REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april Sag nr. Emne: bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag

2 Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK Hillerød Telefon Direkte Mail Web EAN-nr: CVR/SE-nr: Dato: 9. april 2012 Notat om placering af Nyt Hospital Nordsjælland Den 1. februar 2011 godkendte regionsrådet: at regionsrådet i samarbejde med Hillerød Kommune søger at realisere Hillerød Kommunes ønske om at placere Nyt Hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen på området Vest 1. Administrationen har derefter arbejdet videre med denne placering til det nye hospital, og der er bl.a udarbejdet en miljøvurdering som nu er i offentlig høring, og der er udarbejdet et ideoplæg for Nyt Hospital Nordsjælland, som forelægges regionsrådet til godkendelse på mødet den 10. april Ideoplægget har været præsenteret for Den politiske følgegruppe vedr. Nyt Hospital Nordsjælland, og i den forbindelse blev der stillet spørgsmål til den valgte placering ved Overdrevsvejen. Følgegruppen ønskede derfor at forelægge spørgsmålet om en eventuel undersøgelse af alternative placeringer for forretningsudvalget. Forretningsudvalget fik forlagt notat om sagen på mødet den 27. marts 2012, og besluttede, at der skulle udarbejdes et notat der redegør for de begrundelser der ligger til grund for den valgte placering af byggeriet. Dette notat indeholder en beskrivelse af forløbet frem til valget af grunden ved Overdrevsvejen kaldet Vest 1 og vedhæftede bilag indeholder en beskrivelse af fordele og ulemper ved flere af de placeringsmuligheder, der har været vurderet. Baggrund Den 25. maj 2010 tiltrådte regionsrådet ansøgningsmaterialet til 2. ansøgningsrunde til Statens Kvalitetsfond, hvor Region Hovedstaden ansøgte Regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer om tilsagn om medfinansiering af bl.a. byggeri af et nyt somatisk hospital ved Hillerød. Regionsådet besluttede samtidig at administrationen bemyndiges til at gå i dialog med relevante myndigheder om placeringen af hospitalet ved det i rapporten udpegede område Øst 1, idet dog også andre placeringsmuligheder inden for samme økonomiske ramme indgår i dialogen, inden endelig indstilling om ønsket placering forelægges regionsrådet En arbejdsgruppe bestående af Region Hovedstaden, Hillerød Kommune, By- og Landskabsstyrelsen og Trafikstyrelsen foretog herefter en gennemgang af placeringsmulighederne for et nyt Nordsjællands Hospital. Gruppen skulle ikke komme med anbefalinger, men angive fordele og ulemper ved en række placeringer. Arbejdsgruppen afleverede den 10. december 2010 en rapport om resultatet af dens arbejde.

3 Det fremgår af rapporten, at gruppen har behandlet de otte placeringsmuligheder Rambøll gennemgik i sin rapport fra maj Endvidere har gruppen overvejet to andre placeringsmuligheder, Alternativ 4 og Alternativ 5 sidstnævnte på baggrund borgerhenvendelser på Regionens hjemmeside, hvor borgere har kunnet indsende forslag m.v. vedr. lokalisering af det nye hospital. Arbejdsgruppen har dermed vurderet, at der er i alt ti placeringsmuligheder og samtidig vurderet, at der ikke er andre relevante placeringsmuligheder. De ti placeringsmuligheder fremgår af figur 1. Blandt de ti muligheder vurderede gruppen, at seks placeringer var de planlægningsmæssigt, teknisk og økonomisk mest attraktive, og derfor burde underkastes en nærmere analyse. Region Hovedstaden lod derefter Rambøll fortage en sådan analyse. Med udgangspunkt i materialet vurderede gruppen de seks placeringsmuligheder i forhold til parametrene: Region Hovedstadens ønsker til hospitalets placering 1 ; lokaliseringskravet om stationsnærhed i Fingerplanen 2007 (landsplandirektiv); transportforhold; natur- og landskabsmæssige forhold og såkaldte særlige udfordringer. Figur 1. De 10 placeringsmuligheder. Signaturforklaring: Brun stiplet linje angiver 600 m fra S-banen, rød stiplet linje angiver m fra S- banen og lilla stiplet linje angiver m fra S-banen. 1 Et hospital på m2, et areal på ha ved Hillerød og indenfor en økonomisk ramme som for Øst 1, jf. ansøgningen til Kvalitetsfonden og regeringen fra maj Side 2

4 Arbejdsgruppen vurderede de seks muligheder i forhold til disse parametre, men foretog i overensstemmelse med sit mandat ikke en prioritering blandt dem. Vurderingen viste, at ingen af de seks placeringsmuligheder opfyldte alle krav. Region Hovedstaden etablerede derfor primo oktober 2010 et minisite for Nyt hospital i Nordsjælland under regionens hjemmeside. Her blev oprettet et forum, hvor borgere, foreninger og virksomheder kunne indsende forslag, ideer og kommentarer vedr. lokalisering af et nyt hospital. Region Hovedstaden udarbejdede derefter et notat med samtlige 37 bidrag, der blev indsendt frem til ultimo november, og et notat med en sammenfatning og vurdering af bidragene. Arbejdsgruppens rapport viser, at tre af de seks lokaliseringsmuligheder i højere grad opfylder kravene end de øvrige. Det drejer sig om placeringerne Øst 1, Alternativ 2 og Vest 1. Det bemærkes, at Fingerplan 2007 (landsplandirektiv) fastlægger, at en institution som et stort hospital skal placeres inden for 600 m fra S-banen. Hospitalet kan dog placeres ud til m fra S-banen, under en række specifikke betingelser. Placeringerne Øst 1 og Alternativ 2 ligger indenfor 600 m fra S-banen, medens Vest 1 kun delvis ligger indenfor 600 m, men i øvrigt indenfor m. Lokaliseringen Vest 1 forudsætter således en dispensation fra Miljøministeriet i forholdt til Fingerplan For alle tre placeringsmuligheder var det derudover en forudsætning, at Staten vil placere en S-station ved hospitalet. Placeringerne Øst 1 og Alternativ 2 forudsætter endelig etablering af en ny overordnet vejforbindelse, medens placeringen Vest 1 kan anvende Overdrevsvejen som overordnet vejforbindelse. Idet det blev forudsat, at Staten ville anlægge en ny S-station ved Overdrevsvejen og ville acceptere placeringen i forhold til Fingerplan 2007, pegede en samlet vurdering herefter på placeringen Vest 1. Side 3

5 Programområde og fremtidigt udvidelsesområde. Ved denne vurdering blev der også lagt vægt på hensynet til, at finde en fælles løsning med Hillerød Kommune. Med placeringen Vest 1 imødeser Region Hovedstaden derfor, at Hillerød Kommune medvirker positivt til at løse trafikale spørgsmål omkring tilkørsel til det nye hospital og andre planlægningsmæssige spørgsmål, der er væsentlige for Region Hovedstaden. Regionsrådet har på baggrund af ovenstående besluttet følgende på mødet den 1. februar 2011: at regionsrådet i samarbejde med Hillerød Kommune søger at realisere Hillerød Kommunes ønske om at placere Nordsjællands Hospital ved Overdrevsvejen på området Vest 1, idet det forudsættes at en række væsentlige hensyn herunder de infrastrukturelle tilgodeses. Efterfølgende har partierne bag en Grøn Transportpolitik primo februar 2012 besluttet at reservere penge til etablering af infrastruktur i form af en station, og det er forventningen, at miljøministeren herefter træffer de nødvendige planlægningsmæssige beslutninger. Region Hovedstaden skal efter lov om miljøvurdering af planer og strategier udarbejde en miljøvurdering af lokaliseringsforslaget. Regionsrådet har på mødet den 6. marts 2012 besluttet at sende miljøvurderingen i otte ugers offentlig høring. Side 4

6 Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK Hillerød Telefon Direkte Mail Web EAN-nr: CVR/SE-nr: Dato: 9. april 2012 Bilag 1 til notat om placering af Nyt Hospital Nordsjælland Beskrivelse af udvalgte placeringsmuligheder Nedenfor beskrives kort fordele og ulemper ved de seks placeringsmuligheder, som arbejdsgruppen fremhævede. Derudover nævnes alternativ 5, der er en placering ved Smørkilde Bakke. For tre af placeringsmulighederne har Rambøll i maj 2010 estimeret udgiften til investeringer i infrastruktur (veje, stier og station), oprensning af forurenet jord, fundering af footprint på m² i 2-3 etager, etablering af fjernvarme, tilslutning af elektricitet samt merudgift til køling, vandforsyning og spildevand. Dette er angivet som samlet udgift til infrastruktur, fundering mv. for de placeringer, hvor oplysningerne forefindes. Øst 1 (Syd for Brødskovvej, øst for S-banen og vest for Gl. Frederiksborgvej) økonomi, og der kan placeres en station, der sikrer overholdelse af principperne i Fingerplan Derudover er placeringen ikke i konflikt med landskabelige værdier. Arealet ligger derimod ikke i forbindelse med en eksisterende overordnet vej. Samlet udgift til infrastruktur, fundering mv. udgør ca mio. kr. Vest 1 (Nord for Overdrevsvejen samt syd og vest for Salpertermosen) økonomi, og placeringen er ikke i konflikt med landskabelige værdier. Derudover er placeringen i forbindelse med en eksisterende overordnet vej. Arealet ligger derimod ikke, så der kan placeres en station, hvor hospitalets placering er i fuld overensstemmelse med principperne i Fingerplan 2007, hvilket vil sige indenfor 600 m fra en station. Samlet udgift til infrastruktur, fundering mv. udgør ca. 337 mio. kr. Vest 2 (Nord for Overdrevsvejen mellem Salpetermosen og S-banen) Ved dette areal kan en station placeres i overenstemmelse med principperne i Fingerplan Arealet indgår ikke i Hillerød Kommunes notat med vurdering af landskabelige værdier, hvorfor det ikke kan vurderes, om det er i konflikt med landskabelige værdier. Arealet ligger derimod ikke i umiddelbar forbindelse med det eksisterende

7 overordnede vejnet, og det opfylder ikke Region Hovedstadens ønsker angående størrelse, byggefelt og økonomi. Samlet udgift til infrastruktur, fundering mv. udgør ca. 703 mio. kr. (heraf 300 mio. kr. til oprensning af forurenet jord). Vest 3 (Syd for Brødeskovvej og vest for Hammersholt) økonomi, og placeringen er ikke i konflikt med landskabelige værdier. Arealet ligger derimod ikke i forbindelse med en eksisterende overordnet vej og der kan ikke placeres en station så hospitalets placering er i fuld overensstemmelse med principperne i Fingerplan 2007, hvilket vil sige indenfor 600 m. fra en station. Alternativ 2 (Vestlige side af Hillerød-banen umiddelbart overfor landsbyen Ny Hammersholt) økonomi, og der kan placeres en station, der sikrer overholdelse af principperne i Fingerplan Derudover er placeringen ikke i konflikt med landskabelige værdier. Arealet ligger derimod ikke i forbindelse med en eksisterende overordnet vej. Alternativ 4 (I trekantsområdet hvor Frederiksværkbanen og S-banen mødes) Dette areal er placeret, så der kan placeres en station der sikrer, at hospitalets placering er i overensstemmelse med principperne i Fingerplan Arealet ligger derimod ikke i forbindelse med en eksisterende overordnet vej og det opfylder ikke Region Hovedstadens ønsker til byggefelt, da det er en spids trekant. Derudover er placeringen i konflikt med landskabelige værdier. Alternativ 5 (placering ved Smørkilde Bakke) Arealet har en passende størrelse, men det er ikke muligt at sikre en stationsplacering, der overholder kravet i Fingerplan 2007 (ikke muligt med stationsplacering indenfor hverken 600 m eller m).arealet er placeret ved et overordnet vejnet. Det er ikke vurderet, om arealet overholder de landskabelige værdier. Side 2

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping

Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog mellemaktivt affald. Høringsnotat - scoping Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1305421 Dok. Nr.: 1528936 Dato: 22. september 2014 Miljøvurdering af plan for etablering af slutdepot for dansk lavog

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN JULI 2014 LOKALBANEN, MOVIA, REGION HOVEDSTADEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED 2 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Hørsholm Kommune. Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning

Hørsholm Kommune. Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning Hørsholm Kommune Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning Oktober 2011 Indholdsfortegnelse 1. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...5 2. BAGGRUND...9 Hørsholm Kommune og kommunesammenlægning...

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere