Vedtægter for TDC A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for TDC A/S"

Transkript

1 Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene AIRTALK MOBILTELEFONI A/S BERLINGSKE MOBIL A/S BILLINGCOM A/S BLUEPOSITION A/S B.T. MOBIL A/S CME A/S COMPANYMOBILE A/S DANAFON A/S DER MOBIL A/S EKSTRABLADET MOBIL A/S FULLRATE A/S FULLRATE ERHVERV A/S HAPPIIMOBIL A/S L'EASY MOBIL A/S LETTEL A/S MITISHI A/S M1 A/S ONFONE ERHVERV A/S ONFONE FASTNET A/S SIGNAFON A/S TDC MOBIL A/S TDC MOBILE INTERNATIONAL A/S TDC SERVICES A/S TDC SOLUTIONS A/S TDC TOTALLØSNINGER A/S TELE & TEKNIK A/S TELE DANMARK COMMUNICATIONS A/S TELEPLUS A/S TELMORE A/S TELMORE.DK A/S TELMORE.NET A/S THE VOICE MOBIL A/S TRAVELMOBIL A/S UNOTEL A/S WEMOBILE A/S WUPTI MOBIL A/S YouSee A/S TDC Hosting A/S NetDesign A/S ONCABLE A/S

2 2 ONFONE A/S TDC CABLE TV A/S TDC KABEL TV A/S YOU SEE A/S DANSK INTERNET RÅDGIVNING A/S ESTRUCTURE.NET A/S TDC WEBMORE A/S UNI2 A/S WEBMORE A/S 2 Denne paragraf er ophævet. 3 Selskabets formål er at drive kommunikations-, service-, forlags- og medievirksomhed, investering, finansiering, rådgivning, handel samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed, både i Danmark og i udlandet, eventuelt i form af joint ventures med andre danske eller udenlandske selskaber. Selskabets kapital og aktier 4 Selskabets aktiekapital udgør kr., der er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier á 1 kr. eller multipla heraf. 4a Indtil den 18. marts 2019 er selskabets bestyrelse bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. De nye aktier skal være omsætningspapirer og lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i disses omsættelighed. Forhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling eller ved indbetaling i andre værdier end kontanter. Der kan ved tegning af aktierne ske fravigelse af aktionærernes fortegningsret. 5 Stk. 4. Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Aktierne skal lyde på navn, og aktierne skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Selskabets aktier er registreret hos VP Securities A/S, og rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom fastsatte regler. Hvis selskabets aktier ophører med at være noteret på

3 3 NASDAQ OMX Copenhagen A/S, kan bestyrelsen beslutte, at selskabets aktier ikke længere skal være registreret i VP Securities A/S. Stk. 5. Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, CVR nr , der er valgt som ejerbogsfører på selskabets vegne. 5a Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af interim udbytte ifølge selskabslovens 183, såfremt selskabets og koncernens økonomiske situation giver grundlag for dette. 5b Stk. 1 Stk. 2 Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere omgange at udstede tegningsoptioner, der giver ret til at tegne aktier for indtil nominelt kr i selskabet. Dog kan regulering i henhold til almindelige, generelle reguleringsmekanismer fastsat af bestyrelsen medføre et højere nominelt beløb. Bemyndigelsen er gældende til og med den 25. april Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af tegningsoptioner i henhold til denne bemyndigelse, idet tegningsoptionerne skal udstedes til fordel for (i) ledende medarbejdere i selskabet og dets datterselskaber, og (ii) formanden og næstformanden i selskabet efter bestyrelsens nærmere beslutning. Tegningsoptionerne skal give ret til at tegne aktier til en af bestyrelsen fastsat kurs på tildelingstidspunktet, dog minimum børskursen (gennemsnit af alle handler på NASDAQ OMX Copenhagen) på børsdagen umiddelbart inden bestyrelsen træffer beslutning om udnyttelse af nærværende bemyndigelse. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for tegningsoptioner, der udstedes i henhold til bemyndigelsen. Bestyrelsen er tillige bemyndiget til at tilbyde de af selskabets medarbejdere, der tildeles tegningsoptioner i henhold til nærværende bemyndigelse, at indgå aftale om beskatning i henhold til ligningslovens 7H, såfremt lovens betingelser herfor i øvrigt er opfyldt. Stk. 3 I forbindelse med bestyrelsens beslutning om udstedelse af tegningsoptioner er bestyrelsen bemyndiget til i perioden til og med 25. april 2011 at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere omgange med indtil i alt nominelt kr De ovenfor nævnte almindelige, generelle reguleringsmekanismer kan dog medføre et højere nominelt beløb, hvilket er omfattet af denne bemyndigelse. Kapitalforhøjelserne skal gennemføres ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptionerne. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner, skal lyde på navn og skal være omsætningspapirer, og skal i øvrigt have samme rettigheder og være underlagt de samme bestemmelser, som gælder for selskabets øvrige aktier. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelserne, der gennemføres ifølge bemyndigelsen.

4 4 Generalforsamlingen 6 Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og afholdes i Storkøbenhavn. Indkaldelsen sker til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom, og på selskabets hjemmeside, Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 29. april og generalforsamlinger indkaldes tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen. Ekstraordinære generalforsamlinger, der finder sted efter bestyrelsens, revisionens eller den ordinære generalforsamlings beslutning, indkaldes senest 2 uger efter at det er forlangt. Ekstraordinære generalforsamlinger, der finder sted til behandling af et bestemt angivet emne, og som sker på skriftligt forlangende af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen, skal indkaldes inden 2 uger efter, at begæring herom er fremsat og i øvrigt som anført ovenfor i stk. 1 og stk Enhver aktionær er berettiget til at fremkomme med forslag til behandling og afgørelse på selskabets ordinære generalforsamlinger. Bestyrelsen skal senest 8 uger før den ordinære generalforsamling offentliggøre den påtænkte dato for generalforsamlingens afholdelse samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen. 8 I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen, vil selskabet gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, 1. Indkaldelsen 2. Oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen 3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapporten 4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag 5. Formularer til anvendelse ved afgivelse af fuldmagt samt til afgivelse af stemmer per brev på generalforsamlingen Enhver aktionær kan indtil 1 uge før generalforsamlingen stille spørgsmål til de under 8 stk. 1, angivne dokumenter. Sådanne spørgsmål skal stilles gennem anvendelse af spørgsmål- og svarfunktionen, der findes på selskabets hjemmeside,

5 5 9 På den ordinære generalforsamling fremlægges årsrapporten. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse. 3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleanter. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 10 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort på selskabets hjemmeside, eller på den anden måde, som nærmere måtte være angivet i indkaldelsen. Adgangskortet, hvorpå aktionærens stemmeantal tillige angives, udstedes til aktionærerne på baggrund af de noterede kapitalejerforhold i ejerbogen på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, samt på baggrund af meddelelser, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen senest på registreringsdatoen, såfremt sådanne meddelelser endnu ikke er indført i ejerbogen. Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som er noteret i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Kun personer, der er eller var aktionærer på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen. Ethvert aktiebeløb på 1 kr. giver én stemme. Aktionærer har ret til at møde med rådgiver eller ved fuldmægtig, ligesom en fuldmægtig kan møde med rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede imod aflevering af sin fuldmagt har løst adgangskort til at møde på fuldmagtsgiverens vegne. Fuldmægtige skal forevise en skriftlig og dateret fuldmagt. Stk. 4. Aktionærer har ret til at stemme skriftligt ved brev. En skriftlig stemme skal være entydig identificerbar, herunder ved angivelse af aktionærens navn og Computershare-reference nummer. En skriftlig stemme skal for at bevare sin gyldighed være Computershare A/S, CVR-nr , eller Selskabet, i hænde senest klokken 10 hverdagen før generalforsamlingen. Formularer til afgivelse af brevstemmer gøres tilgængelige for aktionærerne i overensstemmelse med vedtægternes 8, stk Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

6 6 12 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. dog selskabslovens 106 og Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. Bestyrelse og direktion 14 Selskabets bestyrelse består af 3-11 medlemmer. Hertil kommer det antal medlemmer, der måtte blive valgt i henhold til selskabslovens regler for medarbejderrepræsentation. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for ét år, og således at medlemmers hverv ophører ved afslutningen af den ordinære generalforsamling, der afholdes ét år efter valget. Fratrædende medlemmer kan genvælges. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen senest på den første ordinære generalforsamling efter, at bestyrelsesmedlemmet er fyldt 70 år. Selskabets generalforsamling kan vælge 3-10 suppleanter, således at der vælges én suppleant for hvert generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem. Hertil kommer de suppleanter, der måtte blive valgt i henhold til selskabslovens regler for medarbejderrepræsentation. Suppleanterne træder i medlemmernes sted i tilfælde af forfald. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for suppleanterne. 15 Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af selskabet. Alle bestyrelsens medlemmer har lige stemmeret, og alle beslutninger træffes ved absolut stemmeflerhed i forhold til bestyrelsens samlede antal medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er repræsenteret. Bestyrelsens formand leder bestyrelsesmøderne i overensstemmelse med en forretningsorden, hvorved bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

7 7 16 Til at varetage selskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion på 2-8 medlemmer. Direktionen skal sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen sker på betryggende måde. Direktionens ansættelsesvilkår fastsættes af bestyrelsen. Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Alle sager af væsentlig betydning for selskabet, herunder fastlæggelse af drifts- og kapitalbudgetter, udbyttepolitik, væsentlige dispositioner vedrørende erhvervelse eller salg af aktiver, principperne for erhvervelse eller salg af selskabets aktiver inden for det normale forretningsområde og selskabets påtagelse af gældsforpligtelser, skal af direktionen forelægges til bestyrelsens godkendelse, medmindre bestyrelsens godkendelse ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. 16a Selskabet har på generalforsamlingen den 6. marts 2014 behandlet og ændret vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside 17 Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed samt påser, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. 18 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af to medlemmer af direktionen eller af den samlede bestyrelse. Uden at der derved er gjort begrænsninger i selskabets tegningsregel, jf. 18, stk. 1, er bestyrelsesmedlemmerne ikke i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer berettiget eller bemyndiget til at handle som fuldmægtige for selskabet, til at forpligte selskabet i retshandler eller underskrive dokumenter, som skal underskrives af selskabet, medmindre bestyrelsen eller et eventuelt bestyrelsesudvalg har givet sit udtrykkelige samtykke. Regnskabsafslutning, revision 19 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december, således at første regnskabsår afsluttes den 31. december 1991.

8 8 20 Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om selskabers regnskabsaflæggelse. 20a Selskabets årsrapporter og delårsrapporter skal udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at selskabets årsrapporter og delårsrapporter tillige udarbejdes på dansk, eller at der udarbejdes en sammenfatning heraf på dansk. 21 Selskabets regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan antage en intern revision. Kommunikation med selskabets aktionærer 22 Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer sker via , medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid i det konkrete tilfælde vælge i stedet at kommunikere med aktionærerne med almindelig brevpost. Selvom selskabet generelt kommunikerer via , kan selskabet for en periode indgå en ordning med konkrete aktionærer, hvorefter der med disse kommunikeres med almindelig brevpost. Selskabet kan gøre det til en forudsætning for etableringen af en sådan ordning, at de pågældende aktionærer over for selskabet erklærer, at disse ikke har egen adresse. Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, dagsorden, de fuldstændige forslag, årsrapport, adgangskort, fuldmagtsblanketter, tegningslister, selskabsmeddelelser samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne kan således fremsendes af selskabet til aktionærerne via . Bortset fra adgangskort til generalforsamling, vil nævnte meddelelser og dokumenter tillige kunne findes på selskabets hjemmeside, Selskabet skal anmode navnenoterede aktionærer om en adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte adresse. Selskabet kan beslutte, at anmodning om at få tilsendt adgangskort til generalforsamling skal afgives elektronisk på selskabets hjemmeside, Oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i

9 9 forbindelse med elektronisk kommunikation vil kunne findes på selskabets hjemmeside, Som vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 18. marts 1994, på selskabets ordinære generalforsamling den 7. april 1994, ved bestyrelsesbeslutning den 29. august 1995 og 18. marts 1997, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 19. januar 1998, ved bestyrelsesbeslutning den 24. april og 19. juni 1998, på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 1999, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 21. maj 1999, på selskabets ordinære generalforsamling den 13. april 2000, på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2001, på selskabets ordinære generalforsamling den 9. april 2003, på selskabets ordinære generalforsamling den 29. marts 2004, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 27. september 2004, på selskabets ordinære generalforsamling den 17. marts 2005, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 28. februar 2006, på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2006, på selskabets ordinære generalforsamling den 15. marts 2007, af bestyrelsen den 1. oktober 2007, på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2008, på selskabets ordinære generalforsamling den 19. marts 2009, på selskabets ordinære generalforsamling den 4. marts 2010, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 22. november 2010, på selskabets ordinære generalforsamling den 9. marts 2011, på selskabets ordinære generalforsamling den 7. marts 2013, ved bestyrelsesbeslutning den 16. august 2013, ved bestyrelsesbeslutning den 20. december 2013 og på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2014.

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S L=TT Advoketpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 295206-ARA VEDT,fl,GTER for Statens Ejendomssalg A/S Selskabets navn. hiemsted os formål 1. Selskabets navn er Statens Ejendomssalg A/S. Selskabet

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX

J.nr. 026626-0025 rma/lb. VEDTÆGTER Juni 2011. for. Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) Vedtægter CSG_ juni 2011.DOCX J.nr. 026626-0025 rma/lb VEDTÆGTER Juni 2011 for Cimber Sterling Group A/S (CVR-nr. 56 36 97 16) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cimber Sterling Group A/S. 1.2 Selskabets binavne er Sønderjyllands Flyveselskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere