1. Teleankenævnet i 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Teleankenævnet i 2014"

Transkript

1 1

2 1. Teleankenævnet i I har Teleankenævnet modtaget 315 klagesager, hvoraf 105 er blevet behandlet i nævnet. I 88 sager har nævnet truffet afgørelse om, hvorvidt klagen var berettiget, hvorimod 17 er blevet afvist fra behandling bl.a. på grund af bevismæssige årsager. 28 sager er forligt mellem parterne inden nævnsbehandling. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager har været på 37 dage mod 35 dage i For sager afgjort af nævnet har sagsbehandlingstiden i gennemsnit været 89 dage mod 96 dage i Som nævnt oven for afviste nævnet i 17 sager fra behandling. Langt hovedparten af disse klager blev afvist med henvisning til vedtægternes 7, hvoraf det fremgår, at ankenævnet har mulighed for at afvise sager, som på grund af deres principielle juridiske karakter, usikkerhed om bedømmelsen af de fremkomne faktiske oplysninger eller mangel på dokumentation af klagers krav eller af andre særlige grunde, findes uegnede til behandling i ankenævnet. Nævnet begyndte i i forbindelse med de årlige statistikker at registrere, i hvilket omfang teleudbyderne opfylder kravet i udbudsbekendtgørelsens 15, nr. 3, om klagevejledning i forbindelse med, at udbyderen træffer en afgørelse vedrørende en klage. Se nærmere om baggrunden for dette i forordet til årsberetningen for Reglen i udbudsbekendtgørelsens 15, nr. 3, hænger sammen med reglen i 15, nr. 1, hvorefter en udbyder skal stille opkrævningen af det omtvistede regningsbeløb i bero i 4 uger efter, at der er truffet afgørelse i anledning af en klage. En udbyder kan således først fortsætte den videre inddrivelse af regningsbeløbet, når denne frist er udløbet. Dette har i praksis særlig betydning for omkostninger der kan løbe på i forbindelse med et almindeligt inddrivelses- og rykkerforløb, f.eks. rykkergebyrer og inkassoomkostninger. Tallene for viser, at der i 40 % af de klager, der blev behandlet i Teleankenævnet, ikke var blevet givet en klagevejledning, der opfyldte kravene i bekendtgørelsen. I 2013 var det 37%. Selv om reglen om klagevejledning ikke er selvstændigt sanktioneret, og undladelse af at give klagevejledning derfor ikke i sig selv har civilretlige konsekvenser, har der i nævnet været eksempler på klager, hvor efterfølgende rykkergebyrer og inddrivelsesomkostninger ikke kunne fastholdes over for den klagende part, idet der ikke var givet den fornødne klagevejledning, jf. udbudsbekendtgørelsens 15, nr. 3. Som eksempel fra kan nævnes følgende klage (j.nr ), der drejede sig om overdragelse af et abonnement fra et boligselskab til klager og dermed overgang fra et erhvervsabonnement til et privatabonnement. Da denne type overdragelse krævede, at klager tog stilling til, hvilke privatvilkår, abonnementet skulle fortsætte på, rettede indklagede telefonisk henvendelse til klager for at få spørgsmålet afklaret, uanset at klager havde frabedt sig telefoniske henvendelser. Efter at klager havde modtaget den første faktura fra indklagede, rettede han en opklarende henvendelse til indklagede vedrørende det opkrævede beløb, idet han tvivlede på, at det opkrævede beløb svarede til den telefonisk indgåede aftale. Da klager ikke modtog en tilstrækkelig fyldestgørende forklaring, indsendte han ultimo januar en skriftlig klage til indklagede. Indklagede besvarede klagen inden for få dage og fastholdt opkrævningen. Herefter korresponderede parterne frem til ultimo april, hvor indklagede på ny fastholdt kravet og oplyste klager om, at betalingsfristen ikke ville blive rykket yderligere, og at klager ikke kunne forvente yderligere henstand. Der var under dette forløb ikke på noget tidspunkt givet klager en klagevejledning. Herefter iværksatte indklagede sin sædvanlige rykkerprocedure og pålagde klager to rykkergebyrer. Nævnet fandt ikke anledning til at kritisere, at indklagede under de konkrete omstændigheder havde rettet en opklarende telefonisk henvendelse til klager, men nævnet fandt, at indklagedes klagevejledning i forbindelse med indklagedes afgørelse havde været mangelfuld, idet klager ikke var blevet oplyst om muligheden for at påklage indklagedes afgørelse til Teleankenævnet. Den man- 2

3 gelfulde klagevejledning betød, at klager ikke var bekendt med, at han havde mulighed for at indbringe klagen for nævnet. En klagevejledning ville endvidere have oplyst klager om, at inddrivelsen ville blive sat i bero i 4 uger, og at inddrivelsen ville blive sat i bero under nævnets behandling af klagen. Nævnet fandt derfor ikke, at rykkergebyrerne var pålagt med rimelig grund, jf. rentelovens 9b. Nævnet besluttede derfor, at indklagede skulle kreditere klager de to rykkergebyrer. Klagen er offentliggjort på John Lundum formand 3

4 2. Teleankenævnets medlemmer og sekretariat Medlemmer pr. 31. december (opdateres løbende på hjemmesiden) Formand: Landsdommer John Lundum Medlemmer udpeget af teleudbyderne: Marianne Legaré Holm Flemming Nørholm Nielsen Kenneth Jarnit Martine Kiding Lasse Andersen Henrik Agerbo Medlemmer udpeget af Forbrugerrådet: Anette Høyrup Martin Salamon André Just Vedgren Lani Bannach Sekretariatet pr. 1. januar 2015: Sekretariatschef Nina Lester Specialkonsulent Mie Holm Jørgensen Fuldmægtig Jørn Freund Chefsekretær Dorte Gravesen Kontorfuldmægtig Jeanette Pedersen Studentermedhjælp Rune Skovgaard 4

5 Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2013 Indkomne klager Overført fra tidligere år I alt til behandling Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet (ekskl. forlig) Forlig/sekretariatet "lukkede sager" (forlig udenom TA) 1 2 Afvist af formanden* Afgjort i ankenævnet Afvist af ankenævnet 17 9 Behandling udsat 1 0 Sager overført til *12 af de 14 sager, som formanden har afvist, er klager modtaget fra erhvervsdrivende 5

6 1.2 Sagsbehandlingstider for alle sager afsluttet i 63% 66% % 5% 12% 10% 11% 8% 6% 5% 3% 2% 2% 1% indenfor 1 måned indenfor 2 indenfor 3 indenfor 4 indenfor 5 indenfor 6 over 6 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager er 37 dage (ca. 1 måned). I 2013 var sagsbehandlingstiden 35 dage (ca. 1 måned). 1.3 Sagsbehandlingstider for forligte sager samt sager afgjort af ankenævnet 32% 24% 26% 23% % 14% 11% 15% 14% 7% 8% 6% 5% 2% indenfor 1 måned indenfor 2 indenfor 3 indenfor 4 indenfor 5 indenfor 6 over 6 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for forligte sager samt sager afgjort af ankenævnet er 89 dage (ca. 3 ). I 2013 var sagsbehandlingstiden 96 dage (ca. 3 ). 6

7 2. Afsluttede sager 2.1 Afgjorte sager Procent 2013 Procent På nævnsmøde - klager ikke medhold 71 48, ,9 Forlig - sekretariatet 28 18, ,3 Afvist af formanden/nævnet 31 20, ,3 På nævnsmøde - klager medhold 4 2,7 5 3,1 På nævnsmøde - klager delvist medhold 6 4,1 14 8,6 Forlig - nævnet 7 4,7 4 2,5 "Lukkede sager" 1 0,7 2 1,2 I alt , ,0 Sager, hvor der foretages en egentlig indholdsmæssig afgørelse, jf. fig. 2.1., omfatter følgende kategorier: Afvist af formanden/nævnet: omfatter sager, ankenævnet ikke har kunnet behandle, f.eks. fordi en sag vurderes som værende bevisuegnet, eller sager, der utvivlsomt falder uden for ankenævnets kompetence, og hvor der ikke er en anden klageinstans, som kan behandle sagen. Forlig: er sager, hvor udbyder og klager med sekretariatets mellemkomst bliver enige om en løsning af sagen, inden den når til behandling i ankenævnet. Nævnsafgørelser: omfatter sager, der forelægges for og afgøres i ankenævnet. Lukkede sager : omfatter sager, hvor selskabet tilbyder klager et forlig, efter at klagen er indbragt for TA, men uden at informere TA og før alle formalia til klagebehandling er opfyldt (f.eks. indbetaling af klagegebyr). 2.2 Sager afsluttet af sekretariatet (ekskl. forlig) Procent 2013 Procent Hjemvist til teleselskabets behandling 66 47, ,8 Henlagte sager 61 44, ,3 Klage trukket tilbage 6 4,3 15 7,9 Oversendt til anden klageinstans 5 3,6 2 1,1 I alt , ,0 Som det fremgår af oversigten i afsnit 1, afsluttes en række sager uden behandling i ankenævnet, jf. fig Sager, som afsluttes i sekretariatet, opdeles i følgende kategorier: Henlagte sager: omfatter sager, hvor klager ikke har opfyldt de formelle krav til en klage (udfyldt klageskema, indbetalt gebyr) eller ikke har indsendt oplysninger, og sekretariatet derfor henlægger/afviser sagen. Oversendt til anden klageinstans: omfatter sager, hvor TA oversender klagen til et andet klageorgan, der har kompetencen til at behandle klagen, f.eks. Forbrugerklagenævnet. Hjemvist til behandling i teleselskabet: omfatter sager, hvor teleselskabet ikke har truffet en afgørelse, og sekretariatet derfor hjemviser sagen til behandling i teleselskabet. Har klager henvendt sig mere end én gang til teleselskabet, og er der forløbet omkring 3 fra den første henvendelse, optager Teleankenævnet dog sagen til behandling, uanset at der ikke foreligger en afgørelse fra teleselskabet. 7

8 Klage trukket tilbage: omfatter sager, hvor klager selv trækker en formelt indsendt klage tilbage inden ankenævnsbehandling. Udover de 315 indkomne klager har sekretariatet i behandlet 59 generelle forespørgsler/henvendelser (107 i 2013). Derudover har sekretariatet behandlet 6 høringshenvendelser fra offentlige myndigheder i (4 i 2013). De følgende statistikker omfatter udelukkende afgjorte sager, jf. fig Afgjorte sager fordelt på tjenestetype og klagetema Teleankenævnet behandler klager over teletjenester. Teletjenester kan opdeles i fastnet, mobil, internet, IP-telefoni og produkter, der indeholder flere tjenester (f.eks. både internet, telefoni og tv), jf. fig I fig specificeres afgørelserne mere detaljeret på klagetemaer. Klagetemaerne varierer noget efter hvilken tjenestetype, der klages over. Regningsklager, dvs. klager over registrerede telefonopkald eller længden af disse, udgør dog en stor del af alle klager. 3.1 Fordeling på tjenestetyper 2013 Mobil* Flere tjenester Internet Fastnet 2 9 IP-telefoni 3 4 Antal sager *18 af de 98 mobil-sager vedrører mobilt bredbånd 2013 Internet 15% Flere tjenester 16% Mobil* 66% Internet 14% Flere tjenester 12% Fastnet 6% Mobil* 66% 8

9 3.2 Fordeling på klagetema Alle tjenestetyper fordeling 2013 fordeling Fortolkning af og ændring i aftalevilkår 49 33, ,9 Mangler ved det leverede 23 15,5 15 9,3 Regningsklage 20 13, ,2 Dataforbrug 11 7, ,3 Uanmodet levering af tjenesteydelse 10 6,8 12 7,4 Fortrydelse/Annulleringsgeb./Rykkergeb. 7 4,7 12 7,4 Trejdemands misbrug 5 3,4 0 0,0 Manglende effektuering af opsigelse 4 2,7 5 3,1 Portering mellem selskaber 3 2,0 4 2,5 Saldokontrol 3 2,0 0 0,0 Misbrug ved bortkomst m.m. 2 1,4 5 3,1 Sen fakturering (late billing) 1 0,7 2 1,2 Overdragelse af abonnement 1 0,7 1 0,6 Tekniker 1 0,7 0 0,0 Forsinket levering af ydelse 1 0,7 0 0,0 Andet 7 4,7 5 3,1 Antal sager , ,0 3.3 Mobil-sager fordelt på klagetema Mobil-sager fordeling 2013 fordeling Fortolkning af og ændring i aftalevilkår 36 36, ,3 Regningsklage 15 15, ,0 Dataforbrug 11 11, ,2 Uanmodet levering af tjenesteydelse 7 7,1 10 9,3 Mangler ved det leverede 7 7,1 7 6,5 Fortrydelse/Annulleringsgeb./Rykkergeb. 7 7,1 7 6,5 Tredjemands misbrug 5 5,1 0 0,0 Saldokontrol 3 3,1 0 0,0 Misbrug ved bortkomst m.m. 2 2,0 5 4,7 Portering mellem selskaber 1 1,0 2 1,9 Overdragelse af abonnement 1 1,0 1 0,9 Manglende effektuering af opsigelse 0 0,0 2 1,9 Andet 3 3,1 3 2,8 Antal sager , ,0 9

10 3.4 Fastnet-sager fordelt på klagetema Fastnet-sager fordeling 2013 fordeling Fortolkning af og ændring i aftalevilkår 1 50,0 3 33,3 Manglende effektuering af opsigelse 1 50,0 1 11,1 Regningsklage 0 0,0 3 33,3 Sen fakturering (late billing) 0 0,0 1 11,1 Uanmodet levering af tjenesteydelse 0 0,0 1 11,1 Antal sager 2 100, ,0 3.5 Internet-sager fordelt på klagetema Internet-sager fordeling 2013 fordeling Mangler ved det leverede 8 36,4 5 21,7 Fortolkning af og ændring i aftalevilkår 6 27,3 8 34,8 Manglende effektuering af opsigelse 3 13,6 1 4,3 Uanmodet levering af tjenesteydelse 2 9,1 1 4,3 Sen fakturering (late billing) 1 4,5 1 4,3 Fortrydelse/Annulleringsgeb./Rykkergeb. 0 0,0 3 13,0 Portering mellem selskaber 0 0,0 2 8,7 Regningsklage 0 0,0 1 4,3 Andet 2 9,1 1 4,3 Antal sager , ,0 3.6 Sager vedr. flere tjenester fordelt på klagetema Flere tjenester-sager fordeling 2013 fordeling Mangler ved det leverede 8 34,8 3 15,8 Fortolkning af og ændring i aftalevilkår 6 26, ,2 Regningsklage 3 13,0 1 5,3 Portering mellem selskaber 2 8,7 0 0,0 Tekniker 1 4,3 1 5,3 Uanmodet levering af tjenesteydelse 1 4,3 0 0,0 Fortrydelse/Annulleringsgeb./Rykkergeb. 0 0,0 2 10,5 Andet 2 8,7 0 0,0 Antal sager , ,0 10

11 3.7 IP-telefoni-sager fordelt på klagetema IP-telefoni-sager fordeling 2013 fordeling Regningsklage 2 66,7 2 50,0 Forsinket levering af ydelse 1 33,3 0 0,0 Fortolkning af og ændring i aftalevilkår 0 0,0 1 25,0 Andet 0 0,0 1 25,0 Antal sager 3 100, ,0 Grafiske fremstillinger af ovenstående 3.2 til 3.7 følger som bilag. 11

12 4. Afgjorte sager fordelt på teleudbydere 27,7% 14,9% 8,8% 11,5% 10,8% 4,7% 0,7% 0,7% 0,7% 2,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 2,7% 0,7% 2,0% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 2,0% 1,4% 0,7% 0,7% 0,7% 35,8% ,6% 9,9% 4,3% 1,9% 1,9% 2,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 1,9% 1,2% 1,2% 1,9% 0,6% 1,9% 1,2% 1,2% 0,6% 0,6% 1,2% 0,6% 1,2% 3,1% 5,6% 3 BiBob Bolignet-Aarhus Call me CBB ComX Networks Dansk Kabel TV Dansk Net DLG Tele Ecotel Firstcom Fullrate Greentel Ipinion M1 Maxtel Nettalk Oister Mobil Perspektiv Bredband Seas NVE Siminn Stofa Sydenergi Bredbånd TDC Telenor Telia Tellio Telmore Universal Telecom Unotel Waoo! Yousee 3 ACN Altibox BiBob Call me CBB Comtalk Dansk Kabel TV EnergiFyn Firstcom Fullrate Happii Mobil Lebara M Mobility Nrgi Fibernet Oister Mobil Redspot SE Sydenergi Seas NVE TDC Telenor Telia Telmore Tre-For Unotel Waoo! Yousee 12

13 Teleudbydernes andel i samlede antal afgjorte sager Teleselskabernes markedsandele nedenfor er beregnet efter en beregningsmodel, udarbejdet af Netplan A/S med udgangspunkt i talmateriale fra Erhvervsstyrelsens halvårsstatistik. Der er ikke anført markedsandele for teleselskaber, som ikke indgår i IT- og Telestyrelsens statistikker. Disse, hvis markedsandele er under 3 pct., er derfor udskilt under "øvrige". Teleselskaber, som indgår i beregningen af markedsandele, men hvor der ikke er modtaget klager til TA, fremgår samlet som "diverse" i statistikken Efterlevelse Alle afgørelser fra Teleankenævnet i er efterlevet. Efterlevelsesprocenten er derfor 100 %. 13

14 4.1.3 Klagevejledning Teleankenævnet og TI (Teleindustrien i Danmark) har besluttet at sætte fokus på den klagevejledning udbyderne har pligt til at give i henhold til udbudsbekendtgørelsens 15, nr. 3. Teleankenævnet har derfor igennem hele registreret klager, hvor der efter nævnets vurdering ikke er givet en fyldestgørende klagevejledning. I 40 % af de afgjorte nævnssager har udbyderen ikke givet tilstrækkelig klagevejledning til slutbrugeren. Disse tal omfatter klager, der har været behandlet af nævnet eller er sluttet som forlig gennem sekretariatet. andel af selskabets sager, hvori der ikke er givet Teleselskab Antal sager klage-vejledning til kunden ACN 1 100% Altibox 1 100% BiBob 1 100% Call me 4 100% CBB 1 100% Comtalk 1 100% Dansk Kabel TV 1 100% Lebara 3 100% Nrgi Fibernet 1 100% Redspot 1 100% Seas NVE 3 100% Waoo! 1 100% Oister Mobil 6 86% % Fullrate 2 50% Telmore 1 50% Yousee 6 38% Telia 8 36% Telenor 3 18% TDC 6 15% 14

15 4.2 Teleudbydernes andel i mobil-sager MOBIL Antal sager % Selskabernes markedsandel Hovedselskab m/evt. underbrands Antal sager % pr. hovedselskab HI3G Denmark ApS 20 20,4% 13,8% ,3% Oister 7 7,1% Lebara 3 3,1% 1,8% TDC A/S 32 32,7% 36,5% TDC 19 19,4% Fullrate 4 4,1% Happii Mobil 1 1,0% Telmore 2 2,0% YouSee 6 6,1% Telenor A/S 15 15,3% 22,4% Telenor 13 13,3% CBB 1 1,0% BiBob 1 1,0% Telia A/S 24 24,5% 17,2% Telia 20 20,4% Call me 4 4,1% Øvrige ACN 1 1,0% 0,0% Comtalk 1 1,0% 0,0% Firstcom 1 1,0% 0,0% M Mobility 1 1,0% 0,0% Hovedtotal % 4.3 Teleudbydernes andel i fastnet-sager FASTNET Antal sager % Selskabernes markedsandel TDC 1 50,0% 64,4% Telenor 1 50,0% 4,3% Hovedtotal 2 100% 15

16 4.4 Teleudbydernes andel i internet-sager INTERNET Antal sager % Selskabernes markedsandel Hovedselskab m/evt. underbrands Antal sager % pr. hovedselskab SE Sydenergi 1 4,5% 0,5% TDC A/S 12 54,5% 59,3% TDC 6 27,3% Dansk Kabel TV 1 4,5% YouSee 5 22,7% Telenor 2 9,1% 6,9% Øvrige Altibox 1 4,5% 0,0% Energifyn 1 4,5% 0,0% SEAS NVE 2 9,1% 0,0% Telia 2 9,1% 0,0% Tre-For Bredbånd 1 4,5% 0,0% Hovedtotal % 4.5 Teleudbydernes andel i sager vedr. flere tjenester FLERE TJENESTER Hovedselskab m/evt. underbrands Antal sager % Antal sager % pr. hovedselskab Nrgi Fibernet 1 4,3% Seas NVE 1 4,3% TDC 19 82,6% TDC 14 60,9% YouSee 5 21,7% Telenor 1 4,3% Waoo 1 4,3% Hovedtotal % Der opgøres ikke markedsandele specifikt på denne gruppe sager Selskabernes markedsandel 16

17 4.6 Teleudbydernes andel i sager IP-telefoni-sager IP-TELEFONI Hovedselskab m/evt. underbrands Antal sager % Antal sager % pr. hovedselskab Redspot 1 33,3% TDC A/S 2 66,7% TDC 1 33,3% Unotel 1 33,3% Hovedtotal 3 100% Der opgøres ikke markedsandele specifikt på denne gruppe sager Selskabernes markedsandel 17

18 4.7 Afgjorte sager fordelt på teleudbydere Total Heraf indkommet tidligere år Afvist af formanden På nævnsmøde - klager delvist medhold På nævnsmøde - klager medhold På nævnsmøde - klager ikke medhold Forlig - nævnet Afvist af nævnet Forlig - sekretariatet "Lukkede sager" %-vis fordeling af afgørelser - 9,5 4,1 2,7 48,0 4,7 11,5 18,9 0, ACN 1 1 Altibox 1 1 BiBob Call me CBB 1 1 Comtalk 1 1 Dansk Kabel TV 1 1 EnergiFyn 1 1 Firstcom 1 1 Fullrate Happii Mobil 1 1 Lebara M Mobility 1 1 Nrgi Fibernet 1 1 Oister Mobil Redspot SE Sydenergi 1 1 Seas NVE TDC Telenor Telia Telmore 2 2 Tre-For Unotel Waoo! 1 1 Yousee Total

19 Bilag til afsnit 3 Alle tjenestetyper 2013 Mobil-sager

20 Fastnet-sager Internet-sager 20

21 Flere tjenester-sager

22 IP-telefoni-sager

1. Teleankenævnet i 2012

1. Teleankenævnet i 2012 1. Teleankenævnet i I har Teleankenævnet afgjort 179 sager, og nævnet har afvist 11 sager fra behandling. Langt hovedparten af de afviste sager blev afvist som følge af, at klagen vedrørte erhvervsforhold.

Læs mere

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

9. Statistiske oplysninger

9. Statistiske oplysninger 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar - 31. december : Indkomne klager 1234 Overført fra 2003 351 I alt til behandling 1.585 - afsluttet i sekretariatet

Læs mere

3. Teleankenævnets etablering og baggrund... 5. 5. Praksis afgrænsning af erhvervssager... 8. 7. Praksis - opsætning af e-mailklient...

3. Teleankenævnets etablering og baggrund... 5. 5. Praksis afgrænsning af erhvervssager... 8. 7. Praksis - opsætning af e-mailklient... Indholdsfortegnelse 1. Formandens forord... 2 2. Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4 3. Teleankenævnets etablering og baggrund... 5 4. Teleankenævnets virksomhed... 6 5. Praksis afgrænsning af

Læs mere

1) Formandens forord.. 2. 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4

1) Formandens forord.. 2. 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4 Indholdsfortegnelse: 1) Formandens forord.. 2 2) Oversigt over medlemmer og sekretariatet... 4 3) Tendenser i Teleankenævnets praksis vedrørende information og oplysning (loyal oplysningspligt). 5 4) Praksis

Læs mere

ÅRSBERETNING. fra. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

ÅRSBERETNING. fra. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro ÅRSBERETNING 2013 fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro Indholdsfortegnelse: 1. Nævnsformandens forord 3 2. Oversigt over medlemmer og sekretariatet. 4 3. Ankenævnets etablering og baggrund.. 5 4. Ankenævnets

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 København april 2004 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester Indledning... 2 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner... 4 1

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2002

ÅRSBERETNING for 2002 ÅRSBERETNING for 2002 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2002 København marts 2003 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...9

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2005

ÅRSBERETNING for 2005 ÅRSBERETNING for 2005 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2005 København maj 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1 Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1 Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner 1. Formålet med loven er at fastlægge rammerne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2001 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2001. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Ankenævnets historie

Ankenævnets historie Ankenævnets historie Sidst opdateret: 05-02-2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formandens forord... 3 1 Ankenævnets etablering... 6 1.1 Reform af forbrugerpolitikken - Behov for et privat

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Søderberg / Nielsen ApS v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser Forretningsbetingelser Disse forretningsbetingelser omfatter alle aftaler om din benyttelse af Sonofons telenet (fastnet eller mobilnet) indgået mellem dig på den ene side og på den

Læs mere