Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag"

Transkript

1 Referatet nedenfor omfatter alle Svanemøllegruppens kommentarer til første udgave af referat fra mødet den 17. august 2006 efterfølgende påført forvaltningens bemærkninger: Læsevejledning. Journalnr. /Didelm Forvaltningen har forsøgt at skrive et referat der bedst muligt holder sig til det der blev talt om på mødet. Efterfølgende har vi modtaget en lang række bemærkninger fra Svanemøllegruppen til referatet. Forvaltningen har ikke fundet alle bemærkninger lige retvisende for det, som reelt blev sagt og diskuteret på mødet. Forvaltningen har derfor indarbejdet relevante bemærkninger og udeladt andre. For at sikre åbenhed herom har forvaltningen udarbejdet et dokument, som indeholder 1) den oprindelige referattekst (med sort) 2) SMG's bemærkninger (med rødt) 3) Vores begrundelser for ikke at indarbejde alle SMG's bemærkninger (med rødt i kursiv) Screening af Svanemøllegruppens alternative forslag 17. august 2006 kl , Njalsgade 15, 4. sal, lok. 401 Deltagere: Svanemøllegruppen: Peter Wimmelmann Larsen, Søren Christiansen, Leif Lind, Fleming Kjer, COWI: Casper Paludan-Müller, Vej & Park: Anne Kongsfelt, Brian Hansen, Didde Elmegård Referat Mødet var en gennemgang af og udveksling af synspunkter om Cowis screening af Svanemøllegruppens forslag og Svanemøllegruppens (SMG s) bemærkninger til denne screening. Anne Kongsfelt redegjorde for, at Vej & Park og Cowi har gennemlæst SMG s bemærkninger, som overordnet kan inddeles i fire områder: 1) Kapacitet og fremtidssikring 2) Samfundsøkonomi, miljø og risici 3) Anlægsoverslag og 4) Teknisk afklaring Vejdirektoratets og Cowi s undersøgelser af Vejforslag 1 og 2 i 2004, som er baggrund for notat fra august 2005, var baseret på daværende prognoser for den fremtidige trafikudvikling. I prognoserne var der bl. a. antaget en udbygning med m2 i "Århusgadeområdet" i Nordhavnen. Der har efterfølgende været overvejelser om en betydeligt større byudvikling.!!" #!!$" %& &'&(( )))(*((

2 SMG tilkendegav, at ved notat af af Ole Bach Vej & Park og som forelagt TMU den og taget til efterretning, kan følgende tilkendegivelser fremhæves: Revurdering af trafiktal revurdering af størrelse på tunnel, revurdering af byudvikling på Nordhavnsområdet med op til 2. mio. etagemeter m.m.; i Notat om en ny overordnet vejforbindelse mellem Nordhavn og Lyngbyvej, august 2005 anføres byudvikling på 1,4 mio. etagemeter. Desuden tilkendegives at en flytning af Vejforslag nr. 1 tunnelstart til tæt på Svanemølleværket koster ca. 500 mio. kr. mere. SMG s kommentar er ikke medtaget i mødereferatet. Det blev netop nævnt på mødet, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at drøfte kapacitet og fremtidssikring, før udviklingsmulighederne, behovet for kapacitet er undersøgt og der er fortaget nogle trafikmodelberegninger mv. jvnf. nedenstående afsnit. Side 2 af 11 Undersøgelse vedr. udviklingsmulighederne i Nordhavnen og det fremtidige kapacitetsbehov forventes igangsat i efteråret 2006, samtidig vil forvaltningen indstille til de politiske udvalg, at der skal foretages undersøgelser af miljø, samfundsøkonomi og kapacitetsbehov., samt at der indtil medio 2007 arbejdes videre med vejforslag 1, 2 og SMG s forslag. Da spørgsmålene om kapacitet og samfundsøkonomi altså afventer yderligere undersøgelser, var der blandt mødedeltagerne enighed 1*) om, at mødet skulle koncentrere sig om spørgsmål vedr. anlægsoverslag og tekniske forhold. Vej & Park vil desuden aflevere Cowis screeningsrapport til politikerne, sådan som man er blevet bedt om. 1*) Der er ikke enighed herom. SMG s idé og skitseprojekt bygger på den grundlæggende ide om forbedring af miljøet samt at få en neutralløsning på den nuværende mængde af køretøjer og i særdeleshed på den kommende mængde køretøjer ved en udbygning af Nordhavn. Idet det ikke er uvæsentligt om 26 mennesker får en for tidlig død ved Vejforslag nr. 1 og 2, grundet støj og udstødsforurening. SMG har den opfattelse, at TMU vedtog en screening af SMG`s forslag på samme måde som vejforslag nr. 1 og 2 har fået, for at kunne sammenligne. Da hovedelementet i SMG s forslag er miljø og samfundsøkonomi, er det et ufravigeligt krav, at disse elementer tages med i screeningen. SMG s kommentar er ikke medtaget. Det var helt klart V&P s opfattelse at SMG gav udtryk for almindelig tilfredshed over beslutningen om at forslå til politikerne at arbejde videre med alle 3 forslag, indtil forholdene omkring kapacitet, fremtidssikring, miljø og samfundsøkonomi er blevet undersøgt. Gennemgang af Svanemøllegruppens bemærkninger til Cowis rapport:

3 Vejforslag 1 Side 3 af 11 SMG mente med henvisning til rapporten om Sund & Bælt's forslag til en havnetunnel, at vejforslag 1 kombineret med en langsgående havnetunnel bliver 4 mia. dyrere end SMG s forslag. Casper Paludan-Müller (CPM) svarede, at prisen afhænger af, i hvilken grad man vil betjene Nordhavnsområdet. I Sund & Bælts undersøgelse er antaget en optimal central trafikbetjening af det fremtidige byudviklingsområde, hvilket indebærer en forholdsvis lang havnetunnel. Hvis der i stedet vælges en sydligere og mere perifær betjening, (tilslutning tæt på krydset Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade), kan vejforslag 1 kombineres med en kortere og langt billigere havnetunnel. Hvordan den optimale tilslutning ser ud, skal de kommende undersøgelser afklare. SMG tilkendegav med henvisning i COWI rapport ; 12.maj 2005 Havnetunnel fra Nordhavn til Sjællandsbroen (godkendt af CPM): side nr. 5 Det forudsættes, at strækningen mellem Lyngbyvej og Nordhavn ved Strandvænget allerede er udført ved projektstart. Den forudsættes udformet af den planlagte trafikforbindelse mellem Lyngbyvej og Nordhavn med tunnel under Strandvænget og banelegemet nord for Svanemølle Station. Figur 3.2 side 8 viser en visualisering af Vej forslag nr. 1 Side nr.27 Havnetunnelen bliver en fortsættelse af en ny forbindelse fra Lyngbyvej baseret på det i afsnit figur 3.2 side 8 ( Vejforslag 1 ) Derfor fastholder SMG, at jf. forslag om en Langsgående Havnetunnel af 13 oktober 2005 (forslaget forelagt BTU 12 oktober 2005), at på basis af dette, er der en merpris på ca. 4 mia. kr. til en længere nedgravet tunnel, som skal tillægges Vejforslag nr. 1. SMG s kommentar er ikke medtaget, fordi det allerede fremgår af mødereferatet i ovennævnte afsnit. SMG mente, at Cowis indvendinger mod, at SMG s forslag indeholder for stejle hældninger, er forkerte. Ifølge SMG kan man ifølge EU s vejregler have en vejhældning på ramper på 5-8 grader, på for eksempel til/fra kørselsramper. Fremgår allerede af referatet. Cowi undersøger dette og vender tilbage med svar. Cowi var i øvrigt enige med SMG i, at SMG s forslag kan realiseres ud fra en teknisk synsvinkel. Cowi så dog et problem i, at SMG s forslag har en væsentligt højere anlægspris end de øvrige vejforslag. Underføringen af tilslutningen i tunnel under Lyngbyvej vil for eksempel være dyrere end en "fly over", idet tunneller koster væsentligt mere at bygge end broer.

4 SMG gjorde opmærksom på, at nogle tal i Tetraplans rapport er forkerte. Medtaget kun udbygning til etagemeter dermed indgår ikke en byudvikling for Nordhavn frem til 2045 med op til 2 mio. etagemeter. Medtaget i referatet. Side 4 af 11 SMG mente, at det vil koste 300 mio. kr. at lægge vejen under Svanemøllekasernens grund. CPM svarede, at Cowi har afsat 148 mio. kr., hvis der bliver rejst fredningssag, og hvis sagen resulterer i, at kasernen bliver fredet. SMG vil efterfølgende sende dokumentation for, at Cowi i en anden rapport har oplyst et højere tal for udgifter til Svanemøllen kaserne. SMG`s svar: COWI rapport A-DOK august 2004 (udarbejdet af CPM) side 12, 5 afsnit: Såfremt der både kan foretages nedrivning af kasernebygninger og en midlertidig lukning af Strandvænget, vil en forkortelse af længden af såvel østlige samt vestlige del af tunnelen og samtidig optimering af længdeprofilen kunne reducere middelprisen fra 1,207 mia. kr. til 1,001 mia. kr. Med den længere tunnelstrækning på kaserneområdet i tilfælde fredning, vil prisen være meget følsom over for den nødvendige længde af sekantpægle væggene. Side 13 tabel 4.2 kan prisen stige med 278 mio. kr. Som det fremgår kan prisen stige med 278 mio. kr. omregnet med dvs. tillæg med mere, er det ca. 300 mio. kr. der bør tillægges Vejforslag nr. 1. Bemærkningen og Cowi s kommentar hertil er medtaget i Efterskrift til mødereferatet. SMG mente, at gasledningen i Strandvænget vil lægge store forhindringer for vejforslagets gennemførelse. SMG har talt med en ingeniør fra DTU, som har sagt, at en flytning af gasledningen vil koste mellem 500 mio. kr. og 1 mia. kr. SMG mente, at Cowi har overset en række særlige forhold ved denne gasledning, og at man derfor undervurderer både risiko og udgifter ved at lægge en ny vej her. SMG vil efterfølgende henvise til et tekstudsnit, hvor Cowi har skrevet, at man ikke har inkluderet udgifterne ved denne gasledning i anlægsoverslaget. SMG s efterfølgende henvisning til en Cowirapport: COWI rapport 5996-A-DOK-002 (uarbejdet CPM) side 22 afsnit Gas: Der er et trace med en st.37 Ø 300 mm HNG 19 bar gasledning til regulatorstation ud for Svanemølleværket.Gasledningen kan omlægges. Hvis regulatorstationen skal flyttes for at gøre plads for tunnel portalen kan det med fordel udføres i samme entreprise. Citatet er ikke gengivet i referatet fordi det ikke anses for relevant for diskussionen om udgiftsstørrelsen til at håndtere gasledningen.

5 SMG fortalte at gasledningen var 37 bar og dermed en fordelingsledning (Kommuneplan 2005) der ligger fra 19 til 50 bar ligger uden beskyttelse af beton ca. 0,9 til 1 meter under vejen. Dermed sorterer gasledningens godkendelse og tilsyn under Arbejdstilsynet regler m.m. Side 5 af 11 SMG fortalte en kort historie om gasledningen: Gasledningen blev lagt i Strandvænget i 1983/84 (godkendt 83) med max 19 bar løber i midten af Strandvænget ( meter regler for bygninger m.m.). Gasledningen blev opgraderet i 1993/94 (godkendt 94) til max 37 bar krav om et tykkere rør under Strandvejskrydset og ned til nr. 5 Strandvænget ca. 70 meter dybde over 2 meter under vejkrydset. Der er givet dispensation for afstandskrav til bygninger på strækningen. Gasrøret er beregnet til en levetid på 50 år jf. beregninger af belastning af vejen m.m.; ved en flytning kræves en særskilt VVMredegørelse jf. Arbejdstilsynet. Ovennævnte to afsnit er medtaget i referatet. CPM svarede, at Cowi har inkluderet udgiften i anlægsoverslaget, men at man langt fra regner med et så højt beløb som SMG. Forskellen kan skyldes, at COWI regner med en ledningsflytning indenfor det samlede vejprofil, mens SMG baserer sin pris på en flytning af gasledningen til en helt ny linieføring i vandet øst for Nordhavnen. SMG anførte desuden, at man i vejforslag 1 ikke tager hensyn til, at der også er forslag om at lave en strand ved Svanemøllebugten, og at vejen i høj grad vil genere strandgæsterne. Anne Kongsfelt svarede, at så længe begge projekter er på skitseplanet, må man i arbejdet med Nordhavnsvejen operere med de muligheder, der er på nuværende tidspunkt. SMG mener ikke, at det kun er skitseplaner, idet BR allerede har vedtaget Genbrugsplads ved Borgervænget, sagen ligger hos klagenævn og afventer behandling. Badestranden ved Svanemøllebugten, BR har bevilget penge kr. til en undersøgelse af forholdene desuden tilkendegiver borgmester Klaus Bondam, at man forventer badevandskvalitet i 2007 og det må forventes en badestrand i Svanemøllebugten herefter. Teksten er ikke medtaget i referatet. At BR allerede har vedtaget genbrugspladsen ved Borgervænget, ændrer ikke ved den kendsgerning, at Nordhavnsvejen og Svanemøllebugten kun er på skitseplanet. Vejforslag 2 SMG anførte, at det er planlagt at opføre en genbrugsstation på Borgervænget netop der, hvor vejforslag 2 vil løbe.

6 Brian Hansen svarede, at genbrugsstationen ikke kan opretholdes med vejforslag 2, men at det er vurderet, at genbrugsstationen, uden særlige problemer vil kunne flyttes, hvis vejen skal lægges der. Side 6 af 11 SMG mente, at Cowi har sammenblandet to linjeføringer og to forskellige beregninger af vejforslag 2 fra henholdsvis februar 2005 og august Brian Hansen svarede, at oplægget fra februar 2005 er en arbejdsversion, og at man havde arbejdet med mange små varianter af vejforslag 2, inden man i august 2005 udgav det færdige notat. Det er vurderet, at de to forskellige varianter af vejforslag 2 s tilslutning til Kalkbrænderihavnsgade vil medføre samme anlægsomkostning. SMG har kunnet konstatere at tegninger, tekst samt kommentarer fra Økonomiafdelingen fra notat af 2.februar 2005 blev offentliggjort i BERLINGSKE, samt andre aviser; når dette er tilfældet, må det fremstå som et aktstykke i Kommunen. SMG fik aktindsigt i materialet og i samtlige COWI rapporter, og som også danner rygrad i notat fra august Blev ikke nævnt på mødet, i øvrigt var det nævnte oplæg en arbejdsversion.. CPM vedgik, at der i screeningsrapporten fra august 2005 er brugt en ældre illustration af vejforslag 2, hvilket rettes til den endelige version. SMG tilkendegav, at den ældre illustration er fra Notat Ny vejforbindelse mellem Lyngbyvej og Nordhavn af 2.februar 2005.Indarbejdet. SMG bemærkede, at det er forskellige boliger der bliver ramt af støj og eventuel flytning. Brian Hansen svarede, at det er korrekt, at der er stor forskel på, hvor mange boliger ved Århusgade der bliver påvirket ved de forskellige alternativer for vejforslag 2 s tilslutning til Kalkbrænderihavnsgade. I det endelige forslag er tilslutningen lagt så nordligt som muligt, hvilket minimerer antallet af støjbelastede boliger i området og samtidig skaber den bedst mulige trafikafvikling i krydsene ved Århusgade og Sundkrogsgade. SMG spurgte, hvorfor der ikke er prissat nogen udgift for en overtagelse af Danlinks godsspor. SMG har på et tidspunkt fået oplyst, at DSB vil bruge det. CPM svarede, at linieføringen for vejforslag 2 vist i Vejdirektoratets og COWI's tidligere rapporter forudsætter, at der ikke vil være en fremtidig anvendelse af Danlink godssporet. Godssporet vil dermed kunne nedlægges, således at en del af sporarealet kan inddrages til den ny vejforbindelse.

7 Banearealet er udlagt til offentlige formål og er umatrikuleret. Ved estimat af ekspropriationserstatning tages udgangspunkt i, at arealet på grund af beliggenheden tæt langs de øvrige spor i drift ikke vil kunne udnyttes til byggeri eller have anden anvendelse. Banedanmark vil således ikke kunne opnå en indtægt fra arealet - i stedet vil der være fremtidige udgifter til vedligeholdelse. Side 7 af 11 Som forudsætning for udbetaling af erstatning skal Banedanmark påvise, at de vil lide et tab ved ekspropriationen. Da dette med de nævnte forudsætninger ikke er tilfældet, er erstatningen sat til 0 kr. Cowis bemærkninger til SMG s forslag CPM gennemgik Cowis tre oversigter (4.1., 4.2., 4.3.), der på forskellig vis sammenligner og belyser de tre forslag. Cowis beregninger koncentrerer sig om at se på anlægsøkonomien og er derfor et anlægsoverslag. Samfundsøkonomi er ikke inddraget. SMG indvendte, at de fandt Cowis konklusion vildledende, idet man efter deres mening sammenligner størrelser som er forskellige. SMG s forslag, som indeholder meget mere, kommer til at se meget dyrt ud sammenlignet med vejforslag 1 og 2. For at gøre forslagene sammenlignelige bør man ifølge SMG belyse, hvad det koster at fremtidssikre vejforslag 1 med 6 spor og føre vejen helt ud til Nordhavnen. Brian Hansen og Anne Kongsfelt svarede, at dette jo vil blive belyst i de kommende undersøgelser. Dette kan man sørge for at skrive i konklusionen, som også kan uddybes for at understrege for læseren, at SMG s vejforslag koster mere, men at man også får mere. SMG spurgte til, hvordan Cowi kunne beregne en pris for SMG s forslag, som er meget højere end SMG s egen vurdering. SMG har fået oplyst priser fra bl.a. Sund & Bælt og henviste også til, at der var inddraget priser fra COWI's undersøgelser af vejforslag 1 og 2. Hertil svarede CPM, at SMG s tal virker alt for lave. Med hensyn til Sund & Bælts priser kan man kan ikke bare beregne prisen for tunnelelementer, men må også beregne omkostninger til udgravning, projektstyring mv. SMG har ikke sagt eller skrevet at tunnelelementer til Øresundstunnelen kan stå alene. Det kræver naturligvis en nedgravning og de øvrige ting til cut & cover. Prisen indikerer en pris baseret på tunnelelementer dvs. beton, jern, arbejdsløn osv. for selve tunnelelementer omregnet i 2004 priser som er 715 mio. kr. for 2,5 km; for at nå 2 mia. kr. er det tæt på 3 gange mere, eller øvrige omkostninger vil udgør ca. 1,285

8 mia. kr. SMG finder dette er en realistisk pris, set ud fra øvrige tunnelprojekter priser for cut & cover. Indarbejdet. Side 8 af 11 Mht. inddragelsen af COWI's priser for vejforslag 1 og 2 havde SMG tilsyneladende anvendt en samlet gennemsnitspris per meter for tunnelen og ramperne i hver ende. En tunnel er imidlertid betydeligt dyrere per meter end en rampe. For de oprindelige vejforslag var der tale om en ret kort tunnel og relativt lange ramper. Brugen af den nævnte gennemsnitspris indebærer dermed en betydelig undervurdering af prisen for den lange tunnelstrækning i SMG's forslag. Disse forhold kan forklare en stor del af forskellen i COWI's og SMG's beregning af prisen for SMG s forslag. SMG har anvendt Ole Baks regnemetode som fremgår af hans notat af 27. januar Derfor fastholdes regnemetoden, da den er taget til efterretning i TMU den Regnemetoden anvender netop tunnel og ramper som udgangspunkt. Blev ikke nævnt på mødet, i øvrigt forstår vi ikke teksten.. Søren Christiansen udtrykte bekymring for SMG s overslag (fjernes). Søren Christiansen udtrykte tvivl om SMG s og COWI`s overslag var sammenlignelige. Indarbejdet i redigeret form. Det blev derfor aftalt, at der vil blive afholdt et nyt møde med deltagelse af rådgivere fra Cowi, repræsentanter fra SMG og Anne Kongsfelt fra Vej & Park. På mødet vil Cowi på et overordnet niveau gennemgå de enhedspriser, der er anvendt i anlægsoverslagene på hovedpostniveau. Mødet planlægges at finde sted i næste uge. I øvrigt blev konklusionen i Cowi s notat drøftet, og SMG udtrykte utilfredshed med at skemaet som angiver fordele og ulemper ved henholdsvis vejforslag 1, 2 og SMG s forslag i urimelig grad ville medvirkede til at bortdømme SMG s forslag pga. den store forskel på anlægsprisen. SMG fremførte: For at gennemføre Vejforslag nr.1 kræves denne plan total ekspropriation af følgende på Strandvænget nr. 4, 6, 8 og 10 samt en del af DSB Helgolands areal ud mod Strandvænget, samt ekspropriation af en del af matriklerne med 2 til 6 meter i Strandvænget nr. 3, 5, 7, 9, 11, 13 og 15 desuden fjernes parkeringspladsen og de grønne områder fra nr. 13 mod øst af Strandvænget og ned til Cafe Jorden Rundt. Samt dele af Svanemøllens Kaserne 5 bygninger som rummer bevaringsværdige bygninger samt militær arealer vest for bygningerne. Nedlægges af boldbaner med idrætsanlæg m.m. samt hele det grønne areal mellem Ryparken Station, Lyngbyvej og grænsende op til kasernearealet og boligblokkene Ryparken.

9 Vejforslag nr. 2 starter ved vejen Kalkbrænderihavnsgade og under tog sporerne, over mod B93 baner ved Østbanegade (port ved Middelfartsgade) drejer af så den løber langs med jernbane spor (DAN link spor inddrages), som en åben vej gennem B93 fodboldbaner frem til Øresundshospitalet, herefter nedgraves som Cut & Cover tunnel under Svanemøllens Station frem til Borgervænget / Bellmansgade, her ender tunnelen og løber igen som åben vej forbi Kildevældsskolen og Kildevældsparken samt 5 institutioner ( vuggestue, børnehave m.m.) gennem busanlæg (Ariva), herefter i tunnel under jernbanesporerne over til sportspladsen og boldbaner, herefter løber den igen i åben vej mod Lyngbyvej og Ryparken Station, hvor den tilsluttes til Lyngbyvej mod nord og med en bro, som svinger ind over motorvejen for tilslutning til den sydlige del af Lyngbyvej. Side 9 af 11 Der tilkendegives ekspropriation af DAN link sporet, dele af B93 fodboldbaner ca. 2 fodboldbaner, flere kolonihaver ved Borgervænget. Dele af busanlæg samt 2 bygninger som ligger på matriklen. Dele af boldbaner og idrætsanlæg m.m. ved Ryparken Station samt arealer ved Lyngbyvej. En evt. etableret Genbrugsstation vedtaget af BR dog pt. ikke godkendt af miljømyndighederne er tilbagesendt til forvaltningen af statslige myndigheder, skal fjernes. Vi har ikke medtaget ekspropriation, da arealerne efter udført nedgravet tunnel kan anvendes igen, og vi har ikke anvendt DSB s Danlink Sporet som man gør i vejforslag nr. 2, desuden behøves ingen støjskærme. Mange boliger, dag institutioner( Øresundshospitalet, vuggestue, børnehaver, fritidshjem, skoler) rekreativområder, og park bliver støjfri/partikelfri ved en fuld nedgravet tunnel, samt ikke mindst de rekreative områder ved strand, sejl og roklubber ved Svanemøllebugten skånes herunder en evt. ny strand, for støj, røg og møg fra trafikken. Desuden fjernes ikke to boldbaner hos B93. Det vil ikke være muligt at anvende boldbane hos B93, tæt på den åben vej som i Vejforslag 2 jf. støjrapporter fra Carl Bro, støjen er så høj, at dommerens fløjte ikke kan høres. Flere kolonihaver ved Borgervænget fjernes. Boldbaner og grønne områder mellem jernbanen mod nord op til Lyngbyvej fjernes og kan ikke anvendes på grund af støj. I Vejforslag nr : Er ikke medtaget luftrensning i tunnel. Den øget trafik mængde i området afgivende udstødningsgasser og støj. Hvilket hæver luftforureningsgraden og støjen for hele området, svarende til mindst biler ÅDT heraf ca. 20% lastbiler, og ikke mindst er støjgrænserne over det sundhedsmæssige uforsvarlige.

10 Tunnel i vejforslag nr. 2 er uden rensning, har op og nedkørslen lige ved Øresundshospitalet, hvor der i kort afstand herfra ligger institutioner børnehave, vuggestue, fritidshjem og Strandvejsskolen. Her vil den øgede mængde af partikler og NO x nedsætte levealderen især for børn, samt fremkalde forskellige luftvejssygdomme m.m. samt relaterede sygdomme fremkaldt af støj. Side 10 af 11 Det samme vil være gældende for op og nedkørsel lige efter kolonihaverne på Borgervænget / Bellmansgade. Her ligger kolonihaverne samt meget store boligblokke, Kildevældsskolen, Kildevældsparken og flere institutioner m.m. Jf. udarbejdet støjkort Carl Bro, overskrider det grænsen for det sundhedsmæssige forsvarlige, (tilrådeligt med høreværn i skolegården), for ikke at tale om luftforureningen, som vil påføre kortere levealder især for børn samt fremkalde sygdom relateret til luftforureningen og støj. Samme røg og støj plage er der ved vejforslag nr. 1 med op og nedkørsel ud for nr. 10 på Strandvænget. Derfor er der en meget stor forskel på SMG s forslag i forhold til Vejforslag nr. 1 og 2 som overhovedet ikke kommer til udtryk i screeningens rapporten fra COWI. Ikke medtaget. Som allerede nævnt omhandlede mødet alene anlægsoverslag og tekniske forhold fordi der endnu ikke er grundlag for at vurderer øvrige forhold. Anne Kongsfelt svarede, at det på ingen måde havde været hensigten, at skemaet skulle favorisere vejforslag 1 og 2, snarere tværtimod, og det vel ikke kunne overraske nogen, at en bedre løsning også vil være dyrere. Det overvejes, hvorledes skemaet kan ændres, således at det fremstår mere retfærdigt over for SMG s forslag. Efterfølgende mødet. På baggrund af diverse bemærkninger og misforståelser vedrørende de tidlige notater har vi nedenfor opridset det historiske forløb. I 2004 udarbejdede COWI forskellige tekniske løsningsforslag vedr. tunnel og ramper med tilhørende prisoverslag for Københavns Havn. Parallelt hermed udarbejdede Vejdirektoratet projektforslag og pris vedr. forbindelsens vej og bro strækninger på den vestlige del (til/fra Lyngbyvej) og den østlige del (langs Kalkbrænderihavnsgade og nye kryds ved Sundkrogsgade og Århusgade). Hen mod slutningen af dette arbejde bad Københavns Havn COWI om at foretage en screening af Vejdirektoratets dele af projektet og på baggrund heraf at give en "second opinion" vedr. det samlede overordnede anlægsoverslag. COWI kom frem til nogle lavere udgifter til vejanlæg og (specielt) ekspropriationer langs vejen sammenlignet med resultaterne angivet i Vejdirektoratets rapporter, mens vi på den anden side mente at udgifter til broer skulle være højere. Forskellene blev

11 diskuteret ved et møde mellem Vejdirektoratet, COWI og Københavns Havn i efteråret Side 11 af 11 I Københavns Havn's endelige notat om vejforbindelsen (som ligger til grund for udvalgets - udvalget bestod af Københavns Kommune, Københavns Havn AS, Trafikministeriet og Finansministeriet - samlede afrapportering i notat af august 2005), valgte havnen at anvende COWI's vurdering af priserne på vej og bro strækningerne. Disse kan således ikke genfindes tilbage i Vejdirekoratets oprindelige baggrundsrapporter, hvilket godt kan "forvirre". Det er SMG s opfattelse, at vi ikke har misforstået noget omkring historie, notater og forelæggelser for TMU m.m. Kan det måske være omvendt? SMG vil bidrage med vor udlægning af det historiske. Fx det øvrige materiale som er produceret for Københavns Havn A/S af andre ingeniørfirmaer og som omhandler området. Hvis der måtte være behov herfor står vi gerne til rådighed. I øvrigt er SMG overhovedet ikke forvirret. Ikke medtaget.

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Hvidbog for den videre VVM-procces for

Hvidbog for den videre VVM-procces for Talepapir til foretræde for Teknik- og Miljøudvalget den 7. november 2007 Pkt. 17 Redegørelse, Infrastruktur Nordhavn 1. Københavns langsigtede byudvikling København vågn op! Du slår dine borgere ihjel

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen

København, den 22. August 2014. Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen MOGENS WÖHLICHE ARKITEKT M.A.A. SØLVGADE 22 2.TH 1307 KØNENHAVN K 33 13 27 24 MOBIL 20 41 41 29 MAIL MW.ARK@FIRMA.TELE.DK København, den 22. August 2014 Angående: forlængelsen af Nordhavnsvejen 5 af Svanemøllehavnens

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015

NOTAT. 1. Indledning og resume. Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled Brøndby Af 2. januar 2015 NOTAT Projekt Varmeplanlægning Kunde Brøndby Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-04-17 Til Fra Kopi til Ellen Hvidt Thelle Malene Fløystrup Borgny Anders Dyrelund Vurdering af projektforslag Fjernvarme Vesterled

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012

Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Referat af orienteringsmøde om Næstved Omfartsvej Sted: Det ny Ridehus, Næstved, mandag den 24. september 2012 Projektchef Carsten H. Lund fra Vejdirektoratet bemærkede indledningsvist, at formålet med

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Aktindsigt, Analyserapport

Aktindsigt, Analyserapport Analyserapport vedrørende Nordhavnsvejen og Linjeføring B4 220613.doc Aktindsigt, Analyserapport Den 22. juni 2013 Vedrørende Nordhavnsvejen som det nordlige startpunkt for en østlig omfartsvej om København

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN: 987-87-91013-63-8

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1.

FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ INDHOLD. 1 Sammenfatning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Potentialet for alternativ finansiering 3 1. TRANSPORTMINISTERIET FINANSIERINGSSTRATEGI FOR EN ØSTLIG RINGVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk FINANSIEL ANALYSE INDHOLD 1 Sammenfatning

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København

Vedrørende diskussionerne om en evt. Havnetunnel i København NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.dk København den 2. december 2012 Åbent brev til Københavns Borgerrepræsentation og Folketinget Vedrørende diskussionerne

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Dato 29. maj 2012 Sag nr. 34-61354 Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Advokatkompagniet Advokataktieselskab Scandinavian Congress Center Margrethepladsen 4,

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløverkarreén Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløvermarken Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: http://da.wikipedia.org/wiki/kl%c3%b8vermarken Kløvermarken set i nordlig retning

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere