DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEL 5 Bestemmelser for forsendelse"

Transkript

1 DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1

2 5-2

3 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med forsendelser af farligt gods og godkendelse af forsendelser og forhåndsmeddelelser, hvor det er relevant Brug af ekstra ydre emballage (a) En ekstra ydre emballage skal være: (i) (ii) mærket med ordet OVERPACK, og mærket med bogstaverne UN efterfulgt af UN-nummeret og forsynet med faresedler i overensstemmelse med kravene for kolli i 5.2.2, for hver type farligt gods i den ekstra ydre emballage, medmindre UN-numrene og faresedlerne repræsentative for alt farligt gods i den ekstra ydre emballage er synlige, undtaget dog som krævet i Hvis der kræves samme UN-nummer eller fareseddel for forskellige kolli, skal UN-nummeret eller fareseddelen kun påsættes én gang. Mærkningen med ordet "OVERPACK", som skal være umiddelbart synlig og læselig, skal være på et af de officielle sprog i oprindelseslandet og desuden, hvis dette sprog ikke er engelsk, fransk eller tysk, på engelsk, fransk eller tysk, medmindre andet er bestemt i eventuelle aftaler indgået mellem de af transporten berørte lande. (b) Følgende ekstra ydre emballage skal være forsynet med de i illustrerede retningspile på to modstående sider: (i) (ii) ekstra ydre emballager, der indeholder kolli, som skal være mærket i overensstemmelse med , dog ikke hvis mærkningen på kolliene er synlig, og ekstra ydre emballager, der indeholder væsker i kolli, som ikke skal være mærket i overensstemmelse med , dog ikke hvis lukkeanordningerne er synlige Hvert kolli med farligt gods i en ekstra ydre emballage skal opfylde alle gældende bestemmelser i ADR. Hver emballages tilsigtede funktion må ikke på nogen måde hindres af den ekstra ydre emballage Hvert enkelt kolli, der er forsynet med retningsmærkning i henhold til , og som har en ekstra ydre emballage eller er anbragt i storemballage, skal anbringes i overensstemmelse denne mærkning Forbuddene mod sammenlæsning finder også anvendelse på disse ekstra ydre emballager. 5-3

4 5.1.3 Tomme, urensede emballager (herunder IBC s og storemballager), tanke, MEMU s, køretøjer og containere til transport i bulk Tomme urensede emballager (herunder IBC s og storemballager), tanke (herunder tankvogne, batterikøretøjer, aftagelige tanke, UN-tanke, tankcontainere, MEGC s og MEMU s), køretøjer og containere til transport i bulk, som har indeholdt farligt gods hørende til de forskellige klasser, bortset fra klasse 7, skal mærkes og forsynes med faresedler på samme måde, som hvis de var fyldte. Anm.: Mht. dokumentation, se kapitel Emballager, herunder IBC s og tanke brugt til transport af radioaktive stoffer må ikke anvendes til opbevaring eller transport af andet gods, medmindre de er rengjort således, at niveauet af beta- og gamma-aktive stoffer samt alfa-aktive stoffer med lav toksicitet er under 0,4 Bq/cm 2, og niveauet af alle andre alfa-aktive stoffer er under 0,04 Bq/cm Sammenpakning Når to eller flere typer farligt gods pakkes sammen i den samme ydre emballage, skal kolliet være mærket i henhold til bestemmelserne for hvert stof eller hver genstand. Hvis den samme fareseddel kræves for forskelligt gods, skal den kun påsættes en gang Generelle bestemmelser for klasse Godkendelse af transport og notifikation Generelt Ud over godkendelse af kollikonstruktionen, som er beskrevet i kapitel 6.4, kræves også multilateral godkendelse af transporten under særlige omstændigheder ( og ). Under visse omstændigheder er det også nødvendigt at give de kompetente myndigheder notifikation om en transport ( ) Transportgodkendelser Multilateral godkendelse kræves for: (a) (b) (c) transport af type B(M) kolli, der ikke opfylder kravene i , eller som er konstrueret således, at der er mulighed for kontrolleret periodisk udluftning, transport af type B(M) kolli, som indeholder radioaktive stoffer med en aktivitet på over 3000 A 1 eller 3000 A 2 eller over 1000 TBq, hvorved den laveste af disse værdier er gældende, og transport af kolli, som indeholder fissile stoffer, hvis summen af kritikalitetssikkerhedsindeksene for kolliene i et enkelt køretøj eller en enkelt container overstiger 50. En kompetent myndighed kan dog tillade transport til eller gennem sit land uden transportgodkendelse gennem en særlig bestemmelse i konstruktionsgodkendelsen (se ). 5-4

5 Godkendelse af transport som særligt arrangement En kompetent myndighed kan godkende bestemmelser, ifølge hvilke en forsendelse, der ikke opfylder alle relevante bestemmelser i ADR, kan transporteres som særligt arrangement (se 1.7.4) Underretninger Underretning af de kompetente myndigheder kræves i følgende tilfælde: (a) (b) Før den første transport af et kolli, der kræver godkendelse fra en kompetent myndighed, skal afsenderen sikre sig, at genparter af alle relevante attester for den pågældende kollikonstruktion fremsendes til den kompetente myndighed i forsendelsens oprindelsesland og til den kompetente myndighed i hvert af de lande, som berøres af transporten. Afsenderen er dog ikke forpligtet til at afvente bekræftelse af modtagelsen fra den kompetente myndighed, ligesom den kompetente myndighed ikke er forpligtet til at sende afsenderen en sådan bekræftelse. For hver af følgende former for transport: (i) Type C kolli, som indeholder radioaktive stoffer med en aktivitet på over 3000 A 1 eller 3000 A 2, efter omstændighederne, eller over 1000 TBq, hvorved den laveste af disse værdier gælder. (ii) (iii) (iv) Type B(U) kolli, som indeholder radioaktive stoffer med en aktivitet på over 3000 A 1 eller 3000 A 2, efter omstændighederne, eller over 1000 TBq, hvorved den laveste af disse værdier gælder. Type B(M) kolli. Transport som særligt arrangement. Afsenderen skal underrette den kompetente myndighed i forsendelsens oprindelsesland og i hvert land, som berøres af transporten. Underretningen skal være hver af de kompetente myndigheder i hænde, inden transporten påbegyndes, og om muligt mindst 7 dage i forvejen. (c) (d) Afsenderen er ikke forpligtet til at foretage særskilt underretning, hvis de nødvendige oplysninger er indeholdt i ansøgningen om transportgodkendelse. Underretningen om forsendelsen skal indeholde: (i) (ii) (iii) tilstrækkelige oplysninger til at muliggøre identifikation af kolliet eller kolliene, herunder alle relevante attestnumre og identitetsmærker, oplysninger om afsendelsesdato, forventet ankomstdato og foreslået rute, navnet/navnene på det eller de radioaktive stof(fer) eller radionuklidet/radionukliderne, 5-5

6 (iv) (v) beskrivelser af det radioaktive stofs fysiske og kemiske tilstand, eller angivelse af, at der er tale om radioaktivt stof i speciel form eller radioaktivt stof med lav spredningsrisiko, og det radioaktive indholds maksimale aktivitet under transporten i becquerel (Bq) med det tilhørende SI-præfiks symbol (se ). For fissile stoffer kan det fissile stofs masse (eller hvert fissile nuklids masse for blandinger, hvis det er relevant) i gram (g) eller multipla heraf angives i stedet for aktiviteten Attester udstedt af den kompetente myndighed Attester udstedt af den kompetente myndighed kræves i følgende tilfælde: (a) Konstruktioner af: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) radioaktivt stof i speciel form, radioaktivt stof med lav spredningsrisiko, kolli, som indeholder 0,1 kg uranhexafluorid eller derover, alle kolli, som indeholder fissile stoffer, medmindre de er undtaget i henhold til , Type B(U) og type B(M) kolli, og Type C kolli. (b) Særlige arrangementer. (c) Visse transporter (se ). Attesterne skal bekræfte, at de relevante krav er opfyldt, og tildele konstruktionen et identitetsmærke, hvis der er tale om en konstruktionsgodkendelse. Godkendelsesattester for kollikonstruktion og transport kan kombineres i en enkelt attest. Attester og ansøgninger om attester skal opfylde kravene i Afsenderen skal være i besiddelse af en genpart af samtlige relevante attester For kollikonstruktioner, som ikke kræver en attest udstedt af en kompetent myndighed, skal afsenderen på anmodning dokumentere over for den kompetente myndighed, at kollikonstruktionen opfylder alle relevante krav Fastlæggelse af transportindeks (TI) og kritikalitetssikkerhedsindeks (CSI) Transportindekset (TI) for et kolli, en ekstra ydre emballage, en container eller uemballeret LSA-I eller SCO-I skal være det tal, der opnås ved anvendelse af følgende procedure: 5-6

7 (a) Det maksimale strålingsniveau bestemmes i enheden millisievert pr. time (msv/h) ved en afstand på 1 m fra de ydre flader af et kolli, en ekstra ydre emballage, en container eller det uemballerede LSA-I og SCO-I. Den fastlagte værdi ganges med 100, og tallet, der opnås herved, er udtryk for transportindekset. For uran- og thoriummalme samt koncentrater heraf, kan nedenstående værdier antages som det maksimale strålingsniveau ved et givent punkt 1 m fra den ydre flade: 0,4 msv/h for uran- og thoriummalme samt fysiske koncentrater af sådanne 0,3 msv/h for kemiske thoriumkoncentrater 0,02 msv/h for kemiske urankoncentrater bortset fra uranhexafluorid (b) (c) For tanke, containere og uemballeret LSA-I og SCO-I skal værdien, der fastlægges i ovenstående trin (a), ganges med den relevante faktor angivet i tabel Værdien, der opnås i ovenstående trin (a) og (b) skal rundes op til en decimal (f.eks. bliver 1,13 til 1,2) med undtagelse af, at værdier på 0,05 eller derunder kan betragtes som lig nul. Tabel : Multiplikationsfaktorer for tanke, containere og uemballeret LSA-I og SCO-I Størrelse af lasten a Multiplikationsfaktor størrelse af last 1 m m 2 < størrelse af last 5 m m 2 < størrelse af last 20 m m 2 < størrelse af last 10 a Største tværsnit af den last, der måles Transportindekset for hver ekstra ydre emballage, container eller køretøj skal fastlægges som enten summen af TI'erne for alle indeholdte kolli eller gennem direkte måling af strålingsniveauet, undtagen i tilfælde af bløde ekstra ydre emballager, for hvilke transportindekset kun fastlægges som summen af TI'erne for alle kolli Kritikalitetssikkerhedsindekset for hver ekstra ydre emballage eller container fastlægges som summen af CSI'erne for alle indeholdte kolli. Samme procedure følges ved fastlæggelse af den samlede sum af CSI'erne i en forsendelse eller et køretøj Kolli og ekstra ydre emballager skal henføres til enten kategori I-HVID, II-GUL eller III- GUL i henhold til betingelserne i tabel og følgende krav: (a) (b) Ved et kolli eller en ekstra ydre emballage skal betingelserne for såvel transportindekset som overfladestrålingsniveauet tages i betragtning ved fastlæggelse af passende kategori. I tilfælde, hvor transportindekset opfylder betingelserne for én kategori og overfladestrålingsniveauet opfylder betingelserne for en anden, skal kolliet eller den ekstra ydre emballage henføres til den højeste kategori. I denne forbindelse skal kategori I-HVID betragtes som den laveste kategori. Transportindekset skal fastlægges ved at følge den i og beskrevne procedure. 5-7

8 (c) (d) (e) Hvis overfladestrålingsniveauet er højere end 2 msv/h, skal kolliet eller den ekstra ydre emballage transporteres under eneanvendelse og betingelserne i , CV33(1.3) og (3.5) (a). Et kolli, der transporteres som særligt arrangement, skal henføres til kategori III-GUL, i henhold til bestemmelserne i En ekstra ydre emballage, som indeholder kolli, der transporteres som særligt arrangement, skal henføres til kategori III-GUL, i henhold til bestemmelserne i Tabel : Kategorier af kolli og ekstra ydre emballager Betingelser Transportindeks Maksimalt strålingsniveau i et hvilket som helst punkt på den ydre overflade Kategori 0 a Højst 0,005 msv/h I-HVID Større end 0, men højst 1 a Over 0,005 msv/h, men højst 0,5 msv/h II-GUL Større end 1, men højst 10 a Over 0,5 msv/h, men højst 2 msv/h III-GUL Større end 10 Over 2 msv/h, men højst 10 msv/h III-GUL b a b Hvis det målte TI ikke er større end 0,05, kan den anførte værdi sættes til nul i henhold til (c). Skal også transporteres under eneanvendelse I alle tilfælde af international transport af kolli, der kræver den kompetente myndigheds godkendelse af konstruktion eller forsendelse, og for hvilke der gælder forskellige godkendelsestyper i de forskellige lande, som er berørt af forsendelsen, skal kategoriseringen være i overensstemmelse med godkendelsesdokumentet fra kollikonstruktionens oprindelsesland Særlige bestemmelser for undtagelseskolli Undtagelseskolli skal på emballagens yderside være letlæseligt og holdbart mærket med: (a) (b) (c) UN-nummeret med bogstaverne UN foran; En identifikation af afsenderen eller modtageren eller begge, og Den tilladte samlede vægt, hvis denne overstiger 50 kg Kravene om dokumentation i kapitel 5.4 finder ikke anvendelse for undtagelseskolli med radioaktive stoffer, bortset fra at UN-nummeret med bogstaverne UN foran samt afsenderens og modtagerens navn og adresse skal fremgå af et transportdokument, f.eks. et konnossement, luftfragtbrev eller et CMR/CIM-fragtbrev. 5-8

9 Oversigt over bestemmelser for godkendelse og forhåndsmeddelelse Anm. 1: Før den første afsendelse af et kolli, hvis konstruktion kræver den kompetente myndigheds godkendelse, skal afsenderen sikre, at en kopi af godkendelsen for den pågældende konstruktion er blevet sendt til den kompetente myndighed i hvert land, som bliver berørt af transporten (se (a)). Anm. 2: Meddelelse er påkrævet, hvis indholdet overstiger A 1 eller A 2 eller TBq (se (b)). Anm. 3: Anm. 4: Multilateral godkendelse af transport er påkrævet, hvis indholdet overstiger A 1 eller A 2 eller TBq, eller hvis kontrolleret periodisk ventilering er tilladt (se ). Se bestemmelser vedrørende godkendelse og forhåndsmeddelelse for de pågældende kolli til det transporterede stof. Emne Beregning af ikke anførte A 1 - og A 2 -værdier Undtagelseskolli - kollikonstruktion - transport LSA-stoffer b) og SCO b) industrielle kollityper 1, 2 eller 3, ikke-fissile og undtaget-fissile - kollikonstruktion - transport Type A kolli b), ikke-fissile og undtaget-fissile - kollikonstruktion - transport Type B(U) kolli b), ikke-fissile og undtaget-fissile - kollikonstruktion - transport Type B(M) kolli b), ikke-fissile og undtaget-fissile - kollikonstruktion - transport Type C kolli b), ikke-fissile og undtaget-fissile - kollikonstruktion - transport UNnummer Afsenderen skal før hver enkelt transport give meddelelse til de kompetente myndigheder i afsenderlandet og de lande, der berøres af transporten a) Godkendelse påkrævet fra kompetent myndighed Afsenderlandet Landene berørt af transporten - Ja Ja Nej , 2909, 2910, 2911 Nej Nej 2912, 2913, 3321, 3322 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 2915, Nej Nej Ja Nej Ja Se anm. 3 Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Se anm. 3 Nej Nej Nej Nej Se anm. 1 Se anm. 2 Nej Ja Se anm. 1 Se anm Reference (b), (a), (b), (a), , (b), (a),

10 Emne Kolli med fissile stoffer - kollikonstruktion - transport: sum af kritikalitetssikkerhedsindiksene på højst 50 sum af kritikalitetssikkerhedsindeksene større end 50 Radioaktive stoffer i speciel form - konstruktion - transport Radioaktivt stof med lav spredningsrisiko - konstruktion - transport Kolli indeholdende 0,1 kg eller mere uranhexafluorid - konstruktion - transport Særligt arrangement - transport Godkendte kollikonstruktioner i henhold til overgangsbestemmelser UNnummer 2977, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, Se anm. 4 - Se anm. 4 - Se anm , 3331 Godkendelse påkrævet fra kompetent myndighed Afsenderlandet Ja c) Nej d) Ja Ja Se anm. 4 Ja Se anm. 4 Ja Se anm. 4 Landene berørt af transporten a) Ja c) Nej d) Ja Nej Se anm. 4 Nej Se anm. 4 Nej Se anm. 4 Afsenderen skal før hver enkelt transport give meddelelse til de kompetente myndigheder i afsenderlandet og de lande, der berøres af transporten a) Nej Se anm. 2 Se anm. 2 Nej Se anm. 4 Nej Se anm. 4 Nej Se anm. 4 Ja Ja Ja Reference (a), , , (a), (a), (a), , (b), (b) - Se Se Se anm , , (b), (a), a) b) c) d) Lande, hvorfra, hvorigennem eller hvortil forsendelsen transporteres. Såfremt det radioaktive indhold er fissilt stof, som ikke er undtaget fra bestemmelserne om kolli indeholdende fissile stoffer, finder bestemmelserne om kolli med fissile stoffer anvendelse (se ). Kollikonstruktion til fissile stoffer kan også være underlagt krav om godkendelse svarende til andre dele af oversigten. Transport kan dog være underlagt krav om godkendelse svarende til andre dele af oversigten. 5-10

11 KAPITEL 5.2 MÆRKNING Mærkning af kolli med påskrifter Anm.: Mht. mærkning i forbindelse med konstruktion, prøvning og godkendelse af emballager, storemballager, gasbeholdere og IBC s, se del Medmindre andet er fastlagt i ADR, skal hvert kolli tydeligt og holdbart være påskrevet bogstaverne "UN" efterfulgt af det UN-nummer, som svarer til det indeholdte farlige gods. Hvis genstanden er uemballeret, skal påskriften fremgå af genstanden, stellet eller genstandens håndterings-, opbevarings- eller startanordning Alle påskrifter på kolli, som kræves i henhold til dette kapitel: (a) (b) skal være umiddelbart synlige og læselige, og skal kunne udsættes for forskellige vejrforhold, uden at funktionen nedsættes væsentligt Bjærgningsemballager skal endvidere være påskrevet ordet "BJÆRGNING" IBC s med en kapacitet på mere end 450 liter og storemballager skal være forsynet med påskrifter på to modstående sider Yderligere bestemmelser for gods i klasse 1 Kolli med gods i klasse 1 skal endvidere være forsynet med den officielle godsbetegnelse som fastsat i henhold til Påskriften, som skal være letlæselig og permanent, skal være på et officielt sprog i oprindelseslandet, og desuden, hvis dette sprog ikke er engelsk, fransk eller tysk, på engelsk, fransk eller tysk, medmindre andet er fastsat i eventuelle aftaler indgået mellem de af transporten berørte lande Yderligere bestemmelser for gods i klasse 2 Genopfyldelige beholdere skal være påskrevet følgende oplysninger med letlæselig og holdbar skrift: (a) UN-nummeret og den officielle godsbetegnelse for gassen eller gasblandingen som fastlagt i henhold til Ved gasser klassificeret under en n.o.s.-betegnelse skal kun gassens UN-nummer og tekniske betegnelse 1) angives. Ved blandinger skal kun de to bestanddele, der udgør den største fare, angives. 1) I stedet for den tekniske betegnelse er brugen af en af følgende betegnelser tilladt: - For UN 1078 kølemiddel, n.o.s: blanding F1, blanding F2 eller blanding F3. - For UN 1060 methylacetylen og propadien, blanding, stabiliseret: blanding P1 eller blanding P2. - For UN 1965 carbonhydrid gasblanding, fordråbet, n.o.s: blanding A eller butan, blanding A01 eller butan, blanding A02 eller butan, blanding A0 eller butan, blanding A1, blanding B1, blanding B2, blanding B, blanding C eller propan. - For UN 1010 butadiener, stabiliseret: 1,2-butadien, stabiliseret, eller 1,3-butadien, stabiliseret. 5-11

12 (b) (c) For komprimerede gasser påfyldt efter vægt samt fordråbede gasser, enten den maksimalt tilladte fyldningsvægt og tara for beholderen med beslag og tilbehør, som er monteret på fyldningstidspunktet, eller bruttovægten. Datoen (året) for det næste periodiske eftersyn. Disse oplysninger kan enten indgraveres eller angives på en holdbar informationsskive eller oplysningsseddel påsat beholderen eller angives med en holdbar og tydelig påskrift, f.eks. ved hjælp af trykning eller anden tilsvarende metode. Anm. 1: Se også Anm. 2: Mht. mærkning af ikke-genopfyldelige beholdere, se Særlige mærkningsbestemmelser (påskrifter) for gods i klasse Alle kolli skal på ydersiden af emballagen være tydeligt og holdbart påskrevet en angivelse af enten afsenderen eller modtageren eller begge Alle kolli, bortset fra undtagelseskolli, skal på ydersiden af emballagen være tydeligt og holdbart påskrevet bogstaverne "UN" efterfulgt af UN-nummeret samt den officielle godsbetegnelse. Undtagelseskolli skal mærkes som krævet i Alle kolli med en bruttovægt på over 50 kg skal på ydersiden af emballagen være tydeligt og holdbart påskrevet oplysning om kolliets tilladte bruttovægt Alle kolli, som er i overensstemmelse med: (a) (b) (c) En kollikonstruktion af type IP-1, type IP-2 eller type IP-3 skal på ydersiden af emballagen være tydeligt og holdbart påskrevet "TYPE IP-1", "TYPE IP-2" eller "TYPE IP- 3". En kollikonstruktion af type A skal på ydersiden af emballagen være tydeligt og holdbart påskrevet "TYPE A". En kollikonstruktion af type IP-2 eller type IP-3 eller en kollikonstruktion af type A skal på ydersiden af emballagen være tydeligt og holdbart påskrevet nationalitetsmærket 2) for konstruktionens oprindelsesland og enten fabrikantens navn eller anden identifikation af emballagen, som kræves af den kompetente myndighed i konstruktionens oprindelsesland Alle kolli, som er i overensstemmelse med en konstruktion, der er godkendt af den kompetente myndighed, skal på ydersiden af emballagen være tydeligt og holdbart påskrevet: (a) (b) det identitetsmærke, som den kompetente myndighed har tildelt konstruktionen, et serienummer, der muliggør entydig identifikation af hver emballage, som er i overensstemmelse med konstruktionen, 2) De internationale kendingsbogstaver i henhold til Færdselskonventionen (Wien 1968). 5-12

13 (c) "TYPE B(U)" eller "TYPE B(M)" for kollikonstruktioner af type B(U) eller type B(M), og (d) "TYPE C" for kollikonstruktioner af type C Alle kolli, som er i overensstemmelse med en kollikonstruktion af type B(U), type B(M) eller type C, skal på ydersiden af den yderste vand- og brandbestandige beholder være tydeligt påskrevet symbolet, som er vist nedenfor. Dette skal være indgraveret eller indstemplet i beholderen eller være påført på anden måde, som sikrer modstandsdygtighed over for brand og vand. Stiliseret trekløver, hvis proportioner er baseret på en cirkel i midten med radius X. X skal mindst være 4 mm Beholdere eller emballagemateriale, der indeholder LSA-I- eller SCO-I-stoffer og transporteres under eneanvendelse i overensstemmelse med , skal på ydersiden være påskrevet enten "RADIOAKTIV LSA-I" eller "RADIOAKTIV SCO-I" I alle tilfælde af international transport af kolli, der kræver den kompetente myndigheds godkendelse af konstruktionen eller forsendelsen, og for hvilke der gælder forskellige godkendelsestyper i de forskellige lande, som er berørt af transporten, skal mærkningen være i overensstemmelse med godkendelsescertifikatet fra konstruktionens oprindelsesland Særlige mærkningsbestemmelser for miljøfarlige stoffer Kolli, der indeholder miljøfarlige stoffer og opfylder kriterierne i , skal mærkes holdbart med mærket for miljøfarlige stoffer som vist i med undtagelse af enkeltemballager og kombinationsemballager, hvis sådanne enkeltemballager eller kombinationsemballager indeholdende indvendige emballager har: - et indhold på højst 5 l væske eller - et indhold på højst 5 kg faste stoffer. 5-13

14 Mærket for miljøfarlige stoffer skal placeres tæt ved de i nævnte påskrifter. Kravene i og skal være opfyldt Mærket for miljøfarlige stoffer skal fremstå som vist nedenfor. Dimensionerne skal være 100 mm 100 mm, undtagen hvis kolli er af sådan størrelse, at de kun kan bære mindre mærker. Symbol (fisk og træ): sort på hvid eller passende kontrastbaggrund Retningspile Med forbehold af bestemmelserne i skal: - kombinationsemballager med indvendige emballager, som indeholder væske, - ventilerede enkeltemballager, og - kryogenbeholdere, der er beregnet til transport af kølede, fordråbede gasser, være forsynet med tydelige retningspile i overensstemmelse med illustrationen herunder eller i henhold til specifikationerne i ISO 780:1997. Kolliet skal være forsynet med retningspile på to modstående lodrette sider, og pilene skal pege opad i den rigtige retning. Pilene skal have form som et rektangel og en størrelse, så de er let synlige, og som står i rimeligt forhold til kolliets størrelse. Det er valgfrit, om der skal være en kant rundt om pilene. eller To sorte eller røde pile på hvid bund eller anden bund, hvis farve giver god kontrast. Den rektangulære kant er valgfri Der kræves ikke mærkning med retningspile på kolli, som indeholder: 5-14 (a) trykbeholdere, bortset fra kryogenbeholdere,

15 (b) (c) farligt gods i indvendige emballager på højst 120 ml, som er forsynet med tilstrækkeligt absorberende materiale mellem den indvendige og den ydre emballage til at absorbere det flydende indhold fuldstændigt, smittefarlige stoffer i klasse 6.2 i primærbeholdere på højst 50 ml, (d) radioaktive stoffer i klasse 7 i emballager af type IP-2, IP-3, A, B(U), B(M) eller C, (e) (f) genstande, som er tætte, uanset hvordan de vender (f.eks. alkohol eller kviksølv i termometre, aerosoler m.v.), eller kombinationsemballager indeholdende hermetisk lukkede indvendige emballager, som hver indeholder højst 500 ml Kolli, der er mærket i henhold til dette underafsnit, må ikke være forsynet med pile, som angiver andet end den retning, i hvilken kolliet skal vende Mærkning af kolli med faresedler *) Bestemmelser for mærkning med faresedler For hver genstand eller hvert stof, som er angivet i tabel A i kapitel 3.2, skal de i kolonne (5) angivne faresedler påsættes, medmindre andet fremgår af en særlig bestemmelse i kolonne (6) Permanent faremærkning, som nøjagtig svarer til de foreskrevne modeller, kan benyttes i stedet for faresedler (Reserveret) Med forbehold af bestemmelserne i skal hver fareseddel: (a) (b) (c) påsættes den samme flade på kolliet, hvis kolliets mål muliggør dette; for kolli hørende til klasse 1 og 7 skal den påsættes tæt på påskriften, som angiver den officielle godsbetegnelse, være anbragt på kolliet på en sådan måde, at det ikke dækkes eller skjules af andre dele af emballagen, en anordning på emballagen eller andre faresedler eller påskrifter, og påsættes ved siden af hinanden, når der kræves mere end en fareseddel. Når et kolli har en uregelmæssig form eller er for lille til, at en fareseddel kan påsættes på tilfredsstillende måde, kan faresedlen påsættes ved hjælp af et sikkert fastgjort mærke eller anden egnet metode IBC s med en kapacitet på mere end 450 liter og storemballager skal forsynes med faresedler på to modstående sider. *) Når der i dette afsnit omtales faresedler, forstås herved faresedler med en størrelse på 100 mm 100 mm. 5-15

16 (Reserveret) Særlige bestemmelser for mærkning af selvnedbrydende stoffer og organiske peroxider med faresedler (a) (b) Faresedlen, som er i overensstemmelse med model nr. 4.1, angiver også, at produktet kan være brandfarligt, og der kræves derfor ingen fareseddel, som er i overensstemmelse med model nr. 3. Derudover skal der anvendes en fareseddel, som er i overensstemmelse med model nr. 1, for selvnedbrydende stoffer af for type B, medmindre den kompetente myndighed har givet dispensation til at denne fareseddel kan udelades i forbindelse med en bestemt emballage på grundlag af prøvningsresultater, som har vist, at de selvnedbrydende stoffer i emballagen ikke er eksplosive. Faresedlen, som er i overensstemmelse med model nr. 5.2, angiver også, at produktet kan være brandfarligt, og der kræves derfor ingen fareseddel, som er i overensstemmelse med model nr. 3. Derudover skal følgende faresedler påsættes: (i) (ii) For organiske peroxider af type B, en fareseddel, som er i overensstemmelse med model nr. 1, medmindre den kompetente myndighed har givet dispensation til at denne fareseddel kan udelades i forbindelse med en bestemt emballage på grundlag af prøvningsresultater, som har vist, at de organiske peroxider i emballagen ikke er eksplosive. Når kriterierne for emballagegruppe I eller II i klasse 8 er opfyldt, en fareseddel, som er i overensstemmelse med model nr. 8. For selvnedbrydende stoffer og organiske peroxider, som er nævnt ved navn, er de faresedler, som skal påsættes, angivet i listen i henholdsvis og Særlige bestemmelser for mærkning med faresedler af kolli med smittefarlige stoffer Ud over faresedlen, som er i overensstemmelse med model nr. 6.2, skal kolli med smittefarlige stoffer være forsynet med enhver anden fareseddel, som kræves på grund af indholdets art Særlige bestemmelser for mærkning med faresedler af radioaktive stoffer Medmindre større mærker anvendes i overensstemmelse med , skal alle kolli, ekstra ydre emballager (samleemballager) og containere, som indeholder radioaktive stoffer, være forsynet med mindst to faresedler, som er i overensstemmelse med enten model nr. 7A, 7B og 7C, alt efter kolliets, den ekstra ydre emballages eller containerens kategori (se ). Faresedlerne skal påsættes to modstående sider på ydersiden af kolliet eller på alle fire sider af containeren. Hver ekstra ydre emballage, som indeholder radioaktive stoffer, skal være forsynet med mindst to faresedler på to modstående sider på ydersiden af den ekstra ydre emballage. Derudover skal alle kolli, ekstra ydre emballager og containere, som indeholder fissile stoffer, bortset fra fissile stoffer, der er undtaget i henhold til , være forsynet med faresedler, som er i overensstemmelse med model nr. 7E. Sådanne faresedler skal, når det er relevant, påsættes ved siden af faresedlerne for radioaktive stoffer. Faresedlerne må ikke dække påskrifter, som er angivet i Eventuelle faresedler, som ikke vedrører indholdet, skal fjernes eller dækkes til. 5-16

17 Enhver fareseddel, som er i overensstemmelse med model nr. 7A, 7B og 7C, skal indeholde følgende oplysninger. (a) Indhold: (i) (ii) Med undtagelse af LSA-I-stoffer, betegnelsen på radionuklidet eller radionukliderne som anført i tabel med angivelse af de deri foreskrevne symboler. For blandinger af radionuklider skal de mest begrænsende nuklider opregnes, i det omfang pladsen på linjen tillader det. For LSA eller SCO skal gruppenummeret anføres efter betegnelsen på radionuklidet eller radionukliderne. Betegnelserne "LSA-II", "LSA-III", "SCO-I" og "SCO-II" skal anvendes til dette formål. For LSA-I-stoffer er betegnelsen "LSA-I" tilstrækkelig; navnet på radionuklidet er ikke nødvendigt. (b) (c) (d) Aktivitet: Den maksimale aktivitet af det radioaktive indhold under transport udtrykt i becquerel (Bq) med det relevante SI-præfiks symbol (se ). For fissile stoffer kan det fissile stofs masse (eller hvert fissile nuklids masse for blandinger, hvis det er relevant) i gram (g) eller multipla heraf angives i stedet for aktiviteten. For ekstra ydre emballager (samleemballager) og containere skal angivelserne af "indhold" og "aktivitet" på faresedlen indeholde de oplysninger, der kræves i henholdsvis (a) og (b) ovenfor, sammenlagt for hele indholdet af den pågældende ekstra ydre emballage eller container. Dog kan angivelsen på faresedler for ekstra ydre emballager eller containere, der indeholder sammenlæssede kolli med forskellige radionuklider, være: "Se transportdokumentet". Transportindeks: Det tal, der er bestemt i henhold til og (der kræves ingen transportindeksangivelse for kategori I-HVID) Hver fareseddel, som er i overensstemmelse med model nr. 7E skal udfyldes med det kritikalitetssikkerhedsindeks (CSI) **), som er anført i godkendelsesattesten for det særlige arrangement eller godkendelsesattesten for kollikonstruktionen udstedt af den kompetente myndighed For ekstra ydre emballager (samleemballager) og containere skal kritikalitetssikkerhedsindekset (CSI) **) på faresedlen indeholde de oplysninger, der kræves i henhold til , sammenlagt for det fissile indhold i den ekstra ydre emballage eller containeren I alle tilfælde af international transport af kolli, der kræver den kompetente myndigheds godkendelse af konstruktionen eller forsendelsen, og for hvilken der gælder forskellige godkendelsestyper i de forskellige lande, som er berørt af transporten, skal faresedlen være i overensstemmelse med godkendelsescertifikatet fra konstruktionens oprindelsesland. **) "CSI" er en forkortelse af det engelske "criticality safety index". 5-17

18 Bestemmelser for faresedler Faresedler skal opfylde nedenstående bestemmelser. Hvad angår farve, symboler og generelt format skal de være i overensstemmelse med de modeller, som er vist i Tilsvarende modeller, der kræves for andre transportmetoder, som har mindre variationer, men ingen indvirkning på faresedlens umiddelbare mening, accepteres også. Anm.: Faresedler i er vist med en stiplet yderkant som illustreret i Kanten er ikke nødvendig, når faresedlerne anbringes på en baggrund i en kontrastfarve Faresedler skal have form som et kvadrat, der er skråtstillet med en vinkel på 45 (rombeformet), og måle mindst 100 mm 100 mm. De skal have en linje, som er placeret 5 mm fra kanten og parallelt med denne. I øverste halvdel af faresedlen skal linjen have samme farve som symbolet, og i nederste halvdel skal den have samme farve som tallet i det nederste hjørne. Faresedler skal vises på en baggrund i en kontrastfarve, eller de skal have en stiplet eller ubrudt yderkant. Såfremt kolliets størrelse kræver det, kan faresedlernes mål formindskes, forudsat at de til enhver tid er letlæselige Trykflasker til klasse 2 kan på grund af deres form, retning og fastgørelsesmekanismer med henblik på transport være forsynet med faresedler, som svarer til dem, der er angivet i dette afsnit, men reduceret i størrelse i overensstemmelse med målene i henhold til ISO 7225:2005, "Gas cylinders - Precautionary labels". Disse påsættes flaskernes ikke-cylindriske del (skulder). Uanset bestemmelserne i må faresedler dække hinanden i det omfang, det er tilladt ifølge ISO 7225:2005. Dog skal faresedlen for den primære fare og tallene på alle faresedler altid være helt synlige, og symbolerne skal være genkendelige. Tomme, urensede trykbeholdere til gasser i klasse 2 må transporteres med forældede eller beskadigede faresedler med henblik på genopfyldning eller eftersyn og påsætning af en ny fareseddel i overensstemmelse med gældende regler eller med henblik på bortskaffelse af trykbeholderen Med undtagelse af faresedler for undergrupperne 1.4, 1.5 og 1.6 i klasse 1 skal den øverste halvdel indeholde billedsymbolet, og den nederste halvdel indeholde: (a) for klasse 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 og 9: fareklassens nummer (b) for klasse 4.1, 4.2 og 4.3: tallet "4 " (c) for klasse 6.1 og 6.2: tallet "6 ". Faresedlerne kan i henhold til indeholde tekst som f.eks. UN-nummeret eller ord, der beskriver faren (f.eks. "brandfarlig"), forudsat at teksten ikke forstyrrer eller utydeliggør andre af faresedlens påkrævede elementer Desuden skal faresedler for klasse 1, bortset fra undergruppe 1.4, 1.5 og 1.6, i nederste halvdel vise stoffets eller genstandens underklassenummer og forenelighedsgruppebogstav over klassenummeret. Faresedler for undergruppe 1.4, 1.5 og 1.6 skal i øverste halvdel vise underklassenummeret og i nederste halvdel klassenummeret samt forenelighedsgruppebogstavet. 5-18

19 Hvis det på faresedler, bortset fra faresedler for stoffer i klasse 7, vælges at indsætte tekst (bortset fra klassenummeret) på pladsen under symbolet, skal denne begrænses til oplysninger om risikoens art og forholdsregler, som skal træffes ved håndtering Symbolerne, teksten og numrene skal være letlæselige og holdbare og vises med sort på alle faresedler, bortset fra: (a) (b) (c) (d) faresedlen for klasse 8, hvor eventuel tekst og klassenummer skal vises med hvidt, faresedler med helt grøn, rød eller blå baggrund, hvor de kan vises med hvidt faresedlen for klasse 5.2, hvor symbolet kan blive vist med hvidt, og faresedler, som er i overensstemmelse med model nr. 2.1, på flasker og gaspatroner til UN 1011, 1075, 1965 og 1978, hvor de kan vises med beholderens baggrundsfarve, forudsat at kontrasten til faresedlens røde bundfarve er tilstrækkelig stor Alle faresedler skal kunne udsættes for forskellige vejrforhold, uden at effektiviteten nedsættes væsentligt. 5-19

20 Modeller for faresedler KLASSE 1 Eksplosive stoffer og genstande (Nr. 1) Underklasse 1.1, 1.2 og 1.3 Symbol (eksploderende bombe): sort på orange bund. Tallet "1" i nederste hjørne. (Nr. 1.4) Underklasse 1.4 (Nr. 1.5) Underklasse 1.5 (Nr. 1.6) Underklasse 1.6 Sorte tal/bogstaver på orange bund. Tallene skal være ca. 30 mm høje og 5 mm tykke (for en fareseddel der måler 100 mm 100 mm). Tallet "1" i nederste hjørne. **) Angivelse af underklasse angives ikke, hvis de eksplosive egenskaber udgør en sekundær risiko. *) Angivelse af forenelighedsgruppe angives ikke hvis de eksplosive egenskaber udgør en sekundær risiko. KLASSE 2 Gasser (Nr. 2.1) Brandfarlige gasser Symbol (flamme): sort eller hvidt på rød bund (undtagen ved anvendelse af (d)). Tallet "2" i nederste hjørne. (Nr. 2.2) Ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser Symbol (gasflaske): sort eller hvidt på grøn bund. Tallet "2" i nederste hjørne. (Nr. 2.3) Giftige gasser Symbol (dødningehoved over to korslagte knogler): sort på hvid bund. Tallet "2" i nederste hjørne. 5-20

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) Rigspolitiet, Politiområdet, Nationalt Beredskabscenter 2013 *) ADR implementeres i dansk ret

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) Rigspolitiet, Færdselsafdelingen 2005 *) ADR implementeres i dansk ret via en ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2009 KAPITEL 6.4

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2009 KAPITEL 6.4 KAPITEL 6.4 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION, PRØVNING OG GODKENDELSE AF KOLLI OG STOFFER I KLASSE 7 6.4.1 (Reserveret) 6.4.2 Generelle bestemmelser 6.4.2.1 Kolliet skal være konstrueret således i forhold

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013 De ændringer, der gennemgås i det følgende, er udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15/213 - af 5. marts 2012 ECE/TRANS/WP.15/213/add.1 - af 29.

Læs mere

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø.

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø. Steen Larsen Orla Madsen Tungvognscenter Nord i Aalborg Peter Lindholt Tungvognscenter Syd i Vejle Henrik Madsen Kurt Krüth Henning Kudsk Tungvognscenter Øst i Karlslunde Susanne Jensen Torkil Hansen Freddy

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2011 chaufførens farligt gods guide Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2013 farligt gods guide 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser

Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser Vejledning i National transport af farligt gods Klasse 2 Gasser version 6:2011 Producenter af Komprimerede Gasser Danish Producers of Compressed Gases Forord Denne folder er udarbejdet med det sigte at

Læs mere

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER Generelt Inden påbegyndelse af læsning: Aeroc Jämerä AS' Markedsføringsdirektører forpligtet til: - inden førstegangs bestilling svarende til

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2009. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2009. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL

KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL DEN DANSKE BILLARD UNION MATERIALEREGLEMENT FOR KEGLEBILLARD CARAMBOLE 5-KEGLER SNOOKER POOL 2014-2015 DDBU SPORTSBILLARD INDHOLDSFORTEGNELSE PARAGRAF 1. PARAGRAF 2. PARAGRAF 3. PARAGRAF 4. PARAGRAF 5.

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER 2007 Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4 Ntat TRANSPORT AF FARLIGT GODS (FARLIGT AFFALD OG KEMIKALIER) FOR AMG BIOLOGI 12. april 2012 Prjekt nr. 06.519.00 Udarbejdet af EMS Kntrlleret af LBR Gdkendt af EMS INDHOLD 1 Regelsæt fr kørsels af farligt

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05 PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4 Side 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Barnevognsseler til børn fra 0 måneder op til 3 år, der ligger på ryggen

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 007 010 MATEMATIK A-NIVEAU MATHIT Prøvesæt 010 Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: timer med autoriseret formelsamling Delprøve

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revision: 29012009 / BR Erstatter den: Anvendelse: Til smøring af bl.a. åbne tandhjul, tandhjulsstænger,

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *)

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter nr. 289

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelig Produktanvendelse:

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker NOTAT 6. marts 2013 Sagsnr.: 2011/023959 Sagsbehandler: AT Høringsnotat vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Oprindeligt udkast sendt i høring

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

16. Fornyet prøvetagning

16. Fornyet prøvetagning Side 1 af 6 16. Fornyet prøvetagning Fornyet prøvetagning af partier produceret her i landet er beskrevet i følgende punkter, mens fornyet prøvetagning af partier fra udlandet er beskrevet i kapitel 18.

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Oktober 2012 Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Da læreplanen for fysik på A-niveau i stx blev revideret i 2010, blev kernestoffet udvidet med emnet Elektriske

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere