Efterkommere efter Christen Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterkommere efter Christen Pedersen"

Transkript

1 Efterkommere efter Christen Pedersen Generation nr CHRISTEN 2 PEDERSEN (PEDER 1 CHRISTENSEN) blev født 1764 i "Madum Kjærgaard", Madum Sogn, og døde 17 april 1837 i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. Han giftede sig med (1) MAREN ANDERSDATTER 4 november 1794 i Vildbjerg Kirke, datter af ANDERS MELDGAARD og KIRSTEN PEDERSDATTER. Hun blev født 1765 i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn, og døde 1807 i "Madum Kjærgaard", Madum Sogn. Han giftede sig med (2) ANE CHRISTENSDATTER omk Hun blev født 1772, og døde 1811 i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. Han giftede sig med (3) SIDSEL JENSDATTER KIÆR omk. 1812, datter af JENS HADSKIER og ELLEN PEDERSDATTER. Hun blev født 5 november 1787 i "Hadskjær", Vinding Sogn, og døde 23 august 1839 i "Meldgaard" i Rødding, Vildbjerg Sogn. Noter for CHRISTEN PEDERSEN: Christen Pedersen var født på Madum Kjærgård i 1764 og overtog gården i 1806 efter sin far. Han solgte i 1811 gården til sin yngre broder Jens Det følgende er uddrag fra P. Storgaard Pedersens bog om Ulfborg Herred (1900). "Madum Kjærgård" Madum sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing amt. "Fra 1597 laa Ulfborg og Hing Herreder til Stadighed under Lensmanden paa Bøvling Slot, indtil den gamle Lensordning ophævedes ved Enevoldsmagtens Indførelse, da Bøvling Len og Lundenæs Len lagdes sammen under een Amtmand. I den derpaa følgende Tid kaldes disse sammenlagte Len Lundenæs og Bøvling Amter, og først i dette Aarhundrede have de faaet Navnet Ringkøbing Amt. Af de Jordebøger, som Lensmanden maatte indsende til Regeringen, kan man se, at kun faa af Bønderne i Herredet vare Selvejere. Af jordegne Bøndergaarde fandtes her 1642 kun 14 Helgaarde, 15 Halvgaarde, 18 Boel og 1 Halvboel var dette Tal gaaet noget ned. Af Gaarde med særligt Navn vare følgende jordegne: Sand, Vejvad, Røding, Søgaard, Nørby, Bækby, Mosgaard, Madum Bundgaard, Madum Kærgaard, Staby Bundgaard, Bundesgaard, ldomlund, Pradtsgaard og Reving. Af Halvgaarde og Boel nævnes: Lund, Mosgaard, Blaakær, Kærgaard, Madum Bundgaard, Blesgaard, Tamdrup, Reving og Kjeldal." 1) "I Følge Bøvling Lens Jordebog var der 1636 to Gaarde Selvejendom: Madum Kærgaard havde tre Beboere, der svarede til Lensmanden 1 Mark, 3 Album Vognpenge, 4 Pund og 5 Mark Smør, 1 Svin, 8 Album Leding og 8 Hestes Gæsteri. Madum Bundgaard havde to Beboere, der tilsammen svared 14 Skilling Vognpenge, 8 Album Leding, og Setgærd, 2 Pund Smør, 1 Svin og 4 Hestes Gæsteri." 2) "Da Frans Linde en Tid ejede baade Timgaard og Pallesbjerg, havde han med disse Gaarde omtrent alt Bøndergodset i Madum, og fra 1757 ejedes det af hans Svigersøn Christian Daniel Friedenreich, der 1771 overdrog Timgaard og Gods til Sønnen Major Frans Friedenreich. I den Tid maatte Bønderne almindeligvis yde Tiende af Kærven, og de havde derfor ikke Lov til at køre Kornet hjem, selvom det var tørt, førend Tienden var udtagen. Frans Linde ejede Madum Sogns Konge- og Kirketiende, og da han var en særdeles medgørlig Godsejer, fik Madum Sognemænd 1756 den Overenskomst i Stand med ham, at han i Stedet for Tienden af Kærven aarlig skulde nyde 31 Tdr. 6½ Skp. Rug, 11 Tdr. 5½ Skp. Byg og 3 Mark. Major Frans Friedenreich roses ikke for at have været nogen human Godsejer, og han vilde omstøde den indgaaede Overenskomst til stor Skade for Bønderne her, der ogsaa i Aarene 1772 og 73 hjemførte hele Kornafgrøden uden forudgaaende Tælling og Tiendeudsættelse. Herremanden stævnede da Bønderne til Herredstinget, hvor Herredsfogden Fuglsang gav dem Medhold i deres Færd. Da Sagen derefter indankedes for Landstinget, gik Dommen i en hel anden Retning. Først fik Herredsfogden i April 1775 følgende slemme Dom: "Herredsfoged Fuglsang synes af Uvidenhed at have afsagt to modstridende Domme, og han maa derfor paa egen Bekostning forfriske denne Sag, og hvad der forhen er dømt og passeret bør uefterrettelig at være". For samme Dom maatte Herredsfogden betale Friedenreich 10 Rdl. for Kost og Tæring og 1 Rdl. til Domhuset. Samtidig dømtes Sognemændene til inden 4 Uger at betale Herremanden 12 Rdl. til Procesomkostninger, og til Domhuset 2 Rdl." 3) "Fæsterne under Timgaard blev Selvejere ved Aaret 1806, og 10 Aar senere købte Fæsterne fra Pallesbjerg Selveje paa deres Gaarde." 4) 1

2 Christen Pedersens far, Peder Christensen, f. ca. 1737, var fæstegårdmand på Madum Kjærgaard. Christen Pedersen købte i 1806 gården af Jørgen Rudolf Linnet for Rdl. Skødet er dateret 16. juni 1806 og tinglyst 18. juli samme år. I 1811 solgte Christen gården til sin broder, Jens Pedersen for 900 Rdl. Skødet er dateret 24. juni 1811 og tinglyst 25. september samme år. Citater fra: P. Storgaard Pedersen: Ulfborg Herred. En historisk-topografisk Beskrivelse. Ringkøbing 1900: 1) Side 7-8, 2) Side 59-60, 3) Side 61-62, 4) Side 63. "Meldgaard" Rødding i Vildbjerg sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt. Christen Pedersens broder, Lars Pedersen ( ) var ladefoged på Møltrup Hovedgård, da han i oktober 1792 blev gift med Enken Karen Pedersdatter i "Meldgaard". Hun havde i oktober 1791 fra Christen de Linde på Møltrup fået skøde på "Meldgaard", som hendes afdøde mand, Anders Andersen ( ) hidtil havde haft i fæste. Købesummen var 700 rdl. I november 1794 blev Christen Pedersen gift med Anders Andersen og Kirsten Pedersdatters ældste datter, Maren Andersdatter, som dermed blev kone på "Madum Kjærgaard" indtil sin død i Lars Pedersen i "Meldgaard" døde i februar 1811, hvorefter broderen Christen Pedersen overtog gården. I juni 1811 solgte han "Madum Kjærgaard" til sin yngre broder, Jens Pedersen, for 900 rdl. I juli 1812 købte han af de Lindes enke på Møltrup tienderne på "Meldgaard" for 625 rdl. Konrad Understrup skriver i 1921 om Rødding og "Meldgaard": "Rødding eller Røjing, som Folk siger, er et gammelt ryddet Skovland, nogle gamle Ege findes her endnu, og i Moserne findes mægtige Egestube og andre Skovtræer. Smaaris har ogsaa saadan Lyst til at slaa an her, naar den dyrkede Jord ligge længe ud. Rødding By har et Jordtilliggende af over 1100 Tdr. Ld. med godt 18 Tdr. Hartkorn, det gaar fra Timring til Aulum Sogn, paa det ene Led, paa det andet fra Pugdal Mark til Bjerre. Her var vist grumme lidt dyrket Land, da Kirken byggedes, Navne paa Rød og Ryd tyder paa yngre Bebyggelser bor der en Jens Jensen i Rødding afstaar Jens Jul til Kjeldgaard en Gaard i Rødding til Kronen er Rødding i Vildbjerg nævnt som en jordegen Bondegaard. Langt tilbage i Tiden laa der 3 Gaarde fra Øst til Vest i Rødding By, Østergaard, Meldgaard og Vestergaard, de er der jo endnu. Det er ikke saadan at forstaa, at de ligger og klemmer hverandre, der er et godt Stykke imellem dem, Vestjyderne vil gerne have god Plads. Meldgaard, som naturligvis laa midt i Byen, har været i én Gaard indtil den nyere Tid. Derimod har Østergaard og Vestergaard hver været delt i 2 Gaarde, da de købtes fra Møltrup 15. Okt Det Aar køber de 5 Fæstere i Rødding deres Gaarde af Kaptejn Chr. Linde paa Møltrup. Alle Skøderne er tinglæst paa en Dag, nemlig 13. Juni 1792 og indført i Skøde- og Pantebogen i følgende Orden: /6 D. D. dat /10 fra Chr. Linde til Mouritz Christensen paa hans i Fæste havende Gaard i Rødding, Vildbjerg Sogn. Hartkorn 2 Tdr. 6 Skpr. O Fdkr. 1½ Alb., Købesum 370 Rdl. Det er altsaa Vestergaard, og Køberen Mourits er en af Niels Mouritsens Forfædre. Næste Gaard har bestemt samme Hartkorn, og Køberen er Niels Nielsen. Pris 355 Rdl. Tredie Gaard er sikkert Meldgaard med Hartkorn Køberen er Anders Andersens Enke, Kirsten Pedersdatter. Pris 700 Rdl. Fjerde Gaard har Hartkorn Køberen er Jens Pedersen. Pris 410 Rdl. Femte Gaard har samme Hartkorn som den sidste og sælges til Christen Pedersen for kun 41 Rdl., saa her rnaa have været særlige Forhold tilstede. Det er maaske 2 Brødre, der køber de 2 Østergaarde." "For meget over 100 Aar siden købte Anders Birkmoses Fader [Christen Pedersen], som var fra Madum, Meldgaard og kaldtes altid Kræ Meldgaard, der var da 3 a 400 Tdr. Land. Fader skyldte 400 Specier paa Gaarden, derfor sagde Folk, at han var i Armod. Min Fader var gift 3 Gange (hans anden Kone levede kun kort), han havde 13 Børn, af hvilke jeg er den yngste, og nu er a 94, siger A. Birkmose. Ved Udskiftningen for godt 100 Aar siden bor der i "Mellemgaard i Rødding" en Mand ved Navn Christen Pedersen med 5½ Td. Hartkorn, det er jo nok den samme som ovenfor nævnt. Gaarden var i samme Slægt, indtil Kristen Meldgaard solgte Gaarden og flyttede til Vildbjerg, hans Enke bor i en Villa paa Herningvejen, hun er Datter af Jens Severin i Over Burgaard. Ole Andersen, som i mange Aar boede i Nøvling Præstegaard, var født i Meldgaard Faderen, Anders Christian Christensen var Halvbroder til Anders Birkmose." 2

3 Citater fra Konrad Understrup: "Vildbjerg Sogn", 1921, side 54. Kilde: Konrad Understrup: Vildbjerg Sogn, 1921, side 54 Rødding. Rødding eller Røjing, som Folk siger, er et gammelt ryddet Skovland, nogle gamle Ege findes her endnu, og i Moserne findes mægtige Egestube og andre Skovtræer. Smaaris har ogsaa saadan Lyst til at slaa an her, naar den dyrkede Jord ligge længe ud. Rødding By har et Jordtilliggende af over 1100 Tdr. Ld. med godt 18 Tdr. Hartkorn, det gaar fra Timring til Aulum Sogn, paa det ene Led, paa det andet fra Pugdal Mark til Bjerre. Her var vist grumme lidt dyrket Land, da Kirken byggedes, Navne paa Rød og Ryd tyder paa yngre Bebyggelser bor der en Jens Jensen i Rødding afstaar Jens Jul til Kjeldgaard en Gaard i Rødding til Kronen er Rødding i Vildbjerg nævnt som en jordegen Bondegaard. Langt tilbage i Tiden laa der 3 Gaarde fra Øst til Vest i Rødding By, Østergaard, Meldgaard og Vestergaard, de er der jo endnu. Det er ikke saadan at forstaa, at de ligger og klemmer hverandre, der er et godt Stykke imellem dem, Vestjyderne vil gerne have god Plads. Meldgaard, som naturligvis laa midt i Byen, har været i én Gaard indtil den nyere Tid. Derimod har Østergaard og Vestergaard hver været delt i 2 Gaarde, da de købtes fra Møltrup 15. Okt Det Aar køber de 5 Fæstere i Rødding deres Gaarde af Kaptejn Chr. Linde paa Møltrup. Alle Skøderne er tinglæst paa en Dag, nemlig 13. Juni 1796 og indført i Skøde- og Pantebogen i følgende Orden: /6 D. D. dat I5/10 fra Chr. Linde til Mouritz Christensen paa hans i Fæste havende Gaard i Rødding, Vildbjerg Sogn. Hartkorn 2 Tdr. 6 Skpr. O Fdkr. 1½ Alb., Købesum 370 Rdl. Det er altsaa Vestergaard, og Køberen Mourits er en af Niels Mouritsens Forfædre. Næste Gaard har bestemt samme Hartkorn, og Køberen er Niels Nielsen. Pris 355 Rdl. Tredie Gaard er sikkert Meldgaard med Hartkorn Køberen er Anders Andersens Enke, Kirsten Pedersdatter. Pris 700 Rdl. Fjerde Gaard har Hartkorn Køberen er Jens Pedersen. Pris 410 Rdl. Femte Gaard har samme Hartkorn som den sidste og sælges til Christen Pedersen for kun 41 Rdl., saa her rnaa have været særlige Forhold tilstede. Det er maaske 2 Brødre, der køber de 2 Østergaarde, Anders Birkmose, som er født i Melgaard 1827 kan udmærker huske, at de 2 Østergaarde laa sammen i Toften lidt Syd for nuv. Østergaard, hvor der endnu ligger et Hus. De 2 Familier havde hver sin Brønd og hver sin Forstue, men boede ellers under samme Tag. Der holdtes Smugkro i Østergaard og her skal være død en Kniplingskræmmer, og det gik vist ikke helt rele til." Anders Birkmose kan huske, at Folk kom kørende til Østergaard, spændte fra og drak Ponse. Lærer Damgaard, som holdt Skole her lige ved, vilde ogsaa gerne derhen og have sig en Pons, saa satte han mig til at passe Skolen." Engang brændte en Del af den gamle Gaard, det var maaske 1840, thi det Aar menes det nuv. Stuehus i Østergaard at være fra, det Aarstal skal have staaet paa en Luge. Siden købte Simon Østergaard ude fra Fjordsiden den anden Østergaard og flyttede den langt i Øst, Stuehuset i Syd staar endnu, men Udbygningerne er nylig ombyggede. Simon Østergaard havde en Broder i Rødding, der hed Poul Vium, de var Brødre til Seminarieforstander Tang paa Emdrupborg. Simon Østergaard døde i Rødding Hans Søn var Anders Østergaard i Egbæk, som i nogle Aar boede paa Østergaard Mark, før han kom til Egbæk. Den gamle Østergaard i Rødding By ejes nu af Søren Hansen Sørensen, som har været her godt 15 Aar, hvis Bedstefader har ejet Timgaard; han har ombygget Udhusene og lagt dem Nord for Stuehuset, før laa de Syd for med Indkørsel gennem en Port i Laden, men Udbygningerne var usle, gik op og ned og kunde slet ikke staa. Stuehuset skal være bygget af Chr. Østergaard og er jo af den almindelige Type fra den Tid, noget lav med en stor Dagligstue. Her er Telefon og man laver selv Elektricitet til Lys ved Vindkraft. Til Gaarden er ca. 130 Tdr. Ld. Skellet fra den anden Østergaard gaar ind imod Haven. Konen, Petersine Jensen, er fra Sønder Esp i Thorsted, og hendes Slægt har ejet denne Gaard fra i 1400-erne, den er bestandig gaaet i Arv fra Fader til Søn. Den første af Slægten hed David Jensen, den næste Jens Davidsen, men i flere Hundrede Aar har Ejeren heddet Jens Jensen, og det gør den nuv. Ejer ogsaa, som er hendes Broder; den ældste af Sønnerne bliver altid døbt Jens Jensen. Der er nu lagt en Nabogaard til, saa Arealet er 800 Tdr. Ld., men det er jo skarpe Jorder i Thorsted. Stuehuset i Esp er bygget 1822, men Ovret er lettet for en 20 Aar siden, vist 1½ Al. Konen har Billeder af Esp og af Forældre og Bedsteforældre, hendes Fader og Bedstefader var begge Sognefogder, og hun har i Østergaard Slægtens gamle Chatol med det gamle Papir med Oplysninger om Slægten, den kaldes Allefaars Chatol. I en Mergelgrav ved Østergaard skal ligge et Sæt Brændevinstøj. Paa Østergaards Mark ligger nogle Gaarde og Huse ud mod Vildbjerg: Sønderholm, Grønholm, Mosekær osv. 3

4 Meldgaard. For meget over 100 Aar siden købte Anders Birkmoses Fader, som var fra Madum, Meldgaard og kaldtes altid Kræ Meldgaard, der var da 3 a 400 Tdr. Land. Fader skyldte 400 Specier paa Gaarden, derfor sagde Folk, at han var i Armod. Min Fader var gift 3 Gange (hans anden Kone levede kun kort), han havde 13 Børn, af hvilke jeg er den yngste, og nu er a 94, siger A. Birkmose. Ved Udskiftningen for godt 100 Aar siden bor der i Mellemgaard i Rødding" en Mand ved Navn Christen Pedersen med 5'/2 Td. Hartkorn, det er jo nok den samme som ovenfor nævnt. Gaarden var i samme Slægt, indtil Kristen Meldgaard solgte Gaarden og flyttede til Vildbjerg, hans Enke bor i en Villa paa Herningvejen, hun er Datter af Jens Severin i Over Burgaard. Ole Andersen, som i mange Aar boede i Nøvling Præstegaard, var født i Meldgaard Faderen, Anders Christian Christensen var Halvbroder til Anders Birkmose. I nogle Aar var Meldgaard i Handelen, men 1916 købte Karl Damgaard Gaarden af Mikkel Lysgaard for 60,000 Kr., men han har kostet meget paa Gaarden, men vil ogsaa have over 100 Tusind for den, der er 110 Tdr. Ld. Damgaard er gift med en Datter af Knud Chr. Thomsen i Drongstrup. Damgaard har gjort mangen en Gaardhandel, har saaledes haft Ejsingkær, han har været dygtig og tjent godt ved sine Handeler, men nu er Helbredet ikke saa godt. Damgaard har fældet mange af de store prægtige Træer ved Gaarden. Her er et stort Stuehus i Nord mod Vejen, bygget af Kræ Meldgaard for ca, 50 Aar siden, det har Stentag. Her er en gammel Agerum Lade og et meget gammelt Vesterhus. Gaarden ligger noget lavt, men Vandet har dog godt Aftræk fra Gaarden. Fra Meldgaard er udskilt 4 Gaarde med hver 40 Tdr. Ld., ja den ene er paa 60. Et Sted kaldet Toftlund skal være bygget til Aftægtshus for Gamle i Meldgaard. Imellem Meldgaard og Østergaard er nogle morsomme Skeldiger. Øst for Meldgaard, omtrent midt imellem Meldgaard og Østergaard, laa Rødding Skole, som ca flyttedes ca. 600 Favne i Vest til sin nuv. Plads, den lagdes der hvor en anden Vej drejede af mod Bjerre, siden kom Vejen til at dreje fra mere i Øst. I sin Tid skal der ogsaa være holdt Skole i Østergaards Storstue. Ved Meldgaard er et mægtigt Svinehus, som nu ikke bruges meget. Paa Meldgaard Mark ud mod Vinding ligger Stedet Hornshøj. Mere om CHRISTEN PEDERSEN: Begravet: 25 april 1837, Vildbjerg gamle Kirkegård Dåb: 28 oktober 1764, Madum Sogn Ejendom/gods: 1806, Skøde til Christen Pedersen på "Madumkiergaard", Madum Sogn Skifte: 4 juli 1807, Skifte efter Maren Andersdatter Stilling: Mel , Gårdejer i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg sogn Værnepligt: 1789, Optaget i lægdsrullen Mere om MAREN ANDERSDATTER: Begravet: 3 april 1807, Madum Dåb: 17 november 1765, Vildbjerg Sogn Skifte: 4 juli 1807, Skifte efter Maren Andersdatter Mere om ANE CHRISTENSDATTER: Begravet: 26 november 1811, Vildbjerg gamle Kirkegård Noter for SIDSEL JENSDATTER KIÆR: Sidsel Jensdatter var født på Hadskjær i Det følgende er uddrag fra Esbern Jespersens bog om Vinding Sogn (1935). "Hadskjær" Vinding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt. Gårdens historie er her gengivet ved uddrag af Esbern Jespersens bog om Vinding Sogn. Vinding sogn har altid været præget af Vinding Å med dens mange tilløb og tilstødende enge. Det afspejler sig i stednavnene, og Hadskjær er ingen undtagelse (side 45). Svenskekrigene var hårde ved egnen, og 1647 nævnes Jens Hadskjær blandt de bønder, der var så forarmede, at de ikke kunne betale skat (side 67). Af jordebogen over Bøvling amt 1663 fremgår, at Thomas Adskierds landgilde var 1 Td. Rug, 1 Ørting Byg, 1 pund smør og 1 skovvogn. Hadskjærs hartkorn var /5, og gården tilhørte "Velbaarne Jomfru Ane Margrethe Sehested (Tim)" 4

5 (side 70). I kvæg- og koptællingslisten 1678 anføres Hadskjær med "Niels Pouelsen i Eschekier, hans Hustru, 1 Pige, 1 Hoppe, 1 dito 2 Aar, 2 Køer, 2 Stude i andet Aar, 5 Faar" (side74). I matriklen 1688 nævnes om Hadskjær: "Edts Kjær (Hadskjær), 26,3 Td. Land, som eragtes skarp. Her kan græsses 8 Høveder med god Græsning, som sættes til Hartkorn Og der kan avles 8 Læs godt Hø - det fineste paa hele Turen" (side 79). "HADSKJÆR Niels i Hatts Kier nævnes Efter ham fulgte Sønnen (?) Jens Nielsen Edskier, som døde Aaret efter bliver Else Pedersdatter, hans Enke (?), gift med Hr. Jens Poulsens Sønnesøn Thomas Jenssøn af Moesgaard. Landgildematriklen kalder ham 1663 Thomas Adskierd fik han en Datter døbt Mette efter sin Moder Mette Thomasdatter. Blandt Fadderne var hans Brødre Jens og Jørgen i Moesgaard. Thomas døde Aar gl., og Aaret efter hjemførte Mette sin Mand Niels Poulsen af Skindbjerg. Hun var altsaa kun 18 Aar. Der kom en halv Snes Børn: Mette 73, Maren, Poul, Thomas, Else, Karen, Anna, Jens, Jens 96. To Aar efter døde hun 44 Aar gl. Poul Nielsen, f. 1675, blev 1713 gift med An Christensdatter af Svenstrup. Børn: Christen, Mette, Maren, Niels, Ingeborg m. fl døde Poul Nielsen Edskier, og Jens af Møeborg blev et Aars Tid efter gift med Anna sl. Pouls Efterleverske; de fik ingen Børn. Efter Annas Død giftede Jens Jensen Møeborg sig med Johanne Thøgersdatter og boede i Hadskjærhus, og der blev atter Børn. De havde imidlertid afstaaet Gaarden til Niels Poulsen Kjær, Annas Søn af 1. Ægteskab, 1755 g. m. Sidsel Jensdatter af Svenstrup. Efter Sidsels Død 1782 mødte Fuldmægtigen paa Ausumgaard paa Herskabets, Kammerjunker de Jermins Vegne for at registrere, vurdere og skifte Dødsboet mellem Enkemanden og hans Børn: Jens 16 Aar, Poul (se Sdr. Tusholt) 7 Aar og Johanne 18 Aar. I Dagligstuen: 1 Fyrbord med Fod og en Bænk dertil, 4 gl. Stole, 1 gl. Ege Kam Bænk, 5 røde Lerfade, 3 hollandske Tallerkener, 2 Messinglysestager, 6 hollandske Fade, 1 Krus med Tinlaag, 2 Salmebøger, 20 Lersætter, 1 Saltskrin, 3 Par Tekopper, 2 Glas og 1 Butelje, 1 Dus. Trætallerkener, 1 Klok Viser, 1 blaamalet fint Hængeskab, 1 Jernkakkeloven og Sengeklæder i 2 Senge. I Kælderen: 1 Degnkar, 1 Selde, 1 Temse, 1 Øltønde, 1 Kværn, 1 Flødebøtte, 1 Jernpande og l Rist, 1 Sold og 1 Løb, 3 sorte Gryder og 3 Potter, 2 smaa og 6 store Hornskeer. I den liden Kammer: l Overdyne, 1 Underdyne, 2 Puder, 2 Lagener, 1 gl. Vognskrin. I Bryggerset: 1 Ildtang og Jernfork, 1 Kobberkedel, 2 Bryggekar, 2 Spande og 1 Strippe. Den gamle sl. afdødes Kiste: 1 sort Plydses Kyse og 1 Katuns Kaabe, 3 brogede Forklæder, 4 hvide og 1 broget Hørgarnsklæde, 3 Luer, noget mere Lintøj til Hovedet, 2 Kraver, 2 Halværmer, 1 gl. sort Fløjls Pandesmæk, 2 Par Handsker, 2 Par Strømper, 1 Par Sko med Spænder, 1 sort tosellet Kjole, 1 Sirtsestrøje, 1 rød firsellet Skørt, 1 Linklædes Trøje med Sølvknapper, 1 sort Skørt, 1 rød bunden Trøje, 1 blaa Damaskes Snørliv, 1 rød Skørt, 1 gl. brun firsellet Trøje, 3 Særke, 2 af Hørgarn og 1 af Blaargarn. I Gaarden: 1 Vogn med Hau, Hammer og Træktøj, 2 gl. Træ vogne med Skrav og Møgfjæl, 1 Plov, 1 Skærkiste med Kniv, 2 Høleer med Skaft, 3 River, 2 Spader m. m. Levende Kreaturer: 1 sort 4-aars Hest 20 Rdl., 1 sort Hoppe, 18 Aar, 8 Rdl., 1 gl. stinn Hælmis 3 Rdl., 1 brun Fole 6 Rdl., 2 Stude i 3. Aar, 6 Køer 26 Rdl., 1 Aarings Stud, 2 Kalve, 20 Faar, 1 Galt og 2 Bistader. - Det hele vurderedes til 164 Rdl. 5

6 Dernæst fandt man Udgælden saaledes: I Gaarden skal være 4 Bæster à 8 Rdl. = 32 Rdl. Brøstfældigheder ved Gaarden: 17 Fag Salshus 22 Rdl., 15 Fag Fæhus, 12 Rdl., 33 Fag Sønderlade 44 Rdl., Høladen Østen til Gaarden 7 Rdl., Mandens Begravelse 10 Rdl. Indgælden - Udgælden gav 4 Rdl. 4 Mk. 6 Sk. at arve. Enkemanden fik det halve, de tre Børn Resten. Ungkarl Jens Nielsen, Hadskjær, blev 1786 gift med Peder Pedersen Vejvads Datter Ellen og overtog Gaarden ved en Fæstekontrakt, hvori "Jens de Jermin gør vitterligt, at han har sted og fæstet til Jens Nielsen den Gaard Hadskjær, som hans Fader godvillig til sin Søn har overladt mod at nyde forsvarlig og upaaklagelig Ophold af alt, navnlig nødvendigt, saavel som en anstændig Jordefærd efter hans Død". Han skal svare alle Kngl. Skatter og Contributioner, aarlig betale 4 Td. Rug i Landgilde, gøre aarlige Rejser lige med sine øvrige Medtjenere, holde Gaarden forsvarlig ved lige med Bygning og Besætning, intet af dens Ejendomme forkomme, selv benytte Gaardens Afgrøde og Gødning - rette sig efter hans Majs. Love og Anordninger og vise sin pligtige Lydighed mod sit Herskab eller Ordre alt under dette sit Fæstes Fortabelse døde Jens Hadskjær knap 40 Aar gl., og Sognefogeden Jens Jensen Refning i Følge med Peder Bak og Enkens Lavværge, hendes Broder Mikkel Vejvad, indfandt sig for at registrere og vurdere. De samavlede Børn var: Niels Christian 7, Jens 1, Sidsel 17, Mette Kristine 10 og Mariane 5 Aar (se Blindkilde og Lilbæk). Som deres Formynder var mødt deres Farbroder Poul Nielsen Tusholt. Besætningen var som 20 Aar tidligere. Boet takseredes til 322 Rdl. Ellen anmeldte ved sin Lavværge, at Mandens Begravelse havde kostet 10 Rdl., hun skyldte sin Søster Karen 40 Rdl., sin Broder Mikkel Pedersen Vejvad 40, Jens Stokvad 25 og Jens Ramskov 9 Rdl. Store Sager blev der næppe at arve, og inden Aaret var omme, var Ellen atter gift. Hendes 2. Mand hed Anders Andersen; med ham fik hun 1806 Datteren Anne, næste Kone i Gaarden. I Anders Andersens Fæstekontrakt af 24. Juni 1805 findes den Ændring, at Landgilden skal betales med 24 Rdl., en Behagelighed, naar Kapitelstaksten som i 1813 var 131, men faretruende i 1824, da en Td. Rug her i Amtet kun kostede 1,64 Rdl. I Fæstekontrakten bærer Anders Tilnavnet Dellerup. Hans Broder Jens Chr. Andersen boede i Østerlund i Idom. Dennes Søn Anders Jensen blev 1827 gift med Anne, og de overtog nu Gaarden, medens A. Andersen og Ellen gik paa Aftægt. De døde begge 1829, og Anders Jensen meddelte Skiftekommissionen, at der intet var at skifte. Den gamle Niels Poulsenske Slægt var saaledes trængt ud af Hadskjær Børn: Anders f og Ellen Kirstine, f. 1830, g. m. Jens Madsen Toustrup døde Anders Jensen 68 Aar gl. Hans Hustru Anne døde 1873." (side ) Mere om SIDSEL JENSDATTER KIÆR: Begravet: 1 september 1839, Vildbjerg Kirkegård Dåb: 9 december 1787, Vinding Kirke Skifte: Mel , Hammerum Herred Børn af CHRISTEN PEDERSEN og MAREN ANDERSDATTER er: i. ANDERS 3 CHRISTENSEN, f. 1795, Madum. Mere om ANDERS CHRISTENSEN: Bopæl: 1837, Welhusted i Assing Sogn Dåb: 29 november 1795, Madum Kirke Værnepligt: 1795, Optaget i lægdsrullen ii. PEDER CHRISTENSEN, f. 23 december 1797, Madum; d. 17 april 1844, Brejning Sogn; v. METTE MARIE ANDERSDATTER; f. 1806, Brejning sogn. Mere om PEDER CHRISTENSEN: Begravet: 28 april 1844, Brejning Kirkegård Bopæl: 1837, Boende i Breining Præstegaard Dåb: 1 januar 1798, Madum Kirke Folketælling: 1834, Boende i Breining Præstegaard Værnepligt: 1798, Optaget i lægdsrullen Mere om METTE MARIE ANDERSDATTER: Folketælling: 1845, Boende i Breining Præstegaard 6

7 2. iii. ANDERS CHRISTIAN CHRISTENSEN, f. 25 marts 1800, Madum; d. 24 juli 1867, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. 3. iv. KIERSTINE CHRISTENSDATTER, f. 1802, "Madum Kjærgaard", Madum Sogn; d. 4 juni 1889, "Feldberg", Timring Sogn. v. KAREN CHRISTENSDATTER, f. 1805, Madum Sogn. Mere om KAREN CHRISTENSDATTER: Dåb: 24 september 1805, Madum Kirke Konfirmeret: 29 april 1821, Vildbjerg Kirke Stilling: 1837, Tjenende på Møltrup Hovedgård, Timring Sogn Børn af CHRISTEN PEDERSEN og SIDSEL JENSDATTER KIÆR er: vi. MARIANE 3 CHRISTENSDATTER, f. 11 april 1813, Rødding, Vildbjerg Sogn. Noter for MARIANE CHRISTENSDATTER: Se Vildbjerg-Timring Sognes Kirkebog Side 164 Kan det være hende der er død 23. maj og begravet 30. maj 1813 i Timring? Mere om MARIANE CHRISTENSDATTER: Dåb: 23 maj 1813, Vildbjerg Kirke Stilling: 1837, Tjenede i Vildbjerg Præstegård 4. vii. ANDERS KIÆR CHRISTENSEN, f. 3 januar 1815, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn; d. 15 oktober 1853, Trankjær, Vildbjerg Sogn. viii. JENS PETER CHRISTENSEN, f. 7 april 1817, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. Mere om JENS PETER CHRISTENSEN: Dåb: 26 maj 1817, Vildbjerg Kirke Stilling: 1837, Tjener hos broderen Anders Christian Christensen i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn ix. LARS MELDGAARD CHRISTENSEN, f. 3 april 1820, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. Mere om LARS MELDGAARD CHRISTENSEN: Dåb: 22 maj 1820, Vildbjerg Sogn Stilling: 1837, Tjenende i Tarm Mølle x. CHRISTEN TRØSTRUP CHRISTENSEN, f. 28 september 1822, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn; d. 14 april 1884, "Damgaard", Haunstrup, Snejbjerg Sogn; v. ANE JOHANNE STEENSDATTER, 19 november 1852, Snejbjerg Kirke; f. 1811, Albæk, Snejbjerg Sogn. Mere om CHRISTEN TRØSTRUP CHRISTENSEN: Bopæl: 1837, Bor hos broderen Anders Christian Christensen i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn Dåb: 3 november 1822, Vildbjerg Kirke Folketælling: 1860, Husmand i Haunstrup, Snejbjerg Sogn Stilling: Husmand i Haunstrup, Snejbjerg sogn Mere om ANE JOHANNE STEENSDATTER: Døbt: 9 januar 1811, Snejbjerg Kirke Folketælling: 1850, Tjenestepige i Albæk, Snejbjerg Sogn xi. ELLEN KJÆR CHRISTENSDATTER, f. 4 januar 1825, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. Mere om ELLEN KJÆR CHRISTENSDATTER: Dåb: 20 februar 1825, Vildbjerg Kirke Stilling: 1837, Tjenende hos moderen Sidsel Jensdatter 5. xii. ANDERS BIRCHMOSE CHRISTENSEN, f. 20 februar 1827, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn; d xiii. DORTHE KIRSTINE CHRISTENSDATTER, f. 13 oktober 1834, "Meldgaard" i Rødding, Vildbjerg Sogn; d. 7 marts 1840, "Meldgaard" i Rødding, Vildbjerg Sogn. Mere om DORTHE KIRSTINE CHRISTENSDATTER: Begravet: 15 marts 1840, Vildbjerg Kirkegård Dåb: 18 oktober 1834, Vildbjerg Kirke Folketælling: 1840, Bor hos Anders Christian Christensen i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn 7

8 Generation nr ANDERS CHRISTIAN 3 CHRISTENSEN (CHRISTEN 2 PEDERSEN, PEDER 1 CHRISTENSEN) blev født 25 marts 1800 i Madum, og døde 24 juli 1867 i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. Han giftede sig med ZIDSEL OLESDATTER 10 oktober 1835 i Nøvling Kirke, datter af OLE NIELSEN og MARIANE IVERSDATTER. Hun blev født 1814 i Nøvling Sogn. Mere om ANDERS CHRISTIAN CHRISTENSEN: Begravet: 1 august 1867, Vildbjerg Kirkegård Bopæl: 1837, Rødding, Vildbjerg Sogn Dåb: 13 april 1800, Madum Kirke Folketælling: 1840, Gårdmand i Rødding, Vildbjerg Sogn Stilling: Gårdejer i Meldgaard i Rødding, Vildbjerg sogn Mere om ZIDSEL OLESDATTER: Døbt: 14 april 1814, Nøvling Kirke Børn af ANDERS CHRISTIAN CHRISTENSEN og ZIDSEL OLESDATTER er: i. OLE 4 ANDERSEN, f. 1836, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn; d. 6 juli 1914, Skolegade 47, Herning; v. ELSE KIRSTINE JENSEN. Mere om OLE ANDERSEN: Begravet: 11 juli 1914, Snejbjerg Kirkegård ii. CHRISTEN ANDERSEN, f. 1838, Vildbjerg Sogn. iii. MAREN ANDERSEN, f. 1840, Vildbjerg Sogn. iv. MARIANE ANDERSEN, f. 1842, Vildbjerg Sogn. v. MORTEN ANDERSEN, f vi. CECILIE KJERSTINE ANDERSEN, f. 1844, Vildbjerg Sogn. vii. STINE ANDERSEN, f viii. KAREN MELDGAARD ANDERSEN, f. 7 september 1847, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. Mere om KAREN MELDGAARD ANDERSEN: Døbt: 14 november 1847, Vildbjerg Kirke ix. LARS MELDGAARD ANDERSEN, f. 26 februar 1850, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. Mere om LARS MELDGAARD ANDERSEN: Døbt: 1 april 1850, Vildbjerg Kirke x. PETRINE ANDERSEN, f. 8 november 1852, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. Mere om PETRINE ANDERSEN: Døbt: 8 december 1852, Vildbjerg Kirke xi. xii. MARIANE ANDERSEN, f. omk. 1855, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. JULIANE ANDERSEN, f. omk. 1859, "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn. 3. KIERSTINE 3 CHRISTENSDATTER (CHRISTEN 2 PEDERSEN, PEDER 1 CHRISTENSEN) blev født 1802 i "Madum Kjærgaard", Madum Sogn, og døde 4 juni 1889 i "Feldberg", Timring Sogn. Hun giftede sig med CHRISTEN JENSEN 19 april 1824 i Timring Kirke, søn af JENS ANDERSEN og MAREN ANDERSDATTER. Han blev født 10 juni 1797 i "Feldberg", Timring Sogn, og døde 4 februar 1880 i "Feldberg", Timring Sogn. Mere om KIERSTINE CHRISTENSDATTER: Begravet: 10 juni 1889, Timring Kirkegård Dåb: 1 januar 1803, Madum Kirke Mere om CHRISTEN JENSEN: Aftægt: 1856, Aftægtskontrakt Begravet: 11 februar 1880, Timring Kirkegård Dåb: 23 juli 1797, Timring Kirke Ejendom/gods: 1856, Skøder fra Christen Jensen Stilling: Mel , Gårdejer i "Feldberg", Timring sogn Værnepligt: 1797, Optaget i lægdsrulen 8

9 Børn af KIERSTINE CHRISTENSDATTER og CHRISTEN JENSEN er: i. MAREN FELDBERG 4 CHRISTENSDATTER, f. 1 februar 1825, "Feldberg", Timring Sogn. Mere om MAREN FELDBERG CHRISTENSDATTER: Dåb: 4 april 1825, Timring Kirke ii. JENS CHRISTENSEN, f. 12 marts 1827, "Feldberg", Timring Sogn; d. 1895; v. INGER PEDERSEN, 15 oktober 1858, Gellerup Kirke; f. 19 marts 1836, Gellerup Sogn. Mere om JENS CHRISTENSEN: Dåb: 29 april 1827, Timring Kirke Ejendom/gods: 1856, Skøde til Jens Christensen på gården "Feldberg", Timring sogn Stilling: Mel , Gårdejer i Feldberg ( ) Mere om INGER PEDERSEN: Dåb: 3 april 1836, Gellerup Kirke iii. MARIANE CHRISTENSDATTER, f. 26 maj 1829, "Feldberg", Timring Sogn. Mere om MARIANE CHRISTENSDATTER: Dåb: 31 maj 1829, Timring Kirke iv. ZIDSEL CHRISTENSDATTER, f. 24 september 1831, "Feldberg", Timring Sogn; d. 2 januar 1888, "Nybo", Feldbjerg Mark, Najbjerg, Timring Sogn; v. JENS LARSEN, 23 november 1855, Timring Kirke; f. 21 maj 1828, "Tusing", Vildbjerg Sogn; d. 25 april 1899, "Stensholm", Rødding, Vildbjerg Sogn. Mere om ZIDSEL CHRISTENSDATTER: Begravet: 11 januar 1888, Timring Sogn Dåb: 20 november 1831, Timring Kirke Noter for JENS LARSEN: "Kr. Nybo (a) og Hustru bor paa Feldbjerg Mark syd for Gaarden (b). Hans Fader, som var fra Feldbjerg, byggede Stedet Nybo for ca. 70 Aar siden (c). Han fik hjemmefra det meste af Marken (en Del er købt fra Najbjerg), ialt ca. 60 Tdr. Land og 2 Køer. I Førstningen avlede han saa godt som intet. Gaarden ligger højt og godt i Læ af en Bakke i Vest, der er beplantet." Citat fra Konrad Understrup: Timring Sogn Side 165. a) Christen Feldbjerg Larsen (f. 1860), b) "Feldbjerg", c) Ikke helt korrekt: Det var hans far, Jens Larsen ( ), der byggede "Nybo" i 1857, men det var hans mor, der var født i "Feldbjerg." En gård i Timring sogn. Konrad Understrup 1929 "Timring sogn", side 163: Afsnit under "Feldbjerg". Kr. Nybo og Hustru (billedet) bor paa Feldbjerg Mark syd for Gaarden. Hans Fader, som var fra Feldbjerg, byggede Stedet Nybo for ca. 70 Aar siden. Han fik hjemmefra det meste af Marken (en Del er købt fra Najbjerg), ialt ca. 60 Tdr. Land og 2 Køer. I Førstningen avlede han saa godt som intet. Gaarden ligger højt og godt i Læ af en Bakke i Vest, der er beplantet. Kr. Nybo fortæller godt men gaar daarligt; han lider meget af Gigt. Hammerum Herreds Brandforsikringprotokol Timring sogn Mikrofilm S2-229 Feldberg Mark "Nyboe" Jens Larsen Taxationsnummer Bygning Sum 1882 Et Stuehus 200 Oct Qvt 56 Hammerum Herreds Brandtaksationsprotokol Timring sogn Mikrofilm S2-233 Nr Oktober 1856 Jens Larsen Feldborg "Nyboe" N.Nr. 76 9

10 Et Hus i Syd og har 12 Fag 9½ Alen bred, Grundmuur, 6 Fag til Beboelse, 6 Fag til Udhus, Fyr Tømmer, Straa og Lyngtag, taxeret til 400 Rd. Forsikret mod Ildsvaade. Brandredskaber i Orden. Mere om JENS LARSEN: Aftægt: 1888, Aftægtskontrakt Begravet: 3 maj 1899, Timring Kirkegård Dåb: 22 maj 1828, Vildbjerg Kirke Ejendom/gods: 1856, Skøde til Jens Larsen på gården "Nybo", Timring Sogn Skifte: 25 april 1899, Hammerum Herred Stilling: Gårdejer i "Nybo", Timring sogn. v. JOHANNE MARIE CHRISTENSDATTER, f. 27 februar 1834, "Feldberg", Timring Sogn; v. HANS CHRISTIAN LARSEN. Mere om JOHANNE MARIE CHRISTENSDATTER: Dåb: 9 marts 1834, Timring Kirke vi. CHRISTIANE CHRISTENSDATTER, f. 21 april 1837, "Feldberg", Timring Sogn. Mere om CHRISTIANE CHRISTENSDATTER: Dåb: 14 maj 1837, Timring Kirke 4. ANDERS 3 KIÆR CHRISTENSEN (CHRISTEN 2 PEDERSEN, PEDER 1 CHRISTENSEN) blev født 3 januar 1815 i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn, og døde 15 oktober 1853 i Trankjær, Vildbjerg Sogn. Han giftede sig med ANE KIRSTINE JENSDATTER 3 november 1846 i Vildbjerg Kirke, datter af JENS MORTENSEN og MAREN NIELSDATTER. Hun blev født 1815 i Odsbjerre, Vildbjerg Sogn. Mere om ANDERS KIÆR CHRISTENSEN: Begravet: 24 oktober 1853, Vildbjerg Kirkegård Dåb: 19 februar 1815, Vildbjerg Kirke Stilling: 1837, Tjenede i Aulum Præstegård Mere om ANE KIRSTINE JENSDATTER: Døbt: 9 juni 1815, Vildbjerg Kirke Folketælling: 1855, "Trankjærhus", Vildbjerg Sogn Børn af ANDERS KIÆR CHRISTENSEN og ANE JENSDATTER er: i. CHRISTEN MELDGAARD 4 ANDERSEN, f. 19 september 1847, "Trankjærhus", Vildbjerg Sogn; d. 22 juni 1848, "Trankjærhus", Vildbjerg Sogn. Mere om CHRISTEN MELDGAARD ANDERSEN: Begravet: 27 juni 1848, Vildbjerg Kirkegård Døbt: 7 november 1847, Vildbjerg Kirke Hjemmedåb: 18 oktober 1847, "Trankjærhus", Vildbjerg Sogn ii. SIDSEL MELDGAARD ANDERSEN, f. 30 april 1850, "Trankjærhus", Vildbjerg Sogn. Mere om SIDSEL MELDGAARD ANDERSEN: Døbt: 30 juni 1850, Vildbjerg Kirke iii. CHRISTEN MELDGAARD ANDERSEN, f. 27 maj 1853, "Trankjærhus", Vildbjerg Sogn. Mere om CHRISTEN MELDGAARD ANDERSEN: Døbt: 10 juli 1853, Vildbjerg Kirke Hjemmedåb: 10 juni 1853, "Trankjærhus", Vildbjerg Sogn 5. ANDERS 3 BIRCHMOSE CHRISTENSEN (CHRISTEN 2 PEDERSEN, PEDER 1 CHRISTENSEN) blev født 20 februar 1827 i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn, og døde Han giftede sig med ANE KIRSTINE JENSDATTER omk. 1855, datter af JENS MORTENSEN og MAREN NIELSDATTER. Hun blev født 1815 i Odsbjerre, Vildbjerg Sogn. Noter for ANDERS BIRCHMOSE CHRISTENSEN: På gravsten i lapidariet på Vildbjerg Kirkegård kirkegård står, at han var født 1827 og døde 1923, at han var veteran fra 1848, og at han var dannedrogsmand. 10

11 Mere om ANDERS BIRCHMOSE CHRISTENSEN: Bopæl: 1837, Bor hos broderen Anders Christian Christensen i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg Sogn Dåb: 2 april 1827, Vildbjerg Sogn Folketælling: 1860, Rødding, Vildbjerg Sogn Mere om ANE KIRSTINE JENSDATTER: Døbt: 9 juni 1815, Vildbjerg Kirke Folketælling: 1855, "Trankjærhus", Vildbjerg Sogn Barn af ANDERS BIRCHMOSE CHRISTENSEN og ANE JENSDATTER er: i. ANDERS 4 ANDERSEN, f. omk. 1857; d. januar Mere om ANDERS ANDERSEN: Stilling: Lærer ved Herning Realskole 11

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Seest Vindmølle 1877-1922

Seest Vindmølle 1877-1922 Seest Vindmølle 1877-1922 Resultatet af arkivstudier 2015 Per Thornberg, Duedal, Tandholtvej 5, Seest Forord Da jeg gennem flere år har været opmærksom på, at der ikke findes nedskrevne oplysninger om

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Bogens forside 1 Bogomslaget til "Minder om Gamle Hjem og Slægter i Ods Herred" Bind 1-5 i 1 bind.

Bogens forside 1 Bogomslaget til Minder om Gamle Hjem og Slægter i Ods Herred Bind 1-5 i 1 bind. Bogens forside 1 Bogomslaget til "Minder om Gamle Hjem og Slægter i Ods Herred" Bind 1-5 i 1 bind. Side Nr. Her i filen 6 11 14 19 20 Minder om Gamle hjem Bind 1-5 i 1 bind Side 1 af 112 I. Bind Side Nr.

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Bønder på Vestegnen... I

Bønder på Vestegnen... I Proband 1 Sørine Kirstine Nielsen blev født 9. juli 1884 på Rødegård i Islevmark, Rødovre Sogn, og døbt 7. september 1884 i Rødovre Kirke. Faddere: Moderen, gårdejer Niels Sørensen, Brøndbyvester, gårdejer

Læs mere

Da dette er udsnit af min slægtsbog, vil der forekomme enkelte uaktuelle henvisninger.

Da dette er udsnit af min slægtsbog, vil der forekomme enkelte uaktuelle henvisninger. Da dette er udsnit af min slægtsbog, vil der forekomme enkelte uaktuelle henvisninger. JENS PEDERSEN, født 16. feb. 1805 i Meldgaard i Pårup, døbt 17. feb. 1805 i Assing kirke, konfirmeret 1820 i Assing

Læs mere

Fandens Slot. Udarbejdet og redigeret af Mogens Ballegaard

Fandens Slot. Udarbejdet og redigeret af Mogens Ballegaard Fandens Slot Udarbejdet og redigeret af Mogens Ballegaard Forord: I 1999 oprettede vi en primitiv teltplads på vor grund som vi kaldte Fandens Slot teltplads. Vi omtalte det i lokalbladet Runestenen, hvilket

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie

1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie 1664-1957: Komplet oversigt over Torsted-ejendommenes historie Vejhuset i Torsted Udskiftningskort no 28 - Niels Jensen Hørdum v. Hr Steenstrup - sandsynligvis under ny matr. no 1 Fæstere ca 1735 Hans

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Stagstrup i»gamle dage«

Stagstrup i»gamle dage« 2006 09/06/11 12:00 Side 139 Stagstrup i»gamle dage«af Morten Hammer Artikelforfatteren er født på gården»aagaard«i Stagstrup sogn, som ligger ca. midt i det gamle Thisted amt i Thy. I forbindelse med,

Læs mere

Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe

Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe (skrevet af hans sønnedatter Inge Bredsig Larsen, 2012-12-19) 1873-10-21 Hans Peter Larsen (HPL) bliver født på Helnæs, en ø/halvø

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Mads Nørgaard Bertelsen - omtalt som Mads Musholm.

Mads Nørgaard Bertelsen - omtalt som Mads Musholm. Mads Nørgaard Bertelsen - omtalt som Mads Musholm. Født 28.04.1885 i Villensgaard i Bøvling som søn af Bertel Bertelsen og hustru Katrine Eriksen fra Stenhule. Familien flyttede 1891 til Musholm i Vandborg,

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

oprindeligt kunne kunne kunne

oprindeligt kunne kunne kunne Denne Slægtsbog - er oprindeligt udarbejdet af Dansk Slægtsforskning, Fredericia. - den bør bevares i Slægten og videreføres Generation efter Generation og vil derved give sit Bidrag til at udvikle den

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm REGISTER TIL RESTRUP GODS SKIFTEPROTOKOL 1749 1762 Registeret er udført på Efternavne Enkelte Glemte på siderne 20 til 24. Register til skiftebreve til Restrup Gods 1749 til 1762 Restrup Godsårkiv i Viborg

Læs mere

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Indhold: Optegnelser, dateret 8. januar 1942 - side 2 Afskrift af brev til Chr. Strande af 7. november 1843 - side 21

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

Nogle Oplysninger om Aagaard Gods. VED KOMMUNELÆRER P. RØNN CHRISTENSEN, CHARLOTTENLUND.

Nogle Oplysninger om Aagaard Gods. VED KOMMUNELÆRER P. RØNN CHRISTENSEN, CHARLOTTENLUND. Nogle Oplysninger om Aagaard Gods. VED KOMMUNELÆRER P. RØNN CHRISTENSEN, CHARLOTTENLUND. Forf. takker Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse for økonomisk Støtte til en Række Studier vedrørende

Læs mere

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993.

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 Register 1 9 Nørre Urup...19 1 Sønder Urup...4 9b Nørre Urup...20 10 Nørre

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Gården Særkjær i Måbjerg - en foreløbig historie, 2 udgave. Af Vagn Skov Særkjær

Gården Særkjær i Måbjerg - en foreløbig historie, 2 udgave. Af Vagn Skov Særkjær Gården Særkjær i Måbjerg - en foreløbig historie, 2 udgave. Af Vagn Skov Særkjær Gården Særkjær i Måbjerg sogn ved Holstebro er interessant. Den har leveret navn til en familie, som boede der omkring år

Læs mere

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Dette anedokument indeholder en afskrift af et dokument, som jeg har fået i fotokopi fra Slægtsgårdsarkivet, Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Afskriften er dannet ved en scanning

Læs mere