At påvirke negative tankemønstre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At påvirke negative tankemønstre"

Transkript

1 Side 1 af 6 Synopsis UEV Modul 1 At påvirke negative tankemønstre 1.Overvejelser omkring min vejlederrolle, vejledningsmetode, etik og kontrakt Vi er to vejledere, der i april måned afholder et kursus for elever med eksamensangst. Eleverne har givet en skriftlig tilmelding med tilsagn om, at de vil deltage alle 3 kursusgange. De angiver også på tilmeldingen grundene til at de gerne vil deltage. Ved tilmelding gøres det klart for deltagerne, hvor og hvornår kurset foregår, at vi arbejder i grupper, og at kurset er en opstart af en proces, som de selv kan føre videre. Det er således klart for deltagerne, hvilke rammer der er for kurset, og det er klart for vejlederne hvilke forudsætninger deltagerne kommer med. Eleverne deles op i to hold, og jeg har et hold på 8 piger fra 1. og 2. hf. Holdet kan defineres som forholdsvist ensartet. Det er meget pligtopfyldende og stille piger. De arbejder godt i skolen. Nogle er fagligt stærke og nogle har svage punkter. De har ingen tro på deres egne evner, og de vil under ingen omstændigheder skuffe nogen. De er fastlåste i nogle negative og uhensigtsmæssige tanker om dem selv. Mit mål med gruppen er, at de lærer sig selv og hinanden at kende, og at de bliver styrket i deres tro på sig selv. At de kan værdsætte at være den, de er. 1.1 Et systemisk udgangspunkt: Jeg gør mig klart, hvilken rolle jeg selv som vejleder indtager i dette forløb. Jeg har fået øjnene op for, at der er noget, der hedder systemisk tænkning, som er defineret af David Campbell 1. Den systemiske tænkning passer godt til mig som vejleder og passer godt til det kursusforløb, jeg har med i mit videoklip. Verden opfattes som systemer, der er forbundne med hinanden. Man er optaget af at forstå mennesket i dets sammenhæng. Man ser på relationer, som skal forstås i en meget bred forstand. Vi taler om relationer mellem systemer, og det kan både være relationer mellem grupper, individer og relationer i individet. F. eks. personen og personens problem. En persons handlen forstås i lyset af, hvad andre mennesker i det sociale system gør. Fokus ligger på på de relationer, som fremkalder og fastholder problemet og ikke på problemet som problem. Traditionelt ser man en problem-løsningstænkning, der fokuserer på problem, årsag og løsning. Denne tænkning er lineær og fortaber sig ofte i en søgen efter årsager, som kan være svære præcist at finde. Den systemiske tilgang undersøger relationer mellem mennesker og hændelser. Gennem spørgsmål forsøger man at afdække sammenhænge og mønstre og udvikle en forståelse af sig selv og give muligheder for forandring. I stikord kan den systemiske tænkning beskrives således: Vores handlinger påvirker andre Tænke cirkulært i stedet for lineært 1 David Campbell er klinisk psykolog i London og beskæftiger sig med vejledning af børn og familier i grupper. Han har bl.a. skrevet Systemisk konsultation Munksgaard 1998.

2 Side 2 af 6 Synopsis UEV Modul 1 Vi er med til at konstruere vores egen virkelighed Sproget er skaber af forbindelser og handling Punktuering er udsnit af vores virkelighed Forstå fortiden på nye måder giver nye muligheder for fremtiden Stille spørgsmål, der gør en forskel (Gruppevejledning i et systemisk perspektiv s ) Jeg kan som vejleder sætte en proces i gang ved at stille spørgsmål og opgaver, men det er vejledningssøgende, som selv er kaptajn på skibet. Vejledningssøgende former sin egen proces (Gruppevejledning i et systemisk perspektiv). Det er vigtigt for mig som vejleder at være ikke-dirigerende. Ifølge de etiske retningslinjer har vejlederen som grundlag respekt for den vejledningssøgende og dennes selvbestemmelse. Desuden må vejlederen ikke være bedrevidende og styrende. Vejlederen skal dog sikre, at der er balance mellem at stimulere og udfordre vejledningssøgende (Etik i vejledningen). Jeg tænker således meget på, at jeg i vejledningssituationen ikke må være dirigerende, men at jeg heller ikke må lade vejledningssøgende i stikken. Det systemiske udgangspunkt giver vejlederen en rolle som igangsætter, støtte og evt. endda som provokatør i en forandringsproces. Vejlederen bestræber sig på at bruge mange cirkulære spørgsmål i vejledningen (Gruppevejledning i et systemisk perspektiv s ). Det hele bæres af empatien. Al vejledning bæres af empati. At kunne træde ind i den vejledtes leverum uden at fortabe sig i det er kunsten. Jeg ønsker at sætte mig fordomsfrit og vurderingsfrit ind i den vejledtes situation, men samtidig være mig selv og være vejleder. Jeg ønsker en subjekt-subjekt relation ( Vejledning ansigt til ansigt s ). Jeg har i dette forløb valgt gruppevejledningen som forum. Her ønsker jeg stadig en subjekt-subjekt relation. Både deltagerne imellem og dem i forhold til mig. Jeg er optaget af at skabe en fortrolig atmosfære som udgangspunkt. Jeg er bevidst om, at deltagerne ser mig som model for, hvordan vi omgås hinanden på kurset. Som model for vores relationer. Jeg præsenterer mig selv som person, og jeg sidder ned lige som dem. Jeg sidder dog lidt væk fra gruppen, for ikke at overskride både min og deres intimsfære. 1.2 Hvorfor gruppevejledning? Når jeg står med 8 vejledningssøgende med samme problematik, er det oplagt at bruge gruppevejledning. De følgende punkter giver et indtryk af de mange fordele. Der er tryghed i et fællesskab. Gruppen har problemstillinger til fælles. Gruppen kan støtte og opmuntre. Gruppen kan dele erfaringer og lære af hinanden. De kan spejle sig i hinanden. De bevidner hinandens fortællinger. De almengør problemer, som før var unikke for dem.

3 Side 3 af 6 Synopsis UEV Modul 1 Gennem gruppen får den enkelte øjnene op for nye muligheder og perspektiver. Den enkelte er i centrum uden at det føles sådan. Der er lige så mange hjælpere, som der er deltagere. Gruppen kan fungere videre selv om kurset holder op. 2. Problemformulering Min opgave er nu, at finde ud af hvilke værktøjer, der er hensigtsmæssige at bruge i dette gruppevejledningsforløb. Hvordan kan jeg opnå, at denne gruppe bliver i stand til at ændre deres negative tankemønstre? 3. Mine værktøjer I det følgende vil jeg med forskellige metoder og praksisforslag vise, hvordan varierede arbejdsformer kan stimulere en ændringsproces. 3.1 Narrativitet Grundlaget for forløbet er tillid, tryghed og respekt, og der skal først bruges tid på at oprette den. Fortællingen er et grundlag for at deltagerne lærer hinanden at kende, samtidig med at deltagerne forholder sig til sig selv i fortællingen. Den enkelte fortæller små stykker af sig selv og erkender noget om sig selv ved det. Narrative opgaver er gode som indledning til mere specifikke opgaver. Gruppen viser sig i praksis at udvikle en stor fortrolighed i løbet af kort tid. De kan genkende meget af det, de andre siger. Narrative opgaver Præsenter dig selv. Fortæl mindst en ting om dig selv, som er vigtig og som man ikke kan se umiddelbart. Her deltager vejlederen også i præsentationen, så jeg også viser, at jeg lægger vægt på det personlige og på subjekt - subjekt relationen. Tal med din sidemand om, hvorfor du deltager på kurset. Fortæl om en angstfyldt situation, som du har oplevet. Hvordan kom du igennem situationen? Fortæl om noget, som du er god til. Beskriv dig selv i en situation, hvor du gør noget, som du er god til. Anvendt litteratur: Livets fortællinger Fortællingen i vejledningen 3.2 Kognition Ved at beskæftige sig med teori omkring eksamensangst bliver problemet eksternaliseret og almengjort. Det helt unikke problem, som den enkelte kommer med kan genkendes helt

4 Side 4 af 6 Synopsis UEV Modul 1 eller delvist i teorien. Problemet bliver holdt ud i strakt arm og betragtet og diskuteret. Vores grundbog på kurset har en kognitiv psykologisk tilgang (Eksamensangst hvad kan jeg gøre?). Den er saglig og rationelt undersøgende, hvilket efter min egen vurdering passer godt som en tilgang til et meget emotionelt emne som eksamensangst. Gruppevejledningen bidrager til at almengøre de unikke problemer. Gruppen arbejder stille og koncentreret omkring opgaverne. De er meget ærlige omkring dem selv. Fortroligheden er opbygget af de narrative opgaver. Det er meget udfordrende for gruppen at skulle finde begrundelser for deres negative tanker og leveregler. Kognitive opgaver Negative automatiske tanker Er negative tanker, som kommer af sig selv og som du ikke kan styre. Har du selv negative automatiske tanker? Er de velbegrundede? Skriv ned i notesbogen og tal med gruppen. Selvfokusering Fokuserer du på, hvordan du ser ud i eksamenssituationen? Fokuserer du på, hvad andre tænker om dig? Skriv ned i din bog, og tal med gruppen om det. Negative leveregler Negative leveregler er nogle regler, som vi bevidst eller ubevidst lever efter. Findes der negative leveregler i dit liv? Er de rimelige? Skriv ned i notesbogen og tal sammen i gruppen. Konkret omkring eksamen Stiller du forventninger til dig selv? Hvilke? Er de rimelige? Brug tid på prøveeksamen og gennemlev angsten. Hvad gør censor og eksaminator egentlig? Tiden til eksamen er din tid. Brug hinanden i en selvhjælpsgruppe Anvendt litteratur: Eksamensangst hvad kan jeg gøre?, som har en kognitiv psykologisk tilgang. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv 3.3 Dynamik I de narrative og teoretiske øvelser kigger man indad i personen og også ofte tilbage i fortiden. Det er vigtigt for at forstå sig selv og sine reaktioner. I de dynamiske øvelser befinder man sig i nutid og fremtid. Vi bruger forskellige aktiviteter til at udfordre de negative og problematiske tanker omkring eksamensangsten. Vi løsgør os fra negative tanker og sætter positive tanker ind i stedet. Handling og dynamik påvirker vores tanker positivt. SE VIDEOSEKVENS. Gruppen reagerer lidt forlegent på de dynamiske opgaver. De er vant til at opføre sig stille og roligt. Nu skal de pludselig kaste med papir! Jeg oplever, at de alligevel kaster sig ud i opgaverne, og det løsgør deres meget dæmpede adfærd. De bliver gladere og griner

5 Side 5 af 6 Synopsis UEV Modul 1 sammen. Jeg ser det sådan, at de fysisk aktive opgaver også gør tankerne aktive og dynamiske. De begynder at flytte sig og bliver mere positive. Jeg fornemmer, at der her sker noget i gruppen, og derfor vælger jeg dette klip ud. Dynamiske opgaver Lav afspændingsøvelser og stop-panik øvelser. Det gør vi fælles indimellem. Vi taler om, hvordan de virker på os. Tag din mest negative tanke. Skriv den ned på et stykke papir, krøl det sammen og smid det fra dig alt hvad du kan. Gå hen ad gangen fra et punkt til et andet. Gå først så du viser, at er usikker. Gå derefter hen ad gangen, så du viser, at du er helt sikker på dig selv. De andre kommenterer, hvad de ser. Gå hjem til din familie og dine venner og tal om forventninger. Tror du, at andre har forventninger til dig? Spørg dem. Find en positiv sætning et slagord, som kan give dig mod og styrke i eksamenssituationen. Skriv den ned flere gange i din bog. Sig den højt for de andre. Find et billede, som er inspireret af din sætning. Det skal give dig mod og styrke. Tegn det og vis det i gruppen. Hvordan ser dit liv ud om 10 år? Tegn en lille skitse over, hvad der vigtigt i dit liv om 10 år. Brug din fantasi. Anvendt litteratur: Dynamisk vejledning Eksamensangst hvad kan jeg gøre? Konstruktivistisk vejledning 4. Afsluttende overvejelser Når jeg bruger gruppevejledningen og disse forskellige opgavetyper til at supplere hinanden opnår jeg flere ting. Jeg får sammen med deltagerne skabt et fællesskab. Jeg sætter deltagerne i gang med at tale og skrive om deres problem. Jeg sætter dem i gang med at reflektere og handle. Jeg får sat gang i nye tænkemåder. Jeg håber at skabe en sammenhæng mellem fortid, nutid og fremtid hos deltagerne. Jeg opfordrer deltagerne til at bruge hinanden fortsat gennem hele eksamensperioden, og det gøres klart, at deres proces ikke er afsluttet med kurset. Den er kun sat i gang.

6 Side 6 af 6 Synopsis UEV Modul 1 Deltagerne får i løbet af eksamensperioden tilsendt en elektronisk evaluering, hvor de kort skal angive, om de kan bruge noget fra kurset og hvad de i givet fald kan bruge. Anvendt litteratur Amundson, Norman Dynamisk vejledning S&E 2001 Etik i vejledningen RUE 1995 Hinchely Harck, Trine Gruppevejledning i et systemisk perspektiv JCVU Århus og Vejle Kommmunes skole og ungdomsvejledning Horsdal, Marianne Livets fortællinger Borgen 2005 Iversen, Lene og Lühr Hansen, Bjarne Eksamensangst hvad kan jeg gøre? Frydenlund 2003 Løve, Tove Vejledning ansigt til ansigt RUE skriftserie 2002 Peavy, Vance Konstruktivistisk vejledning RUE 1998 Uddannelsesstyrelsen Fortællingen i vejledningen Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

At skabe en meningsfuld dialog!

At skabe en meningsfuld dialog! Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen modul 1 Eksamen CVU Vest (Haderslev) Maj 2005 Vejleder: Lisbeth Kabell Nissen At skabe en meningsfuld dialog! Rut Rahbek von Qualen UEV050112 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Eksamensangst. Hvad kan jeg gøre?

Eksamensangst. Hvad kan jeg gøre? Eksamensangst Hvad kan jeg gøre? Lene Iversen & Bjarne Lühr Hansen Eksamensangst Hvad kan jeg gøre? Tegninger: Morten Voigt Frydenlund Eksamensangst hvad kan jeg gøre 2. udgave, 1. oplag, 2007 Forfatterne

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Uddannelsesmotiverende samtaler med unge en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Forord Denne rapport beskriver og giver konkrete eksempler på uddannelsesmotiverende

Læs mere

Mødet i samtalen. Modulopgave 3 Tove Lützhøft. Indholdsfortegnelse:

Mødet i samtalen. Modulopgave 3 Tove Lützhøft. Indholdsfortegnelse: Mødet i samtalen. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse...side 1 Indledning...side 2 Beskrivelse af case...side 2 Beskrivelse af problemfelt...side 2 Problemformulering...side 2 Arbejdsbeskrivelse...side

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Intensive vejledningsforløb

Intensive vejledningsforløb Metoder og værktøjer Intensive vejledningsforløb Inspirationshæfte til UU-vejledere m.fl. Inspiration til pædagogiske metoder og værktøjer i gruppevejledning 1 KOLOFON Intensive vejledningsforløb. Inspirationshæfte

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering

Skolens Sociale Liv. Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser. Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering Skolens Sociale Liv Introduktion til isbjergsmodellen og undervisningsøvelser Anerkendelse Kommunikation Samarbejde Konflikthåndtering 1 Indhold: Isbjergsmodellen...3 Isbjergets enkelte lag og kompetenceområder...5

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner

Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Bedre arbejdsmiljø i daginstitutioner Denne rapport er skrevet til fremtidige rekvirenter, beslutningstagere, undervisere samt konsulenter i fagforeninger og kommuner,

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til UU-vejledere. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til UU-vejledere. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER inspiration til UU-vejledere Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Coaching med heste. Hvorfor heste

Coaching med heste. Hvorfor heste Coaching med heste Indledning På Hegedalgaard bruger vi heste i vore team- og lederudviklingskurser. På kurserne har vi en coachende tilgang til vore kursister, men jeg erfarer, at denne tilgang også kan

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere