Efterkommere efter Christen Pedersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterkommere efter Christen Pedersen"

Transkript

1 Efterkommere efter Christen Pedersen Generation nr CHRISTEN 2 PEDERSEN (PEDER 1 CHRISTENSEN) blev født 1764 i "Madum Kjærgaard", Madum Sogn, og døde 17 april 1837 i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. Han giftede sig med (1) MAREN ANDERSDATTER 4 november 1794 i Vildbjerg Kirke, datter af ANDERS MELDGAARD og KIRSTEN PEDERSDATTER. Hun blev født 1765 i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn, og døde 1807 i "Madum Kjærgaard", Madum Sogn. Han giftede sig med (2) ANE CHRISTENSDATTER omk Hun blev født 1772, og døde 1811 i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. Han giftede sig med (3) SIDSEL JENSDATTER KIÆR omk. 1812, datter af JENS HADSKIER og ELLEN PEDERSDATTER. Hun blev født 5 november 1787 i "Hadskjær", Vinding Sogn, og døde 23 august 1839 i "Meldgaard" i Rødding, Vildbjerg Sogn. Noter for CHRISTEN PEDERSEN: Christen Pedersen var født på Madum Kjærgård i 1764 og overtog gården i 1806 efter sin far. Han solgte i 1811 gården til sin yngre broder Jens Det følgende er uddrag fra P. Storgaard Pedersens bog om Ulfborg Herred (1900). "Madum Kjærgård" Madum sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing amt. "Fra 1597 laa Ulfborg og Hing Herreder til Stadighed under Lensmanden paa Bøvling Slot, indtil den gamle Lensordning ophævedes ved Enevoldsmagtens Indførelse, da Bøvling Len og Lundenæs Len lagdes sammen under een Amtmand. I den derpaa følgende Tid kaldes disse sammenlagte Len Lundenæs og Bøvling Amter, og først i dette Aarhundrede have de faaet Navnet Ringkøbing Amt. Af de Jordebøger, som Lensmanden maatte indsende til Regeringen, kan man se, at kun faa af Bønderne i Herredet vare Selvejere. Af jordegne Bøndergaarde fandtes her 1642 kun 14 Helgaarde, 15 Halvgaarde, 18 Boel og 1 Halvboel var dette Tal gaaet noget ned. Af Gaarde med særligt Navn vare følgende jordegne: Sand, Vejvad, Røding, Søgaard, Nørby, Bækby, Mosgaard, Madum Bundgaard, Madum Kærgaard, Staby Bundgaard, Bundesgaard, ldomlund, Pradtsgaard og Reving. Af Halvgaarde og Boel nævnes: Lund, Mosgaard, Blaakær, Kærgaard, Madum Bundgaard, Blesgaard, Tamdrup, Reving og Kjeldal." 1) "I Følge Bøvling Lens Jordebog var der 1636 to Gaarde Selvejendom: Madum Kærgaard havde tre Beboere, der svarede til Lensmanden 1 Mark, 3 Album Vognpenge, 4 Pund og 5 Mark Smør, 1 Svin, 8 Album Leding og 8 Hestes Gæsteri. Madum Bundgaard havde to Beboere, der tilsammen svared 14 Skilling Vognpenge, 8 Album Leding, og Setgærd, 2 Pund Smør, 1 Svin og 4 Hestes Gæsteri." 2) "Da Frans Linde en Tid ejede baade Timgaard og Pallesbjerg, havde han med disse Gaarde omtrent alt Bøndergodset i Madum, og fra 1757 ejedes det af hans Svigersøn Christian Daniel Friedenreich, der 1771 overdrog Timgaard og Gods til Sønnen Major Frans Friedenreich. I den Tid maatte Bønderne almindeligvis yde Tiende af Kærven, og de havde derfor ikke Lov til at køre Kornet hjem, selvom det var tørt, førend Tienden var udtagen. Frans Linde ejede Madum Sogns Konge- og Kirketiende, og da han var en særdeles medgørlig Godsejer, fik Madum Sognemænd 1756 den Overenskomst i Stand med ham, at han i Stedet for Tienden af Kærven aarlig skulde nyde 31 Tdr. 6½ Skp. Rug, 11 Tdr. 5½ Skp. Byg og 3 Mark. Major Frans Friedenreich roses ikke for at have været nogen human Godsejer, og han vilde omstøde den indgaaede Overenskomst til stor Skade for Bønderne her, der ogsaa i Aarene 1772 og 73 hjemførte hele Kornafgrøden uden forudgaaende Tælling og Tiendeudsættelse. Herremanden stævnede da Bønderne til Herredstinget, hvor Herredsfogden Fuglsang gav dem Medhold i deres Færd. Da Sagen derefter indankedes for Landstinget, gik Dommen i en hel anden Retning. Først fik Herredsfogden i April 1775 følgende slemme Dom: "Herredsfoged Fuglsang synes af Uvidenhed at have afsagt to modstridende Domme, og han maa derfor paa egen Bekostning forfriske denne Sag, og hvad der forhen er dømt og passeret bør uefterrettelig at være". For samme Dom maatte Herredsfogden betale Friedenreich 10 Rdl. for Kost og Tæring og 1 Rdl. til Domhuset. Samtidig dømtes Sognemændene til inden 4 Uger at betale Herremanden 12 Rdl. til Procesomkostninger, og til Domhuset 2 Rdl." 3) "Fæsterne under Timgaard blev Selvejere ved Aaret 1806, og 10 Aar senere købte Fæsterne fra Pallesbjerg Selveje paa deres Gaarde." 4) 1

2 Christen Pedersens far, Peder Christensen, f. ca. 1737, var fæstegårdmand på Madum Kjærgaard. Christen Pedersen købte i 1806 gården af Jørgen Rudolf Linnet for Rdl. Skødet er dateret 16. juni 1806 og tinglyst 18. juli samme år. I 1811 solgte Christen gården til sin broder, Jens Pedersen for 900 Rdl. Skødet er dateret 24. juni 1811 og tinglyst 25. september samme år. Citater fra: P. Storgaard Pedersen: Ulfborg Herred. En historisk-topografisk Beskrivelse. Ringkøbing 1900: 1) Side 7-8, 2) Side 59-60, 3) Side 61-62, 4) Side 63. "Meldgaard" Rødding i Vildbjerg sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt. Christen Pedersens broder, Lars Pedersen ( ) var ladefoged på Møltrup Hovedgård, da han i oktober 1792 blev gift med Enken Karen Pedersdatter i "Meldgaard". Hun havde i oktober 1791 fra Christen de Linde på Møltrup fået skøde på "Meldgaard", som hendes afdøde mand, Anders Andersen ( ) hidtil havde haft i fæste. Købesummen var 700 rdl. I november 1794 blev Christen Pedersen gift med Anders Andersen og Kirsten Pedersdatters ældste datter, Maren Andersdatter, som dermed blev kone på "Madum Kjærgaard" indtil sin død i Lars Pedersen i "Meldgaard" døde i februar 1811, hvorefter broderen Christen Pedersen overtog gården. I juni 1811 solgte han "Madum Kjærgaard" til sin yngre broder, Jens Pedersen, for 900 rdl. I juli 1812 købte han af de Lindes enke på Møltrup tienderne på "Meldgaard" for 625 rdl. Konrad Understrup skriver i 1921 om Rødding og "Meldgaard": "Rødding eller Røjing, som Folk siger, er et gammelt ryddet Skovland, nogle gamle Ege findes her endnu, og i Moserne findes mægtige Egestube og andre Skovtræer. Smaaris har ogsaa saadan Lyst til at slaa an her, naar den dyrkede Jord ligge længe ud. Rødding By har et Jordtilliggende af over 1100 Tdr. Ld. med godt 18 Tdr. Hartkorn, det gaar fra Timring til Aulum Sogn, paa det ene Led, paa det andet fra Pugdal Mark til Bjerre. Her var vist grumme lidt dyrket Land, da Kirken byggedes, Navne paa Rød og Ryd tyder paa yngre Bebyggelser bor der en Jens Jensen i Rødding afstaar Jens Jul til Kjeldgaard en Gaard i Rødding til Kronen er Rødding i Vildbjerg nævnt som en jordegen Bondegaard. Langt tilbage i Tiden laa der 3 Gaarde fra Øst til Vest i Rødding By, Østergaard, Meldgaard og Vestergaard, de er der jo endnu. Det er ikke saadan at forstaa, at de ligger og klemmer hverandre, der er et godt Stykke imellem dem, Vestjyderne vil gerne have god Plads. Meldgaard, som naturligvis laa midt i Byen, har været i én Gaard indtil den nyere Tid. Derimod har Østergaard og Vestergaard hver været delt i 2 Gaarde, da de købtes fra Møltrup 15. Okt Det Aar køber de 5 Fæstere i Rødding deres Gaarde af Kaptejn Chr. Linde paa Møltrup. Alle Skøderne er tinglæst paa en Dag, nemlig 13. Juni 1792 og indført i Skøde- og Pantebogen i følgende Orden: /6 D. D. dat /10 fra Chr. Linde til Mouritz Christensen paa hans i Fæste havende Gaard i Rødding, Vildbjerg Sogn. Hartkorn 2 Tdr. 6 Skpr. O Fdkr. 1½ Alb., Købesum 370 Rdl. Det er altsaa Vestergaard, og Køberen Mourits er en af Niels Mouritsens Forfædre. Næste Gaard har bestemt samme Hartkorn, og Køberen er Niels Nielsen. Pris 355 Rdl. Tredie Gaard er sikkert Meldgaard med Hartkorn Køberen er Anders Andersens Enke, Kirsten Pedersdatter. Pris 700 Rdl. Fjerde Gaard har Hartkorn Køberen er Jens Pedersen. Pris 410 Rdl. Femte Gaard har samme Hartkorn som den sidste og sælges til Christen Pedersen for kun 41 Rdl., saa her rnaa have været særlige Forhold tilstede. Det er maaske 2 Brødre, der køber de 2 Østergaarde." "For meget over 100 Aar siden købte Anders Birkmoses Fader [Christen Pedersen], som var fra Madum, Meldgaard og kaldtes altid Kræ Meldgaard, der var da 3 a 400 Tdr. Land. Fader skyldte 400 Specier paa Gaarden, derfor sagde Folk, at han var i Armod. Min Fader var gift 3 Gange (hans anden Kone levede kun kort), han havde 13 Børn, af hvilke jeg er den yngste, og nu er a 94, siger A. Birkmose. Ved Udskiftningen for godt 100 Aar siden bor der i "Mellemgaard i Rødding" en Mand ved Navn Christen Pedersen med 5½ Td. Hartkorn, det er jo nok den samme som ovenfor nævnt. Gaarden var i samme Slægt, indtil Kristen Meldgaard solgte Gaarden og flyttede til Vildbjerg, hans Enke bor i en Villa paa Herningvejen, hun er Datter af Jens Severin i Over Burgaard. Ole Andersen, som i mange Aar boede i Nøvling Præstegaard, var født i Meldgaard Faderen, Anders Christian Christensen var Halvbroder til Anders Birkmose." 2

3 Citater fra Konrad Understrup: "Vildbjerg Sogn", 1921, side 54. Kilde: Konrad Understrup: Vildbjerg Sogn, 1921, side 54 Rødding. Rødding eller Røjing, som Folk siger, er et gammelt ryddet Skovland, nogle gamle Ege findes her endnu, og i Moserne findes mægtige Egestube og andre Skovtræer. Smaaris har ogsaa saadan Lyst til at slaa an her, naar den dyrkede Jord ligge længe ud. Rødding By har et Jordtilliggende af over 1100 Tdr. Ld. med godt 18 Tdr. Hartkorn, det gaar fra Timring til Aulum Sogn, paa det ene Led, paa det andet fra Pugdal Mark til Bjerre. Her var vist grumme lidt dyrket Land, da Kirken byggedes, Navne paa Rød og Ryd tyder paa yngre Bebyggelser bor der en Jens Jensen i Rødding afstaar Jens Jul til Kjeldgaard en Gaard i Rødding til Kronen er Rødding i Vildbjerg nævnt som en jordegen Bondegaard. Langt tilbage i Tiden laa der 3 Gaarde fra Øst til Vest i Rødding By, Østergaard, Meldgaard og Vestergaard, de er der jo endnu. Det er ikke saadan at forstaa, at de ligger og klemmer hverandre, der er et godt Stykke imellem dem, Vestjyderne vil gerne have god Plads. Meldgaard, som naturligvis laa midt i Byen, har været i én Gaard indtil den nyere Tid. Derimod har Østergaard og Vestergaard hver været delt i 2 Gaarde, da de købtes fra Møltrup 15. Okt Det Aar køber de 5 Fæstere i Rødding deres Gaarde af Kaptejn Chr. Linde paa Møltrup. Alle Skøderne er tinglæst paa en Dag, nemlig 13. Juni 1796 og indført i Skøde- og Pantebogen i følgende Orden: /6 D. D. dat I5/10 fra Chr. Linde til Mouritz Christensen paa hans i Fæste havende Gaard i Rødding, Vildbjerg Sogn. Hartkorn 2 Tdr. 6 Skpr. O Fdkr. 1½ Alb., Købesum 370 Rdl. Det er altsaa Vestergaard, og Køberen Mourits er en af Niels Mouritsens Forfædre. Næste Gaard har bestemt samme Hartkorn, og Køberen er Niels Nielsen. Pris 355 Rdl. Tredie Gaard er sikkert Meldgaard med Hartkorn Køberen er Anders Andersens Enke, Kirsten Pedersdatter. Pris 700 Rdl. Fjerde Gaard har Hartkorn Køberen er Jens Pedersen. Pris 410 Rdl. Femte Gaard har samme Hartkorn som den sidste og sælges til Christen Pedersen for kun 41 Rdl., saa her rnaa have været særlige Forhold tilstede. Det er maaske 2 Brødre, der køber de 2 Østergaarde, Anders Birkmose, som er født i Melgaard 1827 kan udmærker huske, at de 2 Østergaarde laa sammen i Toften lidt Syd for nuv. Østergaard, hvor der endnu ligger et Hus. De 2 Familier havde hver sin Brønd og hver sin Forstue, men boede ellers under samme Tag. Der holdtes Smugkro i Østergaard og her skal være død en Kniplingskræmmer, og det gik vist ikke helt rele til." Anders Birkmose kan huske, at Folk kom kørende til Østergaard, spændte fra og drak Ponse. Lærer Damgaard, som holdt Skole her lige ved, vilde ogsaa gerne derhen og have sig en Pons, saa satte han mig til at passe Skolen." Engang brændte en Del af den gamle Gaard, det var maaske 1840, thi det Aar menes det nuv. Stuehus i Østergaard at være fra, det Aarstal skal have staaet paa en Luge. Siden købte Simon Østergaard ude fra Fjordsiden den anden Østergaard og flyttede den langt i Øst, Stuehuset i Syd staar endnu, men Udbygningerne er nylig ombyggede. Simon Østergaard havde en Broder i Rødding, der hed Poul Vium, de var Brødre til Seminarieforstander Tang paa Emdrupborg. Simon Østergaard døde i Rødding Hans Søn var Anders Østergaard i Egbæk, som i nogle Aar boede paa Østergaard Mark, før han kom til Egbæk. Den gamle Østergaard i Rødding By ejes nu af Søren Hansen Sørensen, som har været her godt 15 Aar, hvis Bedstefader har ejet Timgaard; han har ombygget Udhusene og lagt dem Nord for Stuehuset, før laa de Syd for med Indkørsel gennem en Port i Laden, men Udbygningerne var usle, gik op og ned og kunde slet ikke staa. Stuehuset skal være bygget af Chr. Østergaard og er jo af den almindelige Type fra den Tid, noget lav med en stor Dagligstue. Her er Telefon og man laver selv Elektricitet til Lys ved Vindkraft. Til Gaarden er ca. 130 Tdr. Ld. Skellet fra den anden Østergaard gaar ind imod Haven. Konen, Petersine Jensen, er fra Sønder Esp i Thorsted, og hendes Slægt har ejet denne Gaard fra i 1400-erne, den er bestandig gaaet i Arv fra Fader til Søn. Den første af Slægten hed David Jensen, den næste Jens Davidsen, men i flere Hundrede Aar har Ejeren heddet Jens Jensen, og det gør den nuv. Ejer ogsaa, som er hendes Broder; den ældste af Sønnerne bliver altid døbt Jens Jensen. Der er nu lagt en Nabogaard til, saa Arealet er 800 Tdr. Ld., men det er jo skarpe Jorder i Thorsted. Stuehuset i Esp er bygget 1822, men Ovret er lettet for en 20 Aar siden, vist 1½ Al. Konen har Billeder af Esp og af Forældre og Bedsteforældre, hendes Fader og Bedstefader var begge Sognefogder, og hun har i Østergaard Slægtens gamle Chatol med det gamle Papir med Oplysninger om Slægten, den kaldes Allefaars Chatol. I en Mergelgrav ved Østergaard skal ligge et Sæt Brændevinstøj. Paa Østergaards Mark ligger nogle Gaarde og Huse ud mod Vildbjerg: Sønderholm, Grønholm, Mosekær osv. 3

4 Meldgaard. For meget over 100 Aar siden købte Anders Birkmoses Fader, som var fra Madum, Meldgaard og kaldtes altid Kræ Meldgaard, der var da 3 a 400 Tdr. Land. Fader skyldte 400 Specier paa Gaarden, derfor sagde Folk, at han var i Armod. Min Fader var gift 3 Gange (hans anden Kone levede kun kort), han havde 13 Børn, af hvilke jeg er den yngste, og nu er a 94, siger A. Birkmose. Ved Udskiftningen for godt 100 Aar siden bor der i Mellemgaard i Rødding" en Mand ved Navn Christen Pedersen med 5'/2 Td. Hartkorn, det er jo nok den samme som ovenfor nævnt. Gaarden var i samme Slægt, indtil Kristen Meldgaard solgte Gaarden og flyttede til Vildbjerg, hans Enke bor i en Villa paa Herningvejen, hun er Datter af Jens Severin i Over Burgaard. Ole Andersen, som i mange Aar boede i Nøvling Præstegaard, var født i Meldgaard Faderen, Anders Christian Christensen var Halvbroder til Anders Birkmose. I nogle Aar var Meldgaard i Handelen, men 1916 købte Karl Damgaard Gaarden af Mikkel Lysgaard for 60,000 Kr., men han har kostet meget paa Gaarden, men vil ogsaa have over 100 Tusind for den, der er 110 Tdr. Ld. Damgaard er gift med en Datter af Knud Chr. Thomsen i Drongstrup. Damgaard har gjort mangen en Gaardhandel, har saaledes haft Ejsingkær, han har været dygtig og tjent godt ved sine Handeler, men nu er Helbredet ikke saa godt. Damgaard har fældet mange af de store prægtige Træer ved Gaarden. Her er et stort Stuehus i Nord mod Vejen, bygget af Kræ Meldgaard for ca, 50 Aar siden, det har Stentag. Her er en gammel Agerum Lade og et meget gammelt Vesterhus. Gaarden ligger noget lavt, men Vandet har dog godt Aftræk fra Gaarden. Fra Meldgaard er udskilt 4 Gaarde med hver 40 Tdr. Ld., ja den ene er paa 60. Et Sted kaldet Toftlund skal være bygget til Aftægtshus for Gamle i Meldgaard. Imellem Meldgaard og Østergaard er nogle morsomme Skeldiger. Øst for Meldgaard, omtrent midt imellem Meldgaard og Østergaard, laa Rødding Skole, som ca flyttedes ca. 600 Favne i Vest til sin nuv. Plads, den lagdes der hvor en anden Vej drejede af mod Bjerre, siden kom Vejen til at dreje fra mere i Øst. I sin Tid skal der ogsaa være holdt Skole i Østergaards Storstue. Ved Meldgaard er et mægtigt Svinehus, som nu ikke bruges meget. Paa Meldgaard Mark ud mod Vinding ligger Stedet Hornshøj. Mere om CHRISTEN PEDERSEN: Begravet: 25 april 1837, Vildbjerg gamle Kirkegård Dåb: 28 oktober 1764, Madum Sogn Ejendom/gods: 1806, Skøde til Christen Pedersen på "Madumkiergaard", Madum Sogn Skifte: 4 juli 1807, Skifte efter Maren Andersdatter Stilling: Mel , Gårdejer i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg sogn Værnepligt: 1789, Optaget i lægdsrullen Mere om MAREN ANDERSDATTER: Begravet: 3 april 1807, Madum Dåb: 17 november 1765, Vildbjerg Sogn Skifte: 4 juli 1807, Skifte efter Maren Andersdatter Mere om ANE CHRISTENSDATTER: Begravet: 26 november 1811, Vildbjerg gamle Kirkegård Noter for SIDSEL JENSDATTER KIÆR: Sidsel Jensdatter var født på Hadskjær i Det følgende er uddrag fra Esbern Jespersens bog om Vinding Sogn (1935). "Hadskjær" Vinding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt. Gårdens historie er her gengivet ved uddrag af Esbern Jespersens bog om Vinding Sogn. Vinding sogn har altid været præget af Vinding Å med dens mange tilløb og tilstødende enge. Det afspejler sig i stednavnene, og Hadskjær er ingen undtagelse (side 45). Svenskekrigene var hårde ved egnen, og 1647 nævnes Jens Hadskjær blandt de bønder, der var så forarmede, at de ikke kunne betale skat (side 67). Af jordebogen over Bøvling amt 1663 fremgår, at Thomas Adskierds landgilde var 1 Td. Rug, 1 Ørting Byg, 1 pund smør og 1 skovvogn. Hadskjærs hartkorn var /5, og gården tilhørte "Velbaarne Jomfru Ane Margrethe Sehested (Tim)" 4

5 (side 70). I kvæg- og koptællingslisten 1678 anføres Hadskjær med "Niels Pouelsen i Eschekier, hans Hustru, 1 Pige, 1 Hoppe, 1 dito 2 Aar, 2 Køer, 2 Stude i andet Aar, 5 Faar" (side74). I matriklen 1688 nævnes om Hadskjær: "Edts Kjær (Hadskjær), 26,3 Td. Land, som eragtes skarp. Her kan græsses 8 Høveder med god Græsning, som sættes til Hartkorn Og der kan avles 8 Læs godt Hø - det fineste paa hele Turen" (side 79). "HADSKJÆR Niels i Hatts Kier nævnes Efter ham fulgte Sønnen (?) Jens Nielsen Edskier, som døde Aaret efter bliver Else Pedersdatter, hans Enke (?), gift med Hr. Jens Poulsens Sønnesøn Thomas Jenssøn af Moesgaard. Landgildematriklen kalder ham 1663 Thomas Adskierd fik han en Datter døbt Mette efter sin Moder Mette Thomasdatter. Blandt Fadderne var hans Brødre Jens og Jørgen i Moesgaard. Thomas døde Aar gl., og Aaret efter hjemførte Mette sin Mand Niels Poulsen af Skindbjerg. Hun var altsaa kun 18 Aar. Der kom en halv Snes Børn: Mette 73, Maren, Poul, Thomas, Else, Karen, Anna, Jens, Jens 96. To Aar efter døde hun 44 Aar gl. Poul Nielsen, f. 1675, blev 1713 gift med An Christensdatter af Svenstrup. Børn: Christen, Mette, Maren, Niels, Ingeborg m. fl døde Poul Nielsen Edskier, og Jens af Møeborg blev et Aars Tid efter gift med Anna sl. Pouls Efterleverske; de fik ingen Børn. Efter Annas Død giftede Jens Jensen Møeborg sig med Johanne Thøgersdatter og boede i Hadskjærhus, og der blev atter Børn. De havde imidlertid afstaaet Gaarden til Niels Poulsen Kjær, Annas Søn af 1. Ægteskab, 1755 g. m. Sidsel Jensdatter af Svenstrup. Efter Sidsels Død 1782 mødte Fuldmægtigen paa Ausumgaard paa Herskabets, Kammerjunker de Jermins Vegne for at registrere, vurdere og skifte Dødsboet mellem Enkemanden og hans Børn: Jens 16 Aar, Poul (se Sdr. Tusholt) 7 Aar og Johanne 18 Aar. I Dagligstuen: 1 Fyrbord med Fod og en Bænk dertil, 4 gl. Stole, 1 gl. Ege Kam Bænk, 5 røde Lerfade, 3 hollandske Tallerkener, 2 Messinglysestager, 6 hollandske Fade, 1 Krus med Tinlaag, 2 Salmebøger, 20 Lersætter, 1 Saltskrin, 3 Par Tekopper, 2 Glas og 1 Butelje, 1 Dus. Trætallerkener, 1 Klok Viser, 1 blaamalet fint Hængeskab, 1 Jernkakkeloven og Sengeklæder i 2 Senge. I Kælderen: 1 Degnkar, 1 Selde, 1 Temse, 1 Øltønde, 1 Kværn, 1 Flødebøtte, 1 Jernpande og l Rist, 1 Sold og 1 Løb, 3 sorte Gryder og 3 Potter, 2 smaa og 6 store Hornskeer. I den liden Kammer: l Overdyne, 1 Underdyne, 2 Puder, 2 Lagener, 1 gl. Vognskrin. I Bryggerset: 1 Ildtang og Jernfork, 1 Kobberkedel, 2 Bryggekar, 2 Spande og 1 Strippe. Den gamle sl. afdødes Kiste: 1 sort Plydses Kyse og 1 Katuns Kaabe, 3 brogede Forklæder, 4 hvide og 1 broget Hørgarnsklæde, 3 Luer, noget mere Lintøj til Hovedet, 2 Kraver, 2 Halværmer, 1 gl. sort Fløjls Pandesmæk, 2 Par Handsker, 2 Par Strømper, 1 Par Sko med Spænder, 1 sort tosellet Kjole, 1 Sirtsestrøje, 1 rød firsellet Skørt, 1 Linklædes Trøje med Sølvknapper, 1 sort Skørt, 1 rød bunden Trøje, 1 blaa Damaskes Snørliv, 1 rød Skørt, 1 gl. brun firsellet Trøje, 3 Særke, 2 af Hørgarn og 1 af Blaargarn. I Gaarden: 1 Vogn med Hau, Hammer og Træktøj, 2 gl. Træ vogne med Skrav og Møgfjæl, 1 Plov, 1 Skærkiste med Kniv, 2 Høleer med Skaft, 3 River, 2 Spader m. m. Levende Kreaturer: 1 sort 4-aars Hest 20 Rdl., 1 sort Hoppe, 18 Aar, 8 Rdl., 1 gl. stinn Hælmis 3 Rdl., 1 brun Fole 6 Rdl., 2 Stude i 3. Aar, 6 Køer 26 Rdl., 1 Aarings Stud, 2 Kalve, 20 Faar, 1 Galt og 2 Bistader. - Det hele vurderedes til 164 Rdl. 5

6 Dernæst fandt man Udgælden saaledes: I Gaarden skal være 4 Bæster à 8 Rdl. = 32 Rdl. Brøstfældigheder ved Gaarden: 17 Fag Salshus 22 Rdl., 15 Fag Fæhus, 12 Rdl., 33 Fag Sønderlade 44 Rdl., Høladen Østen til Gaarden 7 Rdl., Mandens Begravelse 10 Rdl. Indgælden - Udgælden gav 4 Rdl. 4 Mk. 6 Sk. at arve. Enkemanden fik det halve, de tre Børn Resten. Ungkarl Jens Nielsen, Hadskjær, blev 1786 gift med Peder Pedersen Vejvads Datter Ellen og overtog Gaarden ved en Fæstekontrakt, hvori "Jens de Jermin gør vitterligt, at han har sted og fæstet til Jens Nielsen den Gaard Hadskjær, som hans Fader godvillig til sin Søn har overladt mod at nyde forsvarlig og upaaklagelig Ophold af alt, navnlig nødvendigt, saavel som en anstændig Jordefærd efter hans Død". Han skal svare alle Kngl. Skatter og Contributioner, aarlig betale 4 Td. Rug i Landgilde, gøre aarlige Rejser lige med sine øvrige Medtjenere, holde Gaarden forsvarlig ved lige med Bygning og Besætning, intet af dens Ejendomme forkomme, selv benytte Gaardens Afgrøde og Gødning - rette sig efter hans Majs. Love og Anordninger og vise sin pligtige Lydighed mod sit Herskab eller Ordre alt under dette sit Fæstes Fortabelse døde Jens Hadskjær knap 40 Aar gl., og Sognefogeden Jens Jensen Refning i Følge med Peder Bak og Enkens Lavværge, hendes Broder Mikkel Vejvad, indfandt sig for at registrere og vurdere. De samavlede Børn var: Niels Christian 7, Jens 1, Sidsel 17, Mette Kristine 10 og Mariane 5 Aar (se Blindkilde og Lilbæk). Som deres Formynder var mødt deres Farbroder Poul Nielsen Tusholt. Besætningen var som 20 Aar tidligere. Boet takseredes til 322 Rdl. Ellen anmeldte ved sin Lavværge, at Mandens Begravelse havde kostet 10 Rdl., hun skyldte sin Søster Karen 40 Rdl., sin Broder Mikkel Pedersen Vejvad 40, Jens Stokvad 25 og Jens Ramskov 9 Rdl. Store Sager blev der næppe at arve, og inden Aaret var omme, var Ellen atter gift. Hendes 2. Mand hed Anders Andersen; med ham fik hun 1806 Datteren Anne, næste Kone i Gaarden. I Anders Andersens Fæstekontrakt af 24. Juni 1805 findes den Ændring, at Landgilden skal betales med 24 Rdl., en Behagelighed, naar Kapitelstaksten som i 1813 var 131, men faretruende i 1824, da en Td. Rug her i Amtet kun kostede 1,64 Rdl. I Fæstekontrakten bærer Anders Tilnavnet Dellerup. Hans Broder Jens Chr. Andersen boede i Østerlund i Idom. Dennes Søn Anders Jensen blev 1827 gift med Anne, og de overtog nu Gaarden, medens A. Andersen og Ellen gik paa Aftægt. De døde begge 1829, og Anders Jensen meddelte Skiftekommissionen, at der intet var at skifte. Den gamle Niels Poulsenske Slægt var saaledes trængt ud af Hadskjær Børn: Anders f og Ellen Kirstine, f. 1830, g. m. Jens Madsen Toustrup døde Anders Jensen 68 Aar gl. Hans Hustru Anne døde 1873." (side ) Mere om SIDSEL JENSDATTER KIÆR: Begravet: 1 september 1839, Vildbjerg Kirkegård Dåb: 9 december 1787, Vinding Kirke Skifte: Mel , Hammerum Herred Børn af CHRISTEN PEDERSEN og MAREN ANDERSDATTER er: i. ANDERS 3 CHRISTENSEN, f. 1795, Madum. Mere om ANDERS CHRISTENSEN: Bopæl: 1837, Welhusted i Assing Sogn Dåb: 29 november 1795, Madum Kirke Værnepligt: 1795, Optaget i lægdsrullen ii. PEDER CHRISTENSEN, f. 23 december 1797, Madum; d. 17 april 1844, Brejning Sogn; v. METTE MARIE ANDERSDATTER; f. 1806, Brejning sogn. Mere om PEDER CHRISTENSEN: Begravet: 28 april 1844, Brejning Kirkegård Bopæl: 1837, Boende i Breining Præstegaard Dåb: 1 januar 1798, Madum Kirke Folketælling: 1834, Boende i Breining Præstegaard Værnepligt: 1798, Optaget i lægdsrullen Mere om METTE MARIE ANDERSDATTER: Folketælling: 1845, Boende i Breining Præstegaard 6

7 2. iii. ANDERS CHRISTIAN CHRISTENSEN, f. 25 marts 1800, Madum; d. 24 juli 1867, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. 3. iv. KIERSTINE CHRISTENSDATTER, f. 1802, "Madum Kjærgaard", Madum Sogn; d. 4 juni 1889, "Feldberg", Timring Sogn. v. KAREN CHRISTENSDATTER, f. 1805, Madum Sogn. Mere om KAREN CHRISTENSDATTER: Dåb: 24 september 1805, Madum Kirke Konfirmeret: 29 april 1821, Vildbjerg Kirke Stilling: 1837, Tjenende på Møltrup Hovedgård, Timring Sogn Børn af CHRISTEN PEDERSEN og SIDSEL JENSDATTER KIÆR er: vi. MARIANE 3 CHRISTENSDATTER, f. 11 april 1813, Rødding, Vildbjerg Sogn. Noter for MARIANE CHRISTENSDATTER: Se Vildbjerg-Timring Sognes Kirkebog Side 164 Kan det være hende der er død 23. maj og begravet 30. maj 1813 i Timring? Mere om MARIANE CHRISTENSDATTER: Dåb: 23 maj 1813, Vildbjerg Kirke Stilling: 1837, Tjenede i Vildbjerg Præstegård 4. vii. ANDERS KIÆR CHRISTENSEN, f. 3 januar 1815, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn; d. 15 oktober 1853, Trankjær, Vildbjerg Sogn. viii. JENS PETER CHRISTENSEN, f. 7 april 1817, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. Mere om JENS PETER CHRISTENSEN: Dåb: 26 maj 1817, Vildbjerg Kirke Stilling: 1837, Tjener hos broderen Anders Christian Christensen i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn ix. LARS MELDGAARD CHRISTENSEN, f. 3 april 1820, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. Mere om LARS MELDGAARD CHRISTENSEN: Dåb: 22 maj 1820, Vildbjerg Sogn Stilling: 1837, Tjenende i Tarm Mølle x. CHRISTEN TRØSTRUP CHRISTENSEN, f. 28 september 1822, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn; d. 14 april 1884, "Damgaard", Haunstrup, Snejbjerg Sogn; v. ANE JOHANNE STEENSDATTER, 19 november 1852, Snejbjerg Kirke; f. 1811, Albæk, Snejbjerg Sogn. Mere om CHRISTEN TRØSTRUP CHRISTENSEN: Bopæl: 1837, Bor hos broderen Anders Christian Christensen i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn Dåb: 3 november 1822, Vildbjerg Kirke Folketælling: 1860, Husmand i Haunstrup, Snejbjerg Sogn Stilling: Husmand i Haunstrup, Snejbjerg sogn Mere om ANE JOHANNE STEENSDATTER: Døbt: 9 januar 1811, Snejbjerg Kirke Folketælling: 1850, Tjenestepige i Albæk, Snejbjerg Sogn xi. ELLEN KJÆR CHRISTENSDATTER, f. 4 januar 1825, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. Mere om ELLEN KJÆR CHRISTENSDATTER: Dåb: 20 februar 1825, Vildbjerg Kirke Stilling: 1837, Tjenende hos moderen Sidsel Jensdatter 5. xii. ANDERS BIRCHMOSE CHRISTENSEN, f. 20 februar 1827, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn; d xiii. DORTHE KIRSTINE CHRISTENSDATTER, f. 13 oktober 1834, "Meldgaard" i Rødding, Vildbjerg Sogn; d. 7 marts 1840, "Meldgaard" i Rødding, Vildbjerg Sogn. Mere om DORTHE KIRSTINE CHRISTENSDATTER: Begravet: 15 marts 1840, Vildbjerg Kirkegård Dåb: 18 oktober 1834, Vildbjerg Kirke Folketælling: 1840, Bor hos Anders Christian Christensen i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn 7

8 Generation nr ANDERS CHRISTIAN 3 CHRISTENSEN (CHRISTEN 2 PEDERSEN, PEDER 1 CHRISTENSEN) blev født 25 marts 1800 i Madum, og døde 24 juli 1867 i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. Han giftede sig med ZIDSEL OLESDATTER 10 oktober 1835 i Nøvling Kirke, datter af OLE NIELSEN og MARIANE IVERSDATTER. Hun blev født 1814 i Nøvling Sogn. Mere om ANDERS CHRISTIAN CHRISTENSEN: Begravet: 1 august 1867, Vildbjerg Kirkegård Bopæl: 1837, Rødding, Vildbjerg Sogn Dåb: 13 april 1800, Madum Kirke Folketælling: 1840, Gårdmand i Rødding, Vildbjerg Sogn Stilling: Gårdejer i Meldgaard i Rødding, Vildbjerg sogn Mere om ZIDSEL OLESDATTER: Døbt: 14 april 1814, Nøvling Kirke Børn af ANDERS CHRISTIAN CHRISTENSEN og ZIDSEL OLESDATTER er: i. OLE 4 ANDERSEN, f. 1836, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn; d. 6 juli 1914, Skolegade 47, Herning; v. ELSE KIRSTINE JENSEN. Mere om OLE ANDERSEN: Begravet: 11 juli 1914, Snejbjerg Kirkegård ii. CHRISTEN ANDERSEN, f. 1838, Vildbjerg Sogn. iii. MAREN ANDERSEN, f. 1840, Vildbjerg Sogn. iv. MARIANE ANDERSEN, f. 1842, Vildbjerg Sogn. v. MORTEN ANDERSEN, f vi. CECILIE KJERSTINE ANDERSEN, f. 1844, Vildbjerg Sogn. vii. STINE ANDERSEN, f viii. KAREN MELDGAARD ANDERSEN, f. 7 september 1847, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. Mere om KAREN MELDGAARD ANDERSEN: Døbt: 14 november 1847, Vildbjerg Kirke ix. LARS MELDGAARD ANDERSEN, f. 26 februar 1850, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. Mere om LARS MELDGAARD ANDERSEN: Døbt: 1 april 1850, Vildbjerg Kirke x. PETRINE ANDERSEN, f. 8 november 1852, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. Mere om PETRINE ANDERSEN: Døbt: 8 december 1852, Vildbjerg Kirke xi. xii. MARIANE ANDERSEN, f. omk. 1855, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. JULIANE ANDERSEN, f. omk. 1859, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. 3. KIERSTINE 3 CHRISTENSDATTER (CHRISTEN 2 PEDERSEN, PEDER 1 CHRISTENSEN) blev født 1802 i "Madum Kjærgaard", Madum Sogn, og døde 4 juni 1889 i "Feldberg", Timring Sogn. Hun giftede sig med CHRISTEN JENSEN 19 april 1824 i Timring Kirke, søn af JENS ANDERSEN og MAREN ANDERSDATTER. Han blev født 10 juni 1797 i "Feldberg", Timring Sogn, og døde 4 februar 1880 i "Feldberg", Timring Sogn. Mere om KIERSTINE CHRISTENSDATTER: Begravet: 10 juni 1889, Timring Kirkegård Dåb: 1 januar 1803, Madum Kirke Mere om CHRISTEN JENSEN: Aftægt: 1856, Aftægtskontrakt Begravet: 11 februar 1880, Timring Kirkegård Dåb: 23 juli 1797, Timring Kirke Ejendom/gods: 1856, Skøder fra Christen Jensen Stilling: Mel , Gårdejer i "Feldberg", Timring sogn Værnepligt: 1797, Optaget i lægdsrulen 8

9 Børn af KIERSTINE CHRISTENSDATTER og CHRISTEN JENSEN er: i. MAREN FELDBERG 4 CHRISTENSDATTER, f. 1 februar 1825, "Feldberg", Timring Sogn. Mere om MAREN FELDBERG CHRISTENSDATTER: Dåb: 4 april 1825, Timring Kirke ii. JENS CHRISTENSEN, f. 12 marts 1827, "Feldberg", Timring Sogn; d. 1895; v. INGER PEDERSEN, 15 oktober 1858, Gellerup Kirke; f. 19 marts 1836, Gellerup Sogn. Mere om JENS CHRISTENSEN: Dåb: 29 april 1827, Timring Kirke Ejendom/gods: 1856, Skøde til Jens Christensen på gården "Feldberg", Timring sogn Stilling: Mel , Gårdejer i Feldberg ( ) Mere om INGER PEDERSEN: Dåb: 3 april 1836, Gellerup Kirke iii. MARIANE CHRISTENSDATTER, f. 26 maj 1829, "Feldberg", Timring Sogn. Mere om MARIANE CHRISTENSDATTER: Dåb: 31 maj 1829, Timring Kirke iv. ZIDSEL CHRISTENSDATTER, f. 24 september 1831, "Feldberg", Timring Sogn; d. 2 januar 1888, "Nybo", Feldbjerg Mark, Najbjerg, Timring Sogn; v. JENS LARSEN, 23 november 1855, Timring Kirke; f. 21 maj 1828, "Tusing", Vildbjerg Sogn; d. 25 april 1899, "Stensholm", Rødding, Vildbjerg Sogn. Mere om ZIDSEL CHRISTENSDATTER: Begravet: 11 januar 1888, Timring Sogn Dåb: 20 november 1831, Timring Kirke Noter for JENS LARSEN: "Kr. Nybo (a) og Hustru bor paa Feldbjerg Mark syd for Gaarden (b). Hans Fader, som var fra Feldbjerg, byggede Stedet Nybo for ca. 70 Aar siden (c). Han fik hjemmefra det meste af Marken (en Del er købt fra Najbjerg), ialt ca. 60 Tdr. Land og 2 Køer. I Førstningen avlede han saa godt som intet. Gaarden ligger højt og godt i Læ af en Bakke i Vest, der er beplantet." Citat fra Konrad Understrup: Timring Sogn Side 165. a) Christen Feldbjerg Larsen (f. 1860), b) "Feldbjerg", c) Ikke helt korrekt: Det var hans far, Jens Larsen ( ), der byggede "Nybo" i 1857, men det var hans mor, der var født i "Feldbjerg." En gård i Timring sogn. Konrad Understrup 1929 "Timring sogn", side 163: Afsnit under "Feldbjerg". Kr. Nybo og Hustru (billedet) bor paa Feldbjerg Mark syd for Gaarden. Hans Fader, som var fra Feldbjerg, byggede Stedet Nybo for ca. 70 Aar siden. Han fik hjemmefra det meste af Marken (en Del er købt fra Najbjerg), ialt ca. 60 Tdr. Land og 2 Køer. I Førstningen avlede han saa godt som intet. Gaarden ligger højt og godt i Læ af en Bakke i Vest, der er beplantet. Kr. Nybo fortæller godt men gaar daarligt; han lider meget af Gigt. Hammerum Herreds Brandforsikringprotokol Timring sogn Mikrofilm S2-229 Feldberg Mark "Nyboe" Jens Larsen Taxationsnummer Bygning Sum 1882 Et Stuehus 200 Oct Qvt 56 Hammerum Herreds Brandtaksationsprotokol Timring sogn Mikrofilm S2-233 Nr Oktober 1856 Jens Larsen Feldborg "Nyboe" N.Nr. 76 9

10 Et Hus i Syd og har 12 Fag 9½ Alen bred, Grundmuur, 6 Fag til Beboelse, 6 Fag til Udhus, Fyr Tømmer, Straa og Lyngtag, taxeret til 400 Rd. Forsikret mod Ildsvaade. Brandredskaber i Orden. Mere om JENS LARSEN: Aftægt: 1888, Aftægtskontrakt Begravet: 3 maj 1899, Timring Kirkegård Dåb: 22 maj 1828, Vildbjerg Kirke Ejendom/gods: 1856, Skøde til Jens Larsen på gården "Nybo", Timring Sogn Skifte: 25 april 1899, Hammerum Herred Stilling: Gårdejer i "Nybo", Timring sogn. v. JOHANNE MARIE CHRISTENSDATTER, f. 27 februar 1834, "Feldberg", Timring Sogn; v. HANS CHRISTIAN LARSEN. Mere om JOHANNE MARIE CHRISTENSDATTER: Dåb: 9 marts 1834, Timring Kirke vi. CHRISTIANE CHRISTENSDATTER, f. 21 april 1837, "Feldberg", Timring Sogn. Mere om CHRISTIANE CHRISTENSDATTER: Dåb: 14 maj 1837, Timring Kirke 4. ANDERS 3 KIÆR CHRISTENSEN (CHRISTEN 2 PEDERSEN, PEDER 1 CHRISTENSEN) blev født 3 januar 1815 i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn, og døde 15 oktober 1853 i Trankjær, Vildbjerg Sogn. Han giftede sig med ANE KIRSTINE JENSDATTER 3 november 1846 i Vildbjerg Kirke, datter af JENS MORTENSEN og MAREN NIELSDATTER. Hun blev født 1815 i Odsbjerre, Vildbjerg Sogn. Mere om ANDERS KIÆR CHRISTENSEN: Begravet: 24 oktober 1853, Vildbjerg Kirkegård Dåb: 19 februar 1815, Vildbjerg Kirke Stilling: 1837, Tjenede i Aulum Præstegård Mere om ANE KIRSTINE JENSDATTER: Døbt: 9 juni 1815, Vildbjerg Kirke Folketælling: 1855, "Trankjærhus", Vildbjerg Sogn Børn af ANDERS KIÆR CHRISTENSEN og ANE JENSDATTER er: i. CHRISTEN MELDGAARD 4 ANDERSEN, f. 19 september 1847, "Trankjærhus", Vildbjerg Sogn; d. 22 juni 1848, "Trankjærhus", Vildbjerg Sogn. Mere om CHRISTEN MELDGAARD ANDERSEN: Begravet: 27 juni 1848, Vildbjerg Kirkegård Døbt: 7 november 1847, Vildbjerg Kirke Hjemmedåb: 18 oktober 1847, "Trankjærhus", Vildbjerg Sogn ii. SIDSEL MELDGAARD ANDERSEN, f. 30 april 1850, "Trankjærhus", Vildbjerg Sogn. Mere om SIDSEL MELDGAARD ANDERSEN: Døbt: 30 juni 1850, Vildbjerg Kirke iii. CHRISTEN MELDGAARD ANDERSEN, f. 27 maj 1853, "Trankjærhus", Vildbjerg Sogn. Mere om CHRISTEN MELDGAARD ANDERSEN: Døbt: 10 juli 1853, Vildbjerg Kirke Hjemmedåb: 10 juni 1853, "Trankjærhus", Vildbjerg Sogn 5. ANDERS 3 BIRCHMOSE CHRISTENSEN (CHRISTEN 2 PEDERSEN, PEDER 1 CHRISTENSEN) blev født 20 februar 1827 i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn, og døde Han giftede sig med ANE KIRSTINE JENSDATTER omk. 1855, datter af JENS MORTENSEN og MAREN NIELSDATTER. Hun blev født 1815 i Odsbjerre, Vildbjerg Sogn. Noter for ANDERS BIRCHMOSE CHRISTENSEN: På gravsten i lapidariet på Vildbjerg Kirkegård kirkegård står, at han var født 1827 og døde 1923, at han var veteran fra 1848, og at han var dannedrogsmand. 10

11 Mere om ANDERS BIRCHMOSE CHRISTENSEN: Bopæl: 1837, Bor hos broderen Anders Christian Christensen i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn Dåb: 2 april 1827, Vildbjerg Sogn Folketælling: 1860, Rødding, Vildbjerg Sogn Mere om ANE KIRSTINE JENSDATTER: Døbt: 9 juni 1815, Vildbjerg Kirke Folketælling: 1855, "Trankjærhus", Vildbjerg Sogn Barn af ANDERS BIRCHMOSE CHRISTENSEN og ANE JENSDATTER er: i. ANDERS 4 ANDERSEN, f. omk. 1857; d. januar Mere om ANDERS ANDERSEN: Stilling: Lærer ved Herning Realskole 11

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( )

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( ) Forfædre til Kirsten Maria Larsen(1872-1930) Generation nr. 1 1. Kirsten Maria Larsen, født 6. marts 1872 i "Nybo", Feldbjerg Mark, Najbjerg, Timri 29. december 1930 i Vildbjerg By. Hun er datter af 2.

Læs mere

Forfædre til Kirsten Maria Larsen

Forfædre til Kirsten Maria Larsen Forfædre til Kirsten Maria Larsen Generation nr. 1 1. Kirsten Maria Larsen, født 6 marts 1872 i "Nybo", Feldbjerg Mark, Najbjerg, Timring Sogn; død 29 december 1930 i Vildbjerg. Hun er datter af 2. Jens

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

1. Karen Kirstine Jensen ( )

1. Karen Kirstine Jensen ( ) Landpost og husmand: Lars Andersen (1838 1902) og hustruer Født i Rind sogn (Rind Kirke). 1. Karen Kirstine Jensen (1849 1870) Født i Nr. Felding sogn (Nr. Felding Kirke) 2. Severine Kristine Jensen (1848

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Efterslægt Christophers og Hans kone

Efterslægt Christophers og Hans kone Efterslægt Christophers og Hans kone Indholdsfortegnelse Christophers og Hans kones efterslægt 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 10 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Christophers og Hans

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

JENS KRISTIAN MADSEN

JENS KRISTIAN MADSEN JENS KRISTIAN MADSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen - Jens Kristian Madsen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS KRISTIAN MADSEN "1 Jens Kristian Madsen *1853-1941 Jens Kristian

Læs mere

Anetavle for Ivar Hansen

Anetavle for Ivar Hansen Anetavle for Ivar Hansen Gårdejer i Aalunde i Agerbæk. Venstre - Folketingsmedlem for Ribe Amtskreds 4. dec. 1973-11. marts 2003. Minister for offentlige arbejder 30. aug. 1978-26. okt. 1979. Medlem af

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Betty Karsberg 2010-01 side - 1

Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Jens Christensen (1820-1885) og Johanne Marie Nielsdatter (1816-1882) Ane nr. 48 og 49 1820 20. sep 22. sep. 22. okt Født Hjdbt. Bølling Kirke Kastberg,

Læs mere

10 Nov 2014 Efterkommere af Anders Thomsen

10 Nov 2014 Efterkommere af Anders Thomsen Side 1 Generation 1 1. Anders Thomsen #35237 * 1650, 1730, Job: Skoleholder i Thise 16/6-1681, (~ Ane Thomasdatter #35238 * 1660, 1740, ) Anders Thomsen og Ane Thomasdatters børn kendes fra et arvekald,

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Efterslægt Anders Thomsen

Efterslægt Anders Thomsen Efterslægt Anders Thomsen Skoleholder i Thise Skole Indholdsfortegnelse Anders Thomsens efterslægt 1 1. generation 1 2. generation 2 3. generation 4 4. generation 8 5. generation 17 6. generation 38 7.

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3022/3023

Generation XI Ane nr. 3022/3023 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Madsen og Anna Christensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Madsen og Anna Christensdatter Torpe Ane nr. 3022/3023

Læs mere