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Inklusiv praksis i et individuelt perspektiv Modul 2 Ballerup Kommune Professionshøjskolen UCC Modul 113135, Foråret 2011 Vejleder Martin Kirkegaard

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com

CCSQ. Lederrapport - Kundeorienterede roller. Navn Sample Candidate. Dato 23. september 2013. www.ceb.shl.com CCSQ Lederrapport - Kundeorienterede roller Navn Sample Candidate Dato 23. september 2013 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne SHL lederrapport vil hjælpe dig med at fastlægge Sample Candidates sandsynlige

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ))

Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik (PUJ)) Journalisthøjskolen Undervisningsplan Efterår 2011 2. semester Indsamling og Analyse Varighed: 8 uger (13,5 ECTS) (I efteråret 2011 inkluderet i fælles forløb med forløbet ProblemUdredende Journalistik

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

rolle og redskaber Psykologens

rolle og redskaber Psykologens Psykologens rolle og redskaber Organisationspsykologernes force er den teoretiske forankring. den platform, der giver redskaberne liv og mening, og som gør, at de kan forvalte redskabsbrugen både effektivt

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Aktualitetsforedrag. Koordinator: Per Westersø, lektor pwe@viauc.dk

Aktualitetsforedrag. Koordinator: Per Westersø, lektor pwe@viauc.dk Aktualitetsforedrag Perioden 1. september 1. december Målgruppe: Socialrådgiveruddannelsens 3. studieår. Almen linje (5. og 6. semester) og Praktikvejledere. Formål: Disse foredrag er supplerende til fordybelseskurserne

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere