Emil Hølledig Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emil Hølledig 13-05-2013 Aarhus"

Transkript

1 E n t r e p r e n ø r e n s i m p l e m e n t e r i n g o g a n v e n d e l s e a f V i c o S o f t w a r e t i l o p t i m e r i n g a f p l a n l æ g n i n g o g ø k o n o m i s k s t y r i n g Bygningskonstruktørspeciale 7. semester, VIA University College Udarbejdet af: Emil Hølledig Dato:

2 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD SPECIALE TITEL: Entreprenørens implementering og anvendelse af Vico Software til optimering af planlægning og økonomiskstyring VEJLEDER: Jesper Møgeltoft FORFATTER: Emil Hølledig DATO/UNDERSKRIFT: / STUDIENUMMER: OPLAG: 2 SIDETAL (à 2400 anslag): 24.2 GENEREL INFORMATION: All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. BEMÆRK: Dette speciale er udarbejdet som en del af uddannelsen til bygningskonstruktør alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller k onklusion fraskrives! 2

3 Forord Denne rapport udgør den skriftelige del af 7. semester på bygningskonstruktøruddannelsen. Arbejdet er udført i perioden 1. februar 2013 til den 13. maj 2013 ved VIA University College i. Specialet er udarbejdet under vejledning af lektor Jesper Møgeltoft. Specialet er udgør 10 ECTS point og tager udgangspunkt i Entreprenørens implementering og anvendelse af Vico Software til optimering af planlægning og økonomiskstyring Det skriftlige materiale er primært målrettet vejledere og censor. Materialet henvender sig også til andre med grundlæggende byggeteknisk viden samt interesse for udvikling af fremtidens digitaliseringen af byggebranchen. Tak til virksomheden Exigo for at stille en tidsbegrænset licens på Vico Office til rådighed i løbet af projektperioden. Dette har givet uundværligt indblik i funktionaliteten og dets anvendelse. Kildehenvisninger er angivet løbende i teksten med en samlet litteraturliste bagerst i rapporten. Figurer og screenshots er nummereret fortløbende samlet oversigt i figurlisten bagerst i rapporten. Med ønske om inspirerende læsning, Emil Hølledig 3

4 Abstract There have been some interesting developments the last few years relating to 5D BIM (building information modeling). The BIM model is the 3D representation of the project. 4D is the time element of the project. The next step is being able to take all of the objects defined in the model and being able to accurately estimate the cost of the project. The Danish government has just released an upgraded ICT-order as an effort to increase productivity and international competitiveness. This report is looking at why owners is starting to ask for Building Information Modelling (BIM). Some of them do not know what they are asking for and some do. By using the information and not just model in BIM, you can retrieve many answers about the project from the model. That automation is not predisposed to errors. However, it can allow you to respond rapidly to change. You do not have to wait three or four weeks to find out what changes in a given project does to the cost, and how it affects the schedule. There is great potential in being able to confidently tell the owner what the new requests is going to do to the project. This adds meaningful possibilities through 5D model-based process in relation to the production planning and construction phases. Vico Office is a software program developed to 5D model-based process and apply to contractors only. In this report, Vico Office s functions are tested and described. The report conclude that there is a lot of potential and opportunities for the contractor by using Vico Office. Contractors should start to move from 2D paper-based process to an integrated 5D model-based process. Nevertheless, there is also a challenge pose regarding skills, software, and resistance against change. 4

5 Indholdsfortegnelse Forord Abstract 1. Problemformulering Afgrænsning Metode Rapportens struktur Indledning Byggebranchens udfordringer Bygherrens overvejelser BIM til optimering af facilitets management BIM til optimering af bygningen Den nye IKT-aftale Klassificering Vico Office D BIM med Vico Office Vico Constructability Manager Vico Takeoff Manager D BIM med Vico Office Vico LBS Manager (Lokationsbaseret mængder): Vico LBS Manager opsummering: Vico Schedule Planner (Lokationsbaserede planlægning): Vico Schedule Planner opsummering: Vico Production Controller (Produktionskontrol): Vico Production Controller opsummering: Vico 4D Manager D BIM med Vico Office Vico Cost Planner Vico Cost Planner opsummering: Vico Cost Explorer Vico Cost Explorer opsummering: Egne erfaringer med Vico Office Implementering af Vico Office Konklusion Litteraturliste Figurliste

6 1. Problemformulering Hvordan kan entreprenører anvende og implementerer Vico Office til optimering af planlægning og økonomisk styring? 1.1 Afgrænsning Rapporten er skrevet med udgangspunkt i anvendelsen af 4-/5D modellering i planlægnings- og udførelsesfasen i byggeprocessen. Det er dog nødvendigt at give et indblik i bygherre, projekterende og driftsherre interesser, for at give en forståelse for den BIM-proces, som gør det muligt at anvende byggeledelsessoftware. Rapporten omhandler kun byggesager, som opføres i Danmark under gældende lovgivning. Det 4D/5D software, som anvendes i denne rapport, er Vico Office. 1.2 Metode Litteratursøgning anvendes til rapportens teoretiske afsnit: BIM, bygherrens økonomiske overvejelser, IKT-bekendtgørelserne, klassificering og implementering. Begrænset kendskab til Vico Office Schedule Planning fra 2 timers kursus. Derfor anvendes forsøgsmodel samt tilhørende guides fra Vico Office Basic Evolution og Vico Office Traning. Herudover anvendes en 3D-bygningsmodel, udarbejdet i Autodesk Revit. 3D-bygningsmodellen af Light House bygning I. Brugervenlighed og anvendelse testes sideløbende med rapportskrivningen. Anvendt forsøgsmetode: For at få bedst mulig kendskab til softwarepakken Vico Office anvendes en forsøgsmetode, hvor der er blevet anvendt Vico Office Basic Evolution og Vico Office Traning samt 3Dbygningsmodeller fra Light House, bygning I. Vico Office Basic indeholder: 01 BIM-score. 02 Models. 03 Vico Office Projects. 04 Reports. 05 Task Template. 06 Excel import. Vico Office Traning indeholder: Cost Planner Traning, level 1-9 (59 træningsvideoer) Production Controller, level 1-5 (23 træningsvideoer) Schedule Planner Traning, level 1-8 (38 træningsvideoer) 3D-bygningsmodeller: Light House bygning I Ingeniørmodel (Råhus) Light House bygning I Arkitektmodel (Aptering) 1

7 1.3 Rapportens struktur Dette speciale er opdelt i 4 kapitler og bør for bedst mulig forståelse læses fortløbende: 1. Indledning 2. Vico Office 3. Implementering 4. Konklusion og perspektivering Kapitel 1 Indledning: I de indledende afsnit gives en kort introduktion til BIM, branchens udfordringer og bygherrens økonomiske overvejelser. Kapitel 2 Vico Office: I dette kapitel gives der et indblik i Vico Office softwarepakke. Her redegøres for nogle af de muligheder som opstår ved anvendelsen af 4D- og 5D-software. Kapitel 3 Implementering: Her ses på implementeringsstrategier. Kapitel 4 Konklusion 2. Indledning Dette speciale omhandler danske entreprenørers implementering og anvendelse af Vico Software til optimering af planlægning og økonomiskstyring i den forberedende og udførende fase. Vico Office er en software pakke, som er udviklet til udførende med henblik på at bearbejde de projekterendes 3D-bygningsmodeller til henholdsvis 4- og 5D-bygningsmodeller. Denne digitaliseret byggeproces kaldes Bygnings Informations Model (BIM). BIM anvendes igennem hele byggeriets livscyklus, fra koncept til nedrivning, illustreret i figur 1. Figur 1- Hvad er BIM? 2

8 2.1 Byggebranchens udfordringer En nordamerikansk undersøgelse fra 2009 viser, at der er økonomiske fordele forbundet ved at anvende BIM. Resultaterne viste, at bygherren og entreprenøren var de parter, som havde flest fordele ved anvendelsen af BIM. Bygherren og driftsherren var dog de parter, som de bedste økonomiske resultater [CONSTRUCTION. Selvom resultaterne er fra en amerikansk undersøgelse, vurderes det, at samme tendens gør sig gældende i Danmark. BIM-BAM-BOOM er en anerkendt teori, som formoder, at bygherren vil have BIM, fordi det kan øge produktiviteten og kvaliteten af byggesagen. De projekterendes 3D-bygningsmodeller kan visualiseres, anvendes til simulering samt meget mere for at optimere bygherrens produkt. Dette kan resultere i en bedre proces og øget kvalitet i det færdige bygværk. Driftsherren ønsker at anvende BIM, fordi det i det lange løb kan give enorme besparelser i FM-processen (facilitets management) og bygningsdriften. Figur 2- BIM-BAM-BOOM (MacLeamy, 2010) 2.2 Bygherrens overvejelser Det er vigtigt for entreprenøren, at forstå de overvejelser bygherre og driftsherre gør sig i forbindelse med anvendelsen af BIM da det direkte eller indirekte vil berører entreprenøren. I dette afsnit forsøges der at kortlægge, hvorfor bygherre og driftsherre vælger BIM, og hvilke overvejelser de bør gøre sig. Torsdag d. 20 september 2012 deltog jeg i konference BIM Finland afholdt på Arkitektskolen. Fire foredragsholdere fra Finland repræsenterede både bygherrerådgiver, projekterende, entreprenør og underviser/forsker. Tomi Henttinen repræsenterede bygherren. Tomi kender BIM problematikker fra hans daglige funktion som bygherrerådgiver, partner i Gravicon Oy og formand for buildingsmart i Finland. Hans hovedbudskab i foredraget var: Bygherren skal ikke kræve alt i BIM aftalerne, så bliver forvirringen stor, og de får lidt eller intet. Hvis du kræver alt, får du ingenting. Bygherrerne skal være meget præcise i deres kravstillelse, og så sikre sig, at de får netop det, de har bedt om [BIMAARHUS]. 3

9 BIM er ikke et præcist udtryk. Bygherrerådgiveren bør derfor gøre det klart overfor bygherre og driftsherre, at det er vigtigt de definere hvad de vil have. I kapitel 3.3 gennemgås IKT-bekendtgørelserne, som er den danske stats forsøg på at tvinge offentlige bygherrer til at anvende IKT og tage stilling til hvordan. IKT-bekendtgørelsen er et led i den værdibaserede digitalisering, hvor både bygherren og driftsherren vil have BIM. Bygherren, fordi det giver en bedre proces og bedre bygninger til en bedre/rigtig pris, samt øget produktivitet og kvalitet af bygherrens kernefunktioner. Driftsherren, fordi det giver en bedre Facility Management-proces og bedre bygningsdrift, samt øger kvaliteten af driftsherrens kernefunktioner. Her er oplistet 4 beslutningsmuligheder, som forligger bygherre og driftsherre. De introdukseres kort i de to efterfølgende afsnit [pbim]: 1. BIM til optimering af facilitets management 2. BIM til optimering af bygningen 3. BIM til optimering af facilitets management og optimering af bygningen 4. Jeg vil ikke bruge BIM BIM til optimering af facilitets management Mange forskellige FM-programmer er tilgængelige for bygherre og driftsherre. Store driftsherre kan også udvikle deres egne FM-programmer for at opnå størst mulig effekt. Vico Office tilbyder og udvikler også FM integration (6D) - denne del af Vico Office pakken vil undlades i dette speciale. Vælger bygherren at anvende BIM for at optimere FM, bør det defineres hvordan: - Kun rå BIM-modeller som kan anvendes til fremtidig FM brug. - Give de daglige brugere af byggeriet et FM-redskab - Give bygherrens FM-entreprenør / konsulent et FM-redskab - FM leveres som en færdig pakke, herunder hardware og software BIM til optimering af bygningen Det er en fejl, at tvinge projekterende og udførende til at bruge BIM med den forventning, at det automatisk vil resultere i et bedre byggeri. Det er vigtigt at holde for øje, at der kan være omkostninger forbundet med brugen af BIM. Derfor bør bygherre opliste sine ønsker, så de kan gennemgås, for at sikre BIM rent faktisk bidrager til et bedre resultat. Herefter kan man vurdere de sandsynlige omkostninger, som er forbundet med ønskerne. Her er oplistet eksempler på bygherreønsker ved brug af BIM: 4

10 - Bedre forståelse af rum og faciliteter gennem 3D-visualisering - Optimere bygningsegenskaber kollisionskontrol, termisk, sol, dagslys, fodgænger flow, brand, osv. - Bedre projektøkonomi mængder, kollisionskontrol osv. 2.3 Den nye IKT-aftale Fra 1. april 2013 er der nye IKT-krav til den del af byggebranchen, som bygger for staten samt kommunale og regioner. Mange større danske entreprenørfirmaer naturligvis blive påvirket af de mange krav. Overordnet set betyder dette, at virksomheder landet over vil møde krav om 3Dprojektering, digitalt tilbud og digital aflevering. Den nu seks år gamle IKT-bekendtgørelse er blevet revideret og foreligger nu i to versioner, henholdsvis IKT-almen og IKT-offentlig. Det betyder, at der nu er to selvstændige IKT-bekendtgørelser. De to bekendtgørelser er tildeles enslydende ( 3-11). Myndighederne forventer, at ca. 250 byggeprojekter hvert år bliver omfattet af de mange krav [BIPS NYT 1, 2013]. IKT bekendtgørelserne er udviklet for at modvirke den lave/faldende produktivitet i byggebranchen. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har siden 2007 ønsket at gøre som Byggestyrelsen, og lave en lignende IKT bekendtgørelse gældende for det almene byggeri. Dette gøres ligeledes for at fremme produktiviteten og kvaliteten i byggebranchen samt en optimering af den efterfølgende drift og vedligehold. De seneste seks år dækkede IKT bekendtgørelsen kun større statslige byggesager. De nye krav kommer til at gælde ved statslige byggeprojekter med en anslået entreprisesum på over 5 millioner DKK, ekskl. moms, og ved kommunale samt regionale projekter med anslået entreprisesum på over 5 millioner DKK, ekskl. moms. På baggrund af Folketingets vedtagelse af Lov om offentlig byggevirksomhed har embedsmænd i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Byggestyrelsen formuleret bekendtgørelsernes specifikke krav. De byggeprojekter, som påvirkes af de nye IKT bekendtgørelser, gælder følgende: - IKT-koordinering. - Klassifikation af digitale byggeprojekter (efter valgfrit system). - Filudveksling og arkivering på projektweb. - Objektbaseret bygningsmodellering i konkurrence og under projektering og udførelse. - Digitalt udbud og tilbud. - Digital aflevering af projektdokumentationen. - Digital mangelinformation. 5

11 Den fælles målsætning med bekendtgørelserne er: - Indhøste potentielle produktivitets- og besparelsespotentialer gennem harmoniseret kravstillelse. - Så vidt muligt sikre kontinuitet mellem tidligere og nye IKT-bekendtgørelser. - Sammenhæng mellem digitalisering af projektering, udførelse og drift. - Skubbe nænsomt på (hæve overliggeren), mens gruppen af omfattede aktører udvides (alt offentligt byggeri). - Behovs- og funktionsdrevet. - Procesorienteret. - Fokus på mål og krav ikke på løsninger. Tidligere IKT-bekendtgørelse Ny IKT-bekendtgørelse Hovedtekst + bilag > Én samlet tekst 1 og 2 Anvendelses område (hvem og hvilke projekttyper er omfattet + beløbsgrænser) > 1 Anvendelsesområde (+ kommuner og regioner) 3 Undtagelsesbestemmelse (økonomisk ufordelagtigt) > 2 Undtagelsesbestemmelse (kun renoverings- og vedligeholdelsesprojekter) NYT! 3 IKT-koordinering 4 Dokumentation > Ingen dokumentationskrav 5 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser > 12 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Bilag > Krav nr. 1 Dansk Bygge Klassifikation > 4 Håndtering af digitale byggeobjekter (ingen specifik klassifikation) Krav nr. 2 Projektweb > 5 Digital kommunikation og projektweb mv. Krav nr. 3 Digitale bygningsmodeller > 6 og 7 Anvendelse af objektbaserede, digitale bygningsmodeller i projektkonkurrencer og under projektering og udførelse (minus idékonkurrencer) Krav nr. 4 Digitalt udbud > 8 Digitalt udbud og tilbud + 9 (digitalt) udbud med mængder Krav nr. 5 Digital aflevering > 10 Digital leverance ved byggeriets aflevering 11 Digital mangelinformation (del af gældende krav nr. 5, pkt. 5 vedr. digital aflevering) 12 ikrafttræden og overgangsbestemmelser Ovenstående punkter og skema er udarbejde [Hauch, 2013] 6

12 Kort gennemgang med kommentarer af de paragraffer, som har størst betydning for de danske entreprenør afhænger naturligvis af entrepriseformer: 1: IKT-offentlig og IKT-almen oplyser entreprenøren hvilke satser, som afgører om IKTbekendtgørelsen skal anvendes. 2: Oplyser entreprenøren hvilke undtagelsesbestemmelser, som gør bygherren kan fravige IKT-bekendtgørelsens krav. 3: IKT-koordinering er et nyt punkt i IKT-bekendtgørelsen. Det er et krav til bygherren om at sikre, at der gennem hele byggesagen sker en koordinering af den samlede IKT-anvendelse. Én specifik part har ansvar for koordinering af det digitale samarbejde mellem alle byggeprojektets parter. Det antages, at koordineringspligten normalt vil ligge hos de projekterende, og her bør entreprenøren aktivt og specifikt kommunikere, hvad der ønskes indarbejdet i 3D-modellen. 4: Håndtering af de digitale byggeobjekter. Hvordan de skal struktureres, klassificeres, navngives, kodes og identificeres ensartet kan blandt andet ske ved hjælp af DBK eller det nye CCS. Dette er et vigtigt punkt, da driftsherrens efterfølgende forvaltning af drift og vedligehold kan optimeres og skabe store besparelser på længere sigt [Chuck Eastman, 2008 s. 153]. Her bør entreprenøren meget klart melde ud, hvor og hvordan byggeobjekter kodes optimalt set fra entreprenørens synsvinkel med henblik på planlægning og udførelse. 5: Bygherren skal stille krav til digital kommunikation. Det betyder at det skal fragå af en plan, hvilke parter der skal gøre hvilke informationer tilgængelige, og på hvilke tidspunkter. Her vil de projekterende normalvist varetage den største rolle. Her kan eksempelvis bruges Byggeweb.dk [BYGGEWEB] eller Basecamp.com [BASECAMP]. 6: I projektkonkurrencer skal anvendelse af digitale bygningsmodeller finde sted - nærmere beskrevet i bekendtgørelse. Entreprenøren bør, hvis muligt, tilkendegive sine ønsker til bygningsmodellen allerede i konkurrenceprojektet. 7: Krav til anvendelse af digitale bygningsmodeller under projektering og udførelse. Her er det ligeledes vigtigt, at entreprenøren tidligst muligt, tilkendegiver sine ønsker til bygningsmodellen overfor bygherre og de projekterende. På den måde kan entreprenøren opnå store tidsmæssige besparelser. 8: Digitalt udbud og tilbud skal udarbejdes i relevant omfang. Således, at tilbuddet strukturers efter den struktur, der i øvrigt anvendes i byggesagen. 9: Udbud med mængder er indarbejdet i udbudsmaterialets tilbudslister, med relevante, digitale objektbaserede bygningsmodeller, hvoraf mængder kan udtrækkes. Den digitale 3Dbygningsmodel skal også stilles til rådighed for tilbudsgiver i IFC-format. Det skal fremgå på hvilket grundlag, mængderne er beregnet. Anvender tilbudsgiveren/entreprenøren Vico Office, som kan aflæse IFC-format, vil mængder relativt hurtigt kunne kontrolleres, samt mulighed for et hurtigere overblik over byggesagen. Udbudstidsplaners validitet vil ligeledes kunne vurderes ved hjælp af Vico Office 4D integrering. Det vil derfor være en konkurrencefordel, at kunne håndtere 3D-bygningsmodeller med mulighed for videre bearbejdning til 5D-bygningsmodel i den ønskede detaljeringsgrad. 7

13 10: Digital leverance ved byggeriets aflevering er et meget vigtigt punkt for driftsherren, da det kan være forbundet med meget store fremtidige besparelser [Chuck Eastman, 2008 s. 153]. Offentlige og almene bygherre / driftsherre har ofte en meget stor ejendomsportefølje som kan være svært at få ordenligt overblik over. Efterslæb og brandslukning af vedligehold og renoveringsprojekter, kan i vid udstrækning forbedres med digital forvaltning. 11: Skal sikre, at registrerede mangler i henhold til projektets fastlagte struktur noteres i digitale mangellister, jf. 4. Byggeskadefonden/Landsbyggefonden har udarbejdet et mangelregistreringssystem, som kan bruges til inspiration eller Bips publikationerne U104 Digitale mangellister ved udveksling og C207 Digitale mangellister 2005 xsd.fil [BIPS]. 12: Angiver ikrafttrædelsen og overgangsbestemmelserne - 1. april for de to nye bekendtgørelser. 1-2 i de to reviderede IKT bekendtgørelser, som beskæftiger sig med anvendelsesområderne, er forskellige og kan give anledning til fortolkninger. Der foreligger i skrivende stund endnu ingen vejledninger til de to bekendtgørelser, men når disse er udarbejdet og offentliggjort, vil man sikkert her kunne finde afklaring. KEjd (Københavns Ejendomme) har en af Danmarks største ejendomsporteføljer og administrerer cirka 2,2 millioner kvadratmeter. For fremtidige udbud på over 20 millioner DKK, har KEjd allerede udarbejdet deres femte version af en IKT ydelsesbeskrivelse, som er tilpasset den nye IKT bekendtgørelse [KEjd]. Dette er et eksempel på en bygherre, som er på forkant og signalere seriøsitet samt ønske om fremtidig anvendelse af de nye IKT bekendtgørelser. 2.4 Klassificering Det er mere effektivt og produktivt at anvende Vico Office, hvis byggeobjekterne i 3Dmodellerne er sat i system. Cuneco er et statsstøttet projekt, som i løbet af 2014 afsluttes og herefter vil indgå som en del af BIPS. Cuneco s funktion består i at udvikle et fælles grundlag for digitaliseret samarbejde i byggeri, anlæg og drift. Et af deres projekter hedder CCS, og er et klassifikationssystem. Målet er at gøre udveksling af informationer bedre og smartere. Samarbetskomitén för Byggnadsfrågor (SfB) og afløseren Dansk Bygge Klassifikation (DBK) er kendte og anvendte klassificeringssystemer i Danmark. Klassifikations systermerne angiver byggeobjekter og deres egenskaber, dette anvendes for at skabe struktur og overblik over byggeobjekterne. Problemerne med SfB og DBK har blandt andet været at de ikke egner sigt særlig godt til at modtage nye egenskaber gennem projektering- og udførelsesfasen, dvs. at der hele tiden skal revideres i alle dokumenterne, når der tilknyttes eller ændres i egenskaberne. Med CCS har Cuneco forsøgt at lave et klassificeringssystem, som er rock-steady. CCS egner sig bedre til at blive anvendt fra ide til drift, blandt andet fordi det via IFC kan væves ind i de programmer, som branchen i forvejen bruger. De tilhørende informationsniveauer er et værktøj, som bygherre, projekterende og udførende kan bruge til klart at specificere, hvilke leverancer der skal afleveres i slutningen af en fase, og hvad man kan forvente at modtage. 8

14 Et fælles grundlag er nødvendigt, hvis forskellige parter skal arbejde sammen. Der kan opstå situationer, hvor der bruges forskellige ord om de samme ting. Andre gange kan softwaresystemerne ikke arbejde sammen, fordi det er umuligt at finde rundt i så meget data, uden det er struktureret. CCS tilbyder et fælles grundlag som kan bruges til at kommunikere enstydigt gennem byggeprocessen. CCS kan bruges fra ide til drift. Cuneco forventer, at CCS skal være den gældende klassificeringsstandard i Danmark, om to-tre år. Et eksempel på anvendelsen af CCS kan være, når en bygherre og hans rådgiver-team skal bygge en ny skole. Inden de går i gang, bruger de CCS s informationsniveauer til at aftale, hvem der skal levere hvilke informationer og hvornår de skal leveres. Arkitekten går i gang med at modulere skolen, og undervejs får bygværket, de enkelte rum og bygningsdele, hver især en klassifikation og et unikt id ved hjælp af CCS. Begge dele kan generes automatisk via et plug- in i softwaren, bl.a. Revit. Indsætter arkitekten eksempelvis et vindue i facaden, vil det fremgå af dets id, at det er et vindue, og hvor det er placeret i facaden. I takt med at projekteringen skrider frem, tilføjer arkitekten informationer om vinduets egenskaber, som også struktureres ved hjælp af CCS. Det kan være farve, materiale, u-værdi, lyddæmpende effekt og brandklasse. Når ingeniøren skal lave energiberegninger, kan han bruge de informationer som arkitekten allerede har tilføjet vinduet, også selvom hun bruger et andet program end arkitekten, fordi de begge bruger de samme begreber og informationer. Det samme kan rådgiveren, som laver lysberegninger, og rådgiveren, der skal lave lydberegninger. Senere i forløbet bruger rådgiveren stadig de samme informationer, de færdiggører udbudsmaterialet og overfører mængder til tilbudslisterne. Figur 3 - Eksempel på CCS id med egenskaber, #QQA2 / -B01.QQA! Når entreprenøren modtager materialet, kan blandt andet Vico Office genkende informationerne om vinduet, og han regner priserne ud, og overføre dem til tilbudslisten. Skal han senere montere vinduet, kan han bruge id et og de egenskaber, rådgiverne i sin tid gav dem, så han ved hvor det skal placeres, og let kan finde den rigtige montagevejledning. Til sidst afleverer 9

15 entreprenøren og rådgivere skolen, og bygherren får de data, han har brug for til driften. Det betyder, at når vinduet skal vedligeholdes, eller ruden bliver smadret, kan han bruge de informationer, som stammer helt tilbage fra dengang der dårligt var gravet ud til skolens fundament [CCS]. 3 Vico Office I rapportens indledende afsnit er der set på nogle af de aspekter, der angiver stigende efterspørgsel af BIM, særligt set byg- og driftsherres betragtninger. Det er nu tid til at se på et reguleret entreprenørværktøj, som kun bruges i tilbud-, planlægnings- og udførelsesfasen. Vico Office er udviklet til at spise de projekterendes 3D-bygningsmodel og alle de informationer, som indeholdes. Herefter viderebearbejdes modellen til en 4D-model (tid), som planlægningen kan styres efter og 5D-model (økonomi), som bruges til at styre økonomien. De efterfølgende afsnit giver en overordnet redegørelse af Vico Offices programpakke. Kapitlet opdeles i tre afsnit, efter 3D, 4D og 5D: - Vico Constructability Manager (3D) - Vico Takeoff Manager (3D) - Vico LBS Manager (4D) - Vico Schedule Manager (4D) - Vico Production Controller (4D) - Vico 4D Manager (4D) - Vico Cost Planner (5D) - Vico Cost Explorer (5D) 10

16 3.1 3D BIM med Vico Office Med Vico Office er det muligt at publishere modeller direkte fra ArchiCAD, Revit og Tekla. Det betyder at Vico Office integrere en plug-in funktion i de tre ovenstående programmer, som gør det lettere at flytte modellerne til Vico Office. Figur 4 Screenshot: Arkitektmodel fra Revit til Vico Office Herudover kan data kan importeres fra CAD-Duct, SketchUp, 3D DWG-filer og IFC-filer som er, det eneste internationale anerkendte neutrale udvekslingsformat for objektbaserede modeldata. Det er vigtigt, at Vico Office understøtter de vigtigste BIM-værktøjer, så det kan anvendes til alle projekter, selvom de bliver projekteret i forskellige værktøjer Vico Constructability Manager Vico Constructability Manager giver et indblik i projektets bygbarhed, hvilket gøres ved at kollisionsteste bygningsmodellen. De projekterende udarbejder henholdsvis arkitekt-, ingeniørog installationsmodeller i deres fortrukne modelleringsprogrammer. Herefter publisheres de til Vico Office, hvor det er muligt at administrere og aktivere modellerne. Indstillingerne for 11

17 kollisionstesten defineres ved at angive hvilke element-typer og lag, som skal sammenlignes med hinanden. Figur 5 - Kollisionskontrol Det er herefter muligt at køre en automatisk kollisionskontrol. Eventuelle kollisioner gennemgås, revisionsskyer og bemærkninger kan tilføjes, hvorefter en constructability rapport kan sendes retur til de projekterende, som kan rette projektet til Vico Takeoff Manager Mængder og steder er vigtige omdrejningspunktet i Vico Office. Et korrekt mængdeudtræk er grundlæggende for opnå en præcis tidsplan samt præcise økonomiske beregninger. Vico Takeoff Manager analyserer med geometriske algoritmer som er tilpasset entreprenørbehov bygningsmodellens geometri, eksempelvis volumen, højde, bredde, længde og kvadratmeter. De modelgeometriske algoritmer kan også bestemme siderne af mængderne og bruge disse grænser til at beregne mængder, såsom netto overfladeareal eller right side surface til beregning af eksempelvis forskallingsmængde. Denne type analyse er meget mere intuitiv end blot at tælle vinduer og dør, gulve, lofter og vægge. Entreprenøren kan derfor få et langt mere detaljeret mængdeudtag. Der genereres automatisk et skema, som indeholder mængdeudtræk fra bygningsmodellerne. 12

18 Figur 6 - Takeoff Manager (Mængdeudtag) Med Vico Takeoff Manager får man udover et skema også et visuelt overblik. Til venstre på figur 6 ses et skema over mængderne, hvor alle indvendige 200 mm betonelementer er markeret. I højre side ses to 3D visninger, øverst er alle indvendige elementer isoleret og nederst er de highlightet. Light House 3D-modellen var ikke kodet fra start, men jeg har i denne test, kodet de byggeobjekter som tilhører tilbudslistens Pladsstøbt beton og Betonelementer. Det visuelle overblik kan bruges til at kommunikere med teammedlemmer på en mere effektiv måde. Mængder kan visuelt tjekkes, og øger sikkerheden og tilliden for at intet udelades i mængdeoptællingen. Ønsker man kun at fokusere på eksempelvis 150 mm betonvægge, er der mulighed for at filtrere. Det vil øge overblikket/strukturen af bygningsdelene, hvis der er anvendt en konsekvent CCS klassificering, som er bundet op på IFC format og derfor overføres automatisk D BIM med Vico Office I dette kapitel ses på den del af programpakken som udgør en 4D løsning tiden. Det er en kombination af: - Lokationsbaseret mængder (Vico LBS Manager) - Lokationsbaseret planlægning (Vico Schedule Planner) - On-site produktionskontrol (Vico Production Controller) - Visuel kommunikation (Vico 4D Manager) 13

19 3.2.1 Vico LBS Manager (Lokationsbaseret mængder): Vico Office LBS Manager (Location Breakdown Structure) er et værktøj som bruges til at opdele den aktuelle byggesag i overskuelige og fordelagtige geografiske områder. Formålet er at give en fagentreprise eller et sjak en bestemt placering i byggeriet, hvor de kan gå uforstyrret. Derved opnås en højere produktivitet samt et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø. Vico Office gør det muligt at definere nye lokationsindstillinger eller viderebearbejde bygningsmodellens oprindelige lokationsindstillinger. Figur 7 viser hvordan jeg har opdelt 3D-bygningsmodellen i etager og fundament, i alt 10 niveauer. Disse 10 niveauer kan yderligere opdeles i lokationer for at optimere byggelogistikken. Figur 7 - LBS Manager Lokationsbaserede mængder giver overblik/indsigt og anvendes til at stramme tidsplaner uden at øge risikoen. Med Vico Office LBS Manager kan man altså definere gulve, zoner og optimere lokaliseringssystemer. LBS er udgangspunktet for de lokationsbaseret omkostninger og den lokationsbaseret tidsplan. Omkostning- og planlægningsmodulerne i Vico Office anvender mængder pr placering til at beregne løn, materialer og udstyr. Derefter bestemmes antallet af arbejdstimer pr placering. LBS Manager gør det muligt at ændre placeringer (gulve og zoner) i Vico Office uden at skulle gå tilbage til det oprindelige 3D-bygningsmodel. Mængder genberegnes og opdateres i slutningen af projekteringsfasen, og gør det muligt at analysere og optimere zoneinddeling af et projekt for at få den bedste tidsplan for projektet. Da lokationer, mængder og økonomi er forbundet, kan der udvikles et langt mere detaljeret likviditetsbudget. 14

20 De to vigtigste komponenter er mængder og lokationer. Disse mængder (quantity) og lokationer (location) anvendes til økonomi og tidsplan med følgende formel: Figur 8 Sammenhæng mellem pris og tid For at få orden i sine lokationsbaserede mængder, kan man starte med eksempelvis at opdele byggeriet i etager. Derefter kan 3D-bygningsmodellen opdeles etagerne i lejligheder osv. Målet er, at alle aktiviteter kan planlægges i deres optimale placering, for at opnå den bedst mulig sekvens og kontinuerlige strøm. Denne kontinuerlige strøm betyder, at et sjak ikke stopper og starter, men at de kan arbejde i et klart område, indtil de er færdige og derefter mobilisere den næste placering. Gentagelses effekten kan indarbejdes i lokationsbaserede mængder. Ved at opdele projektet i lokationer, kan der skabes en optimal sekvenseringslogik, som med Vico Office Schedule Planner senere kan anvendes til tidsplanlægning. Denne modelbaserede planlægningsløsning udnytter flowline teori, som kan gøre stor forskel. Disse muligheder kan derefter analyseres både med henblik på omkostninger og tid. Vico Office LBS Manager kan opdateres med nye versioner af BIM-modellen Vico LBS Manager opsummering: - Definer lokationsstruktureren for BIM-modeller - Definer alternative lokationsstrukturer som krævet for specifikke arbejdessekvenser - Beregn mængder pr lokation - Hold vedvarende lokationer, uanset hvor mange gange design er opdateret Vico Schedule Planner (Lokationsbaserede planlægning): Vico Schedule Planner er et planlægningsværktøj med mulighed for aktiv forbindelse til økonomien. Til planlægningen kan anvendes BIM-modellens mængdeudtag fra Vico Takeoff Manager, og som sidenhen kan være opdelt efter lokation med Vico LBS Manager. Disse faktorer gør det muligt at oprette en lokationsbaserede tidsplan, som herefter kan optimeres til det enkelte byggeprojekt med ressourcestyring. Traditionelt anvendes der i Danmark en kombination af stavdiagram (Gantt-kort) og CPM (Critical Path Method) planlægning i den danske byggebranche. CPM også kaldet 15

Modeller på kollisionskurs

Modeller på kollisionskurs Modeller på kollisionskurs Kollisionskontrol af BIM modeller Forfatter: Thomas Lykkebo Vejleder: Sigurður Ólafsson Afleveret: 26.11.2012 7. semester speciale - Bygningskonstruktøruddannelsen - VIA University

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

DET DIGITALE BYGGERI

DET DIGITALE BYGGERI VIA University College, Aarhus DET DIGITALE BYGGERI HVORDAN SER FREMTIDEN UD? Toke Grud Titelblad SPECIALE TITEL: DET DIGITALE BYGGERI VEJLEDER: JENS OTTO GRABAU (JOG) FORFATTER: TOKE GRUD DATO / UNDERSKRIFT:

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller i Københavns Ejendomme Kandidat speciale CST BI4 Aalborg Universitet Titelblad Titel Uddannelsesinstitution Uddannelse Opgave Forfatter

Læs mere

1 : 13. bips nyt. læs om:

1 : 13. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 : 13 læs om: 4 nye offentlige krav d. 1. april 20 generalforsamling 2013 36 produktionsplanlægning på superhospital 40 bygningsmodeller

Læs mere

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd?

Vidensdeling og BIM. Går de hånd i hånd? Går de hånd i hånd? University College Nordjylland Kenneth Højbjerg Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester februar marts 2012 Vejleder: Henriette Knak 1 Titelblad: Rapportens titel: Går de hånd i hånd?

Læs mere

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College

BIM. kontekst digitalt udbud. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College BIM kontekst digitalt udbud 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College Forfatter: Brian Hermansen Vejleder: Viggó Magnússon Titelblad Bygningskonstruktøruddannelsen VIAUC

Læs mere

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen Digitale værktøjer i det udførende byggeri Af Michael Mortensen Et 7. semester speciale på Bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College, Campus Horsens. Vejleder: Jacob Strunge 24/10/2014

Læs mere

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand.

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. Program 8.30-9.30 Registrering og morgenkaffe 9.30-9.40 Velkomst v. Gunnar Friborg, bips sal A+B 9.40-10.15

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier BIM og Lean bips

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

Efter afholdelsen af konferencen BIM UK d. 3. oktober har planlægningsgruppen

Efter afholdelsen af konferencen BIM UK d. 3. oktober har planlægningsgruppen Efter afholdelsen af konferencen BIM UK d. 3. oktober har planlægningsgruppen / bestyrelsen i BIM Aarhus fundet det interessant at konkludere på konferencen med den begrundelse, at konferencen endte med

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Emil Bisgaard Mortensen Studenterpublikation 13 januar 2012 1 Titelblad Titel: Opgave: Kandidatspeciale Forfatter: Emil Bisgaard Mortensen Uddannelse: Cand.Scient.Techn

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN Forår 2013 Opgave: 7. Semester special Uddannelse: Bygningskonstruktør Skolens navn: VIA University College, Aarhus Vejleder: Jens Otto Grabau Forfatter: Finn Graversen

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586 Udbud som proces Afgangsprojekt Af: Anders Kudsk s974493 Martin Rasmussen s991586 BYG DTU - februar 2005 1 Forord Nærværende rapport er udarbejdet som et afgangsprojekt på civilingeniørstudiet ved BYG

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform

Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Digital kvalitetssikring i bygge- og anlægssektoren Digital kvalitetssikring kontra papirform Forfatter: Klaus Klok Kallesøe Semester: 7. Semester Vejleder: Torben Vind VIA University College, Campus Holstebro

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

Supporting inter-organizational collaboration with Building Information

Supporting inter-organizational collaboration with Building Information Abstract Supporting inter-organizational collaboration with Building Information Modelling Recently the AEC industry(architectural, Engineering and Construction) has begun a transition towards further

Læs mere