Emil Hølledig Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emil Hølledig 13-05-2013 Aarhus"

Transkript

1 E n t r e p r e n ø r e n s i m p l e m e n t e r i n g o g a n v e n d e l s e a f V i c o S o f t w a r e t i l o p t i m e r i n g a f p l a n l æ g n i n g o g ø k o n o m i s k s t y r i n g Bygningskonstruktørspeciale 7. semester, VIA University College Udarbejdet af: Emil Hølledig Dato:

2 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD SPECIALE TITEL: Entreprenørens implementering og anvendelse af Vico Software til optimering af planlægning og økonomiskstyring VEJLEDER: Jesper Møgeltoft FORFATTER: Emil Hølledig DATO/UNDERSKRIFT: / STUDIENUMMER: OPLAG: 2 SIDETAL (à 2400 anslag): 24.2 GENEREL INFORMATION: All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. BEMÆRK: Dette speciale er udarbejdet som en del af uddannelsen til bygningskonstruktør alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller k onklusion fraskrives! 2

3 Forord Denne rapport udgør den skriftelige del af 7. semester på bygningskonstruktøruddannelsen. Arbejdet er udført i perioden 1. februar 2013 til den 13. maj 2013 ved VIA University College i. Specialet er udarbejdet under vejledning af lektor Jesper Møgeltoft. Specialet er udgør 10 ECTS point og tager udgangspunkt i Entreprenørens implementering og anvendelse af Vico Software til optimering af planlægning og økonomiskstyring Det skriftlige materiale er primært målrettet vejledere og censor. Materialet henvender sig også til andre med grundlæggende byggeteknisk viden samt interesse for udvikling af fremtidens digitaliseringen af byggebranchen. Tak til virksomheden Exigo for at stille en tidsbegrænset licens på Vico Office til rådighed i løbet af projektperioden. Dette har givet uundværligt indblik i funktionaliteten og dets anvendelse. Kildehenvisninger er angivet løbende i teksten med en samlet litteraturliste bagerst i rapporten. Figurer og screenshots er nummereret fortløbende samlet oversigt i figurlisten bagerst i rapporten. Med ønske om inspirerende læsning, Emil Hølledig 3

4 Abstract There have been some interesting developments the last few years relating to 5D BIM (building information modeling). The BIM model is the 3D representation of the project. 4D is the time element of the project. The next step is being able to take all of the objects defined in the model and being able to accurately estimate the cost of the project. The Danish government has just released an upgraded ICT-order as an effort to increase productivity and international competitiveness. This report is looking at why owners is starting to ask for Building Information Modelling (BIM). Some of them do not know what they are asking for and some do. By using the information and not just model in BIM, you can retrieve many answers about the project from the model. That automation is not predisposed to errors. However, it can allow you to respond rapidly to change. You do not have to wait three or four weeks to find out what changes in a given project does to the cost, and how it affects the schedule. There is great potential in being able to confidently tell the owner what the new requests is going to do to the project. This adds meaningful possibilities through 5D model-based process in relation to the production planning and construction phases. Vico Office is a software program developed to 5D model-based process and apply to contractors only. In this report, Vico Office s functions are tested and described. The report conclude that there is a lot of potential and opportunities for the contractor by using Vico Office. Contractors should start to move from 2D paper-based process to an integrated 5D model-based process. Nevertheless, there is also a challenge pose regarding skills, software, and resistance against change. 4

5 Indholdsfortegnelse Forord Abstract 1. Problemformulering Afgrænsning Metode Rapportens struktur Indledning Byggebranchens udfordringer Bygherrens overvejelser BIM til optimering af facilitets management BIM til optimering af bygningen Den nye IKT-aftale Klassificering Vico Office D BIM med Vico Office Vico Constructability Manager Vico Takeoff Manager D BIM med Vico Office Vico LBS Manager (Lokationsbaseret mængder): Vico LBS Manager opsummering: Vico Schedule Planner (Lokationsbaserede planlægning): Vico Schedule Planner opsummering: Vico Production Controller (Produktionskontrol): Vico Production Controller opsummering: Vico 4D Manager D BIM med Vico Office Vico Cost Planner Vico Cost Planner opsummering: Vico Cost Explorer Vico Cost Explorer opsummering: Egne erfaringer med Vico Office Implementering af Vico Office Konklusion Litteraturliste Figurliste

6 1. Problemformulering Hvordan kan entreprenører anvende og implementerer Vico Office til optimering af planlægning og økonomisk styring? 1.1 Afgrænsning Rapporten er skrevet med udgangspunkt i anvendelsen af 4-/5D modellering i planlægnings- og udførelsesfasen i byggeprocessen. Det er dog nødvendigt at give et indblik i bygherre, projekterende og driftsherre interesser, for at give en forståelse for den BIM-proces, som gør det muligt at anvende byggeledelsessoftware. Rapporten omhandler kun byggesager, som opføres i Danmark under gældende lovgivning. Det 4D/5D software, som anvendes i denne rapport, er Vico Office. 1.2 Metode Litteratursøgning anvendes til rapportens teoretiske afsnit: BIM, bygherrens økonomiske overvejelser, IKT-bekendtgørelserne, klassificering og implementering. Begrænset kendskab til Vico Office Schedule Planning fra 2 timers kursus. Derfor anvendes forsøgsmodel samt tilhørende guides fra Vico Office Basic Evolution og Vico Office Traning. Herudover anvendes en 3D-bygningsmodel, udarbejdet i Autodesk Revit. 3D-bygningsmodellen af Light House bygning I. Brugervenlighed og anvendelse testes sideløbende med rapportskrivningen. Anvendt forsøgsmetode: For at få bedst mulig kendskab til softwarepakken Vico Office anvendes en forsøgsmetode, hvor der er blevet anvendt Vico Office Basic Evolution og Vico Office Traning samt 3Dbygningsmodeller fra Light House, bygning I. Vico Office Basic indeholder: 01 BIM-score. 02 Models. 03 Vico Office Projects. 04 Reports. 05 Task Template. 06 Excel import. Vico Office Traning indeholder: Cost Planner Traning, level 1-9 (59 træningsvideoer) Production Controller, level 1-5 (23 træningsvideoer) Schedule Planner Traning, level 1-8 (38 træningsvideoer) 3D-bygningsmodeller: Light House bygning I Ingeniørmodel (Råhus) Light House bygning I Arkitektmodel (Aptering) 1

7 1.3 Rapportens struktur Dette speciale er opdelt i 4 kapitler og bør for bedst mulig forståelse læses fortløbende: 1. Indledning 2. Vico Office 3. Implementering 4. Konklusion og perspektivering Kapitel 1 Indledning: I de indledende afsnit gives en kort introduktion til BIM, branchens udfordringer og bygherrens økonomiske overvejelser. Kapitel 2 Vico Office: I dette kapitel gives der et indblik i Vico Office softwarepakke. Her redegøres for nogle af de muligheder som opstår ved anvendelsen af 4D- og 5D-software. Kapitel 3 Implementering: Her ses på implementeringsstrategier. Kapitel 4 Konklusion 2. Indledning Dette speciale omhandler danske entreprenørers implementering og anvendelse af Vico Software til optimering af planlægning og økonomiskstyring i den forberedende og udførende fase. Vico Office er en software pakke, som er udviklet til udførende med henblik på at bearbejde de projekterendes 3D-bygningsmodeller til henholdsvis 4- og 5D-bygningsmodeller. Denne digitaliseret byggeproces kaldes Bygnings Informations Model (BIM). BIM anvendes igennem hele byggeriets livscyklus, fra koncept til nedrivning, illustreret i figur 1. Figur 1- Hvad er BIM? 2

8 2.1 Byggebranchens udfordringer En nordamerikansk undersøgelse fra 2009 viser, at der er økonomiske fordele forbundet ved at anvende BIM. Resultaterne viste, at bygherren og entreprenøren var de parter, som havde flest fordele ved anvendelsen af BIM. Bygherren og driftsherren var dog de parter, som de bedste økonomiske resultater [CONSTRUCTION. Selvom resultaterne er fra en amerikansk undersøgelse, vurderes det, at samme tendens gør sig gældende i Danmark. BIM-BAM-BOOM er en anerkendt teori, som formoder, at bygherren vil have BIM, fordi det kan øge produktiviteten og kvaliteten af byggesagen. De projekterendes 3D-bygningsmodeller kan visualiseres, anvendes til simulering samt meget mere for at optimere bygherrens produkt. Dette kan resultere i en bedre proces og øget kvalitet i det færdige bygværk. Driftsherren ønsker at anvende BIM, fordi det i det lange løb kan give enorme besparelser i FM-processen (facilitets management) og bygningsdriften. Figur 2- BIM-BAM-BOOM (MacLeamy, 2010) 2.2 Bygherrens overvejelser Det er vigtigt for entreprenøren, at forstå de overvejelser bygherre og driftsherre gør sig i forbindelse med anvendelsen af BIM da det direkte eller indirekte vil berører entreprenøren. I dette afsnit forsøges der at kortlægge, hvorfor bygherre og driftsherre vælger BIM, og hvilke overvejelser de bør gøre sig. Torsdag d. 20 september 2012 deltog jeg i konference BIM Finland afholdt på Arkitektskolen. Fire foredragsholdere fra Finland repræsenterede både bygherrerådgiver, projekterende, entreprenør og underviser/forsker. Tomi Henttinen repræsenterede bygherren. Tomi kender BIM problematikker fra hans daglige funktion som bygherrerådgiver, partner i Gravicon Oy og formand for buildingsmart i Finland. Hans hovedbudskab i foredraget var: Bygherren skal ikke kræve alt i BIM aftalerne, så bliver forvirringen stor, og de får lidt eller intet. Hvis du kræver alt, får du ingenting. Bygherrerne skal være meget præcise i deres kravstillelse, og så sikre sig, at de får netop det, de har bedt om [BIMAARHUS]. 3

9 BIM er ikke et præcist udtryk. Bygherrerådgiveren bør derfor gøre det klart overfor bygherre og driftsherre, at det er vigtigt de definere hvad de vil have. I kapitel 3.3 gennemgås IKT-bekendtgørelserne, som er den danske stats forsøg på at tvinge offentlige bygherrer til at anvende IKT og tage stilling til hvordan. IKT-bekendtgørelsen er et led i den værdibaserede digitalisering, hvor både bygherren og driftsherren vil have BIM. Bygherren, fordi det giver en bedre proces og bedre bygninger til en bedre/rigtig pris, samt øget produktivitet og kvalitet af bygherrens kernefunktioner. Driftsherren, fordi det giver en bedre Facility Management-proces og bedre bygningsdrift, samt øger kvaliteten af driftsherrens kernefunktioner. Her er oplistet 4 beslutningsmuligheder, som forligger bygherre og driftsherre. De introdukseres kort i de to efterfølgende afsnit [pbim]: 1. BIM til optimering af facilitets management 2. BIM til optimering af bygningen 3. BIM til optimering af facilitets management og optimering af bygningen 4. Jeg vil ikke bruge BIM BIM til optimering af facilitets management Mange forskellige FM-programmer er tilgængelige for bygherre og driftsherre. Store driftsherre kan også udvikle deres egne FM-programmer for at opnå størst mulig effekt. Vico Office tilbyder og udvikler også FM integration (6D) - denne del af Vico Office pakken vil undlades i dette speciale. Vælger bygherren at anvende BIM for at optimere FM, bør det defineres hvordan: - Kun rå BIM-modeller som kan anvendes til fremtidig FM brug. - Give de daglige brugere af byggeriet et FM-redskab - Give bygherrens FM-entreprenør / konsulent et FM-redskab - FM leveres som en færdig pakke, herunder hardware og software BIM til optimering af bygningen Det er en fejl, at tvinge projekterende og udførende til at bruge BIM med den forventning, at det automatisk vil resultere i et bedre byggeri. Det er vigtigt at holde for øje, at der kan være omkostninger forbundet med brugen af BIM. Derfor bør bygherre opliste sine ønsker, så de kan gennemgås, for at sikre BIM rent faktisk bidrager til et bedre resultat. Herefter kan man vurdere de sandsynlige omkostninger, som er forbundet med ønskerne. Her er oplistet eksempler på bygherreønsker ved brug af BIM: 4

10 - Bedre forståelse af rum og faciliteter gennem 3D-visualisering - Optimere bygningsegenskaber kollisionskontrol, termisk, sol, dagslys, fodgænger flow, brand, osv. - Bedre projektøkonomi mængder, kollisionskontrol osv. 2.3 Den nye IKT-aftale Fra 1. april 2013 er der nye IKT-krav til den del af byggebranchen, som bygger for staten samt kommunale og regioner. Mange større danske entreprenørfirmaer naturligvis blive påvirket af de mange krav. Overordnet set betyder dette, at virksomheder landet over vil møde krav om 3Dprojektering, digitalt tilbud og digital aflevering. Den nu seks år gamle IKT-bekendtgørelse er blevet revideret og foreligger nu i to versioner, henholdsvis IKT-almen og IKT-offentlig. Det betyder, at der nu er to selvstændige IKT-bekendtgørelser. De to bekendtgørelser er tildeles enslydende ( 3-11). Myndighederne forventer, at ca. 250 byggeprojekter hvert år bliver omfattet af de mange krav [BIPS NYT 1, 2013]. IKT bekendtgørelserne er udviklet for at modvirke den lave/faldende produktivitet i byggebranchen. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har siden 2007 ønsket at gøre som Byggestyrelsen, og lave en lignende IKT bekendtgørelse gældende for det almene byggeri. Dette gøres ligeledes for at fremme produktiviteten og kvaliteten i byggebranchen samt en optimering af den efterfølgende drift og vedligehold. De seneste seks år dækkede IKT bekendtgørelsen kun større statslige byggesager. De nye krav kommer til at gælde ved statslige byggeprojekter med en anslået entreprisesum på over 5 millioner DKK, ekskl. moms, og ved kommunale samt regionale projekter med anslået entreprisesum på over 5 millioner DKK, ekskl. moms. På baggrund af Folketingets vedtagelse af Lov om offentlig byggevirksomhed har embedsmænd i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Byggestyrelsen formuleret bekendtgørelsernes specifikke krav. De byggeprojekter, som påvirkes af de nye IKT bekendtgørelser, gælder følgende: - IKT-koordinering. - Klassifikation af digitale byggeprojekter (efter valgfrit system). - Filudveksling og arkivering på projektweb. - Objektbaseret bygningsmodellering i konkurrence og under projektering og udførelse. - Digitalt udbud og tilbud. - Digital aflevering af projektdokumentationen. - Digital mangelinformation. 5

11 Den fælles målsætning med bekendtgørelserne er: - Indhøste potentielle produktivitets- og besparelsespotentialer gennem harmoniseret kravstillelse. - Så vidt muligt sikre kontinuitet mellem tidligere og nye IKT-bekendtgørelser. - Sammenhæng mellem digitalisering af projektering, udførelse og drift. - Skubbe nænsomt på (hæve overliggeren), mens gruppen af omfattede aktører udvides (alt offentligt byggeri). - Behovs- og funktionsdrevet. - Procesorienteret. - Fokus på mål og krav ikke på løsninger. Tidligere IKT-bekendtgørelse Ny IKT-bekendtgørelse Hovedtekst + bilag > Én samlet tekst 1 og 2 Anvendelses område (hvem og hvilke projekttyper er omfattet + beløbsgrænser) > 1 Anvendelsesområde (+ kommuner og regioner) 3 Undtagelsesbestemmelse (økonomisk ufordelagtigt) > 2 Undtagelsesbestemmelse (kun renoverings- og vedligeholdelsesprojekter) NYT! 3 IKT-koordinering 4 Dokumentation > Ingen dokumentationskrav 5 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser > 12 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Bilag > Krav nr. 1 Dansk Bygge Klassifikation > 4 Håndtering af digitale byggeobjekter (ingen specifik klassifikation) Krav nr. 2 Projektweb > 5 Digital kommunikation og projektweb mv. Krav nr. 3 Digitale bygningsmodeller > 6 og 7 Anvendelse af objektbaserede, digitale bygningsmodeller i projektkonkurrencer og under projektering og udførelse (minus idékonkurrencer) Krav nr. 4 Digitalt udbud > 8 Digitalt udbud og tilbud + 9 (digitalt) udbud med mængder Krav nr. 5 Digital aflevering > 10 Digital leverance ved byggeriets aflevering 11 Digital mangelinformation (del af gældende krav nr. 5, pkt. 5 vedr. digital aflevering) 12 ikrafttræden og overgangsbestemmelser Ovenstående punkter og skema er udarbejde [Hauch, 2013] 6

12 Kort gennemgang med kommentarer af de paragraffer, som har størst betydning for de danske entreprenør afhænger naturligvis af entrepriseformer: 1: IKT-offentlig og IKT-almen oplyser entreprenøren hvilke satser, som afgører om IKTbekendtgørelsen skal anvendes. 2: Oplyser entreprenøren hvilke undtagelsesbestemmelser, som gør bygherren kan fravige IKT-bekendtgørelsens krav. 3: IKT-koordinering er et nyt punkt i IKT-bekendtgørelsen. Det er et krav til bygherren om at sikre, at der gennem hele byggesagen sker en koordinering af den samlede IKT-anvendelse. Én specifik part har ansvar for koordinering af det digitale samarbejde mellem alle byggeprojektets parter. Det antages, at koordineringspligten normalt vil ligge hos de projekterende, og her bør entreprenøren aktivt og specifikt kommunikere, hvad der ønskes indarbejdet i 3D-modellen. 4: Håndtering af de digitale byggeobjekter. Hvordan de skal struktureres, klassificeres, navngives, kodes og identificeres ensartet kan blandt andet ske ved hjælp af DBK eller det nye CCS. Dette er et vigtigt punkt, da driftsherrens efterfølgende forvaltning af drift og vedligehold kan optimeres og skabe store besparelser på længere sigt [Chuck Eastman, 2008 s. 153]. Her bør entreprenøren meget klart melde ud, hvor og hvordan byggeobjekter kodes optimalt set fra entreprenørens synsvinkel med henblik på planlægning og udførelse. 5: Bygherren skal stille krav til digital kommunikation. Det betyder at det skal fragå af en plan, hvilke parter der skal gøre hvilke informationer tilgængelige, og på hvilke tidspunkter. Her vil de projekterende normalvist varetage den største rolle. Her kan eksempelvis bruges Byggeweb.dk [BYGGEWEB] eller Basecamp.com [BASECAMP]. 6: I projektkonkurrencer skal anvendelse af digitale bygningsmodeller finde sted - nærmere beskrevet i bekendtgørelse. Entreprenøren bør, hvis muligt, tilkendegive sine ønsker til bygningsmodellen allerede i konkurrenceprojektet. 7: Krav til anvendelse af digitale bygningsmodeller under projektering og udførelse. Her er det ligeledes vigtigt, at entreprenøren tidligst muligt, tilkendegiver sine ønsker til bygningsmodellen overfor bygherre og de projekterende. På den måde kan entreprenøren opnå store tidsmæssige besparelser. 8: Digitalt udbud og tilbud skal udarbejdes i relevant omfang. Således, at tilbuddet strukturers efter den struktur, der i øvrigt anvendes i byggesagen. 9: Udbud med mængder er indarbejdet i udbudsmaterialets tilbudslister, med relevante, digitale objektbaserede bygningsmodeller, hvoraf mængder kan udtrækkes. Den digitale 3Dbygningsmodel skal også stilles til rådighed for tilbudsgiver i IFC-format. Det skal fremgå på hvilket grundlag, mængderne er beregnet. Anvender tilbudsgiveren/entreprenøren Vico Office, som kan aflæse IFC-format, vil mængder relativt hurtigt kunne kontrolleres, samt mulighed for et hurtigere overblik over byggesagen. Udbudstidsplaners validitet vil ligeledes kunne vurderes ved hjælp af Vico Office 4D integrering. Det vil derfor være en konkurrencefordel, at kunne håndtere 3D-bygningsmodeller med mulighed for videre bearbejdning til 5D-bygningsmodel i den ønskede detaljeringsgrad. 7

13 10: Digital leverance ved byggeriets aflevering er et meget vigtigt punkt for driftsherren, da det kan være forbundet med meget store fremtidige besparelser [Chuck Eastman, 2008 s. 153]. Offentlige og almene bygherre / driftsherre har ofte en meget stor ejendomsportefølje som kan være svært at få ordenligt overblik over. Efterslæb og brandslukning af vedligehold og renoveringsprojekter, kan i vid udstrækning forbedres med digital forvaltning. 11: Skal sikre, at registrerede mangler i henhold til projektets fastlagte struktur noteres i digitale mangellister, jf. 4. Byggeskadefonden/Landsbyggefonden har udarbejdet et mangelregistreringssystem, som kan bruges til inspiration eller Bips publikationerne U104 Digitale mangellister ved udveksling og C207 Digitale mangellister 2005 xsd.fil [BIPS]. 12: Angiver ikrafttrædelsen og overgangsbestemmelserne - 1. april for de to nye bekendtgørelser. 1-2 i de to reviderede IKT bekendtgørelser, som beskæftiger sig med anvendelsesområderne, er forskellige og kan give anledning til fortolkninger. Der foreligger i skrivende stund endnu ingen vejledninger til de to bekendtgørelser, men når disse er udarbejdet og offentliggjort, vil man sikkert her kunne finde afklaring. KEjd (Københavns Ejendomme) har en af Danmarks største ejendomsporteføljer og administrerer cirka 2,2 millioner kvadratmeter. For fremtidige udbud på over 20 millioner DKK, har KEjd allerede udarbejdet deres femte version af en IKT ydelsesbeskrivelse, som er tilpasset den nye IKT bekendtgørelse [KEjd]. Dette er et eksempel på en bygherre, som er på forkant og signalere seriøsitet samt ønske om fremtidig anvendelse af de nye IKT bekendtgørelser. 2.4 Klassificering Det er mere effektivt og produktivt at anvende Vico Office, hvis byggeobjekterne i 3Dmodellerne er sat i system. Cuneco er et statsstøttet projekt, som i løbet af 2014 afsluttes og herefter vil indgå som en del af BIPS. Cuneco s funktion består i at udvikle et fælles grundlag for digitaliseret samarbejde i byggeri, anlæg og drift. Et af deres projekter hedder CCS, og er et klassifikationssystem. Målet er at gøre udveksling af informationer bedre og smartere. Samarbetskomitén för Byggnadsfrågor (SfB) og afløseren Dansk Bygge Klassifikation (DBK) er kendte og anvendte klassificeringssystemer i Danmark. Klassifikations systermerne angiver byggeobjekter og deres egenskaber, dette anvendes for at skabe struktur og overblik over byggeobjekterne. Problemerne med SfB og DBK har blandt andet været at de ikke egner sigt særlig godt til at modtage nye egenskaber gennem projektering- og udførelsesfasen, dvs. at der hele tiden skal revideres i alle dokumenterne, når der tilknyttes eller ændres i egenskaberne. Med CCS har Cuneco forsøgt at lave et klassificeringssystem, som er rock-steady. CCS egner sig bedre til at blive anvendt fra ide til drift, blandt andet fordi det via IFC kan væves ind i de programmer, som branchen i forvejen bruger. De tilhørende informationsniveauer er et værktøj, som bygherre, projekterende og udførende kan bruge til klart at specificere, hvilke leverancer der skal afleveres i slutningen af en fase, og hvad man kan forvente at modtage. 8

14 Et fælles grundlag er nødvendigt, hvis forskellige parter skal arbejde sammen. Der kan opstå situationer, hvor der bruges forskellige ord om de samme ting. Andre gange kan softwaresystemerne ikke arbejde sammen, fordi det er umuligt at finde rundt i så meget data, uden det er struktureret. CCS tilbyder et fælles grundlag som kan bruges til at kommunikere enstydigt gennem byggeprocessen. CCS kan bruges fra ide til drift. Cuneco forventer, at CCS skal være den gældende klassificeringsstandard i Danmark, om to-tre år. Et eksempel på anvendelsen af CCS kan være, når en bygherre og hans rådgiver-team skal bygge en ny skole. Inden de går i gang, bruger de CCS s informationsniveauer til at aftale, hvem der skal levere hvilke informationer og hvornår de skal leveres. Arkitekten går i gang med at modulere skolen, og undervejs får bygværket, de enkelte rum og bygningsdele, hver især en klassifikation og et unikt id ved hjælp af CCS. Begge dele kan generes automatisk via et plug- in i softwaren, bl.a. Revit. Indsætter arkitekten eksempelvis et vindue i facaden, vil det fremgå af dets id, at det er et vindue, og hvor det er placeret i facaden. I takt med at projekteringen skrider frem, tilføjer arkitekten informationer om vinduets egenskaber, som også struktureres ved hjælp af CCS. Det kan være farve, materiale, u-værdi, lyddæmpende effekt og brandklasse. Når ingeniøren skal lave energiberegninger, kan han bruge de informationer som arkitekten allerede har tilføjet vinduet, også selvom hun bruger et andet program end arkitekten, fordi de begge bruger de samme begreber og informationer. Det samme kan rådgiveren, som laver lysberegninger, og rådgiveren, der skal lave lydberegninger. Senere i forløbet bruger rådgiveren stadig de samme informationer, de færdiggører udbudsmaterialet og overfører mængder til tilbudslisterne. Figur 3 - Eksempel på CCS id med egenskaber, #QQA2 / -B01.QQA! Når entreprenøren modtager materialet, kan blandt andet Vico Office genkende informationerne om vinduet, og han regner priserne ud, og overføre dem til tilbudslisten. Skal han senere montere vinduet, kan han bruge id et og de egenskaber, rådgiverne i sin tid gav dem, så han ved hvor det skal placeres, og let kan finde den rigtige montagevejledning. Til sidst afleverer 9

15 entreprenøren og rådgivere skolen, og bygherren får de data, han har brug for til driften. Det betyder, at når vinduet skal vedligeholdes, eller ruden bliver smadret, kan han bruge de informationer, som stammer helt tilbage fra dengang der dårligt var gravet ud til skolens fundament [CCS]. 3 Vico Office I rapportens indledende afsnit er der set på nogle af de aspekter, der angiver stigende efterspørgsel af BIM, særligt set byg- og driftsherres betragtninger. Det er nu tid til at se på et reguleret entreprenørværktøj, som kun bruges i tilbud-, planlægnings- og udførelsesfasen. Vico Office er udviklet til at spise de projekterendes 3D-bygningsmodel og alle de informationer, som indeholdes. Herefter viderebearbejdes modellen til en 4D-model (tid), som planlægningen kan styres efter og 5D-model (økonomi), som bruges til at styre økonomien. De efterfølgende afsnit giver en overordnet redegørelse af Vico Offices programpakke. Kapitlet opdeles i tre afsnit, efter 3D, 4D og 5D: - Vico Constructability Manager (3D) - Vico Takeoff Manager (3D) - Vico LBS Manager (4D) - Vico Schedule Manager (4D) - Vico Production Controller (4D) - Vico 4D Manager (4D) - Vico Cost Planner (5D) - Vico Cost Explorer (5D) 10

16 3.1 3D BIM med Vico Office Med Vico Office er det muligt at publishere modeller direkte fra ArchiCAD, Revit og Tekla. Det betyder at Vico Office integrere en plug-in funktion i de tre ovenstående programmer, som gør det lettere at flytte modellerne til Vico Office. Figur 4 Screenshot: Arkitektmodel fra Revit til Vico Office Herudover kan data kan importeres fra CAD-Duct, SketchUp, 3D DWG-filer og IFC-filer som er, det eneste internationale anerkendte neutrale udvekslingsformat for objektbaserede modeldata. Det er vigtigt, at Vico Office understøtter de vigtigste BIM-værktøjer, så det kan anvendes til alle projekter, selvom de bliver projekteret i forskellige værktøjer Vico Constructability Manager Vico Constructability Manager giver et indblik i projektets bygbarhed, hvilket gøres ved at kollisionsteste bygningsmodellen. De projekterende udarbejder henholdsvis arkitekt-, ingeniørog installationsmodeller i deres fortrukne modelleringsprogrammer. Herefter publisheres de til Vico Office, hvor det er muligt at administrere og aktivere modellerne. Indstillingerne for 11

17 kollisionstesten defineres ved at angive hvilke element-typer og lag, som skal sammenlignes med hinanden. Figur 5 - Kollisionskontrol Det er herefter muligt at køre en automatisk kollisionskontrol. Eventuelle kollisioner gennemgås, revisionsskyer og bemærkninger kan tilføjes, hvorefter en constructability rapport kan sendes retur til de projekterende, som kan rette projektet til Vico Takeoff Manager Mængder og steder er vigtige omdrejningspunktet i Vico Office. Et korrekt mængdeudtræk er grundlæggende for opnå en præcis tidsplan samt præcise økonomiske beregninger. Vico Takeoff Manager analyserer med geometriske algoritmer som er tilpasset entreprenørbehov bygningsmodellens geometri, eksempelvis volumen, højde, bredde, længde og kvadratmeter. De modelgeometriske algoritmer kan også bestemme siderne af mængderne og bruge disse grænser til at beregne mængder, såsom netto overfladeareal eller right side surface til beregning af eksempelvis forskallingsmængde. Denne type analyse er meget mere intuitiv end blot at tælle vinduer og dør, gulve, lofter og vægge. Entreprenøren kan derfor få et langt mere detaljeret mængdeudtag. Der genereres automatisk et skema, som indeholder mængdeudtræk fra bygningsmodellerne. 12

18 Figur 6 - Takeoff Manager (Mængdeudtag) Med Vico Takeoff Manager får man udover et skema også et visuelt overblik. Til venstre på figur 6 ses et skema over mængderne, hvor alle indvendige 200 mm betonelementer er markeret. I højre side ses to 3D visninger, øverst er alle indvendige elementer isoleret og nederst er de highlightet. Light House 3D-modellen var ikke kodet fra start, men jeg har i denne test, kodet de byggeobjekter som tilhører tilbudslistens Pladsstøbt beton og Betonelementer. Det visuelle overblik kan bruges til at kommunikere med teammedlemmer på en mere effektiv måde. Mængder kan visuelt tjekkes, og øger sikkerheden og tilliden for at intet udelades i mængdeoptællingen. Ønsker man kun at fokusere på eksempelvis 150 mm betonvægge, er der mulighed for at filtrere. Det vil øge overblikket/strukturen af bygningsdelene, hvis der er anvendt en konsekvent CCS klassificering, som er bundet op på IFC format og derfor overføres automatisk D BIM med Vico Office I dette kapitel ses på den del af programpakken som udgør en 4D løsning tiden. Det er en kombination af: - Lokationsbaseret mængder (Vico LBS Manager) - Lokationsbaseret planlægning (Vico Schedule Planner) - On-site produktionskontrol (Vico Production Controller) - Visuel kommunikation (Vico 4D Manager) 13

19 3.2.1 Vico LBS Manager (Lokationsbaseret mængder): Vico Office LBS Manager (Location Breakdown Structure) er et værktøj som bruges til at opdele den aktuelle byggesag i overskuelige og fordelagtige geografiske områder. Formålet er at give en fagentreprise eller et sjak en bestemt placering i byggeriet, hvor de kan gå uforstyrret. Derved opnås en højere produktivitet samt et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø. Vico Office gør det muligt at definere nye lokationsindstillinger eller viderebearbejde bygningsmodellens oprindelige lokationsindstillinger. Figur 7 viser hvordan jeg har opdelt 3D-bygningsmodellen i etager og fundament, i alt 10 niveauer. Disse 10 niveauer kan yderligere opdeles i lokationer for at optimere byggelogistikken. Figur 7 - LBS Manager Lokationsbaserede mængder giver overblik/indsigt og anvendes til at stramme tidsplaner uden at øge risikoen. Med Vico Office LBS Manager kan man altså definere gulve, zoner og optimere lokaliseringssystemer. LBS er udgangspunktet for de lokationsbaseret omkostninger og den lokationsbaseret tidsplan. Omkostning- og planlægningsmodulerne i Vico Office anvender mængder pr placering til at beregne løn, materialer og udstyr. Derefter bestemmes antallet af arbejdstimer pr placering. LBS Manager gør det muligt at ændre placeringer (gulve og zoner) i Vico Office uden at skulle gå tilbage til det oprindelige 3D-bygningsmodel. Mængder genberegnes og opdateres i slutningen af projekteringsfasen, og gør det muligt at analysere og optimere zoneinddeling af et projekt for at få den bedste tidsplan for projektet. Da lokationer, mængder og økonomi er forbundet, kan der udvikles et langt mere detaljeret likviditetsbudget. 14

20 De to vigtigste komponenter er mængder og lokationer. Disse mængder (quantity) og lokationer (location) anvendes til økonomi og tidsplan med følgende formel: Figur 8 Sammenhæng mellem pris og tid For at få orden i sine lokationsbaserede mængder, kan man starte med eksempelvis at opdele byggeriet i etager. Derefter kan 3D-bygningsmodellen opdeles etagerne i lejligheder osv. Målet er, at alle aktiviteter kan planlægges i deres optimale placering, for at opnå den bedst mulig sekvens og kontinuerlige strøm. Denne kontinuerlige strøm betyder, at et sjak ikke stopper og starter, men at de kan arbejde i et klart område, indtil de er færdige og derefter mobilisere den næste placering. Gentagelses effekten kan indarbejdes i lokationsbaserede mængder. Ved at opdele projektet i lokationer, kan der skabes en optimal sekvenseringslogik, som med Vico Office Schedule Planner senere kan anvendes til tidsplanlægning. Denne modelbaserede planlægningsløsning udnytter flowline teori, som kan gøre stor forskel. Disse muligheder kan derefter analyseres både med henblik på omkostninger og tid. Vico Office LBS Manager kan opdateres med nye versioner af BIM-modellen Vico LBS Manager opsummering: - Definer lokationsstruktureren for BIM-modeller - Definer alternative lokationsstrukturer som krævet for specifikke arbejdessekvenser - Beregn mængder pr lokation - Hold vedvarende lokationer, uanset hvor mange gange design er opdateret Vico Schedule Planner (Lokationsbaserede planlægning): Vico Schedule Planner er et planlægningsværktøj med mulighed for aktiv forbindelse til økonomien. Til planlægningen kan anvendes BIM-modellens mængdeudtag fra Vico Takeoff Manager, og som sidenhen kan være opdelt efter lokation med Vico LBS Manager. Disse faktorer gør det muligt at oprette en lokationsbaserede tidsplan, som herefter kan optimeres til det enkelte byggeprojekt med ressourcestyring. Traditionelt anvendes der i Danmark en kombination af stavdiagram (Gantt-kort) og CPM (Critical Path Method) planlægning i den danske byggebranche. CPM også kaldet 15

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer g 1 Indhold Hvorfor mig? Hvorfor IKT-Bekendtgørelser Hvorfor to IKT-Bekendtgørelser Fælles målsætninger med bekendtgørelserne Hvem er omfattet

Læs mere

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den?

IKT bekendtgørelsen. - Hvad skal vi med den? Bygningsstyrelsen, Klima- Energi- og Bygningsministeriet - ved Marianne Thorbøll - projektleder Konstruktørdagen i Vejle 25. oktober 2014 IKT bekendtgørelsen - Hvad skal vi med den? Introduktion til Bygningsstyrelsen

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer g 1 Indhold Af-/opklaring Baggrund for IKT-offentlig Baggrund for IKT-almen Fælles målsætninger med bekendtgørelserne Hvem er omfattet af

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne 1 IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver IKT- og FM-konsulent, Arkidata Adjungeret seniorforsker

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter Bekendtgørelse nr. 118, af 06.02.2013, om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT-bekendtgørelsen Efteruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen K-Jacobsen A/S 24-10-2014 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse

Læs mere

Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og

Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og Derfor skal kommunerne (og statslige, regionale og almene byg- og driftsherrer) følge de nye IKTbekendtgørelser - ved civilingeniør Morten Steffensen, Bygningsstyrelsen g 1 Bygningsstyrelsen Styrelse under

Læs mere

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011 Vibeke Petersen Chefkonsulent Kilde bips nyt 2, 2011 Agenda for seminaret 9:00 Velkomst 9:10 Den nye bekendtgørelse vedr. IKT som var forventet at træde i kraft den 17. september 2012 Herunder vigtighed,

Læs mere

/bɪm/ BIM: Building Information Modelling. /ˈɛkwɪti/ Equity: Value

/bɪm/ BIM: Building Information Modelling. /ˈɛkwɪti/ Equity: Value BIM: Equity: /bɪm/ /ˈɛkwɪti/ Building Information Modelling Value drift bygbarhed kvalitetssikring vedligehold RÅDGIVNING SERVICES koordinering IKT-krav digitalisering BIM-manual TEKNOLOGI opmåling OpenBIM

Læs mere

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER

5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER 5 TYPISKE FEJL I MÆNGDEOPGØRELSER Data høstet fra +50 byggesager 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer. De indeholder store mængder data, der

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013

Arbejdsgrundlag for BIM implementering: Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 2013 Arbejdsgrundlag for : Bygningskonstruktøruddannelsen i VIA Periode: S 13 BIM er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen. Igennem hele byggeriets livscyklus, fra ide til nedrivning, vil

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& && & & Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& Niels&Jensen& N&BKAR71P& N&Studienummer&178550& & & Speciale&rapport&7.semester&bygningskonstruktør&& & Vejleder&:&Martin&Nielsen& &&&&&& VIA&UNIVERSITY&COLLAGE&

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata?

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata? Data på BIM-objekter Data bliver en stadig vigtigere del af BIM-objekter. I dag har data lige så stor og i flere tilfælde større betydning end 3D-geometrien på BIM-objektet. Hvilke overvejelser bør materialeproducenten

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

I KT I BYGGEPROCESSEN

I KT I BYGGEPROCESSEN IKT I BYGGEPROCESSEN V. HEINE OVERBY MIA ROSENGAARD HANSEN MICHAEL LYNGSØ KRISTENSEN KRISTINA LISBETH NIELSEN 1 PROJEKTKONKURRENCE TIL DRIFT Udfordringer og gevinster ved opførsel af byggeri under statens

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelser

De nye IKT-bekendtgørelser De nye IKT-bekendtgørelser for alment og offentligt byggeri 1 Oplægsholdere Morten Steffensen, fuldmægtig, civilingeniør, Bygningsstyrelsen (Klima-. Energi og Bygningsministeriet) Karsten Gullach, chefkonsulent,

Læs mere

Karen Dilling Helsingør Kommune

Karen Dilling Helsingør Kommune sådan FÅR DU SUCCES MED IKT Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at bruge dem både i udbud

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske Indhold 1 Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2 Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

VDC i udførelsen 25.10.2014

VDC i udførelsen 25.10.2014 VDC i udførelsen 25.10.2014 Frederiks Plads 25.10.2014 Konstruktørdag 1 Agenda - IKT hos NCC - BIM i en konservativ branche - BIM/VDC hos NCC - Samarbejdsformer - Værdi af VDC hos NCC - Opsummering - Spørgsmål

Læs mere

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder »BIM Universe - Håndtering og deling af information Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder as Kort om ALECTIA A/S Vores opfattelse af BIM Vores fokus Vores erfaringer Vores ønsker »Fakta om

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office

Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office Med BIM kan du spå om fremtiden, og forudse problemer på din byggesag En skarp pris og en vunden opgave, er langt fra ensbetydende

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED

KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED KØBENHAVNS EJENDOMME - FORELØBIGE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF IKT-REGLERNE 18. marts 2014 1 Morten Steffensen IKT-koordinator/specialkonsulent, Analyse&Udvikling, Team IKT/data Sikre værdiskabende

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

Klassifikation. Kenneth Højbjerg, BIM Department Manager, COWI Vest 25. FEBRUAR 2015 CCS SEMINAR

Klassifikation. Kenneth Højbjerg, BIM Department Manager, COWI Vest 25. FEBRUAR 2015 CCS SEMINAR Klassifikation Kenneth Højbjerg, BIM Department Manager, COWI Vest 1 25. FEBRUAR 2015 Firma introduktion Grundlagt: 1930 og har mere end 80 års erfaring Kontorer: 10 kontorer i Danmark og ellers fordelt

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies Agenda - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies E. Pihl & Søn A.S. - Stefan Brandt - BIM Manager - sbj@pihl-as.dk 01/14 Pihl Engineering, organisation Pihl Engineering Pihl Engineering

Læs mere

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand

Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen. Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand Aflevering og modtagelse af driftsdata fra modellen Sara Asmussen og Henrik T. Lyck Bygningsstyrelsen Bips konferencen 2016, Nyborg Strand 1 Agenda 1. Introduktion til Bygningsstyrelsen 2. Grundlag for

Læs mere

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter?

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Michael Jepsen Projektdirektør Sweco Danmark T&M Roads Project Management

Læs mere

IFC I PROJEKTKONKURRENCE

IFC I PROJEKTKONKURRENCE NYT HOSPITAL NORDSJÆLLAND IFC I PROJEKTKONKURRENCE Claus Roikjer, Region Hovedstaden Generelt om projektet kvalitetsfondsprojekt 124.000 m² 662 senge og 24 specialer 3,8 mia. tidsplan vinder af konkurrencen

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor

Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Side 1 af 6 Vejledning til IKT-specifikation og bilaget Digital aflevering for den almene sektor Indhold Indhold... 2 Denne vejledning... 2 IKT-specifikation og ydelsesbeskrivelser for den almene sektor

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus

Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Informationsmøde Torsdag 29. august 2013 Industriens Hus Agenda 14.00 På vej mod nye standarder 14.30 Kend det, prøv det, brug det 15.00 Pause 15.15 Sådan kommer du i gang 15.30 Spørgsmål og afrunding

Læs mere

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden:

BIM Snublesten. 1. Møde Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 1. Møde 17.03.2011 Arkitektskolen Aarhus Dagsorden: 15.00 15.20 Velkomst og en kort præsentation af mødedeltagerne 15.20 15.45 Hvordan skal BIM klubben fungere, hvad ønsker vi os af klubben? - Skal der

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

Erfaringer med BIM projektering/ /Dokk1/Aarhus/ Simon Andreas Arnbjerg BIM Manager / Architectural Technologist T +45 87 32 52 44 E saa@shl.

Erfaringer med BIM projektering/ /Dokk1/Aarhus/ Simon Andreas Arnbjerg BIM Manager / Architectural Technologist T +45 87 32 52 44 E saa@shl. Erfaringer med BIM projektering/ /Dokk1/Aarhus/ Simon Andreas Arnbjerg BIM Manager / Architectural Technologist T +45 87 32 52 44 E saa@shl.dk /Udvalgte projekter/ Grundlagt i 1986 Primært offentlige bygninger

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed

Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator. Mængder. I en entreprenørvirksomhed Esben Hvelplund Kjærsgaard, VDC-seniorkonsulent Maria Thygesen, BIM-koordinator Mængder I en entreprenørvirksomhed 2 Agenda Anvendelse af mængder i tilbudsfasen Anvendelse af mængder i projekteringen og

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter

bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter bips konference 2016 BIM i processen Arrangeret af Byggeriets Videnscenter TID OG STED Den 19. september 2016 - Nyborg Strand Tid Plenum Spor 1: 8.30 Registrering kaffe/te & morgenmad 9.00 Velkomst og

Læs mere

Klokkeklare IKT-aftaler og opfølgning - er uden tvivl, en af de mest effektive metoder til at sikre dig mod bunkevis af ekstraregninger og slagsmål!

Klokkeklare IKT-aftaler og opfølgning - er uden tvivl, en af de mest effektive metoder til at sikre dig mod bunkevis af ekstraregninger og slagsmål! 1 Klokkeklare IKT-aftaler og opfølgning - er uden tvivl, en af de mest effektive metoder til at sikre dig mod bunkevis af ekstraregninger og slagsmål! Ekstraregninger er jo ikke noget problem, hvis du

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Grundlæggende: IKT & BIM:

Grundlæggende: IKT & BIM: Grundlæggende: IKT & BIM: Modul 1: 10. oktober 2016-12. oktober 2016-3. sæson 1. Dag: BIM Metoden og paradigmeskiftet / Koordinering og Kommunikation PROGRAM: 10. oktober 2016 Tid: Emne: Underviser: 08.30-09.00

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

5 år med OpenBIM og IFC. Frank Hollinger Virtual Design & Construction

5 år med OpenBIM og IFC. Frank Hollinger Virtual Design & Construction 5 år med OpenBIM og IFC Frank Hollinger Virtual Design & Construction 1 NCC er en af de førende udviklings- og entreprenørvirksomheder Omkostninger: Den højeste produktionseffektivitet Kunder: De mest

Læs mere

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed 2017.01.24 Århus og 2017.02.01 Ballerup Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed V2C er inviteret, fordi vi har specialiseret os i granskning med entreprenørbriller

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004

Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004 Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation Pixi udgave 15. september 2004 1 Bygherrekrav 3D Modeller Kravspecifikation til bygherrekrav vedrørende 3D Modeller er udarbejdet af B3D-konsortiet bestående

Læs mere

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 cuneco buildingsmart Formidling og indarbejdning af cuneco-resultater i buildingsmart International CCS-klassifikation

Læs mere

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I

B I M P R O C E S O G S T R A T E G I B I M P R O C E S O G S T R A T E G I EIGIL NYBO ARKITEMA FREDERIKSGADE 32 8000 ÅRHUS C EIGIL NYBO ARKITEMA B I M PROCES OG STRATEGI BUILDING INFORMATION MODELING DET DIGITALE BYGGERI DIGITALE YDELSER

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N IKT SEMINAR - DFM DATO: 2016.06.15 M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N Property of Optimise A/S CVR: 36491043 +45 21 73 78 78 info@optimise.nu Agenda for seminaret

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Digital Konvergens høringssvar til revideret IKT-bekendtgørelse

Digital Konvergens høringssvar til revideret IKT-bekendtgørelse 22. juni 2012 Side 1 af 11 Digital Konvergens høringssvar til revideret IKT-bekendtgørelse Digital Konvergens hilser velkomment, at alt offentligt byggeri samt almennyttigt byggeri nu omfattes af krav

Læs mere

CCS Formål Mangelregistrering

CCS Formål Mangelregistrering CCS Formål Mangelregistrering Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

11031 Bygnings Informations Modellering (BIM)

11031 Bygnings Informations Modellering (BIM) 11031 Bygnings Informations Modellering (BIM) Flemming Vestergaard, DTU Byg, 2013 Agenda: Baggrunden Det Digitale Byggeri 3D arbejdsmetode konceptet / BIM Resten af kursets indhold Digitaliseringen af

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere