Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag"

Transkript

1 Referatet nedenfor omfatter alle Svanemøllegruppens kommentarer til første udgave af referat fra mødet den 17. august 2006 efterfølgende påført forvaltningens bemærkninger: Læsevejledning. Journalnr. /Didelm Forvaltningen har forsøgt at skrive et referat der bedst muligt holder sig til det der blev talt om på mødet. Efterfølgende har vi modtaget en lang række bemærkninger fra Svanemøllegruppen til referatet. Forvaltningen har ikke fundet alle bemærkninger lige retvisende for det, som reelt blev sagt og diskuteret på mødet. Forvaltningen har derfor indarbejdet relevante bemærkninger og udeladt andre. For at sikre åbenhed herom har forvaltningen udarbejdet et dokument, som indeholder 1) den oprindelige referattekst (med sort) 2) SMG's bemærkninger (med rødt) 3) Vores begrundelser for ikke at indarbejde alle SMG's bemærkninger (med rødt i kursiv) Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag 17. august 2006 kl , Njalsgade 15, 4. sal, lok. 401 Deltagere: Svanemøllegruppen: Peter Wimmelmann Larsen, Søren Christiansen, Leif Lind, Fleming Kjer, COWI: Casper Paludan-Müller, Vej & Park: Anne Kongsfelt, Brian Hansen, Didde Elmegård Referat Mødet var en gennemgang af og udveksling af synspunkter om Cowis screening af Svanemøllegruppens forslag og Svanemøllegruppens (SMG s) bemærkninger til denne screening. Anne Kongsfelt redegjorde for, at Vej & Park og Cowi har gennemlæst SMG s bemærkninger, som overordnet kan inddeles i fire områder: 1) Kapacitet og fremtidssikring 2) Samfundsøkonomi, miljø og risici 3) Anlægsoverslag og 4) Teknisk afklaring Vejdirektoratets og Cowi s undersøgelser af Vejforslag 1 og 2 i 2004, som er baggrund for notat fra august 2005, var baseret på daværende prognoser for den fremtidige trafikudvikling. I prognoserne var der bl. a. antaget en udbygning med m2 i "Århusgadeområdet" i Nordhavnen. Der har efterfølgende været overvejelser om en betydeligt større byudvikling.!!" #!!$" %& &'&(( )))(*((

2 SMG tilkendegav, at ved notat af af Ole Bach Vej & Park og som forelagt TMU den og taget til efterretning, kan følgende tilkendegivelser fremhæves: Revurdering af trafiktal revurdering af størrelse på tunnel, revurdering af byudvikling på Nordhavnsområdet med op til 2. mio. etagemeter m.m.; i Notat om en ny overordnet vejforbindelse mellem Nordhavn og Lyngbyvej, august 2005 anføres byudvikling på 1,4 mio. etagemeter. Desuden tilkendegives at en flytning af Vejforslag nr. 1 tunnelstart til tæt på Svanemølleværket koster ca. 500 mio. kr. mere. SMG s kommentar er ikke medtaget i mødereferatet. Det blev netop nævnt på mødet, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at drøfte kapacitet og fremtidssikring, før udviklingsmulighederne, behovet for kapacitet er undersøgt og der er fortaget nogle trafikmodelberegninger mv. jvnf. nedenstående afsnit. Side 2 af 11 Undersøgelse vedr. udviklingsmulighederne i Nordhavnen og det fremtidige kapacitetsbehov forventes igangsat i efteråret 2006, samtidig vil forvaltningen indstille til de politiske udvalg, at der skal foretages undersøgelser af miljø, samfundsøkonomi og kapacitetsbehov., samt at der indtil medio 2007 arbejdes videre med vejforslag 1, 2 og SMG s forslag. Da spørgsmålene om kapacitet og samfundsøkonomi altså afventer yderligere undersøgelser, var der blandt mødedeltagerne enighed 1*) om, at mødet skulle koncentrere sig om spørgsmål vedr. anlægsoverslag og tekniske forhold. Vej & Park vil desuden aflevere Cowis screeningsrapport til politikerne, sådan som man er blevet bedt om. 1*) Der er ikke enighed herom. SMG s idé og skitseprojekt bygger på den grundlæggende ide om forbedring af miljøet samt at få en neutralløsning på den nuværende mængde af køretøjer og i særdeleshed på den kommende mængde køretøjer ved en udbygning af Nordhavn. Idet det ikke er uvæsentligt om 26 mennesker får en for tidlig død ved Vejforslag nr. 1 og 2, grundet støj og udstødsforurening. SMG har den opfattelse, at TMU vedtog en screening af SMG`s forslag på samme måde som vejforslag nr. 1 og 2 har fået, for at kunne sammenligne. Da hovedelementet i SMG s forslag er miljø og samfundsøkonomi, er det et ufravigeligt krav, at disse elementer tages med i screeningen. SMG s kommentar er ikke medtaget. Det var helt klart V&P s opfattelse at SMG gav udtryk for almindelig tilfredshed over beslutningen om at forslå til politikerne at arbejde videre med alle 3 forslag, indtil forholdene omkring kapacitet, fremtidssikring, miljø og samfundsøkonomi er blevet undersøgt. Gennemgang af Svanemøllegruppens bemærkninger til Cowis rapport:

3 Vejforslag 1 Side 3 af 11 SMG mente med henvisning til rapporten om Sund & Bælt's forslag til en havnetunnel, at vejforslag 1 kombineret med en langsgående havnetunnel bliver 4 mia. dyrere end SMG s forslag. Casper Paludan-Müller (CPM) svarede, at prisen afhænger af, i hvilken grad man vil betjene Nordhavnsområdet. I Sund & Bælts undersøgelse er antaget en optimal central trafikbetjening af det fremtidige byudviklingsområde, hvilket indebærer en forholdsvis lang havnetunnel. Hvis der i stedet vælges en sydligere og mere perifær betjening, (tilslutning tæt på krydset Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade), kan vejforslag 1 kombineres med en kortere og langt billigere havnetunnel. Hvordan den optimale tilslutning ser ud, skal de kommende undersøgelser afklare. SMG tilkendegav med henvisning i COWI rapport ; 12.maj 2005 Havnetunnel fra Nordhavn til Sjællandsbroen (godkendt af CPM): side nr. 5 Det forudsættes, at strækningen mellem Lyngbyvej og Nordhavn ved Strandvænget allerede er udført ved projektstart. Den forudsættes udformet af den planlagte trafikforbindelse mellem Lyngbyvej og Nordhavn med tunnel under Strandvænget og banelegemet nord for Svanemølle Station. Figur 3.2 side 8 viser en visualisering af Vej forslag nr. 1 Side nr.27 Havnetunnelen bliver en fortsættelse af en ny forbindelse fra Lyngbyvej baseret på det i afsnit figur 3.2 side 8 ( Vejforslag 1 ) Derfor fastholder SMG, at jf. forslag om en Langsgående Havnetunnel af 13 oktober 2005 (forslaget forelagt BTU 12 oktober 2005), at på basis af dette, er der en merpris på ca. 4 mia. kr. til en længere nedgravet tunnel, som skal tillægges Vejforslag nr. 1. SMG s kommentar er ikke medtaget, fordi det allerede fremgår af mødereferatet i ovennævnte afsnit. SMG mente, at Cowis indvendinger mod, at SMG s forslag indeholder for stejle hældninger, er forkerte. Ifølge SMG kan man ifølge EU s vejregler have en vejhældning på ramper på 5-8 grader, på for eksempel til/fra kørselsramper. Fremgår allerede af referatet. Cowi undersøger dette og vender tilbage med svar. Cowi var i øvrigt enige med SMG i, at SMG s forslag kan realiseres ud fra en teknisk synsvinkel. Cowi så dog et problem i, at SMG s forslag har en væsentligt højere anlægspris end de øvrige vejforslag. Underføringen af tilslutningen i tunnel under Lyngbyvej vil for eksempel være dyrere end en "fly over", idet tunneller koster væsentligt mere at bygge end broer.

4 SMG gjorde opmærksom på, at nogle tal i Tetraplans rapport er forkerte. Medtaget kun udbygning til etagemeter dermed indgår ikke en byudvikling for Nordhavn frem til 2045 med op til 2 mio. etagemeter. Medtaget i referatet. Side 4 af 11 SMG mente, at det vil koste 300 mio. kr. at lægge vejen under Svanemøllekasernens grund. CPM svarede, at Cowi har afsat 148 mio. kr., hvis der bliver rejst fredningssag, og hvis sagen resulterer i, at kasernen bliver fredet. SMG vil efterfølgende sende dokumentation for, at Cowi i en anden rapport har oplyst et højere tal for udgifter til Svanemøllen kaserne. SMG`s svar: COWI rapport A-DOK august 2004 (udarbejdet af CPM) side 12, 5 afsnit: Såfremt der både kan foretages nedrivning af kasernebygninger og en midlertidig lukning af Strandvænget, vil en forkortelse af længden af såvel østlige samt vestlige del af tunnelen og samtidig optimering af længdeprofilen kunne reducere middelprisen fra 1,207 mia. kr. til 1,001 mia. kr. Med den længere tunnelstrækning på kaserneområdet i tilfælde fredning, vil prisen være meget følsom over for den nødvendige længde af sekantpægle væggene. Side 13 tabel 4.2 kan prisen stige med 278 mio. kr. Som det fremgår kan prisen stige med 278 mio. kr. omregnet med dvs. tillæg med mere, er det ca. 300 mio. kr. der bør tillægges Vejforslag nr. 1. Bemærkningen og Cowi s kommentar hertil er medtaget i Efterskrift til mødereferatet. SMG mente, at gasledningen i Strandvænget vil lægge store forhindringer for vejforslagets gennemførelse. SMG har talt med en ingeniør fra DTU, som har sagt, at en flytning af gasledningen vil koste mellem 500 mio. kr. og 1 mia. kr. SMG mente, at Cowi har overset en række særlige forhold ved denne gasledning, og at man derfor undervurderer både risiko og udgifter ved at lægge en ny vej her. SMG vil efterfølgende henvise til et tekstudsnit, hvor Cowi har skrevet, at man ikke har inkluderet udgifterne ved denne gasledning i anlægsoverslaget. SMG s efterfølgende henvisning til en Cowirapport: COWI rapport 5996-A-DOK-002 (uarbejdet CPM) side 22 afsnit Gas: Der er et trace med en st.37 Ø 300 mm HNG 19 bar gasledning til regulatorstation ud for Svanemølleværket.Gasledningen kan omlægges. Hvis regulatorstationen skal flyttes for at gøre plads for tunnel portalen kan det med fordel udføres i samme entreprise. Citatet er ikke gengivet i referatet fordi det ikke anses for relevant for diskussionen om udgiftsstørrelsen til at håndtere gasledningen.

5 SMG fortalte at gasledningen var 37 bar og dermed en fordelingsledning (Kommuneplan 2005) der ligger fra 19 til 50 bar ligger uden beskyttelse af beton ca. 0,9 til 1 meter under vejen. Dermed sorterer gasledningens godkendelse og tilsyn under Arbejdstilsynet regler m.m. Side 5 af 11 SMG fortalte en kort historie om gasledningen: Gasledningen blev lagt i Strandvænget i 1983/84 (godkendt 83) med max 19 bar løber i midten af Strandvænget ( meter regler for bygninger m.m.). Gasledningen blev opgraderet i 1993/94 (godkendt 94) til max 37 bar krav om et tykkere rør under Strandvejskrydset og ned til nr. 5 Strandvænget ca. 70 meter dybde over 2 meter under vejkrydset. Der er givet dispensation for afstandskrav til bygninger på strækningen. Gasrøret er beregnet til en levetid på 50 år jf. beregninger af belastning af vejen m.m.; ved en flytning kræves en særskilt VVMredegørelse jf. Arbejdstilsynet. Ovennævnte to afsnit er medtaget i referatet. CPM svarede, at Cowi har inkluderet udgiften i anlægsoverslaget, men at man langt fra regner med et så højt beløb som SMG. Forskellen kan skyldes, at COWI regner med en ledningsflytning indenfor det samlede vejprofil, mens SMG baserer sin pris på en flytning af gasledningen til en helt ny linieføring i vandet øst for Nordhavnen. SMG anførte desuden, at man i vejforslag 1 ikke tager hensyn til, at der også er forslag om at lave en strand ved Svanemøllebugten, og at vejen i høj grad vil genere strandgæsterne. Anne Kongsfelt svarede, at så længe begge projekter er på skitseplanet, må man i arbejdet med Nordhavnsvejen operere med de muligheder, der er på nuværende tidspunkt. SMG mener ikke, at det kun er skitseplaner, idet BR allerede har vedtaget Genbrugsplads ved Borgervænget, sagen ligger hos klagenævn og afventer behandling. Badestranden ved Svanemøllebugten, BR har bevilget penge kr. til en undersøgelse af forholdene desuden tilkendegiver borgmester Klaus Bondam, at man forventer badevandskvalitet i 2007 og det må forventes en badestrand i Svanemøllebugten herefter. Teksten er ikke medtaget i referatet. At BR allerede har vedtaget genbrugspladsen ved Borgervænget, ændrer ikke ved den kendsgerning, at Nordhavnsvejen og Svanemøllebugten kun er på skitseplanet. Vejforslag 2 SMG anførte, at det er planlagt at opføre en genbrugsstation på Borgervænget netop der, hvor vejforslag 2 vil løbe.

6 Brian Hansen svarede, at genbrugsstationen ikke kan opretholdes med vejforslag 2, men at det er vurderet, at genbrugsstationen, uden særlige problemer vil kunne flyttes, hvis vejen skal lægges der. Side 6 af 11 SMG mente, at Cowi har sammenblandet to linjeføringer og to forskellige beregninger af vejforslag 2 fra henholdsvis februar 2005 og august Brian Hansen svarede, at oplægget fra februar 2005 er en arbejdsversion, og at man havde arbejdet med mange små varianter af vejforslag 2, inden man i august 2005 udgav det færdige notat. Det er vurderet, at de to forskellige varianter af vejforslag 2 s tilslutning til Kalkbrænderihavnsgade vil medføre samme anlægsomkostning. SMG har kunnet konstatere at tegninger, tekst samt kommentarer fra Økonomiafdelingen fra notat af 2.februar 2005 blev offentliggjort i BERLINGSKE, samt andre aviser; når dette er tilfældet, må det fremstå som et aktstykke i Kommunen. SMG fik aktindsigt i materialet og i samtlige COWI rapporter, og som også danner rygrad i notat fra august Blev ikke nævnt på mødet, i øvrigt var det nævnte oplæg en arbejdsversion.. CPM vedgik, at der i screeningsrapporten fra august 2005 er brugt en ældre illustration af vejforslag 2, hvilket rettes til den endelige version. SMG tilkendegav, at den ældre illustration er fra Notat Ny vejforbindelse mellem Lyngbyvej og Nordhavn af 2.februar 2005.Indarbejdet. SMG bemærkede, at det er forskellige boliger der bliver ramt af støj og eventuel flytning. Brian Hansen svarede, at det er korrekt, at der er stor forskel på, hvor mange boliger ved Århusgade der bliver påvirket ved de forskellige alternativer for vejforslag 2 s tilslutning til Kalkbrænderihavnsgade. I det endelige forslag er tilslutningen lagt så nordligt som muligt, hvilket minimerer antallet af støjbelastede boliger i området og samtidig skaber den bedst mulige trafikafvikling i krydsene ved Århusgade og Sundkrogsgade. SMG spurgte, hvorfor der ikke er prissat nogen udgift for en overtagelse af Danlinks godsspor. SMG har på et tidspunkt fået oplyst, at DSB vil bruge det. CPM svarede, at linieføringen for vejforslag 2 vist i Vejdirektoratets og COWI's tidligere rapporter forudsætter, at der ikke vil være en fremtidig anvendelse af Danlink godssporet. Godssporet vil dermed kunne nedlægges, således at en del af sporarealet kan inddrages til den ny vejforbindelse.

7 Banearealet er udlagt til offentlige formål og er umatrikuleret. Ved estimat af ekspropriationserstatning tages udgangspunkt i, at arealet på grund af beliggenheden tæt langs de øvrige spor i drift ikke vil kunne udnyttes til byggeri eller have anden anvendelse. Banedanmark vil således ikke kunne opnå en indtægt fra arealet - i stedet vil der være fremtidige udgifter til vedligeholdelse. Side 7 af 11 Som forudsætning for udbetaling af erstatning skal Banedanmark påvise, at de vil lide et tab ved ekspropriationen. Da dette med de nævnte forudsætninger ikke er tilfældet, er erstatningen sat til 0 kr. Cowis bemærkninger til SMG s forslag CPM gennemgik Cowis tre oversigter (4.1., 4.2., 4.3.), der på forskellig vis sammenligner og belyser de tre forslag. Cowis beregninger koncentrerer sig om at se på anlægsøkonomien og er derfor et anlægsoverslag. Samfundsøkonomi er ikke inddraget. SMG indvendte, at de fandt Cowis konklusion vildledende, idet man efter deres mening sammenligner størrelser som er forskellige. SMG s forslag, som indeholder meget mere, kommer til at se meget dyrt ud sammenlignet med vejforslag 1 og 2. For at gøre forslagene sammenlignelige bør man ifølge SMG belyse, hvad det koster at fremtidssikre vejforslag 1 med 6 spor og føre vejen helt ud til Nordhavnen. Brian Hansen og Anne Kongsfelt svarede, at dette jo vil blive belyst i de kommende undersøgelser. Dette kan man sørge for at skrive i konklusionen, som også kan uddybes for at understrege for læseren, at SMG s vejforslag koster mere, men at man også får mere. SMG spurgte til, hvordan Cowi kunne beregne en pris for SMG s forslag, som er meget højere end SMG s egen vurdering. SMG har fået oplyst priser fra bl.a. Sund & Bælt og henviste også til, at der var inddraget priser fra COWI's undersøgelser af vejforslag 1 og 2. Hertil svarede CPM, at SMG s tal virker alt for lave. Med hensyn til Sund & Bælts priser kan man kan ikke bare beregne prisen for tunnelelementer, men må også beregne omkostninger til udgravning, projektstyring mv. SMG har ikke sagt eller skrevet at tunnelelementer til Øresundstunnelen kan stå alene. Det kræver naturligvis en nedgravning og de øvrige ting til cut & cover. Prisen indikerer en pris baseret på tunnelelementer dvs. beton, jern, arbejdsløn osv. for selve tunnelelementer omregnet i 2004 priser som er 715 mio. kr. for 2,5 km; for at nå 2 mia. kr. er det tæt på 3 gange mere, eller øvrige omkostninger vil udgør ca. 1,285

8 mia. kr. SMG finder dette er en realistisk pris, set ud fra øvrige tunnelprojekter priser for cut & cover. Indarbejdet. Side 8 af 11 Mht. inddragelsen af COWI's priser for vejforslag 1 og 2 havde SMG tilsyneladende anvendt en samlet gennemsnitspris per meter for tunnelen og ramperne i hver ende. En tunnel er imidlertid betydeligt dyrere per meter end en rampe. For de oprindelige vejforslag var der tale om en ret kort tunnel og relativt lange ramper. Brugen af den nævnte gennemsnitspris indebærer dermed en betydelig undervurdering af prisen for den lange tunnelstrækning i SMG's forslag. Disse forhold kan forklare en stor del af forskellen i COWI's og SMG's beregning af prisen for SMG s forslag. SMG har anvendt Ole Baks regnemetode som fremgår af hans notat af 27. januar Derfor fastholdes regnemetoden, da den er taget til efterretning i TMU den Regnemetoden anvender netop tunnel og ramper som udgangspunkt. Blev ikke nævnt på mødet, i øvrigt forstår vi ikke teksten.. Søren Christiansen udtrykte bekymring for SMG s overslag (fjernes). Søren Christiansen udtrykte tvivl om SMG s og COWI`s overslag var sammenlignelige. Indarbejdet i redigeret form. Det blev derfor aftalt, at der vil blive afholdt et nyt møde med deltagelse af rådgivere fra Cowi, repræsentanter fra SMG og Anne Kongsfelt fra Vej & Park. På mødet vil Cowi på et overordnet niveau gennemgå de enhedspriser, der er anvendt i anlægsoverslagene på hovedpostniveau. Mødet planlægges at finde sted i næste uge. I øvrigt blev konklusionen i Cowi s notat drøftet, og SMG udtrykte utilfredshed med at skemaet som angiver fordele og ulemper ved henholdsvis vejforslag 1, 2 og SMG s forslag i urimelig grad ville medvirkede til at bortdømme SMG s forslag pga. den store forskel på anlægsprisen. SMG fremførte: For at gennemføre Vejforslag nr.1 kræves denne plan total ekspropriation af følgende på Strandvænget nr. 4, 6, 8 og 10 samt en del af DSB Helgolands areal ud mod Strandvænget, samt ekspropriation af en del af matriklerne med 2 til 6 meter i Strandvænget nr. 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15 desuden fjernes parkeringspladsen og de grønne områder fra nr. 13 mod øst af Strandvænget og ned til Cafe Jorden Rundt. Samt dele af Svanemøllens Kaserne 5 bygninger som rummer bevaringsværdige bygninger samt militær arealer vest for bygningerne. Nedlægges af boldbaner med idrætsanlæg m.m. samt hele det grønne areal mellem Ryparken Station, Lyngbyvej og grænsende op til kasernearealet og boligblokkene Ryparken.

9 Vejforslag nr. 2 starter ved vejen Kalkbrænderihavnsgade og under tog sporerne, over mod B93 baner ved Østbanegade (port ved Middelfartsgade) drejer af så den løber langs med jernbane spor (DAN link spor inddrages), som en åben vej gennem B93 fodboldbaner frem til Øresundshospitalet, herefter nedgraves som Cut & Cover tunnel under Svanemøllens Station frem til Borgervænget / Bellmansgade, her ender tunnelen og løber igen som åben vej forbi Kildevældsskolen og Kildevældsparken samt 5 institutioner ( vuggestue, børnehave m.m.) gennem busanlæg (Ariva), herefter i tunnel under jernbanesporerne over til sportspladsen og boldbaner, herefter løber den igen i åben vej mod Lyngbyvej og Ryparken Station, hvor den tilsluttes til Lyngbyvej mod nord og med en bro, som svinger ind over motorvejen for tilslutning til den sydlige del af Lyngbyvej. Side 9 af 11 Der tilkendegives ekspropriation af DAN link sporet, dele af B93 fodboldbaner ca. 2 fodboldbaner, flere kolonihaver ved Borgervænget. Dele af busanlæg samt 2 bygninger som ligger på matriklen. Dele af boldbaner og idrætsanlæg m.m. ved Ryparken Station samt arealer ved Lyngbyvej. En evt. etableret Genbrugsstation vedtaget af BR dog pt. ikke godkendt af miljømyndighederne er tilbagesendt til forvaltningen af statslige myndigheder, skal fjernes. Vi har ikke medtaget ekspropriation, da arealerne efter udført nedgravet tunnel kan anvendes igen, og vi har ikke anvendt DSB s Danlink Sporet som man gør i vejforslag nr. 2, desuden behøves ingen støjskærme. Mange boliger, dag institutioner( Øresundshospitalet, vuggestue, børnehaver, fritidshjem, skoler) rekreativområder, og park bliver støjfri/partikelfri ved en fuld nedgravet tunnel, samt ikke mindst de rekreative områder ved strand, sejl og roklubber ved Svanemøllebugten skånes herunder en evt. ny strand, for støj, røg og møg fra trafikken. Desuden fjernes ikke to boldbaner hos B93. Det vil ikke være muligt at anvende boldbane hos B93, tæt på den åben vej som i Vejforslag 2 jf. støjrapporter fra Carl Bro, støjen er så høj, at dommerens fløjte ikke kan høres. Flere kolonihaver ved Borgervænget fjernes. Boldbaner og grønne områder mellem jernbanen mod nord op til Lyngbyvej fjernes og kan ikke anvendes på grund af støj. I Vejforslag nr : Er ikke medtaget luftrensning i tunnel. Den øget trafik mængde i området afgivende udstødningsgasser og støj. Hvilket hæver luftforureningsgraden og støjen for hele området, svarende til mindst biler ÅDT heraf ca. 20% lastbiler, og ikke mindst er støjgrænserne over det sundhedsmæssige uforsvarlige.

10 Tunnel i vejforslag nr. 2 er uden rensning, har op og nedkørslen lige ved Øresundshospitalet, hvor der i kort afstand herfra ligger institutioner børnehave, vuggestue, fritidshjem og Strandvejsskolen. Her vil den øgede mængde af partikler og NO x nedsætte levealderen især for børn, samt fremkalde forskellige luftvejssygdomme m.m. samt relaterede sygdomme fremkaldt af støj. Side 10 af 11 Det samme vil være gældende for op og nedkørsel lige efter kolonihaverne på Borgervænget / Bellmansgade. Her ligger kolonihaverne samt meget store boligblokke, Kildevældsskolen, Kildevældsparken og flere institutioner m.m. Jf. udarbejdet støjkort Carl Bro, overskrider det grænsen for det sundhedsmæssige forsvarlige, (tilrådeligt med høreværn i skolegården), for ikke at tale om luftforureningen, som vil påføre kortere levealder især for børn samt fremkalde sygdom relateret til luftforureningen og støj. Samme røg og støj plage er der ved vejforslag nr. 1 med op og nedkørsel ud for nr. 10 på Strandvænget. Derfor er der en meget stor forskel på SMG s forslag i forhold til Vejforslag nr. 1 og 2 som overhovedet ikke kommer til udtryk i screeningens rapporten fra COWI. Ikke medtaget. Som allerede nævnt omhandlede mødet alene anlægsoverslag og tekniske forhold fordi der endnu ikke er grundlag for at vurderer øvrige forhold. Anne Kongsfelt svarede, at det på ingen måde havde været hensigten, at skemaet skulle favorisere vejforslag 1 og 2, snarere tværtimod, og det vel ikke kunne overraske nogen, at en bedre løsning også vil være dyrere. Det overvejes, hvorledes skemaet kan ændres, således at det fremstår mere retfærdigt over for SMG s forslag. Efterfølgende mødet. På baggrund af diverse bemærkninger og misforståelser vedrørende de tidlige notater har vi nedenfor opridset det historiske forløb. I 2004 udarbejdede COWI forskellige tekniske løsningsforslag vedr. tunnel og ramper med tilhørende prisoverslag for Københavns Havn. Parallelt hermed udarbejdede Vejdirektoratet projektforslag og pris vedr. forbindelsens vej og bro strækninger på den vestlige del (til/fra Lyngbyvej) og den østlige del (langs Kalkbrænderihavnsgade og nye kryds ved Sundkrogsgade og Århusgade). Hen mod slutningen af dette arbejde bad Københavns Havn COWI om at foretage en screening af Vejdirektoratets dele af projektet og på baggrund heraf at give en "second opinion" vedr. det samlede overordnede anlægsoverslag. COWI kom frem til nogle lavere udgifter til vejanlæg og (specielt) ekspropriationer langs vejen sammenlignet med resultaterne angivet i Vejdirektoratets rapporter, mens vi på den anden side mente at udgifter til broer skulle være højere. Forskellene blev

11 diskuteret ved et møde mellem Vejdirektoratet, COWI og Københavns Havn i efteråret Side 11 af 11 I Københavns Havn's endelige notat om vejforbindelsen (som ligger til grund for udvalgets - udvalget bestod af Københavns Kommune, Københavns Havn AS, Trafikministeriet og Finansministeriet - samlede afrapportering i notat af august 2005), valgte havnen at anvende COWI's vurdering af priserne på vej og bro strækningerne. Disse kan således ikke genfindes tilbage i Vejdirekoratets oprindelige baggrundsrapporter, hvilket godt kan "forvirre". Det er SMG s opfattelse, at vi ikke har misforstået noget omkring historie, notater og forelæggelser for TMU m.m. Kan det måske være omvendt? SMG vil bidrage med vor udlægning af det historiske. Fx det øvrige materiale som er produceret for Københavns Havn A/S af andre ingeniørfirmaer og som omhandler området. Hvis der måtte være behov herfor står vi gerne til rådighed. I øvrigt er SMG overhovedet ikke forvirret. Ikke medtaget.

Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag

Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag 17. august 2006 kl. 14-16.30, Njalsgade 15, 4. sal, lok. 401 Deltagere: Svanemøllegruppen: Peter Wimmelmann Larsen, Søren Christiansen, Leif Lind, Fleming

Læs mere

Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej.

Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej. SVA EMØLLEOMRÅDET: 12. juli 2013 Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej. På basis af folketingsbeslutning af 21. marts 2013 om en østlig omfartsvej om København skal Linjeføring

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. november 2010 Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. Indledning I projekteringsloven, som blev vedtaget i april 2009, fremgår det af bemærkningerne, at en sænketunnel

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne

Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Bemærkninger fra orienteringsmøde med lodsejere og borgerne Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Orienteringsmøde vedr. skærende veje Mødedato/tid 5. sep 2013 Næste mødedato/tid: - Referent

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 135. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen Sagsfremstilling Sagen omhandler Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord

Læs mere

Nordhavnstunnel. VVM-undersøgelse. Borgermøde den 13. juni 2016

Nordhavnstunnel. VVM-undersøgelse. Borgermøde den 13. juni 2016 Nordhavnstunnel VVM-undersøgelse Borgermøde den 13. juni 2016 Velkomst og program Planlægningsdirektør Helga Theil Thomsen, Vejdirektoratet Indledning Nordhavnstunnel Formål med mødet Kort orientering

Læs mere

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød Udført i samarbejde med Tølløse og Holbæk kommuner Forslag til erstatning af jernbaneoverkørsler i Soderup, Tølløse og Vipperød

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013.

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013. Revideret trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Til brug for ekstra ordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30.

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Kære medlemmer af Københavns Kommunes Økonomiudvalg samt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer.

Kære medlemmer af Københavns Kommunes Økonomiudvalg samt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer. 6. oktober 2007 Kære medlemmer af Københavns Kommunes Økonomiudvalg samt Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer. Vi har 6 emner vedrørende Københavnertunnelgruppens forslag til en langsgående tunnel under

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel

VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel VVM -undersøgelse af en Nordhavnstunnel Høringsnotat vedrørende den første offentlige høring i perioden 15. april til 15. maj 2015 Dato August 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K

Læs mere

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Århus Kommune Trafik og Veje, Anlæg trafikogveje@aarhus.dk Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune VVM-tilladelse til forlægning og udvidelse af Åhavevej, Viby J Århus Kommune,

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Nordhavnsvej. Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejder den 2. oktober 2008

Nordhavnsvej. Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejder den 2. oktober 2008 Nordhavnsvej Dagsorden Baggrund og fakta om projektet Udfordringer Tidsplan 2 Grundscenarium 2025 600.000 m2 i Nordhavn 30.-35.000 biler på Nordhavnsvej 3 Scenarium efter 2025 Nordhavnsvej forlænget til

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede. Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet VVM-undersøgelse Næstved-Rønnede Informationsmøde, 26. november 2015 Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet Formål med mødet 1. Vejdirektoratet vil gerne give naboerne til Rute 54 et indblik i den VVM-undersøgelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT

KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på yderligere spørgsmål fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal om en havnetunnel Baggrund Økonomiforvaltningen

Læs mere

Den 26. 02.2012 ses i mail til formanden for H/F Strandparken følgende tekst (bilag 2 side 2):

Den 26. 02.2012 ses i mail til formanden for H/F Strandparken følgende tekst (bilag 2 side 2): 1 Sagen af 16. august 2012 Palle Flebo-Hansen Bilag 1 Til Cc Iben Simone Brinkland Pia Hansen Dato 16. august 2012 Hej Iben! Den 26. 02.2012 ses i mail til formanden for H/F Strandparken følgende tekst

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

Tidsplan og anlægsoverslag. -Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen

Tidsplan og anlægsoverslag. -Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen Tidsplan og anlægsoverslag -Fagnotat, screening Ny forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-8-001 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 30.01.2012 Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: 978-87-7126-102-8

Læs mere

VVM 3. Limfjordsforbindelse

VVM 3. Limfjordsforbindelse VVM 3. Limfjordsforbindelse Reflektioner over trafikudviklingen over Limfjorden Usikkerhed om trafikudviklingen og dermed behovet for yderligere vejkapacitet over Limfjorden Hvis udviklingen i trafikken

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

Præsentation. Baggrund for projektet. Projektet og dets nuværende status. Tidsplan. Film om Nordhavnsvej

Præsentation. Baggrund for projektet. Projektet og dets nuværende status. Tidsplan. Film om Nordhavnsvej Nordhavnsvej Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejder Københavns kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud v/ Søren Aarslew-jensen Præsentation Baggrund for projektet Projektet

Læs mere

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING

UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2012 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD STRATEGISK ANALYSE VEDR. EN VESTLIG RINGKORRIDOR I HOVEDSTADSOMRÅDET OVERORDNET SKITSEPROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

Notat. 1. Resume. 2. Baggrund. Rådmandsmøde. Kopi til: Aarhus Kommune. Dato 22. januar 2013

Notat. 1. Resume. 2. Baggrund. Rådmandsmøde. Kopi til: Aarhus Kommune. Dato 22. januar 2013 Notat Emne: Til: Kopi til: Rådmandsmøde Dato 22. januar 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Med forligspartiernes vedtagelse af Sport & Fritidspolitikken 2013-2016 blev der i efteråret

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Hvidbog for den videre VVM-procces for

Hvidbog for den videre VVM-procces for Talepapir til foretræde for Teknik- og Miljøudvalget den 7. november 2007 Pkt. 17 Redegørelse, Infrastruktur Nordhavn 1. Københavns langsigtede byudvikling København vågn op! Du slår dine borgere ihjel

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København

NOTAT DOK 32(A) Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København NOTAT DOK 32(A) Dato J. nr. Alternative muligheder for Timemodellen ved Vejle Fjord for strækningen Aarhus-København Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Atkins har for en række Østjyske kommuner og Region

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter

BALLERUP BYMIDTE helhedsplan over projekter 1. Kickstart Banegårdspladsen Omlægning af banegårdspladsen med henblik på etablering af en komprimeret busterminal og et nyt byrum samt opførelse af en ny bygning med butikker og caféer i stueplan samt

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE

SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE KOLDING KOMMUNE SYDLIG RINGVEJSFORBINDELSE RESUMÉ AF FORUNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Kolding Kommune har gennemført

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Jernbane over Vestfyn

Jernbane over Vestfyn Jernbane over Vestfyn VVM-undersøgelse Borgermøde 18. august i Odense Karsten Kirk Larsen/ Leif Hald Pedersen Dagsorden 19.00-19.10 Velkomst og indledning Borgmester Anker Boye og afdelingsleder Karsten

Læs mere

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Læs mere

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune Aftenens ordstyrer Trine Sick Erik Stoklund Larsen

Læs mere

NORDHAVNSVEJEN DANSK BETONFORENING MØDE 17 APRIL 2013 PRÆSENTATION AF PROJEKTET. Baggrund og fakta. Undersøgte løsninger. Tidsplan

NORDHAVNSVEJEN DANSK BETONFORENING MØDE 17 APRIL 2013 PRÆSENTATION AF PROJEKTET. Baggrund og fakta. Undersøgte løsninger. Tidsplan DANSK BETONFORENING MØDE 17 APRIL 2013 NORDHAVNSVEJEN 1 PRÆSENTATION AF PROJEKTET Baggrund og fakta Undersøgte løsninger Tidsplan Vej- og tunnelentreprisen Tilslutningsanlæg Ringbanebroer og stibroer (Grundvandssænkning)

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 Ringby - Letbanesamarbejdet v/metroselskabet Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 15.november 2012 1 Undersøgte linjeføringer Efter aftale af 22. juni

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

NORDHAVNSVEJ. VVM DELRAPPORT BYRUM OG ÆSTETIK November 2008

NORDHAVNSVEJ. VVM DELRAPPORT BYRUM OG ÆSTETIK November 2008 NORDHVNSVEJ VVM DELRPPORT BYRUM OG ÆSTETIK November 2008 FORORD Københavns Kommune planlægger i forbindelse med en udbygning af Nordhavn en vejforbindelse - Nordhavnsvej - mellem Helsingørmotorvejen og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Dagsorden: Trafikudvalget: - Opgradering af jernbanen Hobro - Aalborg - Den 3. Limfjordsforbindelse - Jernbane til Aalborg Lufthavn.

Dagsorden: Trafikudvalget: - Opgradering af jernbanen Hobro - Aalborg - Den 3. Limfjordsforbindelse - Jernbane til Aalborg Lufthavn. Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 80 Offentligt Møde Folketingets Trafikudvalg Tid Fredag den 05.11.2010, kl. 12.00 Sted Mødelokale 157 Deltagere Folketingets Trafikudvalg: Flemming Damgaard Larsen

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012

ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 ROSKILDE KOMMUNE NY ØSTERGADE-AREALET ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AT ETABLERE STIBRO ELLER TUNNEL SEPTEMBER 2012 Hestetorvet Roskilde St. Ny gangbro Hersegade Forlængelse af perrontunnel Jernbanegade Ny

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 4. december 2012 2012-3482 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2 BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere